chapter context :
the previous chapter dealt with Tyre as their city,
here it begins with the one who makes Tyre so strong – Adam,
he is condemned for his commercial dealings with their dimension;
after that his main attribute is condemned: the “house of 30 silvers”.

 

Hoofdstuk context :
het vorige hoofdstuk ging over Tyrus als hun stad ,
hier begint het met degene die Tyrus zo sterk maakt – Adam ,
hij wordt veroordeeld voor zijn commerciële handelen met hun dimensie ;
daarna wordt zijn hoofdattribuut veroordeeld : het ‘huis van 30 zilvers’ .

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 
Ezechiel 28
 

1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human say-you !
to·governor-of Tyre thus says my-Lord ieue because he-is-haughty heart-of·you
and·you-are-saying El I seat-of Elohim I-sit in·heart-of seas and·you adm human and·not El
and·you-are-giving heart-of·you as·heart-of Elohim
The word of the LORD came again unto me, saying, Son of man, say unto the prince of Tyrus,
Thus saith the Lord GOD; Because thine heart [is] lifted up, and thou hast said, I [am] a God,
I sit [in] the seat of God, in the midst of the seas; yet thou [art] a man, and not God,
though thou set thine heart as the heart of God:
‘prince’, H5057 nagid ‘prince, ruler, leader’ 44x ; serpent-colour ; not the usual -shor ;
‘seat’, H4186 moshab ‘dwelling place, seat, settlement’ 44x ; from -yashab ‘to sit, abide, dwell’ ;

 • context : the intention is two-fold here – his own heart is haughty ,
  but the same time “the heart of the seas” is a construct related to Adam ,
  this construct will show in the 2nd half of this chapter ;
 • zin context : de openingszin wil meteen een tweedeling maken –
  het hart van Adam is hoogmoedig , maar ‘het hart’ is ook een construct
  direct gerelateerd aan hem ; dit construct komt terug in de tweede helft ;

“and it is becoming / the word [in right direction] of / IEUE / to me / , saying / :
son of / the adm-man / , say you ! / to / the leader [serpent-way] of / Tyre (Õn) / :
thus / he – mylord – IEUE – says / :
because / your heart – is haughty / and you are saying / : I (am) – the deity / ,
I sit=abide / in the seat=dwelling-place of / the deities / in the heart of / the seas [dimensions] / ;
and=yet you / (are) the adm-human / and not / the deity / ,
and you give / your heart [=construct] / (to be) as the heart of / the deities / ;
(Het oordeel over de koning van Tyrus)
Het woord van de HEERE kwam tot mij: mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus:
zo zegt de Heere HEERE: omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: ik ben God,
ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – terwijl u een mens bent en geen God –
geeft u uw hart uit voor het hart van God.

“en het gebeurt dat het woord [in goede richting] van IEUE tot mij komt , zeggend :
zoon van de adm-man , zeg tegen de leider [serpent-manier] van Tyrus :
zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
omdat uw hart hoogmoedig is en u zegt : ik ben de godheid ,
ik verblijf in de zetelplaats van de goden in het hart van de zeeën [matrix-dimensies] ;
maar u bent de adm-man [Adam] en niet de godheid ,
en u geeft uw hart [=construct] om het hart van de goden te zijn ;

 
3-4
behold ! wise you from·Daniel any-of one-being-obstructed not they-tarnish·you
in·wisdom-of·you and·in·understanding-of·you you-madedo for·you estate
and·you-are-doing gold and·silver in·treasuries-of·you
Behold, thou [art] wiser than Daniel; there is no secret that they can hide from thee:
With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee riches,
and hast gotten gold and silver into thy treasures:
‘wiser’, H2450 chakam ‘wise, skilfull’ 137x ; rather negative colour ;
‘secret’, H5640 satham ‘stop, stop up’ 14x ; by extension ‘secret’ ,
‘hide’, H6004 amam ‘to associate ; dim, to match’ 3x ; no further root ; no Akk. ;

 • context : the ‘they’ must refer back to ‘the secrets’, which is multiple because
  of the ‘any’ ; so the ‘they’ is not towards a 3d party ;
  compare log of dec.23 , the dream about Adam ;
 • zin context : de ‘zij’ in de eerste zin moet terugslaan op “geheimen”,
  niet op een derde partij ; de geheimen als meervoud vanwege (any-of) ;

“behold ! / , you (are) / wise(r) / from=than Daniel [=the thing judged+deity] / ,
any [=whatever] – secrets / ‘(are) – no – match for you’ / :
in=by your wisdom / and in=by your understanding / you made – wealth – for you / ,
and you work (to have) / gold / and silver / in=into your treasuries / ;
Zie, u bent wijzer dan Daniël, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden.
Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven
en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers.

