Ez. 17: Adam veroordeeld voor
verraad door eden in
het zuiden te houden

 

  chapter context :
chapters on “constructs” are always tricky,
but must be understood by us.
Eden is now darkened, and an eagle is described
whose wings now represent their new land above Eden –
he plucks away an important eden construct (linked to “creation”),
then to set it up in his north country – in the city of Tyre;
so as the eden vine, which always feeds that important construct,
to grow to its north – to its captured construct;

 

hoofdstuk context :
hoofdstukken over ‘constructen’ zijn altijd lastig ,
maar moeten wel degelijk door ons begrepen worden .
Eden is nu verdonkerd , en er wordt een arend beschreven
welk’s vleugels hun nieuwe land nu bóven Eden voorstellen –
hij plukt een belangrijk eden-construct (gelinkt aan ‘creatie’) weg ,
om die vervolgens in zíjn noorderland neer te zetten – in de stad Tyrus ;
om zo de eden-wijnstok , welke dat belangrijke construct altijd voedt ,
te laten groeien naar zijn noorden – naar zijn buitgemaakte construct ;

 

Het tweede gedeelte beschrijft hoe Adam schuldig is ,
omdat hij de hiervoor genoemde situatie illegaal gecreëerd heeft ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Ezechiel 17
 

1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of adm human
propound-you ! enigma and·quote-you ! proverb to house-of ishral
And the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, put forth a riddle, and speak a parable unto the house of Israel;
line,
“and it becomes / the word [in right direction] of / IEUE / to me / to=by to say / :
Son of the adm-man / ,
present you – a riddle / and quote you / a parable / to / the house of / Ishral [144] / ;

Het woord van de Heer kwam tot mij :
mensenkind , geef een raadsel op en leg een gelijkenis voor aan het huis van Israël ,

“en het woord van IEUE komt tot mij , zeggend :
zoon van de adm-man , geef een raadsel op ,
en leg een gelijkenis voor aan het huis van ishral [144,000] ;

 
3-4
and·you-say thus he-says my-Lord ieue the·vulture the·great great-of the·wings
long-of the·pinion full the·feather which to·him the·embroidery he-comes to the·Lebanon
and·he-is-taking wooly-foliage-of the·cedar top-of suckers-of·him he-plucks
and·he-is-bringing·him to land-of knon Canaan in·city-of ones-trading he-places·him
And say, Thus saith the Lord GOD; A great eagle with great wings, longwinged, full of feathers,
which had divers colours, came unto Lebanon, and took the highest branch of the cedar:
He cropped off the top of his young twigs, and carried it into a land of traffick;
he set it in a city of merchants.
‘wings’ , H3671 kanaph ‘wing, wing of land, edge, end, skirt’ 109x ;
‘long’ , H750 arek ‘slow, patient’ 15x , here made into ‘long(suffering)’ ; 748 arak ‘long’ ;
‘winged’ H83 eber ‘wing’ 3x ; abar ‘to soar’ 1x ; into ‘crossing [to other dimension] ;
‘feathers’, H5133 nots-ah ‘feathers, plumage’ 4x ; -nots-ah ‘struggle, fight, ruins’ 11x ;
‘divers colours’ , H7553 riqm-ah ‘embroidery, various colours’ 12x ; raqam ‘weaver’ 9x ;

 • ‘wooley-foilage’ , see note furtheron ; ‘top’ as (rash) in glyph also RESH ‘top’ ,
  but inversed ad SHER ‘nostril’ , sic ; as next :
 • ‘highest branch’, H6788 tsammereth , ‘possibly from woolly, feathery’ ; [compare chapter
  about ‘binding the arms’ where “wool was tied to a bed in Assyrian lifting-the-hand ritual] ;
  5x all in Ezekiel ; -tsemer ‘wool’ 16x ; tsamath ‘to destroy [perhaps to silence]’ ;
  tsum ‘to fast’ ; tsame ‘thirsty’ ;
  2] likely Akkadian zamâru ‘to play a musical instrument, a song, to sing’ ;
  zammertu ‘female [lament] singer’, double-m , feminine (=th) ; rare semitic root ,
  and there were chapters where is tampered – exchanging ‘to sing’ for -tsammereth ? ;
  zîmu ‘face, appearance’ sic ! glyph NEH’A H’ER , ‘ugly countenance’ !
  David [seat of eden rule] played music for Shaul [sheol underworld] ;
 • the ‘wooley-foilage’ as pot-glyph NU , placed in Õn (Tyre) :
  the topic is so huge that for readability we can only mention here that glyph NU
  “[the eden-word] inside [matrix-existence]” is crucial in the glyph Õn (ÁN-NU) ;
  where ÁN and ÁNNU (gifts, etc) is about “to bring [the word-inside to õn]”;
  this ‘wooley-foilage’ as several light-disks being 1 , compare tabernacle lampstand ,
  but being separated by them into several disks [chakra backbone principle] :
  likely first by the sieve KHEN-NU , into TER , into ÁTEN , into HER, etc ;
 • zin context : het ‘wollige-gebladerte’ ,
  volgens de beschrijving droeg de ceder (vóordat hij trots en hoog groeide)
  het woud Libanon , waarvan de bomen blijkbaar ‘de jonge twijgen’ zijn ,
  met het construct ‘wollig-gebladerte’ tussen hen in .
  Uit verschillende context moeten we opmaken dat er een eden-rivier naar boven ,
  [via wijnstok] naar dat gebladerte stroomde , zodat dit gebladerte kon ‘scheppen’.
  Maar dat gebladerte wordt geplukt en neergezet in Tyrus – en de grootste kandidaat
  voor dit is de egyptische glyph NU “[het eden-woord] binnenin [matrix-existentie]” –
  als integraal gedeelte van de glyph Tyrus [ÁN-NU] .
  Sinds zij dit gebladerte in Tyrus hebben neergezet, is het de bedoeling om de wijnstok
  [het woord brengend] náar het gebladerte, nu in het noorden, te laten groeien ;
 • Canaan : vaak is de term in vertalingen vervormd tot het neutralere ‘handelaren’
  [wie zou dat gedaan hebben..?] ; niet toevallig zíjn de oude-egyptenaren ook uit hem ;
  in een ander hoofdstuk wordt “de moeder van Canaan” geworpen in de desolate
  vallei genaamd ‘armageddon’ , deze moeder vergelijkbaar met NUT .
  Hoewel het woud Libanon wel weer terugkeert naar nieuw eden ,
  is het nog niet duidelijk wat er zal gaan gebeuren met dit wollig-gebladerte ;
 • arend en vleugels : dat ‘vleugels’ ook de inherente betekenis ‘land’ hebben ,
  moet begrepen worden als “een land maken in een dimensie waar nog niets is” ;
  in dit geval bouwen ze hun land al, boven Eden – en zelfs al de stad Tyrus .
  Gebruikte termen als ‘veelkleurig’ zijn nog niet helemaal duidelijk [zie afbeeldingen] ;

