chapter context :
somewhat difficult chapter but valuable;
it doesn’t go against Genesis – where God creates Adam,
but apparently there are many concepts that we have no idea of yet.

 

Also special is the second “young lion” – as Christ:
even that does not (automatically) go against the rest of the script –
Corinthians does describe “the second man” as the second Adam.
hoofdstuk context :       — vervolg op hoofdstuk 18 (zie index)
wat moeilijk hoofdstuk maar waardevol ;
het gaat niet tegen Genesis in – waar God Adam schépt ,
maar er zijn blijkbaar veel concepten waar wij nog geen idee van hebben .

 

Bijzonder is ook de tweede ‘jonge leeuw’ – als Christus :
ook dát gaat niet (automatisch) tegen de rest van de schrift in –
Korinthiers beschrijft wel degelijk “de tweede mens” als de tweede Adam .

 

Deel B) gaat over het construct zelf ,
en beschrijft wat de ‘geboortescepter’ is ;
we hopen dat we het begrepen hebben – dan kunnen we eindelijk weg ,

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Ezechiel 19
 
 
1
and·you lift-up-you ! dirge for princes-of ishral
Moreover take thou up a lamentation for the princes of Israel,

 • context : previous chapter (see index) was about “it’s not enough when a soul says ‘i am saved’,
  because that soul will not search for more context (and will die physically) , while God’s goal
  is to have eden back through the 144,000”.
  Here , the goal is to show “where they originated from, and that they had another body, once”,
  hence the title ‘princes’ , and still addressing the candidates for the 144 ;
 • zin context : het vorige hoofdstuk (zie index) ging over “dat het niet genoeg is voor een ziel
  om te verklaren ‘maar ik ben gered’ , omdat die ziel niet naar verdere context zal zoeken
  (en zal sterven) , terwijl God’s doel is om eden terug te krijgen door middel van de 144,000”.
  Hier is het doel om te laten zien waar zij vandaan komen , en dat ze een ander lichaam hadden ,
  vandaar de titel ‘prinsen’, nog steeds gericht aan de kandidaten voor de 144 ;

“and you / take up / a lamentation / for / the princes of / Ishral [=candidates for the 144,000] / ;
(De leeuwin en de verdroogde wijnstok)
En u , hef een klaaglied aan over de vorsten van Israël ,

“en u , hef een klaaglied aan over de prinsen van Ishral [=candidaten voor de 144,000] ;

 
2
and·you-say what ? mother-of·you parent-lioness between lions she-reclines
in·midst-of sheltered-lions she-increases whelps-of·her
And say, What [is] thy mother? A lioness: she lay down among lions,
she nourished her whelps among young lions.
‘nourished’, H7235 rab-ah ‘be or become many’,

 • context : our mother as ‘construct’ birthing our Original (body) ;
  it takes a while to accept this concept , used as we are to birthing upon this earth ;
  lions : these can only represent ‘the powerful aspects fór the original which she births’ ,
  where “the sheltered lion” is “our Original” ,
 • zin context : onze moeder als ‘een construct’ dat ons Origineel (lichaam) voortbrengt ,
  het duurt even om dit concept te accepteren , gewend als we zijn aan de aardse
  manier waarop kinderen geboren worden ;
  leeuwen : deze kunnen alleen ‘de krachtige aspecten’ vóor het Origineel zijn welke
  zij voortbrengt , waar “de jonge leeuwen” staat voor “ons Origineel” zélf ;

“and you say : what / (is) your mother ? / ,
(she is) a lioness / laying down – among – the lions [=powerful aspects] / ,
in the midst of / sheltered lions / she causes – her whelps – to become numerous / ;
En zeg : wat was uw moeder ? Een leeuwin !
Tussen de leeuwen lag zij. Te midden van de jonge leeuwen bracht ze haar welpen groot .

