Ez. 26: de stad Tyrus (Õn) veroordeeld ,
en vernietigd door de legers van Thoth

 

chapter context :
Tyre is condemned, and God brings the fallen archangel Thoth up against her;
we have already seen how God makes his enemies fight against each other
according to the principle “if I don’t, then I’m doomed – if I do, then I will”;
From this chapter it appears that Tyre, as a trading city, is the closest to eden,
above Mystery Babylon, and over there again “the field of reeds”;
Hoofdstuk context :
Tyrus is veroordeeld , en God brengt de gevallen aartsengel Thoth op tegen haar ;
we zagen al hoe God zijn vijanden tegen elkaar laat strijden
volgens het principe “doe ik het niet dan ben ik verdoemd – doe ik het wel, dan ook” ;
uit dit hoofdstuk blijkt dat Tyrus, als handelsstad, het dichts bij eden ligt ,
daarboven Mystery-Babylon , en dáar weer boven ‘het veld van rieten’ ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Ezechiel 26

1-2
and·he-is-becoming in·one-of ten year in·one to·the·month he-becomes word-of ieue
to·me to·to-say-of son-of adm human because which she-says Tyre on Jerusalem aha !
she-is-broken doors-of the·peoples she-is-turned-around to·me I-shall-be-filled she-is-deserted
And it came to pass in the eleventh year, in the first [day] of the month, [that] the word
of the LORD came unto me, saying, Son of man, because that Tyrus hath said
against Jerusalem, Aha, she is broken [that was] the gates of the people:
she is turned unto me: I shall be replenished, [now] she is laid waste:
‘turned onto’ , H5437 sabab ‘revolve ; turn’, colour more as ‘encompass’ as turn linear,
‘laid waste’, H2717 charab ‘proper: to parch ; dry out, destroyed’ 42 x ;
“and it is becoming (to pass) / in – the leventh – year / , in the first / to the month / ,
(that) the word [in right direction] of – IEUE – becomes / to me / , saying / :
son of / the adm-human / ,
because (of) / which / Tyre / has said / on=over / Jerusalem [in eden] / :
[namely,] aha ! / , the doors [of eden-gate] of – the people [adamite-souls] – are broken down / ,
(and) she [=Jerusalem] is surrounded / to=by me / :
I shall be filled / , (for) she [=Jerusalem] is dried out and destroyed ;
(Het oordeel over Tyrus)
Het gebeurde in het elfde jaar, op de eerste dag van de maand,
dat het woord van de Heer tot mij kwam :
mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft :
haha ! ze is verbroken , de poort van de volken !
Haar macht is op mij overgegaan. Ik zal vol worden, de stad is verwoest.

“en het gebeurt in het elfde jaar , op de eerste van de maand ,
dat het woord van IEUE tot mij komt , zeggend :
zoon van de adm-man , omdat Tyrus gezegd heeft over Jeruzalem [in eden] :
aha ! , de deuren [van de eden-poort] van de mensen [adam-zielen] zijn doorbroken ,
en zij [=Jeruzalem] is door mij omsingeld –
ik zal gevuld worden , want zij is uitgedroogd en verwoest ;

 
3-4
therefore thus he-says my-Lord ieue behold·me ! on·you Tyre and·I-bring-up on·you
nations many-ones as·to-bring-up-of the·sea to·billows-of·him and·they-ruin walls-of
Tyre and·they-demolish towers-of·her and·I-sweep-away soil-of·her from·her
and·I-give her to·weathered slo crag
Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I [am] against thee, O Tyrus, and will cause
many nations to come up against thee, as the sea causeth his waves to come up.
And they shall destroy the walls of Tyrus, and break down her towers:
I will also scrape her dust from her, and make her like the top of a rock.

 • ‘come up’, H5927 alah ‘ascend, go up, etc’ 888x ; as our ‘rising up against’ but ascend notion ;
 • ‘scrape’ , H5500 sach-ah ‘scrape’ 1x ; sachiy ‘swept-off refuse’ 1x ; such-ah ‘refuse’ 1x ;
  don’t seem related to -shach ; unclear term, no verb ;
 • ‘top (weathered)’, H6706 tsachiach ‘bare, shining’ 4x ; we had that difficult line in Ez. 24 ,
  as “the blood upon the bare horus-rock , not covered with dust” ; -tsachach ‘shining,
  dazzling’ 1x ; -tsach ‘dazzling, scorching’ 4x ;
  context : this is the first time we must read that Tyre itself *is* the horus-tile ;
  when Õn is glyph ÁN then our only option is ÁNER, ‘stone, rock’ ; but it appears
  that this rock is ‘copied’ – ÁNER N SENT ‘place-T to copy existence by the stone’ ;
  or the listed ‘two rocks near Al-Kâb’ (BD6) , but rather as “doubled” ; see end of page ;
  another chapter told “how this horus-rock will cross over to their dimension again” ;
  creational dust : said as “where Adam was made of”; we had the difficult line in Ez.24 ,
  but there “the rock was covered in blood, withóut dust [on it]”,
  so how we need to understand this line here ..?
 • zin context : dit is voor het eerst dat we lezen dat deze rots Tyrus zélf is ;
  in Ez. 24 was de moeilijke zin over “het bloed dat die rots bedekte”,
  en de zonde leek daar te zijn “omdat het niét met stof was bedekt” ;
  we weten niet goed hoe deze zin dan te interpreteren ;

