chapter context :
a particularly tricky one – dozens of sites have already made an attempt,
and in history just as many have devoured this subject.
However, in the book of Daniel, the topics of the chapters follow one another:
where in previous chapter 7 the four monsters are “archetypes of man himself”
[the first creature got “the heart of a man”],
this chapter describes “the powers behind the cultures”, depicted as “horns”.
hoofdstuk context :
een bijzonder lastige — tientallen sites hebben al een poging gedaan ,
en in de geschiedenis hebben zich evenzovelen op dit onderwerp stukgebeten .
Echter : in het boek Daniel volgen de onderwerpen van de hoofdstukken elkaar op :
waar in vorig hoofdstuk 7 de vier monsters “archetypen van de mens zélf” zijn
[het eerste wezen kreeg ‘het hart van een man’] ,
beschrijft dit hoofdstuk “de machten áchter de culturen”, verbeeld als ‘hoorns’ .

 

Hoe bizar ook –
dit hoofdstuk beschrijft niét “Alexander de Grote, en zijn rijk in vieren gedeeld”,
want de genoemde vele overstijgende aspecten sluiten die mogelijkheid uit :
betekenend dat Alexander en de vier rijken éen van de eerste occulte Rituelen was ,
juist bedoeld om deze profetie te ontkrachten door haar ‘na te spelen’ !
In plaats daarvan staan de hoorns voor “bewustzijn” ,
als de macht welke een bepaalde cultuur drijft en beheerst –
inderdaad beginnend met Griekenland als de basis van onze Westerse cultuur ,
namelijk als [Plato’s] “onafhankelijk , autonome bewustzijn van de Rede” ,
eindigend in de sluwe koning als ons huidige moderne bewustzijn .
Let ook op de laatste zin, waar “het visioen verborgen moet blijven” ,
en vergelijk het-Report 1 over de introductie van dit nieuwe ‘moderne bewustzijn’ .

 

de 2300 dagen
De ‘2300 avond en morgen’ is een vreselijk taai onderwerp ,
voornamelijk omdat dit onderwerp nergens anders wordt herhaald in de Schrift ,
en spiegelen aan andere hoofdstukken in dit uitzonderlijke geval dus onmogelijk is .
Het enigste dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat de tijdsduur aangegeven is
totdat “de eden-morgen weer begint” als de dimensie van eden ;
het is frustrerend dat het niet gelukt is om een sluitend model van de 2300 te krijgen ,
maar beter laten we dit concept nu open , totdat het misschien later duidelijk wordt ;

 

Opmerking : situatie-schets :
de verschillende vormen van bewustzijn worden gekoppeld aan ‘illegale constructen’ ,
welke sinds de Val van eden door hen zijn opgebouwd ; en om een bepaalde reden
moeten deze constructen de afgelopen 2000 jaar weer “ongedaan worden gemaakt” .
De constructen zijn in “de noordelijke buitenhof” : vergelijk de schets van Ezechiel’s tempel ,
maar dan 90 graden gedraaid , verticaal —
de ‘ram’ als eden-construct bevindt zich vlak boven de noordelijke poort van de binnenhof ,
maar na de Val van eden is die ram corrupt geworden , en zijn hoorns groeiden omhoog
naar hun noorden [de beide hoorns als dimensionele vectors of assen] .
Dan komt de geitebok , en een hele serie van vólgende vectors wordt [door Adam] gebouwd
richting het noorden van de buitenhof – vergelijk het concept ‘wereldboom’ –
en niet toevallig komt Adam ook voor in dit hoofdstuk !

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Daniel 8
 
1-2
in·year-of three to·kingdom-of Belshazzar the·king vision he-appeared to·me I Daniel
after the·she-appeared to·me in·the·start and·I-am-seeing in·the·vision
and·he-is-becoming in·to-see-of·me and·I in·Shushan the·castle which in·Elam
the·province and·I-am-seeing in·the·vision and·I I-became on canal-of Ulai
In the third year of the reign of king Belshazzar a vision appeared unto me,
[even unto] me Daniel, after that which appeared unto me at the first.
And I saw in a vision; and it came to pass, when I saw, that I [was] at Shushan [in] the palace,
which [is] in the province of Elam; and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai
‘belshazar’, Bel to protect the king ; bel as their [star-] gate SBA ;

 • ‘daniël’, root -din ‘thing related to judging’ ; ‘a meaning of judgment or plea or cause’ ;
  Sum. DIN ‘beer, blood, be good, be sweet’ ; Sum. Dannu ‘mighty, noble, powerful, etc’,
  dinnû ‘a bed’; dînu ‘lawsuit, legal decision, trial’ ; dînu dânu ‘to judge’; from Sum. DI, DID ;
  dunnu ‘fortress’; DI GAR ‘to sue, make legal claim’;
 • ‘shushan’, linked to hebrew for ‘lily [lotus]’, to glyph SHESHEN ‘lotus’; perhaps ‘former’ ;
  obelisks with inscriptions were found ; Elam is also showing the serpopards as Egypt
  [Narmer palette] as start of the ‘first large horn’ in this chapter [glyph wick-H’] ;
  2] old-Persian -huza , -of Av. -huzantu ‘wise one, consciousness, wisdom’; or -khuzi ,
  (chusian ; as Cush?) ; now khuzestan plain ;
  If we keep the lily SHESHEN as ‘doubled-soul-pool for the solarplane’ [comp. SBA] ,
 • ‘elam’, Sum. NIM Ki ‘high / land’ ; perhaps Akk. derivation elûm , -ellu ‘bright, sorcery, spell’ ,
  ellamakku ‘a tree’ [worldtree?] ; Sem. root alah ‘to ascend’; Elamite -haltamti appears to be
  the same high+land ; Elam had the spear [dimensional-axis] invading eden ;
 • ‘river’ , H180 ubal ‘canal’ 3x ; H2986 yabal ‘to lead, conduct (esp in procession ; of gifts etc)’ 18x ;
  as glyph UÃR ‘the channel were offerings were presented tot he other world’ , into leg ;
  very likely as their dimensional-vector above the column of fire from the Tabernacle ;
 • ‘ulai’ Sem. name for Choaspes as the Persian name of the today’s Karun , receiving water from
  the Shapnr and Dizful ; starting wick-H’ [see Dumizu pic , as the region where both
  dimensional-axes of eden are connected to theirs – by Adam/Dumizu] ; unclear ;
 • zin context : veel hoofdstukken van de profeten beginnen met een situatie-schets ;
  niet ieder begrip hier gebruikt is even duidelijk , maar genoeg om te begrijpen
  dat het over de noordelijke buitenhof gaat (het ‘betwiste gebied’) ;

“in – the third – year / of the reign of / Belshazzar [SBA-gate to solarplane] / the king / ,
to me – Daniel [‘deity+legal right’]– appeared – a vision / ,
after / the  previous – one – appeared – to me [4 subsequent types of human in ch.7] / ;
and I see / (as) the vision / , and it happens / in=as I see (it) /   +
and=when I (am) / in the palace – Shushan [their lotus for solarplane?] / ,
which (is) / in – the province – Elam [the high plain north in outer-court] / ;
and I see / in=as the vision / and=that I happen (to be) / on=at / the Ulai – canal [vector] / ;
(de ram en de geitenbok)
In het derde jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij een visioen ,
te weten aan mij, Daniël, na het visioen dat aan mij verschenen was .
Ik zag in dat visioen – het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was,
die zich in het gewest Elam bevindt – ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulaikanaal was.

