Amos 5 : aan de zonen :
zoek de eden-poort
opdat u leven krijgt
+ de eden-morgen begint
Golgotha-verbond eindigt
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
the 120,000 sons of the house Ishral
represent ‘eden-feminine’, the latter
both as the eden-land and females
like in previous chapters ;
yet ’the gate’ (the dimensional-centre)
is a másculine concept and belongs to
the house Judah (as 24,000) —
all attributes belong together ofcourse ,
so we used here the sense of 144,000 :
key chapter (?) :
we mentioned it because it appears that
the understanding of this crucial chapter
bodes a direct blessing :
our (hR, as Ishral house) first attempt
succeeded rather poorly but this version
restored virtually all the context —
we hope we have spoken ‘for Judah’ , and
considered personal factors these days ,
this chapter may indeed be a key
part II :
tells what will happen on earth , next ,
for the Golgotha-covenant has ended

note : very readable , second version and
definitive , after much cleanup ;
submission of entire chapter : 25/ 8/ 2020
was deeply corrupted – up to 40-50 %

 

Hoofdstuk context :
… de 120,000 zonen van het huis Ishral vertegenwoordigen het ‘eden-vrouwelijke’ ,
de laatste als het eden-land zowel als de vrouwelijke-Originelen per vorige hoofdstukken ;
maar ‘de poort’ (dimensioneel-centrum) behoort bij het huis Judah (als 24,000) —
alle attributen horen samen natuurlijk , dus ook hier hebben we de zonen
in volledige zin gebruikt , als 144,000 :
sleutelhoofdstuk (?) :
… we benoemden het omdat het er op lijkt dat het begrijpen van dit cruciale hoofdstuk
de voorbode is van een directe zegening :
onze (hR, als huis Ishral) eerste poging was niet erg gelukkig ,
maar deze versie heeft praktisch de gehele context gerestaureerd —
we hopen dan ook ‘voor Judah’ gesproken te hebben ,
en gezien persoonlijke factoren in deze dagen , kan dit hoofdstik inderdaad een sleutel zijn
deel II :
… verhaalt wat er daarna op aarde gebeurt , want het Golgotha-verbond is beëindigd ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ,
na opruimen van fouten + context ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 25/ 8/ 2020
was zwaar gecorrumpeerd — tot wel 40-50 %
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Amos 5

1-2-3
introductie : … de gevallen eden-poort + de zonen :          
hear-you ! the·word the·this which I lifting over·you dirge house-of ishral
she-falls not she-shall-again to-rise-of virgin-of ishral she-is-abandoned on
ground-of·her there-is-no one-raising-up-of·her that thus he-says my-Lord ieue
the·city the·one-going-forth thousand she-shall-have-remain hundred
and·the·one-going-forth hundred she-shall-have-remain ten for·house-of ishral
Hear ye this word which I take up against you, [even] a lamentation, O house of Israel.
The virgin of Israel is fallen; she shall no more rise: she is forsaken upon her land;
[there is] none to raise her up. For thus saith the Lord GOD; The city that went out
[by] a thousand shall leave an hundred, and that which went forth [by] an hundred
shall leave ten, to the house of Israel.

 • context : introduction : … the fallen eden-gate + the sons :

line ,

 • [=’very corrupted section : line 1 has scrambled words ,                [1-3 : was corrupt]
  the ‘dirge’ belongs to ‘lift up’ ; subjects out of position ;
  line 2 : same terms are used for the sons to raise the eden-land (‘daughter Ishral’)
  but the latter has no followup in this chapter , IF she was mentioned here ;
  2) the ‘1000’ and ‘100’ nonsense is Esau’s reply to his first corruption
  as if the house Ishral is the subject of the dirge ;
  line :]

"hear you ! – this – word [in right direction] ,
(you) (..sons..) (bth=bn) of – [eden-] Ishral ,                     [<< sons must follow ‘hear you’]
[+as] the dirge – I – lift up – over – (..the [eden-] gate..) (ashr=shor) ;

 
2 (..he? [=’gate?’]..) fell down – [+and] (could) not – rise up – again [=’on high?’]  ,
(..he..) (is) forsaken – [=from] – the [eden-] ground (-adme) ,
[+and] there-is-no – one raising (..him..) up ;                                       [=’none of the sons’]

———————-                                                                                               [below : very unsure]

 • [=’after explaining the situation in previous lines 1-2 ,
  and before the exhortion "go seek you !" in next line 4 ,
  this 3 should be any type intermediary line ;
  line :]

3 that=because – thus – says – myLord – IEUE :
(..the [eden-] gate?..) – (will) (..return..) (shair=shb)        +
(..when..) (mae=ki) – (..the sons..) (bth=bn) of – [eden-] Ishral – (will) (..return..) ;      +

(Israëls val voorzegd. Vermaning tot boete)
Luister naar dit woord dat ik aanhef over u, een klaaglied, huis van Israël .
Zij is gevallen , zij zal niet meer opstaan , de maagd Israël . Zij ligt verlaten
op haar land , er is niemand die haar opricht . Want zo zegt de Heere HEERE :
de stad die optrekt met duizend, zal er honderd overhouden,
en die optrekt met honderd, zal er tien overhouden voor het huis van Israël .

