Amos 3 : de 144,000
moeten begrijpen dat
de vrouwelijke Originelen
worden verkracht door
een type geesten
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 


(stockfresh.com)
chapter context :
[introduction may get rephrased]
continued from previous chapter 2 ;
titled : the 144,000 (sons) must understand
that the female Originals are being raped
by a certain type of spirits —
the latter maintaining our fallen status quo by it ;
main theme :
them spirits obtain the right to rape our
female Originals BECAUSE the sons love
(earthly) women in a phallic way ,
see introduction in chapter 2 ;
but thereby the sons imprison THEMSELVES ,
giving them spirits the legal right
to rape the female Original of the woman
they (=son) think they love :
factually the sons are asked to ‘deny’ the theme
of sex alltogether (read : expose it as animal life) ,
so that the legal right of them spirits to maintain
our fallen status quo will become invalid ;
# 1 :
following upon chapter 2 it shows that porn
and even ‘the type marital sex’ we use
is a rather devious trap (to block any change) ,
while the context suggests that this trap mainly
concerns the house Joseph – the 120,000 ;
# 2 :
after all previous prophet chapters ,
it appears that (apart from understanding them)
this is the first theme actually starting the change ;
# 3 :
several comments may appear negative
but we deeply adore the pretty female Originals

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup mistakes + context ;
was slightly corrupted

 

Hoofdstuk context :
[introductie mag opnieuw geformuleerd worden]
vervolg van vorig hoofdstuk 2 ;
… de 144,000 (zonen) moeten begrijpen dat de vrouwelijke Originelen
verkracht worden door een type geesten die daarmee onze gevallen status quo handhaven ;
dit type geesten ontvangt dat legale recht OMDAT de zonen (aardse) vrouwen
liefhebben in fallische zin , zie introductie in hoofdstuk 2 ;
en daardoor geven zij die geesten het legale recht om het vrouwelijke Origineel
van degene die zij (=zonen) zeggen lief te hebben te verkrachten ,
opdat die geesten onze huidige (gevallen) status quo kunnen handhaven ;
thema :
… feitelijk wordt de zonen hier gevraagd om het thema ‘seks’ in het algemeen
te ontkennen (lees : te ontmaskeren als behorend tot dierlijk leven)
opdat het legale recht van die geesten om de status quo te handhaven , vervalt ;
# 1 :
volgend op hoofdstuk 2 blijkt dat ‘porno’ of zelfs het concept
‘seks in het huwelijk’ een dodelijke Val is (om verandering te voorkomen) ,
terwijl de context suggereert dat dit een Val is voor voornamelijk
het huis Josef (als 120,000) ;
# 2 :
na alle vorige profeten hoofdstukken schijnt het
(afgezien van het begrijpen van de hoofdstukken)
dat dit thema de verandering in gáng zet ;
# 3 :
sommige commentaren mogen negatief schijnen ,
maar we hebben diep respect voor de prachtige vrouwelijke Originelen ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ,
na opruimen van fouten + context ;
was licht gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Amos 3

1-2
vervolg : … maar de zonen zullen eerst gecorrigeerd worden :
hear-you ! the·word the·this which he-speaks ieue on·you sons-of ishral
on all-of the·family which I-brought-up from·land-of Egypt to·to-say-of but you I-know
from·all-of families-of the·ground on·so I-shall-visit on·you all-of depravities-of·you
Hear this word that the LORD hath spoken against you, O children of Israel, against the
whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, You only have I known
of all the families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities.

 • context : … but the sons will first be corrected :

line ,

 • [=’the “Egypt” here as a supposed link to ‘the exodus’ is Esau’s corruption ,
  since the entire theme per context is about the sons and the endtime ;
  line 2 seems a bit out of place because there is no follow-up of the theme ,
  yet it seems to be repeated in line 14 below ;
  line :]

“hear you ! – this – word [in right direction] ,        +
which – IEUE – speaks [in right direction] – [=to] you , sons of – [eden-] Ishral ,      
[=as] – all – (..the ones..) [=he] (will) make to ascend – from the land [=’this earth’] ;

 
saying :
2 you – (must) know – (..why..) (kn=me) – I (will) visit [=’to judge’]       +
[=upon] you – (for) all – your depravities ;                                              [=’see line 14?’]

