Hosea 10 : ons type lichaam :
‘u zegt wel : ik ben al gered –
maar vanwege Esau ziet u
het afschuwelijke idool niet
dat uw lichaam is’
(leidend tot Op.6 …)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued , named : our type body :
‘you may say : I am already saved –
but because of Esau you do not see
the horrible idol which is your body’
(leading to Rev.6 …) ;
theme :
the chapter tells how today’s believers
‘bear no fruit’ : because they do not return
[to eden] in spite of Christ’s work for them ;
context :
the main sin of believers is ‘their body’
(but not in the sense of ‘Gnosticism’ !) ;
it is said how the soul crossed over from her
gorgious Original into this hostile body ,
but that Esau has hidden this theme for
believers in our days ;
part III : the sons who háve become ‘in that image’
return to eden ;
timeframe :
these very days – and until after Rev. 6 ;
all of Hosea is intended for souls in the endtime ,
because the Golgotha-covenant will END ;
disclaimer :
we’ve read very carefully here as well –
all the chapters until now have a solid buildup
within an ongoing theme , therefore we
conclude that also this chapter is 100% restored

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 13/ 9/ 2020
was VERY heavy corrupted : up to 70%

 

Hoofdstuk context :
… uitleggend hoe gelovigen vandaag ‘geen vrucht dragen’ : omdat zij niet
[naar eden] terugkeren , ondanks het werk van Christus voor hen ;
context :
… de grootste zonde van gelovigen is ‘hun lichaam’ (maar niet in de zin van ‘Gnosticisme’ !) ;
er wordt uitgelegd hoe de ziel haar prachtige Origineel heeft verlaten en is overgestoken
naar dit – letterlijk – vijandige lichaam ,
maar dat Esau dit thema heeft verborgen voor gelovigen vandaag de dag ;
deel III : de zonen die wél ‘in het beeld’ zijn geworden , keren terug naar eden ;
tijdsbestek :
… deze dagen – en tot na Op. 6 ;
heel Hosea is bedoeld voor zielen die leven in de eindtijd ,
omdat het Golgotha-verbond zal EINDIGEN ;
disclaimer :
… we hebben ook hier zeer zorgvuldig gelezen –
alle hoofdstukken tot nu toe hebben een solide opbouw In een doorlopend thema ;
daarom concluderen we dat ook dit hoofdstuk 100% gerestaureerd is

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 13/ 9/ 2020
was ERG zwaar gecorrumpeerd – tot 70 %
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 10

1-2
vervolg : … het offer van Christus heeft niet veel vrucht gebracht bij zielen (-vandaag) :
vine voiding ishral
fruit he-is-being-equal to·him as·abundance
to·fruit-of·him he-increases to·the·altars as·goodness to·land-of·him they-make-good
monuments he-deals-slickly heart-of·them now they-shall-be-guilty he
he-shall-break-neck-of altars-of·them he-shall-devastate monuments-of·them
Israel [is] an empty vine, he bringeth forth fruit unto himself: according to the multitude
of his fruit he hath increased the altars; according to the goodness of his land they have
made goodly images. Their heart is divided; now shall they be found faulty:
he shall break down their altars, he shall spoil their images.
‘according’ , H7737 shavah ‘to resemble, agree, to make like, equal’, unusual ; other ? ;
‘images’ , H4676 matstsebah ‘pillar’ ; corrupt ; 4503 minchah ‘gift’ ;
‘break down’ , H7202 araph ‘break the neck [of an animal]’ ; -raph root ‘to heal’ ? ;

 • continued : … because Christ’s sacrifice has not yielded much fruit by souls (-today) :
  … syntax :
  1) no “altars + pillars + land + break neck of an animal” here ;

line ,

 • [=’the “sacrifice as gift” (=dual-term) is in prophets always used for Golgotha ;
  the ‘fruit’ means the same as “the fruits of the Spirit” which Paul mentioned —
  the lines tell “how they have not searched back Eden , in spite of Golgotha” ;
  line :]

