chapter context :
an eschatological, but difficult –
may have been messed with this chapter,
here and there the syntax is completely missing, very unusual,
as if Habakkuk had to stumble over his own words;

this chapter is NOT about “the beginning of Creation”
but relates how God himself will soon go to their north
to put an end to their realm and constructs once and for all
… Provided we understand the report ;

Hoofdstuk context :
een eschatologische , maar wel moeilijk –
er is wellicht Geknoeid met dit hoofdstuk ,
hier en daar mist de syntax volledig , erg ongewoon ,
alsof Habakuk moest struikelen over zijn eigen woorden ;

dit hoofdstuk handelt NIET over ‘het begin van de Schepping’
maar verhaalt hoe God zometeen zelf naar hun noorden zal gaan
om voor eens en altijd een eind te maken aan hun gebied en constructen
…mits wij het report begrijpen ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Habakuk 3
1-2
prayer to·Habakkuk the·prophet on overtakings
A prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth

 • ‘habakuk’, from H2263 chabaq, “to embrace”;
 • ‘prophet’ , lit. “to speak (the true words) abundantly “, see root , by Watercourse ,
 • ‘shigionoth’, “discord” into “to err, wander-astray” , to H7686 “wander-astray, to err,
  error, deception, ignorance”, we chose “false teachings”, as Noun ; still multiple ;
 • context : eventhough he ofcourse wrote it down , it does nót write “prayer-óf (habakuk)”;
  also ‘the prophet’ is unusual here – the intention must be a double-read ,
  as “the prayer for to embrace , speaking true words against false teachings” ,
  to be read by us “as a declaration from ús” ;
 • zin context : de aanhef is een bijzondere : er staat niét “van Habakuk” (gebed-van/Habakuk),
  dan moet de zin als geheel begrepen worden , inclusief de namen –
  als “het gebed om te omhelzen, overvloedig ware woorden sprekend tegen valse leer”,
  om zo de lezer een tekst aan te bieden met als onderwerp ‘het report’ ,
  opdat de ziel de inhoud ervan legaal kan bevestigen ;
  pas in vers 16 blijkt dat Habakuk zélf het report heeft begrepen –

“the prayer / to=from Habakkuk (=fór to embrace) / +
the prophet (=to speak true words abundantly) / on=against / false teachings / :
Een gebed van Habakuk, de profeet . Op Sjigjonot .
“het gebed van Habakuk [=óm te omhelzen] +
de profeet [=overvloedig ware woorden sprekend] , tegen Shigionoth [=valse leer] :

 
2
ieue I-hear shmo·k report-of·you I-fear ieue contrivance-of·you
in·within-of years make-live-you·him ! in·within-of years you-are-making-known
in·disturbance to-have-compassion you-are-remembering
O LORD, I have heard thy speech, [and] was afraid: O LORD, revive thy work in the midst
of the years, in the midst of the years make known; in wrath remember mercy.

 • ‘heard’ , but as “hearkened” , that is “recognized, understood, listened” into “agree”,
 • ‘midst of’, H7130 qereb , “midst , along, middle , centre , within , inwards, interior’, (core) ,
 • ‘wrath (disturbance)’, H7267 “turmoil” (cosmic) , from H7264 “shaken , tremble” in colour of
  the “hills tremble” , “mountains shake” etc , think colour as Velikovsky’s “ages in chaos” ;
 • ‘remembering’ , H2142 zakar “to remember”; always meaning “to go act” , see Report page ,
  related to eden-masculinity -zkr ;
 • context : until now the translations suggested this chapter as some act in the past ,
  suggesting some Vague actions perhaps in the time of creation –
  but the repeated ‘middle of the years’ compared with ‘starting to act’,
  and that combined with the declaration , must bet he correct interpretation ;
 • zin context : ‘het midden van de jaren’ als “nu” :
  tot nu toe suggereerden de vertalingen van dit hoofdstuk “een aantal vage acties
  in het verleden , wellicht bij de Schepping”; maar de herhaling van “midden van de jaren”
  gecombineerd met de oproep [aan ons] om te verklaren ,
  veróorzaakt dat God gaat handelen [het ‘zich herinneren’] ;
  herinneren : altijd als een “bepaald begonnen werk (na een pauze) afmaken” ;
  maar deze term (afmaken) past niet bij God’s natuur , vandaar het begrip “herinneren”
  (anders had er waarschijnlijk gewoon gestaan “remember-you ! please !” ) .
 • 2 . kosmische chaos is natuurlijk vreselijk – maar toch de enigste manier om de
  huidige vermengde situatie weer goed te maken : wij begrijpen dát als “de ontferming” ;
  en is dus niet tegengesteld aan vele andere hoofdstukken , waarin God zegt
  géen ontferming te hebben (met bepaalde groepen) tijdens die periode ;

“IEUE / I hear [and agree with] / the report of you (!) / , (being) afraid / ;
IEUE / you make to revive – your work – in the midst of – the years / ,
in=for the midst of / the years [=now !] – you are making known [=to us] / ,
in=that the wrath [cosmic turmoil] – is you remembering (to act) – to have mercy / :
Heer , toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd .
Heer, uw werk , behoud het in het leven in het midden van de jaren ,
maak het bekend in het midden van de jaren . Denk in uw toorn aan ontferming !

