chapter context:
a construct like their “stargate” connects two regions –
namely this earth, and the now turned over land under Tire;

 

hoofdstuk context :                                    referentie : Ez. 35 ; Jes. 34 , Jes. 63 ;
een construct als hun ‘sterrenpoort’ verbindt twee regio’s –
namelijk deze aarde , en het nu omgedraaide land onder Tyrus ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Ezechiel 35

 
1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of
son-of human place-you ! faces-of·you on mountain-of Seir
and·prophesy-you ! on·him
Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, set thy face against mount Seir,
and prophesy against it,

“and it is becoming / the word [in right direction] of / IEUE / to me / , saying / :
son of / the adm-man / , set you ! / your face / to=against / the mountain of / Shoir [‘gate’] / ,  +
and prophecy you ! / on=against him / ;
(profetie over het Seïrgebergte en over Edom)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
Mensenkind , richt uw blik op het Seïrgebergte en profeteer ertegen .

“en het woord van IEUE komt tot mij , zeggend :
zoon van de adm-man , richt uw aangezicht tegen de berg Shoir [‘poort’] , en profeteer tegen hem ;

 
3-4
and·you-say to·him thus he-says my-Lord ieue
behold·me ! to·you mountain-of shoir Seir
and·I-stretch-out hand-of·me on·you and·I-give·you desolation
and·desolation cities-of·you desertion I-shall-place
and·you desolation you-shall-become
and·you-know that I ieue
And say unto it, Thus saith the Lord GOD;
Behold, O mount Seir, I [am] against thee,

and I will stretch out mine hand against thee, and I will make thee most desolate.
I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate,
and thou shalt know that I [am] the LORD.

 • context : Shoir as stargate to this earth ; derived from ‘gate’ (-shor) , see line 7-9 ;
  2) mountain : as ‘seat of power’, often carrying a region ; this mountain is in Edom
  so it must relate to this earth (see diagram above) ;
  (3d line) alternatively as “to lift up the hand-construct (further) óver you” (to north) ;
 • zin context : Shoir als sterrenpoort naar deze aarde ; van ‘poort’ (-shor) , zie zinnen 7-9 ;
  2) berg : als “zetel van macht”, vaak een regio dragend ; deze berg ligt in Edom
  dus moet het gerelateerd zijn aan deze aarde (zie diagram boven) ;
  (3e zin) wellicht als “het hand-construct opheffen óver u” (naar het noorden) ,

“and you say / to him / : thus / he – myLord – IEUE – says / :
just watch me ! / (being) to=agaist you / , (you) mountain of / Shoir [=stargate] / ,
and=for I (will) stretch out / my hand / on=against you / ,
and I make you / to (be) utterly – desolate [=no-name] / ;
I shall make – your cities [=on this earth] – (to be) deserted and empty / ,
and you (yourself) – shall become – a desolated region [=no-name] / ,
and you (will) know / that / I (am) – IEUE / ;
Zeg ertegen : zo zegt de Heere HEERE : zie , ik zál u , Seirgebergte !
Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en van u een verlaten woestenij maken .
Van uw steden zal ik een puinhoop maken , en uzelf zult een woestenij worden .
Dan zult u weten dat Ik de Heer ben .

“en zeg tegen hem : zo zegt (hij,) IEUE de Heer : zie mij tegen u zijn , (u) berg Shoir [=sterrenpoort] ,
ik zal mijn hand tegen u uitstrekken , en u compleet desolaat maken [=geen-naam] ,
ik zal uw steden verlaten en leeg maken , en uzelf zult een desolate regio worden ,
en u zult u weten dat ik IEUE ben ;

 
5-6
because to-become-of to·you enmity-of eon and·you-are-causing-to-stir sons-of ishral
on means-of sword in·era-of calamity-of·them in·era-of depravity-of end
therefore life I averment-of my-Lord ieue that to·blood I-shall-do·you and·blood
he-shall-pursue·you if not blood you-hated and·blood he-shall-pursue·you
Because thou hast had a perpetual hatred, and hast shed [the blood of] the children of Israel
by the force of the sword in the time of their calamity, in the time [that their] iniquity [had] an end:

Therefore, [as] I live, saith the Lord GOD, I will prepare thee unto blood, and blood
shall pursue thee: sith thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee.

