Hab.1 : aarde in chaos :
dialoog tussen God en Miss
oe niemand eden zoekt
+ (Op.9) hoe de 200 miljoen
geesten zullen komen
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
introduction – titled : earth in chaos :
dialogue between God and Miss (the Spirit)
how the souls on earth don’t seek eden —
part III will show the reason why they don’t ,
because they enjóy their imprisonment here ;
therefore God will send the 200 million kings
to have the souls driven óut of this earth …

note : very readable , first version and
definitive ,
was partly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
introductie —
… in deze dialoog tussen God en Miss (de Geest) hoe de zielen eden niet zoeken ,
wordt in deel III duidelijk dat de laatsten dat niet doen “omdat ze het leuk vinden op aarde” ;
daarom zal God de 200 miljoen koningen sturen om de zielen úit deze aarde te drijven …

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijk definitieve versie ;
was gedeeltelijk gecorrumpeerd —
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Habakkuk 1

1-2-3-
introductie : … Miss kan de chaos op aarde niet meer aanzien :           
the·load which he-perceived Habakkuk the·prophet until when ? ieue
I-implore and·not you-are-listening I-am-crying-out to·you violence and·not
you-are-saving to·what ? you-are-causing-to-see·me lawlessness and·toil you-are-looking
and·devastation and·violence to·in-front-of·me and·he-is-becoming contention and·quarrel
he-is-being-sustained on·so she-is-being-torpid law and·not he-is-going-forth to·permanence
judgment that wicked-one compassing-about the·righteous-one on·so he-is-going-forth
judgment being-made-tortuous : :
The burden which Habakkuk the prophet did see. O LORD, how long shall I cry, and thou wilt
not hear! [even] cry out unto thee [of] violence, and thou wilt not save! Why dost thou shew
me iniquity, and cause [me] to behold grievance? for spoiling and violence [are] before me:
and there are [that] raise up strife and contention. Therefore the law is slacked, and judgment
doth never go forth: for the wicked doth compass about the righteous;
therefore wrong judgment proceedeth.
‘habakkuk’ , H2265 chabaqquq ; – chabaq ‘embrace’ ;
‘contention’ , H4066 madon ‘quarrel, contention, strife’ , from -dan ;
‘slacked’ , H6313 pug ‘numb’ , unclear ; other ? ;
‘wrong’ , H6127 aqal ‘perverted’ 1x ; H7043 -qalal ‘swift, trifling = curse’ (Jer. chapters) ;

 • context : introduction : … Miss is not able anymore to watch the chaos on earth :

line ,

 • [=’main theme : the chaos upon earth is because “the return” is not understood ;
  we interpret Miss speaking here because of the “unable to bear to look”, coupled with
  lines 12-13 , and also because in the vision of Habakkuk the dialogue with him is absent ;
  while his name “to embrace” can be a feminine aspect ;
  line :]

“the burden      +                                                                                                    [=’unresolved situation’]
which – Habakkuk – the prophet – perceived [-in a vision] ;

 
IEUE – until – when – I (will need to) implore , and=while – you (are) – not – listening ,
[+as] calling out – to you – [+about] the violence , and=yet – you (are) not – saving ? ;

 
why – you (cause me to keep) seeing – lawlessness – and – (have) [+me] look – [+at] mischief ,
and=as the devastation – and violence – (which are) in front of me ? ;                            [=’line 13’]
[=for] the controversy [=’the return óf eden’] – (has) become – a continuous – contention :       +

 
(..because..) (kn=ki) – the law [=’to return tó eden’] – (..(has become) numbed ?..) ,      
and=so the right perception [-about it] – (does) not – ever – go forth ;                  [=’in this world’]
that=because the wicked one [=’corrupt version’] – enclosed – the righteous one [-version] ,
therefore – (only) the trifled [=’cursed’] – perception – (is) going forth ;

De last die de profeet Habakuk gezien heeft .
(Strafgericht door de Chaldeeën over Juda)
Heer , hoelang roep ik om hulp en u luistert niet , roep ik tot u: geweld ! en verlost u niet ?
Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite ?  Ja, verwoesting en geweld
zijn tegenover mij , er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich .
Daarom verliest de wet zijn kracht, en komt het recht nooit meer tevoorschijn ;
want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.