“therefore / thus / he says / mylord / IEUE / :
behold me (just watch me) ! / (being) on=against you / , Tyre / ,
and=for I cause to ascend [rise up] / on=upon you / many – nations [of spirits] / ,
as=like the sea [matrix-dimension] – causes to ascend – to=as his waves / ;
and they [=spirits] (will) destroy / the walls of / Tyre / and break down / her towers / ,
and I sweep-away (?) / her [creational-] dust / from her / ,
and I place / her / to (be) a  / bare and scorched (?) / rock [horus-tile] / ;
Daarom, zo zegt de Heere HEERE : zie, ik zal u, Tyrus !
Ik zal vele heidenvolken tegen u laten opkomen, zoals de zee zijn golven laat opkomen .
Die zullen de muren van Tyrus te gronde richten en zijn torens omverhalen .
Ja, ik zal zijn gruis van hem wegvegen en hem tot een kale rots maken .

“daarom , zo zegt IEUE de Heer : zie mij tegen u zijn , Tyrus ,
want ik laat vele volken [van geesten] tegen u opkomen ,
zoals de zee [matrix-dimensie] zijn golven laat opkomen ;
en zij zullen de muren van Tyrus verwoesten en haar torens neerhalen ,
en ik zal haar stof [om mee te Scheppen] van haar wegvegen ,
en haar tot een kale en verschroeide [Horus-] rots maken ;

 
5-6
spreading-out-of seine-nets she-shall-become in·midst-of the·sea that
I I-spoke averment-of my-Lord ieue and·she-becomes to·plunder for·the·nations
and·daughters-of·her who in·the·field in·the·sword they-shall-be-killed
and·they-know that I ieue
It shall be [a place for] the spreading of nets in the midst of the sea: for I have spoken [it],
saith the Lord GOD: and it shall become a spoil to the nations. And her daughters which [are]
in the field shall be slain by the sword; and they shall know that I [am] the LORD.
‘place for spreading’ , H4894 mishtowach ‘spreading-place’ 3x ; shatach ‘spread-around’ 6x ;
‘nets’ H2764 cherem ‘shutting-in ; net, cursed thing, ban, etc’ ; charam ‘destroyed’ 52x ;

 • context : nets : as a construct of “catching aspects from a dimension” ;
  right now théy rule those nets , right above eden [Hab.1:16 , the SEKHT net] ,
  but in Ez.47 the new-eden people will catch fish “at the spreading-place of nets”.
  Because the new-eden, in turn, will be again abóve their present SEKHT-place ,
  it makes sense what is said in Ez.47 – this place now below eden ; and the ‘river’
  where they fish in is the river from the deep-south [essence-dimension] going north ;
  the south-dimension slowly on cleaned by the river flowing from the Temple ;
 • zin context : de “plaats van het uitspreiden van netten” ligt nu net bóven eden ,
  nu in hun beheer (glyph SEKHT) , maar omdat het nieuwe land eden op haar beurt
  boven Tyrus [en M-Babylon] verschijnt , zal deze plaats net beneden nieuw-eden zijn –
  vandaar Ez.47 waar “de mensen van het nieuwe-eden zullen vissen met dit net”.
  het net : als het vangen van producten van de zuidelijke-dimensie ; deze dimensie
  wordt gezuiverd door het water dat vanuit de Tempel in haar stroomt ,

“she [Tyre] shall become – a place of spreading-out – nets [to catch aspects] /   +
in the midst of / the sea [matrix-dimension south] / ,
that=because / I – spoke [in right direction] / , (is) the declaration of / mylord / IEUE / ,
and she becomes / to (be) the loot / for the nations [of spirits] / :
and=for her daughters [=constructs] / who (are) / in the field / shall be slain / in=by the sword / ,
and they (will) know / that / I (am) / IEUE / ;
Het zal een droogplaats voor sleepnetten worden , midden in de zee ,
want ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE .
Het zal een buit voor de vele heidenvolkeren worden ,
en zijn dochters die op het veld zijn, zullen met het zwaard gedood worden .
Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben .

“zij [=Tyrus] zal de plaats van het uitspreiden van netten worden    +
in het midden van de zee [zuidelijke matrix-dimensie] ,
want ik heb gesproken [in de goede richting] , is de verklaring van IEUE de Heer ,
en zij wordt tot een buit van de volkeren [van geesten] :
want haar dochters [=constructen] die op het veld zijn zullen met het zwaard verwoest worden
en zij zullen weten dat ik IEUE ben ;  

 
7-8
that thus he-says my-Lord ieue behold·me ! bringing to Tyre Nebuchadrezzar king-of
Babylon from·north king-of kings in·horse and·in·chariot and·in·horsemen and·assembly
and·people many daughters-of·you in·the·field in·the·sword he-shall-kill and·he-gives
on·you siege-work and·he-pours-out on·you slle earthwork and·he-raises on·you targe
For thus saith the Lord GOD; Behold, I will bring upon Tyrus Nebuchadrezzar king of Babylon,
a king of kings, from the north, with horses, and with chariots, and with horsemen,
and companies, and much people. He shall slay with the sword thy daughters in the field:
and he shall make a fort against thee, and cast a mount against thee,
and lift up the buckler against thee.
‘north’, H6828 tsaphon ‘north, northward’ 153x ; ‘from’ or ‘to’ ?

 • ‘buckler’, H6793 tsinn-ah ‘shield’ 22x ; perhaps the opposite of -tsen ‘thorn’ 2x ;
  tsanin ‘thorn’ 2x ; very close to -tsiun and Zoan [tsoan] , why ?
  context : north : so Tyre (the boat-construct) is closer to eden then Mystery-Babylon ,
  where ‘the field of reeds’ in turn is north óf M-Babylon ; the latter in the middle ;
  another chapter tells how Thoth will also destroy their own field of reeds (SKHT ÁARU)
  ‘together with his monstrous companions’ ;
  shield and siege-mount : it’s rather strange that this term (horus-rock) is used ,
  we must understand this time ‘against the horus-rock’ ;
  there has to be a connection between ‘the high place’ and ‘the shield’, but we fail to see ;
 • zin context : dus Tyrus (hun boot-construct) is vlak boven eden ; daarboven is Mystery-Babylon ,
  en boven de laatste ‘het veld van rieten’ ; een ander hoofdstuk vertelt hoe Thoth samen met
  zijn monsterlijke kameraden [gevallen aartsengelen] ook het veld van rieten vernietigt ;
  schild : er moet een link zijn tussen ‘de hoogte’ (qm) en ‘schild’ (tsinn-ah, tsoan, tsiun)
  omdat de termen niet alleen maar ‘overdrachtelijk’ gebruikt zijn ;

“that=because / thus / he – mylord – IEUE – says / :
behold me (just wach me) ! / bringing / on=against / Tyre / a king of kings / ,   +
Nebuchadnessar [fallen angel Thoth] / the king of / [Mystery-] Babylon / from the north / ;
in=with horses / and in=with chariots / and in=with horsemen / ,
and a company / and=as – many – people [=spirits] / ;
in=with the sword – he shall slay – your daughters [=constructs] / in the field / ,
and he places / on=against you / a battering-tower /   +
and pours out / a siege-mount [horus-tile+deity] – on=against you / ,
and he raises [on high,qm] / a targe=shield / on=against (=over?) you / ;
Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Nebukadnezar, de koning van Babel,
de koning der koningen, uit het noorden naar Tyrus brengen, met paarden,
strijdwagens en ruiters, en een verzamelde strijdmacht en veel volk.
Hij zal uw dochters op het veld met het zwaard doden en een schans tegen u maken, een belegeringsdam tegen u opwerpen en schilden tegen u opheffen.

“want zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
zie mij een koning der koningen , de koning [gevallen engel Thoth] van [Mystery-] Babylon ,   +
tegen Tyrus brengen ,
met paarden [=energie-velden] en met wagens en met ruiters [=lelijke geesten] ,
en een strijdmacht als veel mensen [=geesten] ;
hij zal uw dochters [=constructen] op het veld met het zwaard verwoesten ,
en hij plaatst een aanvals-toren op tegen u ,
en werpt een belegeringsdam [horus-rots+godheid] tegen u op ,
en hij heft tegen [=over?] u het schild omhoog [=hoogte] ;  

 

 
9-10
and·battering-ram-of impact-of·him he-shall-give in·walls-of·you and·towers-of·you
he-shall-break-down in·swords-of·him from·accumulation-of horses-of·him
he-shall-cover·you dust-of·them from·sound-of horseman u·glgl and·roller and·chariot
they-shall-quake walls-of·you in·to-enter-of·him in·gates-of·you as·entrances-of city being-rent
And he shall set engines of war against thy walls, and with his axes he shall break down
thy towers. By reason of the abundance of his horses their dust shall cover thee:
thy walls shall shake at the noise of the horsemen, and of the wheels, and of the chariots,
when he shall enter into thy gates, as men enter into a city wherein is made a breach.

