Ez. 33 : het “ik ben al wedergeboren”
als groot gevaar
voor de 144,000

 

chapter context :
The first half is (again) addressed to the 144,000:
they are said to be the “lookout post of all believers”,
but also what their responsibility is to all those others.
Ezekiel is held accountable (as an attribute) for the 144,000,
and must convey the message of God to the candidates for that group:
 
that message is pretty harsh –
for it unmasks the self-righteousness of the kind of belief as
“I am already born again – because after all I made a choice” –-
God declares that this “is not enough”.
Actually, the first half of this chapter is the same subject of “legal” and “de facto”
as indicated in the first page of the Report. Despite the “I am already born again”
God still considers that soul a sinner – and wants that sinner to have “the stolen good of Eden”
so that that soul may live: the righteous (“I am already born again”) will not live.
 
The second half is more difficult:
a link is made between this earth as a temporary “garden” and those who claim
“I have already been born again,” thinking that this earth is their inheritance (read: created by God).
We interpret the last sentences as persons with whom the “born again concept” is very deep,
will try to wriggle into a certain position illegally..

 

hoofdstuk context :
De eerste helft is (alweer) geadresseerd aan de 144,000 :
er wordt gezegd hoe zij de “uitkijkpost zijn van alle gelovigen”,
maar ook wat hun verantwoordelijkheid is tegenover al die anderen .
Ezechiël wordt (als attribuut) verantwoordelijk gesteld vóor de 144,000 ,
en moet de boodschap van God doorgeven aan de kandidaten voor die groep :

 

die boodschap is redelijk hard –
want ze ontmaskerd de eigengerechtigheid van het soort overtuiging als
“ik ben al wedergeboren – want ik heb immers een keuze gemaakt” –-
God verklaart dat dit “niet genoeg is” .
Eigenlijk is de eerste helft van dit hoofdstuk hetzelfde onderwerp van “legaal” en “de Facto”
zoals aangegeven in de eerste pagina van het Report . Ondanks het “ik ben al wedergeboren”
beschouwt God die ziel nog steeds als zondaar – en wil dat die zondaar “het gestolen goed van Eden”
weer terugbrengt , opdat die ziel zal leven : de rechtvaardige (‘ik ben al wedergeboren’) zal niet leven .

 

De tweede helft is moeilijker :
er wordt een verband gelegd tussen deze aarde als tijdelijke “tuin” en degenen die claimen
“ik ben al wedergeboren”, denkend dat deze aarde hun erfbezit is (lees: door God geschapen) .
De laatste zinnen interpreteren we als personen bij wie het “wedergeboren-concept” erg diep zit ,
zullen proberen om zich illegaal in een bepaalde positie te wringen .

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Ezechiël 33

1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human speak-you !
to sons-of people-of·you and·you-say to·them land that I-am-bringing over·her sword
and·they-take people-of the·land man one from·wakeful-ones-of·them
and·they-give him for·them to·man-watching
Again the word of the LORD came unto me, saying Son of man, speak to the children
of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land,
if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman

 • ‘if’ , H3588 kiy ‘because, for, if, surely, except, yea, doubtless’
  a bit strange placed , but in later line compare if=not ;

‘coasts’ , H7097 qats-eh ‘extremity, border, edge, one end, end’ 97x ;
line,
“and it is becoming / the word (in right direction) of / IEUE / to me / to=by to say : /
son of/the adm-human/speak-you (right direction)/to/the sons (144k) of/your people (all believers)/,
and say/to them:/that=surely/I am (causing) to be brought/ the sword – over – the land (this earth)/,
and=so – the people – of the land – (will) take=place – a – man/ from=for their border (of matrix)/,
and they give=set / him / to (be) the watchman – for them /;

(De plicht van een trouwe wachter)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
mensenkind, spreek tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen :
wanneer ik een zwaard over een land breng, en de bevolking van dat land neemt een man
ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan ,

“en het gebeurt dat het woord [in goede richting] van IEUE tot mij komt , zeggend :
zoon van de adm-man ,
spreek [in goede richting] tot de zonen [144,000] van uw mensen [alle gelovigen] ,
en zeg tegen hen : zeker laat ik een zwaard brengen over het land [deze aarde] ;
dus de mensen van het land zullen een man in het grensgebied [van dimensie] plaatsen ,
en stellen hem voor zichzelf als wachter aan ;

3-4-5
and·he-sees the·sword coming over the·land and·he-blows in·the·trumpet and·he-warns
the·people and·he-hears the·one-hearing sound-of the·trumpet and·not he-is-warned
and·she-is-coming sword and·she-is-taking·him blood-of·him in·head-of·him he-shall-become
sound-of the·trumpet he-heard and·not he-is-warned blood-of·him in·him he-shall-become
and·he he-was-warned soul-of·him he-made-escape
If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;
Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning;
if the sword come, and take him away, his blood shall be upon his own head
He heard the sound of the trumpet, and took not warning; his blood shall be upon him.
But he that taketh warning shall deliver his soul
line,
“and he (watchman) sees / the sword / coming / over / the land (this earth) / ,
and he blows / in=as the trumpet / and=so he warns / the people (believers) / ,
and=but – the one hearing – hears/the sound of/the trumpet/ and=yet – not – (takes) warning/,
and (she) – the sword – is coming / and (she) takes him away / ,
(then) his blood / shall become – in=on his (own) head : /
he héared – the sound of – the trumpet / ,
and=yet – he – (took) not – warning /, his blood – shall become – in=on him / ;
and=for – his adamite-soul – was warned / made to escape / ;

en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk ,
als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen,
en het zwaard neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten .
Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen .
Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven .

“en hij ziet het zwaard over het land komen ,
en blaast op de bazuin en waarschuwt de mensen [alle gelovigen] ;
en ieder die het geluid van de bazuin hoort maar zich niet laat waarschuwen ,
en het zwaard komt en neemt hem weg : zijn bloed zal op zijn eigen hoofd rusten :
hij heeft het geluid van de bazuin gehoord maar liet zich niet waarschuwen –
zijn bloed zal op zijn eigen hoofd rusten ;
maar hij die zich liet waarschuwen maakte dat zijn adam-ziel kon ontkomen ;

6
and·the·man-watching that he-is-seeing the·sword coming
and·not he-blows in·the·trumpet and·the·people not he-is-warned
and·she-is-coming sword and·she-is-taking from·them soul he in·depravity-of·him he-is-taken
and·blood-of·him from·hand-of the·man-watching I-shall-require
But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned;
if the sword come, and take [any] person from among them, he is taken away in his iniquity;
but his blood will I require at the watchman’s hand
‘if’ , H3588 kiy ‘because, for, if, surely, exept, yea, doubtless’
line,
“and=but – if – the watchman / sees / the sword / coming / ,
and=yet – he blows – nót – inas the trumpet / and=so the people / (are) nót / (being) warned / ;
and (she) – the sword – is coming / , +
and she is taking/the adamite-souls – from them/(the soul being) taken – in it’s depravity (Õn)/,
and=then – I shall require – from – the watchman’s – hand – his (own) blood / ;

Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis ik van de hand van de wachter.
“maar als de wachter het zwaard ziet komen en niét op de bazuin blaast,
zodat het volk niét gewaarschuwd wordt: en het zwaard komt en neemt hun adam-zielen weg,
(als die zielen) in hun ongerechtigheid [Õn] , dan eis ik hun bloed van de hand van de wachter ;

7
and·you son-of human man-watching I-gave·you to·house-of ishral
and·you-hear from·mouth-of·me word and·you-warn them from·me
So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel;
therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me

 • zin context : hier wordt de titel van Ezechiël gesteld , zijn Attribuut ,
  als “de wachter over het huis Ishral (de 144,000)” – want de volgende verzen
  moet Ezechiël een punt aan óns duidelijk maken . Bovendien is Ezechiël de enige
  die God direct hoort spreken , want wij “moeten het doen” met de Schrift ;
 • 2 . vanwege de juxtapositie wordt vers 30 tegen óns gezegd ;

line,
“and=so you (Ezekiel) / son of / the adm-human / ,
I gave you – (being) the watchman / to the house of / Ishral (144,000) / ,
and=for you hear – the word (right direction) – from my mouth/ and you warn/them/from me/;

En u, mensenkind, ik heb u aangesteld tot een wachter over het huis van Israël.
U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen .

“dus u [Ezechiël] , zoon van de adm-man ,
heb ik aangesteld tot een wachter over het huis van Ishral [144,000] ;
want u hoort het woord [in goede richting] uit mijn mond, en u waarschuwt hen namens mij : +

8-9
De opdracht aan Ezechiël om een thema aan ons duidelijk te maken :
in·to-say-of·me to·the·wicked-one wicked-one to-die you-shall-die
and·not you-speak to·to-warn-of wicked-one from·way-of·him he wicked-one
in·depravity-of·him he-shall-die and·blood-of·him from·hand-of·you I-shall-seek
and·you that you-warn wicked-one from·way-of·him to·to-turn-back-of from·her
and·not he-turns-back from·way-of·him he in·depravity-of·him he-shall-die
and·you soul-of·you you-rescue
When I say unto the wicked, O wicked [man], thou shalt surely die; if thou dost not speak
to warn the wicked from his way, that wicked [man] shall die in his iniquity; but his blood
will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it;
if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul

‘wickedness’ , difficult colour, ‘thing of the summit/head/rule” ,

 • zin context : uit de rest van het hoofdstuk zal blijken dat “goddeloze” een ongelukkige
  woordkeus is , omdat het begrip gaat over ONS – niet over “een heiden” .
  Echter , wij zijn nu niet direct “goddeloos” : dan is “zondaar” of “slechterik” beter ;
  maar vanwege de context kan beter de term ‘zondaar’ gebruikt worden ;
  de kleur van de term ‘zondaar’ mag “eigen baasje” zijn ;

line,
“in=when to say (by) me/to the wicked one:/wicked one/, (to die) you shall die/;
and=yet- you speak (right direction) – nót/ to the wicked one – to warn – over – his – wicked way,
(then) he – the wicked one – shall die – in=by his (own) depravity (Õn) / , +
and=yet his blood / I shall require – from your hand / ;
and=but -if-you-warn/the wicked one/from his way/to=for to return (to W-course)/from=to her/,
and=yet – he – (will) nót – return [to W-course] / from his way / , +
he – shall die – inby his (own) depravity (by Õn) / ,
and=but you – (will have) rescued – your (own) adamite-soul / ;

Als ik tegen de goddeloze zeg: goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet
gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn
ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen .
Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt om hem daarvan
te bekeren en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal híj in zijn ongerechtigheid sterven,
maar ú hebt uw leven gered.

“wanneer ik tegen de zondaar zeg: zondaar , u zult zeker sterven ;
en u hebt niet gesproken [de goede richting] om de zondaar te waarschuwen voor zijn weg,
dan zal die zondaar in zijn ongerechtigheid sterven,
maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen ;
maar wanneer u de zondaar voor zijn weg gewaarschuwd hebt +
om terug te keren [naar W-course] naar haar [W-course] ,
maar hij niét terugkeert [naar W-course] van zijn weg , zal híj in zijn ongerechtigheid sterven,
maar ú zult uw adam-ziel hebben gered ;


10

and·you son-of human say-you ! to house-of ishral
so you-say to·to-say-of that transgressions-of·us and·sins-of·us on·us
and·in·them we ones-being-putrefied and·how ? we-shall-live
Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel;
Thus ye speak, saying, If our transgressions and our sins [be] upon us,
and we pine away in them, how should we then live?

