Amos 8 : ‘de oogst’
als begin van Openbaring
(+ kristal dimensie)
(sober)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous chapter —
titled : ‘the harvest’, as start of Revelation
(+ crystalline dimension)
content :
God is weary to tolerate the ‘brutishness’
of today’s believers any longer
(compare ‘the ceasing of the Gospel covenant’)
note the link between ‘not caring for words’
but after that the ‘starving for words’ ;

note : very readable , second version
and definitive , after few changes
was only very slightly corrupted

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk —
… God is moe van het tolereren van de ‘brute’ gelovigen , vandaag de dag
(vergelijk het thema “het stoppen van het Evangelie-verbond”) ;
let op het verband tussen “niets om woorden gevend”
maar daarna het “hongerend naar woorden” ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijk definitieve versie , na wat aanpassingen
was slechts licht gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Amos 8

1-2-3
vervolg : … de oogst – als het begin van Openbaring :
thus he-shows·me my-Lord ieue and·behold ! crate-of summer-fruit
and·he-is-saying what ? you seeing Amos and·I-am-saying crate-of summer-fruit
and·he-is-saying ieue to·me he-comes the·end for people-of·me ishral not I-shall-add
further to-pass-of to·him and·they-howl songs-of temple in·the·day the·he averment-of
my-Lord ieue many the·corpse in·every-of place he-flings be-quelled !
Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
And he said, Amos, what seest thou? And I said, A basket of summer fruit.
Then said the LORD unto me, The end is come upon my people of Israel; I will not again
pass by them any more. And the songs of the temple shall be howlings in that day,
saith the Lord GOD: [there shall be] many dead bodies in every place; they shall cast
[them] forth with silence.

 • ‘summer fruit’ , H7019 qayits ‘summer ; extension s-fruits or products’, -quts , same ;
  qatsar ‘harvest’ ; fruit and end and harvest belong together as same cluster ;
 • ‘end’, H7093 qets ‘end (of time, of a subject)’ ; not as extermination ;
 • context : continued : … the harvest – as the start of Revelation :

line ,

 • [=’Jer.8 (sober) contains the same theme as these lines ,
  there as “the harvest ended – the summer is over ; and we are not saved” ;
  line :]

“(..then..) (ke=ki) – myLord – IEUE – (makes) me to see (-something) ,
and behold ! , (it is) a basket of – [late] summer (-fruits) ;
and he says – to me :
what (do) you see , Amos ? ;
and I say : a basket of – [late] summer (-fruits) ;
[=then] – IEUE – says – to me :
the end (-qts) – (has) arrived – for – my people ,
I (will) – not – again – pass – [=by] them – anymore :       +                 [=’read : tolerate’]

 
in – that – day , the temple – songs  – (will be) howlings ,
(is) the declaration of – myLord – IEUE ,
[+when] the many – corpses [=‘of believers’] – (will be) thrown out – in every – place ,     +
(..during..) the Silence ;                                                                                [=’godless world’]

 • [=’above : the ‘Silence’ :
  in another chapter was “how non-believers remove the corpses from the houses
  because now the former have Silence”, i.e , are not reminded of christianity anymore’]

(Het visioen van de korf rijpe vruchten)
Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie : een korf met zomervruchten .
Toen zij hij : wat ziet u, Amos ? Ik zei : een korf met zomervruchten . Daarop zei de Heer
tegen mij : het einde is gekomen voor mijn volk Israël : ik zal het niet langer voorbijgaan .
De tempelliederen zullen klagend klinken op die dag , spreekt de Heere HEERE .
Talrijk zullen de dode lichamen zijn. Op elke plaats werpt men ze zwijgend weg .

 • [=’Jer.8 (sober) heeft hetzelfde thema als deze zinnen ,
  daar als “de oogst en de zomer zijn opgehouden – en wij zijn niet gered” ;
  zin :]

“(..dan..) (ke=ki) laat IEUE mij (iets-) zien ,
en zie ! , het is een mand [=met] [late-] zomer (-vruchten) ;
en hij zegt tegen mij :
wat ziet u , Amos ? ;
en ik zeg : een mand [=met] [late-] zomer (-vruchten) ;
[=dan] zegt IEUE tot mij :
het einde is gekomen voor mijn mensen ,
ik zal niet langer aan hen voorbijgaan ;        +                                       [=’lees : tolereren’]

 
op die dag zullen de tempelliederen jammerkreten zijn ,
is de verklaring van de Heer IEUE ,
[+wanneer] de vele lijken [=’van gelovigen’] op elke plaats weggeworpen zullen zijn ,     +
(..tijdens..) de Stilte ;                                                                             [=’goddeloze wereld’]

