chapter context :
we already saw that Ezekiel is the representative of the 144,000,
and the message that the house should come to understand is so important
that God and Miss [she – the spirit] appear to Ezechiel to make the message clear

 
Vijfluik –––– hoofdstuk 3 van 5 (3/5)
Technisch gezien is hoofdstuk 3 de inleiding van de volgende vier ,
waar die inleiding bestaat uit “éen grote waarschuwing aan het huis Ishral”
[als alle mogelijke candidaten voor de 144,000] om “de volgende uitleg GOED te begrijpen”,
dat is , wat vervolgens wordt gezegd in de aan ons overgeleverde hoofdstukken ;

we zagen al dat Ezechiel de vertegenwoordiger is van de 144,000 ,
en de boodschap welke het huis moet gaan begrijpen is zó belangrijk
dat God en Miss [she – the spirit] aan Ezechiel verschijnen om het bericht duidelijk te maken ;

 

 

hoofdstuk context :                     ––– vervolg van hoofdstuk 4 (3/5)
geïnterpreteerd onder voorbehoud :
hoewel de context in orde moet zijn , wat dit hoofdstuk btreft ,
zijn de volgende twee zo lastig te plaatsen dat we wellicht aspecten moeten aanpassen ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Ezechiel 5
1
and·you son-of human take-you ! for·you sword sharp razor-of the·barbers you-shall-take·her
to·you and·you-pass on head-of·you and·on beard-of·you and·you-take for·you
scales-of weight and·you-apportion·them
And thou, son of man, take thee a sharp knife, take thee a barber’s razor, and cause [it] to pass
upon thine head and upon thy beard: then take thee balances to weigh, and divide the [hair].

 • context : the hair : as all people born on this earth from Ezekiel’s time until now ;
  after previous chapter (where ‘the stone’ is this earth) now themes get specific ;
 • zin context : het haar : als alle geboren mensen op deze aarde sinds Ezechiel tot nu toe ;
  na vorig hoofdstuk (waar ‘de steen’ deze aarde is) worden thema’s nu specifieker ;

“and you / , son of / the adm-man / , take / for you / a – sharp – knife [sword] / ,  +
[as] the razor of / a barber / ,
you shall place it / to you / and you pass (it) / on=over / your head / and on=over / your chin / ,
and=then you take / for you / scales of=for / weight / and you devide them [=the hair] / ;
(Het gericht over Jeruzalem)
En u, mensenkind, neem u een scherp zwaard. U moet dat voor uzelf als kappersscheermes
gebruiken, en dat over uw hoofd en over uw baard laten gaan. Daarna moet u voor uzelf een weegschaal nemen en de haren verdelen.

“en u , zoon van de adm-man , neem u een scherp mes , als het scheermes van een barbier ,
u zult het plaatsen tegen uzelf en het over uw hoofd en over uw kin laten gaan ,
daarna neemt u voor uzelf een weegschaal en u verdeelt hen [=het haar] ;

 
2
third in·the·light you-shall-consume in·midst-of the·city as·to-fulfill-of days-of the·siege
and-you-take the·third you-shall-smite in·the·sword round-about·her and·the·third
you-shall-toss to·the·wind and·sword I-shall-unsheath after·them
Thou shalt burn with fire a third part in the midst of the city, when the days of the siege are fulfilled: and thou shalt take a third part, [and] smite about it with a knife: and a third part thou shalt scatter in the wind; and I will draw out a sword after them

 • context : all this world’s population –
  the first third dies in this world , as ‘in the city’, dying from earthly events ,
  the second third will die – soon – by armies of spirits and events from outside earth ,
  the third part isn’t completely clear , see line 12-13 ;
  we first considered ‘Canaan types , now having another body in Sekhet’ , but is doubtful ;
  the sword round-about : from-around refers to “the lands around this earth”, see further on ,
  to ‘make full the days’ ; likely “untill this earth gets dark”, then the siege is over ;
 • zin context : de bevolking van deze wereld –
  het eerste derde deel sterft in deze wereld als ‘in de stad’, door wereldse omstandigheden ,
  het tweede derde zal – zometeen – vallen door de legers van geesten ,
  het derde deel is niet helemaal duidelijk , zie vers 12-13 ; we veronderstelden
  de ‘Canaan types , nu een ander lichaam hebbend in Sekhet’ , maar dat is niet zeker ;
  de ‘dagen volmaken’ ; waarschijnlijk ‘tot deze aarde donker wordt’, dan is het beleg voorbij ;

