Amos 6 : de gevangen
vrouwelijke Originelen
ontsnappen het paleis
en haar stieren-geesten
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
named : the imprisoned female Originals
escape the palace and her bull-spirits ;
remark :
this 6 should have followed chapter 4 —
here “a fire will destroy the palace”
which (fire) will become when the sons
understood the gate theme (in ch. 5) ;
theme :
the girls have to go there as prisoner
for the day they have to play mistress ;
it’s important to remember that the girls
had no defense against them spirits
(because the latter’s attribute is ‘speech’,
compare the serpent talking to Eve) ;
#1 :
the heavy corruption has a reason :
also pharaoh’s wrote about these things
but then in the sense of ‘experience’..

note : very readable , second version and
definitive , after much cleanup ;
was deeply corrupted – up to 70-80 %

 

Hoofdstuk context :
… dit hoofdstuk 6 zou op 4 gevolgd moeten zijn ,
omdat hier “een vuur het grote paleis zal verbranden” ,
als het vuur dat begint wanneer de zonen het ‘poort’ thema begrepen (van hfdst.5) ;
thema :
de meiden moeten daarnaartoe als gevangenen ,
en wachten tot de dag dat zij minnares moeten spelen ;
… het is belangrijk om te onthouden dat de dochters geen verweer hebben
tegen die geesten — vergelijk de slang pratend tegen Eva ;
# 1 :
de zware corruptie heeft een reden : ook pharaoh’s schreven over dit thema
maar dan in de zin van “het zelf meemaken”…

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ,
na opruimen van fouten + context ;
was zwaar gecorrumpeerd — tot wel 70-80 %
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Amos 6

1
vervolg : … re : introductie over de stieren-geesten :
woe ! the·tranquil-ones in·Zion and·the·ones-trusting in·mountain-of Samaria
ones-being-specified-of first-of the·nations and·they-come to·them house-of ishral
Woe to them [that are] at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria,
[which are] named chief of the nations, to whom the house of Israel came!
‘samaria’, likely a combination of ‘dregs’ and ‘to preserve’ (same roots) ;
‘named’, H5344 naqab ‘proper : to puncture’, colour: ‘to specify’ [interl.] ;

 • context : continued : … re : introduction about the bull-spirits :

line ,

 • [=’the ‘first of the nations’ is unclear (if that is what it said) ;
  our educated guess is that these spirits are .. ‘a physical suit for any type spirits’
  but we don’t want to expand on that further
  (comp. glyph KHAT for this group , and the KHARÁ cluster) ;
  line :]

“woe ! – [to-] the ones [=’bull-spirits’] (who are) comfortable – in (..Damascus..) ,   [=’ch.3’]
[=as] the ones (being) self-confident – [=at] the mountain – Samaria ;

 
the ones specified (as) – the first of – the nations [=’per matrix-type body ?’] ,
to whom – come – (..the daughters..) of – [eden-] Ishral [=’female Originals’] ;        +

(Strafprediking tegen de zorgeloze hoogmoed van Israël)
Wee de zorgelozen in Sion , en de onbezorgden op de berg van Samaria ,
de beroemdsten van de voornaamste van de volken, en tot wie het huis van Israël komt.

 • [=’zie Engels :]

"wee ! degenen [=’stieren-geesten’] die zorgeloos zijn in (..Damascus..) ,          [=’hfdst. 3′]
[=als] degenen die zelfverzekerd zijn [=op] de berg Samaria ;

 
degenen die omschreven worden (als) de eersten van de naties [=’matrix-type lichaam?’] ,
naar wie (..de dochters..) van [eden-] Ishral komen ;         +        [=’vrouwelijke Originelen’] 

 
2
… maar de dochters gaan daar niet vrijwillig naartoe … :                        [2 : was erg corrupt]
pass-you ! Calneh and·see-you ! and·go-you ! from·there Hamath~great
and·go-down-you ! Gath-of Philistines ?·good-ones from the·kingdoms
the·these if vast boundary-of·them from·boundary-of·you
Pass ye unto Calneh, and see; and from thence go ye to Hamath the great:
then go down to Gath of the Philistines: [be they] better than these kingdoms?
or their border greater than your border?
‘gath’ , H1661 gath ; -gath  ‘winepress’ ;
‘border’ , H1366 gebul ‘border, boundary, territory’ ;