“IEUE , ik hoor (en bevestig) uw report , en vrees ;
IEUE , maak uw werk levend in het midden van de jaren [=nu] ;
in het midden van de jaren maakt u bekend [=aan ons] ,
dat de toorn [=kosmische chaos] het ‘u zich herinneren van ontferming hebben’ is :

 
3
Habakuk zag wat er gaat gebeuren , en dat maakte hem bang :
Eloah from·Teman he-is-coming and·Holy-One from·mountain-of Paran
sle interlude he-covers heavens splendor-of·him and·praise-of·him she-fills the·earth
God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah.
His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise

 • ‘god’ , H433 eloah 60x ; unusual , mostly Job and psalms ; ‘deity’ ,
 • ‘teman’, as mountain of Esau (mountain is ‘seat of power’) ; -teman “south”; H3231 ;
  taam ‘twin, double’ 4x ; Akkadian temennu “foundation” , timmu “post, stick, pillar”
  yet ẗemû , “to devise, plan, scheme, wisdom, instruction, thought” , glyph Djed ;
 • ‘paran’ , -paar ‘to adorn, beautify, boast oneself’ , rather Negative ; -per ‘ornament,
  crown, turban’; Por-ah ‘branches (of ceder)’, negative ; into -pharaoh ;
 • ‘selah (interlude)’ ; H5542 used as “be silent in a song”, as “be silent ! stop! ” (exhortion)
  as “pause”, but the extensive notes in lexicon suggests Trickery : calah ‘throw off,
  shake off’ 4x ; also as “to pause” ,also “matrix-rock” (Horus-tile) ;
  (same word celah , trickily suggested in entry as eden-tile) ,
 • ‘glory’ , H1935 hod ‘authority, honour, splendor’ 24x ; unclear root , not too positive ;
 • ‘praise (splendour)’ ; bizarre : H1948 halal is “mad, insane , rage , renown , praise , glory”,
  “and they shall drink , and become Mad , because of the sword I will send between them” ,
 • context : were this about a previous creation, it’d imply that Teman is in Heaven ,
  which is ofcourse nonsense . Teman is tricky : there are 3 clusters for “south” ,
  but since this one is Negative , and related to ‘double’ (djed-pillar) it can only be ‘north’ ;
  sela : perhaps illegally added later, on account of last verse ; if not, then perhaps
  intended as shown [because unlikely here to be the horus-rock] ;
  deity rising-up : also in another chapter Miss Watercourse addresses similar ,
  how “a fuming IEUE ascends from the south” ,
 • zin context : was dit over een vorige schepping, dan had Teman in de Hemel gestaan ,
  wat natuurlijk niet kan . In een ander hoofdstuk beschrijft Miss (Zij) ongeveer hetzelfde ,
  hoe “God , kokend van woede, vanuit het zuiden naar het noorden loopt” ;
  sela : misschien niet origineel maar later toegevoegd , gebaseerd op de laatste zin ;
  zoniet , dan mag onderstaande interpretatie een mogelijkheid zijn [ipv. sela ‘horus-rots’] ;
  zuiden als noorden : er zijn 3 clusters ‘zuiden’ – maar deze is Negatief en is gelinkt
  met “dubbel, tweeling”, als de term voor Djed-pilaar ; als verdubbeld-zuiden ;

“the deity – is going – from=tó the (Esau-) mountain in the doubled-south [=north] / ,
and=as the sacred one / from=tó the [matrix-] mountain of / self-glorification / :
his authority [and majesty] / (as a dimensional pause) / covers the [doubled-] heaven [=north] / ,
and his rage [as splendour] / (actively) fills / the land [=north] / ;
God kwam van Teman , de heilige van het gebergte Paran. Sela.
Zijn majesteit bedekte de hemel , de aarde was vol van zijn lof .

“de godheid [IEUE] gaat náar de [Esau-] berg in het noorden [als verdubbelde-zuiden] ,
als de heilige náar de berg van zelf-glorificatie [matrix] ;
zijn authoriteit (en majesteit) bedekt de [dubbele-] hemel (als een dimensionele Pause) ,
en zijn trotse (woede) vult het land [=noorden] ;

 
4
and·brightness as·the·light she-is-becoming gleams from·hand-of·him to·him
and·there hiding-of strength-of·him
And [his] brightness was as the light; he had horns [coming] out of his hand:
and there [was] the hiding of his power
‘brightness’, from root H5050 nagahh , “to shine” but negative , [serpent-way] ,
‘gleams (horns)’, H7161 “horns”, into 1 x gleams [here] ;
‘hiding of’ , chenyon 1x ; from -chanah , but n-suffix is ‘a location’ ;
‘strength’, H5797 oz ; power , related to ‘consciousness’ ;

 • context : from the horn of the he-goat (Daniel) formed 4 horns ;
  in Zech. 1 these 4 horns were destroying the eden-land , but are now being cut-off
  by four skilled workmen , after which 1 horn comes into being ás the new-eden land ;
  per that context here should be a singular horn – not multiple ;
  the horn as bright light appears to become from the literal hand of IEUE ,
  perhaps representing the power of the new eden-land ?
 • zin context : in Daniel werd beschreven hoe uit de hoorn van de geitenbok
  vier andere horens groeiden (naar de vier windstreken) ;
  Zach.1 noemt hoe die vier horens (welke het eden-land hebben gedorst)
  worden afgesneden door vier specialisten – en in plaats daarvan komt éen hoorn op
  (als het eden-land-Judah) als de hoorn waar nu Judah mee gaat dorsen ;
  volgens die context moet het hier “éen hoorn” zijn – geen meervoud ;
  hier moet deze ‘hoorn van licht’ uit de letterlijke hand van God komen ,
  wellicht de kracht van het nieuwe land eden vertegenwoordigend ?
  serpent-licht : er staat niet dat God ‘serpent-licht’ is , maar dat dit laatste een attribuut
  van de hoorn is – waarschijnlijk omdat het Interval nog niet de ideale situatie is ;
  de hoorn zélf is waarschijnlijk geen eden-attribuut ;

“and – the horn [‘rule’] – from his hand – is becoming – as light +
(being) the brightness [serpent-light] / to=by him [=the horn] / ,
and=for there (is) / the hiding-place of / his (the horn’s) [consciousness-] power / ,”
Er was een glans als van het zonlicht ;
lichtstralen kwamen uit Zijn hand, daarin ging zijn macht schuil .