“you shall burn – a third [part] – in=by fire (=uwr) / in the midst of / the city / ,
[in order] as=for to make full / the days of / the siege [=390+40 days] / ,
and you take / a third [part] / (which) you shall smite / (from) every side – in=with a knife / ,
and the third [part] / you shall scatter / in the wind / , and – I shall draw – the sword – after them / ;
Een derde deel moet u midden in de stad met vuur verbranden als de dagen van de belegering voorbij zijn, en een derde moet u nemen en met het zwaard daaromheen slaan,
en een derde in de wind verstrooien, en ik zal het zwaard achter hen trekken .

“u zult een derde (deel) met vuur verbranden in het midden van de stad [=deze wereld] ,
om zo de dagen ‘vol te maken’ van het beleg [=van deze aarde] ,
en u neemt een derde (deel) dat u van rondom met het mes zult slaan ,
en een derde (deel) zult u in de wind verstrooien , en ik zal het zwaard trekken achter hen (aan) ;

 
3-4
and-you-take from·there few in·number and·you-bundle them in·hems-of·you and·from·them
further you-shall-take and·you-fling them to midst-of the·fire and·you-burn them in·the·fire
from·him she-shall-go-forth fire to all-of house-of ishral
Thou shalt also take thereof a few in number, and bind them in thy skirts.
Then take of them again, and cast them into the midst of the fire, and burn them in the fire;
[for] thereof shall a fire come forth into all the house of Israel.

 • context : the preserved souls and the fire ;
  we had the chapter of “they should cling to Me like a girdle” , here the ‘hiding in the shirt’
  must have similar meaning , so we take that this category are christians / believers ;
  the “fire going forth” sounds much like the first christians who were martyred
  (most of the house of Ishral would be living in the West) ;
  it must tell here that ‘they physically died’ , not their souls ofcourse ,
 • zin context : de bewaarde zielen en het vuur ;
  we hadden het hoofdstuk over ‘de riem’ , dan moet hier “het verbergen in het shirt”
  eenzelfde actie als ‘bewaring’ aangeven – dus deze categorie moeten christenen zijn ;
  het ‘vuur voortkomen’ lijkt erg op de eerste christenen als martelaren
  (immers , de meesten van het huis Ishral zouden in het Westen leven) ;
  er kan alleen bedoeld worden dat zij ‘lichamelijk stierven’, niet hun zielen natuurlijk ,

“and=but= you take / from there [=from hair on the balance] / a [relative?] few / in number / ,
and you enclose / them / in your shirt [=all believers-christians from then untill now?] / ;
and – again – you shall take – from them [=from the hair on the balance?] / ,  +
and=but you fling / them / in the midst of / the fire / and burn / them / in the fire [=first christians?] / :
from it / the fire – shall go forth / to= / all / the house of / Ishral [144,000] / ;
Een klein aantal daarvan moet u dan nemen en in de punten van uw mantel binden .
Dan moet u er nog meer van nemen en deze midden in het vuur werpen en die met vuur verbranden. Daaruit zal een vuur voortkomen tegen heel het huis van Israël .

“maar u neemt van daar [=van het haar op de weegschaal] een [relatief?] klein aantal ,
en sluit die op in uw shirt [=als alle gelovigen-christenen van toen tot nu?] ,
en dan zult u nogmaals van hen nemen [=van het haar op de weegschaal?] ,
maar die werpt u midden in het vuur , en verbrandt hun in het vuur [=de eerste christenen?] :
daaruit zal een vuur voortkomen voor heel het huis van Ishral [144,000] ;

 
B)
 
5-6
thus he-says my-Lord ieue this Jerusalem in·midst-of the·nations I-placed·her
and·round-about·her lands and·she-is-rebelling judgments-of·me in-wickedness from
the·nations and statutes-of·me from the·lands which round-about·her that
in·judgments-of·me they-rejected and·statutes-of·me not they-went in·them
Thus saith the Lord GOD; This [is] Jerusalem: I have set it in the midst of the nations and
countries [that are] round about her. And she hath changed my judgments into wickedness
more than the nations, and my statutes more than the countries that [are] round about her:
for they have refused my judgments and my statutes, they have not walked in them.

