hoofdstuk context :
… hier wordt wel héel duidelijk “dat God op ons wacht” ,
en dat het belangrijkste dat we kunnen doen ‘het terugkeren’ is.
Zeker , Christus is voor ons gestorven – maar dat betekent niet “en nu klaar” :
hoofdstuk na hoofdstuk roept op om daardoor te begrijpen en terug te keren …

 

opmerking :
Hosea handelt voornamelijk over “typen mensen” ,
het begrip Efraim gebruikend als ons huidige vleselijke lichaam (en denken) ,
geplaatst tegenover Ishral als alle zielen met een nieuw lichaam – zometeen ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Hosea 14
 

1-2
return-you ! ishral unto ieue Elohim-of·you that you-stumble in·depravity-of·you
take-you ! with·you words and·return-you ! to ieue say-you ! to·him all-of
you-shall-bear-away depravity and·take-you ! good and·we-shall-repay young-bulls lips-of·us
O Israel, return unto the LORD thy God; for thou hast fallen by thine iniquity.
Take with you words, and turn to the LORD: say unto him, Take away all iniquity,
and receive [us] graciously: so will we render the calves of our lips.
‘with’, H5973 im ‘with, against, along, toward, together, etc’ ;
‘receive’ , H7999 shalam ‘repay, restitution, to make good’ 116x ; into eden-good ;
‘calves’ H6499 phar ‘young bull, bull, steer, bullock’ 133x ;

 • 2] context : this same theme “making the concepts one’s own” returns in last line ;
  without getting the concepts there there cannot bé no returning . Note how the
  present translated “conditional clause” [‘..take-away … so’] is completely Impossible ;
  then note the very unusual phrasing of last line : we almost expect it was inténded  –
  so we chose the required term ; verse runs on into next line ;
 • zin context : deze zin is gelinkt aan de laatste zin van dit hoofdstuk –
  er wordt gevraagd “om de concepten over de terugkeer zich eigen te maken”,
  juist opdát het zo mogelijk wordt om terug te keren naar eden ;
  zie hoe de huidige “conditionele vorm” [‘neem aan… dan’] natuurlijk onmogelijk is ;
 • 2.  de laatste zin bevat waarschijnlijk expres een bijzondere terminologie ,
  heel ongewoon in de Schrift ; het nederlandse “bokken schieten” komt het dichtstbij ,
  als de uitspraken in de volgende zin ;

“return you [to W-course] ! / (you) Ishral [all to-be eden-souls] / unto / IEUE / your deity / ,
that=because / you are stumbling / in your depravity [by Tyre,Õn] / :
take-possession you ! / (of) the concepts [or: words ; in right direction] – with=towards you / ,
and return you [to W-course] ! / to IEUE / ;
(and) say you ! / unto him / : all – depravity [by Tyre] – you shall lift (away) / ,
and=so take-possession you [=IEUE] / (of) the [eden-] good [= as the understóod concepts] / ,
and=for we shall repay [make eden-peace] / the bullocks [false ideas] / (by) our lips [utterance] / :  +
Bekeer u, Israël, tot de Heer, uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid.
Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Heer .
Zeg tegen Hem: neem alle ongerechtigheid weg , neem het goede aan .
Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen .

“Ishral [alle huidige zielen horend bij Eden] , keer terug [W-course] naar uw godheid IEUE ,
want u bent aan het struikelen in uw ongerechtigheid [door Tyrus/Õn] :
neem de concepten [of: woorden ; in de goede richting] in bezit , richting uzelf ,
en keer terug [W-course] naar IEUE ;
(en) zegt u ! tegen Hem : U zult alle ongerechtigheid [Tyrus] opheffen ,
dus neemt U (nu) het [eden-] góede in bezit [= als de begrépen concepten] ,
want wij zullen ‘de geschoten bokken’ door onze lippen [uitspraken] goedmaken [eden-vrede] :    

 
3
Assyria not he-shall-save·us on horse not we-shall-ride and·not we-shall-say further
Elohim-of·us to·deed-of hands-of·us which in·you he-is-being-shown-compassion orphan
Asshur shall not save us; we will not ride upon horses: neither will we say any more to
the work of our hands, [Ye are] our gods: for in thee the fatherless findeth mercy.

 • zin context : de zin loopt door – de geschoten bokken worden nu geannuleerd ;
  het “geen wees zijn” werd gebruikt in een vorig hoofdstuk , als reden gegeven
  waaróm deze aarde donker moet worden ;
 • 2 .  paarden : komt vaak voor in de Schrift ; negatief ;
  meestal gebruikt voor een construct welke een boze geest ‘draagt’ ;
  ook ons lichaam is omringd door eenzelfde [matrix-] energie-veld ,
  welke bijvoorbeeld het physiek opgroeien bepaalt , hartslag-ritmes, etc ;

“Assyria [their HQ for this earth-matrix] / shall – nót – save us / ;
we shall – nót – ride – on=upon – horses [matrix-energy-field for this body] / ,
and we shall – nót – say / anymore / (that) our deities / (are) the deeds of / our (own) hands / :
which=since / the orphan – is shown compassion – in=by you / ;
Assyrië zal ons niet verlossen , op paarden zullen wij niet rijden .
Wij zullen nooit meer zeggen : U bent onze god tegen het werk van onze handen .
Bij U immers vindt een wees ontferming .  

