Ez. 24: onze Originelen in de kookpot

 

chapter context :
already at the opening sentence it becomes clear that it is about the other Reality.
The “show them a parable” is the same theme that the former 144,000 could have known,
and the concepts and roots used show that “the flock” is cooked as our Originals.

Because their dimension does not want to give up these horrible practices,
the destruction of this place is therefore announced in sentences 12-14.

The second part of this chapter seems unrelated,
but the cooking pot will implode since we “take out the pieces of meat”,
by understanding what practices are going on in the other Reality;
and the moment the cooking pot overheats and melts, something happens to us:

Ezekiel is the “legal representative of the 144,000”,
like the 144,000 in turn are of millions of Adam souls;
the analogy must then be read that something happened to Ezekiel first,
then to us – and finally to the millions of souls left behind.
The implications of this second section are far-reaching, if not horrible –
if it appears anywhere that the [evangelical] idea of “a rapture of millions of souls” is not true,
this is evident from this chapter – pay particular attention to the recurring theme of “finding your way”:
for just as we now had to seek the other Reality,
the millions of imprisoned Adam souls must also, when this earth has become completely dark.

hoofdstuk context :
al bij de openingszin wordt duidelijk dat het over de andere Werkelijkheid gaat .
Het “laat hun een gelijkenis zien” is hetzelfde thema dat de vroegere 144,000 hadden kunnen weten ,
en de gebruikte begrippen en wortels laten zien dat “de kudde” als onze Originelen gekookt wordt .

 

Omdat hun dimensie deze afschuwlijke praktijken niet wil opgeven ,
wordt in zin 12-14 dan ook de vernietiging van deze plaats aangezegd .

 

Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk lijkt ongerelateerd ,
maar de kookpot zal imploderen sinds wij “de stukken vlees eruit halen” ,
door te begrijpen welke praktijken er gaande zijn in de andere Werkelijkheid ;
en op het moment dat de kookpot oververhit raakt en smelt , gebeurt er iets met ons :

 

Ezechiël is de “legale vertegenwoordiger ván de 144,000”,
net als de 144,000 op hun beurt dat zijn van miljoenen adam-zielen ;
de analogie moet dan gelezen worden dat eerst iets gebeurd aan Ezechiël ,
vervolgens aan ons – en uiteindelijk aan de miljoenen achtergebleven zielen .
De implicaties van dit tweede gedeelte zijn verstrekkend , om niet te zeggen afschuwelijk –
als er érgens blijkt dat het [evangelicale] idee van “een opname van miljoenen zielen” niet waar is ,
dan blijkt dat wel uit dit hoofdstuk – let vooral op het terugkerende thema van “de weg vinden” :
want net als wij nu de andere Werkelijkheid moesten zoeken ,
moeten de miljoenen gevangen adam-zielen dat óok , wanneer deze aarde totaal donker is geworden .

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Ezechiël 24

1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me
in·the·year the·ninth in·the·month the·tenth in·the·ten to·the·month to·to-say-of
son-of human write-you ! for·you name-of the·day
very-of the·day the·this he-supports king-of Babylon to Jerusalem in·very-of the·day the·this
Again in the ninth year, in the tenth month, in the tenth [day] of the month,
the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, write thee the name of the day, [even] of this same day:
the king of Babylon set himself against Jerusalem this same day

 • ‘set against’ , H5465 samak ‘to lay (hands upon) , lean (upon)’ 48x ;
  sam ‘fragrant (incense) 16x ; bit unclear why not a term like ‘attack’ is used here ;
  samak as “to lean upon to have support” ,”to lean on one [use one] to bé supported” ,
 • zin context : de “negende maand” komt steeds terug als “maand van het oordeel” ,
  zie ook Haggai 2 waar de belofte drie keer herhaald wordt ;

line,
“and it is becoming – to me – the word [in the right direction] of – IEUE / +
in the – ninth – year / in the – tenth – month – to=at the – tenth – to=of the month / to=for to say:/
son of / the adm-male / , write-down-you ! / for you / the name of / the day / (being) this – very – day / :
(for) the king [Thoth] of / Babylon [mystery babylon as the torso] / +
(started to) lean upon / Jerusalem [eden-earth] / in – this – very – day / ;

(Gelijkenis van de kookpot)
Het woord van de Heer kwam tot mij in het negende jaar in de tiende maand ,
op de tiende van de maand :
Mensenkind , schrijf voor uzelf de naam van de dag op , juist deze zelfde dag :
Op deze dag heeft de koning van Babel het beleg voor Jeruzalem geslagen .