“en u zegt : wat is uw moeder ?
(ze is) een leeuwin neerliggend tussen de leeuwen [=krachtige aspecten] ,
te midden van de jonge leeuwen [=onze Originelen] maakt zij haar welpen talrijk ;

 
3-4
and·she-is-elevating one from·whelps-of·her sheltered-lion he-becomes and·he-is-learning
to·to-tear-to-pieces-of prey adm human he-devours and·they-are-summoning to·him
nations in·ruin-of·them he-is-grasped and·they-are-bringing·him in·the·gaffs to land-of Egypt
And she brought up one of her whelps: it became a young lion, and it learned to catch the prey;
it devoured men. The nations also heard of him; he was taken in their pit,
and they brought him with chains unto the land of Egypt.
‘brought up’, H5927 al-ah general meaning ‘to ascend’ ; also ‘offered’ 34x as in ‘offered up’ ;
‘heared’,  H8085 shama ,main meaning ‘to hear’ ;

 • context : the ‘ascend’ seems to be chosen on purpose , remember the ‘construct’ ;
  the ‘chains’ is the same (still unclear) root as ‘the hooks into the dragon’s jaw’ ;

‘pit’ , H7845 shachath ‘pit’, as their dimensional-centre ;
“and she makes to ascend / one / (from) whelp of her / to become – the young lion [=Original] / ,
and he is learning / to=how to tear – the prey [=spirits] – into pieces / ,
(being) the devouring – adm-man [=Adam] / ;
and=but – the nations [=of spirits] – make – (to) him – to hearken [=to them] / :
he is grasped – in=by their pit [=dimensional-centre] / ,
and they bring him / in chains [‘hooks’] / to / the land of / Egypt [=north region !] / ;
Zij voedde een van haar welpen op; hij werd een jonge leeuw,
leerde prooi te verscheuren , at mensen op .
Toen heidenvolken over hem hoorden , werd hij gevangen in een kuil.
Zij brachten hem aan haken naar het land Egypte .

“en ze laat een welp van haar oprijzen om de jonge leeuw [=Origineel] te worden ,
en hij leert hoe de prooi [=geesten] te verscheuren , als de verslindende adm-man [=Adam] ;
maar de volken [=van geesten] maken dat hij luistert [=naar hen] :
hij wordt gegrepen door hun crypte [=dimensioneel-centrum] ,   +
en zij brengen hem geketend naar het land Egypte [=hele regio in het noorden] ;

 
5
and·she-is-seeing that she-waited she-perished expectation-of·her and·she-is-taking
one from·whelps-of·her sheltered-lion she-places·him
Now when she saw that she had waited, [and] her hope was lost,
then she took another of her whelps, [and] made him a young lion.
“and – her hope – vanishes – seeing – that – she (would have) to wait / ,
and she takes / one / from her whelps / , placing him – (to be) a young lion [=Christ] / ;
Toen zij zag dat zij tevergeefs verwacht had , en haar hoop vergaan was ,
nam zij een van haar andere welpen , en maakte er een jonge leeuw van .

“en haar hoop verdwijnt , ziend dat ze zou moeten wachten ,
en ze neemt een van haar welpen , hem plaatsend om een jonge leeuw te worden [=Christus] ;

 
6-7
and·he-is-walking in·midst-of lions sheltered-lion he-becomes and·he-is-learning
to·to-tear-to-pieces-of prey human he-devours and·he-is-knowing widows-of·him
and·cities-of·them he-causes-to-be-deserted and·she-is-being-desolated
land and·fullness-of·her from·sound-of roaring-of·him
And he went up and down among the lions, he became a young lion, and learned
to catch the prey, [and] devoured men. And he knew their desolate palaces, and he laid waste
their cities; and the land was desolate, and the fulness thereof, by the noise of his roaring
‘desolate palaces’, H490 alman-ah ‘widow’ 55x ; alman ‘forsaken’ 1x ;

