chapter context :
Amos needs to be read in sequence
in general , Amos is about the relation
between the northern house [120,000 sons] ,
related to “the (eden-) land and -feminine” ;
this chapter : áll Originals are freed , as “My people Ishral”, after the hostage-situation of the group of female-Originals has ended ; read carefully : because that moment is the moment “the day of IEUE” will start , as an indicator of a point in (our) Time ;

 

hoofdstuk context :
– Amos moet eigenlijk in volgorde worden gelezen –
het boek Amos handelt over “het noordelijke rijk Ishral” , de 120,000 zonen vertegenwoordigend ;
waar deze 120,000 verantwoordelijk zijn voor “het (eden-) land en -vrouwelijke”,
en bijna gedwóngen worden om de thema’s te begrijpen – nog vóor Judah (de 24,000) –
omdat de verandering begint bij het huis Ishral ;

 

dit hoofdstuk :
.. álle Originelen komen vrij , als “Mijn mensen Ishral” ,
nadat de blokkade (als de situatie van de groep vrouwelijke-Originelen) is opgeheven ,
en is meteen een tijdsaanduiding (voor ons) , sic , wanneer “die dag” gaat beginnen ;
tweede gedeelte is erg sober ,

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Amos 8

 

1-2
hoofdthema : de Originelen zijn bevrijd – als een Tijdsaanduiding ;
thus he-shows·me my-Lord ieue and·behold ! crate-of summer-fruit and·he-is-saying
what ? you seeing Amos and·I-am-saying crate-of summer-fruit and·he-is-saying ieue
to·me he-comes the·end for people-of·me ishral not I-shall-add further to-pass-of to·him
Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
And he said, Amos, what seest thou? And I said, A basket of summer fruit. Then said the LORD
unto me, The end is come upon my people of Israel; I will not again pass by them any more.

 • ‘summer fruit’ , H7019 qayits ‘summer ; by extension summerfruits or products’, -quts , same ;
  qatsar ‘harvest’ ; fruit and end and harvest belong together as same cluster ;
 • ‘end’, H7093 qets ‘end (of time, of a subject)’ ; not as extermination ;
 • context : main theme : the Originals are freed – showing ‘a moment in Time’ (!) ;
  the very same expression of “not pass them by” was used in previous chapter 7 ;
  indicating that “my people” are “the Originals” here (conform chapter 7) ;
  áll Originals : as indicated by “my people” ; from all the book Amos we gathered that
  the blockage to have áll of them freed was the situation with the group of female-Originals ;
  summer + end : the root (-qets) is not like “extermination” but “the end of a time”
  or of a situation ; where “firstfruits” and “summer (fruits)” depict the same theme —
  we can’t help thinking of a literal ‘this summer’ ;

line ,
“thus / myLord – IEUE – makes me to see / ,
and behold ! / , a basket of / [late] summer (-fruits) / ;
and he says / to me / : what (do) you see / , Amos ? / ,
and I say / : a basket of / [late] summer (-fruits) / ;
and=then (he,) – IEUE – says / to me / :
the end [‘of imprisonment’] – (has) arrived – for – my people – Ishral          [=’all Originals’] / ,
I shall – not – again – pass – on=by them – anymore / ;
(Het visioen van de korf rijpe vruchten)
Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie : een korf met zomervruchten .
Toen zij hij : wat ziet u, Amos ? Ik zei : een korf met zomervruchten .
Daarop zei de Heer tegen mij : het einde is gekomen voor mijn volk Israël :
ik zal het niet langer voorbijgaan .

“dit laat de Heer IEUE mij zien , en zie : een mand met  [late] zomer (-vruchten) ;
en hij zegt tegen mij : wat ziet u, Amos ? , en ik zeg : een mand met  [late] zomer (-vruchten) ;
daarop zegt IEUE tegen mij :
het einde [‘van gevangenschap’] is gekomen voor mijn mensen Ishral      [=’alle Originelen’] ,
ik zal niet langer aan hen voorbijgaan ;

 

B)

 
3
hoofdstuk wisseling : na de bevrijding van de Originelen begint ‘de dag van IEUE’ :
and·they-howl songs-of temple in·the·day the·he averment-of my-Lord ieue
many the·corpse in·every-of place he-flings be-quelled !
And the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord GOD:
[there shall be] many dead bodies in every place; they shall cast [them] forth with silence.

