Amos 2 : de cirkel begint :
reden voor de ballingschap
van het 800 BC huis-Ishral :
ze hebben gefaald in
het vertegenwoordigen
van eden-aspecten
(cirkel is rond in Am.8-9)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued , named : the circle starts :
the reason for the exile of the 800 BC
house Ishral : because they failed in
representing eden-aspects
(circle is closed in Am. 8-9) ;
Main theme
(and running throughout the chapters) :
… the key is that “both Houses represent creational concepts” –
we saw how the Judah house represents ‘Masculine , the eden-sky (as booth) and the eden-gate’ ,
while the house Ishral – the core adressee in Amos — represents ‘Feminine , and the eden-land’ ;
in Revelation all these aspects return as “144,000 (attributes)” ;

a second problem : ‘illegal constructs’ :
… the matrix (read: Adam) also made “constructs which had not been agreed upon”,
as illegal constructs , which do not just support their other reality ,
but also maintain the situation of this prison-planet with its endless cycle ;
… from the context it appears that it is the Ishral house who needs to understand this ,
in order that God can deal with those illegal constructs
(which are listed in chapter 1 , and here in first lines 1-2-3) ;

the problem of the sons (house) of Ishral :
… their main attribute is “(eden-) Feminine”,
therefore the Trap they need to understand is “(masculine-) sexuality” in its earthly form :
as long they do not understand the trap , they cause the status quo of this earth to continue

… the given reason is because “they keep feeding them bull-spirits their (corrupted) sexuality”,
therefore those spirits can keep on violating the female Originals (see next chapters) ,
and as long the females are not freed (who are the attribute of the Ishral house !) ,
the status-quo of this earth will continue

the almost 3000 year journey of the sons (house) of Ishral :
… this timespan runs throughout the Amos chapters , concluding in chapter 8 and 9 ;
the theme of this chapter is therefore not only about 800 BC
but the same time linking to our days – when the circle will be restored again ;
please read accordingly ;

  note : very readable , second version and
definitive , after cleanup ;
submission of entire chapter : 29/ 8/ 2020
was partly corrupted –

 

Hoofdstuk context :

 

Hoofdthema
(en die loopt door in de hoofdstukken) :

… de sleutel is dat “beide Huizen creationele aspecten vertegenwoordigen —
we zagen hoe het Judah huis ‘het mannelijke’, de eden-atmosfeer (de tent)
en de eden-poort” vertegenwoordigt ,
terwijl het Ishral huis – die door Amos aangesproken wordt –
‘het vrouwelijke , en het eden-land” vertegenwoordigt ;
in Openbaring komen al deze aspecten terug als “144,000 (attributen)” ;

 

een tweede probleem : ‘illegale constructen’ :
…de matrix (lees: Adam) heeft ook “constructen gemaakt zonder toestemming”,
als illegale constructen , die niet alleen dienen om hun werkelijkheid te ondersteunen ,
maar ook om de situatie van onze gevangenis-planeet te laten voortduren ;
… uit de context blijkt dat dit is wat het huis Ishral moet begrijpen ,
opdat God die illegale constructen aan kan pakken
(die worden genoemd in hoofdstuk 1 , en hier in vers 1-2-3) ;

 

het probleem van de zonen (huis) Ishral :
… hun hoofdattribuut is “het (eden-{ vrouwelijke” ,
daarom is de Val die zij moeten begrijpen “(mannelijke-) sexualiteit” in de aardse vorm :
zolang zij die val niet begrijpen , veroorzaken zij dat de huidige status quo
van deze aarde zal blijven bestaan

 

… de gegeven reden is omdat “zij de stieren-geesten voeden met hun (corrupte) sexualiteit”,
daarom mogen die geesten de vrouwelijke Originelen blijven misbruiken (zie hoofdstukken) ,
en zolang de vrouwen niet verlost zijn (die immers de attributen van het Ishral huis zijn !)
zal de status quo van deze aarde voortduren