‘pine away’ , H4743 maqaq ‘to rot away’ 10x ; unclear root ;
line,
“and=so you / son of – the adm-human / say-you ! / to / the house of / ishral : /
so=truly , / you say / to=as to say / +
that=surely / our transgressions (split-off) / and our sins (no eden-life) / (are) on us /,
and in=by them / we / (are) the ones rotting-away / ; and=yet how / we shall live (eden-life) ? / ;

En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: dit hebt u gezegd :
omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen,
hoe zouden wij dan blijven leven ?

“en u, zoon van de adm-man , zeg tegen het huis van Ishral [144,000] :
aldus zegt u , zeggend :
zeker , onze overtredingen en onze zonden rusten op ons , en we kwijnen weg door hen –
dan hoe zullen wij leven [eden-leven] ? :

11
say-you ! to·them life I averment-of my-Lord ieue
if I-am-delighting in·death-of the·wicked-one but rather in·to-turn-back-of wicked-one
from·way-of·him and·he-lives turn-back-you ! turn-back-you ! from·ways-of·you the·evil-ones
and·to·what ? you-shall-die house-of ishral
Say unto them, [As] I live, saith the Lord GOD, I have no pleasure in the death of the wicked;
but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways;
for why will ye die, O house of Israel?

‘no’ H518 im , also listed ‘not’ as only option ; sequence changed ;

 • zin context : hier wordt al direct duidelijk gemaakt dat de 144,000 zondaren zijn ,
  als herhaling van vers 8 en 9 ;
 • 2 . het “Ik ben het leven” hebben we letterlijk laten staan omdat het volgt op vorige zin ;
  bovendien is een eed van God altijd in verband met een andere term (W-course) ;
 • 3 . lichamelijk sterven : het hele punt van de 144,000 is dat ze opgenomen worden ,
  zodat het probleem van het eerstgeboorterecht verbroken wordt ;
  het is juist dit eden-leven dat de opname veroorzaakt ;

line,
“say-you ! to them : / Í / (am) (the eden-) life / , (being) the declaration of / mylord / IEUE / ;
I am – if=not – delighting / in the death of / the wicked one (‘being own boss’) / ,
but / rather / in=for – the wicked one – to return (W-course) – from his way / and=so he lives (eden-life) : /
return-you (to W-course) ! , return-you (to Watercourse) ! from – your – evil (rã) – ways / ,
and=for to-what=why / you should (physically-) die / , house of / ishral (144,000) ? / ;

Zeg tegen hen: zo waar ik leef, spreekt de Heere HEERE, ik vind geen vreugde in de dood
van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft !
Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël ?

“zeg tegen hen : ik ben het [eden-] leven ! , is de verklaring van IEUE ;
ik vind geen vreugde in de dood van de zondaar [‘eigen baasje’] ,
maar daarin dat de zondaar terugkeert [W-course] van zijn weg en leeft [eden-leven] ! ;
keer terug [naar W-course] , keer terug van uw slechte wegen ! ,
want waarom zou u [lichamelijk] sterven, huis van Ishral [144,000] ? ;

12
and·you son-of human say-you ! to sons-of people-of·you righteousness-of
the·righteous-one not she-shall-rescue·him in·day-of transgression-of·him
and·wickedness-of the·wicked-one no he-shall-be-stumbled in·her
in·day-of to-turn-back-of·him from·wickedness-of·him
and·righteous-one not he-is-being-able to·to-live-of in·her in·day-of to-sin-of·him
Therefore, thou son of man, say unto the children of thy people, The righteousness of the
righteous shall not deliver him in the day of his transgression: as for the wickedness of the
wicked, he shall not fall thereby in the day that he turneth from his wickedness; neither shall
the righteous be able to live for his [righteousness] in the day that he sinneth

 • zin context : belangrijk :
  het gaat hier over de uitspraak van veel gelovigen “ik ben al wedergeboren !” ,
  wat God hier wel als “(legaal) gerechtvaardigde” beschouwt – maar niet deFacto !
  Immers – in God’s ogen is deze legaal gerechtvaardigde nog steeds een zondaar :
  hier wordt tegen de 144,000 gezegd dat alleen het “oh ik ben al wedergeboren”
  niet genoeg is , en dus ook niet de daden voortkomend uit die houding ;

line,
“and=so you/son of/the adm-male/say-you !/to/the sons (144 candidates) of/your people:/
the (acts of) righteousness of / the righteous one (legally , as the ‘i am born-again’)/+
shall – nót – rescue him / in the day / he transgresses (splits-off ; phsh) / ;
and=but – the wicked one – shall – nót – be (caused to) stumble – in=by her (the wickedness)/ , +
in the day / he returns (to W-course) / from his wickedness (rsho) / ;
and=for the righteous one / is – not – able / to=for to live (eden-life) / in the day / he sins (no eden-life) / ;

En u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten:
de gerechtigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn overtreding.
En wat de goddeloosheid van de goddeloze betreft,
hij zal er niet door struikelen op de dag dat hij zich van zijn goddeloosheid bekeert,
en de rechtvaardige zal niet door zijn gerechtigheid in leven kunnen blijven op de dag dat hij zondigt.