“Assyrie [hun hoofdkwartier , deze aarde beheersend] zal ons niet redden ;
we zullen niét rijden op de paarden [matrix-energie-veld voor dit lichaam] ,
en we zullen niét meer zeggen (dat) onze goden de werken van onze (eigen) handen zijn :
omdat aan de wees [=Ishral] ontferming wordt getoond door U ;

 
4-5
I-shall-heal backsliding-of·them I-shall-love·them volunteer that he-turns-back
anger-of·me from·him I-shall-become as·the·night-mist to·ishral he-shall-bud
as·the·anemone and·he-shall-smite roots-of·him as·the·Lebanon
I will heal their backsliding, I will love them freely: for mine anger is turned away from him.
I will be as the dew unto Israel: he shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon.
‘backsliding’, H4878 meshub-ah ‘turn away, apostacy, faithless’ 18x ; return to m-realm ;

 • ‘cast forth’, H5221 nak-ah ‘to strike, smite’ 501x ; (smash, defeated – as intransive ?) ;
  Dutch has an expression for that , we tried the colour in English ;
 • zin context : de “woede” tegenover het “houden van” is geen soort schizofrenie
  welke bv. atheisten graag aanvoeren : dat soort dualisme hoort meer bij Zeus [Horus] ;
  maar is gerelateerd aan het dimensionele-centrum , nu nog in hun noorden [auph] ;

“I shall heal / their apostacy [returning to m-realm] / , I shall love them / (by) free will / ,
that=because / my anger [as nostril] / returns [to W-course] / from-over him / :
I shall be / as the dew / to Ishral [now all eden-souls] / ,
he shall bud / as the lily (?) / and – his roots – strike=to grow fast – as the Lebanon / ;
Ik zal hun afkerigheid genezen , ik zal hen vrijwillig liefhebben ,
want mijn toorn heeft zich van hem afgewend . Ik zal voor Israël zijn als de dauw .
Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon.

“Ik zal hun afkerigheid [terugkeren naar m-realm] genezen , (en) zal vrijwillig van hen houden ,
want mijn woede [nostril] keert terug van-over hem [=Ishral] ;
ik zal voor Ishral zijn als de dauw ,
hij zal bloeien als de lelie (?) en zal wortel schieten als de Libanon [‘witte essentie’] ;

 
6-7
they-shall-go layer-plants-of·him and·he-shall-become ַּas·the·olive-tree
splendor-of·him and·scent to·him as·the·Lebanon :
they-shall-return ones-dwelling-of in·shadow-of·him they-shall-make-to-live grain
and·they-shall-bud as·the·vine remembrance-of·him as·wine-of Lebanon
His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon.
They that dwell under his shadow shall return; they shall revive [as] the corn,
and grow as the vine: the scent thereof [shall be] as the wine of Lebanon.

 • ‘branches’, H3127 yoneqeth ‘shoots, young sprouts’ 6x , -yoneq, same ; -yon-ah ‘dove’ ;
  Interestingly Sanskr. -yoni ‘womb ; place of birth, source, origin, spring, fountain, seat,
  abode, home, lair, nest, stable,  family, race, stock, caste’ RV ; [same as Ez.17] ;
 • ‘beauty’, H1935 hod ‘grandeur; splendour, majesty, honour, glory’ 24x ; unusual ;
  Akk. hidiâtu ‘well-off, high quality, happy’; hadû , same ; no others ;
 • zin context : nu moeten we dus uitzoeken welk verband er bestaat tussen de olijfboom
  hier, en de twee olijfbomen van de nieuwe eden-kandelaar Zerubbabel ;

“his young branches [eden-origin] – shall extend / ,
and he shall become / as – the splendour of – the olive-tree / ,
and – his – scent – as the Lebanon [‘white essence’] / :
the inhabitants – shall return [to W-course] – (to be) in=under his shadow / ,
they shall revive= / grain [corn] / , and shall bud / as the [eden-] vine / ,
his rememberance [eden-masculine] / (will be) as the wine of / Lebanon / ;
Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom,
en hij zal een geur hebben als de Libanon .
Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten , koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok ;
zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van de Libanon .