 

de bijna 3000 jaar lange reis van de zonen (huis) Ishral :
… deze gehele tijdsspanne loopt door de Amos hoofdstukken , concluderend in 8 en 9 ;
het thema van dit hoofdstuk speelt daarom niet alleen in 800 BC
maar is op dezelfde tijd gelinkt aan onze dagen – wanneer de cirkel weer hersteld zal zijn ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie , na opruimen ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 29/ 8/ 2020
was gedeeltelijk gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Amos 2

1-2-3
vervolg : … de zesde overtreding : Moab :
thus he-says ieue on three transgressions-of Moab and·on four not I-shall-turn-back·him
on to-burn-of·him bones-of king-of Edom to·the·lime and·I-send fire in·Moab and·she-devours
citadels-of the·Kerioth and·he-dies in·tumult Moab in·shouting in·sound-of trumpet and·I-cut-off one-judging from·within-of·her and·all-of chiefs-of·her I-shall-kill with·him he-says ieue
Thus saith the LORD; For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away
[the punishment] thereof; because he burned the bones of the king of Edom into lime:
But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth: and Moab shall die
with tumult, with shouting, [and] with the sound of the trumpet: And I will cut off the judge
from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the LORD.
line ,

 • context : continued : … the sixth transgression : Moab :

the ‘Edom’ corruption : Edom was already mentioned in chapter one ,
but more , the type transgression must ‘fit’ Moab ;
the ‘three and four’ : there is no reason why these numbers should appear ,
especially not when an important term as ‘to judge’ is missing ;
line ,

 • [=’the 6th trangression :  Moab :
  the “transgressions” listed here must be “non-negotiated illegal actions by the matrix” –
  in this case as ‘Moab’ which is the original eden-house (as cube, as ‘booth’) ,
  but he tore windows in the booth’s walls and mutilations of it so bad that the original
  eden-booth will not return (to new eden) but instead die in this place , see Jer.2 chapter ;
  line :]  

               
“thus – says – IEUE :
(..+I (will) visit..) [=’to judge’] – [=upon] – the transgression of – Moab , [=’former eden-house’]
and – I (will) – not – undo it [=’return upon the decision’] :
on=because – (..he (has) torn?..) – (..windows?..)        +                                                [=’Jer. 22:14’]
[+in] the king of – (..the [eden-] ground?..) (edum=adme) ;                          [=’king = eden-house’]

 
and=therefore –  I (will) send – fire – [=into] Moab ,                                     [=’red cube in diagram’]
and she (will) devour – [the palace as centre for ?-] (..the [four-] horns of him?..) (qrth=qrnm) ,

 • [=above :
  the ’4 horns as the 4 vertices of cube ?’, and (also) the startingpoint of them ? :]

 
and – Moab – (shall) die – in the tumult ,     +
[=as] the alarm for war – [=when] – the trumpet – (will) sound ;                              [=’Revelation’]

————————
I (will) cut off – the judge – from inside [=him] ,                                  [=’unclear what is the judge’]
and – I (will) slay – all – [=his] princes  [=’spirits’] – with it , says – IEUE ;

(Profetie over Moab , Juda en Israël)
Zo zegt de Heer :
vanwege drie overtredingen van Moab, ja, vanwege vier, zal ik er niet op terugkomen,
omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft .
Daarom zal ik vuur werpen in Moab, dat zal de paleizen van Kerioth verteren .
Moab zal sterven onder oorlogsgedruis, krijgsgeschreeuw en bazuingeschal .
Ik zal de rechter uit zijn midden uitroeien, en ik zal zijn vorsten met hem doden, zegt de Heer.