“en de hoorn [=’heersen’] vanuit zijn hand wordt als licht ,
als de helderheid [serpent-licht] door hem [=de hoorn] ,
want daar is de schuilplaats van zijn [=hoorn’s] macht [bewustzijn] ;

 
5-6
to·faces-of·him he-is-going plague and·he-is-going-forth sirocco to·feet-of·him
he-stands and·he-is-measuring earth he-sees and·he-is-letting-loose nations and·they-are-
being-scattered mountain-ranges-of futurity they-bow-down hills-of eon goings-of eon to·him
Before him went the pestilence, and burning coals went forth at his feet . He stood,
and measured the earth: he beheld, and drove asunder the nations; and the everlasting
mountains were scattered, the perpetual hills did bow: his ways [are] everlasting

 • ‘pestilence’ , H1698 deber ‘plague’, from [the right direction] -dbr , (sic !)
 • ‘burning coals’ , H7565 resheph ‘flash, flame’ 7x ; related to ‘top, head, summit’ ,
 • ‘drove asunder’ , H5425 nathar ‘proper: to jump up; [jump open], undo, unbind’ ;
  nethar ‘strip [off]’ 1x ;
 • ‘everlasting (futurity)’, forever, perpetual ;
 • ‘hills’ ; as opposed to “mountain” as “dimensional seat of spiritual power”
 • ‘ways’ , H1979 halik-ah ‘march, procession, caravan’ 6x ; from ‘to walk, wander’;
 • context : here is clear that the “marching of olden” refers to the creation of eden –
  the “marching” was literally used by Miss ; see previous lines ;
 • zin context : uit deze zin blijkt dat het “marcheren als in vroeger tijden”
  terugslaat op het scheppen van eden en het paradijs ; hetzelfde woord ‘marcheren’
  werd letterlijk gebruikt door Miss [zie vorige zinnen] ;
  heuvels buigen : dit gebied wordt ook beschreven als “het land van klei (als GEB)
  dat zal smelten door vuur en zwavel”, in een ander hoofdstuk ;

“to=in front of him / is going / the plague [the right direction, fatal for matrix] / ,
and – a flashing flame – is going forth / to=from his feet / ;
he stands (firmly) / and is measuring / the land [matrix] / he sees / ,
and he is unbinding / the nations [of spirits] (off it) / ,
and=for – the – ancient – mountai n ranges – are being scattered / ,
the – perpetual – hills – bow down / by his – marching of / olden / ;
Voor Hem uit ging de pest, de gloed ervan volgde hem op de voet .
Hij stond en deed de aarde schudden , hij keek en liet de heidenvolken opspringen.
De aloude bergen werden verpletterd, de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen,
de eeuwige wegen zijn van hem .

“voor hem uit gaat de pest [woord in goede richting, fataal voor matrix] ,
en een vlammend vuur gaat uit van zijn voeten ;
hij blijft staan en meet [met zijn blik] het [noorder-] land op dat hij ziet ,
en ontdoet het van de naties [van geesten] :
want de aloude bergen worden verstrooid ,
de oude heuvels buigen voor zijn marcheren als in vroeger tijden ;

 
7
under lawlessness I-saw tents-of Cushan they-are-being-disturbed sheets-of land-of Midian
I saw the tents of Cushan in affliction: [and] the curtains of the land of Midian did tremble

 • ‘in’ , H8578 tachath ‘under’ and ‘the place’ mainly ;
 • ‘affliction (lawlessness)’ , H205 aven , used also as “the plain of Aven” about bars of Damascus ;
  the “plain” must be “the plain as the region just upon the cube-H” , now ruled by thém
  (compare Anubis sitting upon the cube , as the Ba-spirit-bird does , in Ramses’ queen tomb) ;
 • ‘cush’ , as “the torso ÁB” , we had cush before (land of whirring wings – the locusts) ,
  see for making the ÁB Joel 2 [index] ; region of Mystery-Babylon ;
 • ‘tents’, we chose tabernacles as colour since same word used fort he old-Tabernacle ,
 • ‘curtains’, H3407 “tabernacle curtains” , but as “dimensional veils” (listed as indiff. bad or good)
 • ‘midian’, H4079 “contend, strife” (also roots) ; as the disputed region as “no-man’s land”
  [as outer-court , north] between Eden and the start of their Behemoth-realm north ;
  in Is.10, Midian is related to Oreb,”raven” as Horus – of his Sela-rock ;
 • zin context : het is dus niet zo dat Cush “goed” is , en onrecht moet verduren ,
  maar Cush als Mystery Babylon heeft zich nu genesteld in “de buitenhof van de Tempel” ;

“I saw / the tabernacle-tents of / Cush [M-Babylon] / beneath / iniquity [border Behemoth-realm] / ;
(and) the dimensional Veils of / the land of / Midian [‘contented region’] are being disturbed / ;
Ik zag de tenten van Kusjan gebogen onder het onrecht ,
de tentkleden van het land Midian sidderden .

