Hab.2 : aarde in chaos :
waarschuwingen tegen
het ‘Opname-geloof’,
tegen ‘sociale theologie’
en het laten heersen
van dit huidige lichaam
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous chapter —
titled : earth in chaos :
warnings against the ‘Rapture-belief’,
against ‘social theology’ (the Kingdom Now) ,
and against letting this body to rule oneself ;
chapter will be clear while reading ;

note : very readable , second version and
definitive , after much cleanup (sorry…)
was partly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk —
… waarschuwing tegen de overtuiging “dat veel gelovigen massaal Opgenomen zullen worden”
(het Nederlands heeft geen adequate vertaling van de kleur van de Engelse term ‘rapture’) ;
waarschuwing tegen “het hier op aarde alvast voorbereiden van God’s koninkrijk”,
en de waarschuwing om dit lichaam niet de baas te laten worden ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijk definitieve versie , na veel opruimen (sorry…) ;
was gedeeltelijk gecorrumpeerd —
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Habakkuk 2

1-2-3
vervolg : … na het zien van het visioen wacht Habakkuk op instructies :
on charge-of·me I-am-standing and·I-am-stationing-myself on siege-work
and·I-am-watching to·to-see-of what ? he-shall-speak in·me and·what ? I-shall-reply
on correction-of·me and·he-is-answering·me ieue and·he-is-saying write-you ! vision
and·publish-you ! on the·tablets so-that he-shall-run one-reading in·him that yet vision
for·the·appointed-time and·he-shall-puff to·the·end and·not he-is-lying if he-shall-
be-dallying tarry-you ! for·him that to-come he-shall-come not he-shall-delay
I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see what he will say
unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the LORD answered me, and said,
Write the vision, and make [it] plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision
[is] yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie: though it tarry,
wait for it; because it will surely come, it will not tarry.
‘reproved’ , H8433 thowkechah ‘reproof, argument, reasoning, rebuke’ ; = kthub line 2 ? ;
‘plain’ , H874 baar ‘make distinct, make plainly’ ; 3 x ;
‘tables’ , H3871 luach ‘tablets [of Moses]’ ;
‘speak’ , H6315 puach ‘to breathe, to blow’ ;
‘tarry’, H4102 mahah ‘linger, tarry, delayed (4x)’ ;

 • context : continued : … after having seen the vision , Habakkuk waits for instructions :

line ,

 • [=’line 1 (as below) makes Sense – Habakkuk sáw the whole vision and is pondering it now ,
  it’s admissable that he is thinking by himself “how the souls could get out” ;
  2) line 3 : can the “tablets” (unusual) be linked to “computer” because of the theme ? ;
  3) line 4 : if “wait for it” the who is the subject ? , and why place a controversial “if”..? ;
  line :]

“I (am) standing – on – my watch ,
and (have) taken a stance – on=concerning – (..the vision..) (mtsur=chzun) ;
(..waiting..) – to see – what – he [=IEUE] (will) speak [in right direction] – [=about them] [=’souls’] ,
[=as] (to) what – (will make) [=them] to return (-shb) – (..befóre?..) – [=they] (will be) corrected ;

 
3 and=then – IEUE – answers me , saying :
write you down – the vision , and=as making it [crystal-] clear – on – the tablet ,             
so that – it (may) run – [+to] the one (who will) read – it ;      +                                      [=’in our days’]

 
4 that=because – the vision – (is) still – for the appointed time ,                                         [=’our days’]
and it (will give) breathe [-life] – [=in] the end [-time] , and (will) – not – lie :

 
(..the vision..) (chk=chzun) – (will) [=not] (am=la) – (be) delayed ,                                  [<< restored ?]
that=because – it (will) surely – arrive , [+and] (will) – not – (be) hindered ;

Ik ging op mijn wachtpost staan , nam mijn plaats in op de vestingwal , en keek uit
om te zien wat Hij in mij spreken zou , en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht .
Toen antwoordde de Heer mij en zei : schrijf het visioen op , grif het in duidelijke talen ,
zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is . Voorzeker, het visioen wacht nog op
de vastgestelde tijd , aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet .
Als Hij uitblijft , verwacht hem , want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven .

 • [=’zin 1 (als beneden) is zinnig – Habakkuk zág het hele visioen en denkt er nu over na ,
  het is verdedigbaar dat hij bij zichzelf denkt “hoe de zielen er uit kunnen komen”;
  2) zin 3 : kan “het tablet” (=ongewone term) gelinkt worden aan “computer” vanwege thema..? ;
  3) zin 4 : indien “als..”, wie is dan het onderwerp ? , en waarom een onduidelijk “als” ? ;
  zin :]

“ik sta op mijn wacht ,
en heb een positie ingenomen [=ten aanzien van] (..het visioen..) (mtsur=chzun) ;
(..wachtend..) om te zien wat hij [=IEUE] zal spreken [in goede richting] [=over hen] [=’zielen’] ,
[=als] wat [=hen] terug zal doen keren (-shb) (..vóordat?..) [=zij] gecorrigeerd zullen worden ;

 
3 [=dan] geeft IEUE mij antwoord , zeggend :
schrijf het visioen op , als het duidelijk makend op het tablet ,
opdat het mag rennen naar degene die het lezen zal ;       +                                [=’in onze dagen’]

 
4 [=omdat] het visioen voor de vastgestelde tijd is ,                                                 [=’onze dagen’]
en het zal [levens-] adem geven op het eind [=’eindtijd’] , en zal niet liegen :

 
(..het visioen..) (chk=chzun) zal [=niet] (am=la) uitgesteld worden ,                        [<< hersteld ?]
[=omdat] het zeker zal arriveren , [+en] niet verhinderd zal worden ;

 
part II   —   deel II

 
4-5
… het bericht arriveert 2500 jaar later :                                                   (=in onze dagen)
behold ! she-is-made-presumptuous not she-is-upright soul-of·him in·him
and·righteous-one in·faith-of·him he-shall-live and·indeed that the·wine being-treacherous
master ostentatious and·not he-is-homesteading who he-widens as·unseen soul-of·him
and·he as·the·death and·not he-is-being-satisfied and·he-is-gathering to·him all-of the·nations
and·he-is-convening to·himself all-of the·peoples
Behold, his soul [which] is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith.
Yea also, because he transgresseth by wine, [he is] a proud man, neither keepeth at home,
who enlargeth his desire as hell, and [is] as death, and cannot be satisfied,
but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:
‘lifted up’, H6075 aphal ‘heedlessly, presumed’ 1x ; -ophel ‘tumor’ several ; 651 aphel ‘gloomy’;
‘proud’ , H3093 yahir ‘proud’ 1x , no further root (y-h-r) ;
‘keepeth at home’, H5115 navah ‘praise, prepare habitation’ 1x ; – naveh ‘habitation, abode’ ;

 • context : … the message arrives 2500 years later :                                 (=in our days)

line ,

 • [=’main theme is here “an adm-soul in our days trying to understand the other reálity”,
  because this chapter continues previous one (and will until last line here) ;
  2) strictly , “sheol” is “underworld” but juxtaposed to “earths reality” ,
  and made right by next line “returning (to eden)” ;
  3) the ‘crossing-over’ (-obr) Esau hid by “widening” (-erchb here) , suggesting a context
  of “sheol opens her mouth wide” like in another chapter ;
  4) the “master” relates to ‘(ruled by) wine’ , not to the person ;
  line :]                                                                                                           [4 + 5 : restored context]

      
“behold ! ,       +
his adm-soul – (was made) gloomy – [in order-] (to be) not – upright – in him ,
and=but – [=she] [=’soul’] (will) live [=’eden-life’] – [=by +her] faith – [+as] a righteous one :      +

 
indeed , (is) [=not] (ki=la) – the wine – a treacherous – master , (..[name]..) ? ;
[+yet] – (it is) his soul – [=who] – (..crosses over [dimensionally]..) – [=to] sheol , [=’other-world’]
[=as] not – staying at home ;                                                                                 [=’in this earth reality’]

 
[=she] [=’his soul’] (is) – [=like] a dead one , [=but] – [=she] (..(is) retúrning..) (shbo=shb) ,
and [=she] (will) gather – all – (..the adm-souls..) – [=through +her] ,
[=and] collect – all – the people [=’Originals’] – [=through +her] ;                                      [=’line 20’]

Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door
zijn geloof leven . En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn en een trots man is ,
maar hij zal niet slagen ; hij die zijn keel wijd openspert als het graf , en net als de dood is ,
die niet verzadigd wordt , hij die alle heidenvolken bij zich verzameld heeft ,
en alle volken bijeengebracht heeft .

