Abraham – de kosmologiche chaos : van het land Eden naar deze Aarde

 
Een aantal hoofdthema’s is zo verstrengeld dat we vanwege de leesbaarheid besloten
om deze pagina te laten volgen , vóor het moeilijker technische hoofdstuk over de situatie
van beide landen en deze aarde . We kunnen echter aan de hand van de levens van Abraham
en daarna Jacob al veel reconstrueren over de verhuizing van onze zielen van het land Eden
naar deze aarde . Eerst een kleine sprong in de tijd :

In het donkere land Eden stapte Noach in de Ark , en zette voet aan land op onze huidige aarde .
Er heeft een gigantische verandering plaatsgevonden op deze aarde :
petroglyfen (kervingen in rotsen) van China tot Amerika vanaf 7500 voor Christus laten dezelfde
soort tekeningen zien van plasma explosies en pilaarvormige structuren ; en de plaatsen waar
deze afbeeldingen gevonden zijn , hebben alle zicht op het zuid-oosten van onze atmosfeer ;
als de richting van het nu verdonkerde land Eden .
De Schrift gebruikt de term “verandering” niet , maar noemt deze verandering als geheel met
het begrip “Zondvloed” ; ook worden er gevolgen van deze verandering genoemd , zoals een
regenboog als de typische structuur  behorend bij een gebogen dimensie .

En onmiddellijk is er al iets vreemds aan de hand .
Want in Genesis hoofdstuk 9 staat niet dat God tegen Noach zegt “dit is Mijn regenboog” :
maar er staat (-elohim) “goden, god, godheid”. Dit is belangrijk omdat er wel vier keer achter
elkaar dit convenant met de regenboog wordt herhaald : als een “let op ! goed lezen” —
en inderdaad , pas op het eind van hetzelfde hoofdstuk wordt de echte naam van God gebruikt
(als -ieue in de grondtekst) .
Dit verschil tussen (-ieue) en (-elohim) komt regelmatig voor in de Schrift : een bizar verhaal is
wel de dommige Bileam welke ingehuurd wordt om oud-Israël te vervloeken . Bileam zegt wel
“ik zal informeren wat God (-ieue) wil zeggen”, maar hij herkent God niet : in de nacht vertellen
de goden (-elohim) wat hij moet gaan zeggen , Bileam denkend dat dat God was — en wanneer
hij op de berg staat en de woorden van de goden (-elohim) wil uitspreken , verklaart hij in plaats
daarvan de zegeningen van God (-ieue) .

Hier geldt eenzelfde situatie , en moeten we zorgvuldig lezen :
op het eind van Genesis 8 zegt God (-ieue) “niet langer zal ik de adam-grond vernietigen vanwege
de adam-man” en “Ik zal niet langer de levenden vernietigen zoals Ik deed” : de grond (-adm) is
hier “van Eden” , en “levenden” als (-chi) “Eden’s leven” (als de wortel van de naam Eva) ;
maar belangrijk is ook de juxtapositie welke dit eind van hoofdstuk 8 nu heeft geplaatst tegenover
de goden (-elohim) van het volgende hoofdstuk 9 .
Het zijn de goden welke via Noach een verbond sluiten met deze aarde , want door hen gecreëerd :
en natuurlijk moet dat een “eeuwig verbond zijn”, want hun aarde is nu onze strafkamp-kolonie !!
(Engels : prison-planet) . Nu pas verschijnt ook de term “ziel-uit-Adam” (-nphsh) , zie verderop ;
bovendien vertellen hiërogliefen , Sumerië en Rg-Veda nadrukkelijk dat hun goden onze huidige
wereld maakten — de Schrift ontkent dat blijkbaar niet !
Een andere hint dat niet God dit beloofde is natuurlijk Openbaring : God gaat niet tegen Zichzelf in ,
door eerst een eeuwigdurend verbond te sluiten – om dat daarna te ontkrachten .