“dus u , zoon van de adm-man , zegt u ! tegen de zonen [144,000] van uw mensen [alle gelovigen] :
de daden van gerechtigheid van de rechtvaardige [het legale ‘ik ben wedergeboren’] +
zullen hem niet redden op de dag van zijn overtreding [afsplitsing] ;
echter : de zondaar zal niét struikelen door haar [de zondigheid] , +
op de dag dat hij terugkeert [naar W-course] van zijn zondigheid —
maar de rechtvaardige is niet in staat om te leven [eden-leven] ,
op de dag dat hij zondigt [geen eden-leven] ;

13-14
in·to-say-of·me to·the·righteous-one to-live he-shall-live
and·he he-trusts on righteousness-of·him and·he-does iniquity all-of righteousness-of·him
not they-shall-be-remembered and·in·iniquity-of·him which he-does in·him he-shall-die
and·in·to-say-of·me to·the·wicked-one to-die you-shall-die
and·he-turns-back from·sin-of·him and·he-does judgment and·justice
When I shall say to the righteous, [that] he shall surely live; if he trust to his own righteousness,
and commit iniquity, all his righteousnesses shall not be remembered;
but for his iniquity that he hath committed, he shall die for it. Again, when I say unto the wicked,
Thou shalt surely die; if he turn from his sin, and do that which is lawful and right

 • ‘iniquity’ , H5766 evel, avel ‘moral evil, iniquity’ 57x ; aval, same 2x ; iviy-ah, same 1x ;
  ivim ‘distort, warp’ 1x ; aven ’empty, vain’ ; the -v is a difficult root ;
 • zin context : dit gedeelte herhaalt nogmaals dat de rechtvaardige (“ik ben wedergeboren”)
  geen enkele káns heeft op het verkrijgen van de opname , simpelweg omdat het vlees
  veel te zwak is om legale rechtvaardiging vol te houden ;
 • 2 . let op het verschil van redenen : de zonde van de zondaar is “géen eden-leven hebbend”
  [hoe zou dat ook kunnen ?] en is dús Waar ;
  terwijl de zondige van de rechtvaardige een andere reden heeft
  (jammer dat we nog niet achter de kleur zijn gekomen….) ;

line,
“in=when to say (by) me / to the righteous one / to live (the eden-life) / , he shall live / ;
and=but he (any righteous) / (who) trusts (now) / on / his (own) (acts of) righteousness / , +
and does / moral evil (?) / , his (being) righteous / shall – nót – be remembered / :
and=for in=by his (own) moral evil (?) / which / he does / , he shall (physically) die – by it / ;
and=but in=when to say (by) me / to the wicked one / to die – you shall die / ;
and he returns (to W-course) / from his sin (no eden-life) / ,
and does / judgment (VaV) / and justice : / +

Als ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven,
maar híj op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet,
dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering gebracht worden,
maar in zijn onrecht, dat hij gedaan heeft, daarin zal hij sterven.
Als ik tegen de goddeloze zeg: u zult zeker sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert,
en recht en gerechtigheid doet –

“wanneer ik tegen de rechtvaardige het [eden-] leven (aan-) zeg , zal hij leven ;
maar (als) hij [nu] op zijn daden van gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet,
dan zullen geen van zijn daden van gerechtigheid herinnerd worden ,
want door zijn onrecht welke hij doet door hen [de daden] zal hij [lichamelijk] sterven ;
maar wanneer ik tegen de zondaar zeg : u zult zeker sterven,
en hij keert terug [naar W-course] van zijn zonde [geen eden-leven] ,
en hij doet recht en gerechtigheid : +


15-16

pledge he-is-restoring wicked-one pillage he-is-repaying in·statutes-of the·lives he-goes
to·so-as-not to-do-of iniquity to-live he-shall-live not he-shall-die
all-of sins-of·him which he-sinned not they-shall-be-remembered to·him
judgment and·justice he-does to-live he-shall-live
[If] the wicked restore the pledge, give again that he had robbed, walk in the statutes of life,
without committing iniquity; he shall surely live, he shall not die
None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him:
he hath done that which is lawful and right; he shall surely live

 • ‘pledge’ , H2258 chabol ‘a pledge’ 4x ; chabal ‘to bind (by pledge)’ 27x ; chob ‘bosom’ 1x ;
      chab-ah ‘to hide’ 5x ; chob (perhaps) ‘debtor’ 1x ; chob-ah ‘next to Damascus’ ,
      then a derivation of Geb land north ?
 • zin context :
  hier wordt gesteld dat de 144 (als nog steeds zondaren) hun Attribuut
  moeten zoeken als de “gestolen waar van Eden” ; bij extensie mag ook
  bedoeld worden “om de situatie ván Eden te gaan begrijpen” ;
  de wortel van “onderpand” weten we nog niet ;
  De context van deze zin lijkt veel op de gelijkenis van de slaaf en de heer –
  na een dag hard werken moest de slaaf eerst nog de avondmaaltijd maken ,
  de gewerkte dag is dan “de vele door ons verspilde jaren”, en het extra werk
  als het hier genoemde ‘vergoeden’ ;
 • 2 . onrecht : dezelfde lastige wortel als in vorige zin ;

line,
“(being) the wicked one – he is restoring – the pledge/, is repaying – the robbed things [of Eden]/,
(and) goes – in the statutes [regulations] of – (eden-) lives / :
to=by so-as-not=to-prevent/doing/moral evil (?)/(to live) he shall live/(and) shall – not – die/;
(for) all / his sins (no eden-life) / which / he sinned / shall – not – be remembered / to him / ,
(to live) he shall live (eden-life) – (by) (now) doing – judgment – and justice / ;

De goddeloze geeft het onderpand terug, hij vergoedt het roofgoed,
hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder onrecht te doen –
dan zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven .
Al zijn zonden, die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering gebracht worden :
hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zeker in leven blijven .

