Hag. 2: dit huidige lichaam
maakt de ziel onrein
+ beloften en tijdslijn
(goed leesbaar)

 

chapter context :
how our present body pollutes the soul ;
compare Jer 31 , where was said that
present human is from -adm and animal ;
theme is the new eden-house , north ,
carried-up by the new-lampstand ;
also a timeline is mentioned here ;

 

hoofdstuk context :
de kandelaar als nieuw eden dragend (zie diagram) en vgl. Zacharia 4 ;
ons huidige lichaam dat de ziel onrein maakt is hetzelfde thema als Jer. 31,
waarin gezegd werd dat de huidige mens afstamt van -adm en van een dier ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Haggai 2

 

1-2
gezegd tegen oud-Ishral , maar ook geldig voor nu :
in·the·seventh in·twenty and·one to·the·month he-becomes word-of ieue in·hand-of Haggai the·prophet to·to-say-of say-you ! please ! to Zerubbabel son-of Shealthiel viceroy-of Judah
and·to Joshua son-of Jehozadak the·priest the·great and·to remnant-of the·people to·to-say-of : :
In the seventh [month], in the one and twentieth [day] of the month, came the word of the LORD
by the prophet Haggai, saying, Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah,
and to Joshua the son of Josedech, the high priest, and to the residue of the people, saying,
‘haggai’ , H2292 chaggay ; -chag ‘festivity’ ;

 • ‘zerubbabel’ , H2216 zerub-babel ; 2215 zarab [unclear] 1x ; -zar ‘molding, border, circlet’ ;
  zeroa ‘arm’ ; zera ‘seed , to sow’ ;
 • ‘shealtiel’ , H7597 shealtiel ; -shaal ‘to ask, inquire’ + deity ;
 • context : said to old-Ishral , but also valid for now :
  though the scene is at the rebuilding of the temple after the exile ,
  the used attributes are so heavy that the entire chapter is also valid for TODAY ;

line ,
“in the seventh [-month] / , in the twenty – first / to=of the month / ,
the word [in right direction] of – IEUE – becomes – in the hand of – Haggai [=‘festivity’] – the prophet / ,
saying / :
say you ! / please ! / to / Zerubbabel   [=‘Babylon-sown’] / ,   +
son of / Shealtiel  [‘=requested-deity’] / (and) governor of / Judah / ,
and to / Joshua [=’as 144,000’] / son of / Ieizadaq [=‘to become righteous’] / the high – priest / ,
and to / the remnant of – the people  [=’all believers’] / , saying / :
(De luister van de herbouwde tempel)
In de zevende maand, op de eenentwintigste van de maand ,
kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Haggaï :
zeg toch tegen Zerubbabel , de zoon van Shealtiël en landvoogd van juda ,
en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, en tegen de rest van het volk :

“in de zevende [-maand] , op de eenentwintigste van de maand ,
wordt het woord [in goede richting] van IEUE in de hand van de profeet Haggaï  [=’festiviteit’] ,
zeggend :
zegt u ! , alstublieft ! , tegen Zerubbabel  [=’Babylon-gezaaid’] ,  +
de zoon van Shealtiël  [=’gevraagde-godheid’] en landvoogd van Judah ,
en tegen Jozua  [=’als 144,000’] de zoon van Jozadak  [=’rechtvaardig wordend’] de hogepriester ,
en tegen het overblijfsel van de mensen  [=’alle gelovigen’] , zeggend :

 
3
de herbouwde tempel linkt naar het nieuwe eden-huis :
any ? in·you the·one-remaining who he-saw the·house the·this in·glory-of·him the·former
and·what ? you ones-seeing him now?·not like·him as·nothing in·eyes-of·you
Who [is] left among you that saw this house in her first glory?
and how do ye see it now? [is it] not in your eyes in comparison of it as nothing?