“in het derde jaar van de regering van koning Belshazzar [SBA-poort naar zonnestelsel?]
verscheen een visioen aan mij , Daniel [‘legaal recht’+godheid] ,
nadat het vorige aan mij verschenen was [de 4 typen mens , hoofdstuk 7] ;
en ik zie het visioen ,
en ik zie het wanneer ik in het pleis van Shushan [lotus voor zonnestelsel?] ben ,
dat zich bevindt in de provincie Elam [hoog plateau als noordelijke-buitenhof] ;
en ik zie in het visioen dat ik bij het Ulai-kanaal ben [regio van gebouwde vectors] ;

 
3
and·I-am-lifting eyes-of·me and·I-am-seeing and·behold ! ram one standing to·faces-of
the·canal and·to·him two-horns and·the·two-horns lofty-ones and·the·one lofty from
the·second and·the·lofty-one coming-up in·the·last
Then I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, there stood before the river a ram
which had [two] horns: and the [two] horns [were] high; but one [was] higher
than the other, and the higher came up last.

 • ‘ram’ H325 ail , as ‘dualism’, here representing region of the eden-vine
  [as the column of fire above the tabernacle – but ‘without the fire’ , since the Fall] ;
  compare Zephaniah about the two broken staffs , as these same two axes ;
  these both horns , almost as upright-standing electrodes , have been pushed
  outwards by their dimension [glyph UP] and they now sit inbetween them as the goat ;
 • ‘last’ , H314 acharon ‘last, later, following, western, next’ ;
 • zin context : ram en hoorns –
  de ram bevindt zich vlak bóven de noordelijke poort van de binnenhof ,
  zoals ‘de vuurkolom boven de Tabernakel’ ; bijna als twee rechtopstaande electrodes ,
  maar na de Val van eden “zonder het vuur” , zonder bescherming ,
  want de ram is op dit moment al Corrupt geworden [de ‘trotse hoorns’] .
  Een ander beeld van dezelfde originele ram is “de kandelaar in de oude Tabernakel” ,
  welke immers zometeen vervangen wordt door de vreemd-uitziende Zerubbabel ;
  en deze laatste is hoger omdát al die vectors zijn gebouwd in het noorden ;

“and I lift up / my eyes / and I am watching / , and look ! / ,
a ram [now corrupted eden-lampstand] / stands / to=in front of / the canal [vector m-realm] / ,
and to him / (are) two – tall and proud – horns [dimensional-axes of original-eden] / ,
and=yet the one / tall(er) / from=than / the second / ,
and the tall(er) one / (is) ascending / in=as the last (and western) / ;
Ik sloeg mijn ogen op, en ik zag, en zie, er stond een ram voor het kanaal.
Hij had twee hoorns. Die twee hoorns waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere,
en de hoogste kwam het laatst tevoorschijn.

“en ik sla mijn ogen op en kijk , en zie ,
een ram [nu corrupte eden-kandelaar] staat voor het kanaal [vector van hun realm] ,
en hij heeft twee hoge en trotse hoorns [dimensionale-assen van oorspronkelijk eden] ,
maar de een is hoger dan de tweede ,
en die hogere rijst op als de laatste [en westelijke];

 
4
I-saw the·ram rushing-forth sea·ward and·north·ward and·southland·ward and·any-of
animals not they-are-standing to·faces-of·him u·ain and·there-is-no one-rescuing
from·hand-of·him and·he-did as·approval-of·him and·he-magnified-himself
I saw the ram pushing westward, and northward, and southward; so that no beasts
might stand before him, neither [was there any] that could deliver out of his hand;
but he did according to his will, and became great
‘pushing’ , H5055 nagach ‘push, gore’ 11x , serpent-colour ;
‘great’ H1431 gadal , negative ; gad+deity ;

 • zin context : eden was gecreeërd IN hun dualistische dimensie – in het midden ;
  vandaar dat hier staat “naar het noorden” en “het zuiden” (zie het Report) ;
  het “westen” wordt constant negatief behandeld in de Schrift ,
  bijna als “de tegenpool van de Hemel (in het Oosten)” .
  Ezechiel’s tempel heeft geen enkele poort aan de westelijke kant ; het boek Henoch
  beschrijft het westen ook als negatief [‘het licht van daar dat alle lichten najaagt’] ,
  vergelijk het boek am-tuat waar de boot met Rã consistent ‘uit het westen’ komt ;
  en ook dit hoofdstuk beschrijft de geit , komend uit het westen .
  Wát er dan precies is met ‘het westen’, of hoe dat ontstond , weten we (nog) niet ;
 • groot en trots : hoewel tijdens eden de ram óok over hun noorden en zuiden heerste,
  is hij na de Val van eden trots geworden:- de bescherming  is vervallen , maar de
  “groei-kracht” blijkbaar nog niet – vandaar “geen enkel [eden-] levend-wezen” ;
  vergelijk die gecorrumpeerde groeikracht met de tijd van vlak vóor Noach ;
  U-AIN : geen andere mogelijkheid als er-is-geen ;

“I saw / the ram [candlestick] / pushing [serpent-way] / sea-ward [west as evil realm] /  +
and north-ward [m-realm of dualism] / and south-ward [‘the deep south’, dualistic] / ,
and any=no / [eden-] living-beings / (could) stand / to=in front of him / ,
and=for there-was-no / one (to be) rescued / from his hand / ,
and he did / as he wished / and he grew great (and arrogant) / ;
Ik zag dat de ram met de hoorns naar het westen stootte, naar het noorden en naar het zuiden.
Geen enkel dier kon tegen hem standhouden, en er was niemand die uit zijn macht kon redden.
Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot.
“ik zag te ram stoten [serpent-manier] naar de zee [westen als tegenpool van de Hemel] ,

en (naar) het noorden [m-realm,dualistisch] en (naar) het zuiderland [dualistisch] ,
en geen enkel [eden-] levend-wezen kon tegen hem standhouden ,
want er-was-geen enkele die uit zijn hand gered zou kunnen worden ,
en hij deed wat hij zelf wilde en werd groot (en trots) ;    

 
5-6
and·I I-became considering and·behold ! he-goat-of the·goats coming from the·west
over surfaces-of all-of the·earth u·ain and·there-is-no one-touching in·the·earth
and·the·he-goat horn-of conspicuous between eyes-of·him and·he-is-coming unto the·ram
possessor-of the·two-horns which I-saw standing to·faces-of the·canal and·he-is-running
to·him in·fury-of vigor-of·him
And as I was considering, behold, an he goat came from the west on the face of the
whole earth, and touched not the ground: and the goat [had] a notable horn between
his eyes. And he came to the ram that had [two] horns, which I had seen standing
before the river, and ran unto him in the fury of his power