“(hij als) de zondaar geeft het onderpand terug, hij vergoedt de gestolen waar [uit Eden !] ,
hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van het [eden-] leven :
(en) door op deze manier onrecht te voorkomen , +
zal hij leven [eden-leven] en niet [lichamelijk] sterven :
(want) al zijn zonden die hij begaan heeft, zullen niet aan hem herinnerd worden ;
(door nu) recht en gerechtigheid te doen zal hij zal zeker leven [eden-leven] ;

17-18-19
and·they-say sons-of people-of·you not he-is-being-regular way-of my-Lord
and·they way-of·them not he-is-being-regular in·to-turn-back-of righteous-one
from·righteousness-of·him and·he-does iniquity and·he-dies in·them
and·in·to-turn-back-of wicked-one from·wickedness-of·him
and·he-does judgment and·justice on·them he he-shall-live
Yet the children of thy people say, The way of the Lord is not equal:
but as for them, their way is not equal . When the righteous turneth from his righteousness,
and committeth iniquity, he shall even die thereby. But if the wicked turn from his wickedness,
and do that which is lawful and right, he shall live thereby

 • zin context : nogmaals wordt herhaald hoe het “nou ik ben toch wedergeboren ?”
  alléen niet voldoende is ; en omdat per definitie niemand al eden-leven heeft ,
  is wat er staat gewoon waar ;

line,
“and=yet – the sons (144k) of – your people – say : / the way of / mylord / is – nót – balanced (straight) / ,
and=but they=their – (ówn) way / is – not – balanced (straight) : /
in=when to return (W-course) / the righteous one / fróm his (acts of) righteousness / , +
and does / moral evil / , and=then he (physically) dies / in=by them / ;
and=yet in=by – the wicked one – to return (W-course) – from his wickedness / ,
and does / judgment / and justice / , on=by them / he – shall live (eden-life) / ;

Uw volksgenoten zeggen echter:
de weg van de Heer is niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is !
Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet,
zal hij daardoor sterven, maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid
en recht en gerechtigheid doet, zal hij daarom in leven blijven .

“maar de zonen [144,000] van uw mensen [alle gelovigen] zeggen :
de weg van de Heer is niet recht — terwijl hun (eigen) weg niet recht is :
wanneer de rechtvaardige terugkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet ,
dan sterft hij [lichamelijk] ;
maar wanneer de zondaar terugkeert van zijn zondigheid , +
en recht en gerechtigheid doet , zal hij leven [eden-leven] ;

20
and·you-say not he-is-being-regular way-of my-Lord
man as·ways-of·him I-shall-judge you house-of ishral
Yet ye say, The way of the Lord is not equal. O ye house of Israel,
I will judge you every one after his ways

line,
“and=so you say : / the way of – mylord – is – not – balanced (straight) / ;
(but) I shall judge – you – house of – ishral – (every) man – as=by his ways / .

Als u zegt: De weg van de Heere is niet recht, zal Ik u berechten,
ieder overeenkomstig zijn wegen, huis van Israël!

“maar (als) u zegt : de weg van IEUE is niet recht –
ik zal u berechten, ieder overeenkomstig zijn wegen, huis van Ishral [144,000] ;


21-22

Hoofdstuk omslag : de consequenties van het voorgaande –
and·he-is-becoming in·two-of ten year in·the·tenth in·the·five to·the·month
to·deportation-of·us he-comes to·me the·delivered-one from·Jerusalem to·to-say-of
she-is-smitten the·city and·hand-of ieue she-became to·me in·the·evening to·faces-of
to-come-of the·delivered-one and·he-is-opening mouth-of·me previous to-come-of to·me
in·the·morning and·he-is-being-opened mouth-of·me and·not I-am-mute further
And it came to pass in the twelfth year of our captivity, in the tenth [month], in the fifth
[day] of the month, [that] one that had escaped out of Jerusalem came unto me, saying,
The city is smitten. Now the hand of the LORD was upon me in the evening, afore he
that was escaped came; and had opened my mouth, until he came to me in the morning;
and my mouth was opened, and I was no more dumb

 • zin context tweede gedeelte : moeilijk tweede gedeelte .
  De verbinding met het eerste gedeelte is blijkbaar dat “hoe dan ook deze aarde
  ten dode is opgeschreven” : omdat de rechtvaardigen (ik ben wedergeboren) haar niet
  kunnen behouden ; en de zondaren die terugkeren alleen geinteresseerd zijn in Eden .
 • 2 . het “openen van de mond” is hét thema van de hiëroglyfen ;
  We komen daar op terug in een ander hoofdstuk ;

line,
“and it is becoming (to pass) / in the two – ten / year / in the tenth / in the five / to the month / ;
(that) one (who) escaped – from Jerusalem [earth] – arrives – to me – to=in our captivity [dimension] / ,
to=for to say : / the city [this earth] / is smitten / ;
and(now,) / in the evening (matrix-darkness) – (she) the hand of / IEUE / +
(had) become / to=upon me / , to=as in front of (before) / the escaped one / (had) arrived / ,
and=but – my mouth – is (only being) opened – until – in=as the (eden-) dawn – arrives – to me / ,
and – my mouth – is opened / and – I – (am) not – longer – mute / ;

(De aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem)
Het gebeurde in het twaalfde jaar van onze ballingschap, in de tiende maand, op de vijfde
van de maand, dat er iemand die uit Jeruzalem ontkomen was, naar mij toekwam en zei:
de stad is verslagen.
Nu was de hand van de Heer ’s avonds op mij geweest, voordat de ontkomene
aangekomen was. Hij had mijn mond geopend voordat hij ‘s morgens bij mij gekomen was.
Zo werd mijn mond geopend en was ik niet langer stom .