 • context : Jerusalem as ‘this earth’ ; we need to stay with “the tile” in previous chapter ;
  compare the diagram on top of this page , and also the ‘worldtree’ (see Introduction) ;
  next chapters of this series continue to adress ‘the land and ground’ ;
  earth as Gaia going bad : we saw how Gaia will peep en mutter as a familiar-spirit (index) ,
  which is becáuse she is powered by their dimension ;
 • zin context : Jerusalem als ‘deze aarde’ ; we moeten blijven bij “de steen” van vorig hoofdstuk ;
  vergelijk het diagram in de top van deze pagina , en ook ‘de wereldboom’ (zie Introductie) ;
  de volgende hoofdstukken gaan door op ‘land’ en ‘grond’ ;
  deze aarde als ‘Gaia’ is corrupt : we hadden het hoofdstuk waar deze aarde (als Gaia)
  zal “piepen en mompelen als een familiaire-geest” ; juist omdát zij gevoed wordt door
  hun dimensie –

“thus / he – myLord – IEUE – says / : this / (is) Jerusalem [=this earth] / ,
I let her to be placed – in the midst of – the nations [=of spirits] /  +
and=as – the lands – encirceling – her / ,
and=but she rebels against= / my ordinances / in=as the sins / from / the nations [=of spirits] / ,
and / (against) my statutes / corresponding to / the lands / which (are) / encirceling her / ;
that=because / they [=earth’s humanity] rejected – my ordinances / ,   +
and in=as my statutues – they – (did) not – wander – in them [=statues] / ;
Zo zegt de Heere HEERE: dit is Jeruzalem: ik heb het temidden van de heidenvolken gezet
met landen eromheen. Maar het was ongehoorzaam aan mijn bepalingen, tot goddeloosheid toe,
meer dan de heidenvolken, en aan mijn verordeningen, meer dan de landen die eromheen zijn,
want zij hebben mijn bepalingen verworpen en in mijn verordeningen zijn zij niet gegaan.

“zo zegt (hij,) IEUE de Heer : dit is Jerusalem [=deze aarde] ,
ik heb haar laten plaatsen in het midden van de volken [=van geesten] als de landen om haar heen ,
maar zij rebelleert tegen mijn verordeningen als de zonde van de volken [=van geesten] ,
en (tegen) mijn bepalingen , overeenkomstig met de landen die haar omringen ;
want zij [=de mensheid] hebben mijn verordeningen verworpen ,
en in mijn bepalingen wandelen zij niet ;

 
7
therefore thus he-says my-Lord ieue because to-clamor-of·you from the·nations which
round-about·you in·statutes-of·me not you-go and judgments-of·me not you-do
and·as·customs-of the·nations which round-about·you not you-do
Therefore thus saith the Lord GOD; Because ye multiplied more than the nations that [are]
round about you, [and] have not walked in my statutes, neither have kept my judgments,
neither have done according to the judgments of the nations that [are] round about you;

 • context : this earth does ALIKE the surrounding nations , that is the problem ;
  in next lines this earth will be punished as horrific example fór them nations ;
  2) syntax : one ‘not’ therefore is superfluous ;
 • zin context : deze aarde doet ALS de haar omringende volken : dat is het probleem ;
  in de volgende zinnen wordt de aarde daarom gestraft – als afschrikwekkend voorbeeld
  vóor die volken ; 2) syntax : de laatste ‘niet’ is daarom misplaatst ;

“therefore / thus / he – myLord – IEUE – says / :
because / you clamour / (even) more then= / the nations [=of spirits] / which (are) / around you / ,
(+and) you – don’t – wander / in my statutes / and – don’t do – my ordinances / ,
and=but – do – as=according to the customs of / the nations [=of spirits] // around you / ,  +
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: omdat uw rumoer dat van de heidenvolken die rondom u zijn,
nog heeft overtroffen, u in mijn verordeningen niet gegaan bent,
zelfs niet gedaan hebt overeenkomstig de bepalingen van de heidenvolken die rondom u zijn ,