 • ‘engines’, H4239 mechiy ‘engines, a blow’ 1x ; eden-life for m-realm ? ; mecha ‘to hang, strike’ ;
  macha ‘strike, clap’ 3x ;
 • ‘war’, H6904 qebol ‘in front, opposite’ 2x ; unclear ; qabal ‘admit, opposite’ 12x ;
  qabbel ‘acquire’ 3x ; qab-ah ‘stomach’ 1x [glyph QAB, intestine?] ; qob-ah ‘belly’ 1x ;
  Akk. qablu ‘battle ; middle, hips, buttock’ ; qibîtu ‘command’ ; into -kab ?
  kabâbu ‘shield, wrath’ ; H6906 qaba ‘to rob’ 6x [sic] ;
  2] several link the semitic -qab to be of egyptian origin ; -qab  ‘measure’ 1x ;
 • ‘abundance’, H8229 shiph-ah ‘abundance, multitude’ 6x ;
  ‘dust’ H80 abaq ‘fine dust, powdre, light-particles’ 6x ; different dust as previous ,
  here often ‘land-related’, also in one plague ;  from -ab ‘white’ ;
  context : striking-weapon : we can but guess – yet one of us once had a clear dream ,
  where a number of us besieged an old strong castle : but we didn’t stand any chance ,
  because no wand then the castle let out a roar , like a ship’s horn ; and this ray of sound
  completely obliterated the friends a hunderd yards to our right …
  Compare also how Jericho fell through sound [trumpets] , while Jericho as ‘moon-city’
  very likely represented Õn/Tyre ;
  question is – are we now there, at that point,  in the timeline…?
  per glyphs, this striking-weapon must be “TCHA”, ‘fire-drill’ ,
  cherub-wheel : syntax decides “walls / horsemen” against “cherub-wheel / chariots” ;
  the to-be cherub-wheel now still upon their mountain (KHEMENU) ;
 • zin context : stormram : we kunnen niet weten wat het is – maar éen van ons had een droom ,
  jaren geleden, waar een kleine groep van ons een oud, sterk kasteel belegerde :
  we hadden geen schijn van kans, want zo nu en dan liet het kasteel een geluid horen
  als een zware misthoorn , en de golf van geluid vernietigde de vrienden rechts van ons ..
  Vergelijk ook hoe Jericho door trompetten [geluid] viel – waar Jericho als de ‘maan-stad’
  heel waarschijnlijk Õn/Tyrus vertegenwoordigde ;
  de vraag is of wij nu op precies dat punt zijn van de tijdslijn ..?
  de ‘stormram’ moet glyph TCHA zijn, ‘vuur-boor’ (onvertaalbaar uit Engels) ;
  cherub-wiel : de syntax is hier “muren / ruiters” en “cherub-wiel / wagens” ;
  ditzelfde wiel hier nog steeds bovenin hun berg [die een ‘uitgebrande berg’ zal worden] ;

“and he shall place – his opposing – striking-weapon [eden-life+m-realm] / in=against your walls / ,
and – he shall break down – your towers / in=with his swords [axes] / ;
from=by – his – abundant – horses / their dust [dimensional ‘whiteness’] – shall cover you / ,
your walls – shall quake – from the sound of – the horsemen [ugly spirits] / ,  +
and the [to-be-cherub-] wheel / and=by the chariots / ,
in=when – he enters – in your gates / (being) as the – broken down – entrances / ;
Het beuken van zijn stormrammen richt hij tegen uw muren,
en met zijn houwelen breekt hij uw torens af.
Vanwege de menigte van zijn paarden, zal hun stof u overdekken.
Uw muren zullen beven vanwege het geraas van ruiters, wielen en strijdwagens,
wanneer hij door uw poorten zal binnentrekken, zoals men een opengebroken stad binnentrekt.

“en hij zal zijn omgekeerde stormram tegen uw muren richten ,
en zal met zijn houwelen uw torens afbreken ;
vanwege de menigte van zijn paarden zal hun stof [‘witheid’] u overdekken ,
uw muren zullen beven van het geluid van de ruiters [lelijke geesten] ,
en het [komende cherub-] wiel vanwege de wagens ,
wanneer hij uw poorten binnentrekt , die nu de opengebroken ingangen zijn ;

 
11-12
in·hoofs-of horses-of·him he-shall-tramp all-of streets-of·you people-of·you in·the·sword
he-shall-kill and·monuments-of strength-of·you to·the·earth she-shall-come-down
and·they-loot estate-of·you and·they-plunder trade-of·you and·they-demolish walls-of·you
and·houses-of coveted-of·you they-shall-break-down and·stones-of·you and·timbers-of·you
and·soil-of·you in·midst-of waters they-shall-place
With the hoofs of his horses shall he tread down all thy streets: he shall slay thy people
by the sword, and thy strong garrisons shall go down to the ground.
And they shall make a spoil of thy riches, and make a prey of thy merchandise:
and they shall break down thy walls, and destroy thy pleasant houses: and they shall lay
thy stones and thy timber and thy dust in the midst of the water.

