chapter context :      — continuation of chapter 29 (2/2)
important is to understand the “mirror” which represents the literal land of Egypt
as “image on earth” of the region in their North (above eden):
the same principle we saw in the previous chapter with the human king Nebuchadnezzar
and the fallen angel of the same title – and even their actions are mirrored;
hoofdstuk context :      — vervolg van hoofdstuk 29 (2/2)
belangrijk is het begrijpen van de ‘spiegel’ welke het letterlijke land Egypte voorstelt
als ‘afbeelding op aarde’ van de regio in hun Noorden (boven eden) :
hetzelfde principe zagen we in vorig hoofdstuk bij de menselijke koning Nebuchadnesar
en de gevallen engel met dezelfde titel – en zelfs hun ácties zijn gespiegeld ;

 

…voor ons is dit dankbaar werk – want dit is een een bijzonder hoofdstuk
dat veel van de tot nu toe gevonden onderwerpen bevestigt ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Ezechiel 30
 

1-2-3
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human prophesy-you !
and·you-say thus he-says my-Lord ieue howl-you ! woe ! for·the·day that near day
and·near day to·ieue day-of cloud era-of nations he-shall-become
The word of the LORD came again unto me, saying, Son of man, prophesy and say
Thus saith the Lord GOD; Howl ye, Woe worth the day! For the day [is] near,
even the day of the LORD [is] near, a cloudy day; it shall be the time of the heathen.
“and it becomes / the word [in right direction] of IEUE / to me / , saying / :
son of / the adm-human / prophesy you ! / and say / :
thus / he – myLord – IEUE – says / : howl you ! / woe / for=as the day ! / ,
that=because / the day – (is) near / , and=as – the day – to=of IEUE – (being) near / :
the event of=for – the nations [=of spirits] – shall be – (as) the day of – the cloud / ;
(De oordeelsdag over Egypte)
Het woord van de Heer kwam tot mij : mensenkind, profeteer en zeg : zo zegt de Heere HEERE:
Weeklaag: ach, die dag ! Want nabij is de dag, ja nabij is de dag van de Heer.
Het is een dag van wolken; de tijd van de heidenvolken zal komen !

“en het woord [in goede richting] van IEUE komt tot mij , zeggend :
zoon van de adm-man , profeteer en zeg : zo zegt IEUE de Heer :
wee die dag ! want nabij is de dag , nabij is de dag van IEUE :
de gebeurtenis voor de volken [=van geesten] zal zijn als de dag van de wolk (van doem) ;

 
4-5
and·she-comes sword in·Egypt and·she-becomes sore-travail in·Cush in·to-fall-of
wounded-one in·Egypt and·they-take throng-of·her and·they-are-demolished
foundations-of·her Cush and·Phut and·Lud and·all-of the·mixture and·Chub and·sons-of
land-of the·covenant with·them in·the·sword they-shall-fall
And the sword shall come upon Egypt, and great pain shall be in Ethiopia, when the slain shall
fall in Egypt, and they shall take away her multitude, and her foundations shall be broken down.
Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the mingled people, and Chub, and the men of the land
that is in league, shall fall with them by the sword.
‘put’ , H6316 put, phut ;    unknown ,
‘lud’ , H3865 lud,                 unknown ,
‘chub’, H3552 kub 1x;        unknown ,

 • context : nations (from regions) of the deep-south dimension (regions as ‘salty marshes’) ;
  there is so little context of the used roots that likely they weren’t for us to understand ;
  to make them into ‘Lybians’ etc does not seem a proper way to do it .
  ‘Arabia’ also seems to be a region in the deep-south , per ‘dragons of Arabia’ in Esdras ;
  these nations of spirits ascended to the north , to here ;
  The interesting is ‘the sons of the land of the covenant’ – as the pre-Eden land Rachab ,
  and these are those ‘sinners’ ? What covenant – also the 200 captains of the Watchers
  made a covenant or oath (with eachother) ;
 • zin context : naties (van regio’s) uit de dimensie in het zuiden (regio’s als ‘ziltige moerassen’) ;
  er is zo weinig context bij de gebruikte namen dat het niet de bedoeling lijkt dat we deze
  begrijpen ; en ook het voorgestelde ‘Lybië’ etc. lijkt onhoudbaar . ‘Arabie’ moet ook een
  regio in het zuiden zijn , per “draken van Arabie” in Esdras ; deze naties van geesten zijn
  opgeklommen naar het noorden , hier ;
  Interessant is de term ‘zonen van het verbond’ – gelinkt aan het pre-eden land ‘Rachab’ ?
  en wat voor verbond –  ook de 200 kapiteins van de gevallen engelen sloten een verbond ,
  (als eed onderling)  ;

“and=for – the sword  – comes – into Egypt [=Sekht field north] / ,
and – great pain – becomes – in=to Cush [=the region below that] / ,
in=when – the slain –  fall – in Egypt [=Sekht field] / ,
and=for they [=Thoth] (will) seize / her multitude [=of spirits] / ,
and – her – foundations – (will be) demolished / ;
Cush / and Phut / and Lud / and=as all / the mingled ones [=spirits of mixed aspects?] / ,   +
and Chub / and=as the sons of / the land of / the covenant / with them / , shall fall – in=by the sword / ;
Het zwaard zal in Egypte komen, pijnscheuten zullen Cusj bevangen,
als er dodelijk gewonden vallen, men zijn overvloed meeneemt en zijn fundamenten afbreekt.
Cusj, Put en Lud, en alle mensen van allerlei herkomst, Kub en de zonen van het land
van het verbond zullen met hen door het zwaard vallen.