 • [=’boven : de ‘Stilte’ :
  in een ander hoofdstuk waren “de ongelovigen die de lijken uit de huizen haalden ,
  omdat de eersten nu eindelijk ‘stilte’ hebben” = geen lastige christenheid meer’]

 
part II   —   deel II

 
4-5-6
… terug naar deze dagen : alle gelovigen ‘leven hun kleine leventje’ :
hear-you ! this the·ones-snuffing-down needy-one and·to·to-eradicate-of humble-ones-of
land to·to-say-of when ? he-shall-pass the·new-moon and·we-shall-retail victuals
and·the·sabbath and·we-shall-open-out cereal to·to-make-small-of ephah
and·to·to-make-great-of shekel and·to·to-distort-of scales-of deceit to·to-buy-of in·the·silver
poor-ones-of and·needy-one in·sake pair-of-sandals and·falling-parts-of cereal we-shall-retail
Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail,
Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath,
that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great,
and falsifying the balances by deceit? That we may buy the poor for silver,
and the needy for a pair of shoes; [yea], and sell the refuse of the wheat?
‘swallow up’, H7602 sha’aph ‘eager, pant, trample’, unclear verb ;
H7673 shabath ‘to cease, to rest’ ; note ‘eradicate’ in interl. = shd ;
‘buy’ , H7069 qanah ‘acquire, buy’ ;
‘sell’ , H7666 shabar ‘buy , also sell’, sheber ‘grain’ ,
‘refuse’ , H5641 mappal ‘refuse’ 1x [here], ‘folds [of flesh]’ 1x [Job] ; naphal ‘fall down’ ;

 • context : … back to these days : all believers ‘just live their little life’ :

line ,
“hear you ! – this ,        +
(you) (who) (..(have) trampled..) – the needy ones [=’good words’] ,
and=as (having made)  – the humble ones [=’idem’] – to cease ;       +     [=’no ‘land’ here’]

 • [=’above 4 :
  the “poor and needy ones” are “the non-corrupt words within prophets”,
  factually the line says “you who do not understand the message of prophets”
  (and not as “poor people” because those are the subject in next line 6 :]

——————–

 • [=’below 5-6 :
  now is described whý they fail to hear (=read) the right words  —
  because of the (often) brutish “I am already saved” attitude
  (and therefore having no interest in what prophets réally could have said ;
  in other chapters this attitude is seen as “robbing God”, see fe. Habakkuk) ;
  line :]

5 [=as] (the ones who) say :
when – (will) the [new-] moon – pass by , [=so] we (can) retail – grain ,
and the shabath [-pass by] – [=so] we (can) open – the [corn-] cistern (-again) ? ;
[=as] (the ones who) make – the ephah – smaller , and – the weight – (..heavier..) ,
[therewith-] (being) deceitful – [=through] a crooked – balance ;

 
6 (..+then..) [+they] buy  – the poor ones – [off-] [=with] money ,          [=’read : ‘charity’]
and=as [buying off-] the needy ones – [=with] – a pair of shoes ,
and=for – [=they] retail – (but-) the fallen down [=’as second hand’] – corn [+to them] ;

(Bedreigingen tegen Israël)
Hoor dit, u, die de armen vertrapt,
en erop uit bent om de zachtmoedigen van het land weg te doen,
door te zeggen : wanneer is de nieuwemaansdag voorbij, zodat wij graan kunnen verkopen?
En de sabbat, zodat wij de korenschuren kunnen openen ?
U maakt de efa kleiner, de sikkel groter, en u bedriegt met valse weegschalen .
U koopt de geringen voor geld, en de armen voor een paar schoenen .
En u zegt : wij verkopen het kaf van het koren .