 • [=’zie Engels waarom precies deze continuïteit van zinnen ;
  zin :]

“zie ! ,       +
zijn adm-ziel werd verdonkerd (om zo) niet oprecht te zijn in hem ,
[=maar] [=zij] [=’ziel’] zal leven [=’eden-leven’] [=door +haar] geloof [+als] een rechtvaardige :

 
inderdaad , is de wijn [=niet] (ki=la) een verraderlijke meester , (..[naam]..) ? ;
[+en toch] is het zijn ziel die (.. [dimensioneel-] oversteekt..) [=naar] sheol ,   [=’andere-wereld’]
[=als] degene die niet thuis blijft ;                                                      [=’in deze aardse werkelijkheid’]

 
[=zij] [=’zijn ziel’] (is) [=als] een dode , [=maar] [=zij] (..keert terúg..) (shbo=shb)[=’naar eden’]
en [=zij] zal al (..de adm-zielen..) verzamelen [=door +haar] ,
[=en] al de mensen [=’Originelen’] bijeenbrengen [=door +haar] ;                                     [=’zin 20’]   

 
6-7-8
… zijn ontdekking wordt met hoon begroet – maar … :
?·not these all-of·them on·him proverb they-shall-take-up and·mocking
problems for·him and·he-shall-say woe ! the·one-increasing not to·him until when ?
and·one-making-heavy on·him security ?·not instantly they-shall-rise ones-paying
interest-of·you and·they-shall-awake ones-stirring-into-a-sweat-of·you and·you-become
to·robbed-goods for·them that you you-loot nations many-ones they-shall-loot·you all-of
rest-of peoples from·bloods-of human and·violence-of land town and·all-of ones-dwelling-of
in·her
Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him,
and say, Woe to him that increaseth [that which is] not his! how long? and to him that ladeth
himself with thick clay! Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that
shall vex thee, and thou shalt be for booties unto them? Because thou hast spoiled many nations,
all the remnant of the people shall spoil thee; because of men’s blood, and [for] the violence
of the land, of the city, and of all that dwell therein. 

 • ‘thick clay’ , H5671 abtit ‘loans, clay’ 1x ; – abat ‘to lend’ (? , few ; abot ‘pledge (security for loan) ,     
  heavy debt? ’; H5671 tiyt , “clay” ; too complicated , switched for ‘ears’ ? ;
 • ‘bite’ , H5391 nashak ‘bite’ several ;
 • ‘vex’ , H2111 zua ‘tremble’ 3x [passive] ;
 • context : … his discovery is met with scorn – but … :

line ,

 • [=’line 6 : we tried “ears + heavy”, as used in prophets ;
  line :]

“(will) not – all – these – take up – a proverb – [=against] him ,
and=as – mocking – his – riddles ? ;                                                                                          [=’message’]
and=but he will say :
woe – the many ones – (who are) not – [=like] [=her] :                                         [=’like the message’]
(..how long..) – (will) (..your ears?..) – (be) heavy ..? ;      [=’not listen’]                       [<< restored ?]

 
7 (shall) they [=’spirits’] (who will) bite you – not – suddenly – arise ,
[=as] the ones (who will) awake – [+and] (will make) you to tremble ? ,
and=because you (will) become – their – booty ;

 
that=because – you (have) robbed – many – (..adm-souls..) ,                           [=’fróm the message’]
they [=’spirits’] (will) rob you – (..alike..) (kl=km) – the rest of – the people ;
[+as] the blood of – humans       +
[=by] the violence [=’of spirits’] – [+in] the land [=’world’] – [+and +in +her] cities ,
and=as all – the ones dwelling – in [=them] ;         +                                                       [=’alike line 17’]

Zullen dan die allen niet een spreuk en een spotlied, vol raadsels, over hem aanheffen ?
Men zal zeggen: Wee hem die vermeerdert wat niet van hem is – hoelang nog ? –
die gepand goed op zich laadt ! Zullen niet , opeens, zij die u bijten , opstaan ,
ontwaken wie u doen beven , zodat u tot hun buit wordt ? Omdat ú vele heidenvolken
beroofd hebt , zullen alle overgebleven volken u beroven, vanwege het vergoten bloed
van de mensen en het geweld tegen het land , de stad en al zijn inwoners .