“zie , u bent wijzer dan Daniel ; welke geheimen ook – ze zijn geen probleem voor u :
door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich weelde verworven ,
en u werkt om goud en zilver in uw schatkamers te hebben ;  

 
5
in·much-of wisdom-of·you in·trading-of·you you-increased estate-of·you
and·he-is-being-haughty heart-of·you in·estate-of·you
By thy great wisdom [and] by thy traffick hast thou increased thy riches,
and thine heart is lifted up because of thy riches:
“in=by your manyfold / wisdom / in your trading / you increased / your wealth / ,
and=but – your heart – is haughty / in=by your wealth [eden-life+deity] / ;
Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd
en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen.

“door uw grote wijsheid in uw commercie hebt u uw weelde vermeerderd ,
maar uw hart is hoogmoedig vanwege uw weelde ;

 
6-7
therefore thus he-says my-Lord ieue because to-give-of·you heart-of·you
as·heart-of Elohim therefore behold·me ! bringing on·you alien-ones
terrifying-ones-of nations and·they-unsheath swords-of·them on loveliness-of
wisdom-of·you and·they-violate shining-of·you
Therefore thus saith the Lord GOD;
Because thou hast set thine heart as the heart of God;
Behold, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations: and they shall
draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness.
‘beauty’, H3308 yophi ‘beauty’ 19x ; nostril + state of being ? ;      heart=nostril
‘brightness’, H3314 yiph-ah ‘splendor, brightness’ 2x ; -yapha ‘shine (forth)’ ; nostril ? ;
“therefore / thus / he – mylord – IEUE – says / :
because / you set / your heart / (to be) as the heart of / the deity [IEUE] / ,
therefore / behold me (just watch me) ! /   +
bringing / strangers – on you / , (being) the terrifying ones of / the nations [of spirits] / ,
and they unsheath / their swords / on=against / the beauty [nostril?] of / your wisdom / ,
and they defile [eden-life+double-deity] / your brightness [nostril?] / ;
Daarom, zo zegt de Heere HEERE : omdat u uw hart uitgeeft voor het hart van God,
daarom, zie, ik ga vreemden over u brengen, de gewelddadigste van de heidenvolken.
Zij zullen hun zwaarden trekken tegen de schoonheid van uw wijsheid
en zij zullen uw luister ontheiligen .

“daarom , zo zegt (hij,) IEUE de Heer : ———————–
daarom zie mij vreemden over u brengen , de vreselijksten van de volken [van geesten] ,
en zij trekken hun zwaarden tegen de schoonheid [nostril?] van uw wijsheid ,
en zij ontheiligen uw helder licht [nostril?] ;  

 
8-9-10
to·the·slough they-shall-bring-down·you and·you-die deaths-of wounded-one
in·heart-of seas ?·to-say you-shall-say Elohim I to·faces-of one-killing-of·you and·you
adm human and·not El in·hand-of ones-wounding-of·you deaths-of uncircumcised-ones
you-shall-die in·hand-of alien-ones that I I-spoke averment-of my-Lord ieue
They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of [them that are] slain
in the midst of the seas. Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I [am] God?
but thou [shalt be] a man, and no God, in the hand of him that slayeth thee.
Thou shalt die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers:
for I have spoken [it], saith the Lord GOD 

 • ‘pit’, H7845 shachath ‘pit, corruption’ 23x ; in Ez.19 also ‘their pit’, where they took Adam ;
  shachath ‘corrupt’ [Genesis] ; 7819 shachat ‘slaughter’ ; -shach ‘humble’ 1x ;
  shach-ah ‘swim’ 3x ; shuach ‘sink down’ 3x ;
  context : pit : the pit must be “the centre of their dimensional-background” ,
  in this chapter also said as “the heart of the seas [as their dual-dimension]” ;
  the term turning into (-shacher) “matrix-dawn” – opposed to (-bqr) ‘eden morning’ ;
  Is.14 , the “how are thou fallen, son of the dawn” is not Lucifer – but Adam :
  the used descriptions are similar as in this chapter ;
  2) in previous posted Ez.26 a different term for pit/crypt is used (H953)
  and we added “the to-be armageddon-valley” , this must be the same ;
 • zin context : crypte : dit moet “het centrum van hun dimensionele-achtergrond” zijn ,
  hier ook als “het hart van de zeeën [als hun dualistische-dimensie]” ;
  de gebruikte term loopt over in (-shacher) “matrix morgenlicht” ,
  als het tegenovergestelde van de eden-morgen (-boqer, H1242)  —
  dan is Jes.14 “hoe zijt gij gevallen, zoon van de dageraad” niet Lucifer, maar Adam ;
  de omschrijvingen zijn dezelfde als in dit hoofdstuk ;
  2) in vorig Ez.26 werd een andere term voor ‘crypte’ gebruikt (H953)
  maar de context moet hetzelfde zijn – als de “[toekomstige] armageddon-vallei”  ;