 • ‘he goat’, H6842 tsaphir ‘male goat’ 6x , this chapter ; tsaphar ‘perhaps leave early’ 1x ;
  tsephir ‘male goat’ 1x ; tsephir-ah ‘diadem, doom’ 3x ; Is.28 as diadem of the remnant ,
  colour as ‘the flower in north of eden-valley’ ; glyph SESHET’ , occasionally in spells ,
  “the crown of the [eden] hand to make the soul-pool [via ad.soul]” ; also “divine star” ,
  also ‘festival of the crown’ [‘to make the solarplane’]  ; also with ‘stargate-glyph’ ;
  the -tseph cluster is negative , -ts as ‘contested region’, -ph as ‘cut off’ ;
 • ‘(…) goats’ , H5795 ez ‘[female] goat’ 74x , also ‘curtain of goat’s hair’ of tabernacle ;
  Into -az ‘power as consciousness’ , the -ez here must be ‘polluted’ ;
 • ‘west’ H4628 maarab 14x ; m+ arab ‘evening’ ;
 • ‘notable’, H2380 chazuth ‘pact [with sheol], conspicuous, vision’ 5x ; chaz-ah ‘observe’ 74x ;
  chazoth ‘visions’ 1x ; chazoth ‘visible’ 2x ;
 • ‘power’ , H3581 koach ‘power, strength [human]’, by Adam ? ; see Jer.51 ; rather negative ;
 • zin context : zonder de aarde aan te raken –
  het schijnt een normale zin te zijn – maar wat moet dat dan betekenen ?
  Er staat niét “not he-is-touching” maar “one-touching” ; bovendien vertegenwoordigt
  de geitenbok een concept , en is het juist wél de bedoeling dat hij het eden-land ‘aanraakt’
  [op de serpent-manier] ; vergelijk hoe in am-tuat de boot van Rã eerst vaart ,
  maar daarna door een serie goden voortgetrokken moet worden over land ;
 • diadeem : de geitenbok is een (ts-ph-r) construct ván ‘de geiten’ [geesten] ;
  in Jes. 28 komt dit diadeem terug als “in de top van de vallei boven eden” [zie index] ,
  en wordt daar beschreven als “de verwelkte kroon van Efraim” ; en tijdens het Interval
  is de natuur van dit construct veranderd – maar wordt nog wel gebruikt voor
  het nieuwe-eden , nu in het noorden .
  De -ts gaat meestal over de buitenhof als betwist gebied [vergelijk ‘rots’, -tsur] ,
  en de volgende -ph is negatief als “afsnijden” – het diadeem de buitenhof afsnijdend (?) ;
 • oog : wanneer we ‘oog’ laten staan [als centrum of “zwaartepunt” van een dimensie]
  kan dit oog inderdaad terugslaan op de geitenbok als construct [ván de geiten, geesten] ,
  en kan ook verklaard worden waaróm dat construct nog bestaat tijdens het Interval ,
  maar nu van natuur veranderd [‘verwelkt’, Jes. 28] ;
  dit “zwaartepunt van een dimensie” bepaald welke dimensie heerst ;
 • hoorn tussen de ogen : in gepost hoofdstuk was het “laat het woord zijn op uw hand [actie]
  en tussen uw ogen [bewustzijn]” ; hier de hoorn als ‘macht’ ,
  “de macht van het bewustzijn van de geiten [geesten]” ; maar tegelijkertijd is de hoorn
  ook een letterlijke dimensionele-as , welke zich tussen de hoorns van de ram boort ,
  met “het diadeem” bovenop die geiten-hoorn , in de vallei in het noorden ;

“and – while – I – (am) considering (it) / ,
and look ! / , a he-goat [diadem construct] of / the goats [spirits of polluted consciousness]  /  +
coming from / the west [realm of evil] / over / the surface of / the whole / land [eden] / ,
and=as the eye [dimensional-centre] / touching [serpent-way] / in=as the [eden-] land / ,
and the he-goat [diadem] / (has) a notable – horn [axis] / between / his eyes [=’thinking’] ;
and he is moving / unto / the ram [corrupted lampstand] / having / the two horns [axis] /   +
which / I saw / standing / to=in front of / the canal [dimension-vector] / ,
and runs / to him / in the fury [cham] of / his [human-type] power / ;
Ík bleef opletten – en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen,
over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken.
De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn.
Hij kwam tot bij de ram met de twee hoorns , die ik had zien staan voor het kanaal ,
en schoot met zijn grimmige kracht op hem af .

“en terwijl ik (erover) nadenk ,
en zie , een geitenbok [diadeem construct] van de geiten [geesten, met kwaad bewustzijn]  +
komt uit het westen [tegenpool van de Hemel] over het oppervlak van heel het land [eden] ,
als het oog [dimensioneel-centrum] dat het land [eden] aanraakt [serpent-manier] ,
en de geitenbok [diadeem construct] heeft een opvallende hoorn [dimensionele-as]  +
tussen zijn ogen [tussen de ogen = ‘bewustzijn’] ;
en hij gaat (op weg) naar de ram met de beide hoorns die ik zag staan voor het kanaal [vector] ,
en rent op hem af in de woede van zijn [menselijk-type-] kracht ; 

 
7
and·I-saw·him attaining side-of the·ram and·he-is-being-embittered to·him
and·he-is-smiting the·ram and·he-is-breaking two-of horns-of·him and·not he-wasbc vigor
in·the·ram to·to-stand-of to·faces-of·him and·he-is-flinging·him earth·ward
and·he-is-tramping·him and·not he-wasbc one-crescuing to·the·ram from·hand-of·him
And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him,
and smote the ram, and brake his two horns: and there was no power in the ram
to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped upon him:
and there was none that could deliver the ram out of his hand.

 • ‘earthward’ ; showing that the ram is higher up as the inner-court ; just as the column
  of fire is higher up as the eden-land beneath ;
 • zin context : dat de ram “richting het [eden-] land geworpen wordt” komt overeen
  met zijn positionering boven de noordelijke poort van de binnenhof ;

“and I saw him / striking [serpent-way] / (when) near to / the ram / and=for he is bitter / to him / ,
and he smites / the ram / and he breaks [shbr] / both of / his horns [axis] / ,
and (there) – was – no – [human-type-] power – in the ram / to=for to stand / to=in facing him / ,
and=for he flings him / land-ward [eden] / and he is being trampled / ,
and – the ram – was – not – rescued – from his hand / ;
Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde,
de ram een stoot gaf en zijn beide hoorns brak.
In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond
en vertrapte hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden.

“en ik zag hem , dichtbij gekomen , de ram aanvallen [op serpent-manier] ,
want hij is verbitterd over hem [de ram] ,
en hij treft de ram en breekt zijn beide hoorns ,
en in de ram was geen [menselijk-type-] kracht om tegen hem stand te houden ,
want hij [de bok] werpt hem richting het [eden-] land en vertrapt hem ,
en de ram werd niet gered uit zijn hand ;

 
8-9
and·he-goat-of the·goats he-magnified-himself unto exceedingly
and·as·to-be-staunch-of·him she-was-broken the·horn the·great and·they-are-coming-up conspicuous four instead-of·her to·four-of winds-of the·heavens and·from the·one from·them
he-came-forth horn one from·inferior and·she-is-growing-great exuberance to the·southland
and·to the·sunrise and·to the·stateliness
Therefore the he goat waxed very great: and when he was strong, the great horn was broken;
and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven
And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great,
toward the south, and toward the east, and toward the pleasant [land].
‘strong’ , H6105 atsam , into ‘bone, skeleton’ ; our bones come from this horn ..?