“want het zwaard zal in Egypte [=Sekht veld noorden] komen,
en er zal grote pijn zijn in Cush [=de regio daaronder] ,
wanneer de dodelijk gewonden vallen in Egypte [=Sekht veld noorden] ,
want zij [=Thoth en zijn lakeien] zullen haar menigte [=van geesten] grijpen ,
en haar fundamenten zullen worden afgebroken ;
Cush , Put en Lud als alle vermengden [=geesten met vermengde aspecten?] ,  +
en Kub als de zonen van het land van het verbond met hen , zullen door het zwaard vallen ;

 
6-7
thus he-says ieue and·they-fall ones-being-supporters-of Egypt and·he-comes-down
pomp-of strength-of·her from·Migdol Syene in·the·sword they-shall-fall in·her
averment-of my-Lord ieue and·they-are-desolated in·midst-of lands ones-being-desolated
and·cities-of·him in·midst-of cities ones-being-deserted they-shall-become
Thus saith the LORD; They also that uphold Egypt shall fall; and the pride of her power shall
come down: from the tower of Syene shall they fall in it by the sword, saith the Lord GOD.
And they shall be desolate in the midst of the countries [that are] desolate, and her cities
shall be in the midst of the cities [that are] wasted.

 • ‘syene’, H5482 sven-eh ; in previous chapter it made sense that this is in the eastern delta ,
  which can make it ‘Sais’ the city of Neith (later Athena) ; “the eden-word to guard”
  as SAAU ; occasionally mentioned in the spells ;
 • context : it seems the whole Sekht-field (as false garden) comes down :
  these lines address regions – not spirits : (-gaun) as false
  root from (-gan) , [eden-] garden ;                                                    
  the “coming down” is also ‘descend, incline, etc’ ; 
  therefore “supports” are the same valid ; and we had in
  another chapter the line ‘the obelisks/pillars will crash
  down to the land’ ! ; also the last line makes sense then –
  the cities came down and are now at the land belów Sekhet
  (as ‘Cush’) ; to right : cities mentioned in the Sekht field :

rpt
7 (or 8) cities in Sekhet (CT 466)
 • Migdol line : still unclear , left in blue ; is ‘the sword’
  the ‘pillar of fire’ ? , see line 22 ff.                                            
  stacked regions as the buildup of the Ziggurat :
  the famous ‘hanging gardens of Babylon’ depicted exact
  the Sekht-field as garden on top of the construct (to right) ;
  the other regions as domes (lands) below it – and it is not
  hard to imagine how this whole construct implodes

pinterest
 • zin context : het lijkt erop dat het hele Sekht-veld neervalt :
  er worden regio’s en steden geadresseerd – geen geesten :
  de ‘valse tuin’ als (gaun) van (gan) , [eden-] tuin ;
  het ‘wegzinken’ is de wortel “afdalen” ; daardoor zijn
  ‘supports’ net zo goed mogelijk – we hadden al een hoofdstuk
  waar “de pilaren/obelisken op het land neer zullen storten” .
  Dan slaat de laatste zin ook ergens op : de steden van Sekhet
  liggen nu op het land eronder (als Cush) ;
  rechts : 7 (of 8) steden in het Sekhet veld ;
  Migdol zin : nog onduidelijk , daarom niet vet ; is ‘het zwaard’ de kolom van vuur ? (zie 22) ,
  de Ziggurat als ‘opéengestapelde regio’s of koepels’ : de ‘hangende tuinen van Babylon’
  gaven precies het Sekht-veld als tuin in de bovenste etage weer ; de andere regio’s als
  verder naar het zuiden – het is niet moeilijk voor te stellen hoe dit construct implodeert ;

“thus / he – IEUE – says / : and=for – the supports of – Egypt [=Sekht field] – (will) fall down / ,
and the pomp [=false garden] of – her strength – comes down (=descends) / ;
from=for Migdol [=east delta] / (to) Syene [=east delta, SAAU] / shall fall – in the sword / in her [=in south?]/,
(is) the declaration of / myLord – IEUE / ;
and (the land) (will be) desolate [=no-name] – in the midst of – desolated – lands / ,
and it’s cities [=of Sekhet] – shall become –  in the midst of – the deserted – cities [=further south] / ;
Zo zegt de Heer: zij die Egypte ondersteunden, zullen vallen, zijn sterke trots zal wegzinken.
Van Migdol tot Syene zullen zij daar vallen door het zwaard, spreekt de Heere HEERE .
Zij zullen verwoest te midden van verwoeste landen liggen.
Zijn steden zullen te midden van verwoeste steden liggen .

“zo zegt IEUE : want de supporten van Egypte [=Sekhet veld] zullen neervallen ,
en de trots [=valse tuin] van haar kracht zal neerkomen (=afdalen) ;
want Migdol [=oost-delta] (tot) Syene [=west-delta] zullen vallen in het zwaard in haar [=in zuiden?] ,
is de verklaring van IEUE de Heer ;
en (het land) zal desolaat [=geen-naam] zijn te midden van de desolate landen ,
en de steden [=van Sekhet-veld] zullen worden te midden van de verlaten steden [=zuidelijker] ;