 • [=’hoofdthema : de chaos op aarde is omdat “de terugkeer” niet is begrepen  ;
  we interpreteren dat Miss hier spreekt vanwege “het niet kunnen aanzien”, gekoppeld aan
  vers 12-13 , en ook omdat in het visioen van Habakkuk een dialoog met hem absent is ;
  terwijl zijn naam “omarmen” een vrouwelijk aspect mag zijn ;
  zin :]

“de last       +                                                                                                        [=’onopgelost probleem’] >
die de profeet Habakuk geschouwd heeft [-in een visioen] ;

 
IEUE , hoelang moet ik smeken [=terwijl] u niet luistert ,
[+als] u aanroepend [+over] het geweld , [=maar] u niet verlost ? ;

 
waarom blijft u mij onrecht laten zien , en doet mij slechtheid aanschouwen ,        [=’op aarde’]
[=als] de verwoesting en het geweld die voor mijn aangezicht zijn ? ;                              [=’zin 13’]
[=want] de controverse [=’de terugkeer ván eden’] is een constante onenigheid geworden :     +

 
(..omdat..) (kn=ki) de wet [=’de terugkeer náar eden’] (..als verdoofd is geworden?..) ,
[=zodat] de juiste perceptie [-ervan] nooit voort zal gaan ;                                  [=’in deze wereld’]
[=want] degene die slecht is [=’corrupte versie’] heeft de rechtvaardige [-versie] ingesloten ,
daarom gaat (slechts) de triviale [=’vervloekte’] perceptie voort ;

 
part II   —   deel II

 
5-6-7
… God’s antwoord aan haar :
see-you ! in·the·nations and·look-you ! and·be-amazed-you ! be-amazed-you !
that contrivance contriving in·days-of·you not you-are-believing that he-is-being-related
that behold·me ! raising the·Chaldeans the·nation the·bitter and·the·one-being-hasty
the·one-going to·widths-of earth to·to-tenant-of tabernacles not to·him dreadful
and·one-being-feared he from·him judgment-of·him and·dignity-of·him he-is-going-forth
Behold ye among the heathen, and regard, and wonder marvellously: for [I] will work a work
in your days, [which] ye will not believe, though it be told [you]. For, lo, I raise up the Chaldeans,
[that] bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land, to possess

the dwellingplaces [that are] not theirs. They [are] terrible and dreadful: their judgment
and their dignity shall proceed of themselves
‘believe’, H539 aman ‘believe, establish, endure, trust’ ; [truth other cluster] ;
‘dignity’, H7613 sheeth ‘authority, dignity, majesty, high position [=from ‘swelling (up)]’ 14 x ;

 • context : … God’s answer to her :

line ,

 • [=’we chose “you have to hold on”, as answer to her “how long..?” ;
  zin 7 : must be (-shchth) “destruction (by matrix)” ;
  line :]

“see – the nations [=’of spirits’] – and look , and (be) very amazed ! ,
that=because – [+théy] (will) execute – [+my] work – in – (..+that..) – day  ;    [=’Revelation’]
(..therefore..) (la=lkn) – you (must) (..hold on..) , for (this) (will) relate :                  

 
that=because – behold ! ,
[+I] (will) stir up – the Chaldeans , (that) bitter – nation [=’of spirits’] ,
and=as the ones      +
(who will) go – quickly – [=through] the [dimensional-] width – [+to] the land [=’this world’] ,
to=for to seize – (..the dwellingplace..) [=’earth’] – (which is) not – theirs ;

 
7 [=they] [=’spirits’] (are) – terrible – and dreadful :
[=through] [=them] – [=my] judgment – [=as] (..the destruction..) (shth=shchth) – (will) go forth ;    

Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw,
verbijster u, sta verbijsterd , want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult
geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige
en onstuimige volk , dat de breedten van de aarde doorkruist , om woningen in bezit te nemen
die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en hoogheid gaan
van hem uit.