“(..Jacob..) [=’to-be saved souls’] – (is) an empty – vine , [1-2 : was corrupt]
he (can) – [+not] – (be) compared with – (one) [having-] much – fruit ;

 
[=for] – his fruit – (does) [+not] – incréase – [=through] (..the sacrifice..) (mzbch=zbch) ,
[=as] (..my people..) – (who are) – [+not] – (doing) better – [=by] (..the gift..) (mtsbth=mttth) ;

 
2 (..+because..) their heart – (is) slick [=’divided’] [+against me] ,
(..therefore..) (othe=lkn) – they (will be held) guilty : +

 
(..the sacrifice..) (mzbch=zbch) – (has) [=nót] (eua=la) – (..healed..) (arph=raph) [+them] ,
(..+because..) +
[=they] (did) [+not] – (..retúrn..) (shd=shb) – [=in spite of] (..the gift..) (mtsbth=mttth) ; +

(Hernieuwde aankondiging van straffen)
Israël is een weelderige wijnstok , hij brengt zijn vrucht voort. Hoe groter zijn vrucht is,
hoe meer er voor de altaren is. Het beter zijn land, hoe mooier de gewijde stenen .
verdeeld is hun hart, nu staan zij schuldig . God zelf zal hun altaren afbreken ,
hun gewijde stenen verwoesten .

 • [=’het “offer als de gift” (=dual-term) wordt in profeten altijd gebruikt voor Golgotha ;
  de ‘vruchten’ betekenen hetzelfde als “vruchten van de Geest” die Paulus bedoelde –
  de zinnen tonen “dat zij Eden niet gezocht hebben – ondanks Golgotha” ;
  zin :]

“(..Jacob..) [=’zielen die gered worden’] is een kale wijnstok , [1-2 : was corrupt]
[=want] hij kan [+niet] vergeleken worden met een die veel vrucht heeft ;

 
[=omdat] zijn vruchten [+niet] verméerderen [=vanwege] (..het offer..) (mzbch=zbch) ,
[=als] (..mijn mensen..) die het [+niet] beter doen [=door] (..de gift..) (mtsbh=mttth) ;

 
2 (..+want..) hun hart is slipperig [=’verdeeld’] [+tegenover mij] ,
(..daarom..) (othe=lkn) zullen zij schuldig worden gehouden : +

 
(..het offer..) (mzbch=zbch) heeft [+hen] [+niét] (eua=la) genezen (arph=raph) ,
(..+omdat..) +
[=zij] [=ondanks] (..de gift..) (mtsbth=mttth) [+niet] (..terúgkeerden..) (shd=shb) ; +

 
3-4
… vervolg : want zij zien niet dat ‘hun verlossing’ een vóorwaarde is :
that now they-shall-say there-is-no king to·us that not we-fear ieue and·the·king
what ? he-shall-do for·us they-speak words to-invoke futility to-cut covenant
and·he-buds as·the·poison judgment on furrows-of field
For now they shall say, We have no king, because we feared not the LORD; what then
should a king do to us? They have spoken words, swearing falsely in making a covenant:
thus judgment springeth up as hemlock in the furrows of the field.
‘furrows’ , H8525 thelem ‘furrow’ ; but gleaned from ‘curse’ ;

 • context : … continued : because they don’t see that ‘their redemption’ is condítional :
  … syntax :
 • 1) line 3 : easy corruption , he just added “+ no (king)” ;
 • 2) line 4 : Golgotha IS a true concept ofcourse (hence ‘in right direction’)
  yet it can become a curse – compare a syntax like “speaking [in right direction] – lies” ;
 • 3) no ‘hemlock’, and certainly no invented ‘furrows’ to fit ‘hemlock’ ;

line ,

 • [=’it seems incredible that these harsh lines are indeed written black on white –
  but it’s even móre incredible that believers was NEVER TOLD THIS !
  (see Jeremiah “the curse by the 500-BC fathers”) ;
  line :]

[and the reason is-]
that=because – they say : [=we] – now – (have) a king [=’Christ’] ! ,
(..therefore..) (ki=lkn) – we (do) – not – (need to be) afraid – [+for] IEUE [-anymore] ,
(..for..) (me=ki) – [+our] king – (has) (..saved..) (osh=iash) – us ! ;