 
8-9
and·they-know that I ieue in·to-give-of·me fire in·Egypt and·they-are-broken all-of
ones-helping-of·her in·the·day the·he they-shall-go-forth mlakim messengers
from·to·faces-of·me b·tzim in·the·boats. to·to-make-tremble-of Cush trusting-one
and·she-becomes sore-travail in·them in·day-of Egypt that behold ! coming
And they shall know that I [am] the LORD, when I have set a fire in Egypt,
and [when] all her helpers shall be destroyed. In that day shall messengers go forth
from me in ships to make the careless Ethiopians afraid,
and great pain shall come upon them, as in the day of Egypt: for, lo, it cometh

 • ‘helpers’, H5826 azar ‘to help’  81x , no other option ;
 • ‘ships’, H6716 tsiy ‘ship’ 4x ; we had “their boat-construct will not cross anymore inbetween” Is. 33 ;
  twice negative ; option : 6723 tsiyy-ah ‘drought’ 16x ? ; 6728 tsiyyi ‘desert dweller’ 6x ,
  not only as animals but also ‘the land Assyria founded by them that dwell in the desert’
  [north] , Is.23 (see index) ;
 • ‘careless’, H983 betach ‘secure, safe, proper: place of refuge’ 42x ;
 • context : it could never write ‘ship’ ;
  first ofcourse, the angels don’t need ‘ships’ – this is not Battlestar Galactica ;
  the ‘dry-region dwellers’ as them spirits in the land just above eden are mentioned in Is. 23 ,
  this dry-region for them as ‘being above the dimension (waters) of eden’ ;
  and runs even better by syntax : ‘go forth from…to’ ; (note how this root is double-y) ;
  Sekhet in the north and the region more south : again a reference to helpers (supports) ,
  the term is ‘broken, crashed’ and should therefore relate to ‘constructs’ which carry
  the more northern situated Sekht field (or who would be her helpers ?) ;
 • zin context : er kan nooit ‘schepen’ hebben gestaan ;
  natuurlijk hebben engelen geen ‘schip’ nodig – dit is geen Battlestar Galactica serie ;
  de ‘droge plaats’ als de regio vlak boven eden (Is.23) en ‘droog’ omdat het ‘boven de
  dimensie (als wateren) van eden ligt’ ; ook de syntax loopt nu beter : “uitgaan … náar” ;
  en het verschil tussen de twee wortels is slechts éen -y ;
  Sekht in het noorden , en de zuidelijker regio : weer een term als ‘helpers’ (supporten) ,
  daarna de wortel ‘breken’, dat alleen kan slaan op ‘constructen’ – die het meer noordelijk
  gelegen Sekht-veld dragen ;

“and they (shall) know / that / I (am) IEUE / in=when I set fire / in Egypt [=the field] / ,
and=after – all – the ones [=’constructs’] helping her – (have) are broken / :
in – that – day / angels – shall go forth / from before me / in=to the dry-region-dwellers [=more south] / ,
to=for to make to tremble – the selfsecure (place of refuge of) – Cush [=that region more south] / ,
and – great pain – becomes – in=upon them / , in=at the day of / Egypt [=field more north] / ,
that=because / behold / (it) (will be) arriving ! / ;
Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben, wanneer ik Egypte aan het vuur prijsgeef
en al zijn helpers vermorzeld worden. Op die dag zullen gezanten van voor mijn aangezicht
in schepen uitvaren om het onbezorgde Cusj schrik aan te jagen.
Pijnscheuten zullen hen bevangen als op de dag van Egypte, want zie, het komt !

“en zij zullen zij weten dat ik IEUE ben , wanneer ik Egypte [=veld noord] in brand zet ,
nadat al haar helpers [=’constructen’] zijn gebroken :
op die dag zullen engelen   +
van voor mijn aangezicht uitgaan naar hen die in de droge-plaats zijn [=land meer zuidelijk] ,
om het zelfverzekerde Cush [=dat land zuidelijker] schrik aan te jagen ,
en grote pijn zal hen bevangen op de dag van Egypte , want zie , het zal komen ! ;

 
10-11
thus he-says my-Lord ieue and·I-eradicate throng-of Egypt in·hand-of Nebuchadrezzar king-of Babylon he and·people-of·him with·him terrifying-ones-of nations ones-being-brought
to·to-ruin-of the·land and·they-unsheath swords-of·them on Egypt and·they-fill the·land wounded
Thus saith the Lord GOD; I will also make the multitude of Egypt to cease by the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon. He and his people with him, the terrible of the nations,
shall be brought to destroy the land: and they shall draw their swords against Egypt,
and fill the land with the slain.

 • context : though interlinear has ‘to cease’ , H7673 (shabath) ‘to rest , by implication to cease’
  is far too positive compared with ‘the slain’ in last line ; to avoid this was changed on purpose
  (by Esau) , now writing ‘the multitude will rest’, we use the next root (schth, also in this line) ;

“thus / he – myLord – IEUE – says / :
and I cause – the multitude of – Egypt [=field] – to be destroyed    +
in=by the hand of / Nebuchadnesar [=Thoth] / king of / [Mystery-] Babylon / :
he / and his people [=class of fallen archangels] / with him / , (being) the terrifying ones of / the land / ,
the ones being brought / to=for to ruin / the land [=north] / ,
and they draw / their swords / on=against / Egypt [=field] / and fill / the land / (with) the slain / ;
Zo zegt de Heere HEERE: Ja, ik zal de menigte van Egypte doen ophouden door de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel. Hij en zijn volk met hem, de gewelddadigste van de heidenvolken, die meegebracht zijn om het land te gronde te richten, zullen hun zwaarden tegen Egypte trekken en het land vullen met gesneuvelden.
“zo zegt IEUE de Heer : en ik zal de menigte van Egypte [=veld noord] vernietigen   +
door de hand van Nebuchadnesar [=Thoth] , de koning van [Mystery-] Babylon :
hij en zijn mensen [=classe gevallen aartsengelen] met hem — de angstaanjagenden van het land ,
die gebracht zijn om het land te gronde te richten ,
en zij trekken hun zwaarden tegen Egypte en vullen het land met gesneuvelden ;