 • ‘exceeding’ , H3499 yether ‘residue, rest, what is left, remainder; -yathar , similar ;
  as ‘properly: an overhanging, hanging over, hanging dówn’, also ‘[span-] cords of a tent’ ;
  8651 thera ‘gate, door’ 2x daniel ; thara ‘doorkeepers’ 1x , ezra ; H8593 thar ‘razor, sheath’
  as used in Ez. 21 ; important because this horn can bet he T’ES-knife ;
 • ‘east’ , H4217 mizrach ‘east, sunrise’ 74x ; m+za eden-power ; context says mizrach be eden’s ;
 • ‘south’ negeb ; impossible line is Ez.20:46 “Son of man, set thy face toward the south (teman),
  and drop [thy word] toward the south (darom) , and prophesy against the forest of
  the south (negeb) field” …”the flaming flame shall not be quenched, and all surfaces from
  the south (negeb) towards the north shall be burned therein” ;
  Is.30 “burden of beasts (bhmth) of the south (ngb)” ; in both cases -ngb seems to be
  “the lower-half of the northern outer-court” ;
 • ‘pleasant [land]’ , H6643 tsbiy ‘gazelle, beauty’ ; used for the description of previous
  diadem-construct ; 6634 tsba ‘wish, will’ 10x , daniel ; tsaba ‘hosts’ [many; IEUE of hosts] ;
  2] -tsbiy : said to Tyre, ‘you will go down [to the land] and I give -tsbiy in land of the living’
  (Ez.26) ; -tsbiy now of Moab [north] (Ez.25) ; -tsbiy will be pushed-off from M-babylon ;
  3] also root -tseb ‘covering, something covered’ 3x and +ah ‘swell-up’ , negative ;
  the -tseba is used for ‘host’ but also as “quality of land and heaven” [Gen.2] ,
  three times in Is. as “the quality of the type land of milk and honey” : coupled with
  the host also being ‘angels, army [of angels], etc’, we suggest “eden-dimension”,
  where the related -tsibiy should be “the beauty-of-the-eden-dimension” ;
 • context of the goat pushing : he is pushing INVERSE , from the north tó eden –
  where “sunrise and south” are regions [realms] , also -tsbiy is “a realm” , eden’s ;
  the ram pushed to west, north and south ; this one pushes INVERSE tó eden-south ;
  spell BD 32 theme , about the eden SUI crocodile and the ones from west and north ;
  same theme as the 4 horns [Horus-sons] being protected by 4 female deities
  who represent the cardinal directions ;
 • zin context : de grote hoorn als ‘been’,
  de term ‘machtig’ is gelinkt aan “botten, beenderen”, dat lastige thema ;
  wij (hR) weigeren aan te nemen dat God Adam schiep “met een skelet”
  [ook al staat er – of is toegevoegd – in Genesis ‘been van mijn been’] ;
  zie de geposte hoofdstukken waarin ditzelfde thema ‘beenderen’ voorbij kwam .
  Hier echter “groeit deze hoorn” [bot] , en de link naar “reuzen” vóor Noach
  (en in mindere mate daarna) is snel gelegd ; weer diezelfde ‘groeikracht’ ,
  maar nu totaal gecorrumpeerd ; als een ander type skelet dan hun mens-apen ;
 • vier hoorns : zie ook de vreemde zin in Zacharia ‘hoorns groeiden uit zijn hand’ ;
  hier zijn de hoorns de “ribben van de lucht-ballon boven Tyrus hangend” (zie Report) .
  Neith (de Griekse Athena) is de beschermster-vertegenwoordigster van dit construct ,
  zie afbeeldingen voor haar sigil – de vier hoorns staand op de grote hoorn ;
 • het foudraal groeit vanuit hun noorden naar het zuid-oosten , richting eden :      
  het gebruikte woord is niet als in eerste zin ; -yether is “wat overgebleven is, residu” ,
  maar met de kleur “neerhangend, naar beneden hangend” . We vermoeden dat Esau
  geknoeid heeft (vanwege het belangrijke thema) omdat -thar “[zwaard] foudraal” is ,
  hún foudraal , “vanuit het noorden zich óm de vuurkolom van de tabernakel schuivend” ;
  als goede optie waaróm God zegt “ik zal mijn zwaard uit het foudraal halen” [zie index] ;
 • de-schoonheid-van-de-eden-dimensie : de term -tsbiy (‘prachtig, gazelle) en -tsba (host, leger)
  zijn zo gerelateerd dat we een werkbaar begrip van -tsba nodig hebben [zie volgende zin] ;
  voorlopig past ‘eden-dimensie’ als regio goed bij het “zuiderland”en “zonsopgang” ;

“and the he-goat [diadem construct] of / the goats [spirits] / made himself great (arrogant) /  +
unto / exceedingly (so) / ;
and=but as=when he is strong [bone] / , (she,) the great – horn [axis] – was broken [shbr] / ,
and – four – notable – horns [axis] – are ascending / instead of her / ,
to the four winds of / the [double-] heaven [=north] / ;
and from / one / from them / one – (as) a small – horn [axis] – came forth / ,
and=as (she) – the sword-sheath [t’es] – growing great / to the southland [ngb] /   +
and to the sunrise [east, towards Heaven] / and to the-beauty-of-the-eden-dimension / ;
De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was,
brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op,
overeenkomstig de vier windstreken van de hemel.
Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd,
naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het Sieraadland toe.

“en de geitenbok [diadeem construct] van de geiten [geesten]     +
maakte zichzelf uitzonderlijk groot (en arrogant) ;
maar op het moment dat hij machtig [beenderen] is , brak (zij,) de grote hoorn [dim.-as] ,
en vier opvallende hoorns rijzen op in haar plaats [‘ribben van luchtballon’] ,
naar de vier windstreken van de [dubbele] hemel [noorden] ;
en uit een van hen kwam een kleine hoorn tevoorschijn ,
als (zij,) het foudraal [dimensionele-as] , groot groeiend naar het zuiderland (ngb) ,
en naar de zonsopgang [oost, richting Hemel] , en naar ‘de-schoonheid-van-de-eden-dimensie’ ;

 
10-11-12
and·she-is-growing-great unto host-of the·heavens and·she-is-casting-down earth·ward
from the·host and·from the·stars and·she-is-tramping·them and·unto chief-of the·host
he-magnified-himself and·from·him he-heaved he-was-heaved the·continually
and·he-was-flung-down site-of sanctuary-of·him and·host she-was-given on the·continually
in·transgression and·she-is-flinging truth earth·ward and·she-did and·she-prospered
And it waxed great, [even] to the host of heaven; and it cast down [some] of the host
and of the stars to the ground, and stamped upon them. Yea, he magnified [himself] even to
the prince of the host, and by him the daily [sacrifice] was taken away, and the place of his
sanctuary was cast down. And an host was given [him] against the daily [sacrifice] by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground; and it practised, and prospered