(Aankondiging van de straf over Israël en Juda)
Luister naar dit woord dat de Heer tot u spreekt , Israëlieten ,
tot het hele geslacht dat ik uit het land Egypte heb geleid :
alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde .
Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden .

 • [=’het “Egypte” hier als gesuggereerde link naar ‘de exodus’ is Esau’s corruptie ,
  omdat het hele thema hier ‘de zonen’ en ‘de eindtijd’ is ;
  zin 2 lijkt wat misplaatst hier omdat dat thema geen vervolg heeft ,
  hoewel dezelfde zin wordt herhaald in zin 14 beneden ;
  zin :]

“hoor dit woord [in goede richting] ,        +
dat IEUE [=tot] u spreekt [in goede richting] , (u) zonen van [eden-] Ishral ,
[=als] al (..degenen..) die ik uit het land [=’wereld’] zal doen opgaan ;

 
zeggend :
u moet begrijpen (..waarom..) (kn=me) ik u          +
zal bezoeken [=’om te oordelen’] (vanwege) al uw ongerechtigheden ;   [=’zie zin 14?’]

 
3-4-5-6
… de zonen moeten hetzelfde als God gaan willen – opdat God gaat handelen :
?·they-shall-go two together unless if they-make-appointment ?·he-shall-roar
lion in·the·wildwood and·prey there-is-no to·him ?·he-shall-give sheltered-lion
voice-of·him from·habitation-of·him unless if he-seized?·she-shall-fall bird on snare-of
the·earth and·trap there-is-no for·her ?·he-shall-spring-up snare from the·ground
and·to-seize not he-is-seizing if he-is-being-blown trumpet in·city and·people not
they-shall-tremble if she-is-becoming evil in·city and·ieue not he-did
Can two walk together, except they be agreed? Will a lion roar in the forest, when he
hath no prey? will a young lion cry out of his den, if he have taken nothing? Can a bird fall
in a snare upon the earth, where no gin [is] for him? shall [one] take up a snare
from the earth, and have taken nothing at all? Shall a trumpet be blown in the city,
and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD hath not done [it]?
‘agreed’ , H3259 yaad ‘proper: to appoint [by agreement]’ , wide range ;

 • context : … the sons must want the same as God – so God will act :

line ,
“(can) two – walk up – together – unless – they agreed to ? ;                           [=’God + the sons’]
(would) a lion – roar – in the forest – [=when] – there-is-no – prey – to him ? ,     [=’see line 8’]
[+or] (would) a sheltered lion – give – his voice  – from his den ,     +              [=’the sons ; see 8’]
unless – he captured (-one) ? ;

 
(can) a bird – fall down – [=into] – a snare – (on) the land ,
[=when] – there-is-no – trap – (placed-) for her ? ,                            [=’sons declaring = the trap’]
[+or] (would) a snare – jump up – from – the ground  ,        +
(..when..) – (there is-) nothing – to be seized  ? ;

 
(would) a trumpet – (be) blown – in=against a city ,       +                                      [=’a matrix city’]
and the people [=’spirits’] – not – (be) afraid ,
when – evil – (will) be – [=against] the city –[=by] – IEUE – (who will) execute (it) ? ;

Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben ?
Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft ?
Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken zonder dat hij iets gevangen heeft ?
Duikt een vogel in een strik op aarde als er geen val voor hem is ?
Springt de strik van de grond op als er niets gevangen is ?
Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft ?
Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heer dat doet ?

