chapter context :
Amos needs to be read in sequence
in general , Amos is about the relation
between the northern house [120,000 sons] ,
related to “the (eden-) land and -feminine” ;
this chapter :
addressed to the 120,000 directly
(not to the candidates for the 120,000) ;
they will go through personal trials but with
goal to get them “on the same page” with God ;
they will understand the theme of the violation
of the female-Originals , and when they do ,
they will come up against them spirit-bulls ;

 

hoofdstuk context :
– Amos moet eigenlijk in volgorde worden gelezen –
het boek Amos handelt over “het noordelijke rijk Ishral” , de 120,000 zonen vertegenwoordigend ;
waar deze 120,000 verantwoordelijk zijn voor “het (eden-) land en -vrouwelijke” ,
en bijna gedwóngen worden om de thema’s te begrijpen – nog vóor Judah (de 24,000) –
omdat de verandering begint bij het huis Ishral ;

 

dit hoofdstuk :
waardevol hoofdstuk –
geadresseerd aan de 120,000 , deze dagen (niet tegen ‘de candidáten voor de 120,000) ;
er wordt duidelijk dat het persoonlijke leven van ieder op z’n kop gezet zal worden ,
met als doel “om de hele groep op éen lijn met God te krijgen” ;

 

.. daarna volgt de sectie waar de groep begrijpt
dat in de vijandelijke dimensie een regio is waar de vrouwelijke-Originelen misbruikt worden ,
waarna aangekondigd wordt dat de groep op zal trekken náar die regio , tegen de stieren-geesten ;
opm.: de laatste alinea over “het zomer en winter huis” onderzoeken we nog ;

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Amos 3

 

1-2
hoofdthema : de 120,000 — (niet tegen ‘de candidaten’ of het oude-huis Ishral)  :
hear-you ! the·word the·this which he-speaks ieue on·you sons-of ishral
on all-of the·family which I-brought-up from·land-of Egypt to·to-say-of but you I-know
from·all-of families-of the·ground on·so I-shall-visit on·you all-of depravities-of·you
Hear this word that the LORD hath spoken against you, O children of Israel, against the whole
family which I brought up from the land of Egypt, saying, You only have I known of all the
families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities.

 • context : main theme : the 120,000 –- (not to ‘the candidates’, nor to the old-house Ishral)  :
  factually , at this moment the “visiting” must be “in past tense” , already ;
  since that is the point in Time where we are nów ;

line ,
“hear you ! / this – word [in right direction] ,  +
which – (he,) IEUE – speaks [in right direction] – on=to you / , sons of – Ishral       [=’120,000, now’] / ,
on=as – all – the families – which – I (will) make to ascend – from the land of – Egypt [=’this earth’] / ,
saying / :
you / I know – from all – the families of – the soil            [=’this world’] / ,
therefore / I shall visit (=háve visited, by now) [to judge]   +
all – your depravities [‘superficiality’] – on you                [=’by means of personal trials’] / ;
(Aankondiging van de straf over Israël en Juda)
Luister naar dit woord dat de Heer tot u spreekt , Israëlieten ,
tot het hele geslacht dat ik uit het land Egypte heb geleid :
alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde .
Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden .

“hoort u ! dit woord  [in goede richting] ,  +
dat (hij,) IEUE tot u spreekt  [in goede richting] , (u) zonen van Ishral        [=’de 120,000, nu’] ,
als alle families die ik zal opnemen uit het land Egypte                                 [=’van deze aarde’] ,
zeggend ,
u ken ik , uit alle families van de grond               [=’deze wereld’] ,
daarom zal ik al uw ongerechtigheden                [=’oppervlakkigheid’]  +
aan u bezoeken (=’om te oordelen’)                     [=’door middel van persoonlijke beproevingen’]
;

 
3-4
de beproevingen – om de 120,000 op éen lijn met God te krijgen :
?·they-shall-go two together unless if they-make-appointment ?·he-shall-roar lion
in·the·wildwood and·prey there-is-no to·him ?·he-shall-give sheltered-lion voice-of·him
from·habitation-of·him unless if he-seized
Can two walk together, except they be agreed?
Will a lion roar in the forest, when he hath no prey? will a young lion cry out of his den,
if he have taken nothing?
‘agreed’ , H3259 yaad ‘proper: to appoint [by agreement]’ , wide range ;

 • context : the trials – to get the 120,000 in one agreement with God ;
  if the souls (as sons) are not in agreement with God , then God will not start to act ;

line ,
“shall – two – walk up – together – unless – they agreed to ? / ;
shall – a lion – roar – in the forest – and=when – there-is-no – prey – to him ? / ,
[or] shall – a sheltered lion – give – his voice  – from his den, +
without – (when) – he captured [one] ? / ;
Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben ?
Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft ?
Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken zonder dat hij iets gevangen heeft ?