 • ‘garrisons’, H4676 matstseb-ah ‘pillar, sacred pillar, obelisk [1x]’ 32x ; mitstsabah ‘army,
  garrison’ 2x ; matstsab ‘garrison, standing place’ ; we had this one previously ;
  context : obelisks : not only did interlinear choose this option , but the pillars are
  an integral part óf Tyre , as the “oaks of Bashan” holding up their boat-construct ;
  as the obelisks are an inegral part of the glyph Õn (ÁN-NU) ;
  midst of the waters : so, somehow they place back the stolen goods in a region ;
  maybe this is the same as Henoch writes, “and they demolish that house ,
  and lay it’s beams and poles in a land in the south”..?
 • zin context : obelisken : interlinear koos voor ‘pilaren’ , en dat slaat beter op het
  ‘ter aarde storten’ dan dat garnizoenen dat doen – bovendien zijn de pilaren die hun
  boot-construct ophouden een Integraal onderdeel van Tyrus (glyph ÁN-nu) ;
  wateren : Henoch bevat een vreemde zin ; “zij zullen het huis afbreken ,
  en de planken en palen daarvan in het land in het zuiden neerleggen” – ditzelfde ?

“in=with the hoofs of / his horses / he shall trample / all / your streets / ,
Your people [=spirits] – he shall kill – in=by the sword / ,
And your obelisks of / your strength [consciousness] / shall come down – to the land / ;
And they loot / your wealth [eden-life+deity] / and plunder / your merchandise / ,
And they break down / your walls / and – destroy – your pleasant – houses / –
And your stones / and your timbers / and your [creational-] dust /  +
They shall place – in the midst of – the [eden-] waters / ;
Hij zal met de hoeven van zijn paarden al uw straten stuktrappen.
Uw volk zal hij met het zwaard doden en uw sterke zuilen zullen ter aarde storten.
Zij zullen uw vermogen roven, uw handelswaren plunderen,
uw muren omverhalen en uw begerenswaardige huizen afbreken. Uw stenen,
uw hout en uw gruis zullen zij midden in het water werpen.

“met de hoeven van zijn paarden zal hij al uw straten stuktrappen ,
uw mensen [=geesten] zal hij doden met het zwaard ,
en uw sterke obelisken zullen op het land neerstorten ;
en zij roven uw weelde [eden-leven+godheid] en plunderen uw handelswaar [via eden] ,
en zij halen uw muren omver , en uw lieflijke huizen breken zij af  –
en uw stenen en uw houtwerk en uw stof [voor creatie]   +
zullen zij in het midden van de [eden-] wateren plaatsen ;

 
13-14
and·I-cause-to-cease clamor-of songs-of·you and·sound-of harps-of·you not
he-shall-be-heard further and·I-give·you to·weathered crag spreading-out-of seine-nets
you-shall-become not you-shall-be-built further that I ieue I-spoke averment-of my-Lord ieue
And I will cause the noise of thy songs to cease; and the sound of thy harps shall be
no more heard. And I will make thee like the top of a rock: thou shalt be [a place] to spread
nets upon; thou shalt be built no more: for I the LORD have spoken [it], saith the Lord GOD.

 • context : songs : in book X of Rg-Veda is described how their priest chant
  to invoke the essence of the eden-vine [in eden] crossing-over to them ;
  this is the core of the very term -Rg , as Rc ‘sacred text (for to chant)’ ;
 • zin context : in boek X van de Rg-Veda beschrijft een hoofdstuk hoe hun priesters
  magische teksten zingen om de essentie van de eden-wijnstok [in eden]
  over te laten komen naar hun noorden ; dit is ook de naam van de boeken zelf
  als -Rg , van de wortel -Rc , ‘heilige teksten (om te zingen)’ ;

“and=for I cause to cease / the noise of / your songs [invoking essence] / ,
and the sound of / your harps / shall – not – be heared / anymore / ;
and=for I place you / to (be) a bare and scorched (?) / rock [horus-tile] / ,
you shall become –the place of spreading out – nets [to catch aspects] / ,
you shall – not – be (re-)built – anymore / ,
that=because / I – IEUE – (have) spoken / , (is) the declaration of / mylord / IEUE / ;
Ik zal het lawaai van uw liederen doen ophouden en het geluid van uw harpen
zal niet meer gehoord worden . Ik zal u maken tot een kale rots .
U zult een droogplaats voor sleepnetten worden .
U zult niet meer herbouwd worden, want ik, de Heer, heb gesproken, spreekt de Heere HEERE .  