“kunnen er twee samen oplopen zonder dat eens te zijn geworden ? ;       [=’God + zonen’]
zou een leeuw in het woud brullen als er-geen prooi voor hem is ? ,                    [=’zie zin 8’]
[+of] zou een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem laten klinken ,      +  [=’de zonen ; zie 8’]
zonder dat hij (-er een) gevangen heeft ? ;

 
kan een vogel neervallen in een strik op het land ,
[=wanneer] er geen val voor haar (-gezet is) ? ,                     [=’zonen die verklaren = de val’]
[+of] zou een strik van de grond opspringen ,        +
(..wanneer..) er niets is om te vangen ? ;

 
zou een trompet [=tegen] een stad geblazen worden ,                              [=’een matrix stad’]
en de mensen [=’geesten’] niet bang zijn ,
wanneer onheil [=tegen] de stad zal komen [=door] IEUE die (het) uit zal voeren ? ;

 
7-8
… vervolg :
that not he-shall-do my-Lord ieue thing except when he-reveals deliberation-of·him
to servants-of·him the·prophets lion he-roars who ? not he-shall-fear my-Lord ieue
he-speaks who ? not he-shall-prophesy
Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants
the prophets. The lion hath roared, who will not fear? the Lord GOD hath spoken,
who can but prophesy?
‘secret’ , H5475 sod ‘a session ; a council [or to counsel] ; not -etsah ‘counsel, advice’ ;
as ‘close circle of people’ ; by extension ‘secret counsel’ ; no next root ; 

 • context : … continued :

line ,

 • [=’the sóns are addressed , still  —
  it isn’t so much “that the prophets should know the secret” but wé
  (while the message is passed on by the prophets) ;
  hence we interpret line 8 also : the “who” as a general call to the sons ,
  instead of the “closed” context KJV presents ;
  line :]

that=but – myLord – IEUE – (will) not – do – a thing [in right direction]
unless – [=you] [=’sons’] reveal – his secret [-for confidants] – [=by] his servants – the prophets ;

 
(..+who..) [-of you] – (will be) the roaring – lion ? ;                                                 [=’compare line 4’]
who [-of you] – (will) revere [=’fear’] – myLord – IEUE ,         +
[+and] (will) speak [in right direction] – (..what..) (mi=me) – (is) prophecied ? ;

Voorzeker, de Heere HEERE doet niets
tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten .
De leeuw heeft gebruld . Wie zou niet bevreesd zijn ?
De Heere HEERE heeft gesproken . Wie zou niet profeteren ?

 • [=’de zónen worden nog steeds aangesproken –
  het is niet zozeer “dat de profeten het geheimenis kennen” maar wíj
  (terwijl de boodschap is doorgegeven via de profeten) ;
  op dezelfde manier interpreteren we 8 : de “wie” als algemene oproep aan de zonen ,
  in plaats van de “gesloten” context welke KJV presenteert ;
  zin :]

“[=maar] de Heer IEUE zal geen ding [in goede richting] doen ,
tenzij [=u] [=’zonen’] zijn geheimenis [-voor ingewijden] [=door] zijn dienaren de profeten , openbaart ;

 
(..+wie..) [-van u] zal de brullende leeuw zijn ? ;                                              [=’vergelijk zin 4’]
wie [-van u] zal de Heer IEUE eerbiedigen [=’vrezen’] ,        +
(+en) zal spreken [in goede richting] (..wat..) (mi=me) geprofeteerd is ? ;

 
9
… want ‘vrouwelijke Originelen’ worden misbruikt door een type geesten :
announce-you ! on citadels-of in·Ashdod and·on citadels-of in·land-of Egypt
and·say-you ! be-gathered-you ! on mountains-of Samaria and·see-you !
discomfitures many-ones in·midst-of·her and·extortions in·within-of·her
Publish in the palaces at Ashdod, and in the palaces in the land of Egypt, and say,
Assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold the great tumults
in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof.
‘tumults’ , H4103 mehum-ah ‘confusion, panic, tumult’ , from -hum ;