“zullen er twee samen oplopen , zonder dat zij dat overeengekomen zijn ? ;
zal een leeuw brullen in het bos wanneer er-geen prooi voor hem is ? ,
(of) zal een jonge leeuw zijn stem laten horen vanuit zijn leger ,
zonder dat hij (er een) gevangen heeft ? ;

 
5-6
?·she-shall-fall bird on snare-of the·earth and·trap there-is-no for·her ?·he-shall-spring-up
snare from the·ground and·to-seize not he-is-seizing if he-is-being-blown trumpet in·city
and·people not they-shall-tremble if she-is-becoming evil in·city and·ieue not he-did
Can a bird fall in a snare upon the earth, where no gin [is] for him? shall [one] take up a snare
from the earth, and have taken nothing at all? Shall a trumpet be blown in the city,
and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD hath not done [it]?
line ,
“shall – a bird – fall down – on=into – a snare – (on) the land / ,
and=when – there-is-no – trap – [being placed] for her ? / ;
[or] shall – a snare – jump up – from – the ground  ,  +
and=when – [there is] nothing – to be seized  ? / ;
or / (shall) a trumpet – be blown – in=against the city  [=’of spirits’] ,  +
and the people [‘spirits’] – (will) nót – be afraid / ,
when / evil – becomes – in the city – and – not – IEUE (himself) – does (that) ? / ;
Duikt een vogel in een strik op aarde als er geen val voor hem is ?
Springt de strik van de grond op als er niets gevangen is ?
Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft ?
Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heer dat doet ?

“zal een vogel neervallen in een strik (op) het land ,
wanneer er geen val is (opgezet) voor haar ? ;
(of) zal een strik van de grond opspringen , wanneer er niets is om te vangen ? ;
of zal tegen een stad  [=’van geesten’] op de bazuin geblazen worden ,  +
de mensen  [=’geesten’] zullen niét bang zijn ,
wanneer er kwaad in de stad komt en IEUE (dat) niet (zelf) doet ?  ;

 
7-8
that not he-shall-do my-Lord ieue thing except when he-reveals deliberation-of·him
to servants-of·him the·prophets lion he-roars who ? not he-shall-fear my-Lord ieue
he-speaks who ? not he-shall-prophesy
Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
The lion hath roared, who will not fear? the Lord GOD hath spoken, who can but prophesy?
‘secret’ , H5475 sod ‘a session ; a council [or to counsel] ; not quite as -etsah ‘counsel, advice’ ;
as ‘close circle of people’ ; by extension ‘secret counsel’ ; no next root ;

 • context : the ‘being on the same page’ is completed : ás the ‘close circle of people’ :
  though the “does nothing without telling his secret to the prophets” sounds nice –
  but the whole problem is that there virtually ARE NO prophets in these days :
  what is ‘a prophet’ ? : not someone who talks vague gibberish about the Mid-East ,
  but someone who received the authority to speak God’s words , which will have effect
  in either this reality or in the other one (or both) ;
  it therefore makes very much sense that the now agreeing group ARE prophets —
  compare the last two lines ;

line ,   
“that=because – myLord – IEUE – shall – not – do – a thing [in right direction] ,  +
without – (when) – he reveals – his close circle of confidants – to=ás his servants – the prophets / ;
the lion  [=’as the 120,000’] – (will) roar / , who – shall – not – fear ?      [=’from them bull-spirits’] / ,
myLord – IEUE – (will) speak [in right direction] ,  +
who  [=’of the 120,000’] – shall – nót – prophecy ? / ;
Voorzeker, de Heere HEERE doet niets
tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten .
De leeuw heeft gebruld . Wie zou niet bevreesd zijn ?
De Heere HEERE heeft gesproken . Wie zou niet profeteren ?

