chapter context :
– in chapter 5 “this earth, as a whole”,
– this chapter as “a dimensional layer of eden stuck on this earth”, and
– chapter 6 “the eden land itself, as (in) the cherub wheel” in the other reality.

 
Vijfluik –––– hoofdstuk 4 van 5 (4/5)
Technisch gezien is hoofdstuk 3 de inleiding van de volgende vier ,
waar die inleiding bestaat uit “éen grote waarschuwing aan het huis Ishral”
[als alle mogelijke candidaten voor de 144,000] om “de volgende uitleg GOED te begrijpen”,
dat is , wat vervolgens wordt gezegd in de aan ons overgeleverde hoofdstukken ;

we zagen al dat Ezechiel de vertegenwoordiger is van de 144,000 ,
en de boodschap welke het huis moet gaan begrijpen is zó belangrijk
dat God en Miss [she – the spirit] aan Ezechiel verschijnen om het bericht duidelijk te maken;

hoofdstuk context :                             ––– vervolg van hoofdstuk 5 (4/5)
de opbouw , tot nu toe :                     ––– referentie hoofdstuk : Ez. 36 ,
– in hoofdstuk 5 “deze aarde , als geheel”,
– dit hoofdstuk als “een dimensionele laag van eden , geplakt óp deze aarde”, en
– hoofdstuk 6 “het eden land zelf , als (in) het cherub wiel” in de andere werkelijkheid;

 

De vermenging wordt niet direct beschreven in dit hoofdstuk maar blijkt uit de context ;
we zagen al dat die vermenging begon met de zondvloed tijdens Noach .
Waar die ‘dimensionele laag’ dan uit bestaat is moeilijk te bepalen voor ons ,
maar in dit hoofdstuk “hoereert zij” (die laag) met hun dualistische dimensie –
en is ze zelfs ‘onrein’ doordat wat wij “ons lichaam” noemen in haar huist .

 

In Introductie stelden we “dat deze aarde aspecten moest gaan bevatten” ,
Sinds de zondvloed , “opdat onze adam-ziel niet zou stikken in een vijandelijke omgeving” ,
en dat is de beste omschrijving voor die ‘dimensionele laag’ die we nu kunnen bedenken .
Deze laag wordt onmiddellijk gelinkt aan de 144,000 – pas wanneer alle 144,000 attributen
verzameld zijn , kan die laag worden ontkóppeld van deze aarde (als per Openbaring) ,

 

maar er is ook een sobere waarschuwing ….

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Ezechiel 6

1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human place-you !
faces-of·you to mountains-of ishral Israel and·prophesy-you ! to·them
And the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, set thy face toward the mountains of Israel, and prophesy against them,

 • context : the glued dimensional layer : ‘Ishral’  is ‘eden’  here ; we mentioned in Introduction
  the problem which happened at Noah’s deluge – how an aspect of the physical Nature
  of eden came to be glued tó this earth , in order that our souls would not die in a hostile
  [ape-humanoid]  surroundment ; reference chapter : Ezekiel 36 ;
  buildup : in chapter 5 “this earth , generally” ; this chapter 6 “the glued mixed layer”,
  and chapter 7 “the eden land as (in) the cherub wheel , in the other reality” ;
 • zin context : ‘Ishral’ als ‘eden’ hier : in Introductie noemden we het probleem van de Zondvloed ,
  waar “een dimensionele laag van de Natuur van eden vermengd werd met deze aarde” ,
  opdat onze zielen niet zouden verhongeren in een aap-mens omgeving ;

“and it becomes / the word [in right direction] of / IEUE / to me / , saying / : son of / the adm-man / ,
set-you / your face / to=against / ‘the mountains of – Ishral’ [=a layer of eden, glued opon this earth] / ,
and prophecy-you / to them / :
(De verwoesting van het land voorzegd)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
Mensenkind, richt uw blik op de bergen van Israël, en profeteer ertegen .