 • context : … because ‘female Originals’ are being abused by a type spirits :
 • vision (a decade ago)
  … it seemed to be a hallway inside a luxuous hotel ,    
  and I walked towards a double door guarded by
  two spirits armed with spears. They stepped away,
  and I entered a rather large halfdark room ;
  yet there was light at one wall where a large double bed            
  was placed , covered with a deepblue silk sheet ;                       
  and upon the bed was a nude girl, sitting on all fours ;                 
  she was absolutely breathtaking to behold.                                 
  Only then I saw I saw the ugly spirit standing behind her,         
  being very busy in the act of penetrating her from the back ;
  the scene was so bizarre and contradictory that it took me
  time to actually realize what was happening ;
  she lifted up her head because she saw me – and I looked into
  unimaginable deep blue eyes as a world of total innocence ;
  I was forced to leave the room at that point because
  oceans of hurt started to fill inside up till a breaking point

book of Gates hour VII
the spirits upon their beds
are in the lower register
(=near to the eden realm)

the trainstation
… the dream was past year while preparing the first version of these chapters ,
as a dream about hundreds of girls waiting at a rural railwaystation
(in reality they may be thousands … we simply do not know) ;
considered the context of these chapters , their rescue must have taken place already
(or is in progress still) , because there is no indication that the sons will encounter
these specific type spirits ;
relation between these females and the sons :
… the female Originals are so stunning that any type of phallic ‘intimacy’ as we know it
is totally out of the question – since the latter is based upon the concept of ‘invading’ –
one could never invade nor harm nor be disrespectful to these gorgious beings ;
this must be the theme which the sons (of Joseph) need to learn ,
In order to stop giving them spirits the legal right to do what they do ;
line ,

 • [=’this region must be “in the dimensional background” (still eden influenced)
  hence ‘Assyria’ would fit better : see line 12 , and compare the depiction ;
  2) “the Samaria mountain” (pyramid) is the mountain carrying Damascus ;
  line :]

“report you !  [=’you + we’] – [=about] – the palace – in (..Damascus?..) ,    [=’per line 12?’]
and=as – [=about] – the palace – in the [matrix-] land of – (..Assyria?..) ;       [=’per context’]
and say you :
[=they] [=’females’] (are) gathered – on – the [matrix-] mountain of – Samaria ,
and see you ! – the many – troubled ones [=’females’] – in her midst ,            [=’in Samaria’]
[=as] the ones (who are being) oppressed – within her ;

Laat het horen in de paleizen in Ashdod
en in de paleizen van Egypte , en zeg :  verzamel u op de bergen van Samaria ,
en zie de grote verwarring in het midden daarvan en alle verdrukking daarbinnen .

 • [=’zie Engels :]

“rapport-eert u ! [=’u + wij’] [=over] het paleis in (..Damascus?..) ,               [=’per line 12?’]
[=als] [=over] het paleis in het [matrix-] land (..Assyrië?..) ;                            [=’per context’]
en zeg :
[=zij] [=’dames’] zijn verzameld op de [matrix-] berg Samaria ,
en zie de velen [=’dames’] die in verwarring zijn in haar midden ,                   [=’in Samaria’]
[=als] degenen die onderdrukt worden daarbinnen ;

 
10-11-12
… dan worden de vrouwelijke Originelen gered :
and·not they-know to-do-of correctness averment-of ieue the·ones-treasuring
violence and·devastation in·citadels-of·them therefore thus he-says my-Lord ieue foe
and·round-about the·land and·he-brings-down from·you strength-of·you and·they-are
plundered citadels-of·you thus he-says ieue as·which he-is-rescuing the·one-being-shepherd from·mouth-of the·lion two-of shanks or separated-portion-of ear so they-shall-be-rescued
sons-of ishral the·ones-sitting in·Samaria in·edge-of couch and·in·Damascus divan
For they know not to do right, saith the LORD, who store up violence and robbery in their
palaces. Therefore thus saith the Lord GOD; An adversary [there shall be] even round about
the land; and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled.
Thus saith the LORD; As the shepherd taketh out of the mouth of the lion two legs,
or a piece of an ear; so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria
in the corner of a bed, and in Damascus [in] a couch.
‘legs’ , H3767 kera ‘leg’ ; -kara ‘bow down’ ;
‘a piece’, H915 badal ‘a piece’ 1x ; badal ‘to seperate [firmament]’, by ext. ‘to distinguish’,
‘corner’ , H6285 peah ‘side’ ;
‘bed’ , H4296 mittah ‘bed’ ; -mattah ‘staff, axis’ ; -mt as ‘death’ ;
‘couch’ , H6210 eres ‘bedstead (couch)’ [as of the king Og] ;