 
12
and·I-give waterways drained and·I-sell the·land in·hand-of evil-men and·I-desolate land
and·fullness-of·her in·hand-of alien-ones I ieue I-spoke
And I will make the rivers dry, and sell the land into the hand of the wicked: and I will make
the land waste, and all that is therein, by the hand of strangers: I the LORD have spoken [it].
context : the same use of the word ‘Nile’ shows it is above eden ;
“and I make / the branches of the river [of light] (Nile) / dry / ,
and sell / the [now imploded-] land / into the hand of / evil men / ,
and=for I make – the land – and her fulness – desolate [=no-name] in=by the hand of / alien ones / :
I – IEUE – (have) spoken [in right direction] / ;
Ik zal de rivieren droogleggen en het land overleveren in de hand van kwaaddoeners. Ik zal het land en al wat het bevat, verwoesten door de hand van vreemden. Ík, de HEERE, heb gesproken.
“en ik zal de kanalen [van de rivier van licht] (Nijl) droogleggen ,
en het [nu ingestorte-] land  verkopen in de hand van kwaaddoeners ,
want ik maak het land en haar volheid desolaat [=geen-naam] door de hand van vreemden :
ik , IEUE heb gesproken [in goede richting] ;

 
 

wiki
the delta as Sekht-field ; Thebes (No) is far to the south (in Pathros, Upper-Egypt)

 
 

B)
 
13-14-15
hoofdstuk wisseling :
de steden , nu als verschillende ‘constructen’ in hun noorden worden geoordeeld ,
thus he-says my-Lord ieue and·I-destroy ordure-idols and·I-eradicate forbidden-idols
from·Noph and·prince from·land-of Egypt not he-shall-become further and·I-give fear in·land-of
Egypt and·I-desolate Pathros and·I-give fire in·Zoan and·I-do judgments in·No
and·I-pour-out fury-of·me on Sin stronghold-of Egypt and·I-cut-off throng-of No
Thus saith the Lord GOD; I will also destroy the idols, and I will cause [their] images to cease out of Noph; and there shall be no more a prince of the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt. And I will make Pathros desolate, and will set fire in Zoan, and will execute judgments in No.
And I will pour my fury upon Sin, the strength of Egypt; and I will cut off the multitude of No.

 • ‘zoan’, tsoan ; former Tanis , 14th nome , lower-egypt , eastern delta ; TCHÃNT ;
 • ‘destroy’, H6 abad ,into abaddon ;
 • ‘idols’, H1544 gillul ‘idol’ , -galal ‘to roll, round’ etc ; +deity? ; Akk. gallû ‘demon, policeman’ ,
  (2 gallus watched over Dimizu/Adam daily) ; gallabu ‘barber’, basic root ‘be round’ ;
 • H457 elil ‘idol’ ; double-deity ; Akk. elallu ‘type wood or stone’ (idol?) ; elêlu ‘be clean, purify’,
  elilu ‘a song’ ; ellu ‘magician, sorcerer, incantation, spell, be pure, clean’ ;
 • ‘sin’, H5512 siyn ; bordercity at eastern delta ; Pelusium ; SENAU
  “eden-word for vulture-rule to copy” ; is it a stronghold because of it’s name SEN
  As the concept of ‘to copy’ (lit. ‘to make matrix-existence using the adamite-soul’) ?
 • context : chapter change – the used attributes are far too heavy for ‘literal cities’ :
  the principle of ‘the land mirrored into the north’ ;       
  in chapter 29 the human king Nebuchadnessar was juxtaposed          
  to the fallen archangel ; where the actions of the former on earth
  were juxtaposed to Thoth’s coming actions in their north .
  Similar here : though it are literal cities on earth (too) ,
  the attributes are far too heavy (and see Tehpanes, later on) ;
  Noph : Memphis , as their root T’EP (dimensional-foreground) ,
  No : Thebes as their root -P , the cistern (SH) they took ;
  the cistern making physicality , hence ‘multitude’ in last line ;
  Pathros : south-egypt , as ‘dimensional background’ still
  Sin : it’s name as “eden-word to copy” must be ‘the stronghold’,
  Zoan : we don’t know yet ,
  idol and destroy : the uncommon term -abad is used (as Abaddon) ,
  Making the ‘idols’ to refer to ‘physicality’, hence ‘prince’ in next line ;

pinterest
 • zin context : het land en haar steden als het land ‘gespiegeld in hun noorden’ ;
        in hoofdstuk 29 belegerde de letterlijke koning Nebuchadnesar het letterlijke Tyrus ,
  en dat werd ‘gespiegeld’ op de gevallen engel Thoth en ‘het Egypte in het noorden’ ;
  de gebruikte attributen zijn veel te zwaar voor ‘letterlijke steden’ :
  ook al worden hier letterlijke steden genoemd , ze vertegenwoordigen een te zwaar
  attribuut om ‘letterlijk Egypte’ te zijn (vergelijk vooral Tehpanes , verderop) .
  Noph : als Memphis, dimensionele-achtergrond , hun root T’EP ; No : als hun root -P ,
  als de cistern (SH) die lichamelijkheid maakt, welke zij veroverd hebben – vandaar ‘de menigte’
  in laatste zin ; Pathros : zuid-Egypte , in de dimensionele-achtergrond ; Sin : de naam moet
  belangrijk zijn als “eden-woorden te kopiëren” , wat ‘hun vesting’ is ; Zoan : nog onduidelijk ;
  afgoden en vernietigen : de ongebruikelijke term -abad (Abaddon) is gebruikt ,
  de afgoden moeten ‘lichamelijkheid’ zijn , vandaar ‘de prins’ in volgende zin ;