 • context : ‘the first human and the second human’ ;
  1 Cor.15 addresses this literally , as well as Romans 5 ; but the first human (Adam)
  is ‘out of the land’ while the second human (Christ) is out of Heaven ;
  it’s a difficult question how Christ – having a nature of Heaven – had to make ‘the stepdown’
  to be born in this type body of us : this chapter (suggests us) that first He had to take on
  a type body like Adam had – and áfter that even had to be born in this body ;
  out of respect we won’t speculate further ;
  their cities dry out by his roaring : note how this was nót said by the first young lion ,
  making the case that this young lion is Christ ;
  empty term : we don’t know , not even by syntax , so we’ve to leave it empty ;
 • zin context : ‘de eerste en de tweede mens’ ,
  1 Cor.15 (en Rom.5) beschrijven dit , hoewel de eerste mens (Adam) ‘uit het land’ is
  en de tweede mens (Christus) ‘uit de Hemel’ ; het is een mysterie hoe Christus – die natuurlijk
  een natuur van de Hemel heeft – de ‘afdaling’ moest maken om in dit lichaam van ons
  geboren te moeten worden ; dit hoofdstuk (suggereert ons) dat Hij eerst een type lichaam
  als van Adam moest aandoen – en ná dit zelfs nog in dit lichaam moest worden geboren ;
  uit respect speculeren we niet verder ;
  de steden drogen uit door zijn brullen : let op dat dit niét werd gezegd over de eerste
  jonge leeuw – wat versterkt dat het hier over Christus gaat ;
  hiaat : we weten het niet , zelfs niet uit de syntax ,

“and he [=Christ] walks / in the midst of / the lions / , becoming – a young lion / ,
and he learns / to=how to tear – the prey [=spirits] – into pieces / ,
(being) the devouring – adm-man [=as ’second human’] / ;
and he knows / ——— / ,
and – he causes – their cities [=of spirits] – to dry-up [and perish] / ,
and – the [matrix-] land – and her fullness – is being desolated – from=by the sound of / his roaring / ;
Die ging rond te midden van de leeuwen, werd een jonge leeuw, leerde prooi te verscheuren,
at mensen op . Hij paarde met hun weduwen , en verwoestte hun steden ,
zodat het land met al wat het bevatte , verstarde door het geluid van zijn gebrul .

“en hij [=Christus]  wandelt te midden van de leeuwen , een jonge leeuw wordend ,
en hij leert hoe een prooi te verscheuren , als de verslindende adm-man [=als ’tweede mens’] ;
en hij weet (————-) ,
en maakt dat hun steden [=van geesten] opdrogen [en vergaan] ,
en het [matrix-] land en haar volheid wordt desolaat [=geen-naam]   +
vanwege het geluid van zijn brullen ;

 
8-9
and·they-are-giving on·him nations round-about from·provinces and·they-are-spreading
over·him net-of·them in·ruin-of·them he-is-grasped and·they-are-giving·him in·the·cage
in·the·gaffs and·they-are-bringing·him to king-of Babylon they-are-bringing·him
in·the·fastnesses so-that not he-shall-be-heard voice-of·him further to mountains-of ishral
Then the nations set against him on every side from the provinces, and spread their net over him:
he was taken in their pit. And they put him in ward in chains, and brought him to the king of Babylon: they brought him into holds, that his voice should no more be heard upon the mountains of Israel.

 • ‘provinces’, H4082 medin-ah ‘province’, lit. ‘jurisdiction’ 53x ; from -din and -dan cluster ;
 • ‘ward’, H5474 sugar ‘cage’ 1x ; -sagar ‘to shut, close’ 91x ; segor ‘enclosure’, Hos. 13 :
  “and I tear (open) the enclosure of their heart” (sic!) ; Akk. sagû ‘cellar, shrine, treasury’ ;
  sagallu ‘body part’ ;
 • context : the narrative about Christ stops here –
  ‘if it is true’ then we never understood hów far He had to go …
 • zin context : de verhaling over Christus stopt hier –
  ‘als het waar is’ dan hebben we nooit begrepen hóe ver Hij moest gaan ….
  ‘holds’, H4686 matsuwd ‘stronghold, net, snare’ (both) ,