line,
“and you say / : thus / he – mylord – IEUE – says / :
a – great – eagle / , (having) great / wings [land ends] / ,
(and) long [slowly] / feathers [crossing to other dimension] / ,
full of / [ruining-] feathers / which (are) / the various colours [weaver] – to him / ,
comes / to / the Lebanon [forest, now eden’s] / and takes / the wooley-foilage of / the cedar / :
he plucks – the top of – his [=cedar’s] young twigs [eden-pigeon] / ,
and he brings it / to / the land of / Canaan [north] / ,
placing it – in the city of / the merchants [Tyre, Õn] / ;

en zeg : zo zegt de Heer : de grote arend met de grote vleugels, lange vlerken,
vol veren, en die veel kleuren had, kwam naar de Libanon en nam de kruin van een ceder mee.
Hij plukte de top met zijn uitlopers af , hij bracht hem in een land van kooplieden ,
En zette hem in een stad van handelaars .

“en zeg : zo zegt IEUE de Heer : de grote [matrix-] arend met de grote vleugels [land-einden] ,
(en) lange vlerken [langzaam dimensie overstekend] ,
vol veren [vol vernietiging] die de verschillende kleuren [verweven] zijn van hem ,
komt naar de Libanon [‘woud van witte-essentie’, van Eden] ,
en pakt het wollige-gebladerte [=een creatie-construct] van de [eden-] ceder :
hij plukt de top van de jonge twijgen [eden-duif] af , en brengt het naar het land van Canaan ,
het zettend in de handelaars-stad [Tyrus, Õn] ;

 
5-6
and·he-is-taking from·seed-of the·land and·he-is-giving·him in·field-of seed he-takes
on waters many-ones willow he-places·him and·he-is-sprouting and·he-is-becoming
to·vine one-extending low-of stature to·to-face-about-of branches-of·him to·him
and·roots-of·him under·him they-are-becoming and·she-is-becoming to·vine
and·she-is-makingdo poles and·she-is-putting-forth foliages
He took also of the seed of the land, and planted it in a fruitful field;
he placed [it] by great waters, [and] set it [as] a willow tree. And it grew, and became
a spreading vine of low stature, whose branches turned toward him, and the roots thereof
were under him: so it became a vine, and brought forth branches, and shot forth sprigs.
‘stature’ , H6967 qom-ah ‘height [always of a cubit]’ 45x ;
‘turned’ , H6437 pan-ah ‘turn, [turn around, turn to face]’ 135x ; not ‘dimensionally inside-out’ ;

 • ‘branches’ , H905 bad ‘proper: separation’ , ‘poles [horizontal, see tabernacle]’ ;
  2] in Ez.19 “the mother is the eden-vine, planted at many [eden-] waters” , she has
  [dimensional-] axes , then grows proud and is plucked-up [ram story in Daniel] ;
  now “she is transplanted in the wilderness [north, mdbr]” , and “fire goes forth
  from the poles [branches] of her axis ; devouring her fruit”; but in what direction ?
 • ‘sprigs’ , H6288 por-ah ‘branch, branches’ 7x ;
  2] in Ez. 31, about the high cedar , the term is used 6x, interlinear as ‘foilages’,
  per ‘headdress’ 7x ; pur ‘broken [covenant]’ 3x ; glyph ÃFN ? ; though Akk. pi’ru
  is ‘branch, offshoot’; purîdu ‘leg of an animal’ ,
  3] Ez.31 , cedar-tree as world-tree , his branches [doors] are the ravines
  and his boughs [phar] are the channels – the chapter is adressed to Sekhet-Áaru ;
  line 5 “long [arak] pharthi” so the term must be branches ;
  context : situation : the eden-vine féeds the wooley-foilage , they are related –
  because the eagle placed the wooley-foilage in Tyre , he now devises a dimensional
  axis in order for the eden-vine to can reach the foilage now in Tyre ;
  another term for his concept is the ‘split-off watercourse’ or the river of the dragon ;
  the problem here is that the inversion of realms makes a workable concept difficult –
  but that the willow is “an artificial extension óf the eden-vine” into the north
  must be intended here ;  willow as THERT “place-T / of speech / to connect to [eden]” ;
 • zin context : situatie schets : het ‘wollige-gebladerte’ wordt gevóed door de eden-wijnstok ,
  nu de arend de eerste in Tyrus heeft neergezet [in het noorden] , ontwerpt hij een
  dimensionele-as om zo de wijnstok bij het gebladerte te laten komen ;
  een andere term voor dit concept is “de draak die zegt : die rivier heb ik gemaakt” ;
  2 .  het ‘betwiste gebied’ tussen eden en hun noorden bevat moeilijke concepten ,
  waardoor het lastig is om een werkbaar model te vormen [vanwege de inversies] ;
  de ‘wilg’ is een soort illegale verlenging ván de eden-wijnstok , als dimensionele-as ,
  werkend als een pomp , de eden-wateren naar hun noorden zuigend
  [vandaar Babylon aan vele wateren] ; wellicht geeft Ez. 31 nóg meer informatie ;

line,
“and he takes / from the seed / (of) the land [eden] / , and places it / in the – seed – field [bed] / ;
he designs – the willow-tree [a pump-construct] – ,
placing it – on=towards – the many – waters [eden’s] / ;
and it [=willow] is growing / and it becomes / to=as – the extended – [eden-] vine / ,
[the latter being] low of / [cubital-] height / ;
and his roots / are becoming – under him / to=by to turn / his branches [doors] / to him / ,
and (she,) – the [eden-] vine [the part at top of the willow] – is becoming (to be) / ,
and she [=vine] is making / branches [axis] / , and she is stretching out / boughs [channels] / ;