“thus / he – myLord – IEUE – says / :
and I destroy (abad) / the idols [=for physicality] / and I ruin / the idols [=?] / from Noph [=Memphis] / ,
and – it shall – not – be – anymore – a prince [=from our stolen Original]   +
from the land of – Egypt [=whole region north] / ,
and I give / fear / in the land of / Egypt / ;
and I make – Pathros [=dimensional-background] – desolate [=no name] / ,
and I set fire / in Zoan [=Tanis] / and do / judgments / in No [=Thebes as northern cistern] / ;
and I pour out / my fury / upon / Sin [=’eden-word to copy’] / , the stronghold [+m-realm] of / Egypt / ,
and I cut off / the multitude [or: ÁMEN, the hidden one’] of / No [=Thebes as cistern] / ;
Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal de stinkgoden vernielen en de afgoden uit Nof wegdoen.
Er zal geen vorst meer uit het land Egypte komen. Ik zal vrees in het land Egypte geven.
Ik zal Pathros verwoesten, Zoan aan het vuur prijsgeven en strafgerichten voltrekken over No.
Ik zal mijn grimmigheid uitstorten over Sin, de vesting van Egypte.
Ik zal de menigte van No uitroeien.

“zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
en ik vernietig de afgoden [=?] , en verniel de afgoden [=voor lichamelijkheid] uit Noph [=Memphis] ,
en er zal geen prins [=van ons gestolen Origineel] meer komen uit het land Egypte [=hele regio noord] ,
en ik geef vrees in het land Egypte ;
en ik maak Pathros [=dimensionele-achtergrond] desolaat [=geen-naam] ,
en ik zet Zoan [=Tanis] in brand , en voltrek oordelen over No [=Thebes als cistern] ;
en ik giet mijn grimmigheid uit over Sin [=’eden-woord te kopiëren’] , de vesting van Egypte ,
en ik snij de menigte van No [=cistern voor lichamelijkheid] af ;

 
16-17
and·I-give fire in·Egypt to-travail-of she-shall-travail Sin and·No she-shall-become
to·to-be-rent-of and·Noph distresses-of by-day choice-young-men-of Aven and·Pi-Beseth
in·the·sword they-shall-fall and·they in·the·captivity they-shall-go
And I will set fire in Egypt: Sin shall have great pain, and No shall be rent asunder,
and Noph [shall have] distresses daily. The young men of Aven and of Pibeseth shall fall
by the sword: and these [cities] shall go into captivity.  =all towards cush ?

 • ‘aven’, H206 aven ; region near Damascus [a plain] ; ‘vanity’, region of bordersky (at Thebes) ? ;
  if related to ‘young men’ then the furnaces in the ÁN(T) valley (at Thebes) ?
 • ‘pi beseth’, H6364 pi-beseth 1x ; said as PER BASTT (the cat) , a bit above Memphis ;
  but logic can be (ppsth) is Bubastis , BAÁST “new-adamite-throne for the Ba-soul” ,
  which makes sense when this is about ‘young men’ (see the Ba bird in posted chapter) ;
 • context : Tyre is Memphis , [Mystery-] Babylon is Thebes ,
  another chapter equates Nineveh (the fish-pool, the cistern) to No (Thebes) ;
  here No will be ‘split-open (or ‘off’)’ , the same as glyph PESHEN , the cleaved-SH-pool ,
  while in another chapter Mystery-Babylon had the ‘cooking-pot’ as “furnaces” (south) ;
  2) here is said that Noph ‘will have distress’ , the narrowness-root is (-tsiyr) as Tyre ;
  captivity : it is still about the ‘young men’, it may read “or go in captivity” ,
  but it can be that their core isn’t dead – but that they got stripped from aspects ;
  compare line at the end , where they will be dispersed ;
 • zin context : Tyrus als Memphis , [mystery-] Babylon als Thebes ,
  een ander hoofdstuk zegt ‘is Nineveh niet als No ?’, waar Nineveh de “tank” (poel) is ;
  hier wordt No “opengespleten (of afgespleten)” als glyph PESHEN , de opengespleten
  cistern ; waar in het gepostte hoofdstuk Mystery-Babylon ‘de kookpot’ is ;
  2) hier is Noph ‘in nood’, van de wortel “nauwheid” als de wortel van Tyrus (-tsiyr)  ;
  Bubastis : het gaat over ‘de jonge mannen’, en Bubastis , BAÁST bevat (hun) Ba-geest
  als de vogel ; “de nieuwe-adamitische-troon voor de Ba-geest” (zie afbeelding boven) ;
  gevangenschap : het gaat nog steeds over ‘de jonge mannen’ – er kan staan
  ‘of gaan in gevangenschap’; maar het zou ook kunnen dat ze nu “gestript” zijn ,
  voor dit laatste vergelijk ‘het hen verstrooien’ in laatste zin van hoofdstuk ;

“and I set / fire / in Egypt / :
Sin [=‘to copy the eden-word’] – shall greatly travail [=eden-life+deity] / ,
and No [=Thebes, cistern] / shall be / split open [or: ‘off’] (!) / ,
and Noph [=Memphis] / (will have) distress [=narrowness] / daily / ;
the choice young men of / Aven [=furnaces?] / and Pibeseth [=BAÁST] / shall fall – in=by the sword / ,
and (=then?) they – shall go – in captivity [=now being stripped?] / ;
Egypte zal ik aan het vuur prijsgeven : Sin zal ineenkrimpen van pijn.
No zal opengescheurd worden en Nof zal dagelijks in nood zijn. De jonge mannen van Aven en PiBeseth zullen door het zwaard vallen en de jonge vrouwen zullen in gevangenschap gaan.