 • context : chapter change : after them being freed , ‘the day of IEUE’ begins :
  after the previous main event in time , the chapter turns to this earth –
  to be Silence : see posted Amos chapter , where the same expression was used ;
  syntax : line runs on so we added [when] ,

line ,               
“and – in – that – day / , the temple – songs  [=’on this earth’] – (will be) howlings / ,
(is) the declaration of – myLord – IEUE / ,
[+when] the many – corpses  [‘of believers’] – (will be) flung – in every – place   +
[+in order for] (to be) Silence             [=’that non-believers won’t be reminded of christianity’] / ;
De tempelliederen zullen klagend klinken op die dag , spreekt de Heere HEERE .
Talrijk zullen de dode lichamen zijn. Op elke plaats werpt men ze zwijgend weg .

“en op die dag zullen de tempelliederen  [=’op deze aarde’] gejammer worden ,
is de verklaring van IEUE de Heer ,
wanneer de vele dode lichamen [‘van gelovigen’] weggeworpen worden in iedere plaats  +
opdat er Stilte zal zijn            [=’dat on-gelovigen niet aan de christenheid worden herinnerd’] ;     

 
4-5-6
Introductie : de réden voor de vele doden : omdat dit lichaam (en ‘het Ik’) corrupt is :
hear-you ! this the·ones-snuffing-down needy-one and·to·to-eradicate-of humble-ones-of
land to·to-say-of when ? he-shall-pass the·new-moon and·we-shall-retail victuals
and·the·sabbath and·we-shall-open-out cereal to·to-make-small-of ephah
and·to·to-make-great-of shekel and·to·to-distort-of scales-of deceit to·to-buy-of in·the·silver
poor-ones-of and·needy-one in·sake pair-of-sandals and·falling-parts-of cereal we-shall-retail
Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail,
Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath,
that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great,
and falsifying the balances by deceit? That we may buy the poor for silver,
and the needy for a pair of shoes; [yea], and sell the refuse of the wheat?
‘sell’ , H7666 shabar ‘buy , also sell’, sheber ‘grain’ ,
‘refuse’ , H5641 mappal ‘refuse’ 1x [here], ‘folds [of flesh]’ 1x [Job] ; naphal ‘fall down’ ;

 • context : introduction : the réason for the many dead : this body (and ‘the I’) are corrupt :
  the chapter now is building up to “our physical body” ,
  as opposed to “my people Ishral”, as the Originals ;

line ,
“hear you ! / this / , (you) ones panting after / the needy ones (ab) / ,
and=as to=for making to cease (shbth) – the humble ones of – the land   [=’this world’] / ;
to=by saying / : when – (will) the [new] moon – pass by / , and=so we shall retail / grain / ,
and the shabath  – and=so we shall open – the (corn-) cistern / ,
[+and] to=for to make small – the ephah / , and to=for to make larger – the weight ,  +
and=as to=for to make crooked – the balance of – deceit ? / ;
[in order] to=for to buy  – the poor ones (dl) – in=with money / ,
and the needy one (ab) – in=for the sake of – a pair of shoes / ,
and=when – we shall retail – the fallen down [=’as second hand’?] – corn / ;
(Bedreigingen tegen Israël)
Hoor dit, u, die de armen vertrapt,
en erop uit bent om de zachtmoedigen van het land weg te doen,
door te zeggen : wanneer is de nieuwemaansdag voorbij, zodat wij graan kunnen verkopen?
En de sabbat, zodat wij de korenschuren kunnen openen ?
U maakt de efa kleiner, de sikkel groter, en u bedriegt met valse weegschalen .
U koopt de geringen voor geld, en de armen voor een paar schoenen .
En u zegt : wij verkopen het kaf van het koren .