“ik [Habakuk] zag de tabernakel-tenten van Cush [Mystery Babylon] +
beneden het Onrecht [de dimensionele grens met de Behemoth-realm noord] :
de dimensionale-gordijnen van het land Midian [betwist gebied] sidderen ;

 
8
?·in·streams he-was-hot ieue or in·the·streams anger-of·you
or in·the·sea rage-of·you that you-are-riding on horses-of·you chariots-of·you salvation
Was the LORD displeased against the rivers? [was] thine anger against the rivers?
[was] thy wrath against the sea, that thou didst ride upon thine horses [and] thy chariots of salvation?

 • ‘displeased (was hot)’ , H2734 char-ah “angry , burning anger’, ‘kindle anger’, negative cluster ;
 • ‘[was] (or)’, H518 -im ‘if, or, exept, though’, surely ;
 • ‘anger’ ,H639 “nostril , nose”, fig. “fuming , anger” ; nostril as connection to m-realm ;
 • ‘wrath (rage)’, root H5678 ebr-ah ‘wrath, rage, fury’ ; into -eber “to cross dimensional side”
  as “to cross , pass over” (place of crossing (niburu) in Sumerian) ,
 • ‘to ride’, “to ride , carry , cause to ride, rider”,
 • ‘salvation’, H3444 yesho-ah [not -yeshuah] ‘salvation, [deliverance, help]’ 77x ; eden-term ;
 • context : we are sure that the negation fell out of the line (or was redacted out) ;
  the river made by the dragon tóok the nostril to their north –
  Zach.6 links the nosrtil [as ‘centre’] tot he four cardinal points as the horses ;
  God does not “ride upon horses” so the ‘causing’ replaces the ‘riding’ ;
 • zin context : ‘niet’ :
  het is practisch zeker dat het “niet” weggevallen is , nu als rhetorische vraag ;
  nostril : omdat de rivier door de draak is gemaakt (zie Ezechiel) ,
  moet uit de context blijken dat die rivier de nostril (-aph) meenam naar hun noorden ;
  Zacharia 6 linkt de nostril aan “de wagens en paarden” als de vier windstreken ;

“was [+not] the anger of IEUE / in=by the rivers ? / ;
or=surely / your fury [nostril !] – (is) in=against the streams [illegally made by the dragon] / ,
or=surely / your wrath [cross over dimensionally] / (is) in=against the sea [matrix-dimension] / :
that=for / you are causing – on=therefore – your horses [cardinal points] – to ride / , +
(being) your chariots [constructs] / (of) [eden-] salvation / : +
Was de Heer tegen de rivieren ontbrand ? Woedde Uw toorn tegen de rivieren ,
of was Uw verbolgenheid tegen de zee , dat u op uw paarden reed ? Uw wagens brachten heil .

“was de woede [gemutileerd-eden-leven] van IEUE (+niet) ontbrand vanwege de rivieren ? :
zeker is uw woede [nostril !] tegen de rivieren [=door de draak gemaakt] ,
(en) zeker is uw toorn [gaan naar andere dimensie] tegen de zee [matrix-dimensie] —
omdat u maakt dat daarom uw paarden [windstreken] uitrijden ,
als uw wagens [constructen] van [eden-] verlossing : +

 
9
naked she-is-being-made-naked bow-of·you oaths rods
saying interlude streams you-are-rending earth
Thy bow was made quite naked, [according] to the oaths of the tribes,
[even thy] word. Selah.Thou didst cleave the earth with rivers

 • ‘quite naked (being made–) , H6181 eryad , “bare” (non-covered) 6x ;
 • ‘naked’, H5783 ur 1x , no root ; and ‘naked’ don’t fit in cluster :
  1) H5784 ür (same word ; ‘aramaic’) as “chaff”
  2) H5782 (same word ür) , as “to wake up, be watchful , wakeful , alert” ,
  3) H5785 or ‘skin’ [many] ;
  4) H215/16 or “light or become light” ; “barenness is made light” ..?
 • ‘bow’ , H7198 qesheth ; exept for 1x in Ezekiel and positive [bow around IEUE] ,
  usually matrix ; often used by ‘masterful-men’, also used as the “rainbow” in Genesis ,
  where them gods make a pact with Noah ;
 • ‘oaths’ H7621 shebu-ah ‘oaths’, positive, Watercourse-related ,
  2) but the groundtext shows same word as H7622 ‘captivity, captives’ ;
 • ‘tribes (rods)’, H4294 matteh ; axis theme – but why multiple : as “two” doubled axis ?
 • ‘selah (interlude)’, either “pause, to pause” (also active) , or “the rock of Oreb , Horus-tile ;
 • ‘cleave’, H1234 baqa ‘burst open (fountains of the deep)’; ‘divide, to split’ ;
 • context : it don’t happen often – but too much has been Tampered with here ,
  such that we cannot even attempt to show You any credible interpretation ;
 • zin context : er is teveel Geknoeid met deze zin, en daarom moeilijk te restaureren :
  we moeten deze even laten voor wat ze is , anders wordt het hoofdstuk te lastig –
 • “—————————- ;        [revieuw]

U haalde Uw boog tevoorschijn , om de eden , aan de stammen gedaan door het woord .
Sela . Met rivieren spleet u de aarde .