 • [=’1-3 was erg corrupt ; zie Engels ;
  zin :]                                                                                                          [1-3 : was corrupt]

"hoor dit woord [in goede richting] ,
(u) (..zonen..) (bth=bn) van [eden-] Ishral ,                     [=’zonen moeten ‘hoor’ volgen’]
[+als] het klaaglied dat ik aanhef over (..de [eden-] poort..) (ashr=shor) ;

 
2 (..hij? [=’poort?’]..) viel neer [+en] kon niet meer oprijzen ,
(..hij..) is verlaten [=van] de [eden-] grond (-adme) ,
[+en] er-is niemand die (..hem..) doet oprijzen ;                    [=’niemand van de zonen’]

———————
3 [=want] zo zegt de Heer IEUE :
(..de [eden-] poort?..) zal (..terugkeren..) (shair=shor)       +
(..wanneer..) (..de zonen..) (bth=bn) van [eden-] Ishral (..terug zullen keren..) ;        +

 
4-5
… de eden-poort , nu gevangen in Beth-El  (=matrix) :
that thus he-says ieue to·house-of ishral seek-after-you·me ! and·live-you !
and·must-not-be you-are-seeking-after Beth-El and·the·Gilgal not you-shall-come
and·Beer~Sheba not you-shall-pass that the·Gilgal to-be-deported he-shall-be-deported
and·Beth-El he-shall-become to·lawlessness
For thus saith the LORD unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:
But seek not Bethel, nor enter into Gilgal, and pass not to Beersheba:
for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nought.

 • context : … the eden-gate , now imprisoned in Beth-El  (=matrix) :

line ,

 • [=’Beth-El : see Jacob’s dream of the ladder (Genesis 28) :
  God blesses Jacob , saying he will have many descendants (=to-be saved adm-souls) ,
  and note how this means "on this earth" — because then God says ,
  "I am with you and will return you to the [eden-] ground (-adme)" ;
  then Jacob names the place "the gate (-shor) of the heavens" ;
  … it is possible that Beth-El got the negative connotation from the time a golden
  calf was set up there (as ‘image’ – and compare the Vitruvian Man in the gate !) ;
  line :]

“(..therefore..) (ki=lkn) , thus – IEUE – says – to (..the sons..) (bth=bn) of – [eden-] Ishral :
seek you ! – (..the [eden-] gate..) – and you (will) live ! [=‘eden-life’] ;

———————
5 seek you ! – (..the one which..) went – [=from] (..the [eden-] land?..) ,              [=’Jer.2′] 
and=as (..the one which..) [dimensionally-] crossed over – [+to] Beth-El ,         

——————–                                                                                               [above 5 : restored ?]
that=because – (..the [eden-] gate..) – (was) indeed captured [=’and deported’] ,
and – the lawlessness – became – (which is) Beth-El ;
Want zo zegt de Heer tegen het huis Israël :
zoek mij en leef ! Maar zoek niet in Bethel , in Gilgal moet u niet komen en u moet
niet naar Berseba trekken , want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan, en Bethel
zal tot niets worden .

 • [=’Beth-El : zie Jacob’s droom over de ladder (Genesis 28) :
  God zegent Jacob , zeggend dat hij veel nakomelingen zal hebben (als adm-zielen
  die gered worden) , en merk op hoe dit "op deze aarde" betekent — want dan
  zegt God "Ik ben met u, en doe u terugkeren naar de [eden-] grond (-adme)" ;
  dan noemt Jacob die plek "de poort (-shor) van de hemelen" ;
  … de negatieve connotatie van Beth-El mag begonnen zijn toen er een gouden
  kalf werd opgezet (als ‘beeld’ – en vergelijk de Vitruvische Man in de poort !) ;
  zin :]

"(..daarom..) (ki=lkn) , zo zegt IEUE tot (..de zonen..) (bth=bn) van [eden-] Ishral :
zoekt u ! (..de [eden-] poort..) en u zult leven ! [=’eden-leven’] ;

——————–
5 zoekt u ! (..degene die..) wegging [=van] (..het [eden-] land?..) ,                [=’Jer.2′]
[=als] (..degene die..) [dimensioneel-] overstak [+naar] Beth-El ,                     

——————–                                                                                       [5 boven : hersteld ?]
[=want] (..de [eden-] poort..) werd inderdaad gevangen [=’en weggevoerd’] ,
en de wetteloosheid ontstond (die) Beth-El (is) ;