“daarom , zo zegt IEUE de Heer :
omdat u (zelfs nog) meer kabaal maakt dan de volken [=van geesten] die u omringen ,
en u niet wandelt in mijn verordeningen , en mijn bepalingen niet doet ,
maar de manier volgt van de naties [=van geesten] die u omringen ,   +

 
8-9
therefore thus he-says my-Lord ieue behold·me ! on·you even I and·I-do in·midst-of·you
judgments to·eyes-of the·nations and·I-do in·you which not I-did and which not
I-shall-do like·him further because-of all-of abhorrences-of·you
Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I, even I, [am] against thee, and will execute judgments
in the midst of thee in the sight of the nations. And I will do in thee that which I have not done,
and whereunto I will not do any more the like, because of all thine abominations.
‘abominations’, H8441 toeb-ah ‘abomination’ , as corrupted eden-good (-tub) ,
context : God did not make this earth ,
“therefore / thus / he – myLord – IEUE – says / :
just watch me ! / (being) on=against you / , even=indeed – I (myself) / :
and=for I (will) do – judgments – in your midst / , to the eyes of / the nations [=of spirits] / ,
and I do / in you / (that) which / I (have) – not – done (before) / ,
and / which / I shall – not – do  – alike (it) / anymore / ,
because of / all / your abhorrences [=corrupted eden-good] / ;
daarom, zo zegt de Heere HEERE: zie, ik zál u, ja, ik ! Ik zal in uw midden oordelen voltrekken
voor de ogen van de heidenvolken. Ik zal onder u doen wat ik niet eerder gedaan heb
en zoals ik ook niet meer doen zal, vanwege uw gruweldaden .

“daarom , zo zegt (hij,) IEUE de Heer :
zie mij tegen u [=deze aarde] zijn , inderdaad , ik zelf :
want ik zal oordelen voltrekken in uw midden , voor de ogen van de naties [=van geesten] ,
en ik zal in u doen wat ik niet eerder heb gedaan en zoals ik ook niet meer doen zal ,
vanwege al uw gruwelen [=corrupt eden-goed] ;

 
10
therefore fathers they-shall-eat sons in·midst-of·you and·sons they-shall-eat fathers-of·them
and·I-do in·you judgments and·I-toss all-of remnant-of·you to·every-of wind
Therefore the fathers shall eat the sons in the midst of thee, and the sons shall eat their fathers;
and I will execute judgments in thee, and the whole remnant of thee will I scatter into all the winds.

 • context : this must be at the end of the events mentioned in Revelation ;
  there is also a chapter describing ‘how man wille at the flesh of his own arm’ ;
 • zin context : dit moet aan het eind zijn van de gebeurtenissen beschreven in Openbaring –
  er is ook een hoofdstuk , beschrijvend hoe “zij het vlees van hun eigen arm op zullen eten”;

“therefore / the fathers / shall eat / the sons / in your midst / ,  +
and the sons / shall eat – their fathers / ,
and I do / judgments – in you / and I scatter / all / remainders of you / to every / cardinal direction / ;
Daarom zullen in uw midden vaders hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten.
Ik zal strafgerichten over u voltrekken en zal wat van u overblijft naar alle windstreken verstrooien.

“daarom zullen in uw [=deze aarde] midden vaders hun kinderen opeten ,
en kinderen zullen hun vaders opeten ;
ik zal oordelen over u voltrekken en verstrooi wie van u overblijft naar alle windstreken ;

 
11
therefore life I averment-of my-Lord ieue if not because sanctuary-of·me you-defile in·all-of
abominations-of·you and·in·all-of abhorrences-of·you and·moreover I I-shall-diminish
and·not she-shall-commiserate eye-of·me and·moreover I not I-shall-spare
Wherefore, [as] I live, saith the Lord GOD; Surely, because thou hast defiled my sanctuary
with all thy detestable things, and with all thine abominations, therefore will I also diminish [thee]; neither shall mine eye spare, neither will I have any pity.
‘defile’ H2930 tame ‘defile, be or become unclean’, TEM ?
‘sanctuary’, H4720 miqdash ‘sanctuary’, m+qodesh ,