“hoor dit ! ,
(u) die hen die hulpeloos zijn [=’goede woorden’] (..hebt vertrapt..) ,
[=als] hen die nederig zijn [=’idem’] die u heeft doen ophouden ;    +  [=’geen ‘land’ hier’]

 • [=’zin 4 boven :
  de “zij die nederig en hulpeloos zijn” als “de niet-corrupte woorden in profeten”,
  feitelijk wordt hier gezegd “u die de boodschap van de profeten niet begreep”
  (en niet als “arme mensen” want die zijn het onderwerp in volgende zin 6) ;
  zin

——————-

 • [=’5-6 beneden :
  nu wordt beschreven waaróm zij de goede woorden niet kunnen lezen (=horen)  —
  vanwege de (vaak) nogal brute “ik ben al gered” houding
  (en daardoor geen interesse hebben in wat profeten écht gezegd kunnen hebben ;
  in andere hoofdstukken wordt dit beschouwd als “God beroven”, zie bv. Habakkuk) ;
  zin :]

5 [=als] degenen die zeggen :
wanneer zal de [nieuwe-] maan voorbij zijn , [=zodat] we graan kunnen verhandelen ,
en de shabath [-voorbij zal zijn] , [=zodat] we de koren (-schuur) [-weer] kunnen openen ? ;
[=als] degenen die de ephah [=’een maat’] kleiner maken , en het gewicht (..zwaarder..) ,
[daardoor-] bedriegend [=met hulp van] een valse weegschaal ;

 
strong>6 (..+daarna..) kopen [=zij] de hulpelozen [-af] [=met] geld ,             [=’als ‘goede doelen’]
[=als] hen die nederig zijn [afkopend-] [=met] een paar schoenen ,
[=want] [=zij] verhandelen [slechts-] het gevallen [=’tweede keus’] graan [+aan hen] ;

 
7-8
… God’s geduld houdt een keer op – en Openbaring begint :
he-swears ieue in·pomp-of Jacob if I-shall-forget to·permanence all-of
deeds-of·them ?·over this not she-shall-be-disturbed the·land and·he-mourns
every-of one-dwelling in·her and·she-ascends as·the·Nile all-of·her
and·she-is-disgorged K and·she-is-irrigated Q and·she-is-drowned as·Nile-of Egypt
The LORD hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their
works. Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein?
and it shall rise up wholly as a flood; and it shall be cast out and drowned,
as [by] the flood of Egypt.
‘forget’ , H7911 shakach ‘to forget’ ;
‘surely’, H518 am ‘conditional ; if , when, since, or, surely, etc’ ; [false] ;
‘never’ , H5331 netsach ‘always, forever, perpetual’ in prophets ;
‘cast out’ , H1644 garash ‘drive out or away’ ;

 • ‘drowned’ , H8257 shaqa ‘sink down [subside]’ ; shaq-ah ‘to water [garden or flock],
  give to drink’ ; shaq ‘sack, sackcloth’ ; in Am.9 same line as “she drowns” ;
 • context : … God’s patience eventually runs out – and Revelation starts :

line ,

 • [=’line 8 ; for how the dimension of false light starts (as ‘fire’) see other chapters ,
  like the Isaiah ‘Rezin’ one , describing how the poisoned waters ascend to earth ;
  the ‘Nile’ as “the river which the dragon made”, Ezekiel ;
  line :]

“IEUE – (has) sworn :
the [proud-] pomp of – Jacob [=’all believers’] – [+by] all – their deeds         +
I (shall) – [+nót] (am=la) – continuously – forget ;                                                    [=’read : allow’]

———————
8 (..because of..) (-ol) – this ,       +
the land [=’this earth’] – (will be) disturbed [-and tremble]
and  – all – the ones (who) dwell – in her – (will be) mourning :          +

 
[=for] – (..the [poisoned-] waters..) of – the Nile – (will) ascend [=’to earth’] ,       
and (..the land [=’earth’]..) (garash=arts) – (will) drown – [=by] the Nile of – Egypt [=’matrix’] ;

De Heer heeft gezworen bij de glorie van Jakob:
nooit zal ik hun daden vergeten ! Zou hierom het land niet sidderen,
zodat elke inwoner rouw bedrijft , omdat het in zijn geheel stijgt als de Nijl,
stijgt en wegzinkt als de rivier van Egypte ?