 • [=’de zesde overtreding : Moab :
  de lijst van ‘overtredingen’ moeten “niet afgesproken illegale acties van de matrix” zijn –
  in dit geval als ‘Moab’ die het originele eden-huis is (als kubus, als ‘tent’) ,
  maar hij scheurde er ramen in uit en mutileerde het zo erg dat de originele tent
  niet terug zal keren (naar nieuw eden) maar hier zal sterven , Jer. 2 ;
  zin :]

“zo zegt IEUE :
(..ik zal..) de overtreding van Moab (..+bezoeken..) [=’om te oordelen’] ,   [=’voorm. Eden huis’]
en ik zal het niet ongedaan maken [=’er op terugkomen’] :
[=omdat]       +
(..hij..) (..vensters?..) (..heeft gescheurd?..)       +                                                            [=’Jer. 22:14’]
[+in] de koning van (..de [eden-] grond?..) (edum=adme) ;                          [=’koning = eden-huis’]

 
[=daarom] zal ik een vuur zenden in Moab ,                                             [=’rode kubus in diagram’]
en zij zal [het paleis als centrum voor ?-] (..zijn [vier-] hoorns?..) (qrth=qrnm) verslinden ,

 • [=boven :
  de ’4 hoorns als de 4 ribben van de kubus ?’ , en (ook) het beginpunt ervan ? :]

 
en Moab zal sterven in het tumult ,       +
[=als] het oorlogsalarm [=wanneer] de trompet zal klinken ;                                  [=’Openbaring’]

———————–
en ik zal de rechter uit [=zijn] midden afsnijden ,                       [=’onduidelijk wat ‘de rechter’ is’]
en ik zal met hem al [=zijn] prinsen [=’geesten’] doden , zegt IEUE ;            

 
part II   —   deel II

 
4-5
… vanwege de overtreding (1 van 2) : het huis Judah :                                (mannelijk attribuut)
thus he-says ieue on three transgressions-of Judah and·on four not I-shall-turn-back·him
on to-reject-of·them law-of ieue and·statutes-of·him not they-keep
and·they-are-leading-astray·them lies-of·them which they-went fathers-of·them after·them
and·I-send fire in·Judah and·she-devours citadels-of Jerusalem
Thus saith the LORD; For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away
[the punishment] thereof; because they have despised the law of the LORD, and have not kept
his commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked:
But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem

 • context : … because of the trangression (1 of 2) : the house Judah :        (masculine attribute)

line ,

 • [=’Judah in the book Amos :
  whole of Amos is about ‘the northern kingdom’ (the Ishral house) , and Judah appears
  only in these two lines – Judah typically “sinned by following his fathers” ;
  line :]

“thus – says – IEUE – says :
(..+I (will) visit..) – on=upon – the transgression of – (the house-) Judah ,
and – I (will) – not – undo it [=’return upon it’] :

 
on=because – they (have) rejected – the law of – IEUE ,                 [=’law = return to eden !’]
[=as] – not – (having) kept – [=my] statute ,
[=for] – their lies – (have) led them astray , [as the lies-] which – their fathers – followed ;

 
[=therefore] I (will) send – a fire – [=into] Judah ,
and she (will) devour – the citadels of – Jerusalem ;      [=’Judah + Jerusalem is also ‘earth’]

Zo zegt de Heer :
vanwege drie overtredingen van Juda, ja, vanwege vier, zal ik er niet op terugkomen,
omdat zij de wet van de Heer verworpen hebben, zijn verordeningen niet in acht genomen hebben,
en hun leugengoden hen hebben misleid, de goden die hun vaderen naliepen .
Daarom zal ik vuur werpen in Juda ; dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren .

 • [=’Judah in het boek Amos :
  heel Amos gaat over “het noordelijke rijk” (het Ishral huis) , en Judah verschijnt
  alleen in deze twee zinnen – de typische zonde van Judah is “zijn vaderen volgend”;
  zin :]

 
“zo zegt IEUE :
(..ik zal..) de overtreding van (het huis-) Judah (..+bezoeken..) [=’om te oordelen’] ,
en ik zal het niet ongedaan maken [=’er niet op terugkomen’] :

 
[=omdat] zij de wet van IEUE hebben verworpen ,                [=’wet = terugkeer naar eden !’]
[=als] het niet hebben gehouden van mijn verordening ,
[=want] hun leugens hebben hen misleid , [als de leugens-] die hun vaderen volgden ;

 
[=daarom] zal ik vuur zenden in Judah ,
en zij zal de citadellen van Jerusalem verslinden ;    [=’Judah + Jerusalem is ook ‘de aarde’]