“en het woord [in de goede richting] van IEUE komt tot mij +
in het negende jaar in de tiende maand , op de tiende van de maand :
zoon van de adm-man , schrijf voor uzelf de naam van de dag op , juist deze zelfde dag :
op deze zelfde dag begint de koning [gevallen aartsengel] van Babel [in andere Werkelijkheid] +
Jeruzalem [eden] als steun voor zichzelf te gebruiken ;

 
3-4
and·quote-you ! to house-of the·rebellion proverb and·you-say to·them
thus he-says my-Lord ieue set-on-the-hearth-stone-you ! the·pot set-on-the-hearth-stone-you !
and·moreover pour-you ! in·him waters gather-you ! pieces-of·her to·her
every-of piece good thigh and·shoulder choice-of bones fill-you !
And utter a parable unto the rebellious house, and say unto them,
Thus saith the Lord GOD; Set on a pot, set [it] on, and also pour water into it
Gather the pieces thereof into it, [even] every good piece,
the thigh, and the shoulder; fill [it] with the choice bones
‘utter parable’ , H4911 mashal ‘to liken’ 17x ; colour as ‘to compare’ ,

 • ‘set on’ , H8239 shaphath ‘to set’ 5x ; saph-ah ‘lip, rim, edge’ 175x , as allusion to
  Sirius , SEPT’T , their new-root (in torso) as double-root – and note line ! ;
 • ‘choice’ , H4005 mibchar ‘choice , choicest, best, chosen’ but half-negative ; not as eden-good ! ,
 • ‘bones’ H6106 etsem ‘bones’ 126x ; we fought with that before ; atsam ‘to bind fast’, by implication
  as ‘numerous’ (not to can bind) , powerful , to close (eyes) etc ; ets ‘tree (wood)’ 329x ;
  Akk. e^semtu ‘bone’ ; glyphs consistently as QES as “the pole as the adamite-soul’s q-axis” ;
  Sanskrit -asthika ‘bone’ RA , belittling of -astha used in the evasive Rg-Veda ; all very unclear ,
  we maintain that in the end ‘bone’ is bad – see Gog chapter ;
 • zin context : Ezechiel is de vertegenwoordiger van de 144,000 welke dit (opstandige) huis zijn ;
  het “eden-water” is niet toevallig , omdat Mystery-Babylon zit “aan vele gestolen wateren” ;
  let op hoe eden-goed een ándere kwaliteit is als het wat bedenkelijke “beste” ,
  waaruit mag blijken dat het thema “beenderen” origineel niét bij Eden hoorde ;
 • 2 . let op – de pot is een “hij” , het water de “zij” ,

line,
“and compare-you !/to/the rebellious [loving this matrix] – house/the comparison (allegory)/;
and you say / to them : / thus / he – mylord – IEUE – says : /
place-you [on the fireplace] ! the (boiling-) pot / , place-you [it on the fireplace] !
and also / pour-you ! / (eden-) waters / in him / ;
(and) gather-you ! / (for) her [the water] the pieces / ,
(being) every / piece of / (eden-) good / thigh / and shoulder / , (and) fill-you (it with) ! / choice / bones / ;

Leg nu aan dat opstandige huis een gelijkenis voor , en zeg tegen hen :
zo zegt de Heere HEERE : zet de kookpot op , zet hem op het vuur , en giet er ook water in .
Voeg er de ervoor bestemde stukken bij , alle goede stukken vlees ,
dijbeen en schouderstukken , vul hem met de beste beenderen .

“leg nu aan dat opstandige [dol op matrix] huis [144,000] een vergelijking voor , en zeg tegen hen :
zo zegt IEUE de Heer : zet de kookpot op (de vuurplaats) , zet hem op (de vuurplaats) ,
en giet er ook [eden-] water in ,
(en) verzamel de stukken voor haar [het water] ,
alle [eden-] goede stukken dijbeen (en) schouder ; vul het met de beste beenderen ;

 
5
choice-of the·flock to-take and·moreover abide-you ! the·bones beneath·her
boil-you ! boilings-of·her moreover they-cook bones-of·her in·midst-of·her
Take the choice of the flock, and burn also the bones under it,
[and] make it boil well, and let them seethe the bones of it therein
‘flock’ , H6629 tson ‘flock’ [of adamite-originals] , same cluster as -tsiun ;

 • ‘burn (abide)’ , H1754 dur ‘circle, encircle, ball’ 3x ; dur ‘to dwell’ 7+7x ;
  dor ‘generation (as revolution of time ; era)’ 167x ;
  Akk. dârû ‘(to be) eternal’ ; interlinear chose ‘abide’ (from to dwell) ;
 • ‘boil’ , H7570 rathach ‘boil’ 3x ; evil -ra ; composite term , unclear ; evil (-rã) feminine ?
  in Job used for the deep-south (undirected-feminine) because of ra+th ; no further root ;
 • ‘seethe’ ,H1310 bashal ‘boil (and bake)’ 28x ; inversed watercourse +el ‘deity’ ; -bosh as ‘shame’ ;
  Akk. bashâlu ‘to cook, to fire (pottery)’ ; bêshû ‘criminal, dishonest’ ;

line,
“take – the choice of / the flock [adamite-originals] / ,
and also / (cause) you ! – the bones – to dwell [for generations?] / under her (the water) / ,
boil-you [by inverse watercourse] ! (for) her to boil – the bones – in her midst [the water) / ,
even (until) / her bones – boil / in her midst [the water] / ;

Neem het beste van het kleinvee , stapel er ook beenderen onder op , breng het goed aan de kook .
Ook zullen zijn beenderen middenin moeten koken .