“hoort u dit ! , (u) die achter de hulpelozen aan hijgt ,
en erop uit bent om de zachtmoedigen van het land [=’deze wereld’] weg te doen ,
door te zeggen : wanneer is de nieuwe maan voorbij , zodat wij graan kunnen verkopen ,
en de sabbat , zodat wij de koren-cisternen kunnen openen ,
en om de efa [‘hoeveelheid’] kleiner te maken , en het gewicht groter ,  +
om te kunnen bedriegen met valse weegschalen ? ;
opdat de geringen voor geld verkocht worden , en de hulpelozen voor een paar schoenen ,
wanneer wij het neergevallen koren  [=’als tweede-hands’?] zullen verhandelen ;

 
7-8
daarom zal God ‘Jakob’ vergéten (als het corrupte lichaam voor de adam-ziel) :
he-swears ieue in·pomp-of Jacob if I-shall-forget to·permanence all-of
deeds-of·them ?·over this not she-shall-be-disturbed the·land and·he-mourns every-of
one-dwelling in·her and·she-ascends as·the·Nile all-of·her and·she-is-disgorged
K and·she-is-irrigated Q and·she-is-drowned as·Nile-of Egypt
The LORD hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works.
Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? and it shall rise up
wholly as a flood; and it shall be cast out and drowned, as [by] the flood of Egypt.

‘forget’ , H7911 shakach ‘to forget’ ;
‘surely’, H518 am ‘conditional ; if , when, since, or, surely, etc’ ;

 • ‘never’ , H5331 netsach ‘always, forever, perpetual’ in prophets ; hardly negation ‘never’ ;
  natsach ‘to oversee, supervise’ ;
 • ‘cast out’ , H1644 garash ‘drive out or away’ ;
 • ‘drowned’ , H8257 shaqa ‘sink down [subside]’ ; shaq-ah ‘to water [garden or flock],
  give to drink’ ; shaq ‘sack, sackcloth’ ; in Am.9 same line as “she drowns” ;
 • context : that is why God will forgét Jacob (as the corrupt body for the adam-soul) :
  that is the whole point !
  Jacob is here juxtaposed against “my people Ishral – as the Originals” in line 1-2 ,
  where Jacob is important but only insofar he represents “our souls” –
  but the souls still live in this current animal-mixture we call “our body” ;
  God wont swear by anything so unstable and treacherous as Jacob [=this body] :
  that is stepping into a snare ;
  nowhere in prophets this idea can be validated – but the currupted line uses this
  to make “the excellency of Jacob” to look like a pósitive thing ;
  earth trembles becáuse of the forgetting : now also this line makes sense, as result ;
  last lines of this chapter return to the ‘Jacob as this body’ theme ;
 • I) Nile will rise and swallow this earth :
  the same theme will return in Amos 9 ;
  we tried several ways to have the line to run ,
  but our interpretation at this moment :
  the split-off watercourse (the dragon made)
  will rise up into their north , it appears here
  that her “feeding off upon eden” will stop ;
  hence she “ascends” (fróm eden) , akin to the
  tube of a tornado pulling upwards ;
  swallowing-up this earth in that process .

theoi com
 • Kronos swallowing the stone :
  question is , is there any other source for this possibility of “drowning” (or swallowing) ? ;
  though we don’t like the watered-down Greek epos , indeed Kronos (Saturn) swallowed
  a “stone wrapped in a cloth”, representing this earth and her mixed-atmosphere ;
  he choked it out again (read , on this dimensional side) ,
  which indeed would make Kronos their ‘wormhole , as dimensional  throat’  (glyph H’ETT) ;

line ,   
“(he,) IEUE – (has) sworn / :
the (proud-) pomp of – Jacob  [=’all believers’] – (and) – all – their deeds – I shall – forever – forget ! / ,
shall [‘should’] – the land  [=’this earth’] – not – tremble – over  – this / ,  +
and  – every – one dwelling – in her – (be) mourning  [‘over this’] ? / ;
A)  and=for – (as) the Nile – (will) wholly – ascend – and=when she is driven-out  [=’away from eden’] / ,
and she  [=’this earth’] (will) drown – as=with – the Nile of – Egypt         [=’split-off watercourse’] / ;
De Heer heeft gezworen bij de glorie van Jakob: nooit zal ik hun daden vergeten !
Zou hierom het land niet sidderen, zodat elke inwoner rouw bedrijft ,
omdat het in zijn geheel stijgt als de Nijl, stijgt en wegzinkt als de rivier van Egypte ?