“and=but – the nations [=of spirits] – from the – surrounding – provinces (sic)      +
set (themselves) – on=against him [=Christ] / ,
and they spread – their net – over him / :
he is seized – in=by their pit [=dimensional-centre] / ,
and they place him – in chains [‘hooks’] – in=into the enclosure / ,
and they bring him / to / the king of / [Mystery-] Babylon [=Thoth] / ,
and=for they bring him / in=into the stronghold [as Net] / ,  +
so that / his voice – would – not – be heared – anymore – upon – the mountains of / Ishral [=eden] / ;
Maar de heidenvolken uit de omliggende gewesten keerden zich tegen hem .
Zij spreidden hun net over hem uit. In hun kuil werd hij gevangen .
Zij zetten hem met haken vast in een kooi , zodat de hem naar de koning van Babel konden brengen.
Zij brachten hem in vestingen , zodat zijn stem niet meer gehoord werd op de bergen van Israël.

“maar de volken [=van geesten] van de omliggende gewesten keren zich tegen hem [=Christus] ,
en spreiden hun net over hem uit :
hij wordt gevangen in hun crypte [=dimensioneel-centrum] ,
en zij zetten hem geboeid [‘haken’] in een opgesloten-omgeving ,
en brengen hem naar de koning van [Mystery-] Babylon [=Thoth] ,
want zij brengen hem in de vesting [‘net’] ,  +
zodat zijn stem niet meer gehoord zou worden op de bergen van Ishral [=eden] ;

 

B)

 

 
10-11
hoofdstuk wisseling : het moeder-construct wordt gesplitst ,
mother-of·you as·the·vine in·blood-of·you on waters being-transplanted being-fruitful
and·full-of-boughs she-becomes from·waters abundant-ones and·they-are-becoming
to·her rods-of strength to scepters-of ones-ruling and·she-is-being-lofty stature-of·him
on between entwined-boughs and·he-is-being-seen in·loftiness-of·him
in·multitude-of branches-of·him
Thy mother [is] like a vine in thy blood, planted by the waters: she was fruitful and full of
branches by reason of many waters. And she had strong rods for the sceptres of them
that bare rule, and her stature was exalted among the thick branches,
and she appeared in her height with the multitude of her branches.

 • ‘rods’ H4294 matt-eh ‘(tribe), staff’ as in Moses’ staff turning into a serpent ; as all the miracles
  happend when stretching out the rod (and THIS rod is thrown to the land, next lines) ;
  Is.5 “woe – Assyria – , the [birth-] sceptre of – my anger (nostril) – and=as – he – the staff (mtth)
  in their hand”, where Assyria is Thebes ; “liften – the staff (mtth) – over you – in the manner –
  of egypt” (hence Moses’ use)  ; also ‘staff of bread’ ; from the 200 x always singular
  there are 4 corruptions (twice here) ;
 • ‘stature’, H6967 qom-ah ‘(cubital-) height’ ,
 • ‘thick branches’, H5688 aboth ‘something entwined’, usually cords, or ‘a cord’ ;
 • context : what these lines picture : the tree and the grove ,
  pictured in these lines is some “grove” (here ‘entwinings’) , feminine , in which’s centre
  is the tree as the staff (mtth) ; and now , probably , their Dualistic-realm is ‘neutralized’
  by the tree (masculine) standing in the grove (feminine) .
  but the trée grows OUT of it (the negative masculine ‘cubital height’) , so the balance is
  apparently disturbed – and the staff is plucked out and thrown away .
  Then théir dimension picks up that staff (tree) , and plants it on their INVERSE banks ,
  causing that the staff now ‘shoots fire INto the grove, still in eden ;
  that is why eden is continuously destroyed (see chapter in index) ;
  the staff (mtth), at its right place, IS the birth-sceptre , originally ,
  there is no other way to interpret this ; but the staff as axis (mtth) went corrupt ;
  Judah and this staff (mtth) : this staff (and sealring, sic) were attributes of Judah – which he
  gave to Tamar (‘palm-tree’, as the eden-construct’s tree) when she played the whore to him ,
  in order for her to win those attributes back ;  the symbology of the whoring considered
  ‘the tree’ and ‘the grove’ is obvious ;
  However : the réal birthsceptre is the genuine attribute of Judah (Gen.49) ,
  this staff until now in Thebes (‘No’) : “the voice of – IEUE – names – the city – and wisdom –
  shall see – your name , hear (about) – the staff (mtth) – and who – assembled (it)”, Micah 6:9 ,
  namely ‘in the house of the wicked one’, that is , Thebes – as the sceptre now called UAS ;
 • glyphs : MENU (to right) , as Ámun of No (‘allah’) ;           
  the ithyphallic deity where the (mtth) tree now is his phallus ;
  2) cleaving of the eden tree as ÁSHT’ PESHEN , see index ;