 • ‘abominations’, H8251 shiqquts ‘abomination [related to idols-gods]’, sheqets ‘detestable’,
  shiqquwts ‘detestable’ ; shoqeth ‘trough (for drinking)’ ; from -shaq-ah ‘to give to drink,
  to water’ ; shoq/shaq ‘thigh’, the inverted ox thigh KHEPESH ;
 • context : sanctuary ; there is no reference to anything else , so an option is ‘adamite-souls’ ,
  who indeed are defiled by ‘abominations’ – Astoreth , Chemosh et call have that title ,
  and all those gods represent ‘a construct’ ;
  2) several superfluous “not’s”; ‘moreover’ is already ‘neither’ as well ;

“on ground that / I (am) – eden-life / , (is) the declaration of / myLord / IEUE / ,
surely // , because / you defile / my sanctuary [=adamite-souls?] /   +
in=by all / your abominations [=powered by their constructs in their dimension] /  +
(and) in=as / all / your abhorrences [=corrupted eden-good] / ,
(and) indeed – I – shall – [+not] – restrain (myself) / ,
and – my eye – shall – not – spare / and neither – shall – I – have compassion / ;
Daarom, zo waar ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u mijn heiligdom
verontreinigd hebt met uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden,
daarom zal ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal ik ook geen medelijden hebben.

“op grond van dat ik [eden-] leven ben , is de verklaring van IEUE ,
voorwaar , omdat u mijn heiligdom [=adam-zielen?] verontreinigt ,  +
door al uw gruwelen [=want gevoedt door de constructen in hun dimensie]   +
als uw walgelijke zaken [=corrupt eden-goed] ,   
werkelijk – ik zal mij niet inhouden , en mijn oog zal niet sparen , noch zal ik medelijden hebben ;

 
12-13
third-of·you in·the·plague they-shall-die and·in·the·famine they-shall-be-finished in·midst-of·you
and·the·third in·the·sword they-shall-fall round-about·you and·the·third to·every-of wind
I-shall-mtoss and·sword I-shall-unsheath after·them and·he-is-finished anger-of·me
and·I-give-rest fury-of·me in·them and·I-console-myself and·they-know that I ieue
I-spoke in·jealousy-of·me in·to-finish-of·me fury-of·me in·them
A third part of thee shall die with the pestilence, and with famine shall they be consumed in the midst of thee: and a third part shall fall by the sword round about thee; and I will scatter a third part into all the winds, and I will draw out a sword after them. Thus shall mine anger be accomplished, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be comforted: and they shall know that I the LORD have spoken [it] in my zeal, when I have accomplished my fury in them.
“a third [=of the inhabitants of] you / shall die – in=by pestilence [=because of right direction] / ,   +
and – shall be consumed – in=by famine / in your midst / ,
(and) a third / shall fall – in=by the sword / surrounding you [=of armies of spirits] / ,
and a third / I shall scatter – to every – cardinal direction / and I draw – the sword – after them / ;
and=then my anger [=nostril] / (will have) ended / ,
and – my fury – in=over them – I make to settle down / ;
and they (will) know / that / I / IEUE / spoke [in right direction] / in=as my jealousy / ,
in=by me ending / my fury / in=upon them / ;
Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen,
en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, en een derde zal ik naar alle windstreken verstrooien en ik zal achter hen het zwaard trekken.
Dan zal mijn toorn ten uitvoer gebracht worden en ik zal mijn grimmigheid op hen doen rusten
en troost halen. Dan zullen zij weten dat ik, de Heer, in mijn na-ijver heb gesproken,
wanneer ik mijn grimmigheid tegen hen ten uitvoer gebracht heb .

een derde [=van de bevolking] van u zal door de pest [=vanwege de goede richting] sterven ,  +
en door de honger in uw midden verteerd worden ,
een derde zal vallen door het zwaard om u heen [=legers van geesten] ,
en een derde zal ik naar alle windstreken verstrooien en ik zal het zwaard trekken achter hen aan ;
dan zal mijn toorn [=nostril] uitgeraasd zijn , en ik zal mijn woede over hen kalmeren ,
en zij zullen weten dat ik , IEUE heb gesproken [in goede richting] in mijn na-ijver ,
wanneer ik mijn woede op hen gekoeld heb ;