 
4 [+but] they speak [in right direction] – (..the concept [=’Golgotha’][in right direction]..) +
(which could be) a cúrse (-alth) [+to them] ,
[+as] (having) made – a covenant – (which will be) futile [+for themselves] : [=’Hos.11’]

 
(..+because..) [+their] (wrong-) judgment – buds – (..wickedness..) [=’own boss’] (rsh=rsh) ,
[=as] (ol=k) – (..the curse..) (thlm=alth) – (which will) (..ruin..) (shdi=shdd) [+them] ; +

Voorzeker ,
dan zullen zij zeggen : wij hebben geen koning , want wij hebben de Heer niet gevreesd.
Een koning, wat zou die dan voor ons kunnen doen ? Zij spreken loze woorden ,
zweren valse eden, sluiten maar verbonden. Het recht loopt uit als een gifplant
in de voren van het veld .

 • [=’het lijkt ongelooflijk dat deze harde woorden zwart op wit staan —
  maar het is nog erger dat gelovigen dit NOOIT IS VERTELD !
  (zie Jeremiah “de vloek na de 500-BC vaderen” ; en Engels voor syntax) ;
  zin :]

[en de reden is-]
[=omdat] zij zeggen : nu hebben wij een koning [=Christus] ! ,
(..daarom..) (ki=lkn) hoeven wij niet [-meer] bang te zijn voor IEUE ,
[=want] [+onze] koning heeft ons (..verlost..) (osh=iash) ! ;

 
[+maar] zij spreken [in goede richting] (..het concept [=’Golgotha’] [in goede richting]..) +
wat een vlóek (-alth) [+voor hen] zou kunnen zijn ,
[+als] het hebben gesloten van een verbond dat nutteloos [+voor henzelf] zal zijn : [=’Hos.11’]

 
(..+want..) [+hun] (foute-) oordeel laat (..goddeloosheid..) [=’eigen baas’] (rsh=rsh) ontspruiten ,
[=als] (ol=k) – (..de vloek..) (thlm=alth) die [+hen] zal (..ruïneren..) (shdi=shdd) ; +

 
part II — deel II

 
5-6-7
… want feitelijk is het “Esau’s corrupte versie” waar zij in geloven :
for·heifer-of Beth~Aven they-shall-be-stirred-up tabernaclers-of Samaria that he-mourns
over·him people-of·him and·dervishes-of·him over·him they-are-exulting over glory-of·him
that he-is-deported from·him moreover him to·Assyria he-shall-be-fetched present to·king
Jareb shame Ephraim he-shall-take and·he-shall-be-ashamed ishral from·counsel-of·him
he-is-stilled Samaria king-of·her as·froth on surfaces-of waters
The inhabitants of Samaria shall fear because of the calves of Bethaven: for the people
thereof shall mourn over it, and the priests thereof [that] rejoiced on it, for the glory thereof,
because it is departed from it. It shall be also carried unto Assyria [for] a present to king Jareb:
Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel.

[As for] Samaria, her king is cut off as the foam upon the water.
‘fear’ , H1481 guwr ‘to sojourn’ ; = -sgr ‘to close [up]’ ? ;
‘cut off’ , H1820 damah ‘destroy [by silence’] ; -dmuth ‘image’ ? ;
‘foam’ , H7110 qetseph ‘wrath [by snapping off]’ ; -shquts ‘abomination [image]’ ? ;
must be “physical image” (-shquts) ;

 • context : … because factually it is “Esau’s corrupted version” which they believe :

line , [5 + 6 : heavy corrupted]

 • [=’next chapter 11 expands upon his corruptions ;
  2) line 5 : no ‘heifer’, that was to conceal “sons” ;
  line :]

“for – (..the sons of..) (bth=bn) – lawlessness (-aun) + [=’read : Esau’]
(have) (..closed up..) (gur-sgr) – (..the [scripture-] scroll..) (shkn=sphr) – [+for] (..Jacob..) ;