“—————————- ;

 
10
they-see·you they-are-travailing mountains storm-of waters he-passes
he-gives abyss voice-of·him on-high hands-of·him he-lifts
The mountains saw thee, [and] they trembled: the overflowing of the water passed by:
the deep uttered his voice, [and] lifted up his hands on high

 • ‘trembled (travailing)’; H2342 chuwl , “to be twisted, turned, turned round” “writhe, be in pain,
  bring forth” from eden-life+deity ; travail in pain or birth ;
 • ‘mountains’, often representing “ruling an aspect” ,a throne , seat of an aspect ;
 • ‘storm’ H2230 “tempest , flood, storm” ,
 • ‘passes’, used as -ebr ‘cross to other dimension’ ;
 • ‘the deep’ H8415 tehom ; the deep abyss south – though feminine here a ‘he’ ;
 • ‘uttered (gives)’, H5414, (cause to–) give (way-to-by-etc) , put, set, lay, make ;
 • ‘on high’ , H7315 rum ‘high place’, Raamah , where “the mother” is right now (Joel 2) ,
  but she will be at “the new height” (m-rum) , so abóve the present height ;
 • context : compare this section to the one where “the land Geb will melt”,
  being the clay-land which will melt by fire and brimstone ;
 • zin context : de hoogte :
  de “hoogte” (-rum) is waar op dit moment de ‘moeder’ is (troon van de adam-zielen) ,
  maar zij zal terechtkomen op “de nieuwe hoogte” (m-rum) , bóven de oude hoogte ;
  we weten nog niet waarom Leviathan ook handen heeft – als constructen ,
  maar het KV-9 mural zou dat kunnen beantwoorden (zie report afbeeldingen) ;
  let op hoe die zuidelijke dualistische-dimensie het gemutileerd-vrouwelijke is ,
  en toch aangesproken wordt als een ‘hij’ ;

“the [matrix-] mountains – see you – (and) are travailing (and turning-around?) / ,
the tempest of / eden waters / crosses-over [to other dimension] / ,
the deep-dimension south [undirected-feminine Leviathan] – utters – his voice / ,
he lifts – his hands – on high [in the north; rum] / ;
De bergen zagen U , zij beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij ,
de watervloed liet zijn stem klinken , hoog hief hij zijn handen op .

“de [matrix-] bergen zien u (en) worden vervormd (en omgedraaid?) ,
de vloed van [Eden-] wateren stroomt over naar de andere dimensie ;
de diepe watervloed [zuidelijke dimensie Leviathan] laat zijn stem klinken ,
hij heft zijn handen [als constructen] op naar de hoogte [in het noorden; rum] ;

 
11
sun moon he-stands residence·ward to·light
arrows-of·you they-are-going to·brightness flashing-of spear-of·you
The sun [and] moon stood still in their habitation:
at the light of thine arrows they went, [and] at the shining of thy glittering spear

 • ‘sun / moon’ : sun still as -shmsh ;
  moon H3394 yareach ‘moon’ ;
  H2320 chodesh ‘new moon, month’ [used in previous Hosea 2] ;
  H3842 leban-ah ‘moon’ 3x ; [=’moonshine’]
  Ez.32:7 the sun can be the eden-moon (addressed to sekhet-áaru) ;
  see other chapter where the ‘bad’ sun will be a ‘righteous sun’ ;
 • ‘stood still (stands)’ ; see how the theme was made the colour of Sisera (stood still) ,
  but H5975 amad “stand , to position , stand firm , arise to stand (stand up, etc)” ;
  “stand still, stand upright” – both possible
  knowing the importance of ÃHÃ , to stand upright – ánd the context ;
 • ‘habitation’ H2073 zebul ‘lofty residence’ 5x ; zabal ‘perhaps dwell’ 1x ; zab ‘wolf’,
  “the wolf as the solarplane by eden-power” ?
 • ‘went (going)’, (to cause to) go , wander, walk, come, go along ,
 • ‘shining (brightness)’, from H5050 nagahh (to nagash, ‘serpent’)
 • ‘lightning’ , brq, exclusively Eden’s [ignore the corruptions] , point here is that
  “the lightning-character of the q-axis is now used by their k-axis” ,
  while the ‘arrows’ are the ‘stolen words’,
 • ‘spear’, H2595 chanith ‘spear(shaft)’ ; chan-ah ‘incline, decline; to camp’ ;
  Saul’s spear against David , also Goliath’s = k-axis as inclining axis ?
 • context : this one is still too difficult : either words have disappeared or altered –
  the problems are several here , 1) why is missing the ‘and (moon)’ , followed by ‘he’
  instead of ‘they-stand still’ ? ; 2) the “abode” is very negative ; 3) this moon can hardly
  be the moon we see now : Zechariah addresses another type moon [and so does Henoch] ,
  and both Sumer and the spells tell that Rã ‘was coming from a moon’ [Sum. Nanna] ;
  inclining axis : we just aren’t sure ; though indeed the lightning is by the dimensional axis ,
  we don’t yet gather the positioning of this one , nor why it is ‘your’ – line is corrupted (?) ;
 • zin context : zie Engels ; nog te moeilijk en/of gecorrumpeerd om iets van te maken
  de ‘maan’ is zeer waarschijnlijk niet de maan welke wij zien ; ook de as onder een hoek
  is een vreemd begrip voor eden ; de ‘woning’ is erg negatief [‘wolf’, dit zonnestelsel]
  maar vooral mist een werkend model voor een beschrijving ;

“the sun [rã] (being?) the [eden-] moon / stands (still) / towards the abode / ,     [revieuw]
your arrows – are flowing – to=as the light / ,
(being?) the eden-lightning – to=as the brightness [serpent-light] of – your inclining shaft [axis] / ;
Zon en maan stonden still in hun woning ; met het licht bewogen Uw pijlen zich voort ,
Met de gloed van uw glinsterende speer .