 • [=’zin 6 : we probeerden “oren + zwaar”, als gebruikt in profeten ;
  zin :]

“zullen die niet allen een spreekwoord [=over] hem aanheffen ,
[=als] het spotten met zijn raadsels ? ;                                                                     [=’het bericht’]
[=maar] hij zal zeggen :
wee degenen die niet zijn [=als] [=haar] :                                                          [=’als het bericht’]
(..hoe lang..) zullen (..uw oren?..) zwaar zijn ..? ;         [=’niet horen’]                 [<< hersteld ?]

 
7 zullen zij [=’geesten’] die u gaan bijten niet opéens opstaan ,
[=als] degenen die wakker zullen worden [+en] u zullen doen beven ? ,
[=want] u zult hun buit zijn ;

 
[=omdat] u veel (..adm-zielen..) hebt beroofd ,                                             [=’ván het bericht’]
zullen zij [=’geesten’] u beroven (..zoals..) (kl=km) de rest van de mensen ;
[+als] het bloed van mensen      +
[=door] het geweld [=’van geesten’] [+in] het land [=’deze wereld’] [+en +in +haar] steden ,
[=als] al degenen die in [=hen] verblijven ;        +                                                  [=’zoals zin 17’]

 
9-10-11
… tegen hen die geloven in een “algemene Opname” :                                                   (1)
woe ! one-gaining gain evil for·house-of·him to·to-place-of in·the·height nest-of·him
to·to-be-rescued-of from·clutch-of evil you-counsel shame for·house-of·you to-cut-away-of
peoples many-ones and·sinning soul-of·you that stone from·sidewall she-shall-cry-out
and·knot from·timber he-shall-answer·her
Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house, that he may set his nest on high,
that he may be delivered from the power of evil! Thou hast consulted shame to thy house
by cutting off many people, and hast sinned [against] thy soul. For the stone shall cry out
of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.

 • context : … against those who believe in “a general rapture” :                                     (1)

line ,

 • [=’in previous posted submission we thought this section was about “preppers” ,
  but compared to the other woes , this must be the right interpretation ;
  (skipped ‘nest’ because that is required when ‘house’ – the “house” was Esau’s invention
  he derived from ‘stone and wood’ in 14 ;  house : (l=bth) is (l-am) ;
  line :]

“woe – the ones gaining – evil – gain ,                                               [=’cherrypicking scriptureverses’]
(..as if..) – (..[=they] (would be) taken up..) (shum=nsha) – [=into] the height ,
[in order-] to (be) delivered – from – the handpalm of – evil ;                 

 
[=they] counsel – shame ,
(..as if..) – [=their] – sinful [=’corrupt eden-life’] – adm-soul      +                                     (l-bth = l-am)
(would be) cut off – [+from] the many – peoples ;

 
that=because – the stones – [=in] the sidewalls – (will) cry out (..+to them..) ,    
and – the wooden – beams – (will) respond (..+to them..) ;         [=’read : “they are still on earth”]

Wee hem die op winstbejag uit is voor zijn huis , om zijn nest in de hoogte te bouwen ,
om zich te redden uit de greep van het kwaad ! U hebt schande voor uw huis beraamd. 
Door vele volken uit te roeien, hebt u tegen uw leven gezondigd .
want de steen schreeuwt vanuit de muur, en de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk.

 • [=’in vorige post dachten we dat deze sectie over (zgn) “preppers” ging ,
  maar gezien de andere weeën moet dit de goede interpretatie zijn ;
  (zie Engels waarom “nest” is verwijderd in verband met Esau’s “huis” ;
  zin :

“wee degenen die uit is op kwaadaardig verkregen winst ,                [=’schriftverzen uitzoekend’]
(..alsof..) (..[=zij] opgenomen zouden worden..) (shum=nsha) – [=in] de hoogte ,
[=om] [zo-] gered te worden van de handpalm van het kwaad ;

 
[=zij] raadplegen schande ,
(..alsof..) [=hun] zondige [=’corrupt eden-leven’] adm-ziel     +
afgesneden zou worden [+van] de vele mensen ;

 
[=want] de stenen [=in] de muren zullen (..+tegen hen..) schreeuwen , 
en de houten balken zullen (..+hen..) antwoorden ;       [=’lees : “ze zijn nog steeds op aarde”]

 
12-13-14
… tegen hen die God’s koninkrijk op AARDE alvast voorbereiden :                                               (2)
woe ! one-building city in·bloods and·he-establishes town in·iniquity ?·not behold !
from·with ieue-of hosts and·they-are-laboring peoples in·sufficiency-of fire and·folkstems
in·sufficiency-of nought they-are-fainting that she-shall-be-filled the·earth to·to-know-of
glory-of ieue as·the·waters they-are-covering over sea
Woe to him that buildeth a town with blood, and stablisheth a city by iniquity! Behold,
[is it] not of the LORD of hosts that the people shall labour in the very fire, and the people
shall weary themselves for very vanity? For the earth shall be filled with the knowledge of
the glory of the LORD, as the waters cover the sea.