 • ‘shed [blood]’ , H5064 nagar ‘to flow’  in several meanings 10x ; serpent-way ; ‘drain out’ colour ;
  Akk. nakâru ‘to rotate, turn over, cross, to pour out, libate, make a libation, reign, rotation ,
  to turn , to revolt, to transfer, to boil, to change, transgress’ ,
 • context : hated (adamite-) blood ; as (-dam) from (-Adam) ;       
  here is said ‘you hated the blood’, and the glyph shows
  it is “because it is essence of he (eden)” – SENF as
  “the essence [of] he (eden) [for] existence to make” ;

rpt  [click pic to enlarge]
 • not quite as our present blood : last position shows that
  the original eden-blood was “the eden-word” (U) ,
  but they ‘modified’ the original into our present blood –
  a certain spell talks about “the 4 bloods” – yet only in
  the past century the 4 bloodgroups were discovered ! ;
  superfluous ‘not’ : the construct ‘if-not’ also has a few
  errors in Ez.36 ; the blood pursues becáuse he hated it ;
 • zin context : gehaat bloed ; hebr. (-dam) van (-Adam)  ;
  de glyph rechts laat zien waarom het eden-bloed gehaat is – ‘bloed’ als SENF ,
  “de essentie [van] hem (=eden) om existentie te maken” ;
  ons huidige bloed is anders : zij hebben het originele eden-bloed gemodificeerd tot ons
  huidige bloed – een spell schrijft over ‘de 4 bloeden’ (SNF IV) , en pas in de vorige eeuw
  werden de huidige vier bloedgroepen ontdekt !
  overbodige ‘niet’ ; de constructie “if-not” gaat ook een paar keer fout in Ez. 36 ;
  logisch is natuurlijk dat ‘het bloed achtervolgt omdát hij het haatte’ ;

“because / (to=as) you – are  – the enemy of – olden times [=since the Deluge] / ,
and you cause – the sons of – Ishral [=144 candidates] – (to be) drained-out [=the serpent-way] /   +
by means of / the sword / in=at the time of / their distress / ,   +
in=untill the – depraved – end – time [=now] / ;
for reason that / I (am) – [eden-] life] / , (is) the declaration of / myLord / IEUE / ,
that=therefore / I shall make you – to blood  / , and=for blood / shall pursue you / :
if=surely // the (adamite-) blood / you hated / (will be) and=as the blood – pursueing you / ;
Omdat u een eeuwige vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten door het geweld
van het zwaard in de tijd van hun ondergang , in de tijd van de uiterste ongerechtigheid ,
daarom , zo waar ik leef , spreekt de Heere HEERE : voorzeker , ik zal u tot bloed maken
en bloed zal u achtervolgen . Omdat u het bloedvergieten niet hebt gehaat ,
zal bloed u achtervolgen .

“omdat u de vijand van oudsher bent [=sinds de Zondvloed] ,
en u de zonen van Ishral [=candidaten voor 144] uitgeput laat raken [=serpent-manier]  +
door middel van het zwaard in de tijd van hun beproeving ,
tot aan de verdorven eind-tijd [=nu] ;
om de reden dat ik eden-leven ben , is de verklaring van IEUE de Heer ,
daarom zal ik u tot bloed maken , want bloed zal u achtervolgen :
voorwaar , het [adamitische-] bloed dat u hebt gehaat zal het bloed zijn dat u zal achtervolgen ;

 
7-8-9
and·I-give mountain-of Seir to·desolation and·desolation and·I-cut-off from·him
one-passing and·one·returning and·I-fill mountains-of·him ones-wounded-of·him hills-of·you
and·ravines-of·you and·all-of channels-of·you ones-wounded-of sword they-shall-fall in·them
desolations-of eon I-shall-give·you and·cities-of·you not they-shall-be-indwelt
they-shall-return and·you(p)-know that I ieue
Thus will I make mount Seir most desolate, and cut off from it him
that passeth out and him that returneth. And I will fill his mountains with his slain [men]:
in thy hills, and in thy valleys, and in all thy rivers, shall they fall that are slain
with the sword. I will make thee perpetual desolations, and thy cities
shall not return: and ye shall know that I [am] the LORD.