Hij nam van het zaaigoed van het land en legde ze in een zaaiveld .
Hij nam het mee naar een plaats waar veel water was, als een wilg plantte hij het.
Toen kwam het op en werd een wijnstok, breed uitgroeiend, laag van stam,
zodat zijn takken naar de arend gericht zouden zijn , terwijl zijn wortels onder hem bleven.
Zo werd hij een wijnstok . Hij kreeg ranken en liet zijn twijgen uitlopen .

“hij neemt van het zaaigoed van het land [eden] en legt ze in een zaaibed [noorden] ;
hij ontwerpt de wilg [pomp-construct] (en) plaatst hem richting de vele [eden-] wateren ;
en hij [=de wilg] groeit en wordt als de verlengde [eden-] wijnstok ,
[de laatste van] lage cubit-hoogte ;
en zijn wortels worden onder hem door zijn takken [deuren] om te draaien ,
en (zij,) de [eden-] wijnstok wordt als zij die ranken [dimensionele-assen] maakt ,
en zij laat twijgen [kanalen] uitlopen ;

 
7-8
and·he-is-becoming vulture one great great-of wings and·many-of feather
and·behold ! the·vine the·this she-starves roots-of·her on·him and·branches-of·him
she-msends to·him to·to-irrigate-of her from·beds-of planting-of·her to field good
to waters many-ones she being-transplanted to·to-makedo-of bough
and·to·to-bear-of fruit to·to-become-of to·vine-of noble
There was also another great eagle with great wings and many feathers: and, behold,
this vine did bend her roots toward him, and shot forth her branches toward him, that he
might water it by the furrows of her plantation. It was planted in a good soil by great waters,
that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine.
‘another’ H259 ‘one, once, only, single, etc’ ; ‘another’ is a different cluster ;

 • ‘bend’, H3719 kaphan ‘bend’ 1x ; 3720 kaphan ‘hunger, famine’ 2x [Job] ; kaph ‘handpalm’;
  kaphar ‘to cover [also as atonement]’ ; Akk. kapâpu ‘bend, curve, wrap around’,
  kippatu ‘circle, ring, loop’ ;
 • ‘branches’, in same cluster is ‘doors’ [stargates] ; Akk. -daltu ‘door’ , -dalû ‘thorn, pin,
  needle, lance’ ; dâlu ‘to roam around, to rock, churn’ ; dâlû ‘water drawer’ ;
  dêlu ‘single, unique, sole’ ;
 • ‘furrows’, H6170 arug-ah ‘bed’ 4x ; colour can de ‘garden terrace’; arag ‘to pant, sigh, long’ 3x ;
  but 707 arag ‘to weave’,
 • ‘branches’, H6047 anaph ; in Mal. 4 [when sun will be in eden’s dimension again] there is
  an opposite “root vs branch”, singular ; Ez.31 the cedar is lovely of bough [onph] ,
  while it was still in eden ; all-in all, the colour is “the stem of the tree itself”
 • ‘goodly’ , H155 addareth ‘garment, noble, cloak’ see shepherd’s chapter of Zecheriah ,
  eagle context : it definitely don’t say ‘another’ – the idea of this concept is
  as “a giant eagle , standing with both feet on two mountains”, one mountain as
  eden’s , the other as theirs [see pictured] ;
  2] to be fair, because of their mirrored-realm it is very tricky to get what it says here ;
  (his) must be (her’s) , we have an option that it now is a copy of the stardoors
  which Henoch describes – where the sun and moon pass through – but now as
  copied-construct in the north [see the chambers around the boat in northern half
  of Karnak temple ; perhaps these are now even the 21 SBKHT gates] ;
 • zin context : arend :
  dit is géen ‘andere’ arend, maar bedoeld is “éen bijzonder grote arend” –
  als éen die “met een poot op de eden-berg staat, en met de ander op hún berg” ,
  en zo hoog boven eden kan staan [zie afbeeldingen] ; op dezelfde manier geldt
  dit ook voor “de berg die een uitgebrande berg zal worden”, zie index ;
  [sterre-] poorten : de term is dezelfde als ‘deur’ ; Henoch beschrijft een situatie
  waar de zon en maan door poorten passeren ; het mag wel zijn dat zij dit concept
  in hun noorden hebben gekopieërd – vergelijk de Karnak tempel ,
  waar in het noordelijke gedeelte de boot omringd wordt door een serie kamers ,
  welke allen gaten in het plafond hadden om licht door te laten ;
  dimensionele-aankleding : werd ook gebruikt in Zacharia , “de weeklagende herders” ;
  zoals ‘kleed’ ook gebruikt wordt voor een oud of nieuw lichaam ;
  2 . vanwege de spiegelende dimensies is het zelfs hier lastig om de constructen ‘te lezen’,

line,
“and he becomes / óne – great – eagle / , great of / wings [land ends] / ,
and many / [ruining-] feathers / ,
and behold ! / , this – [eden-] vine / ‘hungry bends’ / her roots / on=to him / ,
and – she sends – (the) branches [star-doors] – to him / ,
to=by – her – to irrigate / from the garden-terrace [matrix] / (being) the place she is planted / ;
to=tówards / the [eden-] good – field / to=within / many – [eden-dimensional-] waters / +
she / (is) (trans-) planted / ,
to=for to make / the stem of the tree [pillar ÃÃ, next line] / and to=for to bear / fruit / ,
to=for to become / to=as the [eden-] vine of / majesty [for matrix-dimensional-garment] / ;

Maar er was een andere grote arend, met grote vleugels en vol veren .
En zie, deze wijnstok richtte zijn wortels naar hem, en zijn takken liet hij naar hem uitlopen,
opdat de arend hem bevochtigen zou en niet het perk waarin hij geplant was .
Hij was geplant in een goed veld, bij veel water, om takken te vormen en vrucht te dragen ,
om een prachtige wijnstok te worden .