“en het woord [in goede richting] van IEUE komt tot mij , zeggend : zoon van de adm-man ,
richt uw gezicht tegen ‘de bergen van Ishral’ [=een laag van eden, geplakt op deze aarde] ,
en profeteer tegen hen ;

 
3-4
and·you-say mountains-of ishral hear-you ! word-of my-Lord ieue thus he-says my-Lord
ieue to·the·mountains and·to·the·hills to·the·channels and·to·the·ravines behold·me !
I bringing on·you sword and·I-destroy high-places-of·you and·they-are-desolated altars-of·you
and·they-are-broken solar-images-of·you and·I-cast-down wouded-ones-of·you to·faces-of
ordure-idols-of·you
And say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord
GOD to the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys; Behold, I,
[even] I, will bring a sword upon you, and I will destroy your high places. And your altars shall be desolate,
and your images
shall be broken: and I will cast down your slain [men] before your idols.

 • ‘rivers’, H650 aph-iq ‘tube, channel, proper: containing’ 19x ; see Ez.36 ,
  only other is H662 aphaq ‘to contain or control or refrain (oneself)’ ;
 • context : addressed to “the part of Nature of this earth – which is a layer of eden” ;
  it’s hard to phrase this , but as “a dimensional layer of the eden-land glued upon this earth”,
  compare how Revelation is about “remóving this illegal layer” (and see Introduction) ;
  whoring layer : note how ‘she’ listens to the (matrix-) realm ruling her , the ‘high places’ as
  term in (-behemoth) cluster ;
  compare also how ‘the present body we have now’ makes her unclean ,
  idols : “dirty thoughts”, presented by “creeping things (animals)” in their dimension ,
  whispering to the soul via her ‘i’ these thoughts – as “the idols of the house Ishral” ;
 • zin context : prostituerende laag : ze ‘luistert’ (offert) áan de (matrix-) realm die over haar heerst ;
  de ‘offerhoogten’ als de term in de (behemoth) cluster ; vergelijk ook hoe ‘dit lichaam dat wij
  nu hebben’ haar onrein maakt , in deze zin ;
  afgoden : “smerige gedachten” , ingegeven door “wriemelende insecten” in hun dimensie ,
  die de ziel constant via het Ik hun gedachten aangeven ; als ‘de afgoden van het huis Ishral’;

“and you say / : (you) mountains of / Ishral / hear / the word [in right direction] of / myLord / IEUE / :
thus / he – myLord – IEUE – says / to the mountains / and to the hills / ,
to the containings / and to the valleys [=all as the eden-layer mixed with this earth] / :
just watch me ! / bringing / on=up you / the sword / , and I destroy (abad) / your high places [=for m-realm]/;
and=for – your altars – (will be) desolated [=no-name] / ,
and – the images of=for you [=’blueprint for this body’] – (shall be) broken [off] / ,
and I throw down / your slain / to=in front of / your idols [=’dirty thoughts’] / ,  +
Zeg: bergen van Israël, luister naar het woord van de Heere HEERE ! Zo zegt de Heere HEERE
tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen :
zie, ik ga het zwaard over u brengen en zal uw offerhoogten vernielen .
Uw altaren zullen verwoest worden en uw wierookaltaren in stukken gebroken.
Ik zal uw dodelijk gewonden doen vallen vóor uw stinkgoden .

“en u zegt : (u,) bergen van Ishral , hoor het woord [in goede richting] van IEUE de Heer :
zo zegt (hij,) IEUE de Heer tegen de bergen en tegen de heuvels ,
tegen de waterstromen en tegen de dalen [=allen als die dimensionele laag van eden] :
zie mij het zwaard over u brengen , en zal uw offerhoogten [=voor m-realm] vernielen ;
want uw altaren zullen desolaat worden [=geen-naam] ,
en de afbeeldingen [=blauwdruk voor dit lichaam] zullen (af-) gebroken worden ,
en ik gooi uw dodelijk gewonden neer vlak voor uw afgoden [=’smerige gedachten’] ,   +