“want ik laat het lawaai van uw liedjes ophouden [=essentie oproepend] ,
en het geluid van uw harpen zal niet meer worden gehoord –
want ik maak u tot een kale en verschroeide [Horus-] rots ,
u wordt de plaats van het uitspreiden van netten ,
u zult niet meer herbouwd worden  –
want ik , IEUE , heb gesproken [in goede richting] , is de verklaring van IEUE de Heer ;

 
15-16
thus he-says my-Lord ieue to·Tyre ?·not from·sound-of fall-of·you in·to-groan-of wounded
in·to-kill-of killing in·midst-of·you they-shall-quake e·aiim the·coastlands and·they-descend
from·on thrones-of·them all-of princes-of the·sea and·they-take-off robes-of·them
and garments-of embroidery-of·them they-shall-strip tremblings they-shall-be-clothed
on the·earth they-shall-sit and·they-tremble to·moments and·they-are-desolate over·you
Thus saith the Lord GOD to Tyrus; Shall not the isles shake at the sound of thy fall,
when the wounded cry, when the slaughter is made in the midst of thee?
Then all the princes of the sea shall come down from their thrones, and lay away their robes,
and put off their broidered garments: they shall clothe themselves with trembling; they shall
sit upon the ground, and shall tremble at [every] moment, and be astonished at thee.

 • context : AIN eye and islands : note how the term ‘islands’ is used here to go
  juxtapose with néxt line ; the term (-i) may be rather ‘islands’ as ‘coastlands’ –
  the 7 eden-islands are “sections within the pillar of fire, of the Tabernacle” ,
  which is now dislocated [as ‘the mother’, Joel 2] in their north :
  and they copied 7 extra islands , inversed, for themselves , 7 ÁAT-regions of Horus
  and 7 ÁAT-regions of ‘Set’ ;
 • zin context : AIN Oog en eilanden : de ‘eilanden’ worden hier genoemd vanwege volgende zin ;
  de eilanden (-i) wellicht beter in plaats van ‘kustlanden’ – omdat er 7 eilanden zijn
  als “secties ván de plaar van vuur, van de Tabernakel”, en deze 7 zich nu dus ook in
  hun noorden bevinden ; de ‘eilanden’ komen nog terug in een ander hoofdstuk ;

“thus / he – mylord – IEUE – says / to Tyre / :
(shall) – the deadly-wounded – not – lament – from=by the sound of – your downfall
(and) the islands – quake – in=by the slaughter – in your midst ? / ;
and=for – all – the princes [important spirits] of – the sea [matrix-dimension]     +
(will) descend – from – their thrones / ,   +
and remove – their robes / ,
and– they shall strip-off  – their embroidered – garments [aspects of stolen body] / :
[instead,] they shall be clothed – (with) tremblings / ,
(and) they shall sit / on / the land / and they tremble / [every] moment / ,
and=for they are desolate [no-name] / over you / ;
Zo zegt de Heere HEERE tegen Tyrus: zullen de kustlanden niet beven bij het geluid van uw val,
wanneer de dodelijk gewonde kermt, wanneer in uw midden een slachting wordt aangericht ?
Alle vorsten van de zee zullen van hun tronen afdalen, hun mantels afleggen en hun kleurrijkgeborduurde kleding uittrekken . Met verschrikkingen bekleed zullen zij
op de grond zitten, elk ogenblik beven en over u ontzet zijn .

“zo zegt (hij,) IEUE de Heer tegen Tyrus :
zullen de dodelijk gewonden niet klagen bij het geluid van uw val ,
en de eilanden [=constructen] sidderen vanwege de slachting in uw midden ?
want alle prinsen [=belangrijke geesten] van de zee [dimensie] zullen van hun tronen afdalen ,
en hun mantels wegleggen , en hun geborduurde kleding [gestolen lichamen] afleggen :
[in plaats daarvan,] zullen zij gekleed gaan in bevingen ,
zij zullen op het land zitten en ieder moment beven ,
want zij zijn desolaat [=geen-naam] over u ; 

 
17-18
and·they-lift-up over·you dirge and·they-say to·you how ! you-perished one-being-seated
from·seas the·city the·being-praised which she-became steadfast in·the·sea she
and·ones-dwelling-of·her who they-gave dismay-of·them to·all-of ones-dwelling-of·her
now they-are-trembling e·ain the·coastlands day-of fall-of·you and·they-are-flustered
e·aiim the·coastlands which in·the·sea from·to-go-forth-of·you
And they shall take up a lamentation for thee, and say to thee, How art thou destroyed,
[that wast] inhabited of seafaring men, the renowned city, which wast strong in the sea,
she and her inhabitants, which cause their terror [to be] on all that haunt it!
Now shall the isles tremble in the day of thy fall; yea, the isles that [are] in the sea
shall be troubled at thy departure.
‘isles’ [2x] H339 ‘i’ – but interl. has (-ain) ‘eye’ in first position ;