 • context : theme : the rebuilt temple links to the new eden-house :
  it would be very strange when God would give so negative comment –
  showing immediately that “an other house” is the real theme ;

line ,
“who – in=of you – (has) remained – who – saw – this – house – in – his fórmer – glory (kbd) ? / ;
and how – you – see – him  [=’the temple’] – now ? / ,
(is he) not – like – nothing – in your eyes ? / ;
Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid ?
En hoe ziet u het nu ? Is het niet als niets in uw ogen ?

“wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vórige heerlijkheid ? ;
en hoe ziet u hem  [=’de tempel’] nu ? ,
(is hij) niet als niets in uw ogen ? ;

 
4-5
and·now be-steadfast-you ! Zerubbabel averment-of ieue and·be-steadfast-you !
Joshua son-of Jehozadak the·priest the·great and·be-steadfast-you ! all-of people-of
the·land averment-of ieue and·do-you ! that I with·you averment-of ieue-of hosts
the·word which I-cut with·you in·to-come-forth-of·you from·Egypt and·spirit-of·me
standing in·midst-of·you must-not-be you-are-fearing : :
Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the LORD; and be strong, O Joshua, son of Josedech,
the high priest; and be strong, all ye people of the land, saith the LORD, and work:
for I [am] with you, saith the LORD of hosts: [According to] the word that I covenanted
with you when ye came out of Egypt, so my spirit remaineth among you: fear ye not.

 • context : theme : NOT said to them as related to rebuilding their temple :
  that sounds strange , because this appears to be the subject ,
  but see how in next lines God says “you are all UNCLEAN” –
  future theme – foreshadowed by them : see how next line 6 addresses
  the “shaking of heaven and the land”, which turns the Egypt theme here
  to be related to ‘the shaking of heaven and the land’ – not to the past exodus ;

line ,       
“and now / be strong you ! / (you) Zerubbabel / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and be strong you ! / (you) Joshua= / son of / Ieuzadak / the high – priest / ,
and be strong you ! / (you) all – people of – the land / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and prepare yourselves ! / ,
that=because – I (am) – with you / , (is) the declaration of – IEUE / ;
(being) the word [in right direction] / (by) which / I make a covenant – with you ,  +
in (order for) you to come out – from Egypt                [=’out of this earth’]   +
and=when my spirit – (will be) standing – in your midst / ,
it must not be – (that) you are fearing / ;
Nu dan, wees sterk, Zerubbabel, spreekt de Heer, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak,
hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer.
Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten .
Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok ,
en Mijn geest , die in uw midden stond : wees niet bevreesd !

“nu dan , wees sterk , Zerubbabel , is de verklaring van IEUE ,
en wees sterk , Jozua , zoon van Jozadak de hogepriester ,
en wees sterk , alle mensen van het land , is de verklaring van IEUE ,
en bereid uzelf voor ! ,
want ik ben met u , is de verklaring van IEUE van de legermachten ;
als het woord [in goede richting] waarmee ik een verbond sluit met u ,  +
opdat u uit Egypte vertrekt               [=’uit deze aarde’]   +
wanneer mijn geest  [=’Miss’] in uw midden zal staan ,
het moet niet zijn (dat) u bevreesd bent ;

 
6-7
that thus he-says ieue-of hosts still one-of little she and·I quaking the·heavens and
the·earth and the·sea and the·drained-land and·I-quake all-of the·nations and·they-come
one-coveted-of all-of the·nations and·I-fill the·house the·this glory he-says ieue-of hosts
For thus saith the LORD of hosts; Yet once, it [is] a little while, and I will shake the heavens,
and the earth, and the sea, and the dry [land]; And I will shake all nations, and the desire of
all nations shall come: and I will fill this house with glory, saith the LORD of hosts
‘dry land’ , H2724 charab-ah ‘dry land, dry ground’ ; also said the Nile will be [split-off river] ;