 
6-7
… maar de poort moet weer in zijn juiste positie staan :
inquire-you ! ieue and·live-you ! lest he-shall-prosper as·the·fire house-of
Joseph and·she-devours and·there-is-no one-quenching for·Beth-El the·ones-turning
to·wormwood judgment and·righteousness to·the·earth they-cause-to-rest
Seek the LORD, and ye shall live; lest he break out like fire in the house of Joseph,
and devour [it], and [there be] none to quench [it] in Bethel. Ye who turn
judgment to wormwood, and leave off righteousness in the earth,

‘lest’ , H6435 pen ‘lest’ ‘or ; it might be’ ;
‘leave off’ , H3240 yanach ‘leave, lay up’, vague root ; 1x in whole Amos [=here] ;

 • context : … but the gate has to stand in his proper postion again :

line ,

 • [=’Esau added line 7 to supply a reason for his ‘fire in the Joseph house’ ,
  yet the theme is now ‘dimensional’ and see how 8 logically continues this ;
  line :]   

“seek you ! – (..him..) [=’the gate’] – and live you ! [‘eden-life’] ;               
[=for] – he [=’gate’] (will) make – the [eden-] fire – to succeed  – [+against] Beth – (..El..) ,                                                                               
and she [‘the fire’] (which will) devour (-him) ,         +
and there-(will be)-no – one quenching (-it) :       +                        [=’theme continues in 8!’]

————————
7 (……….) – (……….) – (……….) ,
  (……….) – (……….) – (……….) ;                                            
[<< almost sure a corrupt addition]
Zoek de Heer en leef !
Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen ,
het verteren , en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen .
Wee hen die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen .

 • [=’Esau voegde 7 toe als reden voor zijn ‘vuur in het huis Joseph’ ,
  maar het thema is nu ‘dimensie’ en vergelijk hoe 8 deze logisch vervolgt ;
  zin :]

"zoekt u ! (..hem..) [=’de poort’] en leef ! [=’eden-leven’] ;
[=want] hij [=’poort’] zal het [eden-] vuur laten slagen [+tegen] Beth (..El..) ,
en zij [=’vuur’] zal (-hem) verslinden ,         +
en er-zal niemand zijn om te blussen :       +                                      [=’thema vervolgt in 8!’]

————————
7 (……….) – (……….) – (……….) ,
  (……….) – (……….) – (……….) ;                               
[<< bijna zeker een corrupte toevoeging]                                                  

 
8
… want de herstelde poort zal de eden-dimensie terugbrengen : 
one-makingdo-of Pleiades and·Orion and·one-turning to·the·morning
shadow-of-death and·day night he-darkens the·one-calling to·waters-of the·sea
and·he-is-pouring-out·them on surfaces-of the·earth ieue name-of·him
[Seek him] that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death
into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of
the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD [is] his name:

 • ‘seven stars’, H3598 kim-ah ‘pleiades?’ 2x ; -kemo ‘[be] alike’ ; Akk. kummu ‘sanctuary 
  of the goddess Ningal’ (who bore the sun – Rã – as consort of Nanna the moon) ;
 • ‘orion’ , H3685 kesil ‘orion’? ; “and the constellations will not give light”, Is.13 ; -kasal,
  kesil ‘foolish’ 1x ; kas+el [deity] ; 3678 kisse ‘throne’ 118x ; kas-ah ‘cover, to cover’ ;
 • context : … because the restored gate will return the eden-dimension :

line ,

 • [=’the ‘pleiades and orion’ are completely uninteresting for God ,
  hence the last 2 words are also corrupt (based on the first corrupted verb ‘make’) ;
  note how the matrix-day is the eden-night (compare Genesis , Rg-veda) ;
  line :]                                                                                                           [8 : was corrupt]

“[=for] [=he] (will) transform – the [matrix-] shadow of death – into the [eden-] morning ,
and=as (..the one which will..) darken – the [matrix-] day – [+by] [the eden-] night

 
[=he] (will) call – the [eden-] waters [+out] of – the sea  [=’matrix-dimension’] ,
and pour them out – on=upon – the surface of – the [eden-] land ;
                                                                                                                                     
[<< skipped]
Hij die het Zevengesternte en de Orion gemaakt heeft ,
die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt
als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet :
de Heer is zijn naam !

 • [=’God is totaal niet geïnteresseerd in ‘de pleiades en orion’ ,
  daarom zijn de laatste 2 woorden ook corrupt (vanwege het corrupte ‘maken’) ;
  merk op hoe de matrix-dag de eden-nacht is (vergelijk Genesis , Rg-Veda) ;
  zin :]

"[=want] [=hij] zal de [matrix-] schaduw van de dood transformeren in de [eden-] morgen ,
[=als] (..degene die..) de [matrix-] dag zal verdonkeren [+door] de [eden-] nacht

 
[=hij] zal de [eden-] wateren [+uit] de zee [=’matrix-dimensie’] roepen ,
en hen uitgieten [=op] het oppervlak van het [eden-] land ;
                                                                                                                                
[<< verwijderd]

 
9-10
… terug naar zijn situatie per Genesis :
the·one-causing-to-smile devastation over strong-one and·devastation on
fortress he-is-coming they-hate in·the·gate one-correcting and·one-speaking
flawless they-are-abhorring
That strengtheneth the spoiled against the strong, so that the spoiled shall come
against the fortress. They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him
that speaketh uprightly.