“en het gebeurt in het twaalfde jaar, in de tiende maand, op de vijfde van de maand,
dat iemand die uit Jeruzalem [deze aarde] ontkomen was,
naar mij toekwam in onze ballingschap [dimensie] en zei: de stad [deze aarde] is vernietigd ;
nu was (zij) de hand van IEUE in de avond [spirituele donkerheid] op mij gekomen ,
voordat de ontsnapte persoon aangekomen was ;
maar mijn mond wordt (pas) geopend totdat de morgen tot mij komt ,
en mijn mond is geopend en ik ben niet langer zonder spraak ;

23-24
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human
ones-dwelling-of the·deserted-places the·these on adme ground-of ishral
ones-saying to·to-say-of one he-was Abraham and·he-is-tenanting the·land
and·we many-ones to·us she-is-given the·land for·tenancy
Then the word of the LORD came unto me, saying, Son of man, they that inhabit
those wastes of the land of Israel speak, saying, Abraham was one,
and he inherited the land: but we [are] many; the land is given us for inheritance

 • ‘of (on)’ H5921 al ‘over, beyond, above, according, against, etc, etc’ ;
  we saw the adm-ground would not be destroyed again in Gen. 8 ,
  but is a part of this eden-adm-ground wrapped around this earth ?
 • zin context : heel lastig , deze paar zinnen :
  de Adm-grond behoorde aan Eden , zie Gen.8 ; de vraag is nu of hier
  “de ruïnes” óp de adm-grond staan , wanneer de laatste om deze aarde is gewikkeld ;
  of dat met de ruïnes “deze aarde” bedoeld wordt boven het adm-land (hangend) ;
  B] waarschijnlijk het eerste : omdat in de volgende verzen déze aarde “desolaat” wordt ,
  implicerend dat de adm-grond losgekoppeld wordt ván deze aarde (per Openbaring) ;

line,
“and it is becoming / the word (right direction) of / IEUE / to me / toby to say : /
son of / the adm-male / , the ones dwelling ofin / these – waste places (earth) / +
on=as – the adm-ground of / ishral (eden-souls) / , (were) toas – the ones saying (by to say) : /
Abraham – was – the one / and=as to inherit / the land / ,
and=yet we are (are) / many : / to us – (she) the land (this earth) – is given – for=as inheritance / ;

Toen kwam het woord van de Heer tot mij :
mensenkind, de bewoners van die puinhopen in het land van Israël zeggen :
Abraham was alleen en kreeg het land in erfelijk bezit, maar wij zijn met velen .
het land is ons als erfelijk bezit gegeven .

“en het gebeurt dat het woord [in goede richting] van IEUE tot mij komt, zeggend :
zoon van de adm-man ,
de bewoners van die ruïnes (als,boven,op?) de adm-grond [eden’s] van Ishral [eden-zielen] +
degenen zeggend : Abraham was degene die het land [deze aarde] in erfelijk bezit kreeg ;
maar wij zijn met velen : het land [deze aarde] is ons als erfelijk bezit gegeven ;

25-26
therefore say-you ! to·them thus he-says my-Lord ieue
on the·blood you-are-eating and·eyes-of·you you-are-lifting-up to ordure-idols-of·you
and·blood you-are-shedding and·the·land you-shall-tenant you-men-stand-reliant on
sword-of·you you-women-do abhorrence
and·man woman-of associate-of·him you-defile and·the·land you-shall-tenant
Wherefore say unto them, Thus saith the Lord GOD; Ye eat with the blood,
and lift up your eyes toward your idols, and shed blood: and shall ye possess the land?
Ye stand upon your sword, ye work abomination,
and ye defile every one his neighbour’s wife: and shall ye possess the land?

 • ‘with’ , H5921 al ‘upon, in, on, over, by, for, both, beyond, through, throughout,
  against, beside, forth, off, from off’ ,

‘possess’ , H3423 yarash ‘heir, inherit, to occupy, possess, dispossess, disinherited’ ,

 • zin context : 1 . het “ont-erfd worden” moet slaan op hun uitspraak van vorige zin ;
 • 2 . het bloed eten begrijpen we nog niet ,
 • 3 . de “idolen” zijn “dual-essentie+godheid” ,
 • 4 . het “verontreinigd zijn” mag alweer in verband worden gebracht met porno –
  afgezien van het feit dat dit blijkbaar een redelijk zware zonde is ,
  klinkt de context van deze zinnen dus meer als de situatie van vandáag ;

line,
“therefore / say-you ! to them / , thus / he – mylord – IEUE – says : /
you are eating / in=as the blood (mixture) / ,
and you – are lifting up – your eyes / to / your idols (dual-essence as deity) / ,
and=by the blood / you are shedding / you (have) disinherited (you) – and=from the land [this earth] / ;
you men stand firm / on=through – your sword /, you women do / abhorrence (no eden-good) / ,
and – you – men – (are being) defiled (T’EM) – (by) the (evil-) neighbour’s – woman (porn?) / ,
and=so – you (have) disinherited (yourself) of – the land (eden-earth) / ; +

Daarom , zeg tegen hen: zo zegt de Heere HEERE: u eet vlees met het bloed er nog in ,
Slaat uw ogen op naar uw stinkgoden en u vergiet bloed . Wilt u dan het land weer in bezit nemen ?
U steunt op uw zwaard, u doet een gruweldaad en ieder verontreinigt de vrouw van zijn naaste .
Wilt u dan het land in bezit nemen ?

“daarom zeg tegen hen : aldus zegt IEUE de Heer :
u eet het bloed [vermenging] en slaat uw ogen op naar uw idolen ;
door uw bloedvergieten heeft u zichzelf ont-erfd van het land [als deze aarde] ;
u mannen steunt op uw zwaard , u vrouwen doen gruweldaden [geen eden-leven] ,
en (?) u mannen zijn verontreinigd door de vrouw van de [slechte] naaste :
dus heeft u zichzelf van het land [deze aarde] ont-erfd ;

27
thus you-shall-say to·them thus he-says my-Lord ieue
life I if not who in·the·deserted-places in·the·sword they-shall-fall
and·who on surfaces-of the·field to·the·animal I-give·him to·to-devour-of·him
and·who in·the·fastnesses and·in·the·caves in·the·plague they-shall-die
Say thou thus unto them, Thus saith the Lord GOD; [As] I live, surely they that [are] in the
wastes shall fall by the sword, and him that [is] in the open field will I give to the beasts
to be devoured, and they that [be] in the forts and in the caves shall die of the pestilence