 • context : …against those who want to start preparing God’s kingdom upon this EARTH :      (2)

line ,

 • [=’see Micah 3: 9-11 , “they build [=Judah] with blood , and Jerusalem with iniquity”
  (‘tsiun’ is corrupt in Michah)  because of the pair ‘Judah+Jerusalem’ ,
  while the context there is about ‘the pastors’ ;           (context here : social theology)                                    
  line :]

“woe – the ones (who want to) build – (..Judah..) [=’this world’] – [=with] blood ,
and=as establishing – (..Jerusalem..) [=’this earth’] – [=with] iniquity ;      

 
13 [+for] [+they] (do) not – (..look..) – [=to] IEUE of – hosts  [=’dimension !’] ,
[=because] (these-) people – (are) labouring – (..according to..) – [+their] [own-] fire ,
and=as the folks  – (who) wear themselves out – in vain ;

 
14 that=because – the land [=’world’] – (will be) filled – [+with] (..cruelty [=’by spirits’]..) ,
as – the sea [=’matrix-dimension’] – covering – (..the people..) (mim=om) ;

 • [=’above 14 :
  KJV produced an Invalid consequence ; -kbd can mean “glory” as well as -kbd “cruel”] 

Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grondvest !
Zie, is het niet van de Heer van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur
en natiën zich voor niets afmatten ? Want de aarde zal vol worden met de kennis van
de heerlijkheid van de Heer , zoals het water de bodem van de zee bedekt .

 • [=’zie Micha 3: 9-11 “zij bouwen [=Judah] met bloed en Jerusalem met ongerechtigheid”
  (‘tsiun’ is corrupt in Micha) vanwege het paar “Judah+Jerusalem” ,
  terwijl de context daar “pastors” is ;                                (context hier : ‘sociale theologie’)
  zin :]

“wee degenen die (..Judah..) [=’deze wereld’] (willen) bouwen [=met] bloed ,
[=als] het grondvesten van Jerusalem [=’deze aarde’] [=op] ongerechtigheid ;

 
13 [+want] [+zij] (..kijken..) niet [=naar] IEUE van de legermachten [=’dimensie !’] ,
[=omdat] (deze-) mensen zich inspannen (..volgens..) [+hun] [eigen-] vuur ,
[=als] de types die zich voor niets afmatten ;

 
14 [=omdat] het land [=’deze aarde’] [+met] (..wreedheid [=’door geesten’]..) gevuld zal worden ,
als de zee [=’matrix-dimensie’] die (..de mensen..) (mim=om) zal bedekken ;

 • [=’14 hierboven :
  KJV maakt een ongeldige consequentie ; -kbd kan ‘glorie’ zijn of -kbd ‘wreed’]

 
15-16-17-18
… tegen hen die dit lichaam laten heersen – porno als voorbeeld :                               (3)
woe ! one-giving-drink-of associate-of·him adjoining fury-of·you and·indeed to-make-drunk
so-that to-clook on nakednesses-of·them you-are-surfeited dishonor from·glory drink-you !
moreover you and·be-uncircumcised-you ! she-shall-come-around on·you cup-of hand-of
ieue and-ignominy over glory-of·you that violence-of Lebanon he-shall-cover·you
and·devastation-of beasts he-shall-dismay·them from·bloods-of human and·violence-of
land town and·all-of ones-dwelling-of in·her what ? he-benefits carving that he-carved·him
one-forming-of·him molten-image and·one-directing falsehood that he-trusts one-forming
form-of·him on·him to·to-makedo-of forbidden-idols mute-ones
Woe unto him that giveth his neighbour drink, that puttest thy bottle to [him], and makest
[him] drunken also, that thou mayest look on their nakedness! Thou art filled with shame
for glory: drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: the cup of the LORD’S right hand
shall be turned unto thee, and shameful spewing [shall be] on thy glory. For the violence of
Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts, [which] made them afraid, because of men’s
blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein. What profiteth
the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image, and a teacher of lies,
that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols?
‘bottle’ , H2573 chemeth ‘bottle (of skin), skin’ ; ‘heat’(-chme) ? ;
‘puttest’ , H5596 shaphach ‘join, to attach’ ;
‘naked’ , H4589 maor ‘nakedness’ 1x ;   H4631 mearah ‘cave’ several ; 5903 erom + 6147 arom ;
‘shameful spewing’ , H7022 qiqalown ‘disgrace’ 1x ; qalon ‘disgrace’ several ; 6892 -qe ‘vomit’ ;