 
6-7
… vanwege de overtreding (2 van 2) : het huis Ishral :                              (vrouwelijk attribuut)
thus he-says ieue on three transgressions-of ishral and·on four not I-shall-turn-back·him
on to-sell-of·them in·the·silver righteous-one and·needy-one in·sake pair-of-sandals
the·ones-snuffing-down on soil-of earth in·head-of poor-ones-of and·way-of humble-ones
they-are-turning-aside and·man and·father-of·him they-are-going to the·maiden
so-that to-violate-of name-of holiness-of·me
Thus saith the LORD; For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away
[the punishment] thereof; because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair
of shoes; That pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way
of the meek: and a man and his father will go in unto the [same] maid, to profane my holy name:
‘turn aside’ , H5186 natah ‘to pitch, stretch or spread out, [pervert, distort’]’ ;

 • context : … because of the transgression (2 of 2) : the house Ishral :       (feminine attribute)

line ,

 • [=’the theme is still valid for as well the 800 BC house as the house in these days :
  the last line matches very much óur days , but is more difficult to interpret for
  the olden times – perhaps ‘temple prostitution’ etc ? ;
  2) that feminine is posed here as “humble” refers to the character of feminine
  (which is the attribute of this house) , and is not related to today’s feministic notion ;
  line :]

“thus – says – IEUE – says :
(..+I (will) visit..) – on=upon – the transgression of – (the house-) Ishral ,
and – I (will) – not – undo it [=’return upon it’] :

 
on=because – they sell – (..the humble one..) [=’females’] – [=for] money ,  
[=as] the helpless one – for the sake of – a pair of shoes ;               [=’treat as commodity’]

 
(being) the ones panting – [=after] – (..the women..) of – (..the people..) ,
[=as] the head of – the weaker ones [=’weaker sexe’] ,
bending [=‘perverting’] – the way of – the humble ones ;          +

 
[=for] a man – and his father – go – unto – the [same-] damsel ,             [=’compare porn’]
thereby – profaning – my – sacred – name :           +

Zo zegt de Heer :
vanwege drie overtredingen van Israël, ja, van vier, zal ik er niet op terugkomen,
Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen en de arme voor een paar schoenen .
Zij snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringen is ,
zij duwen de zachtmoedigen van de weg . Een man en zijn vader gaan naar
hetzelfde meisje om mijn heilige naam te ontheiligen .

 • [=’het thema geldt nog steeds zowel voor het 800 BC huis als het huis in onze dagen :
  de laatste zin laat goed ónze dagen zien , maar is wat lastiger te interpreteren voor
  de vroeger dagen – wellicht ‘tempel prostitutie’ etc ? ;
  2) dat vrouwelijkheid hier “nederig” is refereert aan het karakter van het vrouwelijke
  (dat het attribuut van dit huis is) , en heeft niets te maken met feminisme van vandaag ;
  zin :]

“zo zegt IEUE :
(..ik zal..) de overtreding van (het huis-) Ishral (..+bezoeken..) [=’om te oordelen’] ,
en ik zal het niet ongedaan maken [=’er niet op terugkomen’] :

 
[=omdat] zij (..hen die nederig zijn..) [=’vrouwen’] [=voor] geld verkopen ,
[=als] hen die hulpeloos zijn voor een paar schoenen ;                [=’als bezit behandelen’]

 
degenen die hijgen [=naar] (..de vrouwen..) van (..de mensen..) ,
[=als] het hoofd van de zwakkeren [=’zwakkere geslacht’] ,
de weg van hen die nederig zijn perverterend ;          +

 
[=want] een man en zijn vader gaan naar [dezelfde-] dame ,               [=’vergelijk porno’]
daardoor mijn heilige naam ontheiligend ;          +