 
5-6
and·I-give corpses-of sons-of ishral to·faces-of ordure-idols-of·them and·I-toss bones-of·you
round-about altars-of·you in·all-of dwelling-places-of·you the·cities they-shall-be-deserted
and·the·high-places they-shall-be-desolated so-that they-shall-be-deserted
and·they-shall-be-guilty altars-of·you and·they-are-broken and·they-are-eradicated
ordure-idols-of·you and·they-are-hacked-down solar-images-of·you and·they-are-wiped-out
deeds-of·you
And I will lay the dead carcases of the children of Israel before their idols; and I will scatter your bones
round about your altars. In all your dwellingplaces the cities shall be laid waste,
and the high places shall be desolate; that your altars may be laid waste and made desolate,
and your idols may be broken and cease, and your images may be cut down, and your works may be abolished.

 • ‘carcasses’, H6297 peger ‘carcass, corpse’ ; Lev.26 ‘and I throw your corpses on the corpses
  of your idols [glul]’ , said to the people old-ishral ; see next lines for these ‘idols’ ;
 • ‘desolate’, H816 asham ‘guilty’ ,
 • ‘images’, H2553 chamman ‘incense altar, idol, image, sun pillar’ ; related to Asherim [Isis] ,
  as the new-adamite-throne made by Adam (Is.17) ; Is. 27 links it to the broken vineyard ,
  (as the eden-mother) and to the physicality of Jacob – as all present believers on earth ;
  so these images must be ‘the blueprint of this body’ ; compare ‘the bones’ previously ;
 • context : dead bodies of the évil candidates for the 144,000 :
  in lines (11,12) this theme is repeated – so we guess Esau deliberately deleted ‘evil’ here ;
  the conclusion is rather shocking : there are mány possible candidates for the 144 ,
  but this chapter tells it won’t go well for the lazy ones ;
  bones : we still think it’s “a mixed concept” , not originally eden’s  ;
  compare how the goat in Daniel caused “a bone horn (axis) to grow” ;
 • zin context : de dode lichamen van de sléchte candidaten voor de 144,000 ;
  de verzen (11,12) herhalen dit thema , dus we nemen aan dat Esau bewust het woord “slecht”
  hier heeft weggelaten ; de conclusie is nogal schokkend : er zijn dus véel mogelijke candidaten ,
  maar dit hoofdstuk zegt dat luie candidaten er niet goed vanaf zullen komen …
  beenderen : we vinden nog steeds dat dit een ‘vermengd concept’ is , niet van eden ;
  vergelijk hoe de geit uit Daniel “een hoorn (dimensionele-as) van been” deed groeien ;

“and=for I place / the corpses of / the [+evil] sons of / Ishral [=lazy candidates for the 144k] /  +
in front of / their= idols [‘dirty thoughts’] / ,
and I scatter / the bones of [=by?] you / around / your altars / ;
the cities – in=as all – your dwellingplaces – shall be deserted and waste / ,  +
and the high places [=for m-realm] / shall be desolated [=no-name] / ,
so-that / your – guilty – altars – shall be deserted and waste / ,
and – your idols [‘dirty thoughts’] – (will have) ceased (shbth) / ,
and – the images [=blueprint of this body] of you – are cut down / and – your deeds – are wiped out / ;
Ik zal de dode lichamen van de Israëlieten vóor hun stinkgoden leggen en ik zal uw beenderen
rondom uw altaren verstrooien. In al uw woongebieden zullen de steden verwoest worden
en de offerhoogten een wildernis worden, zodat uw altaren verwoest zijn, uw stinkgoden
in stukken gebroken en weggedaan worden, uw wierookaltaren stukgebroken worden
en uw werken verdelgd .

