Hoofdstuk context :
het is inderdaad dezelfde vrouw als in Openbaring ,
door het hele hoofdstuk komen dezelfde kenmerken naar voren .
Hoewel niet direct gezegd is zij hetzelfde als “de kolom van vuur”
(boven de tabernakel) , en ook als “het zwaard” in een vorig hoofdstuk ;
de verschillende begrippen geven een ander aspect weer van dezelfde kolom .

De kolom (c.q. de moeder) “bevat alle aspecten waaruit geschapen wordt” ,
zij schept dus niet zelf – dat doet God immers – maar is (het construct) dat voortbrengt ;
hier gepersonificeerd , zoals alle eden-constructen dat zijn , als een jonge mooie dame .
ondanks dat deze zaken ons vreemd voorkomen ,
komt deze dame ook in andere hoofdstukken voor –
zoals in Ezechiel , waar zij “de jonge leeuw baarde”, Adam ,
maar zich uiteindelijk realiseerde dat hij niet terug zou komen ;

het hoofdstuk opent onmiddellijk met een oproep aan ons –

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Hosea 2
1-2
say-you ! to·brothers-of·you people-of·me and·to·sisters-of·you she-receives-compassion
contend-you ! in·mother-of·you contend-you ! that she not woman-of·me and·I not
man-of·her and·she-shall-take-away prostitutions-of·her from·faces-of·her
and·adulteries-of·her from·between breasts-of·her
Say ye unto your brethren, Ammi; and to your sisters, Ruhamah. Plead with your mother,
plead: for she [is] not my wife, neither [am] I her husband: let her therefore put away her
whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts;

 • ‘ruhamah’ , H7355 racham ‘proper: to fondle ; have compassion, mercy’ 47x ;
 • ‘whoredoms’ , H2183 zenunim , ‘spilled eden-power -za’ ? Ass. zaânu ‘to decorate’,
 • zanânu ‘to rain, to fall as dew, to milk’ ; zâninu ‘provisioner’ ;
 • ‘adulteries’ , H5005 naaphuph 1x ; naaph ‘adultery’ 31x ; the (-aph) is very present here
  as ‘nostril’ ; either n-aph-aph as “doubled-nostril for [matrix] existence” ,
  or naph-aph , “nostril for adultery” ; Ass. napû ‘to sieve’ (glyph KH, sic !) ;
  nappâhu ‘kiln, furnace, metal smith’ ;
 • context : subject : the woman from Revelation ;
  the line starts immediately with ‘brothers and sisters’ (=we) tot heir mother ;
  compare the same birthing the woman in Revelation does . She ‘went astray’ ,
  that is ‘out of position’ (compare Zach.6 theme) and see pics below ;
 • zin context : onderwerp : de moeder als de vrouw uit Openbaring :
  de zin begint met ‘broers en zussen’ (=wij) en ‘de moeder’ ; vergelijk hoe de
  vrouw in Openbaring ook ‘baart’. Er wordt gevraagd om te pleiten VOOR haar ,
  alweer als oproep om legaal te verklaren .
  De moeder is een ‘(levend) construct , als de vuurkolom boven de tabernakel ,
  waaruit alles voor de eden-dimensie voort komt ; maar zij is nu ‘uit positie’,
  want nu gedeeltelijk in hun noorden (vergelijk de afbeeldingen eind pagina) ;
  vandaar ‘de hoererij’ – let op het dimensionele-centrum in haar borst !
 • 2 .  jongedame : het Nederlands kent niet veel kleurschakeringen van begrippen –
  omdat het een levend-construct is kan niet het woord ‘vrouw’ worden gebruikt ;

“say you ! / to – my people – (being) your brothers / and (to) your sisters /    +
[that] she (will be) receiving compassion / :
contend [and plead] you ! / in=fór your mother [=adamite-throne we originated from] / ,
contend  [and legally plead] you ! / , that=because / she / (is) not / my female / ,
and=for I / (am) not / her (husband-) man / :
and=for she should turn away / her prostitutions [spilled eden-power] / from her appereance / ,
and her adulteries [nostril-related !] / from between / her breasts / ,    +
(Het verbond van God met Israël verbroken en hernieuwd)
Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is Mijn vrouw niet en ik ben haar man niet.
Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen, en haar overspel van tussen haar borsten.