 • ‘stars’ H3556 kokeb ; Akk. kakkabu ‘star, to radiate, arrow’ , kakku ‘stick, weapon, metal mirror’,
  kikkisu ‘reed fence’, kukkubu ‘a vessel’, kukku ‘offering, cake’ ,
  2] overall seems negative ; it does not exactly say in Gen.1 that God also made the stars :
  Henoch does mention the sun and the moon [of same size as the sun !] ; ‘star of your deity’,
  ‘their stars’, ‘ones watching the stars [astrologers]’ ;
  3] kak-ah ‘thus’, H3603 kikkar [double-k] ‘cake [of bread ; see Ass.] ; valley ,talent [as weight] ;
  in Zech.5 ‘a talent [or lid] of lead’ from the coffin of the woman ;
  ‘stars also used to separate the sea [their dimension]’ ;
 • ‘of’ , H4480 min or minni ‘above, among, at, from, too; proper: a part of’ , many ;
 • ‘taken away’ , H7311 rum ‘rise, to raise, be high, bring up, set up, etc’ ; Raamah new throne ;
  There are two possibilities but we chose the passive one [non-blue, see above] ;
 • ‘daily [sacrifice]’ , H8548 thamid ‘continually, continuity, constant, perpetual’ ; there is no colour
  but the attributes can be from the djed [-pillar] , as nature of this horn [axis]  ; here is ráised
  the ‘continuity’ – while in Dan.11 it is removed , causing the abomination of desolation ;
  while in Dan.12 it writes how fróm the moment the continuity is removed , until the
  desolated situation , is 1290 days ;
  2] H8382 thaam ‘double,twins’ , that is exact what the Djed is ! ; -tham,-them as negative
  cluster , theman [esau] and thammuz [osiris] ;
 • zin context : geen ‘dagelijks offer’ – maar de Djed-pilaar :
  cruciaal is het “ontnomen” dat er NIET staat , want het werkwoord is H7311 (-rum) ,
  “opzetten , opstijgen, oprijzen” ; vervolgens is cruciaal ‘het offer’ wat er NIET staat ,
  maar slechts wordt gesuggeréerd door het al foute “ontnomen” —
  daarnaast is “terugkerend” GEEN bijvoeglijk naamwoord : er staat the·continually ,
  en de cluster is van een stam H8382 “dubbel , verdubbeld, tweelingen” ,
  als ook de negatieve termen Theman [esau] en Thammuz [Osiris] ;
  hier wordt de Djed-pilaar ópgezet – pas in Dan. 12 wordt hij verwijderd ;
  vergelijk “de abominatie van desolaatheid [geen-naam]” in het nieuwe testament ;
 • situatie schets : Eden werd “in het midden van hun dualistische dimensie gecreëerd” ,
  maar zij [c.q. Adam] zitten nu ten noorden van eden [door de eerste hoorn] ;
  nu hebben ze een constructie bedacht omook de eden-dimensie naar boven te halen :
  door een soort van vijzel [de djed-pilaar] welke zich voedt op de eden-poort ;
  vergelijk ook de oproep “wie van jullie sluit de poort” ,
  en het “laat niet meer gratis mijn licht [als naam] schijnen in hun dimensie” ,

 • verschillende begrippen : 1) ‘prins’ (-shar) moet volgens de context ‘poort’ (-shor) zijn ;
  waar in een volgende zin wel degelijk ‘prins’ bedoeld is ;
  2) ‘nieuwe-hoogte’ als Raamah , Isis , de adm-troon nu in hun noorden ;
 • host : ‘legermachten’ , vaak als suffix volgend op IEUE ; “God van de legermachten”
  [IEUE of hosts] ; de term -tsba wordt ook gebruikt als “karakter van een land” ,
  “het land van melk en honing als de -tsba van alle landen” ; ook in Genesis als
  “de hemel en het land en -tsba” – de term is ook ‘veelheid, dienend, leger’,
  maar “eden-dimensie” lijkt ons het meest toepasselijk ,
  als de (paradijselijke) eden-dimensie , direct verbonden met de Hemel ;
 • schoonheid-van-de : het lijkt ons onmogelijk dat de host (-tsba) zélf nu in het noorden is ,
  de eden-dimensie blijft hoe dan ook van God . Logischer is dat het woord hier -tsbiy was ,
  en dat laatste wordt ook gebruikt in Jes.28 “de kroon in de top van de vallei” ;

“and she [sheath] is growing great / unto [as far as] / the eden-dimension of / the heavens / ,
and she [sheath] is (causing) to fall down – fróm – the eden-dimension /  +
(and) a part of – the stars [of firmament] – land-ward / , and she tramples them [as NUT?] / ;
and unto [as far as] / the eden-gate [prince] of / the eden-dimension / he grew great / ,
and from him [gate] / was erected [to new-height r-m] / the continuity [djed-pillar] / ,
and the – foundation of – his [=gate] [holy eden-] sanctuary [for m-realm] – was flung down / ;
and=for (she,) the eden-dimension / was given / on=upón / the continuity [djed-pillar] /  +
in=as the transgression [by to split-off] / ,
and=for (she) is flinging / truth / land-ward / and=as she did / , and she prospered / ;
Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren,
liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze.
Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger.
Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning neergeworpen.
En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer,
en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.

“en zij [foudraal] groeit zo groot tot aan de eden-dimensie van de hemelen ,
en zij [foudraal] maakt dat een gedeelte van de sterren [firmament]   +
richting het [matrix ?-] land neervalt , en zij vertrapt ze [nu als NUT?] ;
en groeit zo groot als tot aan de [eden-sterren-] poort van de eden-dimensie ,
en vanaf hem [=poort] wordt hij [nieuwe-hoogte, r-m] de continuiteit [djed-pilaar] opgericht ,
en het fundament van zijn [=poort] [eden-] heiligdom [voor m-realm] werd neergeworpen ;
want (zij,)
de shoonheid-van-de-eden-dimensie werd gegeven (boven-) op de continuiteit [djed-pilaar]   +
als de overtreding [door afsplitsing] ,
want zij werpt de waarheid richting het land , zoals ze deed , en ze was succesvol ;  

 
13-14
and·I-am-hearing one holy-one speaking and·he-is-saying one holy-one to·the·so-and-so
the·one-mspeaking until when ? the·vision the·continually and·the·transgression
one-desolating to-give-of and·sanctuary and·host tramping and·he-is-saying to·me
until evening morning two-thousands and·three-of hundreds and·he-is-justified sanctuary
Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain [saint] which spake,
How long [shall be] the vision [concerning] the daily [sacrifice], and the transgression
of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot?
And he said unto me, Unto two thousand and three hundred days;
then shall the sanctuary be cleansed

 • ‘certain’ , H6422 palmoni 1x ; said by 6423 peloni ‘such [one], certain [one]’ 3x ; pol ‘beans’ 2x ;
  pala ‘difficult, extraordinary, miracle’ ; pele, same ; ‘separation’ colour ; into -peleg ‘divide’ ;
  2] Akk. palû ‘rotate, turn, cross over, revolt, change, transgress, etc’ ; pelû ‘ovoid bead, egg ,
  to be reddish, brownish’ ; pilku ‘boundary, demarcated zone, sector’ [likely peleg] ;
 • zin context : djed-pilaar als ‘de zonde van afsplitsing’  –
  dat is precies wat die hydraulische vijzel doet !
 • 2300 : er wordt verteld dat de djed-pilaar ‘2300 avond-morgen’ zal blijven staan ;
  maar hoe we ook zochten , we hebben nog geen realistische duiding gevonden –
  zelfs de term 2300 komt nergens anders voor in de Schrift .
  Bovendien vertelt Henoch , sprekend over “de lengte van een [eden-] jaar” dat de mensen
  “zich zullen vergissen” in tijdsrekening – en we willen dit simpelweg voorkomen ;
  en we hebben nu genoeg aan de tijdslijn van het report ;
 • de ‘ongenoemde’ : de term voor “een ander” is een totaal andere cluster ;
  er mag hier met de tekst geknoeid zijn – er kan hebben gestaan “de bijzondere” iod. ;
  maar in ieder geval is de wortel (-pal) negatief , en wordt hier gebruikt als inleiding tot het
  verschijnen van Adam , in de volgende zin ;
 • heiligdom : de woorden zijn verschillend – de eerste draagt de m-prefix ;