“en ik zet Egypte [=de hele regio] in brand :
Sin [=’eden-woord te kopiëren] zal ineenkrimpen van pijn ,
No [=Thebes, cistern] zal opengescheurd [of: ‘afgescheurd] worden ,
en Noph [=Memphis] zal dagelijks in nood zijn [=’nauwheid’] ;
de jonge mannen van Aven [=vurige ovens?] en PiBeseth [=BAÁST] zullen door het zwaard vallen , en zullen (dan) in gevangenschap gaan ;

 
18-19
and·in·Tahpanhes he-is-dark the·day in·to-break-of·me there slider-bars-of Egypt
and·he-is-eradicated in·her pomp-of strength-of·her she cloud he-shall-cover·her
and·daughters-of·her in·the·captivity they-shall-go and·I-do judgments in·Egypt
and·they-know that I ieue
At Tehaphnehes also the day shall be darkened, when I shall break there the yokes of Egypt:
and the pomp of her strength shall cease in her: as for her, a cloud shall cover her,
and her daughters shall go into captivity. Thus will I execute judgments in Egypt:
and they shall know that I [am] the LORD.

 • ‘tahpanhes’,  H8471 thachpanches or thechaphneches ; (not Tell Defeneh) ; it must be in the
  Memphis region and there must be Pharaoh’s palace and it must be an entrance (Jer.) ;
  closest come TEPH’ET gate (since it adresses ‘bars’ (which were in the gate) ;
  TEP-NETCHEM-U-S as a city ? , very possible TEFNUT (Tephnet) as feminine construct ;
  (related to Damascus [TEM] because there bars are broken – but that is south) ;
 • ‘break’ , H7665 shbr ‘to break’ etc , ‘to break off, away, etc’ ; [not shdd, to destroy] ,
 • ‘yokes’, H4133 mot-ah ‘yoke, pole, bars (of yoke)’, 12 x ; the mattah axis-cluster is also negative ;
 • context : Tahpanes : the most we can go by is Jeremiah , who got the order “to take the two
  (gem-) stones in (one) hand, and bury them in the brickwork at the entrance of Pharaoh’s
  temple which is in Tehpanhes” – these two stones were found by Flinders Petrie when
  excavating a temple in Noph , Memphis . This makes Tahpanes “a power construct”,
  not so much a separate city , and here is said that she has ‘daughters’ ,
  which always represent created constructs ;        
  [by?] the T’EP-root”
to right : T’EP(T) NES, “divine city of the tongue
rpt
 • day will be darkened : so powerful is their construct
  that it apparently is the key to their matrix-day ;
  bar(s) : we can’t help thinking the term is singular ,
  and related to a concept of ‘tunnel’ (see to right)      
  perhaps understood as ‘a wormhole’ – through which
  the matrix-day appears as this present dimension ;
  the cluster is negative and related to (the type)
  dimensional-axis (as -mtth) , broken in Zecheriah ;
  the bar at the gate , in Job : the chapter Job describes
  how “the gate north was made – sealed with a bar” :
  can this ‘bar’ be related to a possible ‘wormhole’ ? ,
  as a construct “which makes contact with their inversed
  dimension (but in order to speak the right word through it)”?
  the ‘wormhole’ : pictured to right, book of gates III ;
  as a tube supported by deities , and the main deity
  has ‘to go through it’ ; also the ‘elongated eden-ram
  horns’ are mentioned – but we’ll have to translate this one again ;

rpt
[click pic(s) to enlarge]

 
 

sacredtexts com

mouth and tongue (gate) : strange is the relation with ‘the tongue’ as glyph NES ;
though the mouth – as gate – makes the sound , the wórds are formed ‘by the tongue’ ,
and it seems they either stole this tongue construct , or made a mimick of it :
perhaps this wormhole ‘forms the (stolen-) eden-words into their dimension” (as ‘light’) ?
Ani , the ‘scribe of Osiris’ calls himself “of the house of the tongue”, as sacred construct ;
and that Joseph married Asenath , NES NT , “the tongue of Neith” (Athena) , cannot be
coincidence . In glyphs, T’EP (NES) is also ‘to taste’ , as well as close to ‘the apple’ (T’EPH’) ,
so we wonder how this attribute relates to Eve (considered tasting as touching their
other reality – namely ‘via the mouth’..) ;
 • zin context : ‘de grendel’ mogelijk als “een dimensioneel wormgat” (engels : wormhole) ,
  zie bovengaand ;

“and – the [matrix-] day – (will be) darkened – in=at Tahpanhes [=T’EP-NES] / ,
in=when I break (off) – there – the slider-bar(s) (‘wormhole’?) of / Egypt [=whole north region] / ,
and=for – the pomp [=false garden] of – her strength – (shall) be broken away – in=from her / ;
(she,) the (gloomy-) cloud – shall cover her [=Tahpanes] / ,   +
and her daughters [=’constructs’] / shall go / in captivity / ;
and=for I do / judgments / in Egypt [=whole region] / , and they (shall) know / that / I – (am) IEUE / ;
En in Tachpanhes zal de dag ingehouden worden, als ik de jukken van Egypte daar breek
en zijn sterke trots er doe ophouden. Een wolk zal hem bedekken, en zijn dochters
zullen in gevangenschap gaan .
Zo zal Ik strafgerichten over Egypte voltrekken. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben.