“zeg tegen Mijn mensen , die uw broers en zussen zijn, dat zij [=moeder] ontferming zal krijgen :
betoogt [en pleit] u ! vóór uw moeder [de troon van adam-zielen] ,
betoogt [en pleit] u ! , want zij is niet mijn jongedame , omdat ik niet haar man ben :
want zij zou haar hoererij [verspilde eden-kracht] van haar aangezicht weg moeten doen ,
en haar overspel [dimensioneel-centrum !] van tussen haar borsten ,    +

 
3
lest I-shall-strip·her naked and·I-put-forth·her as·day-of to-be-born-of·her and·I-place·her
as·the·wilderness and·I-set·her as·land-of arid and·I-put-to-death·her in·the·thirst
Lest I strip her naked, and set her as in the day that she was born, and make her
as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst.

 • context : this was a difficult one – the problem is He has no inténtion of ‘killing her’,
  so it cannot be vieuwed as some threat ; second problem is ‘the wilderness’ (mdbr)
  as the region she is suppósed to go :
  it is rare for hebrew in scripture to use “would” and “should” (as forms of ‘to be’)
  but we consider it the perhaps only valid context in this case ; note how here
  the “day of birth” are not the same as “in the days of her youth”, later on ;
 • zin context : dit was een hele moeilijke :
  in de eerste plaats heeft God helemaal niet de inténtie om haar te vermoorden ,
  dus dit is geen ‘bedreiging’ ; 2) tweede probleem als “de wildernis” (-mdbr)
  waar de moeder [als Openbaring vrouw] juist naartóe moet – dus niet negatief ;

“lest [=to prevent it’d happen that] / I shall=should strip her / naked / ,
and (would) place her / (to be) as the day / she was born / ,
and (would have to) place her / as=in the wilderness [to be new-eden] /   +
and=as I (would) set her / as=in – a dry – land / ,
and=for I (would) put her to death / in=by thirst / ;
Anders zal ik haar naakt uitkleden , haar neerzetten als op haar geboortedag ,
haar maken als de woestijn ,
haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van de dorst .

“zodat het niet gebeurt dat ik haar naakt uit zou moeten kleden ,
en haar neer zou moeten zetten als op de dag dat zij geboren werd ,
en ik haar zou moeten hebben plaatsen in de wildernis [nieuw-eden regio]  +
alsof ik haar in een dor land neer moest zetten ,
want ik zou haar laten sterven van de dorst ;

 
4-5
and sons-of·her not I-shall-show-compassion that sons-of prostitutions they
that she-committed-prostitution mother-of·them she-caused-shame being-pregnant-of·them
that she-said I-shall-go after ones-loving-of·me ones-giving-of bread-of·me and·waters-of·me
wool-of·me and·flax-of·me oil-of·me and·drinks-of·me
And I will not have mercy upon her children; for they [be] the children of whoredoms
For their mother hath played the harlot: she that conceived them hath done shamefully:
for she said, I will go after my lovers, that give [me] my bread and my water,
my wool and my flax, mine oil and my drink.

 • context : requires good reading – the first ‘their’ refers back to brothers and sisters ;
  because also Canaan has ‘a mother’, as their mother-construct (in Ezekiel chapters) ;
 • zin context : de eerste ‘hun’ slaat terug op de ‘broers en zussen’ , nu in 3e persoon ;
  dit levend-construct als ‘de moeder’ komt ook terug in een hoofdstuk in Ezechiel ,
  waar “zij een jonge leeuw baarde [=Adam] , maar die kwam niet meer terug” ;
  ook hún dimensie heeft ‘een moeder’ – dan als ‘de moeder van Canaan ,
  die in het desolate gebied geworpen zal worden’ ;
 • 2 .  het “wollig-gebladerte” hadden we in een ander hoofdstuk ; ‘drank’ is onduidelijk ;

“and=so / I shall – not – show compassion / (over) her sons [as spirits born from her] / ,
that=because / they – (are) the sons [=spirits] of – prostitution [spilled eden-power] / ;
that=because / their [=our !] mother – committed prostitution / :
she caused shame [inverted W-course] / (by) being pregnant of thém [=spirits] / ;
that=because / she said / : I shall wander / after / the ones loving me / ,
(being) the ones giving / my bread / and water / ,
my wool [wooley-foilage] / , and my linen [garment-body] / ,
my oil [as name] / and my drinks / ;
Ook over haar kinderen zal ik Mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn.
Want hun moeder heeft hoererij bedreven ;
zij die van hen zwanger is geweest , heeft zich schandelijk gedragen .
Zij zegt immers : ik ga achter mijn minnaars aan ; die geven mij mijn brood en water ,
mijn wol en mijn vlas , mijn olie en mijn drank .

