Amos 4 : de zonen moeten
benoemen dat de vrouwen
gevangenen zijn
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous chapter 3 ;
titled : the sons must declare that
the female Originals are imprisoned ;
main theme :
per this chapter there is no doubt that
the theme is indeed about the females ;
last lines 12-13 were hard to figure out
but the interpretation must be correct ;

note : very readable , second version and
definitive , after cleanups ;
was partly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk 3 ;
… dit hoofdstuk laat er geen twijfel over bestaan dat het thema “de vrouwelijke Originelen” is ;
de slotzinnen 12-13 waren lastig maar de interpretatie moet correct zijn ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ,
na opruimen van fouten + context ;
was gedeeltelijk gecorrumpeerd —
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Amos 4

1
vervolg : … nu direct geadresseerd aan de stieren :
hear-you ! the·word the·this young-cows-of the·Bashan who in·mountain-of
Samaria the·ones-extorting poor-ones-of the·ones-bruising needy-ones
the·ones-saying to·lords-of·them bring-you ! and·we-shall-drink
Hear this word, ye kine of Bashan, that [are] in the mountain of Samaria, which oppress
the poor, which crush the needy, which say to their masters, Bring, and let us drink.
‘kine’ , H6510 phar-ah ‘cow’ , but must be -phar ‘bull’, per context ;
‘crush’ , H7533 ratsats ‘physically oppress, crush’ ;

 • context : continued : … now directly adressed to them bulls :

line ,

 • [=’the “drink” in last line is a good description ;
  in another chapter phrased as “drink her wine” (the energy she radiates) ;
  line :]

“hear you ! – this – word [in right direction] ,       +
(you) (..young bulls..) [=’potent type of spirits’] of – Bashan ,                             [=’pillars region’]
who (are) – [=at] the mountain of – Samaria ;                                             [=’carrying Damascus’]
(you) the ones (who) violate – the weaker ones ,                                            [=’female-Originals’]
[+as] the ones (who) [physically-] oppress – the helpless ones ;

 
the ones saying – [=as] their master :                                                [=’masters óver the females’]  
bring yourselves ! , [=so] we (can) drink [+you] ;

(Bedreiging tegen de vrouwen van Samaria)   
Luister naar dit woord , koeien van Basan die op de berg van Samaria zijn ,
u, die de geringen onderdrukt , die de armen mishandelt ,
die tegen hun heren zeggen : breng ons iets , zodat wij kunnen drinken .

 • [=’het “drinken” in laatste zin is een goede omschrijving ;
  in een ander hoofdstuk als “haar wijn drinken” (de energie die zij uitstraalt) ;
  zin :]

“hoor dit woord [in goede richting] ,        +
(u) (..jonge stieren..) [=’potente geesten’] van Bashan ,                                       [=’pilaren regio’]
die op de berg Samaria zijn ;                                                                            [=’Damascus dragend’]
(u) degenen die de zwakkeren misbruikt ,                                             [=’vrouwelijke Originelen’]
[+als] degenen die de hulpelozen [fysiek-] onderdrukken ;

 
degenen die , [=als] hun eigenaren , zeggen :                                [=’eigenaars van de vrouwen’]
breng uzelf ! , [=opdat] wij [+u] kunnen drinken ;                                     

 
2-3
… de vrouwelijke-Originelen worden gered :
he-swears my-Lord ieue in·holiness-of·him that behold ! days ones-coming
on·you and·he-carries-away you in·targes and·hindmost-of·you in·briars-of fishing
and·breaches you-shall-go-forth woman in-front-of·her and·you-are-flung
toward·the·Hermon averment-of ieue
The Lord GOD hath sworn by his holiness, that, lo, the days shall come upon you,
that he will take you away with hooks and your posterity with fishhooks. And ye shall go
out at the breaches, every [cow at that which is] before her; and ye shall cast [them]
into the palace, saith the LORD.