“en hij wordt éen grote arend [staand op twee bergtoppen] ,
met grote vleugels [land einden] en veel veren [vol vernietiging] ,
en zie ! , deze [eden-] wijnstok buigt (hongerig) haar wortels naar hem toe ,
en stuurt haar takken [deuren] naar hem ,
door haar te irrigeren van het [matrix-] terras als de plaats waar zij geplant is ;
zij is verplant richting het [eden-] goede veld in vele wateren [eden-dimensies] ,
om zo de stam van de boom [matrix-as ÃÃ] te maken , en om (zo) vrucht te dragen ,
om de majesteitelijke [dimensionele-aankleding voor matrix] [eden-] wijnstok te worden ;

 
9-10
say-you ! thus he-says my-Lord ieue she-shall-prosper ?·not roots-of·her
he-shall-pull-away and fruit-of·her he-is-blighted and·he-dries-up all-of preying-ones-of
sprouting-of·her she-shall-dry-up and·not in·arm great and·in·people many
to·to-take-up-of her from·roots-of·her and·behold ! being-transplanted
?·she-shall-prosper ?·not as·to-touch-of in·her wind-of the·east she-shall-dry-up to-dry-up
on beds-of sprouting-of·her she-shall-dry-up
Say thou, Thus saith the Lord GOD; Shall it prosper? shall he not pull up the roots thereof,
and cut off the fruit thereof, that it wither? it shall wither in all the leaves of her spring,
even without great power or many people to pluck it up by the roots thereof.
Yea, behold, [being] planted, shall it prosper? shall it not utterly wither,
when the east wind toucheth it? it shall wither in the furrows where it grew.

 • ‘cut off’, H7082 qasas 1x ; qeseth ‘pot for ink’ ; qashash ‘to gather [dried-out objects]’ ;
  2] note how first questionmark fell out , in the original ; compare 2nd repeat ;
 • zin context : de arend is de matrix-vogel als groot construct , dus niet hij rukt het uit ;
  de “rovenden” moeten verschillende assen [vectors] zijn net onder de NUT-boom ,
  vergelijk het beeld van de draak met de zeven nekken in Openbaring ;
  grote arm : we hadden al een hoofdstuk waarin God het ‘binden van Zijn arm’
  veroordeelt , daar als dimensionele-as [de vuurkolom van de tabernakel] ;
  ook zullen “de armen van pharao worden gebroken” als hetzelfde thema :
  hier is de term voor hun hoofdpijler als het hele dragende construct –
  vergelijk hoe glyphs de “demon van chaos” voorstellen als ÃPEP [eden] ,
  “de serpent [eden] / als de dubbele-wortel / voor de grote pilaar [=arm]” ,

line,
“thus / he – mylord – IEUE – says / : shall she [now as top, NUT] prosper ? / ,
shall he [=IEUE] – not – pull out – her roots / , and=so her fruits / (will) (=dry-out ) ? / ,
and=for – all – the preying ones [several axis] – sprouting from her – shall wither / ,
she shall wither / and nót (be) (anymore) / in=by the – great – arm [matrix-axis ÃÃ] / ,
and=as in=for the – many – peoples / to=for to be beared by – her / from=by her roots / ;
and behold ! / , (she,) being transplanted [now as the top NUT] / , shall she prosper ? / ,
shall she – not – completely wither – as=when – the east – wind – touches – (in) her ? / ,
she shall wither – on – the [matrix-] terracces – [where] she grows / ;

Zeg; zo zegt de Heere HEERE : zal hij gedijen ?
Zal die arend niet zijn wortels uitrukken en zijn vruchten afplukken, zodat hij verdort?
Hij zal met alle bladeren die aan hem ontspruiten , verdorren ,
En er is geen grote arm en geen talrijk volk nodig om hem van zijn wortels los te maken.
Ja, zie, zal hij, als hij geplant is, gedijen ?
Zal hij niet zeker verdorren wanneer de oostenwind hem aanraakt ?
In het perk waar hij ontsproten is , zal hij verdorren !

“zo zegt (hij,) IEUE de Heer : zal zij [nu als de top NUT] succesvol zijn ? ,
zal hij [=IEUE] niet haar wortels uitrukken zodat haar vruchten uit zullen drogen ? ;
want alle rovenden [dimensionele-assen] die aan haar ontspruiten zullen verdorren ,
ze zal verdorren en niét (langer) bestaan door [middel van] de grote arm [matrix-as ÃÃ] ,
om de vele mensen [geesten] te dragen door haar wortels ;
en zie ! , zij die verplant is [nu als top NUT] , zal zij succesvol zijn ? ,
zal zij niet totaal uitdrogen wanneer de oostenwind haar aanraakt [serpent-manier] ? ,
zij zal uitdrogen op de [matrix-] terassen waar zij groeit ;

 
11-12
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of say-you ! please ! to·house-of
the·rebellion ?·not you-know what ? these say-you ! behold ! he-comes king-of Babylon
Jerusalem and·he-is-taking king-of·her and chiefs-of·her and·he-is-bringing
them to·him Babylon·ward
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
Say now to the rebellious house, Know ye not what these [things mean]? tell [them],
Behold, the king of Babylon is come to Jerusalem, and hath taken the king thereof,
and the princes thereof, and led them with him to Babylon;