“dus ik zal geen mededogen hebben met haar zonen [=geesten, door haar geboren] ,
omdat zij de zonen zijn van hoererij [verspilde eden-kracht] ;
want hun [=onze !] moeder heeft hoererij bedreven :
ze zorgde voor schande [inverse W-course] door zwanger te zijn van hén [=geesten] ;
omdat zij zei : ik ga achter mijn minnaars aan – die geven mijn brood en water ,
mijn wol [wollig-gebladerte] en mijn linnen [lichaam als kleed] , mijn olie [naam] en mijn drank ;

 
6-7
therefore behold·me ! hedging way-of·you in·the·briars and·I-dike-up stone-dike-of·her
and·tracks-of·her not she-shall-find and·she-pursues ones-loving-of·her and·not
she-shall-overtake them and·she-seeks·them and·not she-shall-find and·she-says
I-shall-go and·I-shall-return to man-of·me the·first that good for·me then from·now
Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall,
that she shall not find her paths. And she shall follow after her lovers, but she shall not
overtake them; and she shall seek them, but shall not find [them]: then shall she say,
I will go and return to my first husband; for then [was it] better with me than now.
‘thorns’, H5518 ciyr ‘pot, cooking-pot, [cauldron]’ 34x ; turned into ‘thorn or hook’ 3x ;

 • zin context : ‘dorens’ klinkt romantisch maar is waarschijnlijk niet bedoeld –
  de syntax zou een soortgelijke actie moeten zijn als de volgende zin (over de dijk) ;
  misschien als “de schaal bovenop de nieuwe kandelaar Zerubbabel”..?

“therefore / behold me (just watch me) ! / blocking / your way / in=by a [double-] bowl (?) / ,
and=for I dike up / her dike of stone / , and=so – she shall – not – find – her paths / ;
and she (will) persue / her lovers / and=but – she shall – not – reach – them / ,
and she (will) seek them / and=yet – she shall – not – find – them / ,
and she (will) say / : I shall wander / and return [W-course] / to / my – first – (husband-) man / ,
that=because / (it) (will be) [eden-] good [better] / for me / then / (it) (is) from=as now / ;
Daarom, zie, ik ga uw weg met dorens omheinen,
ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden .
Zij zal haar minnaars najagen , maar hen niet inhalen ; hen zoeken, maar hen niet vinden.
Dan zal zij zeggen: ik ga, ik keer terug naar mijn vorige Man, want toen had ik het beter dan nu.

“daarom – zie mij uw [=moeder’s] weg afsluiten door middel van een [dimensionele-] schaal (?) ,
want ik zal haar stenen dijk ophogen , opdat zij haar paden niet zal kunnen vinden ;
en zij zal haar minnaars volgen maar zal hun niet bereiken ,
en zij zal zeggen : ik zal gaan en terugkeren [W-course] naar mijn eerste man ,
want dat zal beter [eden-goede] voor me zijn dan het nu is ;

 
8-9
and·she not she-knew that I I-gave to·her the·grain and·the·grape-juice
and·the·clarified-oil and·silver I-increased for·her and·gold they-madedo for·the·Baal
therefore I-shall-return and·I-take grain-of·me in·season-of·him and·grape-juice-of·me
in·appointed-time-of·him and·I-rescue tzmr·i wool-of·me and·flax-of·me
to·to-cover-of nakedness-of·her
For she did not know that I gave her corn, and wine, and oil, and multiplied her silver
and gold, [which] they prepared for Baal. Therefore will I return, and take away my corn
in the time thereof, and my wine in the season thereof,
and will recover my wool and my flax [given] to cover her nakedness.
‘flax’ , H6593 pesheth ‘linen, flax’ 16x ; why from -pesh ‘to cleave’ ? ; garment-body related ;