 
8-9
… want de sexuele energie van de man is verbonden met de stieren-geesten :
and·on garments ones-being-pledged they-are-stretching-out beside every-of altar
and·wine-of ones-being-fined they-are-drinking house-of Elohim-of·them and·I I-exterminated
the·Amorite from·faces-of·them who as·loftiness-of cedars loftiness-of·him and·safeguarded
he as·the·oaks and·I-am-exterminating fruit-of·him from·above and·roots-of·him from·beneath
And they lay [themselves] down upon clothes laid to pledge by every altar,
and they drink the wine of the condemned [in] the house of their god. Yet destroyed I the Amorite
before them, whose height [was] like the height of the cedars, and he [was] strong as the oaks;

yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.
‘pledge’ , H2254 chabal  ‘to wind tightly [as a rope] ; to bind, to bind by pledge,
‘condamned’ , H6064 anash ‘proper : to urge ; [to fine, to punish] 9x ; -onesh , similar ;
‘strong’ , H2634 choson ‘strenght’ 2x ; chosen ‘wealth, riches’ ; -chasan ‘to hoard up’ 1x ;
‘oaks’ , H437 allon ‘oak(s)’;

 • context : … because the sexual drive of male is connected to the bull-spirits :

line ,

 • [=’about the drive being linked :
  (see introduction) ;
  the present body of male was on purpose devised as “a rather dumb bull” type ,
  so much that , factually , it is one of them spirits which encounters the woman
  and siphons off her – by them using the body of the male in question ,
  for the energy is going to thém , hence it writes ‘for the dieties house’) ;
  (we remarked in another chapter that even legal marriage is ‘legalized rape’) ;
  2) how they can use women , too  –
  … we saw in Mic.2 how the spirits use “women who think they must teach”
  to siphon off the legal right from máles ; ofcourse the spirits use both sexes
  to ruïn eachother , albeit in different manners ;
  3) altar : very appropriate ; the version for 800 BC may read “.. every woman” ;
  4) wine : ‘energy’ , see other Amos chapters ;
  line :]

         
on=because – [+their] (spell-) bound – (body-) -garment [=’this body’]       +
extends [=’in phallic sense’] – in the proximity of – every – altar ,                               [=’screen’]
and they drink – the wine of – the ones causing the urge       +         [=’the woman on screen’] 
(..+for..) the house of – their dieties ;                                              [=’spirit-bulls in next chapter’]

 
[=yet] I destroyed – the Amorite [=’phallic archetype’] – (right-) in front of them [=’sic’] ,
whose – proud height – (is) as the proud height of – the cedar [=’phallic , see other chapter’] ,
[=as] – the oak – (of) [=their] [=’spirits !’] – (..strength?..) ;          +

 

 • [=’below : using a bit of fantasy makes the line crystalclear ,
  and the same clear is that the phallic concept absolutely does not belong to eden ;
  line :]

[=for] I exterminated – his fruit – above ,   
and his roots – from beneath ; 

Zij strekken zich uit op kleren die zij in onderpand hebben , naast elk altaar .
Zij drinken wijn die als boete was opgelegd , in het huis van hun goden .
Maar ik heb de Amorieten voor hun ogen weggevaagd,
die hoog waren als ceders en sterk waren als eiken .
Ik heb zijn vrucht vanboven weggevaagd en zijn wortels vanonder .

 • [=’hoewel erg belangrijk voor de context van heel Amos ,
  zie Engels hierboven – excuus :]

“[=want] [+hun] (door hekserij-) gebonden (lichaams-) kleed [=’dit lichaam’]       +
strekt zich uit [=’in fallische zin’] in de nabijheid van ieder altaar ,                            [=’scherm’]
en zij drinken de wijn van degene die de drang veroorzaakt       +    [=’vrouw op het scherm’]
(..+voor..) het huis van hun godheden ;                                         [=’stieren-geesten in hfdst. 3’]

 
[=terwijl] ik de Amoriet [=’fallisch archetype’] (vlak-) vóor hen [=’sic’] vernietigd heb ,
wiens trotse hoogte is als de trotse hoogte van de ceder [=’fallisch, zie ander hoofdstuk’] ,
[=als] de eik (van) [=hun] [=’geesten !’] (..kracht?..) ;          +

 

 • [=’beneden : een beetje fantasie maakt de zin kristalhelder ,
  en net zo helder is dat het fallisch concept absoluut niet bij eden hoort ;
  zin :]