 • ‘posterity’ , H319 acherith ‘last, latter, end (of time)’ ;
  achar ‘delay, stay’ ; H312 acher ‘another, other, 
  next, others’ ; 310 achar  ‘after’, many ;
 • ‘before’ , H5048 neged ‘in front of [opposite]’ ;
 • these females in the spells :
  … to right an example from Coffin texts , 991 L ,
  (read from down upwards) ,
  “(matrix-) existence to make (S-N). ,
  [by means of] the coverings to (make to) reap.  +
  [of] they. the divine dishevelled SMT-females. , [and so to]
  he. (matrix-) existence. the (eden-) word. to be given” ;
  … the “coverings” may be understood as “energy fields” ,
  moreover these fields appear to be “words”
  (which can as well be music or ‘words of light’) ;
  the figure shaking down the long hair is typically used
  when denoting feminine eden-concepts ;
 • context : … the female Originals are saved :

     (rpt)

line ,
“myLord – IEUE – (has) sworn – [=by] his (-own) holiness :
behold ! , the day – (will) come – on=upon you        +                     [=’upon the bulls’]
[=that] he (will) carry – you – off – [=by] (-means of) hooks , 
and=as (..your backsides?..) – [=with] – fish – hooks ;

 
[=then] – the females [=’Originals’] – [who are-] opposite in front of you        +
(will be) lead out – (through) the [dimensional-] breach ,                [=’out of matrix’]
and – (..the palace..) (hrmn=armn) – (will be) cast down ,
(is) the declaration of – IEUE / ;

De Heere HEERE heeft gezworen bij zijn heiligheid dat er,
zie , dagen voor u komen dat men u zal optrekken met haken en wie na u overblijft,
met vishaken. Door bressen zult u naar buiten gaan, de ene vrouw na de andere,
en weggeworpen worden naar Harmon , spreekt de Heer .

“de Heer IEUE heeft gezworen bij zijn (-eigen) heiligheid :
zie ! , de dag zal [=op] u komen        +                                                 [=’op de stieren’]
[=dat] hij u weg zal voeren [=door] (-middel van) haken ,
[=als] (..uw achterwerken?..) [=met] vishaken ;

 
[=dan] zullen de vrouwen [=’Originelen’] die tegenover u zijn         +
(door) de [dimensionele-] bres naar buiten geleid worden ,               [=’uit matrix’]
en (..het paleis..) (hrmn=armn) zal neergeworpen worden ,
is de verklaring van IEUE ; 
 

 
part II   —   deel II

 
4-5
… de (kandidaat-) zonen vinden een uiterlijk geloof wel genoeg :
come-you ! Beth-El and·transgress-you ! the·Gilgal increase-you ! to·to-transgress-of
and·bring-you ! for·the·morning sacrifices-of·you for·three-of days tithes-of·you
and·to-fume-incense from·leaven acclamation and·call-you ! voluntary-vows 
announce-you ! that so you-love sons-of ishral averment-of my-Lord ieue
Come to Bethel, and transgress; at Gilgal multiply transgression;
and bring your sacrifices every morning, [and] your tithes after three years:
And offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim [and] publish
the free offerings: for this liketh you, O ye children of Israel, saith the Lord GOD.
‘tithes’, H4643 maasher ‘a tenth’ ; esher ‘ten’;
‘leaven’ , H2557 chamets ‘which is leavened’ ; chamets ‘mixed’ [likely] ; chomets ‘vinegar’;

 • context : … the (candidate-) sons think a superficial faith is enough :

line ,

 • [=’an introduction (as connection) is required for this part II   —
  the reason that the bulls can continue is because the sons believe in a formal way, only ;
  2) we don’t buy Esau’s “bethel and gilgal” since the theme is actual these days ;
  3) it’s not logical God would ask to go transgress – not even in sarcastic sense ;
  line :]

“[+by] the transgressions [=’splitting-off’] of – (..the sons?..) (bth=bn) – (of) (..Ishral..) (el=ishral)
(..the young bulls?..) (psha=phar) – multiply – [=their] (..sins..) (glgl=chl) ,

————————                                                                                                       [above : restored ?]
[+for] you bring – your – morning – sacrifice , (and?) (..every?..) third – (..year..) – your tithes ; 
5 you make fireofferings – [=with] leaven [=’mixture?’] – [+as] thanksgiving ,
and you recite – the voluntary gifts ;
announcing – that – as thus – you love (it) , (you) [candidate-] sons of – Ishral ,
(is) the declaration of – myLord – IEUE ;

Kom naar Bethel en zondig , naar Gilgal om veel te zondigen .
Breng ’s morgens uw offers , op elke derde dag uw tienden .
Laat van het gezuurde brood een lofoffer in rook opgaan ,kondig luid vrijwillige gaven aan ,
laat het horen, want u wilt het toch zo graag, Israëlieten, spreekt de Heere HEERE .