‘surely’ , H518 im ‘if, not, or, when, whether, surely, doubtless, while, neither, saving, verily’ ,

 • zin context : deze beschrijving lijkt op Openbaring ,
  nog duidelijker in de volgende zin als conclusie –

line,
“thus / you shall say / to them : / thus / he – mylord – IEUE – says / ,
I (am) – eden-life / , if – not – who – fall – in=by the sword – in the deserted places / ,
and=then – I (will) give – who (are) – on the surface of – the field +
to he animals / to=for to be devoured / ;
and who (are) / in the bunkers / and in the caves / shall die – in=by the plague (right direction) / ;

Dit moet u tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: Zo waar Ik leef, voorwaar,
zij die zich in die puinhopen bevinden, zullen door het zwaard vallen,
en wie op het open veld is, hem zal Ik aan de wilde dieren geven om hem op te laten eten,
en zij die in de bergvestingen en in de grotten zijn, zullen door de pest sterven.
“dit dus zult u tegen hen zeggen : zo zegt de Heer IEUE :

ik ben [Eden-] leven : als zij al niet in de ruïnes vallen door het zwaard ,
dan zal ik hen in het open veld zijn geven aan de beesten om verslonden te worden ;
en (zij) die in de bergvestingen en in de grotten zijn, zullen door de pest sterven ;

28-29
and·I-give the·land desolation and·desolation and·he-is-eradicated pomp-of
strength-of·her and·they-are-desolate mountains-of Israel m·ain from·there-is-no
one-passing and·they-know that I ieue in·to-give-of·me the·land desolation
and·desolation on all-of abhorrences-of·them which they-do
For I will lay the land most desolate, and the pomp of her strength shall cease;
and the mountains of Israel shall be desolate, that none shall pass through
Then shall they know that I [am] the LORD, when I have laid the land most desolate
because of all their abominations which they have committed

 • zin context : het “desolaat” is de overtreffende trap van “verlatenheid’ ;
  desolaat betekent “dat de ziel niet meer kan ademen” , niet meer kan leven ,
  omdat de omgeving vijandig is geworden (ze Report , Jakob pagina) ;
 • 2 . de valse eden-tuin als -gaun , corrupte versie van -gan ;
 • 3 . de kracht hier als -az (azazel, geit , etc) , de inversie van -za ;
  AIN Oog : hoewel het oog ook over zal steken moet de context slaan op deze aarde
  geen verbinding meer hebbend met de dimensie van Eden ;

line,
“and=for I (will) give / the land [this earth] / (to be) desolate (no-name) / and=as the desolation / ,
and=so – her (the land’s) – pompous (as false garden) – (matrix-) power – is eradicated / ,
and – the mountains of – ishral (earth as mixture?) – are desolate / , +
from=for there-is-no – passing over (to other dimension) (this earth connected to eden-earth?)/;
and they (shall) know / that / I (am) / IEUE / in=when to give=place by me / the land / (to be) desolate / ,
and=as the desolation / on=by / all / the abominations (no eden-good) / which / they do / ;

Ik zal van het land een verlaten woestenij maken en zijn sterke trots doen ophouden .
De bergen van Israël zullen verwoest zijn, zodat niemand erdoorheen trekt .
Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben, wanneer ik vanwege hun gruweldaden ,
die zij gedaan hebben, van het land een verlaten woestenij maak .

“want ik zal het land [deze aarde] desolaat laten worden als de desolaatheid [geen-naam] ,
dus haar luisterrijke [valse eden-tuin] (matrix-) kracht is uitgewist ,
en de bergen van Ishral zijn desolaat want er-is-geen oversteken [naar andere dimensie] ,
en zij zullen weten dat ik IEUE ben – wanneer ik het land [deze aarde] desolaat maak ,
als de desolaatheid vanwege alle gruweldaden [geen eden-leven] die zij doen ;

30
Hoofdstuk omslag : geadresseerd aan ons (waarschijnlijk) :
and·you son-of human sons-of people-of·you
the·ones-speaking in·you beside the·sidewalls and·in·portals-of the·houses
and·he-speaks one with one man with brother-of·him to·to-say-of come-you ! please !
and·hear-you ! what ? the·word the·one-going-forth from·with ieue
Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls
and in the doors of the houses, and speak one to another, every one to his brother, saying,
Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the LORD

– ‘by (the walls)’ , H681 etsel ‘beside’ 61x ;

 • zin context : wij (?) ;
  zelfs na honderd keer doorlezen zijn we niet helemáal zeker –

  • a] de hele opzet van het hoofdstuk maakt het on-logisch dat Ezechiël hier bedoeld is ;
   Ezechiël kreeg het attribuut “wachter óver de 144,000” ,
   maar hier mag dat attribuut doorgegeven worden aan ons ;
  • b] ook al is de titel van Ezechiël “zoon van de adam-man” , er wordt hem hier geen
   opdracht gegeven (behold ! ; see-you ! ; and the word is becoming) of iets dergelijks ;
  • c] zie het verschil tussen “uw mensen” hier en “mijn mensen” in volgende zin ;
  • d] vreemder is dat “de zonen” zijn verdwenen als thema in volgende zin :
   dit mag namelijk de zonen tot geadresseerde maken , hier ;
  • e] waarom zou Ezechiël moeten bewijzen dat hij een profeet is geweest ?
   het oude-volk wist dat al wel ;
 • 2 . woord (of concept) : anders dan zin 6 , waar het “woorden” moeten zijn ,
  kan H1697 ook concept zijn (-dbr) “in de goede richting” ;
 • 3 . misschien te vergezocht : maar het “naast de muren en bij de ingang van het huis”
  moet er staan voor een réden : wanneer de volgende zin inderdaad “toegang tot m-realm” is ,
  mag hier de juxtapositie zijn als “nog in hun eigen bewustzijn verblijvend , in deze wereld” ,
  vandaar het serpent-licht in laatste zin …?