“(hij,) IEUE heeft gezworen :
de (trotse-) glorie van Jakob [=’alle gelovigen’] (en) al hun daden zal ik voor altijd vergeten ! ,
zou het land  [=’deze aarde’] niet sidderen over dit ,  +
en ieder inwoner van haar (hierover) rouwen ? ;
A)  want de Nijl zal omhooggaan wanneer zij uitgedreven wordt               [=’weg van eden’] ,
      en zij  [=’deze aarde’] zal verdrinken (samen) met de Nijl van Egypte  [=’afgesplitste w-course’] ;

 
9-10
thema : de dimensionele-verandering terug naar de eden-morgen (als Genesis 1) :
and·he-becomes in·the·day the·he averment-of my-Lord ieue and·I-bring the·sun
in·the·noons and·I-darken to·the·land in·day-of light and·I-turn celebrations-of·you
to·mourning and·all-of songs-of·you to·dirge and·I-bring-up on all-of waists sackcloth and·on
every-of head baldness and·I-place·her as·mourning-of only-son and·last-of·her as·day bitter
And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon,
and I will darken the earth in the clear day: And I will turn your feasts into mourning, and all your
songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head;
and I will make it as the mourning of an only [son], and the end thereof as a bitter day

‘only’ , H3173 yachid ‘only one, solitary, sole’ , the [son] is an addition ; see Zech. 12:10 ;

 • context : theme : the dimensional change as return of the eden-dawn (Gen.1) :
  we won’t cover here “their dawn as the dimensional opposite of the eden-dawn” ,
  that is the theme in other chapters ;

line ,
“and=for it shall happen – in – that – day / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and=that I bring (down) – the sun – in=at noontime / ,  +
and I darken – (to=as) the land  [=’this earth’] / in – day – light   [=’to start the eden-morning’] / ;
and I change (hphk) – your feasts – to mourning / , and all – your songs – to lamentation / ,
and=for I bring – on – all – waists – sackcloth / , and – baldness – on – every – head / ,
and I make her [=’earth’] – as mourning – (over) an only one / ,
and=for her endtime – (will be) as – a bitter – day / ;
Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE,
dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte dag zal ik het land duister maken.
Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen ;
om alle heupen zal ik een rouwgewaad aanbrengen, elk hoofd zal kaal zijn ,
omdat ik het land in rouw dompel als over een enig kind ,
en wat er van overblijft zal zijn als een bittere dag .

“op die dag zal het gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan ,   +
en op klaarlichte dag zal ik het land  [=’deze aarde’] donker maken  [=’begin van de eden-morgen’] ;
en ik verander uw feesten in rouw , en al uw liederen in klaagzangen ,
om alle heupen zal ik een rouwgewaad brengen , en kaalheid op elk hoofd ,
en ik maak dat zij  [=’aarde’] als rouwend over een enigste ,
want haar eindtijd zal zijn als een bittere dag ;

 
C)
 

11-12
hoofdstuk wisseling : de hongersnood – als het niet begrijpen van de cóntext :
behold ! days ones-coming averment-of my-Lord ieue and·I-send famine in·the·land
not famine for·the·bread and·not thirst for·the·waters but rather for·to-hear-of words-of
ieue and·they-rove from·sea unto sea and·from·north and·unto sunrise
they-shall-go-to-and-fro to·to-seek-of word-of ieue and·not they-shall-find
Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land,
not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD:
And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east,
they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find [it].

 • context : chapter change : the famine – as not understanding the cóntext of God’s words :
  it is very unlikely that “they will go everywhere to search the word” ,
  in fact it will be the inverse : after the disasters , the bible will be read even MORE ;
  but because all translations (till now) are Off , they can’t find the answer in her ;
  because of fleshy understanding : compare next lines 13-14 , which show
  that the réason they can’t find the context is “because of their own mindset”
  (which indeed developed becáuse of Esau’s translation … difficult eh?) ;
 • I) our problem : the messenger :
  we had the chapter in Jeremiah , where he waited in Babylon , his mouth having
  been closed – until the messenger would come from Jerusalem , telling she fell” (index)  ;
  very probably we have the same situation hére – yet how can it be that it’s said here
  that “they will not find it” : when the goal is that at least one of them does ;
  similar to how we found that eden is in the other reality..?
  or are these lines merely describing “the general non-understanding” ?