 • [=’we kozen “u moet volhouden”, als antwoord op haar “hoe lang…?” ;
  zin 7 : moet (-schchth) “verwoesting (door matrix)” zijn ;
  zin :]

“zie de naties [=’van geesten’] en kijk , en wees verbaasd ! ,
[=omdat] [+zíj] [+mijn] werk uit zullen voeren op (..+die..) dag ;               [=’Openbaring’]
(..daarom..) (la=lkn) moet u (..volhouden..) , want dit is gerelateerd :

 
[=want] zie ! , [+ik] zal de Chaldeeën op doen staan , (die) bittere natie [=’van geesten’] ,
[=als] degenen       +
die snel [=door] de [dimensionele-] breedte [+naar] het land [=’aarde’] zullen gaan ,
[=om] (..de woonplaats..) [=’aarde’] in bezit te nemen die niet van hen is ;

 
7 [=zij] [=’geesten’] zijn schrikwekkend en angstaanjagend ,
[=door] [=hen] zal [=mijn] oordeel [=als] (..de verwoesting..) (shth=shchth) voortgaan ;

 
8-9-10-11
… vervolg : de 200 miljoen geesten vallen de aarde binnen :                                 (Op.9 : 14-17)
and·they-are-fleet from·leopards horses-of·him and·they-are-sharp from·wolves-of
evening and·they-rush-about horsemen-of·him and·horsemen-of·him from·afar 
they-are-coming they-are-flying as·vulture hurrying to·to-devour-of all-of·him for·violence
he-is-coming endeavor-of faces-of·them east·ward and·he-is-gathering as·the·sand captive
and·he in·the·kings he-is-scoffing and·chancellors sport to·him he to·every-of fortress
he-is-ridiculing and·he-is-heaping-up soil and·he-is-seizing·her then he-passes-on wind
and·he-is-trespassing and·he-is-guilty this-one vigor-of·him for·Eloah-of·him
Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves:
and their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far;
they shall fly as the eagle [that] hasteth to eat. They shall come all for violence: their faces
shall sup up [as] the east wind, and they shall gather the captivity as the sand. And they shall
scoff at the kings, and the princes shall be a scorn unto them: they shall deride every strong hold;
for they shall heap dust, and take it. Then shall [his] mind change, and he shall pass over,
and offend, [imputing] this his power unto his god.
‘fierce’ , H2300 chadad ‘to sharpen’ ;
‘sup up’ , H4041 megammah ‘a horde’ 1x ; -gam ‘also, moreover, yea, etc’ ;

 • context : continued : … the 200 million spirits invade earth :                              (Rev.9 : 14-17)

line ,

 • [=’comparing these lines to Rev. 9: 14 , they “cross over to earth” in dimensional sense ,
  where ‘the river Euphrates’ represents “the dimensional border” ;
  the “leopards” must have been added representing ‘a mixture’ (see Rev.9 :17) ;
  line :]

“[=their] horses – (are) swifter – [=than] leopards [=’mixture’] ,                    [=’horse = energy field’]
and=as the fierce [=’sharp’] – wolves – (which) (..cross over [-dimensionally]..) (orb=obr) ;

 
the riders – advance – [=as] the riders – (who) came – from afar ,                            [=’outside earth’]
[+as] flying – (..vultures..) – hurrying – to devour ;

 
all of [=them] – come – to (do) violence :
(..they set..) (gmth=shmth) – their face – [+against] (..Jacob..) ,         [=’to-be saved souls on earth’]
and=as – the captives – (who will be) rounded up – as=by (..their army..) (chul=chil) ;

 
and [=they] [=’army’] (will) mock – (..the politicians..) – and scoff at – (..the leaders..) ;
[=they] (will) ridicule – every – fortress , [=for] (..[=they] (will) attack..) and seize [=them] ;