 • context : … against those who let this body rule – porn is used as example :            (3)

line ,

 • [=’first line below : not “spouse” is intended here ,
  and in Michah is a line “you drink from her wine” as similar theme ; 
  (that “marriage” is fáctually a form of “legalized rape” –
  namely as “necessary evil” – we will discuss another time ;
  line :]

“woe – the ones (who) drink – [+from] a female associate (ro=rath) ,       
attaching [+her] – [+to] [=their] bottle skin [=’phallic description’] ;            [=’or: to their own heat’]
indeed – making (themselves) drunk – (..by..) – looking – [=at] – [=her] nudity ;

 
they (are) satiated – [+through] dishonour – [=instead of] honour ;
drink  – even – (..more?..) (athe=oud) ! – [+and] (be) uncircumcised ,
[+but] the cup – [+in] the hand of – IEUE – (will) turn [-herself] – [=towards them] :
(..they (will) [only-] disgracefully vomit..) – [+and] (..not..) (ol=la) – (be) honoured ,       +

 
that=when – the violence of – (..the nation..) [=’of spirits’] – (will) cover [=them] ,
[=as] the devastation – [+by] (..the people..) [=’spirits’] – (who will) confuse [=them] ;
[=for] the blood of – the people     +
(will be) [=by[ the violence – [+in] the land [=’world’] – [+and] [+her] cities ,
and=as all – the ones (who) dwell – in [=them] ;

———————–                                                                                             [below 18 : restored context]

 • [=’below line 18 : complicated syntax ;
  this 15-17 is about “how this body functions like an automate” , in 18 called “molten image”,
  while line 18 is also a stepup to the last section of this chapter , next ;
  line :]

what – benefit – (has) (..the adm-soul..) (phsl=nphsh)       +
(..by..) – the carved image [=’this body’] – (which was) formed for her ,
[+as] the molten image – teaching [+her] – falsehood [=’inversion’] …? ;
that=but – [=she] trústs in – the formed – forms – [=for her] ,
[+as] the dumb – idols – (which have been) made ;      +                                                [=’by Adam’]

Wee hem die zijn naaste te drinken geeft, u die uw vergif daaraan toevoegt,
en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen .
U bent eerder met schande verzadigd dan met eer . Drink ook zelf en laat uw voorhuid zien .
De beker in de rechterhand van de Heer zal op u overgaan : schandelijk braaksel over uw eer .
Want het geweld tegen de Libanon zal u bedekken en de verwoesting onder de dieren
zal ontsteltenis teweegbrengen , vanwege het vergoten bloed van de mensen,
en het geweld aan het land , de stad en al zijn inwoners . Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft, of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst,
wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt ?

 • [=’eerste zin : hier wordt niet bedoeld “echtgenote”,
  en in Micha is de zin “u drinkt van haar wijn” als hetzelfde onderwerp ;
  (dat “het echtelijke huwelijk” éigenlijk “gelegaliseerde verkrachting is” —
  namelijk als “noodzakelijk kwaad” – behandelen we een andere keer wel ;
  zin :]

“wee degenen die drinken [+van] een vrouwelijke compagnon (ro=rath) ,     
[+haar] verbindend [+met] [=hun] ‘fles van huid’ [=’fallisch’] ;                    [=’of : met hun eigen hitte’]
inderdaad zichzelf dronken makend [=door] [=naar] [=haar] naaktheid te kijken ;

 
zij zijn verzadigd [+door middel van] schande [=in plaats van] eer ;
drink zelfs nog meer (athe=oud) ! , [+en] wees onbesneden ,
[+maar] de beker [+in de hand van IEUE zal [-haarzelf] [=richting] hen keren :
(..zij zullen [slechts-] schandelijk overgeven..) [+en] (..niet..) (ol=la) geëerd worden ,      +