“de zon [als Rã] die de eden-maan is (?) staat (stil?) richting de [matrix-] woning ,
uw pijlenregen vloeit als het licht ,
zijnde (?) de [eden-] bliksem als het heldere [serpent-] licht van uw dimensionele-as ;

 
12
in·menace you-are-marching earth in·anger you-are-threshing nations
Thou didst march through the land in indignation, thou didst thresh the heathen in anger
‘indignation (menace)’, from H2195 zaam 21x ; m-realm by eden-power -za ?
‘anger’, ‘anger’ ,H639 “nostril , nose”, fig. “fuming”, in glyphs as “foremost (importance)” ,
“you are marching (to conquer) – the land [north] – in anger [m-realm by eden-power] / ,
in wrath (nostril) / you are threshing / the nations [of spirits] / ;
In gramschap schreed U voort over deze aarde , in toorn vertrapte u de heidenvolken .
“in toorn [m-realm door eden-kracht] marcheert u over het land [=in noorden] ,
in woede [over nostril] vertrapt u de volken [van geesten] ;

 
13
you-go-forth for·salvation-of people-of·you for·salvation-of anointed-one-of·you
you-transfix head from·house-of wicked-one
to-make-naked foundation unto neck interlude
Thou wentest forth for the salvation of thy people, [even] for salvation with thine anointed;
thou woundedst the head out of the house of the wicked, by discovering the foundation
unto the neck. Selah.

 • ‘woundest (transfix)’, H4272 “agitate, shake, smite” (cause to-) ; by implication “wounded” ,
  though “transfix” is contextually most sound – we just dont see how that term got here ,
  ‘discovering (to make naked)’, same H6168 as previous , make bare , uncover ; but related to
  the “watchful”, “the star and sceptre shall smite Moab (rule of eden-tile)”,
 • ‘neck’, -tsuar , into Tyre ; neck as NEH’BT , main neck of the dragon (Rev.) ,
 • context : again we are not sure whether ‘sela’ was inserted later or was intended ;
  this region as “the throat” in the Spells , and see next line ;
  the main house must be Hathor (H’ET’H’ER) ;
 • zin context : we weten niet of ‘sela’ later was toegevoegd ;
  deze regio “van hun fundament tot de top” mag zeer wel “de bres” zijn in zin 14 ;
  in hieroglyfen als ‘het huis van Hathor’ ; (als 9 huizen, zie BD) ;

“you go forth / for the salvation of / your people / ,
for the rescue of / the your anointed one [all adam-souls to-be eden-souls] / :
you shatter / the head=summit / from the house of / the wicked one / ,
to make bare / the foundation / unto / the dimensional neck (tyre) / ,
(being – the dimensional Pause) / ;
U bent uitgetrokken tot heil van Uw volk , tot heil van uw gezalfde .
U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld ,
u legt het fundament bloot tot de hals toe. Sela.

“u trekt uit voor het heil van uw mensen ,
voor de redding van uw gezalfde [alle adam-zielen die in eden komen] :
u verbrijzeld de top van het huis van de boosaardige ,
het fundament blootleggend tot aan de [dimensionele-] nek toe [tot Tyrus,Õn]
(als de dimensionele Pauze) ;

 
14
you-pierce in·rods-of·him head-of Q horde-of·him K hordes-of·him they-are-tempestuous
to·to-scatter-of·me gladness-of·them like to·to-devour-of humble-one in·the·concealment
Thou didst strike through with his staves the head of his villages: they came out as
a whirlwind to scatter me: their rejoicing [was] as to devour the poor secretly

 • ‘villages (horde of him)’, H6518 pharaz “perhaps villages or warriors’ 1x ;
  root “to devide, seperate, apart” as ‘breach’ phrz ; H6519 “unwalled village/city” ,
  from H6556 pharez, “breach , gap”, intended as breach ? ;
 • ‘rejoicing’, H5970 alats ; no etymology (to rejoice is fine but in what ?) ; but Akkadian elêśu ,
  “to swell , rejoice” can be valid , in colour of “proud swelling-up”,
 • ‘the poor (humble one)’ ; H6041 ani ‘poor, humble, needy’, something in Õn ?
  wasn’t the double-door the “needy one” ?
 • ‘secretly (concealment)’, H4565 mistar , always as “secret place”; from -sathar, +m-realm ;
 • context : you see there are 2 versions yet neither term makes Sense ;
  often prophets address “the breach into eden, which they made”, and combined with
  the axis this would fit better as a mere ‘villages’ or perhaps ‘warriors’ ;
  compare ‘his axis’ with the horn and horns of the he-goat etc ;
 • zin context : de twee versies zijn waarschijnlijk niet ‘steden’ noch ‘strijders’ ;
  de profeten verhalen vaak over “de bres, geslagen in eden”, een dimensioneel-gebied ,
  en hoewel dat wél ergens op slaat is de geschetste situatie onduidelijk ;

“you pierce / in=with both his -dimensional-axis / the main / breach (?) [into eden?] / ,
(and) they [spirits] are wild as a storm / to=for to dash me in pieces / :
their desire / (is) like / to=for to devour / the poor one [Habakkuk] / in the secret place / ;
U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders .
Zij stormden aan om mij te verspreiden , zij die zich verheugden alsof zij de ellendige
in een verborgen plaats wilden verslinden .