 • context : … but the daughters don’t go there voluntary :                       [2 : was very corrupt]

line ,    

 • [=’corrupt on so many levels :
  this isn’t an exhortation "to go seek a region" like sons seeking Bethel (ch. 5) ,
  last words were about ’the daughters’ so now must follow what happens to them ;
  whole centre section of the line is just too corrupted ;
  line attempt :]

“[+for] – (..the women?..) [=’daughters’] – cross over – and go – [=to] (..Damascus?..) ,
[=as] descending  – [=to] the great – (..palace?..) (hmth=armn) ,             [=’see line 11′]

 
(………….) – (…………) – (………….) – (…………) ,
[+as] the many – (..imprisoned?..) (gbl=gl) – (..women?) – [=in their] [=’spirits’] territory ;

Trek naar Kalne en kijk er rond ;
ga vandaar naar het grote Hamath , en daal af naar Gath van de Filistijnen .
Zijn ze beter dan deze koninkrijken ? Is hun gebied groter dan uw gebied ?

 • [=’zie Engels voor context ;
  poging tot zin :]

"[+want] (..de vrouwen?..) [=’dochters’] steken over en gaan [=naar] (..Damascus?..) ,
[=als] afdalend [=naar] het grote (..paleis?..)                                                [=’zie zin 11′]

 
(………….) – (…………) – (………….) – (…………) ,
[+als] de vele (..gevangen?..) (gbl=gl) (..vrouwen?..) [=in hun] [=’geesten’] gebied ;

 
3-4
… dan moeten zij de minnares zijn van de geesten :
the·ones-isolating to·day-of evil and·you-are-bringing-close seat-of violence
the·ones-lying on couches-of ivory and·ones-extending on divans-of·them
and·ones-eating butting-lambs from·flock and·calves from·midst-of stall
Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;
That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches,
and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall;
‘put away’, H5077 nad-ah ‘put away, exclude (postpone)’; -ned ‘heap [of waters]’ ;
‘seat’ , H7675 shebeth ‘seat, place’ 5x but 1x prophets ; -yashab ‘to dwell’ ;

 • context : … then they must be the mistress of the spirits :

line ,

 • [=’see chapter 3 for the image of them upon their beds ;
  the "flock" (-tsn) is always ’the Originals’ ;
  line :]

                
“[=they] [=’females’] (are) secluded – [=until] the day of – evil (-to them) ,
[=when] [=they] (are) brought near – the seat of – [sexual-] violation :            +

 
4 [+to] the ones [=’spirits’] (who are) lying – [=upon] – [-their] beds of – ivory ,
[=as] the ones hanging out – [=upon] – their beadstead ;

 
the ones [=’spirits’] (who) devour – the [female-] rams – from the flock (-tzn) ,
[=as] [devouring-] the calves – from the midst of – the stall ;          +       [=’goto line 6?’]

U , die de onheilsdag ver van u afhoudt,
maar de zetel van geweld naderbij brengt ;
u , die op uw bedden van ivoor ligt , die op uw rustbanken hangt ,
die lammeren uit het kleinvee eet , kalveren uit het midden van de stal ;

 • [=’zie hoofdstuk 3 voor een afbeelding van hen op hun bedden ;
  de "kudde" (-tsn) is altijd ‘de Originelen’ ;
  zin :]

"[=zij] [=’vrouwen’] blijven afgezonderd [=tot op] de dag van kwaad (-aan hun) ,
[=wanneer] [=zij] naar de zetel van [fysiek-] geweld gebracht worden :          +

 
4 [+naar] degenen [=’geesten’] die op [-hun] ivoren bedden liggen ,
[=als] degenen die op hun rustbanken hangen ;

 
degenen [=’geesten’] die de [vrouwelijke-] rammen uit de kudde (-tsn) verslinden ,
[=als] [het verslinden van-] de kalveren uit het midden van de stal ;     +   [=’ga naar 6?’]