[=want] ik heb zijn vrucht aan de bovenkant vernietigd ,
en zijn wortels aan de onderkant ; 
 

 
10-11-12
… de [kandidaat-] zonen hadden 40 (of: 2000) jaar om ‘de Amoriet’ te overwinnen :
and·I I-brought-up you from·land-of Egypt and·I-am-causing-to-go you in·the·wilderness
forty year to·to-tenant-of land-of the·Amorite and·I-am-raising-up from·sons-of·you
to·prophets and·from·choice-young-men-of·you to·Nazarites ?·indeed is-no this sons-of
ishral averment-of ieue and·you-are-giving-to-drink the·Nazarites wine and·on the·prophets
you-instruct to·to-say-of not you-shall-prophesy
Also I brought you up from the land of Egypt, and led you forty years through the wilderness,
to possess the land of the Amorite. And I raised up of your sons for prophets, and of your young
men for Nazarites. [Is it] not even thus, O ye children of Israel? saith the LORD.
But ye gave the Nazarites wine to drink; and commanded the prophets, saying, Prophesy not.
‘posess’ , H3423 yarash ‘to posess, inherit, [disposess 10x]’ ; 1416 -guwd ‘overcome’ ;

 • context : … the [candidate-] sons had 40 (or: 2000) years to overcome ‘the Amorite’ :

line ,

 • [=’line 10-12 : still the same valid for 800 BC as for these days ,
  but the parable indeed is at the brink of going two separate ways  —
  line 11 can also be “the report falling upon the land these days” (=rejected) ,
  so it is not necessarily only intended for 800 BC , neither by the term ‘prophets’ ;
  line :]

“[=for] I – (have) brought – you – up – from the land of – Egypt ,
and I let – you – to walk – fourty – years – in the wilderness ,               [=’or: 2000 years, Am.5’]
[=in] (-order for) [+you] (..to overcome..) – [the land of-] the Amorite ;   [=’or: the concept of’]

 
11 [=then] I raised up – prophets – from your sons ,           +
[=as] – ‘the set apart ones’ – from your choice young men ;
is-not-it – indeed – so , (you) [candidate-] sons of – Ishral ? ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 
12 [=but] you gave – ‘the set apart ones’ – wine – to drink ,
[=as] (you who) instructed – the prophets , saying : you – (must) not – prophecy ;

Maar ík heb u uit het land Egypte geleid ,
liet u veertig jaar door de woestijn gaan , om het land van de Amorieten in bezit te nemen .
Uit uw zonen deed ik profeten opstaan , uit uw jonge mannen nazireeërs .
Is dit niet zo , Israëlieten ? spreekt de Heer .
Maar u liet de nazireeërs wijn drinken, en u hebt de profeten geboden : profeteer niet !

  

 • [=’zie Engels :]

“[=want] ik heb u uit het land Egypte geleid ,
en liet u veertig jaar door de wildernis gaan ,                                           [=’of: 2000 jaar, Am.5’]
[=opdat] [+u] [het land van-] de Amoriet (..de baas zou worden..) ;    [=’of: het concept van’]

 
11 [=daarna] liet ik uit uw zonen profeten opstaan ,        +
[=als] ‘zij die apart gezet waren’ uit uw jonge mannen ;
is het inderdaad niet zo , (u) [kandidaat-] zonen van Ishral ? ,
is de verklaring van IEUE ;

 
12 [=maar] u gaf ‘degenen die apart waren gezet’ wijn te drinken ,
[=als] u die de profeten instrueerde , zeggend : u moet niet profeteren ;

 
13
… (het oordeel aangezegd ?)                                                          [te corrupt]
behold ! I pressing under·you as·which she-is-being-pressed
the·cart the·one-filled to·her sheaf
Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed [that is] full of sheaves.
‘pressed’ , H5781 uq ‘perhaps to be pressed’ 1x ; [written -moiq , must be ‘m·oiq’ ?] ;
only 1 -uq ; no other root ; 2) -maq ‘putrefaction’ 2x ; H6485 paqad ‘visit’? ;
‘sheaves’ , H5995 amir ‘sheaf’ ; -omer ‘measure’ ; other ? ;