“they shall bring you down – to the pit [see note] / and you die / the death of / the slain (ones) /    +
in the heart [midst] of / the seas [matrix-dual-dimensions] / ;
shall – you [still] – say / : I (am) – the deity / , to=in front of / the one(s) killing you ? / ,
and=for you (are) / the adm-human / and not / a deity / in the hand of / the ones slaying you / ;
you shall die – the deaths of – uncircumcised / in=by the hand of / strangers / ,
that=because / I – spoke / , (is) the declaration of / mylord / IEUE / ;
Zij zullen u in het graf doen neerdalen
en u zult de dood van een dodelijk gewonde sterven in het hart van de zeeën.
Zult u werkelijk in de tegenwoordigheid van uw moordenaar blijven zeggen : ik ben God,
terwijl u een mens bent en geen God, en u zich in de macht bevindt van hem die u verslaat ?
U zult de dood van de onbesnedenen sterven door de hand van vreemden,
want ik heb gesproken, spreekt de Heere HEERE.

“zij zullen u in de crypte doen neerdalen
en u zult de dood van de dodelijk gewonden sterven in het hart van de zeeën [dimensies] ;
zult u in de tegenwoordigheid van uw moordenaar (nog steeds) zeggen : ik ben een godheid ? ,
want u bent de adm-man [Adam] en geen godheid , in de hand van hen die u doden ;
u zult de dood van de onbesnedenen sterven door de hand van vreemden [=geesten] ,
want ik heb gesproken, spreekt [in goede richting] IEUE de Heer ;

 
11-12
geadresseerd aan het construct behorend bij Adam :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human lift-up-you ! dirge
over king-of Tyre and·you-say to·him thus he-says my-Lord ieue you one-sealing-of
outline full wisdom and·consummate-of loveliness
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him,
Thus saith the Lord GOD; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.
‘sealest’ , H2856 chatham ‘sealing up’ 27x ; Daniel’s seal ; glyph KHETEM ;

 • ‘sum’ , H8508 thoknith ‘plan, pattern, [perfection, sum]’ 2x ; thakan ‘proper: to balance ;
  to weigh, to measure’ ; in Ez. several times used for ‘the right (way)’ , as ‘leveled’ ;
  thok ‘oppression’ 3x ; thekun-ah ‘adjustment, arrangment’ 2x ; thekun-ah ‘fixed place’ 1x ;
  root into -teqel ‘to weigh’ ; glyph TEKH as plummet of great balance ; a noun ;
 • ‘perfect’ , H3632 kalil ‘complete, whole, burnt offering’ 15x ; kal (whole) + deity ;
  kalal ‘to perfect’’ 2x in Ez. 27 ; yet we had already ‘flawless’ ; kal = ‘whole’, already ;
  context : the syntax of last 2 lines is nót intended as a repeat – the words are too different ;
  the ‘sealing-up’  is a crucial term (seal up the scroll ; Daniel) , and becáuse of this
  important term the object can’t be some futility —
  compare Anubis’ TEKH ‘plummet’ (plummet for KH-house by place-T) ,
  and the inversion KHETEM ‘to seal up’ , hebr. -chatham ;
 • zin context : de laatste 2 zinnen zijn geen herhalingen volgens de syntax ,
  omdat het “verzegelen” een apart begrip is met veel waarde (‘verzegelde visioen’) ;

“and it is becoming / the word [in right direction] of / IEUE / to me / , saying / :
son of / the adm-human / ,
lift up you ! / a dirge=lamentation / over / the [eden-] king [-construct,] [now] of / Tyre / ,
and you say / to him / : thus / he – mylord – IEUE – says / :
you / (are) the one sealing-up / the dimensional plummet [of the balance of realms] / ,
full (of) / wisdom / and perfect / beauty [nostril?] / ;
(Klaaglied over de koning van Tyrus)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem :
zo zegt de Heere HEERE : u , toonbeeld van volkomenheid,
vol wijsheid en volmaakt van schoonheid,

“en het gebeurt dat het woord [in goede richting] van IEUE tot mij komt , zeggend :
zoon van de adm-man ,
hef een klaaglied aan over de koning [eden-construct] [nu] van Tyrus ,
en zeg tegen hem : zo zegt IEUE de Heer :
u bent degene die het meetlood [van de weegschaal van realms] verzegelt ,
vol wijsheid en volmaakt van schoonheid [nostril?] ;