 
(..+and..) [=they] [=’Esau’] – (do) [+not] (ki=la) shed a tear – over – [=my] people ,
[=as] the false priests (-kmr) – (who have) malicious pleasure – over [=them] [=’Jacob’] ,
on=because – [=their] [eden-] glory – (is) [+nót] – (be) revealed – [=to] [=them] [=’Jacob’] ;

—————————

 • [=’in below 6 is the core problem :
  those who believe in Christ are still in this abominable body :
  maximum this body (‘Efraim’) can try to mimick Christ —
  but because Esau hid the eden concept (in prophets) , souls don’t realize that ;
  line :]

6 yea , [=they] [=’Esau’] fetched +
the gift (!) – [+for] (..Jacob..) – [=from] [+his] king [=Christ] ,
[+as] (..the sacrifice..) – they (have) taken away – [+from] (..my people..) (mlk=om) ,
[+therefore] [=they] [=’people’] – (have been) put to shame – [=by] his [=’Esaus’] suggestions :

 
[+for] – [=they] [=’Jacob’] – (are) [+nót] – (..’in the likeness of’..) (dme=dmth) – [=their] king ,
(..+but..) as the [physical-] abominátions (qtsph=shqts) – in front of – [=him] [=Christ] ; +

Voor de kalveren van Beth-Aven
zijn de inwoners van Samaria bevreesd . Ja, zijn volk zal erover treuren en zijn
afgodspriesters – die zich erover verheugen – vanwege zijn luister , want die is
van hen weggevoerd . Ja, dat kalf zal naar Assyrië gevoerd worden , een geschenk
voor koning Jareb. Zo zal Efraïm schande op zich laden en Israël zal beschaamd worden
vanwege zijn voornemen. Samaria is afgehouwen; zijn koning drijft als een tak
op het water .

 • [=’volgend hoofdstuk 11 gaat verder in op zijn corrupties ;
  2) geen ‘kalveren’ , dat was om “zonen” te verbergen ;
  zin :]

“want (..de zonen van..) (bth=bn) wetteloosheid (-aun) + [=’lees: Esau’]
hebben (..de [schrift-] rol..) (shkn=sphr) (..toegesloten..) (gur=sgr) [+voor] (..Jacob..) ;

 
(..+en..) [=zij] [=’Esau’] laten [+geen] traan over [=mijn mensen ,
[=als] de valse priesters (-kmr) die léedvermaak hebben over [=hen] , [=’over Jacob’]
[=omdat] [=hun] [eden-] glorie [+niét] [=aan] [=hen] [=’Jacob’] geopenbaard wordt ;

—————————-

 • [=’in volgende 6 is het hoofdprobleem :
  zij die in Christus geloven zijn nog steeds in dit afschuwelijke lichaam :
  dit lichaam (‘Efraïm’) kan maximaal proberen om Christus te imiteren
  maar omdat Esau het eden-concept (in profeten) verborg , begrijpen zij dit niet ;
  zin :]

6 ja , [=zij] [=’Esau’] hebben +
de gift (!) [+voor] (..Jacob..) [=van] [=zijn] koning [=Christus] , weggenomen ,
[+als] (..het offer..) dat zij weg hebben genomen [+van] (..mijn mensen..) (mlk=om) ,
[+daarom] zijn [=zij] [=’mijn mensen’] te schande gezet [=door] zijn [=’Esau’] suggesties :

 
[+want] [=zij] [=’Jacob’] zijn [+niét] (..’naar het beeld van’..) (dme=dmth) [=hun] koning ,
(..+maar..) als degenen die een [fysieke-] grúwel (qtsph=shqts) zijn +
voor [=zijn] [=Christus] aangezicht ;