 • [=’zie Engels :]

“[+door] de overtredingen [=’afspliting’] van (..de zonen?..) (bth=bn) (van) (..Ishral?..) (el=ishral)
vermeerderen (..de jonge stieren?..) (psha=phr) [=hun] (..zonden..) (glgl=chl) ,

———————-                                                                                                             [boven : hersteld ?]
[+want] u brengt uw ochtend-offer , (en?) (..ieder?..) derde (..jaar..) uw tienden ;
5 u maakt rookoffers [=met] gezuurd brood [=’vermenging?’] [+als] de dankzegging ,
en u reciteert vrijwillige gaven ,
verkondigend dat u (het) op deze manier graag wilt , (u) (kandidaat-) zonen van Ishral ,
is de verklaring van de Heer IEUE ;

 
6
… daarom komen rampen , als een crescendo , bedoeld “om hen wakker te schudden” :
and·moreover I I-give to·you innocency-of teeth in·all-of cities-of·you and·lack-of bread
in·all-of places-of·you and·not you-return unto·me averment-of ieue
And I also have given you cleanness of teeth in all your cities,
and want of bread in all your places: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
‘cleanness’ , H5356 niqqayon ‘innocence’ ; -naqah ‘not guilty, unpunished’ ; as naq-cluster ;
‘teeth’ , H8127 shen ‘teeth’ ; -shenhabbim ‘ivory’ ; 8130 -shane ‘hate’ [-raab ‘famine’?] ;
‘want’ , H2640 choser ‘lack’ 2x ; -chaser ‘decrease, lack, also positive ‘being without need’ ;

 • context : … therefore disasters will come , as a crescendo , in order “to wake them up” :

line ,

 • [=’the disasters will build up until the final type (in line 11) ;
  2) we chose “famine” to relate to ‘bread’ as attempt ;
  line :]

“(..therefore..) (gm=lkn) – I – (will) [+not] – (..hold?..) – you – innocent ,
(..+but?..) (..I (will) bring?..) (..famine?..) – in all – your cities ,           +

————————                                                                                                [above : restored
and=as lack of – bread – in all – your habitats :
and=yet you – (will) not – return – unto me , (is) the declaration of – IEUE ;

Daarom heb ik u ook schone tanden gegeven in al uw steden ,
gebrek aan brood in al uw steden . Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd , spreekt de Heer .

“(..daarom..) (gm=lkn) zal ik u [+niet] (voor) onschuldig (..houden..) ,
(..+maar?..) (..ik zal..) (..hongersnood?..) (..brengen?..) in al uw steden ,           +

————————                                                                                                [boven : hersteld ?]
[=als] het gebrek aan brood in al uw woonplaatsen :
[=maar] u zult niet naar mij terugkeren , is de verklaring van IEUE ;

 
7-8
… vervolg :
and·moreover I I-withhold from·you the·downpour in·still three months
to·the·harvest and·I-bring-rain on city one and·on city one not I-am-bringing-rain
portion one she-is-being-rained-upon and·portion which not she-is-being-rained on·her
she-is-drying-up and·they-stagger two three cities to city one to·to-drink-of waters
and·not they-are-being-satisfied and·not you-return unto·me averment-of ieue
And also I have withholden the rain from you, when [there were] yet three months
to the harvest: and I caused it to rain upon one city, and caused it not to rain upon
another city: one piece was rained upon, and the piece whereupon it rained not withered.
So two [or] three cities wandered unto one city, to drink water; but they were not satisfied:
yet have ye not returned unto me, saith the LORD.

 • context : … continued :

line ,
“(..then..) (km=ki) – I – (will) withhold – the rain – from you ,
[=when] (there is) still – three – months [-to go] – [=until] the harvest ;    [=’read : no income’]

 
I bring rain – [=upon] – one – city , [=but] [=upon] (..another..) – city – I bring – no – rain ,
(so that) the one – portion – is rained upon ,           +
and the portion – which – (is) not – rained upon – (will) wither ;

 
and – two , three – cities – (will) stagger – to – one – city – for to drink – water ,         +
[=though] – they (will) – not – (being) satisfied :
and=yet – you – (will) not – return – unto me ,
(is) the declaration of – IEUE ;

En ik heb u zelfs de regen onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd .
Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen .
Het ene stuk land werd beregend , maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde .
Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken ,
maar zij werden niet verzadigd . Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd , spreekt de Heer .