“neem het beste van de ‘kudde’ [originele lichamen van de adam-zielen !] ,
en laat de beenderen [voor generaties] onder haar [het water] blijven ,
breng haar [het water] goed aan de kook , ook de beenderen in haar midden ;

 
6
therefore thus he-says my-Lord ieue alack ! city-of the·bloods pot which corrosion-of·her in·her
and·corrosion-of·her not she-goes-forth from·her
to·pieces-of·her to·pieces-of·her bring-forth-you·her ! not he-falls on·her gurl
Wherefore thus saith the Lord GOD; Woe to the bloody city, to the pot whose scum [is] therein,
and whose scum is not gone out of it! bring it out piece by piece; let no lot fall upon it

 • ‘scum’ , H2457 chel-ah ‘(perhaps) rust or scum’ 5x all in this chapter ;
  chal-ah ‘weak, sick (and derivations)’ 76x ; eden-life+deity ,
 • ‘bring out’ , H3318 yatsa ‘to go or bring out’ 1069x ; colour hard to determine ;
 • zin context : de “u” kan alleen maar slaan op ons –
  want deze zinnen zijn nog steeds geadresseert aan het húis !
  Het “stuk voor stuk eruit halen” is door ons begrijpen !
 • lot : in andere hoofdstukken komt “de race tegen de klok” ook langs :
  er is een bepaalde “eind-datum” gezet in de dimensionale Tijdslijn ,
  en op dat moment wordt “beslist” (voor gebrek aan een betere term)
  welke dimensie “gewonnen heeft” : hun dualistische , of Eden’s !
  (daarom zegt Miss Watercourse in een hoofdstuk “IEUE , wij zullen niet sterven ?”) ;
  We onderzoeken dit moeilijke thema “het lot” nog , vergelijk hoe de geesten loten om ieder
  nieuwgeboren originele-lichaam (zie Report 4) ;

line,
“therefore / thus / he – mylord – IEUE – says : / woe ! / the city (!) of / bloods [mixture] / ,
(being) the (boiling-) pot / which / (is) her sickness [eden-life+deity] / in her [mystery babylon] / ,
and – (her) sickness – nót – departs – out – from her / ;
bring out you [=we!] her ! – to=as pieces (of her) – to=by pieces (of her) / ,
(so) the lot – nót – falls (down) – on her [= and Eden has lost : race against the clock theme] / ;

Daarom , zo zegt de Heere HEERE : wee de bloedstad ,
Zij is een pot met aanslag eraan , waar de aanslag niet af is gegaan !
Haal het vlees er stuk voor stuk uit zonder dat het lot erover gevallen is .

“daarom , zo zegt IEUE de Heer : wee de bloedstad ,
zij is een kookpot welke haar vuiligheid [eden-leven+godheid] is in haar [babylon] ,
en haar vuiligheid [idem] gaat niet weg uit haar [babylon] :
haal [=wij !] het vlees stuk voor stuk uit haar [de kookpot] ! ,
(opdat) het lot niet op haar [babylon] valt [en babylon voor eeuwig gewonnen heeft] ;

 
7-8
that blood-of·her in·midst-of·her he-becomes on weathered crag she-placed·him
not she-poured-out·him on the·earth to·to-cover-of over·him soil
to·to-cbring-up-of fury to·to-avenge-of vengeance
I-gave blood-of·her on weathered crag to·so-as-not to-be-covered-of
For her blood is in the midst of her; she set it upon the top of a rock;
she poured it not upon the ground, to cover it with dust;
That it might cause fury to come up to take vengeance;
I have set her blood upon the top of a rock, that it should not be covered

 • ‘top’ , H6706 tsachiach ‘bare’ 4x ; tsachach ‘whiter (then milk)’ 1x ;
  tsechich-ah ‘dry, parched’ 1x ; tsich-eh ‘dry, parched’ 1x ; tsach ‘clear ,
  plain, dry’ 4x ; most unclear , inversal -chats ? chayits ‘wall’ 1x ;
  chets ‘arrow’ 44x ; chatsi ‘half’ 125x ; chuts ‘outside’ (or ‘not included’ 164x ;
 • zin context : dit vers is ons echt nog te moeilijk ;
  Adam werd gemaakt van “het stof van de adm-grond” , dus het moet gaan over “creatie” ,
  maar we weten nog niet welk concépt hier bedoeld is – en kunnen het dus niet goed vertalen
  (het begrijpen van de concepten is een absolute voorwaarde voor vertalen) ;

line,
“that=because / her blood [mixture] – in her midst / + [review]
becomes – (as?) she placed it [blood] – on / the parched (?) / horus-tile / ,
she poured it – nót – out – on – the land / to=for to cover / over it – the dust [as to create] / ;
to=for (?) to ascend / the fury (revenge cham?) / to=for to avenge – (as) the vengeance / ,
I set / her blood / on / the parched (?) / Horus-tile / to so-as-not=to-prevent / (it?) to be covered / ;

Want haar bloed is in haar midden geblev en , op een kale rots heeft zij het laten vloeien .
Zij heeft het niet op de aarde uitgegoten om het met stof te bedekken .
Om grimmigheid op te wekken ,
om wraak te oefenen heb Ik haar bloed op een kale rots gelegd , zodat het niet bedekt wordt .