 
[=wanneer] het geweld van (..de natie..) [=’van geesten’] [=hen] zal bedekken ,
[=als] de verwoesting [+door] (..de mensen..) [=’geesten’] die [=hen] in verwarring zullen brengen ;
[=want] het bloed van de mensen      +
zal zijn [=door] het geweld [=’van geesten’] [+in] het land [=’wereld’] [+en] [+haar] steden ,
[=als] al degenen die in [=hen] wonen ;

————————                                                                                        [18 beneden : herstelde context]

 • [=’zin 18 beneden : ingewikkelde syntax ;
  deze 15-17 gaan over “hoe dit lichaam functioneert als een automaat” , dat hier in 18
  een “gegoten beeld” wordt genoemd , en deze zin is de introductie tot het slot ;
  zin :]

“wat voor voordeel heeft (..de adm-ziel..) (phst=nphsh)      +
(..bij..) het gesneden beeld [=’dit lichaam’] dat voor haar gevormd is ,
[+als] het gegoten beeld dat [+haar] leugen [=’inversie’] leert …? ;
(..maar..) [=zij] vertróuwt op de gevormde vormen [=voor haar] ,
[+als] de dommige idolen die gemaakt zijn ;        +                                                              [=’door Adam’]

 
19-20
slot : … conclusie :
woe ! one-saying to·the·wood awake-you ! rouse-you ! to·stone-of still he he-is-directing
behold ! he being-handled gold and·silver and·any-of spirit there-is-no in·within-of·him
and·Yahweh in·temple-of holiness-of·him be-quelled ! from·faces-of·him all-of the·earth
Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise, it shall teach! Behold,
it [is] laid over with gold and silver, and [there is] no breath at all in the midst of it. But the LORD
[is] in his holy temple: let all the earth keep silence before him.
‘teach’ , H3384 yarah ‘to throw, cast, teach’
‘laid over’ , H8610 thaphas ‘to capture, seize, to handle, take hold’ ;
‘silence’ , H2013 has ‘silence, keep silent’ 7x ;

 • context : closing : … conclusion :

line ,

 • [=’compare Jer. 2:27 “they say to wood: you are my father, and to stone: you birthed me”,
  here juxtaposed with our Originals created of gold and silver dust ;
  line :]

“woe – the ones (who) say – [=about] wood [=’this body’] : you (was) awakened [=’by God’] ! ,
[+as] [=about] a silent – stone : you (was) raised [=’by God’] ! ,
[+for] he [=’God’] – teached [+us] (that) ;

 
behold ! , (..they (who) are..) (eua=eie) – [+our] gold – and silver [=’Originals’] – (were) captured ,
and=as all – (the ones having) – spirit [-life] – within [=them] ;

 
and=for – the sacred – (..vessels..) [=’Originals’] (hkl=kli) of – IEUE    +
(..are..) (has=eie) – [=for] (..the adm-soul..) (phnh=nphsh) ,
[+as] all of – (.. [eden-] Ishral..) .

Wee hem die tegen het stuk hout zegt : wordt wakker !
En ontwaak ! zegt tegen een zwijgende steen. Zouden zij iemand kunnen onderwijzen ?
Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hen .
Maar de Heer is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde!

 • [=’vgl. Jer. 2:27 “zij zeggen tegen hout: u bent onze vader , en tegen steen : u baarde ons”,
  hier gesteld tegenover onze Originelen die gecreëerd zijn van goud en zilver stof ;
  zin :]

“wee degenen die [=over] een (stuk) hout zeggen : u bent wakker gemaakt [=’door God’] ! ,
[+als] [=over] een zwijgende steen [=’dit lichaam’] : u bent ontwaakt [=’door God’] ! ,
[+want] hij [=’God’] heeft [+ons] (dat) geleerd ;

 
zie ! , (zij die) [+ons] goud en zilver [=’Originelen’] (..waren..) (eua=eie) , werden gevangen ,
[=als] al degenen die [levens-] geest in [=hen] hebben ;

 
[=want] de heilige (..vaten..) [=’Originelen’] (hkl-kli) van IEUE      +
(..zijn..) [=voor] (..de adm-ziel..) (phnh=nphsh) ,
[+als] heel (..[eden-] Ishral..) .    

 


17-20.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
15.07july.2020   —   submitted as second version , and definitive –  after much cleanup