 
5-6-7
… vervolg :
the·ones-twanging on bidding-of the·zither as·David they-devise for·themselves
instruments-of song the·ones-drinking in·sprinkling-bowls-of wine and·first-quality-of
oils they-are-anointing and·not they-travail over breaking-of Joseph therefore now
they-shall-be-deported in·head-of ones-being-deported and·he-is-taken-away
vociferation-of ones-extending
That chant to the sound of the viol, [and] invent to themselves instruments of musick,
like David; That drink wine in bowls, and anoint themselves with the chief ointments:
but they are not grieved for the affliction of Joseph. Therefore now shall they go captive
with the first that go captive, and the banquet of them that stretched themselves
shall be removed.

 • ‘chant’ , H6527 pharat 1x ; -phar ‘devide’ root (phrz ‘breach’) ; peret ‘broken off [fruit]’ 1x ;
  or as them being typed ‘young bulls’ as -phar in Am. 4 ; “ones dividing” ;
 • ‘mouth’ , literally ;
 • ‘harp’ , -nbl ; can also be ‘skin-jar’ (Jer.48) , or even ‘foolish’ (-nbl) ;  
 • ‘sound’ , H7892 shiyr ‘song’ ; shor ‘gate’ ? , in relation to ‘mouth’ ? ;
 • ‘banquet’ , H4797 mirzach ‘banquet’ 1x ; raz ‘mystery, secret’ (Aram.) ; -razah ‘to starve,
  become lean’ 2x , rezeh , same , 2x ; -marzeach ‘mourning?’ 1x ;  2) H738 arzah ‘cedar
  panel’ 1x Zeph. ; “cedar panel shall be removed” (sic!) ; erez ‘cedar’; ‘stretched’ , H5628 sarach , colour as ‘to extend’, ‘hang over [from a curtain, etc]’ ;
 • context : … continued :

line ,

 • [=’first line 6 : God would never connect ‘David’ to this bunch  —
  problem is that by the shown roots it’s impossible to recreate any palpable line
  (perhaps this was inserted as deflection ? , since line 7 can run well after 5…) ;
  line :]

"(…………) – (………..) – (…………) ,                                        [<< an addition as corruption ?]
  (…………) – (………..) – (…………) ;
——————–
6 the ones (who) drink – the wine – [=of] (..the women..) ,                       [=’see ch.3+4′]
[=as] – anointing themselves  – [+with] the best [=’head’] of – oils ,
and – they – (do) not – care – [=about] – (..the daughters..) – (being) broken ;

 
therefore ,  now – they [=’spirits’] (will be) captured        +
[=as] the first of – (those who will be) captured ,
and – [+their] hanging – (..cedar..)  [=‘phallic reference’] – (will be) disposed of ;

 • [=’as "their extensions which will be chopped off" in Am. 3′]

u, die vrolijk zingt onder het geklank van de luit
– zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht –
u, die wijn uit sprengbekkens drinkt en u zalft met de beste olie , maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet . Daarom zullen zij als eersten in ballingschap gaan ;
dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen .

 • [=’eerste zin 6 : God zou nooit ‘David’ vergelijken met deze gasten —
  probleem is dat van de getoonde wortels er niets zinnigs hersteld kan worden
  (was wellicht toegevoegd als deflectie ? , want zin 7 loopt prima na zin 5 …) ;
  zin :]

"(…………) – (………..) – (…………) ,                                    [<< een toevoeging als corruptie ?]
  (…………) – (………..) – (…………) ;
———————-
6 degenen die de wijn [=van] (..de vrouwen..) drinken ,                         [=’see hfdst. 3+4′]
[=als] zichzelf zalvend [+met] de beste [=’hoofd’] oliën ,
en zij bekommeren zich niet [=over] (..de dochters..) die gebroken zijn ;

 
daarom , nu zullen zij [=’geesten’] gevangen worden         +
[=als] de eersten (van hen die) gevangen genomen zullen worden ,
en [+hun] hangende (..ceder..) [=’fallische referentie’] zal weggegooid worden ;