 
14-15
and·I-shall-give·you to·desertion and·to·reproach in·the·nations which round-about·you
to·eyes-of every-of one-passing and·she-becomes reproach and·taunt admonition
and·desolation to·the·nations which round-about·you in·to-do-of·me in·you judgments
in·anger and·in·fury and·in·corrections-of fury I ieue I-spoke
Moreover I will make thee waste, and a reproach among the nations that [are] round about thee,
in the sight of all that pass by. So it shall be a reproach and a taunt, an instruction and an astonishment unto the nations that [are] round about thee, when I shall execute judgments in thee in anger and in fury and in furious rebukes. I the LORD have spoken [it].
‘taunt’, H1422 geduph-ah 1x , from gadaph ‘to blaspheme’ 7x , proper : ‘hack (with words)’;

 • context : likely ‘scorn because of blasphemy’ , not as seperate ;
  here also ‘the scorn’ must be directed tóward the nations  – not inverse ;
 • zin context : waarschijnlijk als “hoon vanwége blasfemie” , niet als vier afzonderlijke termen ;
  de ‘hoon’ is “naar de naties van geesten toe”, niet andersom ;

“and=for I shall place you [=this earth] / (to be) to=as the wasteland / ,
— and=as the scorn / in=unto the nations [=of spirits] / which / encircle you —
to the eyes of / every – one [=spirits] passing along [‘over’] / ;
and=for it (will) be / a scorn / and=for the blasphemy / ,
a chastening / and=as the horror [of desolation] / to=unto the nations / which / surround you / ;
[namely] in=by me to do – judgments – in you – , in anger [=nostril] – and fury / ,  +
and=as – the furious – punishments / ;
I – IEUE – spoke [in right direction] / ;
Ik zal u tot een puinhoop maken en tot smaad onder de heidenvolken die rondom u zijn ,
voor de ogen van ieder die voorbijgaat. Wanneer ik over u strafgerichten voltrek in toorn,
in grimmigheid en grimmige bestraffingen, zullen de smaad en de hoon voor de heidenvolken
die rondom u zijn, onderwijs en een reden tot ontzetting zijn. Ik, de Heer, heb gesproken .

“want ik zal u [=deze aarde] maken tot een leeg en bar land ,
— als de hoon naar de naties [=van geesten] toe die u omringen —
voor de ogen van ieder [=geesten] die voorbijgaat ;
want het zal een hoon zijn vanwege de blasfemie ,
een kastijding als de horror [of desolaatheid] naar de naties [=van geesten] toe die u omringen ;
(namelijk) het door mij voltrekken van oordelen in u , in woede [=nostril] en toorn ,  +
als de grimmige oordelen ;
ik IEUE heb gesproken [in goede richting] ;

 
16-17
in·to-send-of·me arrows-of the·famine the·evil-ones in·them which they-become for·ruin
which I-shall-send them to·to-ruin-of·you and·famine I-shall-add on·you and·I-break to·you
mte staff-of bread and·I-send on·you famine and·animal evil and·they-bereave·you and·plague
and·blood he-shall-pass in·you and·sword I-shall-bring on·you I ieue Yahweh I-spoke
When I shall send upon them the evil arrows of famine, which shall be for [their] destruction,
[and] which I will send to destroy you: and I will increase the famine upon you,
and will break your staff of bread: So will I send upon you famine and evil beasts,
and they shall bereave thee; and pestilence and blood shall pass through thee;
and I will bring the sword upon thee. I the LORD have spoken [it].

 • context : famine by breaking-off their ‘staff of bread’ construct :
  resulting in ‘arrows as famine’, which will make earth ‘childless’ ;

 

 • staff and tribe (-mtth) ;          
  these are the two (hebrew) meanings of -mtth ; and we saw that if
  this staff would be in the córrect place it is “the birthsceptre” (shb) ;
  curiously the SHAB-cluster (shb) to right contains the term ‘tribe’
  as well as ‘a tree’ – though likely not ‘melon’ as suggested here ;
 • 2) SHAB also as ‘staff’, to right (and can mean ‘tree’ or ‘axis’ also) ,
  “the staff for the solarplane in the new-north” as glyph SHA ,
  their acquired SH-cistern at Thebes ;
  below that a SHAB with a ‘standing mummy’, meaning “an image”,
  implying that this staff was not théir original construct ;
 • 3) SHAB also as ‘food’ , to right ;
  often used in spells in it’s variant SHEB ;
   