 • ‘strengthened’ , H1082 balag ‘cheerful, to smile’ 3x , corrupt ; no other ;
  Akk. balâlu ‘to mix up, stir up’ ;
 • context : back to his situation per Genesis :

line ,

 • [=’the book Job describes how God made a gate in the south
  (feminine dual-realm) and a gate with a bar in the north (masculine dual) ,
  so that paradise ruled in the centre of both realms ;
  the Sumerian epos tells how Ninurta destroyed eden (‘Tiamat’)
  by causing a storm to blow into Tiamat’s belly — the storm may well be
  the masculine realm which now posessed the gate ; and compare line 11 ! ;
  line :]

“(..he [=’eden gate’] brought?..) – devastation – over – the strong one [‘matrix’] ,
and=as the devastation – (which) came – [=upon] – the [matrix-] (..habitat?..) :

 
(..+therefore..) they [=’spirits’] hated – the rebuking – [eden-] gate ,
and=as abhorring – the one [=‘eden-gate’] speaking [in right direction] – flawlessly ;        +

Die zich verkwikt door de verwoesting over de sterken,
ja, verwoesting komt over de vesting .
Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht ,
zij hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt.

 • [=’belangrijk : zie Engels ;
  zin :]

"(..hij [=’eden-poort’] bracht?..) verwoesting over de sterke [=’matrix’] ,
[=als] de verwoesting welke kwam over het [matrix-] (..leefgebied?..) ;

 
(..+daarom..) haatten zij [=’geesten’] de straffende [eden-] poort ,
[=als] het verafschuwen van degene [=’eden-poort’] die foutloos sprak [in goede richting] ;

 
11-12
... de val van de poort (in de tijd van Genesis) :
therefore because to-trample-of·you on one-poor-of and·load-of cereal
you-are-taking from·him houses-of trimmed-stone you-build and·not you-shall-dwell
in·them vineyards-of coveted you-plant and·not you-shall-drink wine-of·them that
I-know many-ones transgressions-of·you and·staunch-ones sins-of·you ones-distressing-of
righteous-one ones-taking-of propitiatory-shelter and·needy-ones in·the·gate
they-turn-aside
Forasmuch therefore as your treading [is] upon the poor, and ye take from him burdens
of wheat: ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them; ye have planted pleasant
vineyards, but ye shall not drink wine of them. For I know your manifold transgressions and your mighty
sins: they afflict the just, they take a bribe,
and they turn aside the poor in the gate [from their right].
‘poor’, H1800 dal , into ‘door’ daleth [eden’s double-door] , DL=DLTH ;
‘burdens’ , H4864 maseth ‘a lifting up [of hands, gifts, smoke, or tribute]’ ;
‘wheat’ , H1250 bar ‘grain, corn’ ; must be -ber ‘well’ ;
‘bribe’ , H3724 kopher ‘ransom , [bribe]’ , -kaphar ‘to cover, atonement’ ;
‘the poor’ , H34 ebyon ‘needy, poor’ , from -ab ;

 • context : … the fall of the gate (in the time of Genesis) :

line ,

 • [=’the first half of line 11 is sensible , but the part "build house but not live ,
  plant vineyard but not drink wine" (as common expression) has no place here ;
  first part of line 12 is senseless — it’s useless to say that spirits ‘sin’ ;
  line :]

“therefore – [=they] [=’spirits’] trampled – the poor one (or: double-door) [=’gate’] ,
and=as – (..the gate?..) (mshath=shor) – [=they] seized – from – (..the [eden-] land?..) ;

———————–
(………..) – (……….) – (………..) – (………..) ,                                    [above : likely restored]
(………..) – (……….) – (………..) – (………..) ;                                     [<< corrupt (addition?)]
 
12 (……….) – (……….) – (……….) ,                                             [<< corrupt from previous]
(………..) – (……….) – (………..) ;
[=they] oppress [=’in narrow place’] – the righteous one , holding [+him] – ransom ,
and=as – the poor – [eden-] gate – (which is) (-now) extended away [=’and at an angle’] ;

Omdat u de arme vertrapt
en van hem een heffing op koren neemt , daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen, maar u zult er niet in wonen ; begerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn, en uw zonden talrijk : u drijft de rechtvaardige in het nauw,
u neemt zwijggeld aan, u duwt armen in de poort opzij .