 • context : the “grain in it’s season” (and grape-juice likewise) must refer to
  the “time of ripeness of both” – as if, literally, each year grain grows up
  (compare also the ‘weaving of the sheaf’ as offering ; or ‘first-fruits’) .
  Since now théy get each time these full-grown ‘produces to create with’, first ,
  they are able to ‘make products’ of them – the Spells address that, but is tricky to read ;
  Baal : still unclear concept – yet the fact it is linked here must relate to théir mother ;
  here solemly the silver and gold are linked to the masculine (=protective) ‘Baal’ ;
  we consider this Baal as “the consciousness of the behemoth-realm” ; compare how
  Elia warred the Baal-priests, and the theme was lightning and rain (and see for example
  also the list of attributes on wikipage) ; compare concept of Rama , or Indra in Rg-Veda;
 • zin context : het “koren in haar seizoen” slaat op “het moment dat het koren volgroeid is”
  (en zo ook met ‘de nieuwe wijn’) ; maar omdat ZIJ steeds het recht hebben om als eerste
  “producten” hiervan te maken , zijn zij altijd 1 stap vóor ;
  als dezelfde situatie is met ‘het geboorterecht’ – zie Report .
  Baal : lastig concept ; waarschijnlijk “het mannelijk bewustzijn van de Behemoth realm”,
  omdat mannelijk ‘beschermend’ is en hier als tegenover (God) gesteld wordt
  (het “teruggaan naar mijn man”) – Baal als een soort ‘verpersoonlijking van hun realm’ ;
  wanneer Elia tegen de Baal-priesters strijdt zijn de attributen ‘bliksem en regen’ ,
  en ook brachten Baal-priesters ‘reukoffers’ – alle als attributen van een dimensie
  (vergelijk ook de attributen zoals wiki laat zien) ; hetzelfde concept als Indra in Rg-Veda ;
  graan : als (-dgn) , direct gelinkt naar de vis-god Dagon ; als aspecten van hun
  lichamelijkheid bestaand dóor dit graan ; net als de nieuwe-wijn en olie –
  maar de laatste twee begrijpen we nog niet goed (en blijkbaar is bv. een glyph als ÁRP
  ‘wijn’ al een gemodificeerd aspect, “de wijn van de (eden) wortel voor spraak van heil” ;

“and=for / she knew / not / that / I – gave / to her / the grain / ,
and the grape juice / and the clarified oil / ;
and – I increased – the silver – for her / and the gold / they used / for Baal [see note] / :
therefore / I shall return [W-course] / and take (back) / my grain (-dgn) / in it’s season / ,
and the grape juice / in it’s appointed time [for m-realm] / ,
and I rescue / my wool [wooley-foilage] / and my linen [for garment-body] /  +
[given?] to=for to cover / her nakedness / ;
Zij erkent echter niet dat ik het ben die haar gegeven heeft het koren, de nieuwe wijn
en de olie, dat ik het zilver en goud voor haar vermeerderd heb ,
dat zij voor de Baäl gebruikt hebben . 
Daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd ,
en mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd .
Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken .

“want zij wist niet dat ik haar het graan gaf , en de nieuwe-wijn en de heldere olie ;
en ik vermeerderde het zilver en goud voor haar dat zij voor Baal [zie noot] gebruikten :
daarom zal ik terugkeren [W-course] en mijn graan in haar seizoen terugnemen ,
en (ook) mijn nieuwe-wijn in haar vastgestelde tijd –
en ik red mijn wol [wollig-gebladerte] en mijn linnen [kleed als lichaam]     +
[dat gegeven is om?] haar naaktheid te bedekken ;

 
10-11
and·now I-shall-expose decadence-of·her to·eyes-of ones-loving-of·her and·man not
he-shall-rescue·her from·hand-of·me and·I-cause-to-cease all-of elation-of·her
celebration-of·her new-moon-of·her and·sabbath-of·her and·every-of appointed-feast-of·her
And now will I discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her
out of mine hand. I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons,
and her sabbaths, and all her solemn feasts.
‘lewdness’ , H5040 nabluth ‘disgrace’ 1x ; from -nabal ‘foolish’ ;
‘mirth’ , H4885 masos ‘joy, delight’ 18x ; from -sus + m-realm ;

 • context : new moon festival ;
  the festival IS the new-moon as their sabbath : considered being the crucial theme
  it is in the Spells ; however, without a proper concept it is impossible to understand
  what they are telling – in spite of being able to read them . The general idea is
  that they have “a half-month” and a “monthly” moon-festival (moon as ÁBT’) ,
  but “they get to the (eden) half-month, first, to reap its energy” – in order that
  the eden-Dáwn will remain in the dimensional background .
  (compare how the revelation-woman stands upon the eden-moon, as related) ;
 • zin context : de vierde alinea moet als geheel gelezen worden , zoals aangegeven ,
  omdat dit een hoofdthema is in de hieroglyphen . Helaas hebben we nog een
  werkend model nodig om ze beter te kunnen lezen – maar het generale idee is
  dat zij een “maandelijks” en “half-maandelijks” feest van de maan (ÁBT’) hebben ;
  maar omdat zij “eerder bij de (eden!) half-maand zijn”, om op die energie te vampieren ,
  kunnen ze voorkomen dat de eden-mórgen zal verschijnen ;
  (vergelijk hoe de openbaring-dame op de eden-maan staat, dus gerelateerd) ;