 • [=’als "hun verlengingen die afgehakt worden" in Am.3′]

 
part II   —   deel II

 
8
… de stieren , hun paleis , en hun werken worden geoordeeld :
he-swears my-Lord ieue in·soul-of·him averment-of ieue Elohim-of hosts acquiescing
pomp-of Jacob and·citadels-of·him I-hate and·I-surrender-over city and·fullness-of·her
The Lord GOD hath sworn by himself, saith the LORD the God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces: therefore will I deliver up the city with all that is therein
‘abhor’ , H8374 thaab ‘abhor’ 1x ; 8373 -thaab ‘to long for’ 2x psalms ; unclear ;
H8581 thaab ‘abhor, detest’, many , as "corrupted eden-good" (-tub) ;
‘deliver up’ , H5462 sagar ‘shut, close, etc’ ; =sr ? ;

 • context : … the bulls , their palace , and their deeds are judged :

line,                                                                                                                    [9 : was corrupt]

 • [=’the ‘adm-soul’ is another category as God ,
  now the subject is restored , ‘Jacob’ can be deleted (he isn’t the theme here) ;
  line :]

“myLord – IEUE – (has) sworn – in=about (..the young bulls..) (nphsh=phr) ,
(is) the declaration of – IEUE – deity of – hosts ,

 
I – abhor – the [physical proud-] pomp of – (..them..) [=’bull-spirits’] ,
I hate – [=their] palace ,                                                                                        [=’see ch.4′]
and I (will) (..smite..) – (..the house..) [=’their palace’] – and all in it ;       [=’see line 11′]

De Heere HEERE zweert bij zichzelf –
spreekt de Heer , de God van de legermachten : ik veracht de glorie van Jakob ,
zijn paleizen haat ik. Ik zal de stad uitleveren met al wat zij bevat.

 • [=’de ‘adm-ziel’ is een andere categorie dan God ,
  nu het onderwerp is hersteld kan ‘Jacob’ verwijderd worden (hij is niet een thema) ;
  zin :]

"de Heer IEUE heeft [=over] (..de jonge stieren..) (nphsh=phr) gezworen ,
is de verklaring van IEUE de godheid van de legermachten ,

 
ik verafschuw de [fysieke-] trots van (..hen..) [=’stieren-geesten’] ,
ik haat [=hun] paleis ,                                                                                         [=’zie hfdst. 4′]
en ik zal (..het huis..) [=’hun paleis’] en alles daarin , (..treffen..) ;                 [=’zie zin 11′]

 
9-10-11
… maar eerst ontsnappen alle dochters het paleis :                              [9-10-11 : was corrupt]
and·he-becomes if they-are-being-left-over ten mortals in·house one and·they-die
and·he-takes-up·him friend-of·him and·one-burning-of·him to·to-bring-forth-of bones
from the·house and·he-says to·whom in·recesses-of the·house ?·still with·you and·he-says
only and·he-says be-quelled ! that not to·to-mention-of in·name-of ieue that behold ! ieue instructing and·he-smites the·house the·great moisture
and·the·house the·small rents
And it shall come to pass, if there remain ten men in one house, that they shall die.
And a man’s uncle shall take him up, and he that burneth him, to bring out the bones
out of the house, and shall say unto him that [is] by the sides of the house,
[Is there] yet [any] with thee? and he shall say, No. Then shall he say, Hold thy tongue:
for we may not make mention of the name of the LORD.For, behold, the LORD commandeth,
and he will smite the great house with breaches,
and the little house with clefts.
‘sides’ , H3411 yerek-ah ‘flank, recesses [of places]’; -yarek ‘thigh’ ;
‘hold tongue’, H2013 has ‘be silent, to quiten [others], to hush’ ;
‘mention’ , H2142 zakar ‘to remember’, also as “remember to act” ;