“(..dan..) (gm=ki) zal ik u de regen onthouden ,
[=wanneer] (er) nog drie maand [te gaan-] is tot de oogsttijd ;       [=’lees : geen inkomen’]

 
ik laat het regenen op de ene stad , [=maar] op (..een andere..) laat ik het niet regenen ,
(zodat) het ene stuk beregend wordt ,          +
en het andere stuk waar geen regen op valt , verdort ;

 
en twee , drie steden zullen naar éen stad wankelen om water te drinken ,         +
[=hoewel] zij niet verzadigd zullen worden :
[=maar] u zult niet naar mij terugkeren , is de verklaring van IEUE ;

 
9
… vervolg :
I-smite you in·the·blasting and·in·the·mildew to-increase-of gardens-of·you
and·vineyards-of·you and·fig-trees-of·you and·olive-trees-of·you he-is-devouring
the·larva and·not you-return unto·me averment-of ieue
I have smitten you with blasting and mildew: when your gardens and your vineyards
and your fig trees and your olive trees increased, the palmerworm devoured [them]:
yet have ye not returned unto me, saith the LORD

 • context : … continued :
  … we leave ‘blasting, mildew and palmerworm’ for now ;

line ,
“I (will) smite – your – (..many..) – gardens – and vineyards – [=with] (blasting) – and (mildew) ,
and – (..the palmerworm..) – (will) devour – your fig trees – and olive trees :
and=yet – you – (will) not – return – unto me , (is) the declaration of – IEUE ; 

Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw .
De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op .
Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd , spreekt de Heer .

“ik zal uw (..vele..) tuinen en wijngaarden slaan [=met] (..korenbrand..) en (..meeldauw..) ,
en (..rupsen..) zullen uw vijgenbomen en olijfbomen kaalvreten :
[=maar] u zult niet naar mij terugkeren , is de verklaring van IEUE ;

 
10-11
… vervolg :
I-send in·you plague in·way-of Egypt I-kill in·the·sword choice-young-men-of·you
With captivity-of horses-of·you and·I-am-making-ascend stink-of camp-of·you
and·in·nose-of·you and·not you-return unto·me averment-of ieue I-overturn in·you
as·overturning-of Elohim Sodom and Gomorrah and·you-are-becoming as·wooden-poker
being-rescued from·burning and·not you-return unto·me averment-of ieue
I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt: your young men
have I slain with the sword, and have taken away your horses; and I have made the stink
of your camps to come up unto your nostrils: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
I have overthrown [some] of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as
a firebrand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.

 • context : … continued :

line , 
“I send – the plague – [=among] you – in the manner of – [how it was in-] Egypt ;
I (will let) – your choice young men – killed – [=by] the sword ,
(..and?..) – (..the sons?..) – (will go in) captivity ;                                                          
[<< unsure]
 
I make – the stench of – your camp – to ascend – in your (own) nose ,   [=’body as foulness’]
and=yet – you – (will) not – return – unto me , (is) the declaration of – IEUE ;

 
[final disaster :]                                                                                                    [=’line 11 is the clue’]
11 (..+but then..) I (will) turn – you – inside out ,
as=like – Sodom – and – Gomorrah – (..were..) (elhm=eie) – turned inside out :
[=when] you (will) become – [=like] a firebrand – rescued – from the fire ,         +
and=then – you – (WILL) return – unto me ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals ik eens bij Egypte deed .
Ik heb uw jongemannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt .
Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen .
Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd , spreekt de Heer .
Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde ;
u werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is ,
maar u hebt zich niet tot mij bekeerd , spreekt de Heer .

“ik zal de pest naar u toesturen op de manier zoals [in-] Egypte [-gebeurde] ;
ik zal uw jonge mannen laten doden [=door] het zwaard ,
(..en?..) (..de zonen?..) zullen in gevangenschap gaan ;                                               
[<< onzeker]
 
ik laat de stank van uw eigen kamp in uw (eigen) neus opstijgen , [=’lichaam als onreinheid’]
[=maar] u zult niet naar mij terugkeren , is de verklaring van IEUE ;

 
[laatste ramp :]                                                                                                         [=’zin 11 is de clou’]
(..+maar dan..) zal ik u binnenste buiten keren ,
[=zoals] Sodom en Gomorrah binnenste buiten gekeerd (..werden..) (elhm=eie) :
[=wanneer] u bent geworden (als) een brandhout dat uit het vuur gered is ,
[=dan] ZULT u naar mij terugkeren ,
is de verklaring van IEUE ;