 • context : theme : the glorious eden house : compare the large attributes used here ;
  the “desired one” cannot be anything else as “all saved souls as Originals in eden”;
  eden house in the wilderness : see diagram ; related to Zerubbabel as lampstand
  cárrying the new house , see last lines of this chapter ,
  the desired one : no more ape-bodies or an illegal mixture as them spirits are ;

line ,  
“that=because – thus – (he,) IEUE of – hosts – says / :
still – a – little (while) / and=then I  – (will) shake – heaven – and – the land / ,
and=for the sea [=‘matrix-dimension’] – and=as – (to be) the dry land   [=’as eden north’] / ;
and=for I shake – all –  the nations  [=’of spirits’] ,  +
and – the desired one  [=’as Ishral , souls + Originals’] of – all – nations – will come / ,
and I fill – that – house [=‘new eden house’] – (with) glory (kbd) / ,
says – IEUE of – hosts / ;
Want zo zegt de Heer van de legermachten : nog éen ogenblik, en dat is een korte tijd ,
dan zal ik de hemel en de aarde , de zee en het droge doen beven .
Ik zal alle heidenvolken doen beven . Zij zullen komen naar het verlangen van
alle heidenvolken en ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heer van de legermachten .

“want zo zegt IEUE van de legermachten : nog een kleine tijd ,
dan zal ik de hemel en het land schudden ,
om de zee  [=’matrix-dimensie’] droog land te laten zijn       [=’als eden in het noorden’] ;
want ik schud alle naties  [=’van geesten’] ,  +
en de verlangde  [=’als Ishral , zielen + Originelen’] van alle naties zal komen ,
en ik zal dat huis  [=’nieuw eden huis’] vullen met heerlijkheid , zegt IEUE van de legermachten ;

 
8-9
to·me the·silver and·to·me the·gold averment-of ieue-of hosts great ieie
he-shall-become glory-of the·house the·this the·latter from the·former he-says
ieue-of hosts and·in·the·place the·this I-shall-give peace averment-of ieue-of hosts
The silver [is] mine, and the gold [is] mine, saith the LORD of hosts.
The glory of this latter house shall be greater than of the former,
saith the LORD of hosts: and in this place will I give peace, saith the LORD of hosts.
line ,
“to me (belongs) – the silver – and to me (belongs) the gold  [=’physical aspects of the Originals’] / ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts / ;
the glory of – that – latter – house   [=’new eden house’]   +
shall become – greater – from=then – the former (one) / , says – IEUE of – hosts / ,
and in – that – place [=’new eden house’] – I shall give – [eden-] peace / ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts / ;
Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heer van de legermachten .
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van de eerste ,
zegt de Heer van de legermachten . In deze plaats zal ik vrede geven,
spreekt de Heer van de legermachten .

“van mij is het zilver en van mij is het goud              [=’fysieke aspecten van de Originelen’] ,
is de verklaring van IEUE van de legermachten ;
de heerlijkheid van dat toekomstige huis  [=’eden huis’]   +
zal groter zijn dan die van de eerste , zegt IEUE van de legermachten ,
en in die plaats zal ik [eden-] vrede geven , is de verklaring van IEUE van de legermachten ;

 

part II  —  deel II

 
10-11
in·twenty and·four to·the·ninth in·year-of two to·Darius he-became word-of ieue
to Haggai the·prophet to·to-say-of thus he-says ieue-of hosts ask-you ! please !
the·priests law to·to-say-of
In the four and twentieth [day] of the ninth [month], in the second year of Darius,
came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying, Thus saith the LORD of hosts;
Ask now the priests [concerning] the law, saying,
line ,
“in the twenty – fourth [day] / to=of the ninth [month] / , in the second – year of / Dariush / ,
became – the word [in right direction] of – IEUE – to – Haggai  [=‘festival’] – the prophet / ,
saying / :
thus – IEUE of – hosts – says / :
ask you ! / please ! / the priests / (about) the law / , saying / :
(Bedreiging en belofte)
Op de vierentwintigste dag van de negende maand , in het tweede jaar van Darius ,
kwam het woord van de Heer tot de profeet Haggaï :
zo zegt de Heer van de legermachten : vraag toch de priesters onderwijs in de wet .