 • context : … but first all daughters escape the palace :                           [9-10-11 : was corrupt]

  syntaxes ,
  1) Esau added the "burning" to create a suitable action for his "bones" ;
  2) his "small house and little house" is because of the (-beth) or (-bath) ;
  3) in first submission we were off : we also continued the Jacob theme ;

line ,

 • [=’the "remembering" in line 10 is "starting to act (again , after a ‘pause’)" ;
  line :]

“[=for] it (will) happen    +
(..+when..) [=no] (am=la) – (..women..) (oshr=ishsh) – remained – in the house ,
(..that..) (achd=ki) they [=’spirits’] (will) die ;          +

 
10 [=for] (..I (will) save..) (nasha=iash) – (..the women..) ,                                       [=’see ch.4′]
and – [=they] (will) go forth – [out-] from the house :

 
[=they] [=’women’] (will) say – to whom [=’women’] – (were) in the recesses of – the house :
(were there) more – with you ? ;
and [=they] [=’women’] (will) say : no others ;
and [=they] (will) say :
IEUE – (did) [+not] – stay quiet , that=because – [=he] remembered (to act for-) [+us] :        +

 
11 that=because – behold ! ,
IEUE – commands – [=that] – the great – house [=’palace’] – (will) be struck – (..with fire..) ,
and=when (..the daughters?..) (beth=bath) – (..(have) left it?..) ;                            
[<< likely]
En mocht het gebeuren
dat er tien mannen in éen huis overgebleven zijn, dan zullen die sterven.
Als een familielid, of iemand die hem gaat verbranden, iemands lichaam opneemt
om de beenderen het huis uit te dragen, zal hij tegen hem zeggen die nog binnen in huis is, zeggen : is er nog iemand bij u ? En die zal zeggen : Niemand .
Daarop zal de eerste zeggen : stil, want dit is niet iets om er de naam van de Heer
bij te noemen ! Want, zie, de Heer gebiedt, en het grote huis treft hij met scheuren
en het kleine huis met spleten.

 • [=’het "zich herinneren" in 10 is "het (weer) handelen (na een ‘pauze’)" ;
  zin :]

"[=want] het zal gebeuren ,
(..+wanneer..) (er) [=geen] (..vrouwen..) (oshr=ishsh) in het huis achtergebleven zijn ,
(..dat..) zij [=’geesten’] zullen sterven ;           +

 
10 [=want] (..ik zal..) (..de vrouwen..) (..verlossen..) (nasha=iash) ,                   [=’zie hfdst. 4′]
en zij zullen uit het huis voortgaan :

 
[=zij] [=’vrouwen’] zullen zeggen tot hen [=’vrouwen’] die verderop in het huis waren :
waren er (nog) meer met u ? ;
en zij [=’vrouwen’] zullen zeggen : nee niemand ;
en zij zullen zeggen :
IEUE is [+niet] stil gebleven , [=omdat] hij zich [+ons] herinnerd heeft (-om te handelen) : 

 
[=want] zie ! ,
IEUE beveelt dat het grote huis [=’paleis’] (..met vuur..) getroffen zal worden ,
[=wanneer] (..de dochters?..) (beth=bath) (..het hebben verlaten?..) ;     
[<< waarschijnlijk] 