 • zin context : de prinsen zijn geen mensen – want tijdens de inval was Adam alleen !
  vergelijk Jeruzalem met “de Assyriër heeft onze mooie citadellen gebroken” (Introductie) ;

line,
“and it is becoming / the word [in right direction] of – IEUE / to me / to=by to say / ;
say you ! / , please ! / , to the house of / the rebellion [144,000, loving this matrix] / :
(do) you – not – know / what / (are) these [things about] ? / ;
Say you / , behold ! / ,
the king [Thoth] of / [Mystery-] Babylon / comes / (to) Jerusalem [eden’s] / ,
and he is taking / her king [Adam] / and her princes [=attributes, qualities] / ,
and brings / them / to him [his place] / , (to) [Mystery-] Babylon / ;

Het woord van de Heer kwam tot mij :
zeg toch tegen dat opstandige huis : weet u niet wat deze dingen betekenen ?
Zeg : zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen ;
hij nam zijn koning en zijn vorsten gevangen en bracht hen bij zich in Babel .

“het woord [in goede richting] van IEUE komt tot mij , zeggend :
zegt u altublieft tegen het opstandige huis [144,000, dol op deze matrix] :
weet u niet wat deze dingen betekenen ? ;
zeg : zie, de koning [Thoth] van [Mystery-] Babylon komt naar Jeruzalem [eden’s] ,
en hij grijpt haar koning [Adam] en haar prinsen [=attributen, kwaliteiten] ,
en brengt hen naar zichzelf , naar [Mystery-] Babylon ;

 
13-14
het verbond tussen Thoth en Adam – en het verraad :
and·he-is-taking from·seed-of the·royalty and·he-is-cutting with·him covenant
and·he-is-bringing him in·imprecation and subjectors-of the·land he-takes
to·to-become-of kingdom low to·so-as-not to-lift-up-himself-of to·to-keep-of
covenant-of·him to·to-stand-of·her
And hath taken of the king’s seed, and made a covenant with him,
and hath taken an oath of him: he hath also taken the mighty of the land:
That the kingdom might be base, that it might not lift itself up,
[but] that by keeping of his covenant it might stand.
‘king’, H4410 meluk-ah ‘kingdom, kingship, royalty’ 24x ; from king ;
‘oath’, H423 alah ‘[negative] oath, curse’ 36x ;

 • ‘mighty’ , H352 ayil ‘ram; chief, strength, pillar, oak, lintel, door post’ 183x ;
  also as ‘portico in front of a house entrance’,  entrance here as eden-gate ;
  treason context : Adam is still the legal represent of Eden , though fallen ;
  Thoth makes a legal covenant with him about certain things ,
  but then makes a sécond [negative] agreement , by which Adam now starts to
  take the eden-constructs , as obviously was nót part of the original covenant :
  and now eden must remain in the south , for she is bound by the original covenant –
  2] the seed of royalty is likely Cain being dissected to know the eden-body ;
  See report pics – the spirits still wanted a new head and body ;
 • zin context : hoewel Adam gevallen is, is hij nog steeds de vertegenwoordiger van eden ;
  Thoth maakt een verbond met hem over bepaalde zaken – maar maakt dan een
  twéede [illegale] afspraak met Adam (beheksing) , waardoor de laatste nu de constructen
  voor de eden-poort weghaalt , zodat eden wel in het zuiden móet blijven ,
  en eden bovendien gebonden is aan het eerste originele verbond ;
 • 2 .  het ‘koninklijk zaad’ is annemelijk via Cain , gebruikt als proefkonijn ;
  de geesten wilden immers nog steeds een nieuw hoofd (zie report afbeeldingen) ;

line,
“and he [Thoth] takes / from= the [physical-] seed of / the royalty [likely via Cain] / ,
and cuts [=makes] / a covenant – with him [Adam] / ;
and=but he [Thoth] brings / him / in=under an oath [as curse ; Adam being spelled] / ,
and – he [Adam !] takes – ‘the constructs in front of the eden-gate’ of / the land [eden] / ;
[in order] to=for [eden] to become / a low / kingdom / ,
to so-as-not (to prevent) / to lift itself up / ,
to=for (eden) to stay in her own place / to= by (being) kept / (by) his [Adam’s] covenant / ;

Vervolgens nam hij iemand uit het koninklijk nageslacht, sloot met hem een verbond
en liet hem een eed zweren. De machthebbers van het land nam hij weg ,
zodat het een onbeduidend koninkrijk werd, dat zich niet kon verheffen ,
maar zijn verbond in acht nam om te kunnen blijven bestaan .

“en hij [Thoth] neemt van het koninklijke [=eden’s] [lichamelijke-] zaad [via Cain] ,
en sluit een verbond met hem [Adam] ;
maar hij brengt hem [Adam] onder een eed [als vloek ; beheksing van Adam] ,
en hij [Adam] neemt ‘de constructen voor de eden-poort’ van het [eden-] land weg ;
zodat [eden] een laaggelegen land wordt ,
om te voorkomen dat ze zichzelf optilt [tot óver Mystery-Babylon] ,
maar in haar eigen plaats blijft , gebonden door het [originele] verbond ;
 

 
15
and·he-is-revolting in·him to·to-send-of messengers-of·him Egypt to·to-give-of to·him
horses and·people many ?·he-shall-prosper ?·he-shall-escape the·one-doing-of these
and·he-annuls covenant and·he-escapes
But he rebelled against him in sending his ambassadors into Egypt,
that they might give him horses and much people. Shall he prosper? shall he escape that
doeth such [things]? or shall he break the covenant, and be delivered?