“want ik zal de dode lichamen  van de [+slechte] zonen van Ishral [=luie candidaten voor de 144k]   +
vóor hun afgoden [‘smerige gedachten’] plaatsen ,
en ik zal de beenderen van u [=door u?] rondom uw altaren strooien ;
de steden als al uw woongebieden zullen verlaten en leeg worden ,  +
en de offerhoogten [=voor m-realm] zullen desolaat worden [=geen-naam] ,
zodat uw schuldige altaren verlaten en leeg zullen zijn ,
en uw afgoden [‘smerige gedachten’] weggedaan zijn ,
en de afbeeldingen [=blueprint van dit lichaam] afgesneden zijn , en uw daden uitgeveegd ;

 
7-8
and·he-falls wounded in·midst-of·you and·you-know that I ieue and·I-reserve in·to-become-of
for·you renegades-of sword in·the·nations in·to-be-tossed-of·you in·the·lands
And the slain shall fall in the midst of you, and ye shall know that I [am] the LORD.
Yet will I leave a remnant, that ye may have [some] that shall escape the sword among the nations, when ye shall be scattered through the countries.
‘remnant’, H3498 yathar ‘a rest, what is left, a remainder’ , diff. colour as ‘remnant’ (other term) ;

 • context : timeframe : when this world gets dark ;
  2) the construct ‘in-to-be-tossed-of-you’  means “yóu are the one scattering” ,
 • zin context : tijdstip : wanneer deze wereld donker wordt ,

“and – the slain – (will) fall / in your midst / , and you (will) know / that / I (am) / IEUE / ;
yet I keep a remainder / in=for to become / for=by you / fugitives of / the sword / in the nations / ,
in=by (them) to be scattered by you / in the lands / ;
In uw midden zullen de gesneuvelden liggen. Dan zult u weten dat ik de Heere ben.
Maar ik zal er onder u laten overblijven, omdat er onder u zullen zijn die aan het zwaard
ontkomen onder de heidenvolken, wanneer u over de landen verstrooid wordt .

“en de dodelijk gewonden zullen vallen in uw midden , en zult u weten dat ik IEUE ben ;
maar ik hou een overblijfsel ,  +
die door u vluchtelingen worden voor het zwaard in de volken [=deze wereld] ,
doordat u (ze) verstrooit in de landen ; 

 
9-10
and·they-remember delivered-ones-of·you me in·the·nations which they-are-held-captive
there which I-am-broken heart-of·them the·one-prostituting which he-withdrew from·on·me
and eyes-of·them the·ones-prostituting after ordure-idols-of·them and·they-are-disgusted
in·faces-of·them to the·evils which they-did to·all-of abhorrences-of·them and·they-know that
I ieue not to gratuitously I-spoke to·to-do-of to·them the·evil the·this
And they that escape of you shall remember me among the nations whither they shall be carried captives,
because I am broken with their whorish heart, which hath departed from me,
and with their eyes, which go a whoring after their idols: and they shall lothe themselves
for the evils which they have committed in all their abominations. And they shall know that
I [am] the LORD, [and that] I have not said in vain that I would do this evil unto them.

H834 asher ‘which, when, because, where, whom, whose, etc’,

 • ‘idols’ , gillul , from 1530 -gal ‘heap of stones, (wave)’ ; solarplane ? ,
  1350 gaal ‘to redeem, act as kinsman [=stand-in]’ ; 1350 gaal ‘unclean’ (dual-essence+deity) ,
  1352 go-el , same ; geul-l-ah ‘redemption’ (from -glul ?) ; -gowl-ah ‘captives, exile’ , many ;
  gal-ah ‘to denude (negative), expose, uncover, etc’, many ; -giyl ‘proper: to spin round ,
  to rejoice’, many ; new cherub-wheel as reduplication -galgal ; only Akk. gallû ‘demon’;
  Sum. GAL ‘big, great’ ;
  2) Lev.26 ‘i place your carcasses upon the carcasses of your idols (gillul)’ ;
  Ez.14 “the idols ascend from their heart [..] and are placed before their face” ;
  in Ez.8 ‘the idols of the house of Ishral [144] are creeping animals on the sidewall [bordersky]’,
  and later on they’related to “dirty thoughts” as in ‘not desiring another woman’ etc ;
  if they ‘offer incense’  to them , then “that soul agrées cherishing dirty thoughts” ,
  hence their face [‘seeing’] is polluted ; ‘the creeping things’ GIVE those thoughts ;
 • context : it hardly can be “My heart is broken” , since the lines follows upon ‘remembering’,
  and the reason théy loathe themselves is because THEIR heart is rent ;
  2) neither it can be “the evil I do” , since renting their heart is a góod thing ;
 • zin context : een “Ik ben gebroken” is ietwat onzinnig – het vers vervolgt “het herinneren” ,
  en dat gebeurt juist omdat hún hart gebroken wordt ;
  2) ook het “Ik doe het kwaad” past niet in de syntax – het ‘breken van hun hart’ is juist góed ;