 • [=’de eerste helft van zin 11 is zinnig , maar het "bouw huizen maar er niet wonen ,
  plant wijngaarden  maar de wijn niet drinken" (als expressie) heeft hier geen plaats ;
  eerste helft van 12 is onzinnig — dat ‘geesten zondig zijn’ is totaal overbodig ;
  zin :]

"daarom vertrapten zij [=’geesten’] de hulpeloze (of: dubbele deur) [=’poort’] ,
[=als] (..de poort?..) (mshath=shor) die [=zij] wegnamen van (..het [eden-] land?..) ;

———————–
(………..) – (……….) – (………..) – (………..) ,                               [boven : waarsch. hersteld]
(………..) – (……….) – (………..) – (………..) ;                               [<< corrupt (toegevoegd?)]
 
12 (……….) – (……….) – (……….) ,                                                     [<< corrupt van vorige]
(………..) – (……….) – (………..) ;
[=zij] verdrukken [=’in nauwe plaats’] de rechtvaardige , [+hem] in gijzeling houdend ,
[=als] de hulpeloze [eden-] poort die (-nu) verderop is [=’en onder een hoek staat’] ;

 
13-14-15
… weer geadresseerd aan de zonen :
therefore the·one-being-intelligent in·the·time the·she he-shall-be-still that time
evil she inquire-you ! good and·must-not-be evil so-that you-shall-live and·he-shall-become
so ieue Elohim-of hosts with·you as·which you-say hate-you ! evil and·love-you ! good
and·put-you ! in·the·gate judgment perhaps he-shall-be-gracious ieue Elohim-of hosts
remnant-of Joseph
Therefore the prudent shall keep silence in that time; for it [is] an evil time. Seek good,
and not evil, that ye may live: and so the LORD, the God of hosts, shall be with you,
as ye have spoken. Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate:
it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.
‘prudent’ , H7919 sakal ‘wise, prudent, prosper, insight, discernment’ ;

 • context : … again addressed to the sons :

line ,

 • [=’Moses blesses (the son) Judah , saying “journey to the [eden-] gate my son ,
  and lay down therein like a young lion” , and compare this 13-15 ;
  line :] 

“therefore – (let) the discerning one – [+nót] – (be) silent – in – that – time [=’now’] ,       +
(..because of..) (oth=ol) – (..this..) (eia=e.eia) – evil (-situation) :

 
14 seek you ! – the [eden-] good (-one) [=’gate’] ,
[=for] it must not be – (that there is) [matrix-] evil ;
so that – you (shall) live ! [=’eden-life’] :
and it (will) happen – so ,          +                                                                     [=’the receiving eden-life !’]
(..because..) – IEUE – deity of – hosts – (will be) with you – [=by] what– you (will have) said [-here] ;

 
hate you ! [=’we’][matrix-] evil , and love you – the [eden-] good ,
and establish you ! – justice – [=for] the [eden-] gate ;                               [=’that the gate will return’]
(..so that..) IEUE – deity of – hosts         +
(will be) gracious – (to) the remnant of – [eden-] [=Ishral] ;                                         [=’144,000 sons’]

Daarom zwijgt de verstandige in die tijd ,
want het is een kwade tijd . Zoek het goede en niet het kwade , opdat u leeft !
Dan zal de Heer, de God van de legermachten , met u zijn, zoals u altijd zegt .
Haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht in de poort . Misschien zal de Heer,
de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef.

 • [=’Moses zegent (de zoon) Judah, zeggend “maak de reis naar de [eden-] poort , mijn zoon ,
  en leg u daarin neer als een jonge leeuw”, en vergelijk deze 13-15 ;
  line :]

“daarom , (laat) degene die inzicht heeft zich [+niét] stilhouden in die tijd [=’nu’] ,       +
(..vanwege..) (oth=ol) (..dit..) (eia=e.eia) kwaad :                                                    [=’de kwade situatie’]

 
zoekt u ! de [eden-] goede [=’poort’] ,
[=want] het moet niet zijn (dat) (er) [matrix-] kwaad (is) ;
opdat u zult leven ! [=’eden-leven’] :
en het zal zo gebeuren ,         +                                                               [=’het krijgen van eden-leven !’]
(..omdat..) IEUE de godheid van de legermachten met u zal zijn [=door] wat u [-hier] hebt gezegd ;

 
haat u ! [=’wij’] het [matrix-] kwaad , en hou van het [eden-] goede ,
en veroorzaakt u ! het recht [=voor] de [eden-] poort ;                             [=’dat de poort terugkeert’]
(..opdat..) IEUE de godheid van de legermachten         +
genadig zal zijn (voor) het overblijfsel van [eden-] [=Ishral] ;                                      [=’144,000 sons’] 

 
part II   —   deel II

 
16-17
hoofdstuk wisseling : … wat er daarna op aarde gebeuren zal :
therefore thus he-says ieue Elohim-of hosts my-Lord in·all-of squares wailing
and·in·all-of streets they-shall-say woe ! woe ! and·they-call farmer to mourning
and·wailing for ones-knowing-of plaint and·in·all-of vineyards wailing that I-shall-pass
in·within-of·you he-says ieue
Therefore the LORD, the God of hosts, the Lord, saith thus; Wailing [shall be] in all streets;
and they shall say in all the highways, Alas! alas! and they shall call the husbandman
to mourning, and such as are skilful of lamentation to wailing. And in all vineyards
[shall be] wailing: for I will pass through thee, saith the LORD.
‘husbandman’ , H406 ikkar , ‘husbandman, farmer’ ; Akk. ikarru ‘farmer, an official’ ;
‘through’ , H7130 qereb ‘inner, within, among’ (term Amos uses) ; ‘within the land’ 4x ;