“and I hear / a – holy – one / speaking [the right direction] / ,
and – the one – holy one – says / to a certain [seperated one] – one speaking [right direction] / :
untill / when / (will be) the vision / ,  +
(being) the continuity [djed-pillar] /  and=as the transgression [by split-off] / ,
(as) the one – to bring – desolation [no-name] / ,
and=by – trampling down – the [eden-] sanctuary [for m-realm] / and=of the eden-dimension ? / ;
and he says / to me : / untill / two-thousand and three hundreds / evening(s) – morning(s) / ,
and the [eden-] sanctuary – is justified / ;
Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak:
Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden?
Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens.
Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

“en ik hoor een heilige spreken [in goede richting] ,
en deze heilige zegt tegen een bepaald [afgescheiden] iemand die spreekt [goede richting] :
tot wanneer zal het visioen zijn ,
zijnde de continuiteit [djed-pilaar] als de zonde [afsplitsing] ,
als degene die de desolatie [geen-naam] brengt ,
door het (nu) vertrappen van het [eden-] heiligdom [voor m-realm] van de eden-dimensie ? ;
en hij zegt tegen mij : tot tweeduizend driehonderd avond(en) (en) morgen(s)  –
en het [eden-] heiligdom is hersteld in recht ;

 
15-16
and·he-is-becoming in·to-see-of·me I Daniel the·vision and·I-am-seeking understanding
and·behold ! standing to·in-front-of·me as·appearance-of gbr master and·I-am-hearing
voice-of adm human between Ulai and·he-is-calling and·he-is-saying Gabriel
explain-you ! to·this-one the·sight
And it came to pass, when I, [even] I Daniel, had seen the vision,
and sought for the meaning, then, behold, there stood before me as the appearance of a man.
And I heard a man’s voice between [the banks of] Ulai, which called, and said, Gabriel,
make this [man] to understand the vision

 • ‘before’ , H5048 neged ‘opposite, in front of’, serpent-way ; different as faces-of ;
  note how the adm-man standing above the river is the Dumizu theme [see diagrams] ;
  also note how “this one” is very different as previous line [the ‘certain one’]  ;
  2] Adam , Gabriel and masterful-man ,
  the entire context shows that Adam shows up here , as ‘masterful-man’ (-gbr) ,
  likely that is why the angel Gabriel (gbr+el) is related to explaining here ;
  compare he being inbetween the banks with the Dumizu pic : Dumizu was the
  shepherd in Sumerian lore – half the time in the underworld , half outside it
  [as Rg-Veda’s Yama] ; in the pic he connects branches , as the two horns ;
  note how in next verse is used the ‘son of the adm-man’ , as the reference
  to be sure that the (-adm) would not be overlooked in thís line ;
 • zin context : Adam, ‘sluwe meester’, en Gabriel ;
  we hebben de term (-adm) laten staan in blauw, hierboven ;
  om verschillende redenen moet dit inderdaad Adam zijn : 1) het ‘de afgescheidene’
  van vorige zin is al negatief ; 2) het “masterful-man” is ook negatief ; 3) wanneer deze
  persoon Christus was , hoeft Hij niet Gabriel het woord te laten voeren –
  bovendien komt Hij terug in een volgend hoofdstuk [“de enige die mij helpt is Michael”] ;
  4) het ‘staan tussen de oevers’ is als Dumizu [als Adam, zie ‘afbeeldingen’] en in Daniel 12
  wordt dit beeld gerestaureerd door de ‘man in linnen , boven het kanaal’ ;
  Adam als verantwoordelijke : indirect wordt hier gezegd dat Ádam deze hoorns
  Heeft opgezet en als construct heeft gemaakt [vgl. weer Dumizu] ;

“and it comes to pass / in=when – I – Daniel –  see – the vision / ,
and=as I am seeking for / understanding / ;
and look ! / ,
(it is) as the appearance of / a masterful-man / standing / opposite [serpent-way] to me / ;
and I hear / (also) the vóice of / the adm-man [Adam] / between / [the banks of] the Ulai / ,
and he names / and=as saying : / [angel] Gabriel / , explain / to this one / the thing seen / ;
Het gebeurde, toen ik het visioen zag – ik, Daniël – dat ik het probeerde te begrijpen.
En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man .
En ik hoorde een stem van een Mens tussen de oevers van de Ulai .
Hij riep en zei: Gabriël , laat hem daar het visioen begrijpen !

“en het gebeurt dat wanner ik, Daniel, het visioen zie , het probeer te begrijpen ,
en zie – een uiterlijk als van een (sluwe) meester tegenover mij staan [serpent-manier] ,
en ik hoor (ook) de stém van de adm-man [Adam] van tussen [de oevers van] de Ulai ,
en hij noemt als zeggend : Gabriel , verklaar aan deze [man] wat gezien is ! ; 

 
17-18-19
and·he-is-coming beside standing-of·me and·in·to-come-of·him I-was-frightened
and·I-am-falling on faces-of·me and·he-is-saying to·me understand-you ! son-of adm human
that for·era-of end the·vision and·in·to-speak-of·him with·me I-was-stupefied on faces-of·me
earth·ward and·he-is-touching in·me and·he-is-setting-up·me on standing-of·me
and·he-is-saying behold·me ! informing-of·you which he-is-becoming in·last-of the·menace
that for·appointed-time-of end
So he came near where I stood: and when he came, I was afraid, and fell upon my face:
but he said unto me, Understand, O son of man: for at the time of the end [shall be] the vision.
Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground: but he touched me, and set me upright. And he said, Behold, I will make thee know what shall be
in the last end of the indignation: for at the time appointed the end [shall be].
“and he [Gabriel] is moving to / beside / the place where i stand / ,
and=but in=by his moving / I was afraid / and I fall down / on / my face / –
and he says / to me : / understand you ! / (you) son of the adm-man / ,
that / the vision – (is) for the time of – the end / ;
and in=while he speaks [right direction] / with me / I was unconscious / ,
on / my face / land-ward / ,
and=but he touches [serpent-way] / in=at me / and sets me upright / on / my standingplace / ;
and he says : / behold me (just watch me) ! / informing you / ,
which / is becoming to pass / in the later time of / the fury [eden-power for m-realm] / ,
that=since / (it is) for the appointed time of / the end / ;
Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond.
Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen, en ik wierp me met het gezicht ter aarde.
Toen zei hij tegen mij:
Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.
Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap, met mijn gezicht op de grond.
Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei:
zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap,
want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn .

“en hij [Gabriel] kwam naast de plaats staan waar ik stond ,
maar daardoor werd ik door angst overvallen, en ik val neer op mijn aangezicht –
en hij zegt tegen mij : begrijp , zoon van de adm-man , 
dat het visioen gaat over de tijd van het einde ;
en terwijl hij met mij spreekt [in goede richting] was ik buiten bewustzijn   +
op mijn aangezicht tegen het land ,
maar hij raakt mij aan [serpent-manier] en zet mij weer rechtop op de plaats waar ik sta ;
en zegt : zie mij u laten weten wat er gebeurt aan het einde  +
van deze periode van toorn [over eden-kracht voor m-realm] ,
want het is voor de vastgestelde tijd van het einde ; 

 
20-21-22
the·ram which you-saw possessor-of the·two-horns kings-of Media and·Persia
and·the·he-goat the·hairy-goat king-of Greece and·the·horn the·great which between
eyes-of·him he the·king the·first and·the·one-being-broken and·they-are-standing
four instead-of·her four kingdoms from·nation they-shall-stand-up and·not in·vigor-of·him
The ram which thou sawest having [two] horns [are] the kings of Media and Persia.
And the rough goat [is] the king of Grecia: and the great horn that [is] between his eyes
[is] the first king. Now that being broken, whereas four stood up for it,
four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power.