 • context : messengers is the same term as ‘angels’ – we saw in Daniel that Adam
  almost orders Gabriel to explain the vision ;
 • zin context : de ‘paarden’ hadden we al als “energie-veld voor het demonen-lichaam” ;
  we zagen in Daniel hoe Adam bijna opdracht gaf aan Gabriel om het gezicht te verklaren ;

line,
“and he [Adam] is [also] rebelling [loving matrix] / in=against it [the original covenant] / ,
to=by to send / his [eden !-] angels / (to) Egypt [field of reeds, north] /  +
to=for to give / to=by him [Adam] / the horses [energyfields] / and=for – the many – people / :
shall=should he [Adam] prosper ? / ; shall he – (who) does – these [things] – escape ? / –
and=for he breaks / the [original] covenant / and=yet ‘gets away with it’ / :

Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar Egypte te sturen, 
opdat men hem paarden en veel volk zou geven. Zou hij erin slagen?
Zou hij ontkomen die zulke dingen doet? Zou hij een verbond verbreken en ontkomen?

“en hij [Adam] komt (ook) in opstand [dol op matrix] tegen hem [het originele verbond] ,
door zijn [eden !-] engelen (naar) Egypte [‘veld van rieten’ boven Tyrus] te sturen ,
om de door hem (gemaakte) paarden [energie-veld] aan de vele mensen [geesten] te geven :
zou hij succesvol moeten zijn ? ,
zou hij ontkomen die dit soort dingen doet ? –
want hij verbreekt het [originele-] verbond en toch komt hij ermee weg :     

 
16-17
life I averment-of my-Lord ieue if not in·placeri-of the·king the·one-making-king him
whom he-despises imprecation-of·him and·whom he-annuls covenant-of·him with·him
in·midst-of Babylon he-shall-die and·not in·army great and·in·assembly vast he-shall-do
him Pharaoh in·the·battle in·to-pour-out-of earthwork and·in·to-build-of siege-work
to·to-ccut-off-of nphshuth souls many-ones
[As] I live, saith the Lord GOD, surely in the place [where] the king [dwelleth]
that made him king, whose oath he despised, and whose covenant he brake, [even]
with him in the midst of Babylon he shall die. Neither shall Pharaoh with [his] mighty army
and great company make for him in the war, by casting up mounts, and building forts,
to cut off many persons:
‘not’ , skipped or omitted in KJV ;
‘surely’, H518 im ‘conditional clause ; if, though, when, since, although, [surely] etc’ ;
‘casting up’, H8210 shaphak ‘shed, pour out [cast up]’ 115x ; pour-out by going south ;
‘mounts’, H5550 selel-ah ‘siege ramp’ 11x ; Horus-tile related (-sela) ; singular ;

 • ‘forts’, H1785 dayeq ‘siege fort [around a place]’ 6x ; unclear root ; Akk. di’u “throne platform
  for a deity” ; diqãru ‘large bowl’, dekû ‘rise, swell up, expand’ ; dãku ‘kill, break, etc’ ;
  daqqu ‘small’ ; dakkannu ‘doorway, or door part’ ; NEB chalice, with 21 gates ?
  [we made a mistake  -the tile Ezekiel sits in front of isn’t ‘this earth’ but Eden’s
  Jerusalem, per context : the theme is allright, just in this case not the positioning] ;
 • zin context : Adam wordt hier pas veroordeeld tot sterven , vanwege het verraad –
  hoewel het sterven al algemeen voorzegd was in eden , had hij tot nu toe
  nog steeds eden-leven en kón hij niet eens sterven [zie index]  ;

line,
“I (am) – eden life / , (is) the declaration of / mylord / IEUE / :
if=since – the king [=IEUE] – (is) not / in=at the place on high [m-qum, for new-eden] / ,
(as) the one making – him [Adam] – the king / (but) whose / oath [curse] – he [=IEUE] despises / ,
[namely] and=as – the [original] covenant – whom=which – he [Adam] breaks / with him [IEUE] / :
In the midst of / [Mystery-] Babylon / he [Adam] shall die / ;
and – he – pharaoh – shall – not (anymore) – do – battle [against eden-throne] /   +
in=by – a great – army / and=as in=with a – vast – company / ,
in=by to pour-out [cast up] / a siege-ramp [Horus-tile] / and in=by to build / a siege fort / ,
[in order] to=for to cut off / many – adamite-souls / ;

Zo waar ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar,
in de woonplaats van de koning die hem koning gemaakt heeft,
wiens eed hij verachtte en wiens verbond hij brak, bij hem, midden in Babel, zal hij sterven!
En de farao zal met een groot leger en een grote verzamelde gemeenschap
in de strijd niets kunnen uitrichten, als men een belegeringsdam zal opwerpen
en een schans zal bouwen om veel levens uit te roeien .

“ik ben eden-leven , is de verklaring van IEUE –
sinds de koning [=IEUE] is niet op de plaats in de hoogte [m-qum, voor nieuw-eden] ,
als degene die hem [Adam] koning maakt (maar) wiens eed [als vloek] hij [=IEUE] veracht :
in het midden van Mystery-Babylon zal hij [Adam] sterven ;
en Pharao [de draak] zal niet (meer) oorlog voeren [tegen eden’s troon van adam-zielen] ,
met een groot leger als een verzamelde bende ,
door een belegerings-dam [horus-steen] op te werpen en een aanvals-fort te bouwen ,
om zo veel [originele-] adam-zielen af te snijden ;

 
18
and·he-despises imprecation to·to-annul-of covenant and·behold ! he-gave hand-of·him
and·all-of these he-does not he-shall-escape
Seeing he despised the oath by breaking the covenant, when, lo, he had  given his hand,
and hath done all these [things], he shall not escape.  

 • zin context : een “de hand erop geven” lijkt ietwat overbodig hier ;
  de “hand” draagt waarschijnlijk ‘het wollige-gebladerte’ [zoals de takken dat dragen] ;
  horend bij de constructen welke Adam naar het noorden heeft gehaald ;

line,
“and he [=IEUE] despises / the oath [curse] / to=for to break / the [original] covenant / ,
and=for behold ! / : he [Adam] [even] gave / his hand [as eden-construct here ?] / :
and=for all / these [things] / (which) he does / , he shall – not – escape / ;

Hij heeft de eed veracht door het verbond te verbreken, en zie, hij had zijn hand erop gegeven !
Nu hij dit alles gedaan heeft , zal hij niet ontkomen .