 • context : chapter change : … what will happen on earth , after that :

line ,

 • [=’line 17 : first the spirits-armies will arrive , yet there is no reference to them here ;
  perhaps “the sign on the clouds” is meant..? , that would fit the ‘mourning’ ;
  line :]

“(..but..) (lkn=ki) , thus – myLord – IEUE – deity of – hosts – says :
in all – the squares [=‘of the cities of earth’] – (will be) wailing ,
and in all – the streets – they (will) say : woe ! , woe ! ;

 
the (..people..) – (will) call – to – mourning ,        +                [=’farmers’ is Esau’s deflection’]
and=as the wailing – [=by] – the ones knowing – (how to) lament ;

 
17 [=for] in all of – (..the land [=’earth’]..) – (will be) wailing ,          +               [=’^^^ idem’]
that=when – I (will) [dimensionally-] cross over – [=to] within [=it] [=’earth’] ,
says – IEUE ;

Daarom , zo zegt de Heer,
de God van de legermachten, de Heer : Op alle pleinen zal rouwklacht zijn,
op alle straten zullen ze zeggen : ach ! ach ! Akkerbouwers roept men op tot rouwbetoon ,
en de klaagzangers tot rouwklacht . En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn ,
want ik zal door uw midden trekken, zegt de Heer.

 • [=’zin 17 : eerst zullen de geesten-legers komen , maar hier is geen referentie naar hen ;
  wellicht is hier “het teken op de wolken” bedoeld ? , dat zou passen met het ‘rouwen’ ;
  zin :]

“(..maar..) (lkn=ki) , zo zegt de Heer , de godheid van de legermachten :
op alle pleinen [=’in de steden van de aarde’] zal gehuild worden ,
en in all straten zullen zij zeggen : wee ! , wee ! ;

 
de (..mensen..) zullen oproepen tot rouw ,        +                   [=’boeren’ is Esau’s deflectie’]
[=als] de klaagzangen [=door] degenen die weten (hoe) te rouwen ;

 
17 [=want] in heel (..het land [=’aarde’]..) zal gehuild worden ,        +             [=’^^^ idem’]
[=wanneer] ik [dimensioneel-] zal oversteken [=naar] het midden [=ervan] [=’aarde’] ,
zegt IEUE ;

 
18-19
… maar dat zal niet zijn om Jacob te redden … :
woe ! the·ones-yearning-for day-of ieue to·what ? this to·you day-of ieue
he darkness and·not light as·which he-is-fleeing man from·faces-of the·lion
and·he-comes-on·him the·bear and·he-enters the·house and·he-supports
hand-of·him on the·sidewall and·he-bites·him the·serpent
Woe unto you that desire the day of the LORD! to what end [is] it for you? the day of
the LORD [is] darkness, and not light. As if a man did flee from a lion, and a bear met him;
or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him.

 • context : but that won’t be to save Jacob :

line ,                
“woe ! – [to-] the ones (who are) longing for – the day of – IEUE ,           [=’as Revelation’]
(..because..) what – (will) it – (be) [=for] [=them] ? ;
the day of – IEUE – (will be) darkness – and nót – brightness :        

 
[it will be] as=like – someone – fleeing – from in front of – a lion ,
[=but] [-instead] – a bear – attacks him ;
[=then] he enters – a house , leaning – his hand – [=against] – the wall ,
and a serpent – (will) bite him ;

Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heer !
Wat zal voor u die dag van de Heer zijn ? Duisternis zal hij zijn en geen licht !
Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw , en een beer tegenkomt , of die,
als hij thuiskomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten .

“wee ! degenen die verlangen naar de dag van IEUE ,                            [=’als Openbaring’]
(..want..) wat zal het [=voor] [=hen] zijn ? ;
de dag van IEUE zal duisternis zijn en géen helderheid :

 
[het zal zijn] [=als] iemand die wegvlucht voor een leeuw ,
[=maar] [-in plaats daarvan] door een beer wordt aangevallen ;
[=dan] gaat hij een huis binnen , zijn hand tegen de muur leunend ,
en een slang zal hem bijten ;  

 
20-21-22-23-24
… erger nog – God zal niet eens luisteren naar Jacob :
?·not darkness day-of ieue and·not light and·gloom and·not brightness to·him I-hate
I-reject celebrations-of·you and·not I-shall-smell in·days-of-restraint-of·you that if
you-are-bringing-up to·me ascent-offerings and·presents-of·you not I-shall-accept
and·peace-offering-of fatlings-of·you not I-shall-look take-away-you ! from·on·me
clamor-of songs-of·you and·melody-of zithers-of·you not I-shall-hear and·he-shall-roll
as·the·waters judgment and·righteousness as·watercourse perennial
[Shall] not the day of the LORD [be] darkness, and not light? even very dark, and no
brightness in it? I hate, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn
assemblies. Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not
accept [them]: neither will I regard the peace offerings of your fat beasts. Take thou
away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.
But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream.