 • [=’zin 8 : voor hoe de dimensie van vals licht (‘als vuur’) begint zie andere hoofdstukken
  zoals die over ‘Rezin’ in Jesaja , hoe de vergiftigde wateren naar de aarde opstijgen ;
  de ‘Nijl’ als “de rivier die de draak maakte”, Ezechiël ;
  zin :]

“IEUE heeft gezworen :
de [trotse-] glorie van Jacob [=’alle gelovigen’] [+vanwege] al hun daden     +
zal ik [+niét] constant vergeten ;                                                                 [=’lees : toestaan’]

——————
8 (..vanwege..) (-ol) dit ,       +
zal het land [=’deze wereld’] verstoord worden [-en beven] ,
en al degenen die in haar verblijven zullen rouwen :          +>

 
[=omdat] (..de [vergiftigde-] wateren..) van de Nijl zullen omhoogrijzen [=’naar aarde’] ,
en (..het land [=’aarde’]..) (garash=arts) zal verdrinken [=door] de Nijl van Egypte [=’matrix’] ;  

 
9-10
… en die dimensie begint wanneer deze zon donker wordt :
and·he-becomes in·the·day the·he averment-of my-Lord ieue and·I-bring
the·sun in·the·noons and·I-darken to·the·land in·day-of light and·I-turn
celebrations-of·you to·mourning and·all-of songs-of·you to·dirge and·I-bring-up
on all-of waists sackcloth and·on every-of head baldness and·I-place·her
as·mourning-of only-son and·last-of·her as·day bitter
And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun
to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day: And I will turn your
feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth
upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning
of an only [son], and the end thereof as a bitter day
‘only’ , H3173 yachid ‘only one, solitary, sole’ , the [son] is an addition ; see Zech. 12:10 ;

 • context : … and that dimension starts when this sun goes dark :

line ,
and=for it (will) happen – in – that – day , (is) the declaration of – IEUE ,
[=that] I (will) bring (-down) – the sun – [=at] noontime , 
and=as darkening – the land [=’this world’] – in – [broad-] day – light ;

 
I (will) change – your feasts – to mourning , and all – your songs – to lamentations ,
and I (will) bring – on – all – waists – sackcloth , and – baldness – on – every – head ;

 
I (will) make her [=’the situation on earth’] – as a mourning – (over) an only (-son) ,
[=for] the end of her – (will be) a bitter – day ;              +

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE,
dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte dag zal ik het land
duister maken . Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen ;
om alle heupen zal ik een rouwgewaad aanbrengen, elk hoofd zal kaal zijn ,
omdat ik het land in rouw dompel als over een enig kind ,
en wat er van overblijft zal zijn als een bittere dag .

“[=want] op die dag zal het gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] ik de zon midden op de dag zal doen ondergaan ,
[=als] het land [=’wereld’] verduisterend op [klaar-] lichte dag ;

 
ik zal uw feesten veranderen in rouw , en al uw liederen in klaagzangen ,
en ik zal op alle heupen een rouwgewaad aanbrengen , en kaalheid op ieder hoofd ;

 
ik zal haar [=’de situatie op aarde’] maken als een rouwen (over) een enig (-kind) ,
[=want] haar einde zal een bittere dag zijn ;

 
part III   —   deel III

 
11-12
… want de duistere dimensie ‘bevat geen leven meer’ (voor de ziel) :
behold ! days ones-coming averment-of my-Lord ieue and·I-send famine
in·the·land not famine for·the·bread and·not thirst for·the·waters but rather
for·to-hear-of words-of ieue and·they-rove from·sea unto sea and·from·north and·unto
sunrise they-shall-go-to-and-fro to·to-seek-of word-of ieue and·not they-shall-find
Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land,
not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD:
And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east,
they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find [it].

 • context : … because the dark dimension ‘does not contain life’ (for the soul) :

line ,

 • [=’it is not “that there will be nowhere bibles around still” ,
  but about the horror of “the soul having no air”,
  as a concept difficult to describe (and we fear it deeply..) ;
  perhaps the closest analogy is the one of “being buried alive”,
  where no glimmer of joy or hope or relief can reach the soul no more ;
  line :]

“behold ! , the days – (are) coming , (is) the declaration of – myLord – IEUE ,
[=that] I (will) send – a famine – in the land [=’earth’] ;                 [=’Revelation starting’]

 
not – a famine – for bread , and not – (like-) thirst – for water ,
but – instead – for hearing – the words [in right direction] of – IEUE ;

 
they (will) wander – from sea – unto – sea ,
and – travel – to the north – and to – the south ,
to seek – the word [in right direction] of – IEUE , [=but] – they (will) – not – find (it) ;     +

Zie, er komen dagen,
spreekt de Heere HEERE, dat ik honger in het land zal zenden ;
geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer
te horen. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond ,
om het woord van de Heer te zoeken, maar zij zullen het niet vinden .