“op de vierentwintigste (dag) van de negende (maand) , in het tweede jaar van Darius ,
kwam het woord [in goede richting] van IEUE tot de profeet Haggaï  [=’festiviteit’] ,
zeggend :
zo zegt IEUE van de legermachten :
vraagt u ! alstublieft ! de priesters over de wet , zeggend :

 
12-13-14
de adam-ziel is onrein omdát ze dit huidige lichaam aanraakt :
behold ! he-is-carrying man flesh-of holiness in·hem-of garment-of·him and·he-touches
in·hem-of·him to the·bread and·to the·stew and·to the·wine and·to oil and·to any-of food
?·he-is-being-holy and·they-are-answering the·priests and·they-are-saying not
and·he-is-saying Haggai if he-is-touching one-unclean-of soul in·any-of these
?·he-is-being-unclean and·they-are-answering the·priests and·they-are-saying
he-is-being-unclean and·he-is-answering Haggai and·he-is-saying so the·people the·this
and·so the·nation the·this to·faces-of·me averment-of ieue and·so all-of deed-of
hands-of·them and·which they-are-bringing-near there unclean he
If one bear holy flesh in the skirt of his garment, and with his skirt do touch bread, or pottage, or
wine, or oil, or any meat, shall it be holy? And the priests answered and said, No. Then said Haggai, If
[one that is] unclean by a dead body touch any of these, shall it be unclean?
And the priests answered
and said, It shall be unclean.
Then answered Haggai, and said, So [is] this
people, and so [is] this nation before me, saith the LORD; and so [is] every work of their hands;
and that which they offer there [is] unclean.

 • context : theme : the adm-soul is unclean becáuse she touches this present body :
  the first example as the “sanctified flesh” represents “the adamite-soul” in néxt example ;
  there is NO way to can translate (-nphsh) into “dead body” – yet Esau did ;
  the syntax must read ‘soul’ as ‘she’, feminine , therefore (she-is-being-unclean) ;
  touching : “the serpent-way” , compare Eve and the tree ;
  robe and garment : the darkblue priestal robe was worn óver the personal garment ,
  as “being covered with the Original (body)” over this ‘treacherous one’ ;
  we can’t know if the practice was “to carry meat in a tip of the robe” but this is what
  the line suggests ; either way , the meat ‘in’ the robe is the same depiction as
  the soul within a body ;

line ,
“behold ! / , [+if] a man [‘someone’] – carries – sanctified – flesh [‘meat’]   +
in the robe  [‘tip’] of – his garment                     [=’robe óver the treacherous garment as body’] / ,
and=then he touches [‘serpent-way’] – in=with his robe – to – bread / ,
and=or to – stew – and=or to – wine – and=or to – oil / and=or to – any (kind) of – food / ,
(will) it be sacred ?                                                    [=’will it be sanctified flesh’] / ,
and – the priests – answer – and they say / : no / ;
and – Haggai – says / : if=when – the adamite-sóul – touches [s-w] – in=as any – unclean – things / ,
(will) she be unclean ?                   [=’she = the adamite-soul’] / ,
and – the priests – answer – and say / : she (will) be unclean / ;
and=then – Haggai – answers – and says / :
so=likewise  [=’unclean’] – (are) these – people / in front of me / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and so – (are) all – the works of – their hands   +
and=as which – they bring near – here / , (being) unclean /;
Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt wet de punt ervan
brood, gekookt voedsel, wijn, olie, of welk voedsel dan ook, aan ; wordt het dan heilig ?
Toen antwoordden de priesters en zeiden : nee .
Daarop zei Haggaï : als iemand onrein is geworden door een dood lichaam ,
iets van al die dingen aanraakt , wordt het dan onrein ?
Toen antwoordden de priesters en zeiden : het wordt onrein .
Toen antwoordde Haggaï en zei : zo is dit volk , zo is deze natie voor mijn aangezicht ,
spreekt de Heer, en zo is al het werk van hun handen; ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het!