 • context : … worse – God will not even listen to Jacob :

line ,

 • [=’the “ascent-offerings and gifts” are juxtaposed here to “the crucifixion as gift” (line 25) ;
  factually saying here – as in other chapters – the the Gospel-covenant has ended ;
  line :]

“(..because..) (la=ki) – the day of – IEUE – (will be) darkness – and nót – light ,
and=as (..one of..) gloom – and nót – (of) brightness :           +

 
(..in that time..) (snathi=oth+) – I (will) reject – your feast days ,         [=’easter, christmas, etc’]
and – I (will) – not – accept – your appointed assemblies ;
that=because – if – you (would) make to ascend – to me – ascent-offerings ,   +    [=’prayer?’]
I (will) – not – accept – your gifts ,
and – I (will) – not – look at – the fatlings – [=as] your peace-offering ;

 
23 [then-] you (can) take away – from me – the noise of – your songs ,
[=for] – I (will) – not – listen to – the melody of – your harps ;

 
24 (..because..) justice – (has) [+nót] – (..run down..) – as waters ,       [=’the return to eden’]
(..nor..) righteousness – as – a continous – river ;              +

 • [=’above 24 :
  may have been “for – the people (mim=om) – (did) nót (gli=la) (have) the right perception”
  as introduction to next 25 (because why ‘waters and stream’ now..?) ,
  but it is very difficult line to can restore’]

Zal de dag van de Heer niet duisternis zijn,
er is geen licht ; donkerte – zonder lichtglans erover? Ik haat, ik versmaad uw feesten .
Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten , want al brengt u mij brandoffers,
en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in . En het dankoffer van uw gemest vee :
ik wil het niet aanzien . Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg , en het getokkel
van uw luiten kan ik niet aanhoren! Laat het recht stromen als water ,
de gerechtigheid als een stromende beek .

 • [=’de “opstijg-offers en giften” worden tegengesteld aan “de kruisiging als gift” (zin 25) ;
  eigenlijk zeggend – als in andere hoofdstukken – dat het evangelie-verbond is afgelopen ;
  zin :]

“(..omdat..) (la=ki) de dag van IEUE donker zal zijn en niét licht ,
[=als] (..een van..) diepe duisternis en niet van helderheid :       +

 
(..in die tijd..) (snathi=oth+) zal ik uw feestdagen verwerpen ,          [=’pasen, kerstmis etc’]
en ik zal uw bijzondere samenkomsten niet accepteren ;
[=want] al zou u mij opstijg-offers brengen ,         +                                               [=’gebeden?’]
ik zal uw giften niet aanvaarden ,
en ik zal niet op de eerstelingen als uw vrede-offer zien ;

 
23 (dan-) kunt u het lawaai van uw liederen [-wel] van mij weg doen ,
[=want] ik zal niet luisteren naar het getokkel van uw harpen ;

 
24 (..omdat..) het recht [+niét] als water heeft gestroomd ,        [=’de terugkeer naar eden’]
(..noch..) rechtvaardigheid als een constante rivier ;        +

 • [=’24 boven :
  wellicht was de zin “want – (..de mensen..) – (hadden) (..niet..) – de juiste perceptie”,
  als introductie tot volgend 25 (want waarom nu ‘water en rivier’..?) ,
  maar de zin is lastig te restaureren’]

 
25-26-27
slot : … want het Golgotha verbond is geëindigd :
?·sacrifices and·present you-brought-close to·me in·the·wilderness forty year
house-of ishral and·you-bore Sakkuth king-of·you and Kewan images-of·you star-of
Elohim-of·you which you-madedo for-yourselves and·I-deport you from·beyond
to·Damascus he-says ieue Elohim-of hosts name-of·him
Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness forty years,
O house of Israel? But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun
your images, the star of your god, which ye made to yourselves.
Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD,
whose name [is] The God of hosts.
‘have borne’, H5066 nagash ‘bring near, approach, etc’;
‘tabernacle’ , H5522 sikkuth 1x ; corruption of H5521 -sukk-ah ‘booth’ (shrine?) ;
‘chiun’, H3594 kiyyun 1x ; -kuwn ‘establish, prepare’ ; Akk. -kânu, -kînu ‘to establish,
to be permanent’; kannu ‘large vessel, vessel-stand’ ;
kinûnu ‘brazier’ ; kinburu ‘nest’ ; kunukku ‘sealed tablet, cylinder roll’ ;
‘beyond’ , H1973 haleah ‘beyond, aside, onward, abroad’, few times ;