“and=then – your fugitives – (will) remember – me / there – in the nations [=of this world]   +
which-where / they are held captive / ,
when / I (will have) rent – their – prostituting – heart  – which / departed / from=away from me / ,
and=so / their – eyes – (were) prostituting – after / their idols [‘dirty thoughts’] / :
and they (will) be disgusted / in their own presence / to=about / the evil things / they did / ,  +
to=as all / their abhorrences [=corrupted eden-good] / ;
and they know / that / I / IEUE / (do) not – speak [in right direction] – for nothing    +
to=about  – doing – this – evil – to=by them / ;
Dan zullen diegenen van u die ontkomen, aan mij denken onder de heidenvolken waar zij
gevangengenomen zijn, omdat ik gebroken ben door hun hart, dat hoererij bedrijft,
dat van mij afgeweken is, en door hun ogen, die in hoererij achter hun stinkgoden aan gaan.
Dan zullen zij van zichzelf walgen om de slechte daden die zij door al hun gruweldaden
gedaan hebben. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Ik heb niet zonder reden
gesproken dat ik hun dit kwaad zou aandoen .

“dan zullen uw vluchtelingen zich mij herinneren ,    +
daar in de volken waar gevangengehouden worden ,
wanneer ik hun prostituerende hart dat van mij is afgedwaald gebroken zal hebben ,
zodat hun ogen prostitueerden achter hun afgoden [‘smerige gedachten’] aan :
en zij zullen van zichzelf walgen om de slechte daden die zij deden ,   +
als al hun gruwelen [=corrupt eden-goed] ;
en zij zullen weten dat ik , IEUE , niet zonder reden spreek [in goede richting]   +
over het door hen doen van dit kwaad ;

 
11-12
thus he-says my-Lord ieue smite-you ! in·palm-of·you and·stamp-you ! in·foot-of·you and·say-you
ah ! to all-of abhorrences-of evil-ones-of house-of ishral who in·the·sword in·the·famine
and·in·the·plague they-shall-fall the·one-far-off in·the·plague he-shall-die and·the·one-near
in·the·sword he-shall-fall and·the·one-remaining and·the·one-being-preserved in·the·famine
he-shall-die and·I-finish fury-of·me in·them
Thus saith the Lord GOD; Smite with thine hand, and stamp with thy foot, and say,
Alas for all the evil abominations of the house of Israel! for they shall fall by the sword, by the famine,
and by the pestilence. He that is far off shall die of the pestilence; and he that is near
shall fall by the sword; and he that remaineth and is besieged shall die by the famine:
thus will I accomplish my fury upon them.

‘is besieged’, H5341 natsar ‘proper : to guard (over)’ ; ‘to preserve, keep, guard, observe’ ;