 
8-9
… daarom zal het (fysieke-) gegoten-beeld van Jacob worden weggevaagd … :
and·they-are-exterminated high-places-of lawlessness sin-of ishral thorn and·weed
he-shall-come-up on altars-of·them and·they-say to·the·mountains cover-you·us !
and·to·the·hills fall-you ! on·us from·days-of the·Gibeah you-sinned ishral there
they-stayed not she-is-overtaking·them in·the·Gibeah battle on sons-of iniquity
The high places also of Aven, the sin of Israel, shall be destroyed: the thorn and the thistle
shall come up on their altars; and they shall say to the mountains, Cover us; and to the hills,
Fall on us.O Israel, thou hast sinned from the days of Gibeah: there they stood:
the battle in Gibeah against the children of iniquity did not overtake them.
‘destroyed’ , H8045 shamad ‘destroy’ ; name?, desolate? ; corrupt ? ;

 • … therefore the (physical-) molten-image of Jacob will be done away with :
  … syntax :
 • 1) the ‘high places’ Esau invented to create a situation in old-Ishral ;
 • 2) the ‘thorns and thistle’ he stole from chapter 9 ;
 • 3) while his ‘thorns’ (-quts) is to conceal “the physical idol-image” (-shquts) ;
 • 4) the ‘altars + Gibea’ , same corruptions as in ch 9 ; [8 + 9 : was corrupt]

line ,

 • [=’the theme after line 7 is now “the soul living in her physical abomination” ;
  line :]

“(..therefore..) +
(..the depraved?..) – [=physical-] (..idols?..) [=’body’] – (will be) destroyed ,
[+as] (..Efraïm?..) – the [physical-] abomination (quts=shqts) – (being) their [=’souls’] sin ;

 
(..Jacob..) – (has) [+nót] – (..returned..) (bo=shb) , + [=’line 2’]
on=though – (..the sacrifice..) (mzbch=zbch) – (was) [+for] [=him] ;
[=therefore] they (will) say – to the mountains : cover us ! , [=’Revelation 6’]
and to the hills : fall down – on us ; +

———————–

 • [=’below 9 : no “Ishral + Gilead + sons” here ;
  after the “mountains cover us”, now must start the explanation of the problem ;
  line :]

9 [+for] [=they] (have) sinned [=’corr-eden-life’] – [=till] the day of – (..IEUE..) ; [=’ch.9’]
(..because..) they [=’believers’] (have) stood still , +
[+as] not – (having) overcome – in – the battle – on=against – iniquity : +

Weggevaagd zullen worden
de offerhoogten van Aven , de zonde van Israël ; dorens en distels zullen opschieten
tot boven hun altaren . Dan zullen zij tegen de bergen zeggen : bedek ons !
en tegen de heuvels : val op ons ! Sinds de dagen van Gibea hebt u gezondigd , Israël !
Daar zijn zij blijven staan. De strijd in Gibea zal hun niet treffen ,
de strijd tegen de onrechtvaardige mannen .

 • [=’het thema na zin 7 is nu “de ziel levend in haar fysieke gruwel” ;
  zin :] [8 + 9 : was corrupt]

“(..daarom..) +
zullen (..de verachtelijke?..) [fysieke-] (..afgoden?..) [=’lichaam’] vernietigd worden ,
[+als] (..Efraïm?..) de [fysieke-] gruwel (quts=shqts) die hun [=’zielen’] zonde is ;

 
(..Jacob..) is [=niét] (..teruggekeerd..) (bo=shb) , [=’zin 2’]
[=hoewel] (..het offer..) (mzbch=zbch) [+voor] [+hem] was ;
[=daarom] zullen zij tot de bergen zeggen : bedek ons ! , [=’Openbaring 6’]
en tot de heuvels : val op ons ! ; +

————————

 • [=’9 beneden : geen “Gilead + Ishral + zonen” hier ;
  na de “bergen bedek ons” moet nu de uitleg van het probleem beginnen ;
  zin :]

9 [+want] zij hebben gezondigd [=tot op] de dag van (..IEUE..) ; [=’hoofdst.9’]
(..omdat..) zij [=’gelovigen’] stil zijn blijven staan ,
[+als] het niet hebben overwonnen in de strijd [=tegen] onrechtvaardigheid : +