Ook het lichaam is veranderd : er wordt uitdrukkelijk gezegd “dat de mens niet ouder zal worden
dan 120 jaar” (vergelijk hoe de hiëroglyph H’ENT “120” betekent en ook “product”, sic) .
Het boek Henoch vertelt dat Noach bij zijn geboorte zo bijzonder dat zijn vader bang voor hem was ,
vrezend dat hij een halve engel als zoon had gekregen : eenmaal aangekomen op deze aarde
verbouwt Noach druiven en wordt dronken – want narcotica werken alleen op ons huidig soort lichaam .

De keuze van twee zielen in Eden heeft ook tot gevolg gehad dat God heeft moeten onderhandelen
met de Boze , vanwege Legaal recht : stelt U zich voor : de hautaine vijand die zich laat aandienen ,
met de bedoeling alles eruit te halen wat erin zit ?
We zagen dat edelstenen en dure stoffen constant Legaal Geroofd worden van Eden , maar Adam
heeft ook bepaalde belangrijke “constructen” (zie vorige pagina) van het Eden land verspeeld ;
en een van die constructen is een bepaald “huis” : de functie van dit huis is niet nader omschreven ,
maar het is gerelateerd aan “Creatie” , een “wit soort zilveren Licht” en aan “dertig zilvers” (hR) .
Om onze zielen niet te verliezen zegt God tegen de koning van Babylon [de gevallen engel] dat Hij
“dit huis te leen heeft gegeven (aan hen) , waardoor zij hun koninkrijk boven Eden in de eerste plaats
zo machtig konden maken — maar dat de leentermijn binnenkort Afgelopen zal zijn” (hR) .
En inderdaad : hun Legale Recht op dit huis is verlopen op het moment van Christus’ kruisiging ,
en de handelaar Judas woedend de 30 zilverstukken teruggooit op de vloer van de tempel (dat huis) .
God doet Zijn deel , in de andere Werkelijkheid : nou de ziel op aarde nog .

Abraham : zielen-uit-Adam op aarde moeten de nieuw ontstane situatie annuleren

We zijn nu ergens laat in het derde millennium voor Christus , ten tijde van Abraham .
Onze zielen zijn nu wel heel erg ver weg van het Eden land – want opgesloten in dit huidige lichaam ,
en dat lichaam opgesloten in deze vijandige aarde . Wij hebben geen schijn van kans om ooit nog
uit deze gevangenis-kolonie te komen — tenzij de Godheid als mens naar óns toe zou komen .

Twee zielen hebben de Val van Eden veroorzaakt , met resultaat een hele serie gevolgen welke
allemaal ontstaan zijn vanwege dat Legaal Recht ; dus er zijn veel andere zielen-uit-Adam nodig om
datzelfde Recht te “annuleren” (vergelijk de 144,000 Attributen van vorige pagina) .
Maar eerst moeten een aantal zielen de gevolgen als een hele serie verkeerde gebeurtenissen sinds
de val van Eden annuleren — om zo de dimensionale Tijdslijn te herstellen ;
en dat helpt ons ook te reconstrueren hoe onze huidige situatie ontstaan is .

En God begint het verhaal in Genesis opnieuw : dit keer op deze aarde met Abraham en Sarah .
Komend uit Ur (als Assyrië , lees : het verdonkerde Eden land) krijgen ze nieuwe namen vanwege
hun positie als de vertegenwoordigers van Adam en Eva , nu op deze aarde .
Abraham wordt een groot nageslacht beloofd , als een belofte welke eigenlijk Adam toebehoorde ;
maar hier geldend voor de miljoenen zielen-uit-Adam die geboren zullen worden in de nieuwe situatie.
Abraham krijgt twee zonen (als Cain en Abel) : de eerste bij de Egyptische slavin Hagar , maar deze
zoon verdwijnt uit beeld net als Cain . De andere zoon Izaak , in tegenstelling tot de gelovige Abel ,
wordt niet gedood en is daarom de zoon van het verbond : op deze manier is de gebeurtenis van
“Cain en Abel” opgeheven , geannuleerd — door andere zielen in een vergelijkbare situatie .