“want haar [babylon’s] bloed [vermenging] in haar midden wordt (als?) de kale (?) Horus-steen,
(die) zij plaatste;
zij heeft het [bloed] niet op het land uitgegoten om het met stof te bedekken [en zo te scheppen?] ,
om de woede [vergelding voor cham?] op te (laten) stijgen , om vergelding als de wraak ,
heb Ik haar bloed op een kale (?) Horus-steen gelegd , om te voorkomen dat het bedekt wordt:

 
9
therefore thus he-says my-Lord ieue alack ! city-of the·bloods
moreover I I-shall-magnify the·abode
Therefore thus saith the Lord GOD; Woe to the bloody city! I will even make the pile for fire great
‘make’ , H1431 gadal , 115x ; you’ll see we got close ; fortune+deity ,

 • ‘pile for fire’ , H4071 medur-ah ‘pile’ 2x ; said from -dur ‘to dwell’ ; previously
  we had H1754 dur ‘circle, encircle, ball’ 3x ; dur ‘to dwell’ 7+7x ;
  dor ‘generation (as revolution of time ; era)’ 167x ; +m-realm (m-dur) ;

line,
“therefore/thus/he – mylord – IEUE – says :/woe !/(you) city of/bloods [mixture]/,
moreover/, I – shall (cause) – the abode (for generations for m-realm) – to grow (even) gréater/:+

Daarom , zo zegt de Heere HEERE :
wee de bloedstad ! Ik zal ook de brandstapel groot maken !

“daarom , zo zegt IEUE de Heer : wee de bloedstad ! ,
ik zal de brandstapel [voor generaties voor m-realm] groot laten worden ! : +

 
10-11
increase-you ! the·woods make-flare-up-you ! the·fire to-make-to-come-to-end the·flesh
and·to-compound the·compound and·the·bones they-shall-be-heated
and·let-stay-you·her ! on embers-of·her empty-one so-that she-shall-be-warm
and·she-is-hot copper-of·her and·she-is-poured-forth in·midst-of·her uncleanness-of·her
she-shall-come-to-end corrosion-of·her
Heap on wood, kindle the fire, consume the flesh, and spice it well, and let the bones be burned
Then set it empty upon the coals thereof, that the brass of it may be hot, and may burn,
and [that] the filthiness of it may be molten in it, [that] the scum of it may be consumed

 • ‘spice it + well’ , H7543 raqach ‘to mix’ as in -pharmaceikos 7x , which is “illegal mixture” ,
  pharmaceikos used also in Revelation , there cognate to “sorcery” ,
 • ‘burned’ , H2787 charar ‘burn, scorched’ 11x ; chor ‘nobles’ 11x (and dung etc) ;
 • ‘coals’ , H1513 gechel ‘coal’ 18x ; gech+deity ? giach ‘break forth’ 8x ; gachon ‘belly
  (of serpent)’ 2x ; coal is in the centre of the cherubs , thrown down at the city ;
  as some combination of eden-life (-chiy) and essence of dual-realm (-g) ;
 • ‘filthyness’ , H2932 tum-ah ‘unclean’ 36x ; (into Teman , esau city north) ;
  tame ‘unclean’ 161x ; tam ‘taste’ 11x (not in garden) ; teem ‘decree’ 24x ;
  as glyph T’EM ‘to murder’ and ‘to finish, complete’ ? place-T of m-realm ?
 • zin context : de “illegale vermenging” is het begrip “toverijen” gebruikt in Openbaring ,
  hier wordt ook een zelfstandig naamwoord gebruikt als het product ván toverij ;
 • 2 . het “koper” is typisch de troon van Horus als KHENT’ ;
 • 3 . hoewel de kookpot zelf een “hij” is , is de actie als koken een Macht ,
  en machten en karakters worden altijd als vrouwelijk geadresseerd , ook als ‘stad’ ;

line,
“increase-you (the city) ! the (fire-) wood / , you persue to burn hot / the fire (even more) / ,
(in order for) the flesh [aspects from eden] – to make to come to an end / ,
and=for to illegaly mix / the illegal mixture [sorcery product] / and=by(?) the (now) charred – bones / ;
and you cause her – the [evil] empty one [pot] – to stand – on – her coals / ,
so-that / her copper [serpent-mixture] / shall heat-up / and is burning [and melting] / ,
and – her uncleanness – is being poured-out – in her [babylon’s] midst / ,
(and) her filth [eden-life+deity] – comes to an end / ;

Breng veel hout bijeen , steek het vuur aan , kook het vlees helemaal ,
doe het kruidenmengsel erbij , en laat de beenderen verbranden .
Zet de pot daarna leeg op zijn kolen , zodat hij heet wordt en zijn koper gloeiend ,
en wat er aan hem verontreinigd is , in het midden van hem wegsmelt , en zijn aanslag verdwijnt .