“zie , wanneer een man  [‘iemand’] geheiligd vlees draagt  +
In het gewaad van zijn kleding                         [=’gewaad óver het verraderlijk kleed als lichaam‘] ,
dan raakt hij met het gewaad brood , of gekookt voedsel , of wijn , +
of olie , of welk voedsel dan ook , aan – zal het heilig zijn ?       [=’het geheiligde vlees’] ;
en de priesters antwoorden en zeggen : nee ;
en Haggaï zegt :
wanneer de ádam-ziel welke onreine dingen dan ook , aanraakt  [‘serpent-manier’] ,
zal zij onrein zijn ?                   [=’zij = de adam-ziel’] ;
en de priesters antwoorden en zeggen : zij zal onrein zijn ;
daarna antwoordt Haggaï en zegt :
precies zo  [=’onrein’] zijn deze mensen voor mijn aangezicht , is de verklaring van IEUE ,
en zo is al het werk van hun handen dat zij hier aanbieden – als onrein ;

 
15-16-17
and·now place-you ! please ! heart-of·you from the·day the·this and·on·ward from·ere
to-place-of stone-of to stone-of in·temple-of ieue from·to-become-of·them he-came to
threshed-grain-of twenty and·she-became ten he-came to the·wine-vat to·to-bare-of
fifty wine-press-measures and·she-became twenty I-smote you in·the·blasting
and·in·the·mildew and·in·the·hail all-of deed-of hands-of·you and·there-is-no you to·me
averment-of ieue
And now, I pray you, consider from this day and upward, from before a stone was laid upon
a stone in the temple of the LORD: Since those [days] were, when [one] came to an heap of twenty
[measures], there were [but] ten: when [one] came to the pressfat for to draw out fifty [vessels]

out of the press, there were [but] twenty. I smote you with blasting and with mildew and with hail
in all the labours of your hands; yet ye [turned] not to me, saith the LORD.

 • context : theme : the temple of IEUE , as the new eden-house , to BE built :
  the context and syntax of these lines can only point to an event nów ;
  saying factually “that until now , that was not possible” ,
  because the 144,000 attributes were never reached to be complete
  (here pictured as the grainheaps and wine amounts) ;
  first time : as first of a thrice repeat , see next lines 18-19 ;

line ,   
“and=so now / determine you ! / please !   [=first time] / ,  +
your heart / from / this – day  [=’now’] / and onward / ,
from=as before – a stone – (is) placed – to – a stone / (to bé) in=as the temple of – IEUE / ;
from=for they wére / (as if) coming / to / twenty – heaps (of grain) / and=but it were – (only) ten / ,
[+or] coming / to / a winevat – to=for to draw – fifty – (measures) – and=but it was – (only) twenty / ;
I smote / you / in=with (blasting) / and in=with (mildew) / and in=with hail / ,
all – the works of – your hands / ,
and=but there-is-no / you / [returning] to me / , (is) the declaration of – IEUE / ;
Nu dan, let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna,
voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heer .
Kwam voordien iemand bij een korenhoop van twintig maten, dan waren er maar tien ,
kwam hij bij de perskuip om vijftig maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar twintig.
Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen,
maar u keerde u niet naar mij , spreekt de Heer .