line,
“and you (!)/son of/the adm-human/(being) the sons [144,000] of/your people [all believers]:/
the ones (people) – speaking (the right direction) / in=over you (we) / +
(being) next to / the walls (earth-matrix?) – and in=at the doorways of / the houses (own mindset?) / ;
and – one on one – speaks (right direction) – a man – with – his brother / ,
to=by to say : / come-you ! / please ! / , +
and hear-you ! / what / (is) the word (or concept !) / going forth / from-with / IEUE ? / ;

En wat u betreft, mensenkind, uw volksgenoten praten over u bij de muren
en in de deuropeningen van de huizen. De een praat met de ander, ieder met zijn broeder:
Kom toch, en hoor wat het woord is dat van de HEERE uitgaat.

“en u (=wij) , zoon van de adm-man , (als) de zonen [144,000] van uw mensen [alle gelovigen] :
(uw mensen als) degenen [alle gelovigen] die praten [in goede richting] over u +
naast de muren [matrix?] en in de ingangen van de huizen [eigen bewustzijn?] –
en éen op een spreekt [in de goede richting] een man met zijn broer ,
zeggend : kom , alstublieft , en hoor wat het woord [of: concept] is dat uitgaat van IEUE ? ;

31
and·they-shall-come to·you as·entrance-of people and·they-shall-sit to·faces-of·you
people-of·me and·they-hear words-of·you and them not they-shall-do
that dotings in·mouth-of·them they ones-doing after gain-of·them heart-of·them going
And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee [as] my people,
and they hear thy words, but they will not do them: for with their mouth they shew much love,
[but] their heart goeth after their covetousness

 • ‘cometh’ , H3996 mabo ‘entrance (the place or the act) , place of sunset’ 25x ; m-realm+enter ;
  problem is that the term is more a noun as a Verb , and must relate to ‘sidewall and portal’ ;
  different term used as in prévious line ;
 • zin context : toestroom of uitgang :
  waarom een moeilijk woord kiezen wanneer ook gezegd had kunnen worden
  “en veel mensen zullen komen” ? De term is gezet na de “ingang van het huis”
  van de vorige zin ; het “de ingang naar m-realm” is zeker niet onmogelijk ;
  (bovendien zijn profeten nooit geliefd – waarom dan nu een toestroom ?) ;
  de context heeft meer weg van “het willen behoren tot de 144,000 ,
  maar dan wel met oneerlijke redenen ;

‘love’ , H5690 agab ‘lustful, sensual’ 2x ; likely colour as ‘senses’ ; agab ‘to lust for (by whore)’ 7x ;
‘after’ , H310 achar ‘behind, after, etc’ ;
line,
“and=for they shall come / to you / as – people – (being) (at?) the entrance (to enter+m-realm) / ,
and – my people – shall sit – to=in front of you / and they hear / your words (or: concepts) / ,
and=but – they shall – nót – do – them / ;
that=because / lustful things / (are) in their mouth (by their talk) / ,
they / (will) do / after / their unjust gain / their heart / (is) following / ;

En zij komen naar u toe als een toestroom van volk, en gaan vóor u zitten als Mijn volk .
Zij horen uw woorden, maar handelen er niet naar,
want zij nemen liefdevolle woorden in hun mond, maar hun hart volgt hun winstbejag .

“en zij zullen naar u toe komen als mensen [alle gelovigen] bij de toegang [naar m-realm] ,
en zullen voor u gaan zitten (als) mijn mensen [alle gelovigen] ,
en ze horen uw woorden [of : concepten] maar zullen er niet naar handelen ,
want wellustige zaken zijn hun taal (mond) –
hun hart volgt oneerlijk verkregen profijt (en) zij zullen (daarnaar) handelen ;

32-33
and·behold·you ! to·them as·song-of dotings lovely-of voice and·doing-good to-play-of
and·they-hear words-of·you and·ones-doing ain·m there-is-no·them them and·in·to-come-of·her
behold ! coming and·they-know that prophet he-became in·midst-of·them
And, lo, thou [art] unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice,
and can play well on an instrument: for they hear thy words, but they do them not
And when this cometh to pass, (lo, it will come,)
then shall they know that a prophet hath been among them

‘well’ , H2895 tob ‘pleasant, well, good, pleasing’ 25x ; eden-good related ,
‘play an instrument’ , H5059 nagan ‘to play (music)’ 15x ; serpent cluster ,

 • zin context : eden-goed bij serpent-licht :
  als bijna letterlijk een omschrijving van hoe het moderne bewustzijn interpreteert ;
  AIN oog : weinig andere keus als er-is-geen ;

line,
“and=for behold-you ! (are) to them / as a song of / lustful things / ,
pretty of / sound / , and pleasant (containing eden-good) / to be played (by serpent-light) / ,
and they hear / your words (right direction) / and=but – there-is-no (of) them – doing – them / ;
and in=as (she) (this situation) is coming (to pass) , behold ! (it) is coming : /
and=then they (will) know / that / a prophet / became / in their midst / .

En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld.
Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar. Maar als het komt – en zie, het komt –
dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden is geweest .

“want zie ! , u bent voor hen als een lied van wellustige zaken ;
een mooie klank [eden-Goed] hebbend , en plezierig om gespeeld te worden [bij serpent-licht] :
want zij horen uw woorden [of: concepten] maar er is niemand van hen (die) ze doet ;
en (zij,) (deze situatie) zal gaan gebeuren – zie, het komt ,
dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden is geweest .

 


29.10-01.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series