 • context : AIN – islands : the juxtapositions were done on purpose , God knówing that
  Esau would tamper with sections ; here even bluffing with plain Sloppyness  ;
  considered the repeat of ‘trembling’ the Eye *is* the cherub-wheel ;
  Frightsomeness : often returning in glyphs , the boasting about it ;
 • zin context : AIN – eilanden : dit is wel erg makkelijk gedaan door Esau ;
  de herhaling van ‘beven’ laat zien dat het Oog het cherub-wiel is ;
  ook is het logischer dat het “eilanden in de zee” zijn dan “kustlanden ernaast” ;

“and they lift up – a dirge=lament – over you / and they say / to you / :
how – (are) you perished / , the – praised – city – being seated – at the seas / ,
which / became / the steadfastness / in=for the sea [matrix-dimension] / ,
she / and her inhabitants / who / were given / their frightsomeness / to=as all / her inhabitants ! / ;
now / the islands [=eye] / tremble(s) / (in) the day of / your downfall / ,
and – the islands – which (are) – in the sea – (are) troubled from=by your departure / ;
Dan zullen zij over u een klaaglied aanheffen en tegen u zeggen :
hoe bent u met de zeeën verdwenen, u, beroemde, dichtbevolkte stad ,
die sterk was aan de zee, zij en haar inwoners, die schrik voor zich inboezemden,
bij allen die om haar heen woonden !
Nu beven de kustlanden op de dag van uw val .
Geschrokken zijn de kustlanden, die aan zee liggen, vanwege uw ondergang.

“en zij heffen een klaaglied op over u en zeggen tegen u :
hoe bent u verdwenen , de beroemde stad gezeten aan de zeeën [matrix-dimensies] ,
die de sterkte was geworden vóor de zee –
zij, en haar inwoners, die vrees voor zich inboezemden als al haar bewoners ! ;
nu beeft het Oog op de dag van uw val ,
en de eilanden in de zee zijn geschrokken vanwege uw vertrek ;

 
19
that thus he-says my-Lord ieue in·to-give-of·me you city being-deserted as·the·cities
which not they-are-indwelt in·to-bring-up-of over·you abyss and·they-cover·you
the·waters the·many-ones
For thus saith the Lord GOD; When I shall make thee a desolate city, like the cities that are
not inhabited; when I shall bring up the deep upon thee, and great waters shall cover thee;
“that=for / thus / he – mylord – IEUE – says / :
in=by me to give / you / (to be) the – deserted – city / as cities / which / (are) not / indwelt / ,
in=by (means of) to bring up / the deep abyss [south-dimension] – over you / ,
and – the many – [eden-] waters – (will) cover you / ;
Want zo zegt de Heere HEERE: Wanneer Ik van u een verwoeste stad maak,
als steden die niet bewoond worden, wanneer Ik een watervloed op u af laat komen
en de grote wateren u zullen bedelven,

“want zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
Ik laat u een verlaten stad worden , als de steden die niet bewoond worden ,
door (middel van) ‘de diepte’ [zuidelijke dimensie] over u te laten komen ,
en de vele [eden-] wateren zullen u bedekken ;  

 
20-21
and·I-bring-down·you with ones-descending-of crypt to people-of eon
and·I-cause-to-dwell·you in·earth nether-parts as·deserted-places from·eon with
ones-descending-of crypt so-that not you-shall-be-indwelt and·I-give stateliness
in·land-of living-ones decadences I-shall-give·you u·ain·k and·there-is-no·you
and·you-shall-be-sought and·not you-shall-be-found further for·eon averment-of my-Lord ieue
When I shall bring thee down with them that descend into the pit, with the people of old time, and shall set thee in the low parts of the earth, in places desolate of old, with them that go down
to the pit, that thou be not inhabited; and I shall set glory in the land of the living;
I will make thee a terror, and thou [shalt be] no [more]: though thou be sought for,
yet shalt thou never be found again, saith the Lord GOD.

 • context : AIN : not really another option here, per syntax ;
  we still need to post how Esau has cut the (-ain) cluster in 2 seperate Strong’s numbers ;
  the “pit” is likely the one side of the Armageddon-valley , to be the desolate region
  in the dimensional báckground of eden ;
 • zin context : AIN : hier wél als ‘er-is-geen’ : we moeten nog een post maken hoe Esau
  de AIN-cluster in 2 gedeeltes heeft gerangschikt, onder 2 verschillende Strong’s numbers ;
  de ‘crypte’ is het deel van de [zometeen] desolate Armageddon-vallei
  boven het oude-land-eden (het nieuwe eden is immers verder in het noorden) ;
  en wat er over is van Tyrus zal in de “dimensionele-áchtergrond” zijn ;