 • context : closing : … because the Golgotha covenant has ended :
the ‘star of the god’ :
… there are several candidates                  
(spells are full with ‘gates’ and ‘stars’)
but the T’UA glyph is often used –
the ‘lasso’ is “the imprisoned eden-word”
and that is exact what the gate now does ;
… the cluster runs further into T’UA + light ,
literally “the double-light as matrix-dawn”
(and compare line 8 in this chapter !) ;
….
glyph T’UAT is said to be “the underworld”
and often “the gods of the underworld” ,
it may imply they became bý this T’UA-star
(as a 5-pointed star , comp. the Vitruvian Man) ;

(rpt)

line ,

 • [=’the “sacrifice as the gift-offering” (Golgotha covenant) is in Dan 9 and 11 (and Mal.1) ;
  the “40” must be ’40 jubilee years’ but we can’t verify whether the 40 was original ;
  line :]

“[=I] (have) brought – the sacrifice – [=as] the gift-offering [=’the gospel ‘] – near – to [=you]      +
in (..the fortress [=’earth’]..) (mdbr=mbtsr) – [+for] forty – years ,           [=’40×50 = 2000 years?’]
(you) house of – (..Jacob..) ;                                                                               [=’all to-be saved souls’]

 
26 and=but you lifted up [=’worshipped’] – (..the shrine of?..) – your king ,        +              [=’sic !’]
(being) Kiyyun – (for) your [physical-] image ;                                      [=’26 : Vitruvian Man theme’]              
[=as] the star – of your deity – [+by] which – you yourselves – (were) made ;   [=’physical body’]

 

 • [=’above 26 : it isn’t “that the exodus people in the desert carried images of Saturn”,
  but christians who … refused to understand that their body is NOT made by God
  (and haven’t understood to return to eden) ;
  the Vitruvian Man theme is “the matrix-type human in the centre of the gate” :
  when that image disappears , it will have consequences – see below ;
  last line :
  the “beyond Damascus” is nonsensible (=corrupted) ,
  the only conclusion – after previous section – must be that the physical body will die …. ;
  line :]

(..therefore..) – (..you (will) [physically-] die?..) – [=in] (..the fortress? [=’earth’]..) ,    [=’line 25’]
says – IEUE ,
(whose) name – (is) deity of – hosts .

Hebt u mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn, veertig jaar lang,
huis van Israël? U hebt Sikkut , uw koning , rondgedragen , en Kewan , uw beelden ,
de sterren , uw goden , die u voor uzelf hebt gemaakt ! Daarom zal ik u in ballingschap
voeren , verder dan Damascus , zegt de Heer ; God van de legermachten is zijn naam .

  

 • [=’het “offer als de gift” (Golgotha verbond) is in Dan.9 , 11 (en Mal.1) ;
  De “40” moet 40 jubeljaren zijn maar we kunnen niet verifiëren of de 40 origineel is ;
  Zin :]

“[=ik] heb het offer [=als] de gift [=’evangelie’] dichtbij [=u] gebracht          +
in (..de vesting [=’aarde’]..) , [+voor] veertig jaar ,                                      [=’40×50 = 2000 jaar?’]
(u) huis (..Jacob..) ;                                                                              [=’alle zielen die gered worden’]

 
26 [=maar] u verhief [=’aanbad’] (..de relikwie-plek van?..) uw koning ,       +                   [=’sic !’]
(namelijk) Kiyyun (voor) uw [fysieke-] beeld ;                              [=’26 : Vitruvische Man thema’]
[=als] de ster van uw godheid [+waardoor] u zelf werd gemaakt ;                    [=’fysiek lichaam’]

 

 • [=’het is niet “dat de exodus mensen in de woestijn beelden van Saturnus meezeulden”,
  maar christenen die … weigerden te begrijpen dat hun lichaam NIET door God is gemaakt
  (en niet begrepen om naar eden terug te keren) ;
  de Vitruvische Man is het thema “het matrix-type mens in het midden van de poort” :
  wanneer die afbeelding verdwijnt (in deel I) heeft dat gevolgen – zie hieronder ;
  laatste zin :
  het “verder dan Damascus” is onzinnig (=corruptie) ,
  de enigste conclusie – na vorige sectie – moet zijn dat de fysieke lichamen sterven .. ;
  zin :]

(..daarom..) (..zult u [fysiek-] sterven?..) [=in] (..de vesting? [=’aarde’] ..) ,                    [=’zin 25’]
zegt IEUE ,
(wiens) naam godheid van de legermachten is . 

 


19.07.19   —   submitted   —   2nd of first version   —   hetreport
22.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive – after several major changes