“want de Heer IEUE zal geen ding doen  [in de goede richting] ,  +
zonder dat hij zijn ‘groep van vertrouwelingen’ openbaart , áls zijn dienaren de profeten ;
de leeuw  [=’als 120,000’] zal brullen – wie zou niet bevreesd zijn ?      [=’van de stieren-geesten’] ,
de Heer IEUE zal spreken  [in goede richting] ,   +
wie  [=’van de 120,000’] zal niét profeteren ? ;

 
B)
 

9
even terug naar de datum van vandaag :
announce-you ! on citadels-of in·Ashdod and·on citadels-of in·land-of Egypt
and·say-you ! be-gathered-you ! on mountains-of Samaria and·see-you !
discomfitures many-ones in·midst-of·her and·extortions in·within-of·her
Publish in the palaces at Ashdod, and in the palaces in the land of Egypt, and say,
Assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold the great tumults
in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof.
‘tumults’ , H4103 mehum-ah ‘confusion, panic, tumult’ , from -hum ;

 • context : after the promise , one step back to today’s date :
  the intention of these lines is saying “that we should declare” (by understanding) ;
  the ‘assemble yourselves’ is the same theme as “let your voice be heared on high”
  (see index) ;
  thought : we cannot verify (in no way) this idea ; but it must be possible that
  our (masculine-) Originals áre “upon that mountain” when (while) we (here) declare –
  we understood from other chapters that they are “the first ones to break out”
  from that region (‘as butting-rams’) ,

line ,
“report you !  [=’we’] / on=over – the citadels – in Ashdod  [=’in their realm, see Jer.25’] / ,
and=as on=over / the citadels / in the land of / Egypt              [=’their realm above eden’] / ,
and say you / : be assembled you !  [=’the 120,000’]  +
on=upon / the mountain of / Samaria   [=’carrying Damascus’] / ,
and see you ! / the great – tumult – in her midst / ,
and=as  the extorted ones  [=’female-Originals’] – within her    [=’at the Samaria mountain’] / ;
Laat het horen in de paleizen in Ashdod en in de paleizen van Egypte , en zeg :
verzamel u op de bergen van Samaria ,
en zie de grote verwarring in het midden daarvan en alle verdrukking daarbinnen .

“rapport-eert u !  [=’wij’] over de citadellen in Ashdod        [=’in hun realm, zie Jer.25’] ,
als over de citadellen van het land Egypte                                 [=’hun regio boven eden’] ,
en zeg : verzamel uzelf !  [=’de 120,000’]  op de berg Samaria    [=’Damascus dragend’] ,
en zie de grote verwarring in het midden daarvan ,
als de onderdrukten  [=’vrouwelijke-Originelen’] in haar midden    [=’op de berg Samaria’] ;

 
10-11
de stieren-geesten : God zelf vervolgt het (door ons) verklaren :
and·not they-know to-do-of correctness averment-of ieue the·ones-treasuring violence and·devastation in·citadels-of·them therefore thus he-says my-Lord ieue foe and·round-about
the·land and·he-brings-down from·you strength-of·you and·they-are-plundered citadels-of·you
For they know not to do right, saith the LORD, who store up violence and robbery in their palaces
Therefore thus saith the Lord GOD; An adversary [there shall be] even round about the land;
and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled.

 • context : bull-spirits : God himself continues (our) declaring :
  after “the extorted ones” now their purpetrators are addressed ;
  note the touching concept here , how , after the sons were asked to report it ,
  now God continues speaking about the very same theme :
  as the result of “bringing all the sons into agreement with him”, per previous lines ;
  the change in address : shown by “thus he says” ;
  strength by consciousness : the unusual (-oz) is used here , where the point is that
  them bull-spirits suck out ‘the word’ from the females , ‘the word’ as consciousness ;

line ,  
“and=for – they  [=’them bull-spirits’] – (do) not – know – to do – right / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
(as) the ones treasuring – the violated (ones) – and ravaged (ones) [‘females’] – in their citadels / ;
[addressed to them bull-spirits :]
therefore / thus / (he,) myLord – IEUE – says / :
an adversary  [=’the 120,000’] – (will be) surrounding – the land [=’of them bull-spirits’] / ,  +
and he shall bring down – your strength  [‘by consciousness’] – from you / ,
and – your citadels  – (will be) plundered / ;
Want zij weten niet te doen wat recht is , spreekt de Heer ,
zij die geweld en verwoesting in hun paleizen opslaan .
Daarom, zo zegt de Heere HEERE : de tegenstander, ja, aan alle kanten van het land !
Hij zal uw vesting van u neerhalen , uw paleizen zullen leeggeplunderd worden .