“want hij [=IEUE] veracht de eed [als vloek] die het [originele-] verbond verbrak ,
en zie – hij [Adam] gaf (zelfs) zijn hand [waarschijnlijk als het eden-construct] :
vanwege all deze dingen die hij doet , zal hij niet ontsnappen ;

 
19-20
therefore thus he-says my-Lord ieue life I if not imprecation-of·me which he-despises
and·covenant-of·me which he-annuls and·I-give·him in·head-of·him and·I-spread
over·him net-of·me and·he-is-grasped in·weir-of·me and·I-bring·him Babylon·ward
and·I-am-judged with·him there offense-of·him which he-offended in·me
Therefore thus saith the Lord GOD; [As] I live, surely mine oath that he hath despised,
and my covenant that he hath broken, even it will I recompense upon his own head.
And I will spread my net upon him, and he shall be taken in my snare, and I will bring him
to Babylon, and will plead with him there for his trespass that he hath trespassed against me.
‘not’ , skipped or omitted in KJV ;
‘net’ , H7568 resheth ‘net, network’, related tot he tabernacle altar ;
‘snare’, H4686 matsuwd ‘castle, stronghold’ 25x ; m-realm + tsuwd ‘lie in wait, hunt’ ;
tsad ‘side’ [dimensional] ;

 • ‘trespassed’, H5604 maal ‘treachery’ 38x ; ‘unfaithfulness, trespass, etc’ ; m-realm+deity ;
  context : the oath is negative , so not IEUE can be the subject ; the only option left
  is that the verb should be as presented here , juxtaposed against ‘the covenant’ ;
 • zin context : de ‘eed’ (-alah) is Negatief, en kan dus nooit door God uitgesproken zijn ;
  bovendien blijkt uit de vorige twee zinnen al dat God die eed juist verwerpt –
  de term moet hier dan niet een werkwoord zijn maar zoals voorgesteld ;
  2 . net als vorige zin heeft KJV het woord “niet” gewist of omzeild ;
  waarschijnlijk óm God het onderwerp te laten zijn , verbonden met de ‘eed’ ;

line,
“therefore / thus / he – mylord – IEUE – says / :
I (am) – eden life / : if=since / (it) (is) not / mý oath [curse] / which (is) / the despicable [+ one] / ,
and=but / my covenant / which / he [Adam] breaks / ,
and=so I give (it) / in=on his (own) head / :
and=for I spread / my net [altar?] – over him / and he is grasped / in my fortress [side+m-realm?] / ,
and I bring him / towards [Mystery-] Babylon / ,
and (will be having) a court case / with him / there / ,
(being) his treason [m-realm+deity] / by which / he trespassed [m-realm+deity] / against me / ;

Daarom, zo zegt de Heere HEERE : zo waar ik leef, voorwaar,
ik zal mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat jij verbroken heeft ,
op zijn hoofd doen neerkomen !
Ik zal mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in mijn vangnet gevangen raakt .
Ik zal hem naar Babel brengen en daar met hem een rechtszaak voeren over zijn trouwbreuk,
die hij tegenover Mij gepleegd heeft .

“daarom , zo zegt IEUE de Heer :
ik ben eden-leven : sinds het niet míjn eed [als vloek] is , als de verachtelijke ,
maar mijn verbond dat hij [Adam] breekt , zal ik het op zijn (eigen) hoofd doen komen :
want ik spreid mijn net [altaar?] over hem uit ,
en hij is gevangen in mijn fort [dimensionele-kant voor m-realm?] ,
en ik breng hem naar [Mystery-] Babylon ,
en zal daar een rechtszaak met hem voeren ,
over zijn verraad [m-realm+godheid] dat hij tegenover mij gepleegd heeft ;
 

 
21
and all-of fugitives-of·him in·all-of combatants-of·him in·the·sword they-shall-fall
and·the·ones-remaining to·every-of wind they-shall-be-spread
and·you-know that I ieue I-spoke
And all his fugitives with all his bands shall fall by the sword, and they that remain
shall be scattered toward all winds: and ye shall know that I the LORD have spoken [it].
line,
“and / all / his fugitives [spirits] / in=as all / his hordes / shall fall – in=by the sword /,
and the remaining ones / shall be spread – to every – cardinal direction / :
and you [=he ?] (will) know / that / I / , IEUE / , (have) spoken / ;

En allen die onder al zijn troepen gevlucht zijn, zullen door het zwaard vallen
en de overgeblevenen zullen naar alle windstreken verspreid worden.
Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, gesproken heb.

“en al zijn vluchtelingen [geesten] als al zijn hordes zullen door het zwaard vallen ,
en de overgeblevenen zullen naar alle windstreken verspreid worden :
en u [=hij ?] zal weten dat ik , IEUE , heb gesproken ;

 
22-23
het land eden , nu op de nieuwe-hoogte :
thus he-says my-Lord ieue Yahweh and·I-take I from·wooly-foliage-of the·cedar
the·one-being-high and·I-give from·top-of layer-plants-of·him tender-one I-shall-pluck
and·I-transplant I on mountain lofty and·eminent in·mountain-of height-of ishral
I-shall-transplant·him and·he-bears bough and·he-makesdo fruit and·he-becomes as·cedar
noble and·they-tabernacle under·him every-of bird every-of wing in·shade-of branches-of·him
they-shall-tabernacle
Thus saith the Lord GOD; I will also take of the highest branch of the high cedar, and will set [it];
I will crop off from the top of his young twigs a tender one, and will plant [it] upon an high
mountain and eminent: In the mountain of the height of Israel will I plant it: and it shall bring
forth boughs, and bear fruit, and be a goodly cedar: and under it shall dwell all fowl of every wing;
in the shadow of the branches thereof shall they dwell.