————————

 • [=’below 11 : whatever was the corruption ,                                        [below 11 : restored context]
  now a solid REASON must follow for the above cruel events
  (and also because this verse must be a stepup unto next part III) ;
  we had a chapter “return to my name – or the enemy will attack you !” ;
  line :]

11 (..because..) – (..Jacob..) – (..sinned..) – [=by] trespassing [=’crossing a (dimensional) border’] ,
and=as – (..the adm-souls..) – (who are) guilty [=’having no name’] ..) – [=against] [+their] deity ;

Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden ,
feller dan avondwolven . Zijn ruiters komen eraan in galop , zijn ruiters komen van ver aangevlogen ,
als een arend die toeschiet om te verslinden .
Ieder van hen komt om geweld

te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht , en men verzamelt gevangenen als zand .
Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen , vorsten zijn hem een bespotting . Zelf lacht hij om
elke vesting , hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in . Dan zal hij als de wind veranderen
en verdertrekken . Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn god maakt .

 • [=’deze zinnen vergelijkend met Op.9:14 “steken zij over naar de aarde” in dimensionale zin ,
  waar “de rivier de Eufraat” de dimensionele grens representeert ;
  de “luipaarden” is toegevoegd als “vermenging”, zie Op.9:17 ;
  zin :]

“[=hun] paarden zijn sneller [=dan] luipaarden [=’vermenging’] ,            [=’paarden = energie-veld’]
[=als] de felle wolven die (..[dimensioneel-] oversteken..) (orb=obr) ;

 
de ruiters gaan voorwaarts [=als] ruiters die van ver komen ,                       [=’van buiten de aarde’]
[+als] vliegende (..gieren..) die haastig zijn (om) te verslinden ;

 
ieder van [=hen] komt om geweld (te doen) :
(..zij richten..) (gmth=shmth) hun gezicht [+tegen] (..Jacob..) ,        [=’alle zielen die gered worden’]
[=als] de gevangenen die bijeengedreven zullen worden [=door] (..hun leger..) (chul=chil) ;

 
en [=zij] [=’leger’] (zal) spotten met (..de politieke leiders..) , en (..de bestuurders..) beschimpen ;
[=zij] minachten iedere vesting , [=want] (..[=zij] zullen aanvallen..) en [=hen] innemen ;

———————–                                                                                        [11 beneden : herstelde context]

 • [=’11 beneden : wat de corruptie ook was ,
  nu moet er een geldige REDEN volgen voor de wrede gebeurtenissen hiervoor
  (en ook omdat dit vers de overstap naar deel III moet maken) ;
  we hadden een hoofdstuk “keer terug naar mijn naam – of de vijand valt u aan !” ;
  zin :]

11 (..omdat..) (..Jacob..) (..heeft gezondigd..) [=vanwege] de overtreding [=’grens oversteken’] ,
[=als] (..de adm-zielen..) die schuldig zijn [=’geen naam hebbend’] [=tegen] [+hun] godheid ;   

 
part III   —   deel III

 

12-13
… de respons van Miss :
?·not you from·aforetime ieue Elohim-of·me Holy-One-of·me not we-shall-die ieue
for·judgment you-placed·him and·Rock to·to-correct-of you-founded·him clean-of
eyes from·to-see-of evil and·to-clook-of to toil not you-are-being-able to·what ?
you-are-clooking ones-being-treacherous you-are-being-silent in·to-swallow-up-of
wicked-one one-righteous from·him
[Art] thou not from everlasting, O LORD my God, mine Holy One? we shall not die. O LORD,
thou hast ordained them for judgment; and, O mighty God, thou hast established them
for correction. [Thou art] of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity:
wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, [and] holdest thy tongue
when the wicked devoureth [the man that is] more righteous than he?
‘established’ , H3245 yasad ‘to appoint, establish, to found’ ;
‘hold tongue’ , H2790 charash ‘keep silent, hold peace’ ; = thure ;

 • context : … the response of Miss :

line ,
“IEUE – you (are) – [=their] deity – [=since] olden times ,  +  (..and my holy one?..) ,
(..therefore..) [=they] [=’souls’] (will) – not – die ;     

 
IEUE , you (will) let – (..the stone..) [=’earth’] – (to be) judged ,                  [=’stone = net, 14-17’]
(..+because..)  you (have) appointed [=them] [=’souls’] – [=for] correction :       +

 
(..+since..) – (..+they do..) [+not] (..have..) pure – eyes ,                                                   [=’like me’]
[+and] (are) not – able – to (can) see – [+their] evil – and look [=at] – [+their] mischief ;      +

 
(..because..) (me=ki) – [=they] look – [+to] the tréacherous – (..law..) (thchrsh=thure) ,
[=as] the wicked one [=’corrupted version’]       +
(having) (..enclosed..) – the righteous one [-version] – [=for] [=them] ;       +         [=’as in line 4’]

(Gebed en klacht van de profeet)
Bent u niet van oudsher de Heer, mijn god, mijn heilige ? Wij zullen niet sterven .
Heer , u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, U hebt hem gegrondvest om te straffen .
U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien , moeite kunt u niet aanschouwen .
Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen , zwijgt u ,
wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf ?

“IEUE u bent [=hun] godheid [=sinds] oudsher ,    +    (..en mijn heilige?..) ,
(..daarom..) zullen [=zij] [=’zielen’] niet sterven ;

 
IEUE , u zult een oordeel (over) (..de steen..) [=’aarde’] laten komen ,     [=’steen = net, 14-17’]
(..+omdat..) u [=hen] [=’zielen’] bestemd heeft [=voor] correctie :        +

 
(..+sinds..) (..+zij..) [+geen] pure ogen (..hebben..) ,                                                         [=’zoals ik’]
[+en] niet in staat zijn (om) [+hun] kwaad te zien en [+hun] slechtheid te aanschouwen ;    +

 
(..want..) (me=ki) [=zij] kijken [+naar] de bedriéglijke (..wet..) (thchrsh=thure) ,
[=als] degene die slecht is [=’corrupte versie’]        +
die de rechtvaardige [-versie] heeft (..ingesloten..) [=voor] [=hen] ;       +             [=’als in zin 4’]              

 
14-15-16-17
slot : … want de adm-zielen zijn gevangen in deze aardse werkelijkheid :
and·you-are-makingdo human as·fishes-of the·sea as·moving-animal not one-ruling
in·him all-of·him in·fishhook he-brings-up he-is-impounding·him in·seine-net-of·him
and·he-is-gathering·him in·dragnet-of·him on·so he-is-rejoicing and·he-is-exulting on·so
he-is-sacrificing to·seine-net-of·him and·he-is-fuming-incense to·dragnet-of·him that
in·them stout portion-of·him and·food-of·him plump ?·on so he-shall-empty
seine-net-of·him and·continually to·to-kill-of nations not he-shall-spare
And makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, [that have] no ruler
over them? They take up all of them with the angle, they catch them in their net,
and gather them in their drag: therefore they rejoice and are glad. Therefore they sacrifice
unto their net, and burn incense unto their drag; because by them their portion [is] fat,
and their meat plenteous. Shall they therefore empty their net, and not spare continually
to slay the nations?
‘take’, H1641 garar ‘to chew, to saw , [to drag?]’, 5x ; -gaar ‘rebuke’, -gl ‘round, captive’ ? ;

 • ‘angle’, H2443 chakkah ‘hook’ 3 x ;
 • ‘net’, H2764 charem ‘set apart, banned , devoted ,
  (fish-) net by extention’ ; seems valid ;  
 • ‘drag’ , H4365 mikmereth ‘dragnet, fishingnet’ 2x ;                      
  makmar ‘net’ 2x (Is.51:20 corruption ,  
  as ‘false priests’ ) -kamar ‘grow hot, stirred’ ,
  H3649 komer ‘idolatrous priest’ ;
 • ‘rejoice’, H8055 shamach ‘rejoice, be glad, etc’ ;
 • ‘glad’, H1523 gil ‘rejoice, be glad ; -gl ‘captive/circle’? ;
 • ‘fat’ , H8082 shamen ‘fat, fatness (as richness)’ ;
 • ‘plenteous’, H1277 bari ‘fat, plump’ ;
hab-1-grid
dimensional crystalline grid / net
now carbon based , to become 666
(pic rgdn info)

 • closing : … because the -adm-souls are imprisoned in this earth’s reality :

line ,

 • [=’not before we had this unique description of “adm-souls ascending to this earth” ;
  this 14-17 gives the reason for the rather cruel coming events – because they LIKE it here ;
  2) “worshipping the net” may be “thinking that God created this earth” ;
  line :]

“[=for] – (..the adm-souls..) – (were) made – (to be) [=like] fishes – in a sea [=’matrix-dimension’] ,
as (..the place..) (rmsh=mrm) – (where) no – one – rules – [over-] [=them] ;        [=’the eden-way’]

 
all – (..the adm-souls..) – ascended [=’to earth’]      +
[+and] (were) gathered – [=into] the [round-] fishnet ,
[+and] (..they became..) (ol=eie) – the rejóicing – (..captives..) (gil=gul) :     +

 
[=they] sacrifice – to [=their] [round-] fishnet , [=as] fuming incense – to (..the idolatrous net?..) ,
that=because – in=by him [=’net’] – (is) their – plenteous – portion ,         +
[=as] [=their] – rich – foods ;

 
(..therefore..) – the [round-] fishnet – (will be) emptied (..+of them..) ,                [=’of saved souls’]
and=by – the nations [=’of spirits’] – (who) (are) always – slaughtering ,
[+as] (the ones) – (who will) not – spare .

U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren, die geen heerser hebben .
Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet ,
en verzamelt ze met zijn werpnet . Daarom verblijdt en verheugt hij zich .
Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet ,
Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig .
Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden ?

 • [=’nog niet eerder hadden we de unieke beschrijving “adm-zielen opgaand naar de aarde”;
  deze 14-17 geeft de reden voor de komende gebeurtenissen – omdat zij het LEUK vinden hier ;
  2) “het net aanbidden” mag slaan op “denkend dat God deze aarde schiep” ;
  zin :]

“[=want] (..de zielen..) werden gemaakt (om) [=als] vissen in een zee [=’matrix-dimensie’] te zijn ,
als (..de plaats..) (rmsh=mrm) (waar) niemand [over-] [=hen] heerst ;         [=’op de eden-manier’]

 
al de (..adm-zielen..) gingen op [=’naar aarde’] [+en] werden verzameld [=in] het [ronde-] net ,
[+en] (..zij werden..) (ol=eie) de zich verhéugende (..gevangenen..) (gil=gul) :       +

 
[=zij] offeren aan [=hun] [ronde-] net , als het brengen van reukoffers aan (..het net als afgod?..) ,
[=omdat] [=vanwege] hem [=’net’] hun deel overvloedig is ,
[=als] [=hun] rijkelijk voedsel ;

 
(..daarom..) zal het [ronde-] net leeg worden gemaakt (..+van hen..) ,        [=’van geredde zielen’]
[=door] de naties [=’van geesten’] die altijd moorden ,
[+als] degenen die niet zullen sparen .

 


(draft version from 2018/2019 was never posted)
15.07july.2020   —   submitted as first completed version , and definitive