“and=but now / I shall expose / her disgrace / to the eyes of – the ones loving her / ,
and – no – man [=one] / shall rescue her / from my hand / ;
and I cause – all – her delight [for m-realm] to cease / :
her festival / (being) her new moon / and=as her sabbath / ,
and all / her appointed times [for m-realm] / ;
Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars ,
en niemand zal haar uit mijn hand redden .
Ik zal al haar vreugde doen ophouden , haar feesten , haar nieuwemaansdagen
En haar sabbatten , ja, al haar feestdagen .

“maar nu zal ik haar schande onthullen voor de ogen van haar minnaars ,
en niemand zal haar uit mijn hand redden ;
want ik laat al haar vreugde [voor m-realm!] ophouden :
haar festival als haar nieuwe-maan sabbath ,
en al haar vastgestelde tijden [voor m-realm] ;

 
12-13
ִand·I-make-desolate gphn·e vine-of·her and·fig-tree-of·her which she-says fee they
for·me which they-gave to·me ones-mloving-of·me and·I-place·them to·wildwood
and·she-devours·them animal-of the·field and·I-visit on·her days-of the·Baalim
which she-is-fuming-incense to·them and·she-is-ornamenting-herself pendant-of·her
and·eardrop-of·her and·she-is-going after ones-loving-of·her and me she-forgot
averment-of ieue
And I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said,
These [are] my rewards that my lovers have given me: and I will make them a forest,
and the beasts of the field shall eat them. And I will visit upon her the days of Baalim,
wherein she burned incense to them, and she decked herself with her earrings and her jewels,
and she went after her lovers, and forgat me, saith the LORD.

 • ‘rewards’, H866 ethn-ah ‘wages’ 1x ; interl. writes -athne, related to 852 -ath ‘sign’, 860 athon
  ‘female donkey’, Ass. atânu ‘female donkey’, 8566 than-ah ‘hire’ [used twice in Hos.] ,
 • context : see how the ‘burning incense’ shows, as we mentioned with Elia, previously ;
  it may be that “passing on” is implied by the ring and jewelry , for we are not sure
  whether the (nose-) ring may be related to their ring SQT’ ;
 • zin context : hier de ‘reukoffers’, die we hiervoor zagen bij het voorbeeld van Elia ;
  zie voor de verhoogde wijnstok (met ‘de wilg’ ertussenin) Ez.17 ;
  het concept (neus-) ring en ook ‘sieraden’ is nog niet helemaal duidelijk ;

‘decked’ , H5710 ad-ah ‘proper: pass on ; adorn, decorate’ 10x ;
“and I make – her [eden-] vine – and fig tree – desolate [no-name] / ,
(of) which / she says / : they [both] / (are) the hire / for me / ,
which / the ones loving me – gave – to me / –
and=but I place them / to (be) a forest / ,
and – the animal [eden-life] – of the field – (will) eat them / ;
and=for I visit [to judge] / the days of – the Baals – on her / ,
which / she is burning incense / to / ,
and decorating herself / (with) her ring / and her jewelry /   +
and=for she wanders / after / her lovers / ,
and=yet – forgot – me / , (is) the declaration of / IEUE / ;
Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt :
die vormen voor mij het hoerenloon dat mijn minnaars mij gegeven hebben.
Maar ik zal er een woud van maken en de dieren van het veld zullen ervan vreten. 
Ik zal haar de dagen van de Baäls vergelden, waarop zij reukoffers bracht.
Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan ,
maar mij vergeet zij , spreekt de Here .

“en ik maak haar [nu verhoogde eden-] wijnstok en vijgenboom desolaat [geen-naam] ,
waarvan zij zegt : die zijn het hoerenloon dat mijn minnaars mij gaven –
maar ik maak ze tot een woud en de dieren [eden-leven] zullen ze opeten ;
want ik bezoek [om te oordelen] haar vanwege de dagen van de Baäls   +
aan wie zij reukoffers brengt ,
en zich opmaakt (met) haar ring en sieraden om haar minnaars te volgen ,
maar mij vergeten heeft , is de declaratie van IEUE ;

 
14-15
therefore behold ! I enticing-of·her and·I-cause-to-go·her e·mdbr the·wilderness
and·I-speak on heart-of·her and·I-give to·her vineyards-of·her from·there and vale-of
Achor for·portal-of expectation and·she-responds there·ward as·days-of youths-of·her
and·as·day-of to-come-up-of·her from·land-of Egypt
Therefore, behold, I will allure her, and bring her into the wilderness,
and speak comfortably unto her. And I will give her her vineyards from thence,
and the valley of Achor for a door of hope: and she shall sing there, as in the days of her youth,
and as in the day when she came up out of the land of Egypt.