 • ‘persia’ ; Sanskr. uses Âryâvarta ‘land of the aryans’ ; only MH has pârasîka ‘persian’ ;
  the rootword -pâra refers to eden [opposite side, enemy, etc]  but s-suffix corrupts ;
  so eventhough ‘the ram’ on itself was the lampstand of dual-essence used for eden ,
  the corrúpted ram [=horns, axis] are ‘media and persia’ [as opened-horns glyph UP] ;
  2] horn between the eyes = ‘consciousness’, and the 4 kingdoms ,
  we had in a previous chapter the 4 mutilated places where is said “keep the word
  at your hand and between your eyes” representing ‘actions’ and ‘thinking’ ;
  this is a prelude to next verse where “modern consciousness” will be addressed .
  The new era started with Plato [see the report] as the consciousness which ruled
  Greece and all of the West ever since : but the spiritual power óf Plato’s ideas
  may be represented by Pergamon “where the throne of Satan is” [Revelation] .
  The 4 horns may be subsequently old Rome , then the Vatican ; after that from 1054
  the eastern empire, turning into orthodoxy ; the 4th is unclear [islam ?] ;
 • zin context : in een ander hoofdstuk hadden we “laat het woord [in goede richting]
  op uw hand [actie] en tussen uw ogen [bewustzijn] zijn” ; hier moet hetzelfde gelden ;
  maar hier als “het bewustzijn van de géit [voor de mensen]” ;
  hoewel Plato de grondlegger was van de laatste , mag de spirituele macht áchter
  dat bewustzijn in Pergamon liggen , “waar de troon van Satan is” [Openbaring] ;
 • vier koninkrijken : het oude Rome was gegrond in Griekenland ; de volgende hoorn
  mag het Vaticaan zijn, voortkomend uit Rome ; de derde ‘het oostelijke rijk’
  na de scheiding in 1054 , welke vervolgens ‘Orthodoxie” werd ;
  de vierde hoorn is lastiger – wellicht ‘islam’ ;
 • ‘rough’ , H8163 shayir ‘male goat, hairy’ [also of Esau] ; shaar ‘storm, fear’ ;
  Corrupted from root -shar ‘prince, etc’ ;
 • ‘greece’ H3120 yavan ; poss. Sanskr. Yúvâ , Pers. Yuvân , Lat. iuvenis “young” [youth] ;
  Sanskr. -yavana ‘mixing’ , yavana ‘greek’ MH ; yavana svara ‘prince of Greece’ ;
  perhaps related to Sanskr. -yava ‘barley’ in sense of youth [comp. firstfruits]  ;
  ‘first’ , H7223 rishon ‘first, former, earliest, formerly, etc’ ;

“the ram [now corrupted eden-lampstand] / which / you saw / having / both horns / ,
(are) the kings of Media / and Persia [now as their Dualism] / ;
and the he-goat [diadem construct] / (as) the hairy goat [corrupted prince?] /   +
(is) the king of / Greece [young-mixed-consciousness?] / ,
and the – great – horn / which / (is) between / his eyes [representing consciousness] / ,
it (is) / the earliest – king / ;
and=as the one being broken [shbr] / and – four (horns) – stand up – instead of her / ,
four / kingdoms / from the nation / shall stand up / ,
and=yet not / in=by it’s (own) [human-type] power [=but by the goat’s consciousness] / ;
De ram met de twee hoorns die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië.
En de harige geitenbok is de koning van Griekenland,
en de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning.
En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen:
vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan.

“de ram [nu corrupte eden-kandelaar] met de twee hoorns die u zag ,
zijn de koningen van Medie en Perzie [als Dualisme] ;
en de geitenbok [diadeem noorden] als de harige geit [corrupte prins?]   +
is de koning van Griekenland [jong-vermengd-bewustzijn ?] ,
en de grote hoorn [‘macht’] die tussen zijn ogen is [‘bewustzijn’] ,
dat is de eerste koning [vanaf Plato] ;
(die hoorn) nu gebroken en vier hoorns staan op in haar plaats  –
vier koninkrijken zullen opstaan uit die natie ,
maar niet door (hun) (eigen) [menselijk-type-] kracht [maar door geit-bewustzijn] ;

 
23-24
and·in·latter-time-of kingdom-of·them as·to-come-to-end-of the·ones-transgressing
he-shall-stand-up king-of strong faces and·one-understanding problems and·he-is-staunch
vigor-of·him and·not in·vigor-of·him and·things-being-marvelous he-shall-ruin
and·he-prospers and·he-does and·he-ruins staunch-ones and·people-of holy-ones
And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full,
a king of fierce countenance, and understanding dark sentences, shall stand up.
And his power shall be mighty, but not by his own power: and he shall destroy wonderfully,
and shall prosper, and practise, and shall destroy the mighty and the holy people

 • ‘stand up’ H5975 ; not so much ‘to rise up’ as -qum or -rum ; as ‘standingplace’, see 17-19 ;
 • ‘dark sentences’, H2420 chid-ah ‘riddle, enigma, dark sayings’ ; the same riddle as in Hab.2
  [index] , so related to consciousness and understanding ; -chud , similar ; chad ‘first, one,
  single’, several times used in Dan. ; -chad ‘sharp [sword]’ 4x ; extending in -chadad ,
  but related to speaking and understanding words , same context as the riddle ;
  2302 chad-ah unclear 3x; fake-news theme related , ‘forked tongue’ , ‘double-meaning’ ;
  Intended is the social engineering of Canaan ;
 • ‘wonderfully’ , H6381 pala ‘difficult, wonder, miracle’ ;  see line 13-14 , ‘to seperate’ colour ;
  2] Akk. palû ‘rotate, turn, cross over, revolt, change, transgress, etc’ ; pelû ‘ovoid, egg ,
  to be reddish, brownish’ ; pilku ‘boundary, demarcated zone, sector’ [likely peleg] ;
 • ‘destroy’ , H7843 shachath ‘proper: to decay ; corrupt, corrupter, destroy, etc’ ;
 • zin context : deze koning als “ons huidige moderne bewustzijn” ;
  deze koning staat op nog vóordat de wereld donker wordt – dat is , op dit moment ;
  de kleuren van de gebruikte woorden verraden “een doortrapt soort bewustzijn” ;
  de term “raadselen” komt ook voor in Habakuk en is bewustzijn-gerelateerd ,
  dus het “zaken scheiden” moet slaan op “bedachte thema’s tegenover elkaar zetten”,
  als de engelse term social-engineering [Hegel’s probleem-reactie-oplossing]
  en dat heeft groot success , zowel tegen de ongelovigen als gelovigen ;
 • 2 .  waarom hier de kleur ‘beenderen’ gebruikt wordt bij ‘machtig’ is nog onduidelijk ;

“and in the later time of / their kingdom / ,
as=when – the (number of) transgressors [the horns ; by split-off] – (are) completed / ,
a king of – strong [consciousness] – presence / shall stand firm (in his own place) / ,
and=as one understanding / riddles [double-meanings, consciousness-related] / ;
and=for his [human-type] power – is strong [bones] /   +
and=but not / in=by his (own) [human-type] power / ,
and=by difficulties [‘seperating things’] / he shall corrupt and destroy / ,
and he succeeds / and=as he does / ,
and=for he corrupts and destroys / [both] the strong [bones] ones / and the – holy – people / ;
Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt,
zal er een meedogenloze koning opstaan , bedreven in slinkse streken .
Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht .
Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen.
Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk .

“en tegen het einde van hun [hoorns] koningschap ,
wanneer (het aantal) overtreders [hoorns, als afsplitsing] is volgemaakt ,
zal een koning [hoorn] van machtige [bewustzijn] aanwezigheid stevig op zijn plaats staan ,
bedreven in (het presenteren van) raadselen [‘probleem-reactie-oplossing’] ;
want zijn [menselijk-type] kracht is machtig [beenderen] ,
maar (dat) is niet als zijn (eigen) [menselijk-type] kracht –
door (middel van) problemen [‘zaken te scheiden’] zal hij corrumperen en vernietigen ,
en het zal hem gelukken in wat hij doet ,
want hij zal (beide) de machtigen en de heilige mensen corrumperen en vernietigen ;

 
25-26
and·on intelligence-of·him and·he-causes-to-prosper deceit in·hand-of·him
and·in·heart-of·him he-shall-magnify-himself and·in·ease he-shall-ruin many-ones
and·on chief-of chiefs he-shall-stand and·in·limit-of hand he-shall-be-broken
and·sight-of the·evening and·the·morning which he-was-said truth he
and·you stop-up-you ! the·vision that for·days many-ones
And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall
magnify [himself] in his heart, and by peace shall destroy many: he shall also stand up
against the Prince of princes; but he shall be broken without hand.
And the vision of the evening and the morning which was told [is] true:
wherefore shut thou up the vision; for it [shall be] for many days.

 • ‘policy’ , H7922 shekel ‘insight, knowledge’ 16x ; shek+el deity ; shakel , similar , but colour
  of “knowing very well what one is doing” ;
 • ‘craft’ , H4820 mirmah ‘deceit, treason’ 39x ; -ramah ‘to hurl, therefore to deceive’
  [by hurling attention elsewhere] ; new-adamite-throne Isis as Raamah ; here m-realm ;
 • ‘peace’ , H7962 shalv-ah ‘security, quietness, ease’ 8x ;
 • ‘without’ , H657 ephes ‘proper: ceasing’ 44x ;
 • ‘vision’ , H4758 mareh ‘sight, appereance’ 104x ; appearance (48x) , appears (7x) ;
 • ‘shut up’ , H5640 satham ‘stop up, conceal, hide’ 15x ; in Dan.12 is a difference between
  this stopping up , and the ‘to seal’ (-chtm , glyph KHETEM) ;
  2] torso and hand : this isn’t a human king but “modern consciousness” –
  therefore the heart and hand must relate to constructs . The “to enlarge the heart”
  sounds like the cooking-pot in Mystery-Babylon being made so hot it implodes
  [see posted chapter] , and the line about the hand must have similar meaning –
  the “to stop, cease the hand” as now the eden-hand where Adam is ,
  and the stopping can well be “to stop rotating” , since serpent-consciousness rotates ;
  compare glyph T’EBEN ‘to revolve’ by hand -T’ ;
 • zin context : dit is geen menselijke koning , dus er moet iets anders bedoeld zijn –
  het ‘hart’ is ook de torso als het construct Mystery-Babylon , en de context lijkt erg op
  het “opstoken van de kookpot, totdat ze implodeert” [zie index] ;
  op dezelfde manier moet ook de kleur van ‘het bedrog’ gekoppeld worden aan de
  [nu omgedraaide] eden-hand als construct –
  het woord “stopgezet” is wat ongelukkig maar ‘opgehouden’ is ook niet goed ;
  reden mag zijn dat de nu omgedraaide hand in het noorden “roteert”
  [vergelijk glyph T’EBEN ‘to rotate’, waar de -T’ de hand is] ; het serpent-bewustzijn
  is een rond-draaiend bewustzijn , en mag verklaren waarom de hand ‘stopt’ ;
 • matrix-avond áls de eden-morgen :
  een cruciaal woord is “verschijnen” (H4758) , en ook dat deze zin volgt als conclusie
  na het “stilzetten van de hand” : het hele dóel is het terugkeren van de eden-dimensie
  [als ‘de morgen’] ; hier maakt het enkelvoud van de woorden wél uit ;
 • prins der prinsen : waarschijnlijk Christus ,
  maar er is een mogelijkheid dat er origineel (-shor) stand, “poort der poorten”,
  waarmee de eden-poort kon worden bedoeld . De vorige zin slaat echter op mensen ,
  dus waarschijnlijker is dat hier inderdaad Christus bedoeld is ;

“and on=by / knowing very well what he is doing / ,
(and) he causes to succeed / the deceit [by new-ad-throne for m-realm] / in=by his hand / ;
and in=as his heart [torso,M-Babylon] / he shall make great and arrogant / ,
and easily / he shall corrupt and destroy / many ones / ,
and on=against / the prince of / princes [likely Christ] / he shall stand firm / ,
and=but – he shall be broken (shbr) – in=by the – ceased – hand [inverted eden-construct] / ;
and the appereance of / the [matrix-] evening / and=as the [eden-] morning /   +
which / was said / it – (is) truth / :
and=but you – keep secret / the vision / , that=because / (it shall be) for – many – days / ;
Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen .
Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten.
Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.
Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid.
En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóor het gebeuren zal.

“en door(dat) hij heel goed weet wat hij doet ,
zal hij het bedrog [door nieuwe ad-troon, noorden] door zijn hand [construct] doen slagen ;
en zijn hart [torso, M-Babylon] zal hij groot en arrogant maken ,
en hij zal makkelijk veel mensen corrumperen en vernietigen –
en hij zal ferm staan tegen de prins (der) prinsen [waarschijnlijk Christus] ,
maar hij zal gebroken worden vanwege de stopgezette hand [nu roterend eden-construct] ;
en de verschijning van de [matrix-] avond (nu) áls de [eden-] morgen ,
wat gezegd is , dat is de waarheid –
maar houd het visioen geheim , want het zal nog vele dagen duren ; 

 
27
and·I Daniel I-was-become and·I-was-ill days and·I-am-rising and·I-am-doing work-of
the·king and·I-am-being-desolated on the·sight and·there-is-no one-understanding
And I Daniel fainted, and was sick [certain] days; afterward I rose up,
and did the king’s business; and I was astonished at the vision, but none understood [it].
“and I / Daniel / had become – and=as ill [eden-life+deity] / (for) days / ,
and=but I rise up / and do / the work of / the king / ;
and being desolated [no-name] / on=by / the thing seen / ,
and=yet there-is-no / one noticing (it) / .
Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek.
Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning.
Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het.

“en ik , Daniel , was dagenlang ziek [eden-leven+godheid] ,
maar ik stond op om het werk van de koning te doen —
en hoewel ik mij desolaat [geen-naam] voel vanwege het gezicht ,
is-er-niemand die (dat) merkt .

 


 
11-15.12.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series