 • context : the ‘evil ones’ as “lazy cándidates” for the 144k ;
  the 144 are so crucial that God doesn’t play with this theme – the syntax “evil-ones-of”
  does not refer back to ‘abhorrences’ , that is a bit overdone , “evil abhorrences” ,
  but instead refers forward to the lazy candidates (for the house) ;
  having prepped : it’s not logic the line would say “having survived and was guarded” ,
  since they are the evil ones , they are nót being guarded : only ‘self-guarding’ makes sense ,
  again referring tot he ‘lazy candidates’ (we had a chapter where prepping was convicted) ;
 • zin context : de “slechten” als “luie candidáten voor de 144,000” ;
  de 144 zijn zo cruciaal dat God niet speelt met dit thema : de woordvolgorde “slechten-van”
  slaat niet terug op “gruwelen”, dat is dubbelop – maar slaat vooruit op ‘het huis’,
  hiermee “de luie candidaten voor de 144” aanduidend ;
  preppen (survivalist) : zelfde hier – het is onlogich dat er staat “de overgeblevenen die
  gespaard zijn”, omdat het juist ging over de sléchte candidaten ; het woord heeft hier als
  kleur “zelfbescherming” en de engelse term ‘prepper’ staat voor iemand die voedsel inslaat
  voor mogelijke noodsituaties (we hadden al een hoofdstuk waarin dit veroordeeld wordt ,
  met name voor de 144 , omdat juist de andere wereld belangrijk is) ;

“thus – he – myLord – IEUE – says / : punch / in your handpalm / and stamp / in=with your foot / ,
and say-you / : ah ! / ,   +
to=about / all / the abhorrences [=corr. eden-good] of / the évil ones of / the house of / Ishral [144 candidates],
who / shall fall – in=by the sword – , in=by the famine – and in=by the plague / :
the one far off / shall die – in=by the plague / and the one near / shall fall – in=by the sword / ,
and the surviving one / and=as the one ‘having prepped’ / shall die / in=by famine / ,
and I end / my fury / in=over them / ;
Zo zegt de Heere HEERE: sla uzelf in de hand, stamp met uw voet en zeg ‘ach’ over alle
Gruwelijke slechte daden van het huis van Israël , want zij zullen door het zwaard,
door de honger en door de pest vallen . Wie ver weg is, zal door de pest sterven, wie dichtbij is,
zal door het zwaard vallen en wie overgebleven en gespaard is, zal door de honger sterven .
Zo zal ik mijn grimmigheid tegen hen ten uitvoer brengen .

“zo zegt IEUE de Heer : sla uzelf in de hand, stamp met uw voet en zeg ‘ach’    +
over alle gruwelen [=corr. eden-goed] van de sléchten van het huis Ishral [=candidaten voor 144] ,  
die zullen vallen door het zwaard , door de honger en door de pest vallen :
degene die ver weg is zal door de pest sterven , en wie dichtbij is zal door het zwaard vallen ,
en degene die het overleeft heeft door ‘te preppen’ zal door de honger sterven ,
en ik eindig mijn woede over hen ;

 
13-14
and·you-know that I ieue in·to-become-of wounded-ones-of·them in·midst-of
ordure-idols-of·them round-about altars-of·them to every-of hill one-being-high in·all-of
summits-of the·mountains and·under every-of tree flourishing and·under every-of terebinth
entwined placeri-of which they-gave there smell-of restful-fragrance to·all-of ordure-idols-of·them
and·I-stretch-out hand-of·me on·them and·I-give the·land desolation and·desolation
from·wilderness-of Diblath·ward in·all-of dwelling-places-of·them and·they-know that I ieue
Then shall ye know that I [am] the LORD, when their slain [men] shall be among their idols round about their altars, upon every high hill, in all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the place where they did offer sweet savour to all their idols.
So will I stretch out my hand upon them, and make the land desolate, yea, more desolate than
the wilderness toward Diblath, in all their habitations: and they shall know that I [am] the LORD.

 • ‘diblath’, H1689 dibl-ah ‘place in n-ishral or syria’ 1x ; 1690 debelah ‘a cake, lump’
  (can be related to ‘figs’) ; 1677 dob ‘bear’ 16x , also one of 4 beasts ; Akk. dibdibbu
  ‘waterclock, mathematical term’ , Sum. DIB ‘to pass, to seize, to transfer, burn, to envelop’ ;
  unknown semitic root ; yet turning into ‘speaking [right direction’ -dabar ; case of qd and -qdsh ?
  Isaiah prescribes to put ‘a lump’ of figs as plaster upon a boil ; Akk. dabû ’hippo?, crocodile?’,
  (bear ? perhaps ‘boar’) ; dibbu ‘board’ ; general -dab ‘to sacrifice, slaughter, the back’
  Ugaritic root ; when m-db+r is ‘the wilderness’ north , solarplane ? T’uathouse ? ,
  2) in Jer. 48 it is ‘beth-diblathaim “the doubled house + diblath”, but also there’s a ‘Dibun’ ;
  Num. 33 mentions ‘almon-diblathaim’ , -alam ‘conceal, hidden’ ;
 • context : desolate as the solarplane (-db) ;
  the best option for this region is ‘this solarplane’, because the chapter is about the layer
  which will be removed – leaving desolation on earth as befóre Noah’s deluge here ;
  but also becouse root (-db) is the bear (or boar) animal in Daniel which “stood upright”;
  [it may be that the boar in book of gates VI represents this solarplane] ;
  it also makes sense that ‘speaking in the right direction’ (-dbr) is becáuse of this non-eden
  solarplane realm ; (in a posted chapter ‘Arabia’ therefore isn’t , we’ll need to change that) ;
 • zin context : desolaat als dit zonnestelsel (-db) ;
  de beste optie voor ‘Diblah’ is “dit zonnestelsel”, omdat dit hoofdstuk over ‘de laag’ gaat
  die losgekoppeld wordt – desolaatheid achterlatend op deze aarde als vóor de zondvloed ;
  maar ook omdat (-b) de wortel van ‘beer’ (of ‘zwijn’) is , in Daniel , die “zich opricht” ;
  [het zwijn in Book of Gates , boek van poorten VI mag dit zonnestelsel zijn] ;
  ook ‘het woord in de goede richting’ (db-r) mag die wortel hebben omdát de dimensie
  van dit zonnestelsel vijandig is aan eden ;

“and you know / that / I (am) – IEUE /  +
in=when – the slain of them [=of the lazy candidates !]   +
(will) be – around – their altars / ,  among – their idols [‘dirty thoughts’]  / ,
on / every / high – hill / , in=at all / the summits of / the mountains / ,
and under / every / flourishing – tree / and under / every / entwining – oak / ,
which – (are) the place(s) / there=where / they gave / sweet – odour / to all / their idols [‘dirty thoughts’] / :
and=for I (shall) stretch out / my hand / on=against them / ,
and I place / the land [=this earth] – (to be) desolate [=no-name] / ,  +
and=as the horror and waste – from the wilderness [=above eden] – toward Diblah [=solarplane (?)] /   +
in=for all / their dwellingplaces / ;
and they (will) know / that / I – (am) – IEUE .
Dan zult u weten dat ik de Heer ben, als hun gesneuvelden te midden van hun stinkgoden
rondom hun altaren liggen, op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke bladerrijke
boom en onder elke dichtbebladerde eik, op de plaats waar zij voor al hun stinkgoden
een aangename geur hebben bereid .
Zo zal ik mijn hand tegen hen uitstrekken, en ik zal van het land een woestenij maken,
ja, woester dan de woestijn van Dibla, in al hun woongebieden.
Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben.

“en u zult u weten dat ik IEUE ben ,
wanneer hun gesneuvelden [=die candidaten !] te midden van hun afgoden [‘gedachten’] zullen zijn ,
op iedere hoge heuvel , op alle bergtoppen ,
onder elke bloeiende boom en onder elke (dichtbebladerde) eik ,
als de plaatsen waar zij een aangename geur voor al hun afgoden [‘gedachten’] brachten :
want ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken , en ik maak het land [=deze aarde] desolaat ,  +
als de horror van de wildernis [=boven eden] richting Dibla [=zonnestelsel] , voor al hun woongebieden ;
en zij zullen weten dat ik IEUE ben .

 

 

08.05.19   submitted   —   first version   —   het report