 
10-11
… want die strijd was ‘het begrijpen dat de ziel gevangen is in dit lichaam’ :
in·yearning-of·me and·I-shall-discipline·them and·they-are-gathered on·them
peoples in·to-bind-of·them for·two-of K eyes-of·them Q depravities-of·them
and·Ephraim heifer one-being-taught one-loving-of to·to-thresh-of and·I I-pass on
goodness-of neck-of·her I-shall-cause-to-be-ridden Ephraim he-shall-plow Judah
he-shall-harrow for·him Jacob
[It is] in my desire that I should chastise them; and the people shall be gathered
against them, when they shall bind themselves in their two furrows. And Ephraim
[is as] an heifer [that is] taught, [and] loveth to tread out [the corn]; but I passed
over upon her fair neck: I will make Ephraim to ride; Judah shall plow,
[and] Jacob shall break his clods.
‘desire’ , H185 avvah ‘desire’ 6x ; very doubtful ; -gavah ‘body’ ? ;
‘taught’ , H3925 lamad ‘to teach, learn’ ;
‘to ride’ , H7392 rakab ‘to mount up, to ride (often)’, from ‘chariot’ ;
‘plow’ , H2790 charash ‘to plow, to cut, engrave, stay or keep silent’ ;

 • context : … because the battle was ‘to understand that the soul is a prisoner in this body’ :

line , [11 : was very corrupt]

 • [=’first line 10 :
  after “the iniquity” (=the situation of the adm-soul in this body) of previous 9 ,
  now the theme builds up as “each is imprisoned in his depravity” (this 10) ,
  therefore “the soul crossing-over from the Original – to this body” is most probable (11) ;
  line :]

“(..for..) [=they] (have) – [+not] – disciplined – [=their] [-worldly] desires ,
[+as] the people – [=I] (will) [+not] – gather – [=to] [=myself] ,
(..because..) (..each?..) (shn=iash) – (is) imprisoned – [+in] [=his] depravity [=’read : body’] :

———————–
11 (..their adm-soul?..) (aphrm=nphsh) – (has) (..not?..) (ogle=la) – learned [+that] +
(..she vanished?..) (aebth=abd) – [=from] (..the righteous ones?..) [=’Originals’] (dush=qdsh) ,

 
[=for] [=they] [=’souls’] – crossed over – [=out of] – the [eden-] good ones [=’Originals’] +
[+into] the adversaries (-and oppressive ones) [=’this body’] (tsuar=tsir) , [=’ch.9’]

 
[+as] Ephraim [=’this body’] – (who will be) (..destróyed..) (-shdd=shdd) ; [+from Jacob?]
Het is mijn verlangen
om hen te bestraffen : volken worden tegen hem samengetrokken ,
verstrikt als zij zijn in beide ongerechtigheden . Omdat Efraïm een getemde jonge
koe is, gewillig om te dorsen, ben ik voorbijgegaan aan de schoonheid van haar hals :
ik zal Efraïm inspannen, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zichzelf eggen .

 • [=’eerste zin 10 : [11 : was erg corrupt]
  na de “onrechtvaardigheid” (=de situatie van de ziel in dit lichaam) van zin 9 ,
  bouwt het thema op naar “ieder is gevangen in zijn ongerechtigheid” (deze 10) ,
  daarom is “de ziel overstekend van het Origineel – naar dit lichaam” erg goed mogelijk (11) ;
  zin :]

“(..want..) zij hebben [=hun] [-wereldse?] verlangens [+niet] gedisciplineerd ,
[+als] de mensen die [+ik] [+niet] [=tot] [=mijzelf] zal verzamelen ,
(..omdat..) (..ieder?..) (shn=ish) gevangen is [+in] [=zijn] ongerechtigheid [=’lees: lichaam’] :

————————
11 (..hun adm-ziel?..) (aphrm=nphsh) heeft (..niet?..) (ogle=la) geleerd [+dat] +
(zij) [=uit] (..de rechtvaardigen?..) [=’Originelen’] (dush=qdsh) (..verdween?..) (aebth=abd) ,