“u doorboort met zijn [beide] dimensionele-assen zijn belangrijkste (bres – in eden?) ,
(en) zij [=geesten] stormen aan om mij in stukken te slaan ,
hun verlangen is om de hulpeloze [Habakuk] in de verborgen plaats te verslinden ;

 
15
you-tread in·the·sea horses-of·you turbid-mass-of mim waters many-ones
Thou didst walk through the sea with thine horses, [through] the heap of great waters.
‘walk (tread)’ H1869 , in colour of “walking as to conquer”
‘heap of (turbid mass)’, H2563 chomer ; mire, clay, etc ; their mixed-dimension ,
‘great (many ones) , “much , many, great , more”,

 • zin context : vergelijk Zacharia 6 ;

“you cause – your horses – to tread (to conquer) / in=through the sea [matrix-dimension] / ,
(being) the clay [mixed-dimension just above eden] of / the many – eden-waters ,”
U betrad met uw paarden de zee , de schuimkoppen van grote wateren .
“u laat uw paarden [windstreken] door de zee [matrix-dimensie] treden ,
die de klei [gemengde-dimensie vlak boven eden] is als de vele [eden-] wateren ;

 
16
Habakuk heeft het bovenstaande (report) gehoord en begrepen :
I-heard and·she-is-being-disturbed belly-of·me to·sound they-tingled lips-of·me
he-is-entering rottenness in·bones-of·me and·under·me I-am-being-disturbed
which I-shall-rest for·day-of distress to·to-come-up-of to·people he-is-raiding·us
When I heard, my belly trembled; my lips quivered at the voice: rottenness entered into
my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble:
when he cometh up unto the people, he will invade them with his troops

 • ‘hear’, “an understanding hearing (hearkened)” , recognized, exhortive-listen to ! ;
 • ‘belly’, H990 , “belly , womb , inside”,
 • ‘tingle’, tasalal ; appereantly from “to roll-down , to sink down”, “by waving motion” (vortex?) ,
 • ‘lips’ ; also “language”; tricky topic of SEPT , “lips, rims, edges”, as their new root as vesica ;
 • ‘rottenness’ , H7538 raqab no root ; -ra evil ;rabbinic may rot the name [see lexicon note
  showing ‘impure’] ; to root H7536 ‘spittle’ (essence) [of eden-mouth as gate] ;
 • ‘cometh up’ as -alah “ascend, rise up, etc” ,
 • ‘invade them with his troops (raiding)’, H1464 attack , invade ; root “to cut oneself”,
  root g-d , Aram. gdd “cut-off, make cuts, wound”, (robbers, cutthroats , decision) ;
 • context : though it sounds a bit Absurd “that he remains there – untill that day” ,
  we saw how Ezechiel tells similar ; the latter representing the 144,000 ;
  he may be standing at the hiding-place within the contested-area (-tsur) ,
  the same place as “hide there a while My people” ;
 • zin context : het lijkt absurd dat Habakuk op die plaats blijft ‘tot die dag’ ,
  maar Ezechiel vertelde soortgelijk – de plaats waar hij is mag in het betwiste-gebied
  zijn als (-tsur) , dezelfde schuilplaats als “verberg u een tijdje, Mijn mensen” ;

“I heared (and agreed) [the report] / and – (she) my belly – is trembling / ,
my lips (language) – quivered – to=by the sound (of it) / ,
(and) rottenness – is entering – my bones / ;
and – I am trembling – in the place where i stand / +
which (=where) / I shall remain / for=until the day of / tribulation / ,
[namely] to=when (will be) the ascend / to=against the peoples [spirits] / raiding us [=us] / : +
Ik hoorde het en mijn buik sidderde . Bij het geluid trilden mijn lippen .
Verrotting tastte mijn beenderen aan . Ik sidderde op de plaats waar ik stond .
Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid ,
Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen .

“ik hoorde (het) [report] en mijn buik sidderde ,
mijn lippen trilden bij het geluid (ervan) , verotting komt mijn beenderen binnen ;
en ik tril op de plaats waar ik sta +
waar ik zal verblijven tot op de dag van de benauwdheid ,
[namelijk] van het oprijzen tégen de mensen [=geesten] die ons plunderen : +

 
17
want de geesten stelen nog steeds van eden :
that fig-tree not she-is-budding and·there-is-no crop in·the·vines
he-dissimulates yield-of olive and·plantations not he-yieldsdo food
he-severs from·fold flock and·there-is-no herd in·the·paddocks
Although the fig tree shall not blossom, neither [shall] fruit [be] in the vines;
the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat;
the flock shall be cut off from the fold, and [there shall be] no herd in the stalls

 • ‘fig tree’, same problem we had in Haggai ; we’re still not sure which axis is this one ,
 • ‘vines’, (-gphn) for dual-essence -g cluster ; the term is multiple but eden just has 1 vine ;
  however, Joseph dreamed about “a vine with 3 branches”;
 • ‘fail (dissimulates)’, H3584 “to lie, to fail, decieve, be dissapointing, be untrue” ;
 • ‘fields (plantations)’, of Gomorrah , of Hesbon ; colour sounds as the eden-valley ;
 • ‘fold’ , as mkl ; unclear root but must be eden’s ;
 • ‘flock’ , H6629 tsan , as the flock of adamite-originals , see Report pages ; -ts term ;
 • ‘herd’ , H1241 bqr ‘herd’ ; oxen 68x ; nót used for cherub ; -bqr ‘eden dawn’ ,
 • ‘stall’ , H7517 stall repheth ; reph-aim cluster ;