 
13
in·Eden garden-of Elohim you-became every-of stone precious
booth-like-pavilion-of·you carnelian peridot and·diamond topaz onyx and·jasper
sapphire carbuncle and·emerald and·gold work-of tambourines-of·you
and·alcoves-of·you in·you in·day-of to-be-created-of·you they-established
Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone [was] thy covering,
the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire,
the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes
was prepared in thee in the day that thou wast created

 • ‘covering’ , H4540 mesukk-ah ‘covering’ 1x ; sakak ‘proper: to entwine as a screen ;
  covering, to weave’ ; but -masak ‘a screen’ 25x ; [not from -messuk-ah, negative]  ;
  instead , H5521 sukk-ah ‘booth’ [from the festival, and during Interval it still will be] ,
  conform interl. here + m-realm ; th+aph nostril ?, since thaph-el is ‘foolish’ ;
 • ‘tabrets’, H8596 thoph ‘timbrel, tambourine’ 17x ; we had this tricky one , into -thoph-el ,
  glyph T’EB ? what the he-goat brought, as dimensional-centre, was an extention ;
 • ‘pipes’, H5345 neqeb 1x ; -naqab ‘to bore, to pierce’ 25x ; also inverse as ‘holes’ ;
  neqeb-ah ‘female, feminine’ 22x ;  into -naq ‘pure’ ; naqab understood as ‘points,
  or ‘furnished with points’ [see lexicon] : the points around the hebrew-H-house ?
  context : the eden house-H : in the Introduction we mentioned “a house of 30 silver”
  which was rented-out tot hem to use ; here, the attributes are virtually invisible ,
  were it not for ‘booth’ and ‘furnished with points’ (of gold !) , see pics end of page ;
  the gems : we don’t know the attributes of every seperate gem ; only that the
  different gems are related to a ‘dimensional light-quality’ ;
 • zin context : het huis-H van eden : in het-report introductie noemden we dit huis
  “van dertig zilvers” , uitgeleend aan de geesten voor een periode ;
  de attributen zijn bijna onherkenbaar , op ‘tabernakel-tent’ en ‘[gouden] punten’ na ;

“you became (to be) – in eden – , (being) the garden of / the deity [IEUE] / ,
your booth [for m-realm] – (was?) [+by?] – every – precious – stone / :
carnelian [adm-blushyness] / , sardius [as cherub-wheel] / and diamond / ,
topaz / , onyx / and jasper / , sapphire / , carbuncle / and emerald / ;
and – the gold – , (being) the workmanship of / your (tambourines?) /   +
and your (being furnished with points?) / for you / ,
(being) established – in the day – you were created / ;
u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad :
robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud.
Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u .
Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed .

“u werd in eden , de tuin van de godheid [IEUE] ,
uw tabernakel-tent bestond door alle soorten edelstenen :
robijn , topaas en diamant , turkoois , onyx en jaspis , saffier, smaragd en emerald ;
en het goud , het vakmanschap van uw (tamboerijnen?)     +
en uw (uitgerust zijn met punten?) voor u ,
gereed op de dag dat u geschapen werd ;

 
14-15
you cherub-of anointed-of the·one-overshadowing and·I-gave·you in·mountain-of
holiness-of Elohim you-became in·midst-of stones-of fire you-walked flawless
you in·ways-of·you from·day-of to-be-created-of·you until he-is-found iniquity in·you
Thou [art] the anointed cherub that covereth; and I have set thee [so]:
thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of
the stones of fire. Thou [wast] perfect in thy ways from the day that thou wast created,
till iniquity was found in thee

 • ‘perfect’ , H8549 thamim ‘blameless’ 91x ; tricky root ; also as ‘the gate spoke flawless’ ;
  context : we agree immediately that ‘walked’ is a bit unnatural for a booth ,
  note how the ‘walked’ is misplaced in other translations , ignoring the (you-became) ;
  considered the other attributes, the term is related to ‘the way’ , manner ;
  question is whether Esau shuffled a bit on purpose – we tend to agree ;
  2) the “overshadowing” has again the same root as ‘booth’ ;
 • zin context : het ‘wandelen’ moet niet zozeer slaan op de tent maar op ‘de weg’ ,
  want zie hoe het werkwoord ‘wandelen’ op de verkeerde plek staat ,
  en het (you-became) is genegeerd – ook al is dit laatste in nederlands lastig ;
  vraag is of Esau expres een beetje geshuffeld heeft – wij denken van wel ;
 • 2) het ‘bedekken’ heeft dezelfde wortel als gebruikt voor ‘de tent’ ,

“you / (were) the – anointed – cherub / (being) the one covering (booth) / ,
and I placed you / in=upon the – holy –  mountain of / the deity / ,
you became / (to be) in the midst of the / (gem-) stones of / fire / ;
you – walked / flawless / in your ways / from the day / you were created / ,
until / iniquity – (was) found / in you / ;
U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld.
U was op God’s heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.
Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd,
totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd .

“u was de gezalfde cherub als de bedekkende (tabernakel-tent) ,
en ik plaatste u op de heilige berg van de godheid [IEUE] ,
u werd in het midden van de vurige (edel-) stenen ;
u wandelde volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd –
totdat ongerechtigheid in u werd gevonden ; 

 
16-17
in·increase-of trade-of·you they-filled midst-of·you violence and·you-are-sinning
and·I-shall-violate·you from·mountain-of Elohim and·I-shall-destroy·you cherub-of
the·one-guarding from·midst-of stones-of fire he-is-haughty heart-of·you
in·loveliness-of·you you-ruin wisdom-of·you on shining-of·you on earth
I-fling·you to·faces-of kings I-give·you to·to-see-of in·you
By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence,
and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God:
and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was
lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness:
I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.
‘profane’ , H2490 chalal ‘to begin ; to profane’ 143x ; eden-life+doubled-deity ;

 • ‘cast’ , H6 abad [from abaddon] ‘proper: to wander away ; perish, destroy, ruin’ 184x ;
  context : so the booth got corrupted, and was flung tot he matrix-land ,
  for them spirits to go use – and again the link is made between the booth
  and “the centre of their dimensional-background” as the pit ;
  important : this time wé need to adapt something : the constant ‘nostril’ hints must
  show that this “house-H”as this booth is the nostril — not the cherub-wheel ….
  So, indeed this house is ‘the queen’s chamber’ in Giza .. but doubled into
  the ‘king’s-Chamber’, twice the size … – this is the eph-ah story of Zech. 6 ;
 • zin context : dus de tabernakel-tent werd corrupt , en op het matrix-land geworpen
  om nu door hen gebruikt te worden ; het constant linken van ‘nostril’ (-aph)
  nu naar “het centrum van hun dimensionele-achtergrond” (de crypte) moet betekenen
  dat niét het cherub-wiel de nostril is – maar dit huis-H …..

“in=by the increase of / your trade / they [=spirits] filled / your midst / (with) violence / ,
and you are sinning [mutilated-eden-life] / :
and=so I shall cause you to be profaned / from the mountain of / the deity [IEUE] / ,
and I cause you – , the cherub – (being) the covering (booth) – to wander away /    +
from the midst of / the (gem-) stones of / fire / ;
your heart – is haughty / in=by your (own) beauty [nostril?] / ,
on (ground of) / your (own) brightness [nostril?] / you ruin [=by the pit] – your wisdom / :
I fling you – on=upon – the land [matrix] / ,
(and) I place you – to=in front of – the [matrix-] kings / , to=for – in=as you – to be seen / ;
Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen.
Daarom verbande ik u van de berg van God, en deed ik u verdwijnen, beschermende cherub,
uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig,
u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde,
ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.

“vanwege de vermeerdering van uw commercie vulden zij [=geesten] uw midden met geweld ,
en u zondigt [corrupt eden-leven] :
daarom laat ik u ontheiligd worden van de berg van de godheid [IEUE] ,
en ik laat u , de cherub als de bedekkende (tabernakel-tent)   +
weggaan vanuit het midden van de vurige (edel-) stenen ;
op grond van uw eigen helderheid van licht [nostril?] ruïneert [=crypte] u uw wijsheid –
ik werp u op het [matrix-] land ,
en ik plaats u voor het aangezicht van de [matrix-] koningen , opdat zij u zien ; 

 
18-19
from·many-of depravities-of·you in·iniquity-of trading-of·you you-profaned
sanctuaries-of·you and·I-shall-bring-forth fire from·midst-of·you she she-devours·you
and·I-shall-give·you to·ash on the·earth to·eyes-of all-of ones-seeing-of·you all-of
ones-knowing-of·you in·the·peoples they-are-desolated on·you decadences
you-become u·ain·k and·there-is-no·you until eon
Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities,
by the iniquity of thy traffick; therefore will I bring forth a fire from the midst of thee,
it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them
that behold thee. All they that know thee among the people shall be astonished at thee:
thou shalt be a terror, and never [shalt] thou [be] any more.