‘pit’, H953 ‘pit, cistern’ 63 x ; negative ;
‘terror’, H1091 ballah-ah ‘terror, trouble’ 10x ;
“and=for I bring you down / (together) with / the ones descending / (to) the crypt / ,
to / the – olden – people [=spirits, giants] /
and I make you to dwell / in – the lowest parts / (of) the land / ,
as the deserted places / from olden times / ,
(together) with / the ones (having) descended / (to) the crypt [Armageddon-valley] / ;
so that / you shall – not – be indwelt / ,
and I place / the stateliness / in=as the [new-eden-] land of / the living ones [eden-life] / :
I shall place you – (being) horrors / , and=fort here-is-no you / ,
and you shall be sought / and=yet – you shall – not – ever – be found – anymore / ,
(is) the declaration of / mylord / IEUE / .
dan zal Ik u laten neerdalen met hen die in de kuil neerdalen, naar het volk van oude tijden af.
Ik zal u laten verblijven in de onderste plaatsen van de aarde, bij hen die in de kuil zijn neergedaald, in de verwoeste plaatsen van weleer, zodat u niet bewoond wordt.
En Ik zal het sieraad in het land van de levenden herstellen.
Ik zal van u een voorwerp van verschrikking maken en u zult niet meer bestaan.
Wanneer u gezocht wordt,
zult u voor eeuwig niet meer gevonden worden, spreekt de Heere HEERE.

“want ik breng u naar beneden samen met hen die in de crypte [Armageddon-vallei] neerdalen ,
naar de mensen van oude tijden [geesten, reuzen] ,
en ik laat u verblijven in de laagste regionen van het land ,
die de verlaten plaatsen zijn van oudsher , samen met die al zijn neergedaald in de crypte ;
zodat u niet meer bewoond zult worden ,
en ik herstel de prachtige-plaats als het [nieuwe eden-] land van de levenden [eden-leven] :
ik maak u een voorwerp van verschrikking ,
want u bent er niet meer – en u zult gezocht worden, maar niet meer te vinden zijn ,
is de verklaring van IEUE de Heer .

 


13-15.01.19 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
 


travellingcanucks com
hypostyle hall , Karnak –
de pilaren zijn in de Schrift ook ‘de eiken van Bashan’
(‘schaamte’, of ‘onbeschaamdheid’) , en in glyphs
als ÁNERENA ‘eik’ , integraal onderdeel van ÁN (Tyrus) ;

 

rpt
dezelfde eiken , ook als “de obelisken” in dit hoofdstuk ,
staand op eden , en hun boot-construct als Tyrus dragend ,
(we hadden een hoofdstuk over ‘hun boot’, zie index) ;
let op de wezens die van daar naar deze aarde wandelen ! ,

 

het-report
dwarsdoorsnede van Horus’ Karnak tempel – zie ook Ez. 17 ;
de ruimte met de pilaren is de zuidelijke helft van deze tempel ,
bovenin ziet U hun boot-construct als de afbeelding hierboven .
Karnak was de zetel van Horus , als “de eerste droge plek” ,
namelijk ‘droog’ want bóven de eden-dimensie uitstijgend ;
daarom werd een beeld van Horus vanaf het midden van de tempel
naar het dak gedragen in processie , als het ‘boven eden uitkomend’.
De grote dubbele deur linksonder werd geopend , zodat het (gestolen)
eden-licht de verdonkerde ruimtes rondóm de boot kon bereiken ;

 

rpt
ÁNER , ‘steen’ ; zelfde wortel als ÁNERENA ‘eik’ , zie boven ;
de dubbele pilaar met het kruisje erop is de glyph voor Tyrus ;
op hoogte van de slang staat “de slang als de mond [=eden-poort]
voor [matrix-] existenties door ÁN [Tyrus]”, van rechts naar links ;

 

rpt
naam van Karnak , als “de scharnier als de wortel voor heil” ÁP ,
omdat hun dimensionele-Vector onder een andere hoek staat ;
vergelijk het halfronde-vierkant met de ‘hoek-glyph’ over eden ;
vanaf dit punt worden de gestolen aspecten (de ‘handelswaar’)
in de richting van hun dimensie gezet, om te kunnen gebruiken –
de “vier poorten” slaand op de 4 veranderde windrichtingen .
Dat er ook een glyph ÁPT is als “een inhoudsmaat voor koren”
ligt vlakbij het hebreeuwse (-ephah) , zie Zacharia 5 ;

 


rpt
de zuidelijke en noordelijke dualistische-dimensie ,
met het nieuwe-eden weer heersend in het midden :
het ‘vissen’ zal gebeuren op de plek waar de ‘geiser’
naar het noorden [naar eden] zal stromen ;
voor ‘het net’ , nu als SEKHT , zie Ez. 17 ;

 

 

strong>———————————— end page