Hosea 14 : ons type lichaam :
wordt uitgeroeid
‘wanneer u (-zonen) mijn
woorden hebt begrepen’
(slot)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued , named : our type body :
will be exterminated ‘when you (-sons)
will have understood my words’ ;
theme :
it is impossible to understand all 14 Hosea
chapters without grasping the theme of
our gorgious Originals (=new body) ;
sequence :
therefore all 14 need be read in sequence
in order to see how the theme develops ;
corruptions :
no ‘Assyria + calves + horses’ etc ;
while part II is not ‘sitting under an olivetree’
but the subject there is about the Originals ;
chapter 100% restored now ;

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup ;
submission of entire chapter : 10/ 9/ 2020
sections were corrupted –

 

Hoofdstuk context :
… het is onmogelijk om alle 14 Hosea hoofdstukken te begrijpen
zonder weet te hebben van het thema over onze prachtige Originelen (=nieuw lichaam) ;
volgorde :
daarom moeten alle 14 hoofdstukken in volgorde gelezen worden
om daardoor vast te kunnen stellen hoe het thema zich ontwikkeld ;
corrupties :
geen “Assyrië + paarden + wezen + stieren (HSV: ‘offers’)” etc ;
terwijl deel II niet gaat over “zittend onder een olijfboom”
omdat het thema – per context – ‘de Originelen’ is ;
hoofdstuk 100% gerestaureerd

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie, na opruimen ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 10/ 9/ 2020
was gedeeltelijk gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 14

1-2-3-4
vervolg : … de (kandidaat-) zonen moeten de góede versie presenteren :
return-you ! ishral unto ieue Elohim-of·you that you-stumble in·depravity-of·you
take-you ! with·you words and·return-you ! to ieue say-you ! to·him all-of
you-shall-bear-away depravity and·take-you ! good and·we-shall-repay young-bulls
lips-of·us Assyria not he-shall-save·us on horse not we-shall-ride and·not we-shall-say
further Elohim-of·us to·deed-of hands-of·us which in·you he-is-being-shown-compassion
orphan I-shall-heal backsliding-of·them I-shall-love·them volunteer that he-turns-back
anger-of·me from·him
O Israel, return unto the LORD thy God; for thou hast fallen by thine iniquity. Take with you
words, and turn to the LORD: say unto him, Take away all iniquity, and receive [us] graciously:
so will we render the calves of our lips. Asshur shall not save us; we will not ride upon horses:
neither will we say any more to the work of our hands, [Ye are] our gods: for in thee
the fatherless findeth mercy. I will heal their backsliding, I will love them freely:
for mine anger is turned away from him.

 • context : continued : … the (candidate-) sons must present the corréct version :

line ,

 • [=’though lines 1-4 are an open invitation to all souls , the context is ‘the sons’,
  because the theme is ‘corrupted text’ here , per previous chapters ;
  line :]

“return you ! [=’candidate sons’] – unto – IEUE – your deity ,
that=because – you (were) stumbling – [=by] your depravity [=’this body’] :        +

 
2 capture you ! – the words (or: concept) [in right direction] – for yourself ,
and return [+them] – to – IEUE ! ;

 
[=then] say you ! – to him :
[=we] – support – all – (..the humble ones..) [=’words as correct text’] ,           (oun=own)
[=for] [=we] (have) captured – the góod (-version) ,
[=as] – (..the adm-souls..) (phrm=nphsh)           +                                                [=’or: sons ?’]
(who) rendered – the correct (-version) (shpht=mshpht) [+to you] ; 

                                                                                                               [3 : was very corrupt]
3 (the mindset of-) Ephraim [=’this body’] – (would) not – (have) saved us ,
[+for] [=he] – (does) not – (..understand..) (oud=ido) – our deity ,                 [=’see line 9’]
[=but] – you – (have) show compassion – [+to] [=us] ;               [=’by showing right text’]

—————————-
4 (..+then..) I (will) heal – their [=’sons’] backsliding , [+and] love them – freely ,
that=because – my anger – (will have) turned back [=’returned from’] – from [=them] ;

(Bekering van Israël en toekomstige zegeningen)
[skipped first line which the site has glued to chapter 13]
Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God, want u bent gestruikeld door
uw ongerechtigheid . Neem deze woorden met u mee , bekeer u tot de Heer .
Zeg tegen hem : neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan .
Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen . Assyrië zal ons niet verlossen ,
Op paarden zullen wij niet rijden . Wij zullen nooit meer zeggen : u bent onze god
tegen het werk van onze handen . Bij u immers vindt een wees ontferming .
Ik zal hun afkerigheid genezen , ik zal hen vrijwillig liefhebben , want mijn toorn
heeft zich van hem afgewend .