 • context : Shoir as ‘the gate’ (between the two lands) ;
  that Shoir is more related to ‘gate’ as to ‘prince’ (both -shor) shows in the description
  about entering and leaving — and see how the beings walk to this earth upon the leftside
  prow of the boat (see also pic in top of page) , so the prow region may be ‘Shoir’ !!
  The gate connects ‘the two lands’ , see next lines , as ‘this earth’ with desolated eden
  (as the inverted cherub-wheel-land below Tyre , the land carrying their boat) ;
 • zin context : Shoir als ‘de poort’ (tussen de twee landen) ;
  dat Shoir meer is gelinkt aan ‘poort’ dan aan ‘prins’
  (beide als -shor) blijkt uit de beschrijving van het oversteken
  en terugkeren – en vergelijk hoe de wezens naar deze aarde
  lopen via de boeg (zie ook diagram in top pagina) ,
  dus de regio van de boeg van de boot moet Shoir zijn !!
 • De poort verbindt ‘de twee landen’, zie volgende zinnen ,
  als “deze aarde” met het nu desolate eden (het omgekeerde
  cherub-wiel-land onder Tyrus , hun boot dragend) ;

“and=for I will make / the mountain of / Shoir [‘gate’] / to (be) utter – desolation [=no-name] / ,
and I cut off / the one crossing over [dimensionally] – and the one returning  – from=through him [=gate]/,
and I fill / his mountains [=this earth as Edom] / (with) his slain / ;
the slain – shall fall – in=upon – your hills – and (in) your valleys – and all – your containings / ;
I shall make you – desolate [=no name] – forever / ,
and your cities – shall – not – (return=longer) – (be) inhabited / ;
and you (will) know / that / I (am) – IEUE / ;
Ik zal het Seirgebergte tot een verlaten woestenij maken en ik zal eruit uitroeien
wie erdoorheen trekt of wie er terugkeert . Ik zal zijn bergen met zijn gesneuvelden vullen .
Op uw heuvels, in uw dalen en bij al uw waterstromen, daar zullen zij liggen die vielen
door het zwaard . Ik zal u maken tot eeuwige woestenijen , uw steden zullen niet meer
bewoond worden . Dan zult u weten dat ik de Heer ben .

“want ik zal de berg Shoir [‘poort’] complete desolaat maken [=geen-naam] ,
en wie oversteekt [dimensioneel] en terugkeert via hem [=poort] zal ik afsnijden ,
en ik vul zijn bergen [=deze aarde als Edom] met zijn dodelijk gewonden ;
de gesneuvelden zullen vallen op uw heuvels en in uw dalen en al uw waterstromen ;
ik zal u voor eeuwig desolaat maken [=geen naam] ,
en uw steden zullen niet (meer) bewoond worden ;
en u zult weten dat ik IEUE ben ;      

 
10-11
because to-say-of·you two-of the·nations and two-of the·lands to·me
they-shall-become and·we-tenant·her and·ieue there he-isbc
therefore life I averment-of my-Lord ieue and·I-do as·anger-of·you
and·as·jealousy-of·you which you-did from·hatreds-of·you
in·them and·I-am-known in·them as·which I-am-judging·you
Because thou hast said, These two nations and these two countries shall be mine,
and we will possess it; whereas the LORD was there:
Therefore, [as] I live, saith the Lord GOD,
I will even do according to thine anger,
and according to thine envy which thou hast used out of
thy hatred against them;
and I will make myself known among them, when I have judged thee.

 • context : acquire both lands in order to can feed upon eden :     
  it was crucial for the (pre-eden) ape-humanoids
  (which are addressed when it’s about Edom-Esau)
  that the “original adamite family” would become
  intertwined with théir species (‘family’) , in order for
  them to can feed upon eden’s aspects –
  here said as ‘nations’ ;
 
rpt
 • family glyph : to right as HENU , and ‘family’ by the    
  H-glyph as “the descended-hebrew-house-H” ,
  two lands to unite : to right ; TAu T’EMT’ or SMA ;
  as “the two lands. to unite (by making to reap)” ,
  the ‘reaping’ relates to the eden-land ,

rpt
 • zin context : beide landen te verkrijgen om zo te kunnen vampieren op eden ;
  het was cruciaal voor de (pre-eden) aapmensen – en die worden hier aangesproken ,
  omdat het gaat over Edom-Esau – dat “de adamische familie” zou worden verbonden
  met hún soort (‘familie’) , zodat zij konden vampieren op eden-aspecten ;
  hier wordt in plaats van familie ‘volken’ gebruikt ;
  familie glyph : rechts ; als “buren, familie, etc” ; met de hebreeuwse-H glyph ;
  de twee landen te verenigen ; rechts ; “de twee landen. te verenigen (door te maaien)”,
  de sikkel-glyph word gebruikt wanneer het over eden gaat ;