Het op deze manier “door zielen heen werken” om zo stap voor stap de ontzettende gevolgen van
de Val te annuleren , is werkelijk uniek en typisch God ; en Hij moet dat ook nog vaak doen met
tégensputterende zielen . Wij (hR) zien die rode draad wel van dit principe , maar kunnen hoogstens
hier en daar kenmerken van alle gebeurtenissen observeren : toch zijn we er zeker van dat dit principe
voor ons allen zometeen te zien zal zijn als een groots Mozaïek .
Het verklaart ook waarom levens van Abraham tot David en de Profeten zo uitvoerig zijn opgeschreven ,
met hun vaak onbegrijpelijke voorvallen en (voor ons onbelangrijk lijkende) situaties .

Abraham en Sarah moeten beiden lachen wanneer ze te horen krijgen dat ze een zoon zullen hebben ,
net als de naam van Izaäk zelf , “de lachende” . Dat kunnen wij spiritualiseren door te stellen hoe weinig
vertrouwen de ziel in God heeft (en dat is vaak ook zo) ; maar het is aannemelijk dat God expres
de manier koos van het krijgen van een kind op hoge leeftijd , bijna om zo dat lachen te veroorzaken .
Volgens hetzelfde Rode Draad principe kan dit lachen verbonden worden aan “het door de gevallen
engelen spotten met de val van Eden” : de hiëroglyfen doen precies hetzelfde , Eden uitlachend ;
en de gebruikte glyph voor “lachen, spotten” bevat zelfs de component -S , “ziel-uit-Adam” .
In dit geval lacht de adam-ziel met het attribuut “Isaak” de geesten uit , omdat het verbond weer herstéld is : wij zijn blind voor dit soort aspecten , maar deze Rode Draad is absoluut voorstelbaar wanneer zich men bedenkt hoe ongelooflijk gekrenkt God moet zijn geweest .
Voor de goede orde : de huidige sekte welke claimt ook van Abraham af te stammen is dat via Ishmaël ,
de zoon van de Egyptische Hagar ; want de wortel van de naam Ishmaël is -yasham ,“desolaat”,
wat best begrepen mag worden als het karakter van deze sekte .

Een ander voorval in het leven van Abraham is wanneer hij en Lot een stuk land moeten kiezen ,
en de laatste graag “de vruchtbare vallei” wil hebben waar ook de steden Sodom en Gomorra liggen .
De analogie van de vallei mag zijn dat ze ook het “tussengebied” representeert tussen het land Eden
en hun land boven Eden . Dit tussengebied (als vallei) was net als het type zondaren van Sodom en
Gomorra ook bezet door dezelfde soort zondaren : namelijk als “indringers” (sic) in deze vallei ,
als het type mensen gecreëerd door de dimensie van de Boze : Cain zegt immers “geef mij een teken
anders zullen zij mij doden”; en die “zij” kunnen weinig anders zijn dan die zondaren .
De laatsten hadden blijkbaar zoveel vrije toegang tot het land Eden en werden daardoor genetisch
zo corrupt “dat het God berouwde”, en alle zondaren in de vallei als tussengebied vernietigd werden .
Sodom en Gomorra worden dat ook , zij het met vuur : maar de overeenkomst als analogie is treffend !

Wanneer we een hoofdlijn als bovenstaande gevonden hebben kunnen we ook andere aspecten gaan
vergelijken : dat de mannen van Sodom juist de beide engelen wilden hebben is ook het hoofdthema
van de hiëroglyfen – om zo te vampieren op het perfecte Eden-lichaam . Dat Lot met zijn familie vluchtte ,
komt erg overeen met Noach en zijn familie ; en dat hij zich met hun “in een grot vlakbij” verstopte
en daar woonde , mag best gezien worden als analogie met deze aarde als strafkamp-kolonie
(en vergelijk hoe Christus in een tombe lag) .
Sommige aspecten zijn moeilijker : “het achterom zien van de vrouw van Lot” en de zoutpilaar
herkennen we wel als begrippen uit de hiëroglyfen , maar kunnen deze (nog) niet precies duiden .