 • [=’hoewel 1-4 een open oproep is , is de context ‘de zonen’ ,
  omdat het thema “de gecorrumpeerde tekst” is , per vorige hoofdstukken ;
  zin :]

“keer terug ! [=’kandidaat-zonen’] tot IEUE uw godheid ,
[=omdat] u struikelde [=vanwege] uw ongerechtigheid [=’dit lichaam’] :          +

 
2 bemachtig de woorden (of: concept) [in goede richting] voor uzelf ,
en doe [+hen] terugkeren naar IEUE ! ;

 
zeg [=daarna] tot hem :
[=wij] ondersteunen allen die (..nederig zijn..) [= woorden als correcte tekst’] ,
[=want] [=wij] hebben de góede (-versie) bemachtigd ,
[=als] (..de adm-zielen..) (phrm=nphsh)           +                                           [=’of: zonen ?’]
die de correcte (-versie) (shpht=mshpht) [+aan u] hebben weergegeven ; 

                                                                                                             [3 : was erg corrupt]
3 (de mindset van-) Efraïm [=’dit lichaam’] zou ons niet gered hebben ,
[=want] hij (..begrijpt..) (oud=ido) niets van onze godheid ,                    [=’en zie zin 9’]
[+maar] u hebt ontferming [=over] [=ons] gehad ;          [=’door juiste tekst te tonen’]

————————–
4 (..+dan..) zal ik hun [=’zonen’] afvalligheid genezen , (+en) hen vrijwillig liefhebben ,
[=want] mijn toorn zal zich van hen afgewend hebben ;    

 
part II   —   deel II

 
5-6-7
… en daardoor gaat God de huidige situatie veranderen :
I-shall-become as·the·night-mist to·ishral he-shall-bud as·the·anemone
and·he-shall-smite roots-of·him as·the·Lebanon they-shall-go layer-plants-of·him
and·he-shall-become as·the·olive-tree splendor-of·him and·scent to·him as·the·Lebanon
they-shall-return ones-dwelling-of in·shadow-of·him they-shall-make-to-live grain
and·they-shall-bud as·the·vine remembrance-of·him as·wine-of Lebanon
I will be as the dew unto Israel: he shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon.
His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon.
They that dwell under his shadow shall return; they shall revive [as] the corn,
and grow as the vine: the scent thereof [shall be] as the wine of Lebanon.
‘branches’ , H3127 yoneqeth ‘young twig, shoot’ ; (dove?) ;

 • context : … and therefore God will start to change the present situation :
  … syntax :
 • 1) line 7 : the “masculine and feminine” :
  it is possible that line 6 was the introduction to this theme ,
  where “the two olive-trees” in Zechariah represent “(eden-) masculine + feminine”;
  first because the eden-life of their relation is nothing short of a nuclear reaction ,
  second because it is juxtaposed to ‘Efraim’ in next line 8 ,
  third because the lines build up and don’t repeat ; while Lebanon gives no wine !
  (‘wine’ is used for ‘feminine energy’, see Amos chapters)’]

line ,

 • [=’below 5 and 6 :
  either “1 olive tree”, then we could interpret it ‘as family-tree’ ;
  but it may have written “the two olive trees” (per Zechariah) ,
  which we interpret as “(eden-) masculine and feminine” – and see line 7 ;
  line :]

“I (will) become – [=like] the dew – [=unto] (..Jacob..) [=’all to-be saved souls’] ,
(..+and..) he (will) blossom – [=like] the lily ,
[=áfter] I (have) smitten – the root of – (..Ephraim..) [=’this body’] ;       [=’Hos. chapter’]

 
6 (..+then..) they [=’souls’] (will) come – [+to] [=their] (..righteous ones?..) [=’Originals’] ,
and they [=’as restored people’]          +
(will) become – [=like] the splendor of – the olive tree ,                 [=’or: of the 2 trees ?’]
(having) a scent – [=like] the Lebanon [-forest] ;      

————————
7 [+for] they [=’souls’] (will) return – (and) dwell – in (..their [eden-] land..) (tsl=arts) ,
[+as] (..the adm-souls?..) – (who will have) [eden-] life ,          +

 
[+then] (..[eden-] masculine?..) (zkr=zkr) – (will) blossom – [=like] the vine ,
[=for?] the wine of – (..[eden-] feminine?..) ;           +           [=’comp. Eve óut of Adam ?’]

 • [=’last 7 :
  see above why this can be a very possible option’]

Ik zal voor Israël zijn als de dauw . Hij zal in bloei staan als de lelie , wortel schieten
als de Libanon . Zijn jonge loten zullen uitlopen , zodat zijn pracht zal zijn als die
van de olijfboom , en hij zal een geur hebben als de Libanon . Zij zullen opnieuw
in zijn schaduw zitten , koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok ;
zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon .

 • [=’5 en 6 beneden :
  ofwel “1 olijfboom”, die we kunnen interpreteren als “familie (stam-) boom”;
  maar het kan “twee olijfbomen” zijn geweest (per Zachariah) , zie zin 7 ,
  als twee bomen die we interpreteren als “(eden’s-) mannelijk en vrouwelijk” ;
  zin :]

“ik zal voor (..Jacob..) [=’alle zielen die gered worden’] [=als] de dauw worden ,
(..+en..) hij zal bloeien [=als] een lelie ,
[=nádat] ik de wortel van (..Efraïm..) [=’dit lichaam’] vernietigd heb ;                  [=’Hos.’]