 
12-13
slot : … de réden voor al die rampen : opdat wij onze Originelen ontmoeten :        (?)
therefore thus I-shall-do to·you ishral inasmuch that this I-shall-do to·you be-prepared-you !
to·to-meet-of Elohim-of·you ishral that behold ! one-forming mountains and·one-creating
wind and·one-telling to·human what ? meditation-of·him one-makingdo-of dawn
faintness and·one-treading on high-places-of land ieue Elohim-of hosts name-of·him
Therefore thus will I do unto thee, O Israel: [and] because I will do this unto thee,
prepare to meet thy God, O Israel. For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind,
and declareth unto man what [is] his thought, that maketh the morning darkness,
and treadeth upon the high places of the earth, The LORD, The God of hosts, [is] his name.
‘thought’, H7808 seach ‘thoughts’ 1x ; -siach ‘complaint, concern’; [=4284] ;
‘darkness’ , H5890 eph-ah ‘gloom’ ; negative as Ephah ; 5774 uwph ‘to fly, get weary’ ,

 • closing : … the reason for the disasters : so that we will meet our Originals :            (?)

line ,

 • [=’considered the buildup of this chapter , 12-13 must contain an important message :
  like many chapters the closinglines often refer back to the start of the chapter ,
  and where the start rather abruptly ended with “I will draw you away with hooks”,
  the closingline here makes sense when it is “the actual saving of the females” ! ;
  2) the mentioned disasters to the sons are almost … unusual harsh ;
  though the repeated “return to me” could render here “your deity” as God ,
  the attribute of the house Joseph is ‘feminine’, and because the theme of females
  was not clósed after line 4 , the identification of them may/can cáuse that God
  will act to set them free ;
  3) next chapter will start with “the eden-mother” (birth construct) ,
  strengthening the interpretation that “(re) created Originals” are the theme here ;
  4) there is no reason for “mountains and to make the morning darkness”,
  besides (-shchr) is ‘matrix-darkness’ and therefore a red flag ;
  line :]

“therefore – as thus – I (will) do – [=unto] you , (you) (..+sons of..) – [eden-] Ishral ;
(..+because..) the consequence – that – I do – this – to you ,
(is) (that) you (will be) determined – to meet – “your deities – [eden-] Ishral” [=’Originals’] ;

 
13 that=because – behold ! ,                                                                               [12 + 13 : likely restored]
[+I] (will) form – (..the deities?..) ,        +
[=as] the one (who will) create – (..[eden-] Ishral?..) (ruach=ishrl) :                      [=’soul + Original’]
[=when] – (..the sons?..) – (will) tell – (..who?..) (me=mi) – (are) (..the women?..) (shchr=ishshh) ;

 
(..+then?..) [+I] (will) (..save?..) (osh=iash) – the weary – (..ones?..) [=’the females?’] ,
[=as] the one [=IEUE]               +
(who will be) trampling – [=upon] – (..the people? [=’spirits’]..) (bme=om) of – the [matrix-] land ;
IEUE – the deity of – hosts – (is) his name .

Daarom zal ik zó met u handelen , Israël , dat ik u dit zal aandoen.
Maak u gereed om uw God te ontmoeten , Israël !
Want, zie, hij die de bergen vormt, die de wind schept en die aan de mens bekendmaakt
wat zijn gedachten zijn , die de dageraad tot duisternis maakt,
en die op de hoogten van de aarde treedt: HEER , God van de legermachten is zijn naam .

 • [=’zie Engels :]

“daarom zal ik op deze manier met u handelen , (u) (..zonen van..) Ishral ;
(..+want..) de consequentie van mijn handelen met u ,
is dat u vastbesloten zult zijn (om) ‘uw godheden [eden-] Ishral’ [=’Originelen’] te ontmoeten ;

 
13 [=want] zie ! ,                                                                                       [12 + 13 : waarschijnlijk hersteld]
[+ik] zal (..de godheden?..) vormen ,
[=als] degene die (..[eden-] Ishral?..) (ruach=ishrl) zal scheppen :                          [=’ziel + Origineel’]
[=wanneer] (..de zonen?..) zullen vertellen (..wie?..) (me=mi) (..de vrouwen?..) (shchr=ishsh) zijn ;

 
(..+dan?..) zal ik (..degenen?..) (..verlossen?..) (osh=iash) die vermoeid zijn ,        [=’de dochters?’]
[=als] degene [=IEUE] die (..de mensen? [=’geesten’]..) van het [matrix-] land zal vertrappen :
IEUE , de godheid van de legermachten is zijn naam . 

 

22.07.19   —   submitted   —   2nd of first version   —   hetreport
21.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive – after cleanup