“because / you (have) said / :
the two nations / shall become (to be) – and=through the two lands / to=by (means of) me / ,
and=for we will possess them [=lands] / ,
and=so (that) IEUE – (will) be – there [=be there to can to feed upon] / ;
therefore / , (being) the [eden-] life / (whom) I (am) / , (is) the declaration of / IEUE / ,
I (will) do / as=according to yóur anger [=nostril] / and your jealousy / ,
(by) which / you did / from=in your hatred / in=to thém [=us, believers] / ;
and I (will) make me known / in=to them [=us] / as=by the way I am judging you / ;
Omdat u zegt : die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren ,
wij zullen ze in bezit nemen , al zou de Heer daar zijn , daarom , zo waar ik leef ,
spreekt de Heere HEERE : ik zal handelen overeenkomstig uw toorn en overeenkomstig
uw afgunst , waarmee u uit uw haat jegens hen bent opgetreden .
Ik zal mij onder hen bekendmaken, wanneer ik u oordelen zal .

“omdat u gezegd hebt :
de twee volken zullen ontstaan vanwege de twee landen door middel van mij ,  +
en wij hebben ze in bezit [=beide landen] ,
opdat IEUE er zal zijn [=er zal zijn om op te vampieren] ;
daarom , als het eden-leven dat ik ben , is de verklaring van IEUE ,
zal ik handelen overeenkomstig úw woede en jaloersheid ,
door wat u deed in uw haat jegens hén [=wij, gelovigen] ;
en ik zal mij bekendmaken aan hen [=wij] door de manier waarop ik u oordeel ;

 
12-13
and·you-know that I ieue I-heard all-of spurnings-of·you which you-said on
mountains-of ishral to·to-say-of she-is-desolate they-are-desolated to·us they-are-given for·food
and·you-are-magnifying on·me in·mouth-of·you and·you-entreat on·me words-of-you I heard
And thou shalt know that I [am] the LORD, [and that] I have heard all thy blasphemies which thou hast spoken
against the mountains of Israel, saying, They are laid desolate, they are given us to consume.
Thus with your mouth ye have boasted against me, and have multiplied your words against me:
I have heard [them].

‘blasphemies’, H5007 n’ats-ah ‘blasphemy’ ; n’aats ‘treat with contempt, provoke’ ;
‘multiplied’, H6280 athar ‘(deceitful)’, preferred over ‘multiplied’,  2x ; -athar ‘to pray’, many ;

 • context : mountains given for food :                
  again a proof that this layer has been ‘transferred’ ;
  compare also next lines , where this exchange will be anulled ;
  desolated eden-land and Denderah ; to right ; the new land
  is depicted by two people (in typical youngster pose) sitting
  upon it ; the different dimensional-axis are displayed such as
  the Djed , and the axis with the snake within it should be one
  of the elongated eden-ram-horns (the entire basrelief shows
  two of them , each at a side of the land) .