rpt
click pic to enlarge
 • 3) sceptre UAS and TCHA ,
  “the sceptre of the adamite-soul for the imprisoned eden-word”      
  as UAS , a sceptre held by virtually every deity;                                              
  its nature also as TCHÃM (same uas-glyph) of root TCHA , ‘fire-drill’;
  and compare how this staff north now “shoots fire” (line 14 here);
  so finally we have the root of their extensive “phallus theme”
  and “copulation” themes ;
  (we had a Rg-Veda added in a chapter about the same theme ,
  ‘the mother being desirous of impregnation’) ;

“fire-drill” rpt
 • zin context : wat deze zinnen lijken te duiden :
  ‘de moeder’ bestaat uit een staf (een boom, een as)                          
  welke in een ‘bosschage’ staat – de eerste als mannelijk ,                         
  de tweede als vrouwelijk ; en (waarschijnlijk) is daardoor
  hun dualistische-realm opgeheven . De staf (de boom)
  wordt in deze ideale situatie ‘de geboortescepter’ genoemd.
  Maar de boom gróeit , en verstoort dat evenwicht
  (term negatief en mannelijk, als ‘hoogte’) , daarom wordt
  de boom woedend uitgerukt en weggeworpen op het land .
  Maar hun dimensie gebrúikt die boom (as) , en plant hem
  op hun omgedraaide land – omgedraaid tov. Eden –
  en de boom (als de phallus van de egyptische god Menu)
  ‘schiet vuur’ (zin 14) constant náar de bosschage , welke
  nog steeds in eden is – als vrouwelijk ;
  daarom wordt eden constant vernietigd (zie index voor hoofdstuk) ;

rpt

“your mother / (is) the [eden-] vine / in=for your blood (-line) / ,  +
being planted [=in eden] – on=at / the [eden-] waters / ;
becoming – fruitful – and full of branches – from=through many – [eden-] waters / ,
and – the staff(s) [=tree] of – strength – become(s) – to her – to=as  – the ruling – [birth-] scepter(s) / ;
and=but – she (becomes) high and proud   +
(being) (he,) the [cubital-] height – (from) between – the entwinings / ,
and – it’s proud height – in=as the many – branches [‘doors’] – is seen / ;
Uw moeder was een wijnstok, net als u, geplant aan het water,
vruchtbaar en vol ranken vanwege het vele water . Hij kreeg sterke takken ,
voor scepters van heersers geschikt , hij rees omhoog tussen de dichte twijgen ;
hij viel op door zijn hoogte , door de veelheid van zijn takken .