“want zij   [=’de stieren-geesten’] weten niet te doen wat recht is ,
is de verklaring van IEUE ,
als degenen die de geschondenen en de misbruikten  [=’vrouwen’]  koesteren in hun citadellen ;

[geadresseerd aan de stieren-geesten :]
daarom , zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
een tegenstander  [=’als de 120,000’] zal het land omsingelen          [=’land van die geesten’] ,
en hij zal uw kracht  [=’door bewustzijn’] van u neerhalen ,
en uw paleizen zullen leeggeplunderd worden ;

 
C)

 
12-13
door het ‘rapporteren’ van de zonen volgt hun opname ;
thus he-says ieue as·which he-is-rescuing the·one-being-shepherd from·mouth-of the·lion
two-of shanks or separated-portion-of ear so they-shall-be-rescued sons-of ishral
the·ones-sitting in·Samaria in·edge-of couch and·in·Damascus divan hear-you ! and·testify-you !
in·house-of Jacob averment-of my-Lord ieue Elohim-of the·hosts
Thus saith the LORD; As the shepherd taketh out of the mouth of the lion two legs,
or a piece of an ear; so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria
in the corner of a bed, and in Damascus [in] a couch.
Hear ye, and testify in the house of Jacob, saith the Lord GOD, the God of hosts,
‘legs’ , H3767 kera ‘leg’ ; -kara ‘bow down’ ;
‘a piece’, H915 badal ‘a piece’ 1x ; badal ‘to seperate [firmament]’, by extension ‘to distinguish’,
‘corner’ , H6285 peah ‘side’ ;
‘bed’ , H4296 mittah ‘bed’ ; -mattah ‘staff, axis’ ; -mt as ‘death’ ;
‘damascus’ , H1833 demesheq ‘perhaps damask’ 1x ; Damascus ; -dim-ah ‘tears’ ;
‘couch’ , H6210 eres ‘bedstead (couch)’ [as of the king Og] ;
‘testify’ , H4749 uwd ‘to warn, to testify, to witness’, from -uwd ‘witness’;

 • context : theme : by ‘the reporting’ of the sons follows their ascend :
  the lion as them bull-spirits : the syntax should intend “as how they are saved
  from a lion , so they are saved from those who dwell on their beds”, see chapter 6 ;
  it makes little sense that the sóns dwell in their beds in Samaria and Damascus ;
  the power of the bull-spirits over (the physicality of) adamite-souls :
  is apparently very great , per depiction of bodyparts rescued from a lion ;
 • 2) witness you IN the house Jacob : it would make little sense when “warn you tó Jacob”,
  since that is rather hopeless ; we interpret the line as “speaking fór all believers”
  in the legal sense ; perhaps also ‘for Jacob’ is possible;

line ,
“thus / (he,) myLord – IEUE – says / :
as=like how – a shepherd – snatches away  +
both – legs  [‘shanks’?] – or a distinct – ear – from the mouth of – a lion / ,
so – the sons of – Ishral  [=’120,000’] – shall be snatched away   +
[+from] the ones – in=at the [dimensional-] side in Samaria – dwelling – (on) (their) beds / ,
and=as – the beadsteads – in Damascus               [=’the bull-spirits upon their ivory beds’] / ;
hear-you !  [=’we’] / and witness-you ! / in (=for?) the house – Jacob        [=’all believers‘] / ,
(is) the declaration of – myLord – IEUE – deity of – hosts / ;
Zo zegt de Heer :
zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes redt of een stukje van het oor ,
zo zullen de Israëlieten gered worden :
zij die in Samaria zitten op de hoek van een bed en op het kussen van een rustbank .
Luister en waarschuw het huis van Jakob , spreekt de Heere HEERE, de God van de legermachten.
“zo zegt IEUE :
zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes of een stukje van het oor weggrist ,
zo zullen de zonen van Ishral  [=’120,000’] weggegrist worden  +
van degenen die aan de [dimensionele-] zijde in Samaria op hun bedden verblijven ,
als de rustbedden in Damascus                          [=’de stieren-geesten op hun ivoren bedden’] ;
hoort u !  [=’wij’] en getuigt u !  in (=voor?) het huis Jakob                            [=’alle gelovigen’] ,
is de verklaring van IEUE , de godheid van de legermachten ;

 
14-15
that in·day-of to-visit-of·me transgressions-of ishral on·him and·I-visit on altars-of Beth-El
and·they-are-hacked-down horns-of the·altar and·they-fall to·the·earth and·I-smite house-of
the·winter on house-of the·summer and·they-perish houses-of the·ivory
and·they-are-terminated houses many-ones averment-of ieue
That in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him I will also visit
the altars of Bethel: and the horns of the altar shall be cut off, and fall to the ground.
And I will smite the winter house with the summer house; and the houses of ivory shall perish,
and the great houses shall have an end, saith the LORD