 • context : … (judgment foretold ?)                                                [too corrupt]

line ,
“behold ! ,
(…………..) – (………….) – (………….) ,                                               
[<< impossible ; lost]
(…………..) – (………….) – (………….) ;
Zie , ik ga het onder u laten kraken , zoals een wagen kraakt , vol graanschoven .
“zie ! ,
(…………..) – (………….) – (………….) ,                                               
[<< impossible ; lost]
(…………..) – (………….) – (………….) ;

 
14-15-16
slot : … wie van de [kandidaat-] zonen zal ontkomen ? :
and·he-perishes fleeing from·fleet-one and·steadfast-one not
he-shall-make-resolute vigor-of·him and·masterful-man not he-shall-escape
soul-of·him and·one-handling-of the·bow not he-shall-stand and·one-fleet in·feet-of·him
not he-shall-escape and·one-riding-of the·horse not he-shall-escape soul-of·him
and·one-resolute-of heart-of·him in·the·masterful-men naked he-shall-flee in·the·day
the·he averment-of ieue
Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen
his force, neither shall the mighty deliver himself: Neither shall he stand that handleth
the bow; and [he that is] swift of foot shall not deliver [himself]: neither shall he that
rideth the horse deliver himself. And [he that is] courageous among the mighty
shall flee away naked in that day, saith the LORD.
‘resolute’ , H533 ammits ‘strong’ [few] , -amets ‘courageous’ ;

 • context : closing : … who of the [candidate-] sons will escape ? :

line ,

 • [=’the theme now gravitates towards our days ,
  first because the fate of the 800 BC house is virtually sealed already ,
  but also because next chapter is about the sons who WILL learn to see ;
  line :]

“[=because] – the (ability to-) flee – (will) vanish – from the swift one ,
and – the strong one – (shall) not – (be able to-) renew – his power ,
[=for] the masterful-man – (will) not – (be able) to cause – his adamite-soul – to escape ;
 
(..+therefore..) the one handling – the bow – (shall) not – stand firm ,             
the swift one – [=of] feet – (will) not – escape ,
and – the adm-soul of – the one riding – the horse – (will) not – escape :
 
and=but the ones [-being] courageous of – heart ,
[=as] the skilled – (..sons..) ,                                                            [=’start of next chapter 3’]
(will) escape – in – that – day ,                                             [=’can also be : the day of IEUE’]
(is) the declaration of – IEUE .
Dan gaat voor de snelle de kans op ontvluchten verloren ,
de sterke zal zijn kracht niet inzetten , geen held zal zijn leven redden .
Niemand die de boog hanteert , zal staande blijven ,
geen hardloper zich redden , geen ruiter te paard zijn leven redden .
Zelfs de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten , spreekt de Heer .

 • [=’het thema helt nu langzamerhand over naar onze dagen ,
  ten eerste omdat het lot van het 800 BC huis eigenlijk al bezegeld is ,
  maar ook omdat volgend hoofdstuk gaat over de zonen die WEL leren zien ;
  zin :]

“[=omdat] het (vermogen tot-) vluchten zal verdwijnen van degene die snel is ,
en de sterke zal niet (in staat zijn om-) zijn kracht (te) vernieuwen ,
[=want] de meesterlijke-man zal niet (in staat zijn om-) zijn adm-ziel te laten ontkomen ;
 
(..+daarom..) zal degene die de boog hanteert niet staande blijven ,
degene die snel is zal niet ontsnappen ,
en de adm-ziel van de ruiter te paard zal niet ontsnappen :
 
[=maar] degenen die dapper van hart zijn ,
[=als] de vakkundige (..zonen..) ,                                                    [=’begin van hoofdstuk 3’]
zullen op die dag ontsnappen ,                                          [=’kan ook zijn : de dag van IEUE’]
is de verklaring van IEUE .

 


20.07.19.   —   submitted   —   first version   —   hetreport
29.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive – after cleanup