 
12-13-14
slot : … de conclusie :                                                                         [12-13-14 : was corrupt]
?·they-shall-run in·the·crag horses or he-shall-plow in·the·oxen that you-turn
to·poison judgment and·fruit-of righteousness to·wormwood the·rejoicing-ones
to·Lo~Debar the·ones-saying ?·not in·steadfastness-of·us we-took for·us Karnaim
that behold·me ! raising on·you house-of ishral averment-of ieue Elohim-of the·hosts
nation and·they-oppress you from·to·to-enter-of Hamath unto watercourse-of the·gorge
Shall horses run upon the rock? will [one] plow [there] with oxen?
for ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock:
Ye which rejoice in a thing of nought, which say, Have we not taken to us horns by our
own strength? But, behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith
the LORD the God of hosts; and they shall afflict you from the entering in of Hemath
unto the river of the wilderness.
‘run’ , H7323 ruts ‘run’ ;
‘plow’ , H2790 charash ‘keep or be silent, be dumb ; extention ‘to plough, engrave’ ;
‘oxen’ , H1241 baqar ‘cattle, herd, oxen’ ; into eden-morning ;
‘afflict’ , H3905 lachats ‘proper: to press ; to oppress’ ;
‘unto’ , H5704 od ‘unto, as far as, while, untill, during, etc’ ;
‘river’ , H5158 nachal ‘wadi, valley, brook’ ; -nachal ‘take posession, inherit’ (sic!) ;
‘wilderness’ , H6160 arabah ‘plain, desert valley’ ;  

 • closing : … the conclusion :                                                                   [12-13-14 : was corrupt]

line ,
"(…………) – (………..) – (…………) ,                                                [<< irretrievable corrupted]
  (…………) – (………..) – (…………) ;
that=because – [=they] [=’spirits’] – (have) transformed – the right ordinance – [=into] gall ,
[=as] the fruit of – righteousness – [=into] wormwood ;
———————-

 • [=’lines 13-14 below :
  considered the buildup of the chapter it’s not logical that now the sons appear ,
  but instead "that the females stand up against their bullying masters"  —
  that the "rising against them" is so specified here is because the females
  (with character of Innocence) were unable to , until now … ;
  line :]

13 [+for] the ones [=’spirits’] (who) enjoyed – (..to violate [+them] [=’females?’] ?..) ,
(were) the ones (who) said :
(have) we – not – taken – (..the women..) – for us – [=by] our (own) power ? ;
 
14 that=but – behold ! ,
[+I] (will) raise up – (..the daughters?..) (bth=bath) of – [eden-] Ishral – [=agáinst] [=them] ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts ,
[+as] (..the people?..) – they [=’spirits’] oppressed – (…in Damascus and Samaria?..) .
Rennen paarden op een rots ?
Ploegt men er met runderen ? Ja, u hebt recht in gal veranderd , en de vrucht van gerechtigheid in alsem . U, die blij bent  met Lodebar , u, die zegt : hebben wij niet
door onze kracht Karnaim voor ons ingenomen ? Want , zie, ik doe een volk tegen
u opstaan , huis van Israël ! spreekt de Heer , de God van de legermachten .
Dat zal u onderdrukken van Lebo-Hamath tot het beekdal van de vlakte .
"(…………) – (………..) – (…………) ,                                                                   
  (…………) – (………..) – (…………) ;                                          [<< onherstelbaar gecorrumpeerd]
[=want] [=zij] [=’geesten’] hebben recht veranderd in gal ,
[=als] de vrucht van rechtvaardigheid in alsem ;

——————

 • [=’zinnen 13-14 beneden :
  gezien de opbouw van het hoofdstuk is het niet logisch dat nu de zonen verschijnen ,
  maar in plaats daarvan "dat de vrouwen opstaan tegen hun bullebak meesters"  —
  dat het "opstaan tegen hen" zo uitdrukkelijk gezegd wordt is o.i. omdat de vrouwen
  (met karakter van Onschuld) hiervóor geen schijn van kans hadden … ;
  zin :] 

 
13 [=want] degenen [=’geesten’] die (..[+hen] [=’vrouwen’] misbruikten ?..) ,
waren degenen die zeiden :
hebben wij niet door onze (eigen) kracht (..de vrouwen..) voor onzelf verkregen ? ;

 
14 [=maar] zie ! ,
[+ik] zal (..de dochters?..) (bth=bath) van [eden-] Ishral doen oprijzen [=tégen] [=hen] ,
is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
[+als] (..de mensen?..) die zij [=’geesten’] onderdrukten (..in Damascus en Samaria?..) . 

 


17.07.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
26.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive – after several changes