 
[=want] [=zij] [=’zielen’] staken over [=vanuit] hen die [eden-] goed zijn [=’Originelen’] +
[+naar] [-in] de tegenstanders (-en onderdrukkers) [=’dit lichaam’] (tsuar=tsir) , [=’hdst.9’]

 
[+als] Ephraïm [=’dit lichaam’] die [=door] [=mij] (..verniétigd zal worden..) (shdd=shdd) ;

 
part III — deel III

 
12-13
… daarom de algemene oproep aan alle (kandidaat-) zonen :
sow-you ! for-yourselves to·righteousness reap-you ! to·mouth-of kindness
till-you ! for-yourselves tillage and·time to·to-inquire-of ieue until he-shall-come
and·he-shall-direct righteousness to·you you-plow wickedness iniquity you-reap
you-eat fruit-of dissimulation that you-trust in·way-of·you in·multitude-of
masterful-men-of·you
Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground:
for [it is] time to seek the LORD, till he come and rain righteousness upon you.
Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity; ye have eaten the fruit of lies:
because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men.
‘break up’ , H5215 nir ‘break up, till’ ;

 • context : … therefore the general exhortation to all (candidate-) sons :

line ,

 • [=’the theme is now opposed to lines 1-2 ;
  2) the “kindness” describes a softness to recognize eden themes ;
  line :]

“sow you ! – righteousness – for yourself ,
[+so that] you (will) reap – (..the fruit..) (phn=phri) of – kindness ; [=’knowing eden’]

 
(..break up?..) ! – (..the fallow ground?..) – for yourself , [=’don’t be superficial?’]
[=as] the time – to seek – [what-] IEUE [-wants] ,
until – the right (-concept) – (will) come – [=that] (will) direct – you ;

 
13 [+and] (do) – [+nót] – plow – wickedness [=’own boss’] – for yourself ,
[=for] you (would) reap [-only] – iniquity ; + [=’simplification ?’]

 
(..because..) you (will) eat – the fruit of – lies + [=’false concepts’]
that=when – you (will) trust – in your way – [+through] your (-ówn) skilfullness ; +

Zaai voor uzelf in gerechtigheid !
Oogst in goedertierenheid ! Ploeg voor uzelf ongeploegd land om !
Het is tijd om de Heer te zoeken , totdat hij komt en de gerechtigheid over u
laat regenen . U hebt goddeloosheid geploegd , onrechtvaardigheid geoogst ,
leugenvrucht gegeten ; want u hebt vertrouwd op uw weg ,
op uw grote aantal helden .

 • [=’het thema is nu tegengesteld aan zin 1-2 ;
  2) de ‘vriendelijkheid’ beschrijft een zachtheid om eden thema’s te herkennen ;
  zin :]

“zaai gerechtigheid voor uzelf ! ,
[+opdat] u (..de vrucht..) (phn=phri) van vriendelijkheid zult oogsten ;

 
(..bewerk?..) ! – (..ongeploegd land?..) voor uzelf , [=’wees niet oppervlakkig?’]
[=als] de tijd om te zoeken (-wat) IEUE (-wil) ,
totdat het juiste (-concept) komt [=dat] u zal sturen ;

 
13 [+en] ploeg [+géen] goddeloosheid [=’eigen baas’] voor uzelf ,
[=want] u zou [-slechts] onrechtvaardigheid oogsten ; [=’simplificatie ?’]

 
(..omdat..) u leugenachtige vruchten zult eten , [=’valse concepten’]
[=wanneer] u in uw weg vertrouwt [=door] (-middel van) uw (-éigen) kundigheid ;

 
14-15
slot : … nog steeds tot de zonen : want door te luisteren zult u ontsnappen :
and·he-rises tumult in·people-of·you and·all-of fortresses-of·you
he-shall-be-devastated as·devastation-of Shalman Beth~Arbel in·day-of battle mother
on sons she-is-dashed-to-pieces as·thus he-does to·you Beth-El from·faces-of evil-of
evil-of·you in·the·dawn to-be-stilled he-is-stilled king-of ishral
Therefore shall a tumult arise among thy people, and all thy fortresses shall be spoiled,
as Shalman spoiled Betharbel in the day of battle: the mother was dashed in pieces
upon [her] children. So shall Bethel do unto you because of your great wickedness:
in a morning shall the king of Israel utterly be cut off.
‘dash to pieces’ , H7376 ratash ‘dash to pieces’, few times ;