“en de [matrix-] dag zal verdonkerd worden in Tahpanhes [=T’EP-NES?] ,
wanneer ik de grendel (of: ‘het juk’) van Egypte [=hele regio noord] daar breek ,
want haar sterke trots [=’valse tuin’] zal van haar weggebroken worden ;
(zij,) de wolk (van doem) zal haar [=Tahpanhes] bedekken ,  +
en haar dochters [=’constructen’] zullen in gevangenschap gaan ;

want ik voltrek strafgerichten over Egypte [=hele regio noord] ,
en zij zullen zij weten dat ik IEUE ben ;

 
C)

 
20-21
hoofdstuk wisseling : over hun construct dat hun boot draagt , in het noorden ,
and·he-is-becoming in·one-of ten year in·the·first in·seven to·the·month he-becomes word-of
ieue to·me to·to-say-of son-of human arm-of Pharaoh king-of Egypt I-broke and·behold !
not she-is-bound-up to·to-give-of remedies to·to-place-of bandage to·to-bind-up-of·her
to·to-make-steadfast-of·her to·to-grasp-of in·the·sword
And it came to pass in the eleventh year, in the first [month], in the seventh [day] of the month,
[that] the word of the LORD came unto me, saying, Son of man, I have broken the arm
of Pharaoh king of Egypt; and, lo, it shall not be bound up to be healed,
to put a roller to bind it, to make it strong to hold the sword.

 • ‘roller’, H2848 chittul ‘bandage’ 1x  ; 2853 chathal [unknown] possible ‘swaddled’ 1x ;
  chath ‘crushed, dread’  ; chathull-ah ‘swaddling band’ 1x ; contextually possible ;
 • context : symbolic introduction of the theme :  

“and it happens / in the eleventh – year / , in the first (month) / , in the seventh – to=of the month / ,
(that) the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me / , saying / :
son of / the adm-human / , I broke  – the arm of – Pharaoh – king of – Egypt [=whole region north] / ,
and behold ! / she [=arm] (will) – not – (be) bound up / to=for to be given / healing / ,   +
to=by to place / a bandage / to=for to bind her up / ,
[in order] to=for to make her [=arm] steadfast (enough) / to=for to hold / in=as the sword / ;
(het oordeel over de farao)
Het gebeurde in het elfde jaar, in de eerste maand, op de zevende van de maand,
dat het woord van de Heer tot mij kwam:
Mensenkind, Ik heb de arm van de farao, de koning van Egypte, gebroken. En zie, hij is niet verbonden door een verband aan te leggen om hem te verbinden, om genezing te brengen,
om hem sterk genoeg te maken om het zwaard te hanteren.

“en het gebeurt in het elfde jaar , in de eerste (maand) , op de zevende van de maand,
dat het woord [in goede richting] van IEUE tot mij komt : zoon van de adm-man ,
ik heb de arm van Pharaoh de koning van Egypte [=hele regio noord] gebroken ,
en zie , zij [=arm] zal niet verbonden worden om zo genezing to brengen ,  +
door een verband aan te leggen om haar te verbinden ,
om haar sterk (genoeg) te maken om het zwaard te hanteren ;

 
22-23-24
zoals Thoth gedwongen word Sekhet te vernietigen, moet hij dat ook doen met beide assen ,
therefore thus he-says my-Lord ieue behold·me ! to Pharaoh king-of Egypt and·I-break
arms-of·him the·steadfast-one and the·one-being-broken and·I-make-fall the·sword
from·hand-of·him and·I-scatter Egyptians in·the·nations and·I-toss·them in·the·lands
and·I-make-steadfast arms-of king-of Babylon and·I-give sword-of·me in·hand-of·him
and·I-break arms-of Pharaoh and·he-moans moanings-of one-wounded to·faces-of·him
Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I [am] against Pharaoh king of Egypt, and will break
his arms, the strong, and that which was broken; and I will cause the sword to fall out of his hand.
And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break Pharaoh’s arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded [man].
‘strong’, H2389 chazaq ‘mighty’ but negative connotation or reason ; unclear root ;

 • context : just as Thoth was forced to destroy Sekht , now he has to destroy the both axis ;
  previous line was the introduction tot his theme ,              
  to right , it shows what ‘the both arms’ are –
  as the elongated two axis of the eden-ram in Daniel :
  for ‘the horns got proud and grew high’ .
  The deity is Nu (‘dome/of the ultimate word-inside’)
  representing the (north-) outercourt they designed ;
  his arms support their boat-construct , and note how
  the region abóve the boat is depicted upside-down .
  Inbetween his arms is the line (here from left to right)
  “[by] this. god (=Nu). existences to make. , [by] to make
  the support (sths). [for] the dimension (north). of [=as].
  the two arms. [being] the two elongated eden-ram horns
  (NN). [in order for] speech to manifest (prr).”;
  note how ‘to support’ also returned in a previous line ;
  one and other arm : not so – the ‘strong’ refers to previous ;

rpt
 • zin context : de beide armen van Pharaoh ;
  de god met beide armen is Nu , de door hen gemaakte
  (noordelijke-) buitenhof representered , hun boot-construct
  hogerop in het noorden dragend ; let op hoe de regio dáar
  weer boven ondersteboven geprojecteerd is ;
  Bij de god staat er , van links naar rechts te lezen ,
  “[door] deze. god. existenties te maken. [door] de ondersteuning te maken. [als] beide armen.
  [die zijn] de twee verlengde eden-ram hoorns (NN). [zodat] spraak kan manifesteren.” ;
  de ‘verlengde ram-hoorns’ staat in Daniel – dat die trots werden en hoog opgroeiden ;
  ene en andere arm : foute vervoeging , omdat ‘sterk’ terugslaat op ‘beide armen’ ,
  ook al is ‘de sterke’ in enkelvoud ; de kleur van de term is ‘machtig’ ;