 • ‘allure’, H6601 path-ah ‘proper: to open; enlarge, be spacious, wide’ 28x ; often used negative ,
 • entice, seduce, deceive, flatter ;
 • ‘achor’, H5911 akor 5x ; akar ‘trouble’ 14x ; perhaps related to 6133 eqer ‘descendents’ 1x ,
  into the negative philistine town Eqron ; aqar ‘pluck up, root-up’ 7x ;
  Akk. (anâhu), akû ‘mast, pole ; cripple’, but perhaps root -ek or even -ag etc ;
  Is.65 tells how in this valley a new type ‘herd, as my people’ will stay there ;
 • context : 1) wilderness : the same place where the new eden-land will be (-mdbr) ,
  note how the Revelation woman was given wings and brought there too !
  2) Achor : this theme must relate to “to be a temporary situation”, as the Interval ,
  which is necessary [‘trouble’] till the énd of the interval [the hope] ;
  3) Egypt : it’s possible but unlikely that Egypt is here ‘the field of reeds’ (SEKHT ÁARU) ,
  but we don’t think she is that high up ; fort his reason we let the syntax unchanged –
  however : the column of fire (=she) wás leading , out of Egypt during the exodus ! ,
  though that was a legal setting-free , not the deFacto event ;
  note also how “she makes incense offerings” – as the column of smoke , by daylight !
 • zin context : woestijn : als (-mdbr) , dezelfde plaats waar het nieuwe eden-land zal zijn ;
  en óok als de plaats waar de vrouw uit Openbaring naartoe wordt gebracht !
  Achor : de hele situatie met het nieuwe eden land is ‘’een noodgedwongen tijdelijke”,
  namelijk gedurende de tijd van het Interval (de 1000 jaar) ; vandaar waarschijnlijk
  net ‘moeite doen’ , maar resulterend in de hoop als de verandering ná de 1000 jaar ;
  Egypte : het zóu kunnen dat met Egypte ‘het veld van rieten’ (SEKHT ÁARU) bedoeld is ,
  maar die ligt voor zover we weten veel noordelijker dan haar huidige positie ;
  wanneer de Exodus bedoeld is, ging inderdaad een vuurkolom voor !
  Op dat moment was zij [als vuurkolom] wel legaal bevrijd, maar nog niet deFacto ;
  vgl. hoe zij ook ‘reukoffers’ bracht – als de kolom van rook tijdens de Exodus !

“therefore / , behold ! / , I / (will be) enticing her / ,
and I cause her to wander / (to) the wilderness [north, as new-eden land] / ,
and I (will) speak [the right direction] / on=unto / her heart / ;
and I give / her vineyards – to her / from=for (to be) there ,
and=for / the valley of / Achor [‘make trouble’] / (to be) for an entrance of / hope / ,
and – (being) overthere – she responds / as (in) the days of / her youth / ,
and as the day / she ascend(ed) / from the land of / Egypt [as column of fire/smoke] / ;
Daarom, zie, ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken.
Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.

“daarom, zie, ik zal haar lokken , en zorgen dat ze naar de wildernis [als nieuw eden-land] gaat ,
en zal tegen haar hart spreken [in de goede richting] ;
en ik geef haar wijngaarden aan haar , zodat ze daar zijn ,
opdat de vallei van Achor [‘moeite doen’] een deur van verwachting is ,
en daar (op die plaats) reageert zij als in de dagen van haar jeugd ,
en als de dag dat zij opsteeg van het land Egypte [=als kolom van vuur/rook] ; 

 
16-17
and·he-becomes in·the·day the·he averment-of ieue you-shall-call man-of·me
and·not you-shall-call to·me further possessor-of·me and·I-take-away names-of
the·Baalim from·mouth-of·her and·not they-shall-be-remembered further in·name-of·them
And it shall be at that day, saith the LORD, [that] thou shalt call me Ishi; and shalt call me
no more Baali. For I will take away the names of Baalim out of her mouth,
and they shall no more be remembered by their name