 • context : main theme : NOT the sons will be punished :
  but instead the constructs of their realm which cáused the transgressions of the sons —
  the line refers back to “those who lay upon their beds” ;
  it’s also unlikely that “Jacob will be visited” here , “for the transgressions of Ishral”;
  Beth-El as ‘the house óf them bull-spirits’ (?) :
  the sin of Beth-el in the northern kingdom was “the veneration of the bull”;
  here , the bull-spirits and Beth-El are virtually mentioned in the same line ;
 • I) the [4] horns of the altar :
  in the book of Daniel , first one great horn
  grew to their north (as the horn now carrying
  Damascus at her top , see diagram) ,
  and fróm there , four horns grew to the four
  cardinal points – compare depiction to right ,
  but factually forming the 4 ribs of Moab
  (as the ribs of the red cube ; diagram top page) ;
  the four horns cut-off : also as theme in Zech. 1,
  where four craftsmen arrive to cut them down ;
  2) in spells : as NEG , to right ,
  the “4 horns” literally read
  “the 4 horns as the 4 of the hand-of-he , below”,
  where ‘the hand (of he-eden)’ refers to Damascus ,
  and the ‘below’ as “below Moab”,
  below as “in their dimensional-background” ;
  a CT-spell describes the author travelling through
  that region , saying “thou. northern. horn. , thou.
  eastern. horn. , thou. southern. horn. [and] the land
  (=this earth). [at] the tip. [of] thou. western. horn.”
  (implying we need move earth a bit , in the diagram) ;

lineuponlinedmm
 
 

rpt

the four horns emanating from Damascus :   
where just ago was said that them bull-spirits reside in Damascus (compare the-hand-of-he) ,
we saw in other chapters that Damascus is in the Hamath region ,
where the latter is called “Hamath the great”, in Amos (as KHENNU in the spells) ,
last line here should refer to Hamath then ;
II) winter and summer house : we don’t know ; Scripture has no other reference to the nature
of ‘summer and winter’ , and from the spells we can’t deduct which glyphs could represent it ;
ivory house : also unsure ; it can be Abydos (ABTT) , as the entrance into Moab (Jer.48) ,
where AB is the “ivory , tusk” cluster ;
perhaps the term (-shen) is used as “tooth” here , then it would be BH’ET’ (as Edfu) ,
as the city of the calf Horus , right above the darkened eden-house;
line ,  
“that=in order for – (to be) the day – (that) the transgressions [=’by to split-off’] of – Ishral   +
(will be) visited by me  [‘for to judge’] – on=upon him=thém           [=’upon the bull-spirits !!’] / ;
and=when I (will) visit  [‘for to judge’]   +
on=upon – the altar of – Beth-El                                            [‘diety+house’, óf them bull-spirits?] / ,
and – the [4] horns of – the altar – are hacked off                      [=’making the 4 sides of Moab’] ,  +
and they fall down – to the land / ;
and I strike – the winter – house / on=against / the summer – house     [=?] / ,
and – the ivory – house  [=’Abydos’?] – perishes (abd) / ,
and – the great – house   [=’Hamath’?] – (will be) terminated / , (is) the declaration of – IEUE / .
Voorzeker, op de dag dat ik Israël zijn overtredingen zal vergelden ,
zal ik ook de altaren van Bethel vergelden .
Dan zullen de hoorns van het altaar afgehakt worden en op aarde vallen .
Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf ,
zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden, spreekt de Heer .

“opdat de dag zal zijn dat de overtredingen  [=’door afsplising’] van Ishral    +
door mij zullen worden bezocht  [‘om te oordelen’] op hén              [=’op de stieren-geesten !!’] ;
wanneer ik het altaar van Beth-El bezoek                        [=’godheid+huis , ván stieren-geesten’?] ,
en de [4] hoorns van het altaar worden afgehakt                 [=’die de 4 zijden van Moab maken’] ,  +
en zij vallen neer op het land ;
en ik zal het winter-huis tegen het zomer-huis smijten      [=?] ,
en het ivoren huis  [=’Abydos’?] vergaat ,
en het grote huis  [=’Hamath’?] zal weggevaagd worden , is de verklaring van IEUE .

 


 
21.07.19   —   submitted   —   2nd of first version   —   hetreport