 • ‘terror’, H1091 ballah-ah ‘alarm; terror, destruction, calamity’ ;
  context : the booth wasn’t destroyed , but place upon the matrix-land –
  only at the énd it will ‘destroy itself’, when Tyrus will fall [=previous chaper 27] ;
  since there will be ‘feasts of booths’ during the Interval , we expect a new version
  of this house-H will be made ;
 • zin context : het huis-H is dus niet vernietigd – want op hun matrix-land geplaatst ;
  pas bij de val van Tyrus [vorig hoofdstuk 27] zal ook dit huis verbranden –
  omdat het Festival of Booths ook bestat tijdens de Interval ,
  wordt er waarschijnlijk een nieuwe versie van dit huis-H geschapen ;

“you profaned – your sanctuaries – from=by – your – many – depravities / ,
(being) in=as the iniquity of / your trading / ;
and=so I shall bring forth / a fire / from your midst / , (and) she – consumes you / ,
and I shall place you / to ash / on=upon / the land [matrix] / ,
to the eyes of / all / the ones seeing you / ;
all / the ones – in=under the people – knowing you / are desolated [no-name] / on=over you / ,
you become – terrors / and there-is-no you / untill / forever / ;
Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel
Ontheiligde u uw heiligdommen . Daarom deed ik een vuur uit uw midden oplaaien,
En dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken . Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

“u ontheiligde uw heiligdommen door uw vele ongerechtigheden ,    +
vanwege uw verdorven commercie ;
dus zal ik een vuur doen oplaaien in uw midden , en zij [=vuur] zal u verteren ,
en ik zal u maken tot as op het land [matrix] voor de ogen van allen die u zien ;
allen onder de mensen [=geesten] die u kennen zijn desolaat [geen-naam] over u ,
u wordt een verschrikking en er-is-geen u tot in eeuwigheid ;

 
20-21-22
Sidon – de plaats waar het huis-H nú staat ? ,
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human place-you !
faces-of·you to Sidon and·prophesy-you ! on·her and·you-say thus he-says my-Lord ieue
behold·me ! on·you Sidon and·I-am-glorified in·midst-of·you and·they-know that I ieue
in·to-do-of·me in·her judgments and·I-am-hallowed in·her
Again the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, set thy face against Zidon, and prophesy against it, and say, hus saith the Lord GOD;
Behold, I [am] against thee, O Zidon; and I will be glorified in the midst of thee:
and they shall know that I [am] the LORD, when I shall have executed judgments in her,
and shall be sanctified in her.

 • ‘sidon’ , H6721 tsidon 22x ; it is a ‘she’ , must be a dual of the previous house ;
  or eventually a counter-construct of them ; tsud ‘to hunt’ (ÁH’?, into ÁTH’ carry-off ?) ,
  tsayid ‘hunter (Nimrod)’ ; tsed-ah ‘provision, food’ ; region of SEKHT net ?
 • ‘glorified’,  H3513 kabad ‘dimensionally-heavy’, ‘to be heavy’, either in good or bad sense ;
  colour must be ‘important’  in many shades ;
  context : Tyre and Sidon were closely linked ; the only link we have is the ‘hunting’,
  where later the nets “catch essence from the deep-south” (see previous posted) ;
  note how she is NOT destroyed – but judged , implying het attribute is needed still
  [likely as the fishing-nets which are now SEKHT] .
  In context, Sidon must be the place SEKHET-H’ETEP “field of offerings (for matrix-peace)”,
  as their region now “catching éden aspects” ; see images below ;
 • zin context : Sidon wordt niet vernietigd maar ‘geoordeeld’, dat moet betekenen dat
  haar attribuut nog nodig is : de enigste wortel die we hebben is ‘jagen’ ,
  dus het mag gelinkt zijn aan ‘de visnetten’ , nu SEKHT (zie vorig gepost hoofdstuk) ;
  Sidon moet “het veld van offers” zijn , SEKHET-H’ETEP , de offers ‘van eden’ ;
  zie afbeeldingen en vergelijk het iets zuidelijker liggend ;

“and it is becoming / the word [in right direction] of / IEUE / to me / , saying / :
son of / the adm-human / ,
set-you ! / your countenance / to=against / Sidon= / and prophecy you ! / on=against her / ,
and you say / : thus / he – mylord – IEUE – says / :
behold me (just watch me) ! / (being) on=against you / Sidon / ,
and=for I (will be) dimensionally-heavy [important] / in your midst / ,
and they [=spirits] (will) know / that / I (am) / IEUE /   +
in=by me to execute – judgments – in=upon her / ,
and=for I (will be) proving myself holy / in=by her / ;
(Het oordeel over Sidon)
Het woord van de Heer kwam tot mij:
Mensenkind, richt uw blik op Sidon, en profeteer ertegen.
Zeg: zo zegt de Heere HEERE: zie, ik zál u, Sidon! Ik zal mij in uw midden verheerlijken.
Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben, als ik er strafgerichten voltrek en er geheiligd word.