“nu dan , alstublieft ! ,
laat uw hart opmerkzaam zijn  [eerste keer] vanaf deze dag en daarna ,
voordat steen op steen wordt gelegd om de tempel van IEUE te wórden ;
want zij wáren als aankomend bij twintig (koren-) hopen , maar er waren er maar tien ,
of aankomend bij een wijnvat om vijftig (maten) te scheppen , maar er waren er maar twintig ;
ik sloeg u met (korenbrand) en met (meeldauw) en met hagel , al het werk van uw handen ,
maar er-is-geen u [die terugkeert] naar mij , is de verklaring van IEUE ;

 
18-19
place-you ! please ! heart-of·you from the·day the·this and·on·ward from·day-of twenty
and·four to·the·ninth to·from the·day which he-is-founded temple-of ieue place-you !
heart-of·you ?·still the·seed in·the·underground-hoard and·still the·vine and·the·fig-tree
and·the·pomegranate and·tree-of the·olive not he-bore from the·day the·this I-shall-bless
Consider now from this day and upward, from the four and twentieth day of the ninth
[month, even] from the day that the foundation of the LORD’S temple was laid, consider [it].
Is the seed yet in the barn? yea, as yet the vine, and the fig tree, and the pomegranate,
and the olive tree, hath not brought forth: from this day will I bless [you].

 • context : theme : the 24th , three times : we got very careful with interpreting dates ;
  this was one of the first chapters we attempted , November 2017 ,
  backthen we counted the ninth month from the full moon after the equinox ,
  and … nothing happened .
  This time , we’re in a different position – after all the chapters – having the promise
  that “I will be with you in what you say”, which is related to understanding scripture ;
  (because of several reasons) we suggest a preference for “24 September, this year” ,
  rather then somewhere December according to the old-hebrew way of counting ;
  yes we still observe what is with the Brexodus deadline , as copy ;
  determine you ! : though often prophets use their own type expressions ,
  we wonder whether the (to set, to place, to direct, to aim, etc) was used on purpose here ,
  directly related to the question of “which 24” …
  (and compare the ‘three times’ repeat in Jeremiah 31 , as legal end post) ;

line ,         
“determine you ! / please !   [second time] / your heart / from – this – day / and onward / ,
from – the twenty – fourth – day – to=of the ninth           (‘and onward’) / ,
to=as from  – the day – when – (will be) founded – the temple of – IEUE / ,
determine you ! – your heart (on it)   [third time] /  :
(is) the seed – already – in the barn ? / ,  +
for – the vine / and fig tree / and pomegranate / and the olive – tree – (have) nót – bore – yet / :
from – this – day  [=’the twenty-fourth’] – I shall bless (it) / ;
Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag
van de negende maand , vanaf de dag dat de tempel van de Heer gegrondvest is ;
let aandachtig op . Ligt er nog zaad in de schuur ?
Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe, en de olijfboom,
die geen vrucht gedragen heeft , die zal ik vanaf deze dag zegenen .

“laat uw hart opmerkzaam zijn  [tweede keer] , vanaf deze dag en daarna ,
vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand             (‘en daarna’) ,
als vanaf de dag dat de tempel van IEUE gegrondvest zal wórden ,
laat uw hart opmerkzaam zijn     [derde keer]  :
is het zaad in al in de schuur ? ,  +
want de wijnstok , de vijgenboom , de granaatappelboom , en de olijfboom   +
hebben nog géen (vrucht) gedragen —
vanaf deze dag  [=’de vierentwintigste’]  zal ik het zegenen ;

 

part III  —  part III

 
20-21
Zerubbabel , als die nieuwe kandelaar het nieuwe land eden dragend :
and·he-is-becoming word-of ieue second-time to Haggai
in·twenty and·four to·the·month to·to-say-of say-you ! to Zerubbabel
viceroy-of ieude to·to-say-of I quaking the·heavens and the·earth
And again the word of the LORD came unto Haggai in the four and twentieth [day] of the month, saying, Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth;

 • context : theme : Zerubbabel as the new candlestick , carrying the new eden land :
  the new land will be “in the wilderness” north ;
  this candlestick will stand upon mt. tsiun (depicted as the land below , in diagram) ;
  see posted Zech 4 about Zerubbabel ;

line ,
“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – a second time – to – Haggai / ,
in the twenty – fourth [day] – to=of the month / , saying / :
say you ! / to / Zerubbabel  [=’new candlestick’] / the governor of – Judah [‘eden-atmosphere’] / ,
saying / :
I  – (shall) shake – the heavens – and – the land / ;
(De messiaanse koning)
Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Haggaï , op de vierentwintigste
van de maand : zeg tegen Zerubbabel , de landvoogd van Juda :
ik zal doen beven de hemel en de aarde .