“breng veel hout bijeen , probeer het vuur zo heet mogelijk te krijgen ,
(opdat) het vlees [lichamelijke aspecten uit eden] helemaal gekookt wordt ,
om zo het toverij-product te maken door illegaal te vermengen , door (?) de [nu] verbrandde beenderen ;
en laat de [kwaadaardige] lege [kookpot] op haar kolen staan ,
zodat haar koper [serpent-vermenging] heet zal worden en gaat verbranden [en smelten] ,
en haar onreinheid [koper] uitgegoten wordt in haar [de stad] midden ,
en haar vuiligheid [eden-leven+godheid als inhoud van de pot] beëindigd wordt ;

 
12-13-14
complaints she-tires and·not she-is-coming-forth from·her much-of corrosion-of·her in·fire
corrosion-of·her in·uncleanness-of·you mischief because I-cleanse·you and·not you-are-clean
from·uncleanness-of·you not you-shall-be-clean further until to-give-rest-of·me fury-of·me in·you
I ieue I-spoke one-coming and·I-do not I-shall-renounce and·not I-shall-commiserate
and·not I-shall-regret as·ways-of·you and·as·practices-of·you they-judge·you
averment-of my-Lord ieue
She hath wearied [herself] with lies, and her great scum went not forth out of her:
her scum [shall be] in the fire
In thy filthiness [is] lewdness: because I have purged thee, and thou wast not purged,
thou shalt not be purged from thy filthiness any more, till I have caused my fury to rest upon thee
I the LORD have spoken [it]: it shall come to pass, and I will do [it];
I will not go back, neither will I spare, neither will I repent;
according to thy ways, and according to thy doings, shall they judge thee, saith the Lord GOD

 • ‘lies’ , H8383 teun 1x ; teen-ah ‘fig tree’ 38x ; ‘taan-ah ‘occasion ,
  time of copulation (said of a donkey)’ 2x ; tan-ah ‘hire (lovers)’ 2x ; into levia-than (tannin) ;

‘lewdness’ H2154 zimm-ah 29x ; zamam ‘to plot, to scheme’ 13 x ;
‘purged’ , H2891 taher ‘cleanse, purge’ 95x , always physical-related ; place-T + mountain (-har) ?

 • zin context : zo belangrijk is het begrijpen van het onderwerp dus –
  omdat het hoofdstuk niet over [dit aardse] Jeruzalem gaat , zál ze nooit meer schoon zijn !
  Dat Esau het woord “totdat” heeft gekozen , suggereert slechts “een straf” ,
  en gecombineerd met het evenzo gesuggereerde “Jeruzalem” onstaat een context
  welke in de eerste plaats nooit zo bedoeld is !
 • 2 . de enigste optie voor het “schoon maken” kan zijn “toen eden begon” ,
  vergelijk ook hoe de eerste zin in de tegenwoordige tijd staat ;

line,
“she [the city] (has) wearied (herself) out / (with) (whoring lies?) / ,
and=yet the – many – filths [eden-lofe+deity] – go – nót – out – from her/, in=as – her filthy – fire/;
in=for your (= city) uncleanness (T’EM?) / (is) wickedness [eden-power for m-realm?] / ,
because / I clean you [when creating eden?] / and=but – you (would) – not – (be) clean / :
from=by your (own) uncleanness (T’EM?) – you shall – nót – (be) clean – anymore / ,
until=for / (I make) to rest – my fury (revenge for cham?) – in=upon you / ;
I / IEUE / (have) spoken [in right direction] / and I make – (it) coming (to pass) / ;
I shall – not – renounce (it) / , and – I shall – not – (have) pity / ;
and – I shall – not – regret (it) / , as=for your (own) ways / and as your (own) doings / judge you / ,
(being) the declaration of / mylord / IEUE / ;

Alle moeite is vergeefs geweest , de vele aanslag ging er niet af : in het vuur, die aanslag !
In uw onreinheid ligt uw schandelijk gedrag ! Omdat Ik u heb willen reinigen ,
maar u niet rein geworden bent , zult u van uw onreinheid niet meer gereinigd worden ,
totdat ik mijn grimmigheid op u doe rusten .
Ik, de Heer, heb gesproken : het komt en ik doe het .
Ik zal het niet nalaten , Ik zal niet ontzien en ik zal ook geen berouw hebben .
Overeenkomstig uw wegen en overeenkomstig uw daden zullen zij u oordelen,
spreekt de Heere HEERE.

“zij [de stad] put zichzelf uit met (leugens?) ,
maar haar vele viezigheden [eden-leven+godheid] gaan niet uit haar weg , als haar viezig vuur ,
want uw onreinheid is doortraptheid [eden-kracht voor m-realm?] ,
omdat ik u schoon maak [toen Eden begon?] maar (nee,) u wílde gewoon niet schoon zijn :
vanwege uw eigen onreinheid zúlt u ook niet meer schoon worden ,
want ik zal mijn woede op u laten rusten ;
ik, IEUE , heb gesproken [goede richting] en maak dat het gebeurt ,
ik zal het niet annuleren , ik zal niet ontzien en ik zal ook geen berouw hebben ,
want uw (eigen) wegen en uw (eigen) daden veroordelen u ,
is de declaratie van IEUE de Heer ;