 • context : … then the female Originals are saved :

line ,

 • [=’Rg-Veda has several chapters about this theme : one tells about a domestic fight
  between a woman and her man (both spirits) , where the woman says “now today
  you have thrice put your stick in me , yet still you had to do it by the nymph”
  (female Originals are termed ‘nymphs’) ; another one tells “how the nymph exudes
  soma from her breasts after the male spirit doing her roars when coming”,
  the ‘soma’ equated with the elixer of (eden-) life , and compare line 11 here ;
  line :]

“[=for] – they  [=’them bull-spirits’] – (do) not – know – to do – [what is-] right ,
(is) the declaration of – IEUE ,
the ones (who) treasure – the violated – and ravaged (ones) [=‘females’] – in their palace ;

 
11 therefore , thus – myLord – IEUE – says :
[+their] adversary [=’angel army?’] – (will be) surrounding – [+their] [=’spirits’] land , 
and (will) make to descend – [=their] strength  [=’as females’] – from [=it] [=’land’] ,
[=as] – the looted ones [=’females’] – [+out from] [=their] palace ;

 
 thus – myLord – IEUE – says :
as=like [-how] – a shepherd – snatches away  +
both – shanks – or one – ear – from the mouth of – a lion ,
so – (..the daughters..) [=’females’] of – [eden-] Ishral – (will be) snatched away ;        +

 
[+as] the ones [=’daughters’] – in Samaria – (who) sit – [=at] the edge of – a bed ,      [=’sic !’]
and=as [sitting at the edge-] (on) a beadstead – in Damascus ;

Want zij weten niet te doen wat recht is ,
spreekt de Heer , zij die geweld en verwoesting in hun paleizen opslaan .
Daarom, zo zegt de Heere HEERE : de tegenstander, ja, aan alle kanten van het land !
Hij zal uw vesting van u neerhalen , uw paleizen zullen leeggeplunderd worden .
Zo zegt de Heer : zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes redt of een stukje
van het oor , zo zullen de Israëlieten gered worden :
zij die in Samaria zitten op de hoek van een bed en op het kussen van een rustbank .

 • [=’zie Engels :]

“[=want] zij [=’stieren-geesten’] weten niet te doen wat recht is ,
is de verklaring van IEUE ,
zij die degenen [=’vrouwelijke Originelen’] die misbruikt en onteerd zijn koesteren in hun paleis ;

 
daarom , zo zegt de Heer IEUE ,
zal [+hun] tegenstander [=’engelen leger?’] [+hun] [=’geesten’] land omsingelen ,
en zal [=hun] kracht [=’als de dochters’] [=er] uit doen afdalen ,                           [=’uit het land’]
[=als] zij die geroofd zijn [=’de dochters’] [+uit van] [=hun] paleis ;

 
zo zegt de Heer IEUE :
[=zoals] een herder twee pootjes of een oor redt uit de muil van een leeuw ,
zo zullen (..de dochters..) van [eden-] Ishral weggenomen worden ;          +

 
[+als] degenen [=’dochters’] die in Samaria op een hoek van een bed zitten ,               [=’sic !’]
als in Damascus [zittend-] op [een hoek van-] een rustbank ;