 • ‘highest branch’, H6788 tsammereth , see previous ;
  2] Rg-veda mentions -avi as “a woolen strainer for the soma” , strainer as a device with
  holes which holds back solid pieces but lets the water run through ; prob. A-vi ‘not white’ ;
  dhûmorNa ‘smoke-wool’, ‘name of the wife of Yama’ [Eve] MH ; dhûma ‘smoke, mist’ RV ;
  all wool seems tainted but ‘vi’ ‘white’ [wool, lebanon, etc] ; strainer as sieve-glyph KH ;
  ‘young twigs’, H3127 yoneqeth ‘shoots, young sprouts’ 6x , -yoneq, same ; -yon-ah ‘dove’ ;
  Interestingly Sanskr. -yoni ‘womb ; place of birth, source, origin, spring, fountain, seat,
  abode, home, lair, nest, stable,  family, race, stock, caste’ RV [as opposed to theirs];
 • ‘shadow’, H6738 tsel ‘shadow’ , how come outer-court+deity ? ; compare SHUT ;
  context : it is not logical ‘to take fróm the wooley-foilage’ , but rather that the foilage
  is taken from the cedar to be put inbetween the young [eden-] twigs ;
  even during the Interval will be still an amount of mixture , hence the ‘speckled’ ;
  2] if we take the new cedar to be the new ‘pillar of fire’ [as per Tabernacle] ,
  then the ‘wing’ can mean the same concept as at the start of this chapter ,
  but here as “corners of the [eden-] land” ; the ‘birds’ can also be ‘islands in the air’ ,
  we’ll have that in another chapter to come ;
 • zin context : het is niet logisch om “een deel van de kruin” te nemen ;
  dit belangrijke construct ‘wollig-gebladerte’ wordt óvergezet op de jonge [eden-] twijgen ,
  nu staand op de nieuwe-hoogte [boven vorig Mystery-Babylon] .
  Tijdens het Interval bestaat nog steeds ‘vermenging’ ;
 • wolk-eilanden : in het begin van het hoofdstuk werd ‘vleugel’ ook gebruikt voor
  “de hoeken van het land” of lands-einden , hier moet hetzelfde gelden ;
  dat vogels ook “eilanden in de lucht” kunnen zijn staat in een ander hoofdstuk ,
  we hebben de connotaties toegevoegd voor volledigheid ;

line,
“thus / he – mylord – IEUE – says / :
and=for – I – take / from=as ‘the wooley foilage’ of / the – high [new-height, r-m] – cedar / ,
and I give (it) / from=to the top of / his young twigs [of eden-origin] /   +
(being) the tender one(s) – I shall pluck / ,
and – I – (trans-) plant (it) / on / a high and lofty – mountain [carrying new-eden north] / :
in=at the mountain / (being) the new-height [for m-realm] (m-rm) of /  +
Ishral [all eden-souls] / I shall (trans-) plant it / ,
and – the bough(s) – (will) carry – fruit / , and he becomes / as – the noble (speckled) – cedar / ;
and – every – bird [cloud-island] – tabernacles – under him / ,
(and) every – wing [of land] – shall tabernacle – in the shade of – his branches [doors] / ;

Zo zegt de Heere HEERE: ik zal zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen
en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal ik een breekbaar twijgje afplukken
en ik zal dat zelf op een hoge en verheven berg planten .
Op de hoge berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen
en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zulllen wonen:
in de schaduw van zijn takken zullen ze wonen .

“zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
want ik neem het wollig-gebladerte van de hoge ceder ,
en geef het aan de top van de jonge twijgen [eden’s] (als) de tere (die) ik zal plukken ,
en ik herplant (het) op een hoge en trotse berg [nieuw-eden dragend] :
op de berg (als) de nieuwe-hoogte [voor m-realm] van Ishral [eden-zielen] zal ik het planten ,
en de takken zullen vrucht dragen , en hij wordt als de nobele [‘vermenging’] ceder ; 
en iedere vogel [wolk-eiland] verblijft onder hem ,
(en) iedere vleugel [land einden] zal verblijven in de schaduw van zijn takken [deuren] ;

 
24
and·they-know all-of trees-of the·field that I ieue I-lay-low tree lofty I-elevate tree low
I-dry-up tree sappy and·I-cause-to-bud tree dry I ieue I-spoke and·I-do
And all the trees of the field shall know that I the LORD have brought down the high tree,
have exalted the low tree, have dried up the green tree, and have made the dry tree to flourish:
I the LORD have spoken and have done [it].
line,
“and – all – the trees of – the field [eden’s] – (will) know /   +
that / I / IEUE / bring low / the lofty – tree / ;
I make high and lofty / the humble – tree / , I dry up [yshb] / the juicy – tree / ,
and I cause to bud / the dry [yshb] – tree / :
I / (am) IEUE / , (have) spoken [in right direction] / and I (will) do [so] / .

Dan zullen alle bomen van het veld weten dat Ík, de HEERE, de boom die hoog van stam is,
vernederd heb. De boom die laag van stam is, heb Ik verheven, de jonge boom doen verdorren
en de verdorde boom heb Ik doen uitlopen. Ík, de HEERE, heb gesproken en zal het doen.

“en alle bomen van het [eden-] veld zullen weten  +
dat ik , IEUE , de hoge en trotse boom [de ceder] neerbreng ;
ik maak de nederige boom hoog en trots , ik laat de sappige boom verdorren ,
en ik laat de verdroogde boom bloeien :
ik , IEUE , heb gesproken en zal (het) uitvoeren . 

 


21-24.12.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series

arend staand op twee bergen
psalmistice.com

 

rpt

 
nu hun top van de eden-wijnstok, let op het water
alamy

 

rpt

 
Tyrus als ÕN (án-nu)
rpt

 

rpt