 
15-16-17
verandering van thema : Ezechiel , de 144,000 en alle andere adam-zielen : de energie verdwijnt :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of
son-of human behold·me ! taking from·you coveted-of eyes-of·you in·stroke and·not you-shall-wail
and·not you-shall-lament and·not she-shall-come tear-of·you to-groan-of be-silent-you!
ones-dying mourning not you-shall-makedo tiara-of·you bind-up-you ! on·you and·sandals-of·you
you-shall-place in·feet-of·you and·not you-shall-muffle on upper-lip and·bread-of mortals
not you-shall-eat
Also the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke:
yet neither shalt thou mourn nor weep, neither shall thy tears run down.
Forbear to cry, make no mourning for the dead, bind the tire of thine head upon thee,
and put on thy shoes upon thy feet, and cover not [thy] lips, and eat not the bread of men.
desire’ , H4261 machmad ‘desire, pleasant (thing), etc 12x ; from -chamad so +m-realm , rather negative ;
‘stroke’ , H4046 maggeph-ah ‘plague, blow, slaughter’ , unclear root ;

 • ‘lips’ , H8222 sapham ‘moustache’ 5x ; context unclear , Micah relates it to “being ashamed
  because of no answer”; as Dutch proverb “zijn snor drukken”, to try get away or make excuse;
 • zin context : belangrijk :
  de tweede helft van dit hoofdstuk gaat niet zozeer over “geen medelijden hebben” ,
  volgend op de vorige zin 14 waar God “geen berouw” heeft – want zin 14 ging over Babylon
  en natuurlijk hoeft daar geen berouw over te zijn .
  Dit tweede gedeelte moet een tijdsaanduiding zijn , een gevolg ván het eerste deel :
  namelijk dat de kookpotten van Babylon in overdrive stonden – maar nu zijn gesmolten ,
  en dit veróorzaakt het “wegnemen van de energie (of bewustzijn)” hier beschreven ,
 • energie : hier voorgesteld als de vrouw van Ezechiel , zie het vervolg in zin 20-21 ;

line,
“(last line) and you shall not cover – (on) your moustache [try to get away] / ,
and=for you shall – not – eat – the bread [=opinions] of – [other] mortals / ;

(Voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
Mensenkind , zie, ik ga haar die de lust van uw ogen is, door een plotselinge slag van u wegnemen.
Toch mag u geen rouw bedrijven , u mag niet huilen en geen traan laten .
Kerm in stilte, u mag geen rouw over de dode bedrijven .
Bind uw tulband om en doe uw schoenen aan uw voeten ;
u mag uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat mensen u brengen , mag u niet eten .

“en het woord [in goede richting] van IEUE komt tot mij , zeggend :
zoon van de adm-man ,
zie mij door en plotselinge slag het plezier van uw ogen (om te zien) wegnemen :
u zult niet rouwen , noch huilen , en geen traan laten ,
kerm in silte – (over) de doden zult u niet rouwklagen –
zet uw tulband op uw hoofd en doe uw sandalen aan ,
en u zult niet uw snor drukken [weg proberen te komen] ,
want het brood [opinies, meningen] van stervelingen zult u niet eten ;

18-19
and·I-am-speaking to the·people in·the·morning and·she-is-dying woman-of·me in·the·evening
and·I-am-doing in·the·morning as·which I-am-instructed and·they-are-saying to·me the·people
?·not you-shall-tell to·us what ? these to·us that you doing
So I spake unto the people in the morning: and at even my wife died;
and I did in the morning as I was commanded.
And the people said unto me, Wilt thou not tell us what these [things are] to us, that thou doest [so]?
’s Morgens sprak ik tot het volk en ’s avonds stierf mijn vrouw .
De volgende morgen deed ik zoals mij geboden was . Toen zei het volk tegen mij :
wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor ons betekenen , nu u dit doet ?

“en ik spreek [in goede richting] tot de mensen in de morgen ,
en mijn vrouw sterft tegen de avond en in de morgen doe ik zoals mij geboden is ;
en de mensen zeggen tegen mij : zou u ons niet zeggen wat deze dingen die u doet zijn voor ons?

20-21
and·I-am-saying to·them word-of ieue he-becomes to·me to·to-say-of
say-you ! to·house-of ishral thus he-says my-Lord ieue behold·me ! profaning sanctuary-of·me
pomp-of strength-of·you coveted-of eyes-of·you and·spared-of soul-of·you
and·sons-of·you and·daughters-of·you whom you-forsake in·the·sword they-shall-fall
Then I answered them, The word of the LORD came unto me, saying,
Speak unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; Behold, I will profane my sanctuary,
the excellency of your strength, the desire of your eyes, and that which your soul pitieth;
and your sons and your daughters whom ye have left shall fall by the sword
‘excellency’ , H1347 ga’own ‘pomp, pride, arrogancy, majesty’ 49 ;