 • ‘baali’, H1180 ba’ali 1x ; ba’al ‘to marry, to rule over, have dominion’ 15x ;
  1167 ba’al ‘leader, lord, ruler, etc’ ; -bea ‘ask, seek, enquire’ 12x ; Ass. uses a doublet ,
  babalu ‘leader’, babâlu ‘to bring, carry’ ; bâbu ‘gate, door’ [Babylon] , bâ’u ‘to cross,
  pass over, etc’ ; biblu ‘marriage gift’, bubbulu ‘astronomic new [=dark] moon’ ;

“and it becomes (to pass) / in – that – day / , (being) the declaration of / IEUE / ,
(that) you shall name / (me) ‘my (husband-) man’ / ,
and – not – name – me – anymore – Baal [awareness of behemoth-realm] / ;
and=for I remove / the names of / the Baals / from her mouth / ,
and – in=as their names – shall – not – be remembered – anymore / ;
Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen : mijn Man ,
en mij niet meer zult noemen : mijn Baäl !
Dan zal ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen
en aan hun namen zal niet meer gedacht worden .

“en het zal op die dag gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
dat u mij ‘uw man’ zal noemen , en niet meer ‘Baal’ [bewustzijn van behemoth-realm] ;
want ik verwijder de namen van de Baäls uit haar mond ,
en hun namen zullen niet langer worden herinnerd ;

18
and·I-cut for·them covenant in·the·day the·he with animal-of the·field and·with
flyer-of the·heavens and·moving-animal-of e·adme the·ground and·bow and·sword
and·battle I-shall-break from the·earth and·I-cause-to-lie-down·them to·trusting
And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the
fowls of heaven, and [with] the creeping things of the ground: and I will break the bow and
the sword and the battle out of the earth, and will make them to lie down safely.
‘creeping’, H7431 remes ‘moving things, creeping things’ 17x ; ramas ‘move, move about’ ;
“and I cut [=make] / a covenant – for= them / in – that – day / ,
with / the animal [eden-life] of / the field / ,
and with / the fowl (ouph) of / the heavens / , and moving animal of / the adm-ground / :
and=for – I shall break – the bow [-dome?] / and the sword / and the battle / from / the land / ,
and I cause them to lay down / to=as feeling safe / ;
Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld ,
met de vogels in de lucht en de kruipende dieren der aarde .
En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen ,
en ik zal hen onbezorgd doen nederliggen .

“Ik zal voor hen een verbond snijden [=sluiten] op die dag met de dieren van het veld ,
met de vogels in de lucht en de kruipende dieren van de adm-grond :
want de boog , zwaard en strijd zal ik breken van het [eden] land ,
en ik zal hen onbezorgd doen nederliggen ;

 
19-20
and·I-betroth·you to·me for·eon and·I-betroth·you to·me in·righteousness
and·in·judgment and·in·kindness and·in·compassions  and·I-betroth·you to·me
in·faithfulness and·you-know ieue
And I will betroth thee unto me for ever; yea, I will betroth thee unto me in righteousness,
and in judgment, and in lovingkindness, and in mercies.
I will even betroth thee unto me in faithfulness: and thou shalt know the LORD.

 • zin context : de kleur is niet precies “tot bruid nemen”
  maar dit keer konden we geen betere nederlandse uitdrukking vinden ;
  ‘betroth’ , H781 aras ‘to marry’ 11x ; unclear root ; lit. ‘gain the right of possession’ ,

“and=for I (will) gain the right of posession over you / to me / for ever / ,
and I gain the right of posession over you / to me / in righteousness /   +
and in judgment / , and in kindness / and in mercies / ;
and I gain the right of posession over you / to me / in faithfulness / , and you (will) know / IEUE / ;
Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen ; ja, ik zal u tot mijn bruid nemen  +
in gerechtigheid en recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid .
In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen; en u zult de Heer kennen.

“want ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen ; en ik zal u tot mijn bruid nemen  +
in gerechtigheid en recht, in vriendelijkheid en in barmhartigheid ;
in trouw zal ik u voor mij als bruid nemen , en u zult IEUE kennen ;

 
21-22
and·he-becomes in·the·day the·he I-shall-respond averment-of ieue
I-shall-respond the·heavens and·they they-shall-respond the·earth
and·the·earth she-shall-respond the·grain and the·grape-juice and the·clarified-oi
and·they they-shall-respond Jezreel
And it shall come to pass in that day, I will hear, saith the LORD, I will hear the heavens,
and they shall hear the earth; And the earth shall hear the corn, and the wine, and the oil;
and they shall hear Jezreel.