 • [=’het is niet “dat er nergens geen bijbels meer zullen zijn” ,
  maar gaat over de horror van “de ziel die geen lucht heeft”
  als een concept dat moeilijk te omschrijven is (en die we erg vrezen) ;
  wellicht is een juiste analogie “het levend begraven worden” ,
  waar geen spranje hoop of blijheid of geruststelling de ziel kan bereiken ;
  zin :]

“zie ! , de dagen komen , is de verklaring van de Heer IEUE ,
[=dat] ik een hongersnood in het land [=’aarde’] zal zenden ;      [=’Openbaring begint’]

 
niet een honger naar brood , en niet (als-) een dorst naar water ,
maar in plaats daarvan , naar het horen van de woorden [in goede richting] van IEUE ;

 
zij zullen van zee naar zee rondtrekken ,
en naar het noorden en het zuiden uitgaan ,
om het woord [in goede richting] van IEUE te zoeken , [=maar] zullen (het) niet vinden ;    +

 
13-14
slot : … en het door ons ‘hooggeprezen type lichaam’ zal ophouden :
in·the·day the·he they-shall-swoon the·virgins the·lovely-ones
and·the·choice-young-men in·the·thirst the·ones-swearing in·guilt-of Samaria
and·they-say life-of Elohim-of·you Dan and·life-of way-of Beer-Sheba and·they-fall
and·not they-shall-rise further
In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst.
They that swear by the sin of Samaria, and say, Thy god, O Dan, liveth;
and, The manner of Beersheba liveth; even they shall fall, and never rise up again.
‘faint’ , H5968 alaph ‘to enwrap, to cover, to faint’ ; unclear ; ulpeh ‘to faint’ 1x ;
‘sin’ , H819 ashm-ah ‘guilt’ , asham ‘guilt offering’ related to ‘name’ ;
‘dan’ , H1835 dan ; see Jer.4 ;

 • closing : … and the by us ‘highly revered type body’ will cease :

guilt of Samaria :
… Hos.8 : the worshipped calf – not made by God – will be destroyed ,
the calf as “the image of this body we have” ;
Dan + Ephraim :
… Jer. 4 describes “how the serpent (=matrix thoughts) come from Dan ,
ruling the thoughts – via the minds – of people on this earth (‘mountain of Ephraim’) ;  
line ,

 • [=’first line 13 underlines previous section ;
  next 14 describes “how these souls relied upon this body and its mindset”
  (having been under the conviction that both “were created by God”) ;
  line :]

“in – that – day ,         +                                                                              [=’when this earth gets dark’]
the – pretty – maidens – and choice young men – (will) faint – [=of] thirst ;        +

———————-
14 [+as] the ones (who) swore [-allegiance to] – by the guilt of – Samaria ;     [=’this type body’]
(who have) said :
the life – [+by] [=our] deity – (is) [+through] Dan ,                                [=’represents Ego-thinking’]
[=as] – the way of – life [=for] – (..the mountain?..) (br=hr) of (..Ephraim..) ;   [=’physical body’]

 
and=but they (shall) fall – and – (will) not – arise – anymore .
Op die dag zullen zij van dorst versmachten,
de mooie meisjes en de jonge mannen , zij die zweren bij de schuld van Samaria,
en zeggen : zo waar uw god van Dan leeft, en de pelgrimstocht naar Berseba leeft !
Zij zullen vallen en niet meer opstaan .

 • [=’eerste zin 13 onderstreept de vorige sectie ;
  volgend 14 beschrijft “hoe deze zielen op dit lichaam en haar verstand vertrouwden”
  (in de overtuiging “dat God die beiden had geschapen”) ;
  zin :]

“op die dag ,         +                                                                        [=’wanneer de aarde donker wordt’]
zullen de mooie dames en de jonge mannen flauwvallen van dorst ;        +</strong

——————–
14 [+als] degenen die [trouw-] zwoeren bij de schuld van Samaria ;              [=’dit type lichaam’]
degenen die zeiden :
het leven [+door] [=onze] godheid is [+via] Dan ,                     [=’vertegenwoordigt Ego-denken’]
[=als] de weg van leven [=voor] (..de berg?..) (br=hr) van (..Efraïm..) ;           [=’fysieke lichaam’]

 
[=maar] zij zullen vallen en niet meer opstaan .             

 


23.07.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
12.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive – after few changes