 • ‘strength’ , H5797 oz 92x ; stepdown from -az , appereantly not exáctly ‘matrix-power’
  but more like some “neutral” type energy which can be polluted – compare ma-oz
  In line further on , as “energy ruled by m-realm”,
 • ‘pitieth’ , H4263 machmal 1x ; -chamal ‘proper: to feel or express sympathy’ ; +m-realm ,
  but how come when cham+el , isn’t that negative [cham+deity] ?
 • zin context : onze “energie” wordt weggenomen –
  hoe moeten we dit nu weer gaan omschrijven…?
  een energie , een bewustzijn welke “de ziel laat reageren op de wereld om haar heen” ;
  of “interactie met de omgeving”, vaak automatisch en onbewust , en vaak leidend tot zonde –
  vandaar dat er het verband wordt gelegd met “de ogen” :
  eigenlijk wordt hier gezegd dat de zielen van de 144,000 “afgesloten worden ván deze wereld” ! ,
  en het “de reden begrijpen daarvan” wordt uitgelegd in de volgende zin ;
 • 2 . let op de redelijk afschuwlijke context van laatste alinea ;
 • 3 . hoe dit “een heiligdom” is weten we nog niet ; deze energie (als -oz) wordt negatief
  wanneer (-az) en nog negatiever wanneer (-mo-az) verderop ;
  en zelfs slecht wanneer verdubbeld (-azaz) “geit , woede, azazel, etc” ;

line,
“and I say / to them / the word [in right direction] of / IEUE / (which) becomes / to me /, by to say/:
say you ! / tot he house of / Ishral [144,000] / : thus / he – IEUE – says / :
behold me (watch me) ! profaning / my sanctuary [=unclear what] / ,
your – [now] prideful – power [energy] / (being) the desire of / your eyes / +
and=as (having) the sympathy of / your adamite-soul / ;
and your sons / and daughters / whom / you leave behind [!] / shall fall – in the sword / ;

Toen zei ik tegen hen : het woord van de Heer is tot mij gekomen :
Zeg tegen het huis van Israël : zo zegt de Heere HEERE :
zie, ik ga mijn heiligdom ontheiligen , uw sterke trots,
de lust van uw ogen en het dierbaarste voor uw ziel .
Uw zonen en dochters, die u achtergelaten hebt, zullen door het zwaard vallen .

“en ik zeg tegen hen het woord [in goede richting] vanIEUE (dat) tot mij komt , zeggend :
zeg tegen het huis van Ishral [144,000] : zo zegt IEUE :
zie mij mijn heiligdom laten verontreinigen ,
uw [nu] trotsige kracht [energie] , de plezierige zaken voor uw ogen (om te zien) ,
als (de kracht die) de sympathie [m-realm] van uw adam-ziel (heeft) :
en uw zonen en dochters die u achterlaat [alle ándere adam-zielen] , zullen door het zwaard vallen ;

22-23
and·you-do as·which I-did on upper-lip not you-shall-muffle and·bread-of mortals not you-shall-eat
and·tiaras-of·you on heads-of·you and·sandals-of·you in·feet-of·you not you-shall-wail and·not
you-shall-lament and·you-are-putrefied in·depravities-of·you and·you-growl man to brother-of·him
And ye shall do as I have done: ye shall not cover [your] lips, nor eat the bread of men
And your tires [shall be] upon your heads, and your shoes upon your feet: ye shall not mourn nor weep;
but ye shall pine away for your iniquities, and mourn one toward another.
Dan zult u doen zoals ik heb gedaan.
U zult uw baard en snor niet bedekken en van het brood dat mensen u brengen, zult u niet eten .
Uw tulbanden zullen om uw hoofd zijn en uw schoenen aan uw voeten .
U zult geen rouw bedrijven en niet huilen .
U zult in uw ongerechtigheden wegkwijnen, en elkaar uw nood klagen .

“en u zult doen zoals ik heb gedaan :
u zult niet uw snor drukken [eronderuit proberen te komen] +
want het brood [meningen] van stervelingen zult u niet eten ;
uw tulbanden zullen om uw hoofd zijn en uw sandalen aan uw voeten ,
u zult niet rouwen en niet huilen ,
en u zult in uw ongerechtigheden [Õn, Tyrus] wegkwijnen, en elkaar uw nood klagen ;

24-25
and·he-becomes Ezekiel to·you for·miracle as·all which he-did you-shall-do in·to-come-of·her
and·you-know that I Lords ieue and·you son-of human ?·not in·day-of to-take-of·me from·them
strength-of·them elation-of beauty-of·them coveted-of eyes-of·them and load-of
soul-of·them sons-of·them and·daughters-of·them
Thus Ezekiel is unto you a sign: according to all that he hath done shall ye do:
and when this cometh, ye shall know that I [am] the Lord GOD.
Also, thou son of man, [shall it] not [be] in the day when I take from them their strength,
the joy of their glory, the desire of their eyes, and that whereupon they set their minds,
their sons and their daughters,
‘strength’ , H4581 maoz ma-oz ‘strength, stronghold, means of safety (symbolic)’ 36x ; oz+m-realm ,