 
13-14-15
slot : …geadresseerd aan de zonen : de stieren-geesten worden vernietigd :
hear-you ! and·testify-you ! in·house-of Jacob averment-of my-Lord ieue Elohim-of
the·hosts that in·day-of to-visit-of·me transgressions-of ishral on·him and·I-visit on
altars-of Beth-El and·they-are-hacked-down horns-of the·altar and·they-fall to·the·earth
and·I-smite house-of the·winter on house-of the·summer and·they-perish houses-of
the·ivory and·they-are-terminated houses many-ones averment-of ieue
Hear ye, and testify in the house of Jacob, saith the Lord GOD, the God of hosts,
That in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him I will also visit
the altars of Bethel: and the horns of the altar shall be cut off, and fall to the ground.
And I will smite the winter house with the summer house; and the houses of ivory
shall perish, and the great houses shall have an end, saith the LORD

 • closing : … addressed to the sons : the bull-spirits are destroyed :

line ,

 • [=’below line 14 : Esau invented “horns + altar” but that context don’t make sense –
  instead , they must lose their phalluses , which is repeated in Amos 6 ;
  we opted the negative ‘extensions’ (-sruchim) is to not taint the term ‘horns’ (-qrnuth) ;
  2) line 15 : ‘summer and winter’ is not the theme here ;
  line :]

“hear you ! – and testify (it) ! , (you) (..sons of..) (bth=bn) – (.. [eden-] Ishral..) ,      [=’you + we’]
(is) the declaration of – myLord – IEUE – deity of – hosts ;

 
in the days – I (will) visit [=’to judge’] – [+your] transgression – [=upon] [=you] ,  [=’per line 2?’]
I (will) visit [=‘for to judge’] – [=upon] – (..the people..) [=’bull-spirits’] of – Beth-El ,                                                
and – [+their] (..extentions..) [=’phalluses’]          +                                                          [=’Amos 6:7’]
(will be) chopped off – and fall down – to the land ;

———————                                                                                                            [below : restored ?]
[=for] I (will) smite – (..the young bulls?..) of – (..Bashan?..) ;                       [=’start of chapter 4’]
[+their] ivory – (..beds?..) – (will) perish ,                                                                         [=’Amos 6:4’]
and – the great – house – (will be) terminated , (is) the declaration of – IEUE .

Luister en waarschuw het huis van Jakob ,
spreekt de Heere HEERE, de God van de legermachten. Voorzeker, op de dag dat ik Israël
zijn overtredingen zal vergelden , zal ik ook de altaren van Bethel vergelden .
Dan zullen de hoorns van het altaar afgehakt worden en op aarde vallen .
Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf ,
zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden, spreekt de Heer .

 • [=’zin 14 : Esau verzon “hoorns + altaar” maar die context slaat nergens op  —
  in plaats daarvan moeten zij hun ‘apparaten’ verliezen , wat herhaald wordt in Amos 6 ;
  2) zin 15 : ‘zomer en winter’ is niet het thema hier ;
  zin :]

“hoor en getuig (het) , (u) (..zonen..) (bth=bn) van  (..[eden-] Ishral..) ,                      [=’u + wij’]
is de verklaring van de Heer IEUE de godheid van de legermachten ;

 
in de dagen dat ik [=u] zal bezoeken [=’om te oordelen’] (vanwege) uw overtredingen ,
zal ik (..de mensen..) [=’geesten’] van Beth-El bezoeken [=’om te oordelen’] ,
en [+hun] (..verlengingen..) [=’fallussen’]           +                                                        [=’Amos 6:7’]
zullen afgehakt worden en op het land vallen ;

———————-                                                                                     [beneden : gerestaureerd ?]
[=want] ik zal (..de jonge stieren?..) van (..Bashan?..) neersmijten ;      [=’begin van hfdst. 4’]  
[+hun] ivoren (..bedden?..) zullen weggevaagd worden ,                                        [=’Amos 6:4’]
en het grote huis zal vernietigd worden , is de verklaring van IEUE.

 
 


21.07.19   —   submitted   —   2nd of first version   —   hetreport
18.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive – after several changes