 
6 (..+dan..) zullen zij gaan [=naar] [=hun] (..rechtvaardigen?..) [=’Originelen’] ,
en zij [=’als gerestaureerde mensen’]           +
zullen zijn [=als] de pracht van de olijfboom ,                              [=’of: van de 2 bomen ?’]
geurend [=als] [het woud-] Libanon ;

———————–
7 [=want] zij [=’zielen’] zullen terugkeren (en) in (..hun [eden-] land..) (tsl=arts) wonen ,
[+als] (..de adm-zielen?..) die [eden-] leven zullen hebben ,         +

 
[+dan] zal (..[eden-] mannelijkheid?..) (zkr=zkr) bloeien als de wijnstok ,
[=voor?] de wijn van (..[eden-] vrouwelijkheid?..) ;         +             [=’vgl. Eva úit Adam ?’]

 • [=’laatste 7 :
  zie Engels waarom dit een goed mogelijke optie is’]

 
8-9
slot : … maar Efraïm zal worden uitgeroeid – wie van u begrijpt dat ? :
Ephraim what ? to·me further to·grief-fetishes I I-humble and·I-am-regarding·him I
as·fir flourishing from·me fruit-of·you he-is-found who ? wise and·he-shall-understand
these being-understood and·he-shall-acknowledge·them that upright-ones ways-of
ieue and·righteous-ones they-shall-go in·them and·ones-transgressing
they-shall-be-stumbled in·them
Ephraim [shall say], What have I to do any more with idols? I have heard [him],
and observed him: I [am] like a green fir tree. From me is thy fruit found. Who [is] wise,
and he shall understand these [things]? prudent, and he shall know them? for the ways of
the LORD [are] right, and the just shall walk in them: but the transgressors shall fall therein.
‘observed’, H7789 shur ‘to regard’, few times [Job etc] , corrupt ; ‘lie in wait’ Hos. ;
‘heared’, H6030 anah ‘to answer’ but see interl. , same root ; =H6031 ‘anah ;
‘found’ , H4672 matsa ‘to find’ ;

 • closing : … but Ephraim will be eradicated – who of you will understand ? :

line ,

 • [=’after previous positive section , now must follow a negative (as juxtaposition) ;
  the “fir tree” is a bit negative concept , related to “generative energy”;
  line :]

“(..+therefore..) ,
what (is) – Ephraim [=’this body’] – else – to me – [=but] [-just] a grievous idol ? ;     +

 
I – (will) (..debase..) (anh=anh) – and (..destroy..) (ashur=shdd)        +
the one (..who..) (ani=mi) (is) – [=like] a flourishing – fir tree ,                   [=’see line 5’]
(+and) [=his] fruit [=’offspring’] – (will) [+not] – (be) found [-anymore] ;          [=’Hos.’]

————————-

 • [=’below 9 : the final conclusion of all these chapters  —
  there are no “righteous ones”, they don’t exist ,
  and following upon ‘discernment’ we chose ‘the right (-perception)’ ;
  line :]

9 who (-of you) – (is) wise ,
[=as] discerning – these (-things) ,                                     [=’the whole theme in Hosea’]
understanding – and ackowledging them ..? ;

 
that=because – the way of – IEUE – (is) upright [=’clear’] ,
and the ones (who have) the right (-perception) – (will) walk – in [=it] ,
[=but] the ones (who) transgress [=’by splitting-off’] – (will) stumble – in [=it] .   

Efraïm ,
wat heb ik nog met de afgoden te maken ? Ík heb hem verhoord en zal naar
hem omzien . Ik zal zijn als een groene cipres . Door mij is er vrucht bij u te vinden .
Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent ?
De wegen van de Heer zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop
wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen .

 • [=’na vorige positieve sectie moet nu een negatieve volgen (als tegenstelling) ;
  de “cipres” is een wat negatief concept , gerelateerd aan “voortplantingskracht” ;
  zin :]

“(..+daarom..) ,
wat is Efraïm [=’dit lichaam’] meer voor mij [=dan] [slechts-] een afgod ? ;         +

 
ik zal degene [=’Efraïm’] (..die..) (ani=mi) een groene cipres is         +
(..vernederen..) (anh=anh) en (..vernietigen..) (ashur=shdd) ,                  [=’zie zin 5’]
(+en) [=zijn] vruchten [=’nakomelingen’] zullen [+niet] [-meer] gevonden worden ;

———————–

 • [=’zie Engels :]

9 wie (-van u) is wijs ,
[=als] het begrijpen van deze (-dingen) ,                         [=’het hele thema in Hosea’]
hen begrijpend en erkennend ..? ;

 
[=want] de weg van IEUE is oprecht [=’duidelijk’] ,
en degenen die de juiste (-perceptie) hebben zullen [=erop] wandelen ,
[=maar] degenen die overtreden [=’door afsplitsing’] zullen [=erop] struikelen .

 


20.12.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
10.09sept.2020   —   submitted as second version , and definitive, after cleanup