livingmoon com
click pic to enlarge
 • We can’t find pictures of the glyph texts belonging to these
  reliefs , but one inscribed ‘gold land’ – and we saw how the
  region of Tyre is “clay mixed with gold” ;
 • deceitful and right-direction : so he knew about the real situation (‘right direction’) ,
  yet was ‘praying deceitfully’ ; that “mouth” is mentioned while he is a gate ,
  can that make him their ‘lion-mouth’ glyph lion-R ?
 • zin context : bergen tot voedsel ; alweer een bewijs dat deze ‘laag’ overgegaan is naar een
  ander gebied ; vergelijk ook de volgende zinnen ;
  desolaat eden-land en Denderah ; in het basrelief worden twee mensen afgebeeld
  (in de typische ‘jongeren’ houding) , zittend op het (omgedraaide) eden-land ;
  De verschillende dimensionele-assen zijn zichtbaar – zoals de Djed-pilaar , en de as met
  de slang binnenin is waarschijnlijk éen van de “verlengde horens van de eden-ram” ,
  omdat de andere as aan de ándere kant wordt afgebeeld (in het hele basrelief) .
  We kunnen geen foto’s van de begeleidende glyphs vinden , maar bij het land staat
  “gouden land”, en we zagen hoe de regio van Tyrus “klei, vermengd met goud” is ;
  misleidend en concept : dus hij wist van de echte situatie [‘in goede richting’] ,
  maar ‘bidt misleidend’ ; wanneer hier ‘mond’ wordt genoemd terwijl hij een poort is ,
  kan dat hem ‘de leeuwen-mond’ maken als glyph leeuw-R ? ,
“and you (will) know / that / I / IEUE / (have) heard / all / your provocations ,   +
which / you said / on=over / the mountains of / Ishral [=the eden layer , now glued to this earth] / ,
to=by saying / : they (became) desolated [=no-name] – (and) (were) given – to us – for food (sic!) / ;
and you (have) boasted / on=against me / in=with your mouth / ,
and=for – I (have) heard – your deceitful prayer / on=against me /, (being) your concepts [in right direction] / ;

Dan zult u weten dat ik, de Heer, al uw beledigingen gehoord heb , die u tegen de bergen van
Israël gesproken hebt : ze zijn verwoest, ons tot voedsel gegeven .
U hebt u tegen mij grootgemaakt met uw mond, en uw woorden tegen mij overvloedig gemaakt.
Ik heb ze zelf gehoord .

“en u zult weten dat ik , IEUE , al uw beledigingen gehoord heb ,   +
die u gezegd hebt over de bergen van Ishral [=de eden-laag , nu geplakt op deze aarde] ,
door te zeggen : ze zijn desolaat geworden [=geen-naam] , en ons tot voedsel gegeven (sic!) ;
en u hebt gepocht tegen mij met uw mond ,
want uw misleidend gebed tegen mij , als uw concept [in goede richting] , heb ik gehoord ;

 
14-15
thus he-says my-Lord ieue as·to-rejoice-of all-of the·earth desolation I-shall-make to·you as·rejoicing-of·you to·allotment-of house-of ishral on which she-is-desolate so I-shall-do
to·you desolation you-shall-become mountain-of Seir and·all-of Edom all-of·her
and·they-know that I ieue
Thus saith the Lord GOD; When the whole earth rejoiceth, I will make thee desolate.
As thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel, because it was desolate,
so will I do unto thee: thou shalt be desolate, O mount Seir, and all Idumea, [even] all of it:
and they shall know that I [am] the LORD.
“thus /he – myLord – IEUE -says / :
I shall make – you – desolate  – (in order) as=for – the whole – land [=eden] – to rejoice / :
as you rejoiced – to=over the inheritance of / the house of / Ishral / which (became) / desolate / ,
so [desolate] / I shall make / (to=as) you / , (you) mountain of / Shoir [=gate to this earth] / :
you shall become – desolate [=no-name] / ,
(just) and=as all / Edom [=this earth] / , entirely / ,
and they (will) know / that / I (am) – IEUE .
Zo zegt de Heere HEERE : tot blijdschap van heel de aarde zal ik u tot een woestenij maken.
Overeenkomstig uw blijdschap over het erfelijk bezit van het huis Israël , omdat het verwoest is,
zo zal ik bij u doen. U , Seirgebergte en heel Edom, zult geheel en al woestenij worden !
Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben .

“zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
ik zal u desolaat maken [=geen naam] tot blijdschap van het hele land [=eden] :
zoals u zich verkneukelde over het erfelijk bezit van het huis Ishral dat desolaat werd ,
zo [desolaat] zal ik u maken , (u) berg Shoir [=poort naar deze aarde] :
u zult desolaat worden [=geen-naam] , net als heel Edom [=deze aarde] , geheel en al ,
en zij zullen weten dat ik IEUE ben .

 


 
05.11   —   submitted   —   first version   —   hetreport