line ,
“behold ! / , the days – (are) coming / , (is) the declaration of – myLord – IEUE / ,
and=when I send – a famine – in the land                  [=’in this world , after the sun changed’] / ,
not – a famine – for bread / and not – the thirst – for water / ,
but – rather – for to hearken – the words [in right direction] of – IEUE / ;
and they (will) wander – from sea – unto – sea / ,
and – roam – to the north – and to – the south    +
to=for to seek – the concept [in right direction] of – IEUE / , and=but – they shall – not – find (it) / ;
Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat ik honger in het land zal zenden ;
geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer te horen.
Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond ,
om het woord van de Heer te zoeken, maar zij zullen het niet vinden .

“zie , de dagen komen , is de verklaring van IEUE ,
dat ik een hongersnood in het land zal zenden       [=’in deze wereld, nadat de zon veranderde’] ,
geen honger naar brood , en geen dorst naar water ,
maar om de woorden [in goede richting] van IEUE te herkénnen ;
want zij zullen dolen van zee tot zee ,
en rondtrekken van noord tot oost   +
om het concépt [in goede richting] van IEUE te zoeken , maar zij zullen (het) niet vinden ;

 
13-14
… ze vinden de context niet omdat ze denken dat Gód ‘dit lichaam’ maakte :
in·the·day the·he they-shall-swoon the·virgins the·lovely-ones and·the·choice-young-men
in·the·thirst the·ones-swearing in·guilt-of Samaria and·they-say life-of Elohim-of·you Dan
and·life-of way-of Beer-Sheba and·they-fall and·not they-shall-rise further
In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst.
They that swear by the sin of Samaria, and say, Thy god, O Dan, liveth;
and, The manner of Beersheba liveth; even they shall fall, and never rise up again.
‘faint’ , H5968 alaph ‘to enwrap, to cover, to faint’ ; unclear ; ulpeh ‘to faint’ 1x ;
‘sin’ , H819 ashm-ah ‘guilt’ , asham ‘guilt offering’ related to ‘name’ ? ;
‘dan’ , H1835 dan ; in Jer.4 Dan is linked to ‘the mountain Ephraim’, as this physical mixed body ;

 • context : they can’t find the context because they assume Gód made this body :
  the first clue here is “pretty (virgins)” , pointing to “the physicality of this frame” ;
  deity + Dan : it is not logical that they would say “Dan is your god” ,
  because they still know very well that IEUE is ;
  but instead , they keep on insisting that God made ‘this body’ (as ‘Dan’)  ;
  Samaria : their mountain , carrying (the inversion as) Damascus ;

line ,    
“in – that – day     [=’when this earth gets dark’] ,   +
the [physically-] pretty – virgins – and choice young men – shall faint – in=of thirst / ,
(being) the ones swearing – in=by the guilt of – Samaria / ,
and=when they say / : the [eden-] life of – your deity [=IEUE] – (is) Dan    [=’this body we have’] / ,
and=as the [eden-] life of – the manner of – Bar Shbo               [=’cistern for making physicality’] / :
and=but they (shall) fall – and – shall – not – arise – anymore / .
Op die dag zullen zij van dorst versmachten, de mooie meisjes en de jonge mannen ,
zij die zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen :
zo waar uw god van Dan leeft, en de pelgrimstocht naar Berseba leeft !
Zij zullen vallen en niet meer opstaan .

“op die dag    [‘wanneer de aarde donker wordt’] ,  +
zullen de [fysiek-] mooie meisjes en de jonge mannen versmachten van dorst ,
als degenen die zweren bij de schuld van Samaria ,
wanneer zij zeggen : het [eden-] leven van uw godheid [=IEUE] is Dan       [=’dit lichaam van ons’] ,
als het [eden-] leven op de manier van Bar-Shbo         [=’de cistern om lichamelijkheid te maken’] maar zij zullen vallen en zullen niet meer opstaan .

 


 
23.07.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport