Hab. 1 : de geesten als
leger naar
deze aarde komend

 

  chapter context :
this chapter is spoken by the Spirit (feminine) of God,
and not by Habakkuk – the attributes are too transcendent for that.
Ezekiel describes how the Spirit is a “she” and “gold / amber colored”;
for us (HR) it is difficult to name Her with a clear understanding –
we would have preferred the English “Miss”, but chose it here
concept “Watercourse”, presented as a sweet flow of words of life;
 
the dialogue is about our current situation, which is stuck:
therefore She will awaken a great army of spirits that come to this earth
will come to judge.
The second part is about “a race against time”, related to the same
stuck situation; and describes how Adam produced this army of spirits
and still keeps making : will he quit…?

 

hoofdstuk context :
dit hoofdstuk wordt gesproken door de Geest (vrouwelijk) van God ,
en niet door Habakuk – daar zijn de attributen te overstijgend voor .
Ezechiël beschrijft hoe de Geest een “zij” is , en “goud/amber-kleurig”;
voor ons (hR) is het moeilijk om Haar met een goed begrip te benoemen –
we hadden het liefst het Engelse “Miss” gebruikt , maar kozen hier voor het
begrip “Watercourse”, gesteld als een lieve stroom van woorden van leven ;

 

het tweegesprek gaat over onze huidige situatie , die muurvast zit :
daarom zal Zij een groot leger van geesten wakker maken , welke naar deze aarde
zullen komen om te oordelen .
Het tweede gedeelte gaat over “een race tegen de klok”, gerelateerd áan diezelfde
muurvast zittende situatie ; en beschrijft hoe Adam dit leger van geesten produceerde
en nog steeds blijft maken : zal hij er mee ophouden …?

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 
Habakuk 1
1
the·load which he-perceived Habakkuk the·prophet
The burden which Habakkuk the prophet did see.
line,
“the burden / which – Habakuk (‘embrace’) – the prophet – perceived / ;
De last die de profeet Habakuk gezien heeft .
“de last die Habakuk [‘omhelzing’] geschouwd heeft ;

2
Watercourse spreekt direct tot God :
until when ? ieue I-implore and·not you-are-listening
I-am-crying-out to·you violence and·not you-are-csaving
O LORD, how long shall I cry, and thou wilt not hear!
[even] cry out unto thee [of] violence, and thou wilt not save!
line,
“IEUE / , until / when / I (have to) implore / and=yet – you are – not – hearing ? / ,
I am crying out (for help) / to you / (there is) violence / , and=but – you are – not – saving / ;

(Strafgericht door de Chaldeeën over Juda)
Heer , hoelang roep ik om hulp en u luistert niet , roep ik tot u: geweld ! en verlost u niet ?

“IEUE , hoelang moet ik (nog) smeken terwijl u niet hoort ?
Ik roep tot u voor help , maar u verlost niet ;

 
3-4
vervolg –
to·what ? you-are-causing-to-see·me lawlessness and·toil you-are-looking and·devastation
and·violence to·in-front-of·me and·he-is-becoming contention and·quarrel
he-is-being-sustained on·so she-is-being-torpid law and·not he-is-going-forth
to·permanence judgment that wicked-one compassing-about the·righteous-one
on·so he-is-going-forth judgment being-made-tortuous
Why dost thou shew me iniquity, and cause [me] to behold grievance? for spoiling and
violence [are] before me: and there are [that] raise up strife and contention.
Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth: for the wicked doth
compass about the righteous; therefore wrong judgment proceedeth.
line,
“to=for what / you are causing me to see / lawlesness (Õn) / and trouble / ,
and – are (causing me) to perceive – devastation – and violence (cham) / in front of me ? / ,
and it is becoming / controversy / being sustained – and=by strife / ;
on-so (therefore) / she – the law – is being numbed / ,
and – judgment – is not – to=as continuingly – going forth / ,
that=because / the wicked one(s) / surround / the righteous one / ,
on-so (therefore) / being the twisted (type) – judgment – goes forth / ;

Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite ?
Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij , er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich .
Daarom verliest de wet zijn kracht, en komt het recht nooit meer tevoorschijn ;
want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.

“waarvoor laat u mij onrecht [Õn] en geweld zien ,
en de vernietiging en geweld voor mijn aangezicht aanschouwen ..? ;
daarom verliest (zij) de wet haar kracht , en komt het recht steeds niet tevoorschijn ,
omdat de goddeloze de rechtvaardige omsingelt : daarom komt het verdraaide recht tevoorschijn ;

 
5
overgangszin – geadresseerd aan ons :
see-you ! in·the·nations and·look-you ! and·be-amazed-you ! be-amazed-you !
that contrivance contriving in·days-of·you not you-are-believing that he-is-being-related
Behold ye among the heathen, and regard, and wonder marvellously:
for [I] will work a work in your days, [which] ye will not believe, though it be told [you].
‘work’ , H6467 poal ‘an act, or work’ ; second word the same ; root unclear ;

 • zin context : het “u niet gelooft” en “verbijsterd” hoort niet bij IEUE ,
  waar de volgende zin begint met het beschrijven van de gebeurtenissen ;
  het “zie de naties” is wat verwarrend , omdat de meeste gelovigen juist niét
  van deze dingen weten – maar sinds U de context van de Profeten begrepen hebt
  is deze uitspraak op haar plaats ;

line,
“see you ! (we) , in=at the nations (of spirits) / ,
and pay attention ! / , and be – most – dumbfounded ! / ,
that=because / (it) (will be) working out – the act / in your days / ,
you are – not – believing / that / it is related : /    +

Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw , verbijster u , sta verbijsterd ,
Want Ik breng in uw dagen een werk tot stand
dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt .

“zie de naties [van geesten] ! en let u (=wij) op ! , en wees – totaal verbijsterd ! ;
want in uw dagen zal het werk worden uitgevoerd ,
(waarvan) u niet gelooft dat het gerelateerd is ;   +

 
6-7
beschrijving van het leger van geesten dat naar deze aarde komt :
that behold·me ! raising the·Chaldeans the·nation the·bitter and·the·one-being-hasty
the·one-going to·widths-of earth to·to-tenant-of tabernacles not to·him dreadful
and·one-being-feared he from·him judgment-of·him and·dignity-of·him he-is-going-forth
For, lo, I raise up the Chaldeans, [that] bitter and hasty nation, which shall march through the
breadth of the land, to possess the dwellingplaces [that are] not theirs. They [are] terrible
and dreadful: their judgment and their dignity shall proceed of themselves.
‘chaldeans’ H3738 kasi or kasdimah ; “ur of the chaldeans”, -ur was the darkened eden-valley ;
either horus-spirits or Ka-doubles ; Akk. kaSâdu “to arrive; to cause to arrive (regularly)”,
“to equal, compare, compete, be equal to, rival” ; kasû “to paralyze” ; kiSâdu “bank, side; neck”
2) we can’t force to Ka-double but KeSH-T’ [later KESHBT’]  is “lapis lazuli”blue , as root -kes ?
‘dignity’ , H7613 seeth ‘swelling (up)’ 14x , by extension of pride etc ; colour is ‘explode’ ? ,
Rather as “swollen-up dignity” (as pride) , since it needs to correspond with judgment ;

 • zin context : zoals genoemd in het Report , overstijgen ook hier de attributen veruit de
  een letterlijke groep of personen . De Chaldeeën zijn waarschijnlijk de soort geesten
  welke de hiëroglyphen duiden als KA-dubbels (verdubbeling, kopie) , als een gevaarlijk
  en krachtig soort . We kozen voor het begrip “explosies” in plaats van [opgezwollen van trots] ,
  omdat de term moet horen bij “oordeel” ; en zie de pagina “afbeeldingen” ;
 • 2 .  textueel wat verwarrend is het gebruik van “hij” of “hen” (ook in het tweede gedeelte van
  dit hoofdstuk) ; wisselend van “de natie” als enkelvoud naar “de geesten (ervan)” ;

line,
“that=because / behold me (just watch me) ! / raising up / the Chaldeans (Ka-spirit doubles?) /,
the bitter – and hasty – nation (of spirits) /, walking / to=through the expanses of / the land=earth/,
to=for to seize / the tents / to=that – (are) – not – him=theirs/;
he=they (are) terrible – and dreadful / , judgment – and=as explosions (?) – go forth – to=from them / ;

Want zie , Ik doe de Chaldeeën opstaan , dat grimmige en onstuimige volk , 
Dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen
in bezit te nemen die niet van hem zijn .

Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit .

“want zie mij de Chaldeeën [Ka-doubles] doen opstaan ,
de bittere en onstuimige natie [van geesten] ,

dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen
in bezit te nemen die niet van hen zijn ;

ze zijn schrikwekkend en ontzagwekkend : oordeel als explosies gaan van hun uit ;

 
8
and·they-are-fleet from·leopards horses-of·him and·they-are-sharp from·wolves-of evening
and·they-rush-about horsemen-of·him and·horsemen-of·him from·afar they-are-coming
they-are-flying as·vulture hurrying to·to-devour-of
Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves:
and their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far;
they shall fly as the eagle [that] hasteth to eat.

 • zin context : 1. paarden : in de Schrift gebruikt “als het energie-veld van een slechte geest” ,
 • 2.   ruiters : een aanduiding van de lelijke geest zelf ;
  zoals de ruiter zijn paard beheerst , is ook de lelijke geest heerser over zijn energieveld .
  Vergelijk de paarden met verschillende kleuren in Openbaring – iedere kleur staat voor
  een ander soort energie [lees ook ‘bewustzijn’] , en de ruiters vertegenwoordigen de
  natuur ván de betreffende energie . Voor ons is dit onderwerp vreemd , en we laten
  het hierbij – maar paarden en ruiters komen vaak terug in de Profeten ;
 • 3 .  de luipaard als “vermenging” zagen we in een eerder hoofdstuk ; de “wolf” ook ,
  maar de laatste is nog erg onduidelijk ;

line,
“and his=their horses – are swift – from=as leopards (mixture) / , and sharp / from=as evening wolves / ;
and – the horsemen – spread out / and=as the horsemen – coming – from afar / ,
flying / as vultures / hastening / to=for to devour / ;

Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden , feller dan avondwolven .
Zijn ruiters komen eraan in galop , zijn ruiters komen van ver aangevlogen ,
als een arend die toeschiet om te verslinden .

“hun paarden zijn snel als luipaarden [vermenging] , en fel als avondwolven ;
de ruiters spreiden (tactisch) uit , als ruiters [de geesten zelf] komend van ver ,
neerduikend als arenden (en) haastend om te verslinden ;

 
9-10-11
all-of·him for·violence he-is-coming endeavor-of faces-of·them east·ward
and·he-is-gathering as·the·sand captive and·he in·the·kings he-is-scoffing
and·chancellors sport to·him he to·every-of fortress he-is-ridiculing and·he-is-heaping-up
soil and·he-is-seizing·her then he-passes-on wind and·he-is-trespassing and·he-is-guilty
this-one vigor-of·him for·Eloah-of·him
They shall come all for violence: their faces shall sup up [as] the east wind, and they shall
gather the captivity as the sand. And they shall scoff at the kings, and the princes shall be
a scorn unto them: they shall deride every strong hold; for they shall heap dust, and take it.
Then shall [his] mind change, and he shall pass over, and offend,
[imputing] this his power unto his god.
‘endeavor’ ,  H4041 megamm-ah 1x ; 1571 -gam ‘also, etc’ ; unknown ;
‘east’ , H6921 qadim ‘east (east-wind)’ 69x , root as -qad-osh ; different ‘east’  here ;
‘change’ , H2498 chalaph ‘change, replace, to pass, sweep on ; proper: to slide by’ ,
‘this’ , H2098 zu ‘this, where, which, who, whom, whose’   eden-power -za ;
‘god’, 430 elohim is used , but groundtext has “eloah” , the strange which we saw was Adam ;

 • zin context : er zijn wat moeilijkheden met deze zin – 1. “oostwaarts” ,
  dat is lastig te verklaren wanneer deze aarde in het westen hangt
  (vergelijk hiëroglyphen “deze aarde aan de tip van uw westwaartse hoorn [van 4] ”) ;
  wellicht is iets anders bedoeld , maar het ontbrekende woord maakt het lastig ;
 • 2 .  het gebruikte woord “godheid” is gesteld als -elohim , maar grondtext stelt -eloah ,
  als hetzelfde vreemde woord dat ook voor Adam gebruikt is (zie pagina) ;
  betekent dit dat ze “uit de invloedssfeer van Adam komen” en dus worden vernietigd ?

line,
“all of him=them – are coming – for violence (cham) / , —— / their faces (presence) / east-ward / ,
and he=they are gathering (ysph) / captives – as the sand / ,
and=for he=they -are scoffing – in=at the kings (of this earth) / , and ministers – (are) a jest – to him / ,
he=they are laughing – to=at every – fortress / and=for they pile up – sand / and seize her / ,
then / spirit= – changes= / and they are crossing over [to other dimension] / +
and=so they committed an offense / which is= / their strength / for=by? their deity [elo-ah ; adam?] / ;

Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht ,
en men verzamelt gevangenen als zand . Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen ,
vorsten zijn hem een bespotting .
Zelf lacht hij om elke vesting , hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in .
Dan zal hij als de wind veranderen en verdertrekken .
Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn god maakt .

“Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, ——— hun gezichten oostwaarts ,
en ze verzamelen [op deze aarde] gevangenen als zand ;
want ze drijven de spot met de koningen , en ministers zijn hen een bespotting ;
ze lachen om elke vesting want ze hopen er aarde tegen op en nemen het in ;
dan zal hun bewustzijn veranderen en ze steken over naar de andere dimensie :
dus hebben ze zich schuldig gemaakt : namelijk hun kracht (is) door hun godheid [Adam?] ;

 
12
Hoofdstuk omslag – weer spreekt de Watercourse direct tegen God :
de race tegen de klok over een betwist gebied :
?·not you from·aforetime ieue Elohim-of·me Holy-One-of·me not we-shall-die ieue
for·judgment you-placed·him and·Rock to·to-correct-of you-founded·him
[Art] thou not from everlasting, O LORD my God, mine Holy One? we shall not die. O LORD, thou
hast ordained them for judgment; and, O mighty God, thou hast established them for correction
‘mighty god’ , H6697 tsur ‘rock’ 77x ; several times linked to ‘flint’ [flintknife T’ES] ;
at or from Tyre (tsiyr) ? Deut.32 “their rock is not like our rock”, two times 6697 is used ;
a stolen surface as destorted -tsiun ?

 • zin context : weer spreekt de Watercourse direct tegen IEUE –
  hoe ongelooflijk ook , er staat toch echt “wij zullen niet sterven”; waarop we wel
  móeten opmaken dat het , zuiver theoretisch gezien , mogelijk zou kunnen zijn .
  Tijdens de eerste serie , begin dit jaar , begrepen we (hR) dat dit gerelateerd is aan
  een soort “vastgestelde deadline” , overeengekomen na de val in Eden ;
  en dat na dit moment in de dimensionale Tijdslijn vastgesteld wordt welke dimensie
  gewonnen heeft – Eden’s , of hun Dualistische werkelijkheid .
  In verschillende Profeten komt deze “race tegen de klok” terug ; en ook Paulus moet
  daarom deze term hebben gebruikt ;
 • 2 .  de inzet (inleg) van deze “race” is blijkbaar verbonden met een begrip “rots” ;
  we begrijpen nog niet goed wat het is – het moet een “gedeelde plek” zijn
  als een soort van “niemandsland” ; de -ts is beide onderdeel van Tsiun én Tsiyr (Tyrus) ;
  (als deel van een berg in tegenstelling tot een steen : zie hoeksteen, sela en caephas) .
  Dezelfde wortel -ts komt ook terug in “de woestijn [om de m-realm te regeren]”,
  en die woestijn is in het noorden , of beter : Esau houdt nu dat gebied vast ,
  maar het wórdt gemaakt tot deze woestijn ;
  blijkbaar had de boze in theorie genoeg kans op het behouden van dat gebied [als rots] ,
  anders zou deze zin 12 hier niet gestaan hebben ;

line,
“(are) you – IEUE – not – my deity – , my Holy one – from=since olden times..? / ,
we shall – not – die , IEUE : /
you appointed him [adam,rock ] – for judgment / ,
and=for – you founded – the rock / to=for to be corrected / ;

(Gebed en klacht van de profeet)
Bent u niet van oudsher de Heer, mijn god, mijn heilige ? Wij zullen niet sterven .
Heer , u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, U hebt hem gegrondvest om te straffen .

“bent u IEUE niet van oudsher mijn godheid , mijn Heilige ?
wij zullen niet sterven :
u hebt hem [de rots] gesteld tot een oordeel :
want u hebt de rots gegrondvest om berispt te worden ;

 
13
vervolg :
clean-of eyes from·to-see-of evil and·to-look-of to toil not you-are-being-able
to·what ? you-are-looking ones-being-treacherous you-are-being-silent
in·to-swallow-up-of wicked-one one-righteous from·him
[Thou art] of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity:
wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, [and] holdest thy tongue
when the wicked devoureth [the man that is] more righteous than he?
‘iniquity’ , H5999 amal ‘toil’ (negative) 55x ; “wrong-doing” ,
line,
“(being) pure of – eyes – ,
you are – not – able – from=for to see – evil (rã) – and to look – at – wrongdoing / ,
to=for what – you are looking (upon) the treacherous ones ? / ;
you are being silent / ,  +
in=when – the wicked  – devours – the righteous one – from (both of) him=them / ;

U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien , moeite kunt u niet aanschouwen .
Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen , zwijgt u ,
wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf ?

“u bent niet in staat om het kwade [rã] aan te zien , en het verkeerde te aanschouwen :
waarvoor aanschouwt u (dan) wie trouweloos handelen ..? ;
u zwijgt wanneer de goddeloze de rechtvaardige van hen (beiden) verslindt ;

 
14-15
reden voor die verslinding : de Chaldeeën worden gemaakt door Adam die vis-zielen vangt
and·you-are-makingdo adm human as·fishes-of the·sea as·moving-animal not
one-ruling in·him all-of·him in·fishhook he-brings-up he-is-impounding·him
in·seine-net-of·him and·he-is-gathering·him in·dragnet-of·him on·so
he-is-rejoicing and·he-is-exulting
And makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, [that have] no ruler over them?
They take up all of them with the angle, they catch them in their net, and gather them in their drag:
therefore they rejoice and are glad.
‘creeping things’, H7431 remes ‘creeping things, moving things’ 17x ; also Genesis ; -ramas ‘moving ,
gliding things’, not used in Ezekiel for the creeping things at the wall in the north ;
‘angle’, H2443 chakk-ah ‘angle, hook, fishhook’ 3x ; root unclear ;
‘net’ , H2764 cherem ‘devoted, ban, cursed, net’ 38 x; we had this as ‘energy-field (around earth)’,
‘drag’ , H4365 mikmereth ‘net, fishingnet’ 3x ; from -kamar ‘net’ ; but + m-realm ; root unclear ;

 • zin context : het kan nooit zijn dat God “mensen maakt” , de term is adm-man en enkelvoud
  (want hij heeft daarna geen andere adm-mannen kúnnen maken…) ;
  daarnaast maakt God geen mensen “als vissen” (negatief) , laat staan “kruipende dingen”,
  en de term “zee” is de dualistische dimensie . Vissen zijn hier non-Adam zielen ,
  dus het soort artificiële-zielen voortkomend uit hun Dualistische dimensie . Plato schrijft
  redelijk uitvoerig in zijn “Republiek” over deze vis-zielen : hij heeft die Werkelijkheid daar
  immers bezocht ; zie Report-pagina’s – en vergelijk de vis-god Dagon , hetzelfde woord hier ;
 • 2 .  dat Adam ze “uit de zee ophaalt” moet de zuidelijke dimensie zijn , als Leviathan ;
  hij vormt  en maakt ze tot “glijdende wezens” zoals een slang glibbert ;
  dat ze zich verheugen schreef Rg-Veda als “brengt hem [Adam] eerbetoon met fluitspel” ;

line,
“and=for – you are (letting) – the adm-man [adam] – to fashion –   +
(as) the fish [souls] of – the sea [matrix-dim.] / and=as the moving (gliding) things :
(there is) not – one ruling – in=over him [adam] / ;
he makes  – all of him=them – to ascend – in=by the hook / ,
and he is dragging him=them / in=with his net [as energy-field] / ,
and he is gathering him=them / in his dragnet (of m-realm) / ,
on-so (therefore) / he=they are glad / and rejoicing / ;

U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren, die geen heerser hebben .
Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet ,
en verzamelt ze met zijn werpnet . Daarom verblijdt en verheugt hij zich .

“want u laat de adm-man [Adam] de vissen [vis-zielen] maken als de glijdende wezens ,
er is niemand (die) over hem [Adam] heerst ;
hij haalt ze alle met een vishaak omhoog , en sleept ze (bijeen) met zijn net [energie-veld] ,
en hij verzamelt ze met zijn sleepnet ; daarom verheugen en verblijden zij [vis-zielen] zich ; 

 
16
ֵon·so he-is-sacrificing to·seine-net-of·him and·he-is-fuming-incense to·dragnet-of·him
that in·them stout portion-of·him and·food-of·him plump
Therefore they sacrifice unto their net, and burn incense unto their drag;
because by them their portion [is] fat, and their meat plenteous
‘fat’ , H8082 shamen ‘rich, fat, greasy’ 10x ; polluted name -shm ;
glyph ÁF ? “essence / of he-eden / for hail” ?

 • zin context : het laatste gedeelte mag ook andersom gelezen worden ,
  als “zijn portie [Adam’s] is overvloedig voor hen”; in deze paar zinnen zijn
  de ‘hij’ en ‘zij’ een aantal keer ongelukkig terechtgekomen ;
 • 2 .  in Rg-Veda komen veel soorten reukoffers en brandoffers voor ,
  We kunnen die nu gaan verbinden aan dit concept van ‘net’ ;

line,
“on-so (therefore) / he=they are sacrificing / to his net [as energy-field] / ,
and he=they are burning incense / to his dragnet [for m-realm] / ;
that=because / in=by them=him [adam] / ,  +
him=their portion – (is) rich / , and him=their food / (is) fat / ;

Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet ,
Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig .

“daarom offeren zij [vis-zielen] aan zijn net [energie-veld] ,
en branden wierook voor zijn sleepnet [voor m-realm] ;
want door hem [Adam] (is) hun portie overvloedig en hun voedsel vol vet ;

 
17
?·on so he-shall-empty seine-net-of·him and·continually to·to-kill-of nations not he-shall-spare
Shall they therefore empty their net, and not spare continually to slay the nations?
‘on’ , H5921 al ‘against, above, according to, after, as against, among, and, as, at, etc’
more : ‘in spite of, nothwithstanding, etc’ ,
‘so’ , H3651 ken ‘properly: set upright ; that, because, for, surely, therefore, afterward, etc’

 • zin context : nu slaat de context ergens op – zal Adam ophouden , en zijn net leegmaken ?
  Hij moet weer worden zoals vroeger : toen de vis-zielen , Anunna , huilden omdat ze
  geen plek hadden om zich te verbérgen voor hem – zie Report pagina’s ;
 • 2 . dit tweede gedeelte is geposeerd tegenover de Chaldeeën in de eerste helft ,
  hiermee aangevend “dat de gevangen vis-zielen die Ka-geesten wórden” ;
  diezelfde monsters die zometeen over deze aarde komen !

line,
“notwithstanding (instead) / that : / shall he make empty / his net [as energy-field] ? / ,
and continually / (to) sláy / the nations (of spirits) ; / not / spare (them) …? / .

Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden ?
“ondanks dat : zal hij [Adam] zijn net [energie-veld] leegmaken ? ,
en constant de naties [van geesten] dóden , niet (hen) sparen…?

 


17-20.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series —-