  4) the cluster transforms into SHA-S “ears of corn” , which is already
  very close to “bread” ; into SHÃT ,”bread , breadcake, boiled grain” ;

rpt
click pic(s) to enlarge

 

rpt


rpt

 • the ‘lawgiver’ sceptre between Judah’s feet;        
  Gen.49 tells how “the birthsceptre and lawgiver will not depart
  from Judah – until Shiloh (improved version of this body) comes”,
  where only now we understand that both sceptres are the same ;
  we thought long that in glyphs this ‘lawgiver’ is a glyph T ,
  which we named , for lack of words , ‘staff-TÁ” — this T-glyph
  shows to right in the lower left corner , looking like a pestle .
  Here it is “a post”, and related to this same SHEB cluster ,
  “the divine. most-b-soul-adam’s. sceptre-T. to birth. ,
  [for] existence. [by] the throat (SHEBB).”, this throat as nature
  of ‘the tree’ and ‘staff’ (SHAB) – meaning that the transplanted   
  staff (mtth) as ‘lawgiver’ is now their SHAB-staff for bread !,
  and even as a very important post for their magical boat .
  This would also explain the “sceptre-T to shoot-out (of the hand)”,
  as glyph UT’T , as “shooting out of eden towards thém” ;
  mtth and MET : the (hebrew) -mat cluster is rather negative ,
  likely because the -m is added as prefix , as m-realm (since -ath is
  ‘sign, miracle’) , then glyphs use the same T meaning as hebrew ;
  an often used glyph as M-T , ‘phallus’ , to right ,
  which is also depicted as ‘staff’ etc ; the phallus as concept of the
  inversed staff now directing into eden ; even a  M+T-sceptre is listed ;

rpt
 
 
 
 
 
 
 
 

rpt
 • zin context : hongersnood door het afbreken van hun ‘staf voor brood construct’ :
  resulterend in ‘pijlen als hongersnood’ die de aarde ‘kinderloos’ zullen maken ;

“in=by me sending  – the evil – arrows of – famine – in=at them [=humanity]  +
which [=arrows] – (will) be for destruction / ,
(will be) them [=arrows] / which – I shall send – (for=as) yóur destruction [=this earth] / :
and=for I (will) – increase – the famine – on=upon you / ,   +
and=as I (shall) break off/the staff [=matrix-construct] of – bread – to=for you [=resulting in ‘the arrows’]/;
and I send / famine – and – wild [‘evil’] – animal(s) – on you / and they make you childless / ,
and plague / and blood / shall pass through / in you / ,
and=for – I shall bring – the sword – in=over you / : I – IEUE – spoke [in right direction] .
Wanneer ik de boosaardige pijlen van de honger, die tot verderf leiden en die ik afschiet
om u te gronde te richten, op hen afschiet, zal ik de honger over u doen toenemen
en het u aan brood laten ontbreken .
Ik zal honger en wilde dieren, die u van kinderen beroven, over u zenden. Pest en bloedvergieten
zullen onder u rondwaren . Ik zal het zwaard over u brengen. Ík, de Heer, heb gesproken .

“het door mij sturen van de boosaardige pijlen van hongersnood op hen [=wereldbevolking] ,  +
die [=de pijlen] voor vernietiging zullen zijn ,
zullen die [=de pijlen] zijn welke ik zal sturen om ú te vernietigen [=deze aarde] :
want ik zal de hongersnood op u doen toenemen ,
wanneer ik ‘de staf voor brood’ [=matrix-construct] voor u zal afbreken [=resulterend in ‘de pijlen’] ;
en ik stuur hongersnood en wilde dieren , die u kinderloos maken [=geen bevolking meer] ,
en de pest [=vanwege goede richting] en bloed zullen door u rondwaren ,
want ik zal het zwaard over u brengen : ik , IEUE heb gesproken [in goede richting] .

 


 
06.05.19   —   submitted   —   eerste versie   —   het report