“that=because / (she) the [eden-] fig tree / is – nót – flourishing (anymore) / ,
and there-is-no / produce / in=from the (double?) eden-vine (dual-essence) / ;
the work of – the (eden-) olive – fails / and the fields (in eden-valley) / (do) nót / yield / food / ;
the flock [adamite originals] – (is) severed – from the fold / ,
and there-is-no / herd [of dawn?] / in the stalls / ;
Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn ,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen ,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn –

“want (zij,) de vijgenboom staat niet [langer] in bloei [op dit moment] ,
en er-is-geen vrucht van de [eden-] wijnstok ;
het werk van de [eden-] olijfboom faalt ,
en de velden [in de eden-vallei] brengen geen voedsel voort ;
de ‘kudde’ [originelen van adam-zielen] is van de weide afgesneden ,
en er-is-geen kleinvee [eden-morgen?] in de stallen ;

 
18
and·I in·ieue I-shall-be-joyous I-shall-exult in·Elohim-of salvation-of·me
Yet I will rejoice in the LORD, I will joy in the God of my salvation
‘rejoice’, H5937 al-az ; -az again (al-az) , bit negative colour of consciousness ? ,
“and=so I – shall be glad – in IEUE / (and) shall rejoice / in the deity of / my [eden-] salvation / ;
Ik zal dan toch in de Heer van vreugde opspringen, mij verheugen in de god van mijn heil .
“maar ik zal vreugdevol zijn in IEUE , mij verheugen in de godheid van mijn [eden-] heil ;

 
19
ieue my-Lord ability-of·me and·he-shall-place feet-of·me as·the·hinds and·on high-places-of·me
he-is-causing-to-tread·me for·the·one-making-it-permanent in·accompaniments
The LORD God [is] my strength, and he will make my feet like hinds'[feet], and he will make
me to walk upon mine high places. To the chief singer on my stringed instruments

 • ‘strength’ , H2428 chayil ‘army, wealth, ability’ 224x ; eden-life+deity ?
 • ‘hind’ H355 ayyal-ah ‘doe, hind’ 6x ; -ayyal ‘deer’ (masc.) ;
 • ‘high places’ ; always wrong in scripture , because representing the rule of the M-realm ,
  but this time all is over, and the adamite throne is returned upon the tile –
  ruling the M-realm , here as H1116 bamah , into Behemoth ;
 • ‘chief singer (permanent)’ H5329 , proper : to glitter from afar ; “to oversee ; superintend”,
  (‘chief musician’ , only in Psalms) , several times the word used by building the temple ;
 • ‘stringed instruments’ , H5058 , “music of stringed instrument , song , stringed instrument” ;
 • context : stringed instrument : here is the reason for the possible addition of ‘sela’ :
  it is póssible that he ment similar as the psalms do – but unlikely ;
  the theme is too important , and in no other prophet anything like this appears :
  the lyre : another chapter stronly suggests that the voice coming from the eden-gate
  is “going through a lyre – and thát sound directs the m-realm” by all it’s melodies .
  Glyphs know the lyre (harp) too , in similar context ; we must keep the possibility open ;
 • zin context : de laatste zin mag de reden zijn voor het evt. toegevoegd zijn van ‘sela’ ;
  en hoewel het mogelijk is dat hier een psalm-versie bedoeld is , is dat niet waarschíjnlijk –
  het thema is te belangrijk ; noch komt ziets voor bij andere profeten ;
  de harp : in een ander hoofdstuk wordt de link gelegd tussen de harp en de eden-poort –
  de eden-poort ‘spreekt’, en dat geluid gaat “door een harp , welke een melodie maakt” ,
  en die melodie stuurt alles in de m-realm , de noordelijke dimensie .
  Vergelijk hier hoe David harp speelde (David vertegenwoordigt het heersen van eden) ,
  en het vers “maar zij [=geesten] haatten Mijn eden-poort, omdat het onberispelijk sprak” –
  we moeten hier rekening houden met hetzelfde thema ;
  hinden : wellicht voor te stellen als “lopend óver de harp” en zo melodie makend ;
  daarom dachten we (in de eerste versie) dat Miss dit vers zegt – omdat ‘hinden’
  vrouwelijk is ; indien Habakuk dan moet het originele woord (-ayyal) zijn geweest ;

“myLord – IEUE / (is) my wealth [eden-life+] , / and he shall set / my feet / as the hinds / ,
and=for – he is causing me to walk obtaining dominion on – the high places [for m-realm] / ,
of=as the one overseeing / the music of the stringed instrument (the Lyre of the eden-gate?) .”
De Heer HEER is mijn kracht , hij maakt mijn voeten als die van de hinden ,
en hij doet mij treden op mijn hoogten . Voor de koorleider , bij mijn snarenspel .

“IEUE de Heer is mijn weelde en kracht , hij maakt mijn voeten als die van hinden ,
want hij laat mij treden (en heerschappij verkrijgen) op de hoogten [voor m-realm] ,
als de opzichter over de muziek van het snaarinstrument [de harp van de poort] .

10-12.01.19 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
 

U wilde weten wat ‘het vechten tegen de overheden in de lucht’ betekent
Lees 10 min