“uw moeder is de [eden-] wijnstok voor uw bloed (-lijn) , geplant [=in eden] aan de [eden-] wateren ;
vruchtbaar en vol twijgen wordend vanwege de vele [eden-] wateren ,
en de staf [=boom-as] van kracht wordt voor haar als de heersende [geboorte-] scepter ;
maar zij (wordt) hoog en trots   +
als (hij,) de [cubital-] hoogte van tussen de verstrengeling uit ,
en de trotse hoogte als de vele takken [‘deuren’] wordt gezien ;  

 
12-13-14
and·she-is-being-plucked-up in·fury to·the·earth she-is-flung and·wind-of e·qdim the·east
he-dries-up fruit-of·her they-break-off and·they-dry-up rod-of strength-of·her fire
she-devours·him and·now being-transplanted in·the·wilderness in·land-of arid and·thirst
and·she-is-going-forth fire from·rod-of poles-of·her fruit-of·her she-devours and·not
he-becomes in·her rod-of strength scepter to·to-rule-of dirge she and·she-shall-become for·dirge
But she was plucked up in fury, she was cast down to the ground, and the east wind dried up
her fruit: her strong rods were broken and withered; the fire consumed them.
And now she [is] planted in the wilderness, in a dry and thirsty ground.
And fire is gone out of a rod of her branches, [which] hath devoured her fruit, so that she hath
no strong rod [to be] a sceptre to rule. This [is] a lamentation, and shall be for a lamentation.
‘branches’ , H905 bad ‘proper: seperation’ ‘a part, alone’, also ‘poles’ ; -badad ‘alone’,

 • context : branches or poles = ‘separated’ ,
  there is no reason to use (-bad) as ‘poles’ here , since those are worked smooth bars ;
  instead , the “sperated tree” now in their north must be adressed – but interlinear
  kept the multiple so it looks a bit messy ;
  fire devours it : we’re not 100% sure so we left it in blue , as not to interfere with the
  crucial section ;

“and=so (=he, the tree)  is plucked up / in fury / , (and) flung / to the land / ,
and – the [doubled-] east – wind / dries up / her fruit [=in eden !] / ,
the staff(s) [=tree] – of her strength – break(s) off – and dry(ies) up / (as) [matrix-] fire – devours it / ;
and=but now / (he) is / transplanted / in the wilderness / in a – dry – and thirsty – land [=north] / ;
and – fire – goes forth / from – her separated –  staff [=tree-axis] / ,
she [=that fire of the inversed staff] – devouring – her fruit [=in eden !] / ,
and=for – the rod [=axis] of – strength – becomes – nót – (to be) in=for her / ,  +
the [birth-] sceptre / to=for to rule / ;
she (is) – the lamentation / and she be / for=as the lamentation / ;
Maar hij werd met grimmigheid uitgerukt, tegen de aarde geworpen ,
en de oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd .
Weggerukt en verdroogd zijn zijn sterke takken , vuur heeft hem verteerd .
En nu is hij geplant in de woestijn , in een dor en dorstig land .
Er kwam vuur uit de stam van zijn takken , dat zijn vrucht verteerde
zodat er aan hem geen sterke tak meer zat , geschikt voor een scepter om te heersen .
Dit is een klaaglied en het werd een klaaglied .

“dus wordt (=hij, de staf) met woede uitgerukt en naar het land geworpen ,
en de wind uit het [dubbele-] oosten droogt haar vruchten uit [=in eden !] ,
de staf [=boom] als haar sterkte breekt af en droogt uit wanneer [matrix-] vuur het verslindt ;
maar nu is (hij) getransplanteerd in de wildernis [=noorden] / ,
in een droog en dorstig [=glyph AB] land ;
en vuur gaat uit van de van haar afgescheiden staf [=boom-as] ,
en zij [=dat vuur uit die omgedraaide staf] verslindt haar fruit [=in eden !] ,
want de staf [=boom] van kracht wordt niét de [geboorte-] scepter om te heersen , voor haar ;
zij is de klaagzang en zal zijn als de klaagzang .

 


 
05.03.19   —   submitted   —   2nd version of original   —   het report