 • ‘jezreel’ , H3157 yizreel 36x ; [valley and a spring], state of being + to sow (or ‘arm’) + deity ;
  but considered context the ‘sowing’ must apply ; note the multiple ;
  linked but juxtaposed to Ishral ;

“and it becomes (to pass) / in – that – day / (that) I shall answer (to act) / ,
(is) the declaration of / IEUE / ,
and=for I shall respond / the heavens / , and they [=heavens] – shall respond / the land / ;
and (she,) the land – shall respond / (to?) the grain (corn) / ,
and / the grape juice / and  / the clarified oil / ,
and / they shall respond / (to) Jezreel [ ‘fertile plain’ as new-eden] / ;
Op die dag zal het geschieden , spreekt de Heer , dat ik zal verhoren .
Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren . Dan zal de aarde het koren,
de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Jizreel verhoren.

“en het zal gebeuren op die dag dat ik zal verhoren , is de verklaring van IEUE ,
want ik zal de hemelen verhoren en die zullen het land [nieuw-eden regio] verhoren ,
en (zij,) het [nieuwe eden-] land zal het koren, de nieuwe wijn en de heldere olie verhoren ,
en die (laatsten) zullen Jezreel [‘vruchtbare vlakte’ als nieuw-eden] verhoren ;

 
23
and·I-sow·her for·myself in·the·land and·I-have-compassion not she-receives-compassion
and·I-say to·Lo-Ammi people-of·me you and·he he-shall-say Elohim-of·me
And I will sow her unto me in the earth; and I will have mercy upon her that had not
obtained mercy; and I will say to [them which were] not my people, Thou [art] my people;
and they shall say, [Thou art] my God.

 • context : land and ‘fertile plain’ : it appears that ‘land’ is mere neutral –
  only first by using the aspects of the mother, it will result in a fertile plain ;
  note how the “mercy” line refers back to first verse of this chapter ;
  type people : we didn’t get tot hat chapter yet , but during the Interval
  will be born souls still with a similar type-body as we now – but greatly enhanced :
  hence it writes ‘not my [type] peoples’ ;
 • zin context : land en ‘vruchtbare vlakte’ : door het gebruiken van ‘de moeder’
  wordt het nieuwe land eden tot een vruchtbare vlakte (als een ‘zij’) ;
  let op hoe ‘die geen ontferming krijgt’ terugslaat op de eerste zin van het hoofdstuk ;
  type mensen : dit hoofdstuk komt nog – maar tijdens het Interval worden zielen
  geboren met een lichaam dat veel lijkt op het onze : maar dan veel geavanceerder ;

“and=for I sow her [=Jezreel] / for=by myself / (to be) in=as the land [new-eden, north] / ,
and=for I have compassion / (on) she (who) – not – receives – compassion / ;
and I (will) say / to – (who) (are) not my [type-] people : you (are) / ,
and he=they – shall say / : my deity / .
En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lu-ruchama .
Ik zal zeggen tegen Lo-ammi: u bent mijn volk, en hij zal zeggen : mijn God !

“want ik zelf zaai haar [=Jezreel] om als het land [nieuw-eden regio] te zijn ,
omdat ik me ontferm over zij die geen ontferming krijgt [=de moeder] ;
en ik zeg tegen zij die niet mijn [type-] mensen zijn : jullie zijn (het) ,
en zij zullen zeggen : onze godheid .  

 

08-10.01.19 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series

 


rpt
de vrouw werd (vanwege de Val) door hen ‘uit positie gebracht’ ,
door haar meer in hun noorden te projecteren , en onder een hoek ;
dat is wat de figuren doen die haar als het ware ‘optillen’.
De glyph leest “de negen de kookpot makend (via de adam-ziel)” ,
deze kookpot (AB) nu als geschapen ‘tussengebied’ Mystery-Babylon

 

rpt
ÁUU UR(T) komt redelijk vaak voor in hieroglyfen ,
het liggende hert als onze (overwonnen) Originelen ;
vergelijk dezelfde pose van het hert bij afbeeldingen van Enki –
daarom heeft Josef ook het ‘eenhoorn attribuut’ (Gen.49) ;
het hert ÁU heeft de hoofdbetekenis “erfgenaam” , sic ;