“en het gebeurt dat het woord [in goede richting] van IEUE tot mij komt , zeggend :
zoon van de adm-man , richt uw aangezicht tegen Sidon , en profeteer tegen haar ,
en u zegt : zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
zie mij tegen u zijn , Sidon , want ik zal [dimensioneel-] zwaar zijn in uw midden ,
en zij [=geesten] zullen weten dat ik IEUE ben , door oordelen over haar uit te voeren ,
want door haar zal ik mijzelf heilig bewijzen ;

 
23-24
and·I-send in·her plague and·blood in·streets-of·her and·he-falls one-wounded
in·midst-of·her in·sword on·her from·round-about and·they-know that I ieue
and·not he-shall-become further for·house-of ishral palm-thorn festering and·thorn
causing-pain from·all-of round-about·them the·ones-disdaining them
and·they-know that I Lords ieue
For I will send into her pestilence, and blood into her streets;
and the wounded shall be judged in the midst of her by the sword upon her on every side;
and they shall know that I [am] the LORD. And there shall be no more a pricking brier
unto the house of Israel, nor [any] grieving thorn of all [that are] round about them,
that despised them; and they shall know that I [am] the Lord GOD.

 • ‘brier’, H5544 sillon ‘thorn, thorns’ 2x ; solel-ah ‘siege-ramp’ [horus-rock] ;
  sal ‘basket’ + deity ? ; Akk. ‘sillû ; ‘salallu ‘to sleep; a bird’ ; ‘silu ‘rib’ (SEPEH’ ?) ;
  then ‘sillu ‘shade, shadow’ ; sululu ‘roof’ ; very unclear ;
 • ‘thorn’, H6975 qots ‘thorn’ 12x ; quts ‘abhor, loathe’ several ; quts ‘awake’ 23x negative ;
 • ‘grieving’, H3510 kaab ‘pain, painful’ 8x ; [Ez.13, index]  ; keeb ‘pain’ ; kab-ah ‘extinguish’ ;
  kowba ‘helmet’ several ; also unclear context ;
  context : tricky line – we’ve no other ‘he’ object that can fall down but house-H
  (compare how also Gog will ‘fall down’) ; likely so cáusing the plague and blood ;
  2) we’re not sure about the line in red , neither the thorns :
  perhaps to ‘this physical body’ which is an abhorrance [since the theme is ‘aspects’] ;
  who despise us : see Placebo [annex, english link] , to the spirits walking between us ;
 • zin context : lastig – we hebben geen andere ‘hij’ als onderwerp dan het huis-H ;
  vergelijk ook hoe Gog neer zal vallen ; dit mag de óorzaak zijn van ‘de plaag’ ;
 • 2) de zin in rood is nog onduidelijk – net als de context van ‘doorn’ ,
  misschien als ‘dit vreselijke lichaam’ , omdat het thema hier ‘aspecten’ is ;
  die ons verachten : zie Placebo [annex] ; de geesten tussen ons wandelend ;

“and I send / the plague [‘the right direction’, therefore fatal for m-realm] /   +
and the blood / in her streets / ,
and=fór – (he,) the deadly wounded one [the house-H] – falls down / in her midst / ,  +
in=into the sword – on=upon her / from round about / ,         [revieuw line]
and they [=spirits] (will) know / that / I (am) / IEUE / ;
and=for – the bitter  – thorn – shall – not – become – further – for the house of – Ishral / ,
and (=as?) the [loathsome] thorn / causing pain / from=by all – the ones around them / ,
(being) the ones disdaining / them [=the house Ishral] /  –
and they [=spirits] (will) / know / that / I (am) / IEUE / (of) lords / ;
Ik zal de pest op de stad afsturen, en bloed op haar straten.
De dodelijk gewonden zullen in haar midden vallen door het zwaard, 
dat van rondom tegen haar is. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben.
Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder
allen die hen omringen en hen verachten. Dan zullen zij weten dat ik de Heere HEERE ben.