Een verhaal als Lot geeft ook openingen naar soortgelijke begrippen ergens anders gebruikt ;
vergelijk het eerder genoemde voorbeeld van een symbool als “de poort” .
In de Profeten wordt het begrip “vallei” een aantal keren genoemd , meestal Negatief , zoals de
Hinnom-vallei : in later tijden als Lot werden daar de gruwelijke mensenoffers door vuur gebracht ,
en de relatie tot de vallei boven Eden mag zijn dat deze Hinnom-vallei een bepaald gedeelte van
de Eden-vallei is , zeg maar als een uitloper : want de naam van deze vallei wordt in de Profeten
omgedoopt tot “Armageddon”, als de vallei waar alle legers (als kwade geesten) van Gog opgesloten
gaan worden . Het begrip Armageddon heeft dus niets met huidige wereldse legers te maken ,
die elkaar dan zouden ontmoeten in de vallei in dat nu bestaande land .

Andere gebeurtenissen in het leven van Abraham zijn moeilijker te duiden , maar een heel aantal is
gerelateerd aan de “constructen” van het Eden land , welke verloren zijn gegaan :
zo is er het vreemde verhaal van Abraham die een os offert , en het beest in twee helften snijdt ,
waarna er een brandende lamp tussen de twee helften van het beest doorgaat .
De Profeten bevatten een aantal hoofdstukken waar God beschrijft hoe illegale constructen in het
noorden vernietigd zullen worden , en zo terug zullen keren naar Eden : het boek Nahum vertelt over “de zeven toortsen die zullen ontsnappen uit het noorden en Tyrus in brand zullen zetten” (hR) ;
deze zeven toortsen worden voorgesteld als vrouwelijk en behorend bij Eden , en Ezechiel noemt ze nog specifieker als behorend bij de vier cherubs – waarvan éen van die vier “een os” is .
Op deze manier kunnen we terugredeneren van het verhaal van Abraham naar de verschillende
constructen welke het noorderland heeft bemachtigd . We gaan nu niet verder in op deze voorbeelden  maar we schetsten slechts de manier waarop we een heel aantal symbolen kunnen gaan plaatsen .

 

Niet alleen Adam en Eva bevinden zich nu dus in het noorden : ook het eerder genoemde “huis”
van dertig zilvers ; en nu blijkt zelfs ook deze “zeven toortsen” ! Uit de context moet opgemaakt worden dat de dimensie van Tyrus de zeven toortsen werkelijk heeft gestolen — in tegenstelling tot het overeengekomen geleende ”huis van 30 zilvers”.
In hiëroglyfen wordt Tyrus “de stad ÕN” genoemd, en de zeven toortsen (wellicht)
als THESU VII;
het thema “inversie” door middel van de afgesneden dij (KHEPESH) van de os keert constant terug, alsof de voorpoten van het dier tot achterpoten zijn gemaakt,
en de dimensie dus omgedraaid wordt
(vergelijk hetzelfde thema met de bokkenpoten van Pan , de duivel als geit) .
De Rg-Veda is zoals gewoonlijk duidelijker : een hoofdstuk verhaalt over “de zeven zangeressen”,
verbonden met het thema “duif”, en vergelijk hoe het boek Nahum ook de duif noemt bij dezen .
Deze zeven zangeressen worden gelinkt met het thema dat de nacht van Eden de dag is van
hún dimensie, als een totale Inversie (en vergelijk Genesis 1 “het was avond en morgen geweest,
de eerste dag”); we komen op dit belangrijke thema uitvoerig terug.

 


Volgende >>>
— Jakob : Ons huidige vermengde lichaam als noodzakelijk kwaad voor de ziel
– niet alleen God kan werelden scheppen- de ontzettende gevolgen van de val van Eden
Annex
– afbeeldingen
— wie zijn de 144.000 ?
— is de Schrift met opzet verkeerd vertaald ?