“therefore / thus / he – myLord – IEUE – says / :
just watch me ! / (being) to=against / Pharaoh / king of / Egypt [=whole region north] / :
and=for I (will) break / his – mighty – arms [=multiple!] / and=as / being rent violently / ,
and I make – the sword – to fall – from=out of his hands / ;
and I scatter / the Egyptians [=as spirits] / into the nations [=of spirits] / ,  +
and I toss them / into the lands / ;
and=for I make mighty / the arms of / the king [=Thoth] of / [Mystery-] Babylon / ,  +
and=when I give / my sword / in his hand / ,
and (this way) I break [off] / the arms of / Pharaoh / ,
and= so (that) he groans / the groanings of / a slain one / in front of him [=Thoth] / ;
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, ik zál de farao, de koning van Egypte!
ik zal zijn beide armen breken, zowel die nog sterk is als die al gebroken is,
en ik zal het zwaard uit zijn hand doen vallen. Ik zal de Egyptenaren verspreiden onder de heidenvolken en ik zal hen verstrooien over de landen.Ik zal de armen van de koning van Babel sterk maken en ik zal mijn zwaard in zijn hand geven, maar de armen van de farao zal ik breken, zodat die voor zijn ogen kermen zal, zoals een dodelijk gewonde kermt.

“daarom , zo zegt IEUE de Heer :
zie mij tegen  Pharaoh  de koning van Egypte [=hele regio noord] zijn :
want ik zal zijn beide machtige armen breken , als met geweld gebroken ,
en ik zal het zwaard uit zijn hand doen vallen ;
en ik zal de Egyptenaren [=als geesten] verstrooien in de volken [=van geesten] ,   +
en zal hen werpen in de landen ;
want ik zal de armen van de koning van [Mystery-] Babylon machtig maken ,   +
wanneer ik mijn zwaard in zijn hand geef ,
en (op deze manier) zal ik de armen van Pharaoh breken ,
zodat die voor zijn [=Thoth’s] ogen kermen zal , zoals een dodelijk gewonde kermt ;

 
25-26
and·I-make-steadfast arms-of king-of Babylon and·arms-of Pharaoh they-shall-fall
and·they-know that I ieue in·to-give-of·me sword-of·me in·hand-of king-of Babylon
and·he-stretches-out her to land-of Egypt and·I-scatter Egyptians in·the·nations and·I-toss
them in·the·lands and·they-know that I ieue
But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharaoh shall fall down;
and they shall know that I [am] the LORD, when I shall put my sword into the hand of the king
of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt. And I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them among the countries; and they shall know that I [am] the LORD.

 • context : ‘the sword of me’ , that is said ‘give into his hand’ means it must be a big deal –
  can this be about ‘the pillar of fire’ ? We had a chapter about ‘drawing My sword’ ,
  and the context was that the pillar of fire gets freed again ;
 • zin context : ‘geef Mijn zwaard’ : dat er staat ‘in de hand van Thoth’ moet betekenen dat
  het iets bijzonders is – het zwaard als ‘de kolom van vuur’ ? We hadden een hoofdstuk over
  ‘het trekken van het zwaard’ , daar was de context dat die pilaar van vuur bevrijdt wordt ;

“and=for I (shall) make mighty / the arms of / the king [=Thoth] of / [Mystery-] Babylon / ,
and=so the arms of / Pharaoh / shall fall down / ;
and they (will) know / that / I – (am) IEUE / ,
in=by me giving / my sword / in the hand of / the king of / [Mystery-] Babylon / ,
and=for he (shall) stretch – her – out / to=over / the land of / Egypt [=region north] / ;
and I scatter / the Egyptians [=as spirits] / into the nations [=of spirits] / ,
and I toss / them / into the lands / ,
and they (shall) know / that / I – (am) IEUE .
Ik zal de armen van de koning van Babel sterk maken, maar de armen van de farao zullen slapneervallen. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben, als ik mijn zwaard
in de hand van de koning van Babel geef en hij het over het land Egypte uitstrekt.
Ik zal de Egyptenaren verspreiden onder de heidenvolken
en ik zal hen verstrooien over de landen. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben.

“want ik zal de armen van de koning [=Thoth] van [Mystery-] Babylon machtig maken ,
opdat de armen van Pharaoh zullen neervallen ;
en zij zullen weten dat ik IEUE ben ,
wanneer ik mijn zwaard in de hand van de koning van [Mystery-] Babylon geef ,
want hij zal haar uitstrekken over het land Egypte [=regio noord] ;
en ik verstrooi de Egyptenaren [=als geesten] onder de volken [=van geesten] ,
en werp hen in de landen ,
en zij zullen weten dat ik IEUE ben .

 


 
05.01.19   — submitted   —   first version   —    hetreport