 • ‘glory’ , H8597 tiphar-ah ‘beauty, pomp, boast’ , negative , related to Egypt, Assyria and Chaldea ;
  difficult root , t+phar , place-T+phar , see chapter about moving of place-T [dimensional centre] ,
 • zin context : belangrijk – wij worden nu direct aangesproken :
  we zagen in een ander hoofdstuk hoe Ezechiel is aangesteld as “represent ván de 144,000” ;
  wanneer er staat “zo zult u ook doen” geldt dit voor de 144,000 :
  maar vlak daarna wordt [aan ieder van] de 144,000 gezegd dat ditzelfde ook zal gebeuren
  met de miljoenen adam-zielen die te laat hebben begrepen dat deze aarde donker zal worden!
  Het “en u ..?” is aan ons
  hetzelfde aanspreken eerst aan Ezechiel daaarna aan ons gebeurde ook in vorig hoofdstuk ;
 • 2 . de (alweer andere) kleur van “trotse pracht” is moeilijk te omschrijven ,
  maar duidelijk is dat het een lást is voor de gevangen zielen ;

line,
“and=for / Ezekiel – becomes – to you – for a sign / : as all / which / he did / you shall do (too) / ,
and you (will) know / that / I (am) / IEUE – of lords / ;
and you (=we !) ! / son of / the adm-male [us as potential 144,000] / ,
(is) (it) not / (to be) in=as the day / to take by me / their [all óther adam-souls] strength [by m-realm] – from them / ,
[being] the joy of / their proud [matrix-] beauty / , the desire of / their eyes / ,
and=as the búrden of / the adamite-souls of / their sons / and their daughters ? / ; +

Zo zal Ezechiël voor u een wonderteken zijn : geheel zoals hij gedaan heeft , zult u doen .
Wanneer het komt , zult u weten dat ik de Heere HEERE ben .
Wat u betreft , mensenkind , zal het niet zo zijn op de dag dat ik hun kracht ,
de luister waarin zij zich verblijden , de lust van hun ogen , de verkwikking van hun ziel ,
hun zonen en hun dochters , van hun wegneem ,

“want Ezechiël wordt voor u [144,000] een wonderteken : geheel zoals hij gedaan heeft , zult u doen ;
wanneer zij [dat moment] komt , zult u weten dat ik de Heere IEUE ben :
want u , zoon van de adm-man (=wíj !) ,
zal het niet als de dag zijn dat ik hun [alle ándere adam-zielen op aarde] kracht [bij m-realm] wegneem ,
(zijnde) de blijdschap van hun trotse [matrix-] pracht , de plezierige zaken voor hun ogen (om te zien) ,
als de lást van de adam-zielen van hun zonen en dochters ? ; +

26-27
in·the·day the·he he-shall-come the·delivered-one to·you to·hearing-of ears
in·the·day the·he he-shall-be-opened mouth-of·you with the·delivered-one and·you-shall-speak
and·not you-shall-be-mute further and·you-become to·them for·miracle and·they-know that I ieue
[That] he that escapeth in that day shall come unto thee, to cause [thee] to hear [it] with [thine] ears?
In that day shall thy mouth be opened to him which is escaped, and thou shalt speak,
and be no more dumb: and thou shalt be a sign unto them; and they shall know that I [am] the LORD
‘escaped’ , H6412 paliyt ‘refugee, fugitive, escaped one’ , tricky root ; see posted Isaiah page ;

 • zin context : precies hetzelfde staat in Jesaja (zie gepost hoofdstuk) ,
  van de man die bij hem kwam , terwijl de avond daarvóor zijn mond werd gesloten ;
  hier is de context dat de 144,000 nu al wel in de andere dimensie verblijven ,
  maar moeten wachten op de eerste ziel op de nu verdonkerde aarde , die “begrepen heeft”
  waarom de aarde nu duister is geworden – en de weg terug zoekt (sic, sic) :
  pas op dat moment kunnen de 144,000 gaan spreken [de juiste dingen] ,
  en kunnen ze beginnen om de miljoenen gevangen adam-zielen te helpen ;
 • 2 . een erg belangrijk concept in hiëroglyphen is “de opening van de mond” ,
  en hoewel hier gerelateerd , laten dat even voor een ander hoofdstuk ;

line,
“(only) in=on – that – day – (when) the one [adamite-soul] (having) escaped [from this now dark earth] +
to=by – the [=his] ears – of hearing [=understood why earth got dark] , (and) arrives to you [144,000] / ,
in – that – day – your mouth – shall be opened – with=through – the one (having) escaped [same]/,
and you shall speak [in the right direction] – and – you shall – nót – (be) mute / anymore / ,
and you become – for=as the miracle – to them [imprisoned ad-souls on earth] / ,
and they [the latter] (will) know – that / I (am) / IEUE / .

dat op die dag iemand ontkomen is , bij u zal komen om dat uw oren te laten horen ?
Op die dag zal uw mond met die van hem die ontkomen is , geopend worden ,
zodat u zult spreken en niet langer stom zijn .
Zo zult u voor hen een wonderteken zijn . Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben .

“(pas) op de dag dat iemand [een adam-ziel] ontkomen is [van de dan totaal donkere aarde] +
vanwege het horen met (zijn) oren , (en) bij u [als 144,000] aan zal komen ,
op die dag zal uw mond vanwege hem die ontkomen is geopend worden ,
opdat u zult spreken [in de goede richting] en niet langer stom zijn :
want u [144,000] wordt voor hén [alle adam-zielen op de nu donkere aarde] een wonderteken ,
en zij [al die zielen] (zullen) weten dat ik IEUE ben .

 


07-09.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series