“en ik zend de pest [‘de goede richting’, daarom fataal voor m-realm]   +
en het bloed in haar straten ,
want (hij,) de dodelijk gewonde [huis-H] zal naar beneden vallen in haar midden ,
in het zwaard op haar van rondom ,
en zij [=de geesten] zullen weten dat ik IEUE ben ;
want de bittere doorn zal er niet langer zijn voor het huis Ishral [=144] ,
(als?) de verachtelijke doorn die pijn veroorzaakt , door degenen die hen omringen ,
als degenen die hen [=huis Ishral] verachten –
en zij [=geesten] zullen weten dat ik IEUE de Heer ben ;      

 
25-26
thus he-says my-Lord ieue in·to-convene-of·me house-of ishral from the·peoples
which they-are-scattered in·them and·I-am-hallowed in·them to·eyes-of the·nations
and·they-dwell on admth·m ground-of·them which I-gave to·servant-of·me to·Jacob
and·they-dwell on·her to·trusting and·they-build houses and·they-plant vineyards
and·they-dwell to·trusting in·to-do-of·me judgments in·all-of the·ones-disdaining them
from·round-about·them and·they-know that I ieue Elohim-of·them
Thus saith the Lord GOD; When I shall have gathered the house of Israel from the people
among whom they are scattered, and shall be sanctified in them in the sight of the heathen,
then shall they dwell in their land that I have given to my servant Jacob.
And they shall dwell safely therein, and shall build houses, and plant vineyards;
yea, they shall dwell with confidence, when I have executed judgments upon all those
that despise them round about them; and they shall know that I [am] the LORD their God.

 • context : the 144 are scattered now ! : more clear it cannot get ;
  they are scattered in all the present type countries – and very soon get collected ;
  the second part of the line all saved souls must be included , following upon ‘Jacob’ ,
  because ‘the judgments’ sound like Revelation ;
 • zin context : de 144,000 zijn verspreid over alle huidige volken !
  duidelijker kan niet – en zie annex – en worden zometeen uit hen verzameld ;
  het tweede gedeelte van de zin moet gaan over álle zielen-uit-adam die gered zijn ,
  volgend op ‘Jacob’ , en omdat het oordelen lijkt op Openbaring ;

“thus / he – mylord – IEUE – says / :
in=when to gather-together by me / the house of / Ishral [=144k] /   +
from / the peoples [=on earth] / in=as them – (in) which – they [=the 144k] are scattered / ,
and=then I am proving me to be holy / in=by them [=144k] / to the eyes of / the nations [of spirits] / ,
and they [=144] dwell / on=upon / their adm-ground /      +
which / I gave / to my servant / Jacob [all ad-souls on earth to be eden-souls] / ;
and they [now all saved souls !] (will) dwell / to=as trusting / ,
and they (will) built / houses / and plant / vineyards / ,
and=for they (will) dwell / in=as trusting / in=after me to execute / judgments /   +
in=upon all / the ones – from around – disdaining / them / ,
and they (will) know / that / I (am) / IEUE / their deity / .
(Belofte van herstel voor Israël)
Zo zegt de Heere HEERE: Als ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken
waaronder zij verspreid zijn, en ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word,
dan zullen zij in hun land wonen, dat ik mijn dienaar Jakob gegeven heb.
Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten.
Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat ik, de HEERE, hun God ben.

zo zegt IEUE de Heer : wanneer ik het huis van Ishral [=144]    +
verzamel uit de volken [op deze aarde !] waaronder zij verspreid zijn,
dan zal ik door hen mijn heiligheid bewijzen in de ogen van de naties [=van geesten] ;
en zij [144] zullen op hun adm-grond verblijven   +
welke ik mijn dienaar Jakob [=alle geredde adam-zielen] gegeven heb ;
en zij [de laatsten] zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten ;
want zij zullen er onbezorgd wonen nadat ik strafgerichten heb voltrokken   +
aan allen [=geesten] die hen omringen en verachten ,
en zij zullen weten dat ik , IEUE , hun godheid ben .

 


 
15-17.01.19 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
 


rpt : from : Griffiths, ‘contribution to history etc’
het huis-H “uitgerust met (gouden) punten” , zin 13 ;
hoewel een egyptische glyph is dit de hebreeuwse-h ;

 

rpt
hetzelfde huis-H ‘met punten’  ;
USEKH als de “dimensioneel wijde [hal]” ,
zie ook ‘de offers’ als SEKHT H’ETEP ;
de glyph bovenin is geen “twee goden”
maar “de verdubbelde hal”, nu van hen ;

 

ancient-egypt co uk
houtgesneden heiligdom van Tutãnkhámen ;
als het huis-H , beschermd door 4 godinnen
als de veranderde windrichtingen van hun realm ;
de serie uraei zijn hetzelfde als ‘de gouden punten’ :
uraei zijn ‘vrouwelijk’ en let op de hebreeuwse cluster
(-neqebah) gerelateerd aan deze ‘punten’ ;
in veel muurschilderingen over hetzelfde huis
worden de schatten van eden in het huis afgebeeld .

 

rpt
vaak voorkomende glyph in teksten , HA ;
dezelfde hebreeuwse-h als ‘het huis-H neerdalend’

 

rpt
Sidon – als SEKHT H’ETEP

 
————————————– end