“dan komt het woord [in goede richting] van IEUE een tweede keer tot Haggaï ,
op de vierentwintigste van de maand , zeggend :
zeg tegen Zerubbabel  [=’nieuwe kandelaar’] , de landvoogd van Judah  [=’eden-atmosfeer’] ,
zeggend :
ik zal de hemel en het land schudden ;

 
22-23
and·I-overturn throne-of kingdoms and·I-exterminate steadfastness-of kingdoms-of
the·nations and·I-overturn chariot and·ones-riding-of·her and·they-go-down horses
and·ones-riding-of·them man in·sword-of brother-of·him in·the·day the·he averment-of
ieue-of hosts I-shall-take·you Zerubbabel son-of Shealthiel servant-of·me averment-of
ieue and·I-place·you as·the·seal that in·you I-chose averment-of ieue-of hosts
And I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms
of the heathen; and I will overthrow the chariots, and those that ride in them; and the horses
and their riders shall come down, every one by the sword of his brother. In that day,
saith the LORD of hosts, will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel,
saith the LORD, and will make thee as a signet: for I have chosen thee, saith the LORD of hosts.

 • context : throne : can be little else as ‘their new-adamite-throne’ as Raamah ;
  the “overturn” is here (-haphak) , also “turn dimensionally inside-out” ,
  seal (-ring) : we skip this time glyph KHETEM and ‘fingers’ TCHBÃ , the latter as
  two short bent dimensional axis (as the eden-ram horns theme) ;
  but noted that TCHBÃ has also the numerical value ’10,000’ – from Noah till now ;

line ,
“and=for I overthrow [‘inside-out’] / the throne  [‘raamah’] of – the kingdoms        [=’of spirits’] / ,
and I destroy – the strength of – the kingdoms of – the nations    [=‘of earth , or/and of spirits’] / ,
and I overthrow / the chariot / and the ones driving her / ,
and – the horses – and=with the ones riding them – go down / ,
man [‘everyone’] – in=by the sword of – his brother / ;
in – that – day / , (is) the declaration of – IEUE / ,
I shall take you / , (you) Zerubbabel   [=’new-lampstand , carrying the new eden-land’] ,  +
son [-construct] of – Shealtiel [=‘requested deity’] – (to be) my servant / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
and I place you – (to be) as the seal (-ring) / , that=because – I chose – (in=as) you / ,
(is) the declaration of – IEUE of – hosts / .
Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken
van de heidenvolken wegvagen . Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen;
de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder .
Op die dag, spreekt de Heer van de legermachten , zal ik u, Zerubbabel , zoon van Sealthiël ,
[tot] mijn dienaar, nemen , spreekt de Heer . Ik zal u maken tot een zegelring ,
want u heb ik verkozen, spreekt de HEER van de legermachten .

“want ik werp de troon  [=’Raamah’] van de koninkrijken  [‘van geesten’] omverwer ,
en ik vernietig de kracht van de koninkrijken van de volken   [=’op aarde’ en/of van geesten’] ,
ik werp de wagen met zijn berijder omver ,
en de paarden met hun ruiters zullen neerstorten , ieder door het zwaard van zijn broeder ;
op die dag , is de verklaring van IEUE ,
zal ik u , Zerubbabel   [=’de nieuwe-kandelaar , het nieuwe land eden dragend’] ,  +
zoon [-construct] van Shealthiël  [=’gevraagde godheid’] tot mijn dienaar maken ,
is de verklaring van IEUE ,
en ik zal u maken tot een zegel (-ring) ,
want u heb ik verkozen , is de verklaring van IEUE van de legermachten .

 


06.08.19   —   submitted   —   second version of original   —   het-report