 • closing : … still addressed to the sons : because by listening , you will escape :
  … syntax :
  very much wrong with these lines ;
 • 1) line 14 : syntax “you will rise up – but (etc)”,
 • 2) the Beth-Arbel is corrupt ofcourse , but we haven’t deleted it because “the day”
  In next line requires ‘a timeframe’ in previous , hence an option is “in the time” ;
 • 3) the “day of battle” isn’t used in prophets but ‘fury’ is a good option ;
 • 4) skipped ‘sons’ because Esau needed a subject for his “dashed to pieces” ;
 • 5) line 15 : the complaint in 6 was “nót in his likeness”, this is the theme ,
  and is therefore better as “return to their adm-ground (-adme)” ;
  the ‘[matrix-] dawn’ has no place here ;

line ,

 • [=’after previous lines should follow a prómise : [14 + 15 : was very corrupted]
  for syntax and corruptions see above ;
  line :]

“[=then] [=you] (will) rise up [+as] (..the sons..) (shn=bn) – [=of] your people [=’Jacob’] ,
[=as] all – (..those [=’sons’] (who will) return..) (shd=shb) – [+to] (..tsiun..) (mbtsr=tsun) ;

 
[=but] – (..Ephraim..) [=’as this type body’] – (will be) destroyed +
[+ (..in the time?..) (bth=oth) – (..you (will) cross over?..) (arbl=obr) ?] ,
[=as] the day of – (..fury?..) (lchme=chme) – [=against?] (..my people?..) (am=om) +
because of (-ol) – (..their evil?..) (tarsh=ra?) ;

 
15 (..but..) (kke=ki) – [+your] deity – (will) (..save..) (osh=iash) – you , +
before – (..the time..) (roth=oth) of – evil ;
in=for – (..the sons?..) – (..(will) return?..) (shchr=shb) , +
(..(being) ‘in the likeness’..) (dmh=dmth) of – [+their] king [=Christ] . [=’line 6’]

Daarom zal er oorlogsgedruis
tegen uw volk ontstaan, en al uw vestingen zullen verwoest worden ,
zoals Salman verwoesting aanrichtte bij Beth-Arbel op de dag van strijd :
moeders werden met de zonen verpletterd . Dat heeft Bethel u dus aangedaan
vanwege uw mateloze slechtheid. In de dageraad is de koning van Israël
voorgoed omgebracht .

 • [=’na vorige zinnen moet een belófte volgen : [14 + 15 : was erg corrupt]
  zie Engels voor syntax en corrupties ;
  zin :]

“[=dan] zult [=u] oprijzen [+als] (..de zonen..) (shn=bn) [=van] uw mensen [=’Jacob’] ,
[=als] (..degenen [=’zonen’] die terugkeren..) (shd=shb) – [+naar] (..tsiun..) (mbtsr=tsun) ;

 
[=but] (..Ephraïm..) [=’als dit type lichaam’] zal vernietigd worden , +
[+ (..in de tijd?..) (bth=oth) – (..dat u oversteekt?..) (arbl=obr) ?] ,
[=als] de dag van (..woede?..) (lchme=chme) [=tegen?] (..de mensen?..) (am=om) +
vanwege (-ol) – (..hun kwaad?..) (tarsh=ra?) ;

 
15 (..maar..) (kke=ki) [+uw] godheid zal u (..verlossen..) (osh=iash) , +
vóor (..de tijd..) (roth=oth) van onheil ;
[=want] (..de zonen?..) (..zullen terugkeren?..) (shchr=shb) , +
(..en ‘in de beeltenis zijn’..) (dmh=dmth) van [+hun] koning [=Christus] . [=’zin 6’]

 

13.09sept.2020 — submitted as first version , and definitive