“zijn jonge loten zullen uitlopen, en hij zal worden als de pracht van de olijfboom ,
en zijn geur zal zijn als de Libanon [‘witte essentie’] :
de inwoners [tijdens het eden-Interval] zullen terugkeren om in zijn schaduw te verblijven ;

 
8
Ephraim what ? to·me further to·grief-fetishes I I-humble and·I-am-regarding·him
I as·fir flourishing from·me fruit-of·you he-is-found
Ephraim [shall say], What have I to do any more with idols? I have heard [him],
and observed him: I [am] like a green fir tree. From me is thy fruit found.
‘idols’ , H6091 atsab ‘idols, images’ 18x ; otseb ‘pain’ ;

 • ‘heard’, H6030 an-ah ‘answer, respond’ 329x ;
  2] context : Ephraim does not speak, in this chapter – the point is that in previous
  chapter “he will not be part of the sons” because he represents “our type body”
  [hence the grieving images, sic] . During the Interval though , in the new-eden ,
  will still live and be born “Ephraim 2.0 type bodies” (read : better versions) ,
  hence it is said here that the týpe is still a cypress , but the fruits of new-eden ;
 • zin context : de vorige zin ging over Ishral als alle zielen van nu die in Eden komen ;
  maar hier zijn “de inwoners” de volken welke in het nieuwe eden zullen wonen ;
 • Ephraim en bedroevende afbeeldingen : tijdens het Interval van het nieuwe eden
  worden nog steeds zielen geboren in een lichaam vergelijkbaar met de onze –
  maar dan wel als een “verbeterde versie van dit huidige lichaam” [zie hoofdstuk] ;
  vandaar dat het nog steeds een ‘bedroevende afbeelding’ is , als cypres ,
  maar wel met grotere kwaliteiten – de ‘vruchten’ ;

“what / (is) Ephraim / further – to me / to=as grieving images [=our type bodies] ? / ;
I – answer / : and=for – I – regard him / as the – flourishing – cypress (tree, dualism) / ,
(for) your [=Ephraim’s] – fruit(s) – (is) from=by me / ;
“Efraim , wat heb Ik nog met de afgoden te maken ?
Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien .
Ik zal zijn als een altijd groene cipres . Door Mij is bij u vrucht te vinden .

“wat is Ephraim [ons huidige type lichaam] anders voor Mij als bedroevende afbeeldingen ? ;
Ik antwoord : want ik beschouw hem als een florerende cypres [boom ; dualisme] ,
(want) uw [=Ephraim’s] vruchten zijn vanwege mij ;  

 
9
who ? wise and·he-shall-understand these being-understood
and·he-shall-acknowledge·them that upright-ones ways-of ieue and·righteous-ones
they-shall-go in·them and·ones-transgressing they-shall-be-stumbled in·them
Who [is] wise, and he shall understand these [things]? prudent, and he shall know them?
for the ways of the LORD [are] right, and the just shall walk in them:
but the transgressors shall fall therein.

 • ‘wise’, H2450 chakam ‘wise, cunning, skillful’ 137x ; in prophets always negative colour ;
  context of term related to ‘judging matters’ ;
 • ‘know’ , H3045 yada ‘to know ; in wide variety’ ; also ‘make known’ (14x) may apply :
  the context can read “first to understand, and once understood , to máke known”,
  then the section about the roads is about understanding scripture, itsélf –
  since the “who…” can be part of the report [‘who of you will go to Us ?’ , etc] ;
 • zin context : wie [van u] ,
  hoewel het [van u] ontbreekt , lijkt het deel te zijn van de algemene oproep ;
 • 2 .  het “wijs” heeft een negatieve kleur in alle profeten , gerelateerd aan Pharaoh etc ;
  hier lijkt het meer op “een vechten met de boze” ;
 • 3 .  de “wegen” moeten terugslaan op de eerste zin – het begrijpen van de concepten
  In de Schrift , om zo terug te kúnnen keren naar eden ;

“who [of you] / (is) skillful [in judging matters] / and=as (to) shall understand / these (things) / ,
and – [now] being understood / , shall make – them – known [or: ‘acknowledge them’] ? / ;
that=because / the ways of – IEUE – (are) straight / ,
and the righteous (ones) / shall go / in=on them / ,
and=but the transgressors [by to split-off] / shall be stumbled / in=by them / .
Wie is zo wijs , dat hij deze dingen begrijpt , en zo verstandig dat hij ze kent ?
De wegen van de Heer zijn immers recht .
De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen struikelen .

“wie [van u] is bedreven genoeg om deze (zaken) te begrijpen ,
en, (nu) begrepen hebbend , hen bekend zal maken [of: zal accepteren] ? / ;
want de wegen van IEUE zijn recht , en de rechtvaardigen zullen op hen voortgaan –
maar de overtreders [door afsplitsing] zullen over hen struikelen .
 

 


 
20.12.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series