Hosea 3 : ons type lichaam :
‘de vele dagen (=2000 jaar)
waarin de zonen van Ishral
geen leiding hebben’
(kort hoofdstuk)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued , named : our type body :
‘the many days (=2000 years) wherein
the sons of Ishral have no guidance’
(short chapter)
theme :
will speak for itself ;
similar ‘timeframe’ theme was in chapter one

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 17/ 9/ 2020
chapter was slightly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… spreekt voor zichzelf ;
hoofdstuk 1 behandelde hetzelfde ‘tijdslijn’ thema ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 17/ 9/ 2020
hoofdstuk was licht gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 3

1-2-3
vervolg : … de ontrouw van de (-kandidaat) zonen van Ishral :                     
and·he-is-saying ieue to·me further go-you ! love-you ! woman one-being-loved-of
associate and·one-committing-adultery as·to-love-of ieue sons-of ishral and·they
ones-facing-about to Elohim other-ones and·ones-loving-of raisin-cakes-of grapes
and·I-am-bargaining-for·her for·myself in·the·five ten silver and·homer-of barleys
and·lethech-of barleys and·I-am-saying to·her days many-ones you-shall-dwell to·me
not you-shall-commit-prostitution and·not you-shall-become to·man and·moreover
I to·you
Then said the LORD unto me, Go yet, love a woman beloved of [her] friend, yet an adulteress,
according to the love of the LORD toward the children of Israel, who look to other gods,

and love flagons of wine. So I bought her to me for fifteen [pieces] of silver, and [for] an homer
of barley, and an half homer of barley: And I said unto her, Thou shalt abide for me many days;
thou shalt not play the harlot, and thou shalt not be for [another] man:
so [will] I also [be] for thee.

 • context : continued : … the infidelity of the (candidate) sons of Ishral :    

line ,

 • [=’line 1 :
  KJV turns the subject around – because ‘the fellowmen’ represent ‘other deities’ ;
  2) the “bow down and serve them” is restored as common expressions (Jeremiah etc) ;
  line :]

“[=then] – IEUE – says – to me :
go – again , [+and] (..acquire..) – [+for yourself] – a woman – (who) loves – other men ,
[=as] – the adulterous way – [in which-] the [candidate-] sons of – Ishral – love – IEUE ;       +

 
(..because..) they (..turn their face..) – to – other – deities ,
[=as] (..the sons..) (aeb=bn)          +
(who) (..bow down [+to them]..) (ashish=shachah) – [+and] (..serve [+them]..) (onb=obd) ;

 
2 [=so] I buy (one) [-woman] – for me ,         +
[=for] fifteen – (pieces of-) silver – and – one and a half – homer [=’some measure’] of – barley ;

 
3 and I say – to her :
you (will) stay – many – days – [=with] me , (during which-) you (will) – not – commit prostitution ,
(..because..) you (will) – not – be – [=for] (-any) man ;
and=but [=neither] (gm=la) – I myself (will be) [-one] – [=for] you ;  

(Beeld van God’s geduld)
De Heer zei tegen mij : ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar
levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heer de Israëlieten bemint ,
hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken .
Voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor mij .
En ik zei tegen haar : u moet veel dagen bij mij blijven , u mag geen hoererij bedrijven ,
en ook ik zal niet bij u komen .

 • [=’zin 1 :
  KJV draait het onderwerp om – want ‘andere mannen’ slaat op “andere goden” ;
  2) het “neerbuigen en hen dienen” is hersteld , als algemeen begrip (Jeremiah etc) ;
  zin :]

“[=dan] zegt IEUE tot mij :
ga nogmaals , [+en] (..verwerf..) [+voor uzelf] een vrouw die van andere mannen houdt ,
[=als] de overspelige manier waarop de [kandidaat-] zonen van Ishral van IEUE houden ;       +

 
(..omdat..) zij hun gezicht naar andere goden omdraaien ,
[=als] (..de zonen..) (aeb=bn)          +
die (..zich neerbuigen [+voor hen]..) (ashish=shachah) [=en] (..[+hen] dienen..) (onb=obd) ;

 
2 [=dus] koop ik (er een) [=’vrouw’] voor mijzelf ,       +
[=voor] vijftien zilver (-stukken) en anderhalve homer [=’een hoeveelheid’] graan ;

 
3 en ik zeg tot haar :
u zult veel dagen bij mij blijven , waarin u geen prostitutie zult bedrijven ,        +
(..want..) u zult niet [=voor] [-enige] man zijn ;
[=maar] ook ikzelf zal er niet [-een] voor u zijn ;

 
4-5
slot : … de zonen zullen ‘vele dagen’ niet geleid worden : van 0 AD tot vandaag :         
that days many-ones they-shall-dwell sons-of ishral without king and·without chief
and·without sacrifice and·without monument and·without ephod and·household-gods
afterward they-shall-return sons-of ishral and·they-seek ieue Elohim-of·them and David
king-of·them and·they-are-in-awe to ieue and·to goodness-of·him in·latter-of the·days
For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince,
and without a sacrifice, and without an image, and without an ephod, and [without] teraphim:
Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king;

and shall fear the LORD and his goodness in the latter days.

 • closing : … the sons will not be guided ‘for many days’ : from 0 AD until today :      

line ,

 • [=’two timelines are in play here – “from 800 BC till Christ” and “from Christ until today” ;
  because this is prophecy , it’s unlikely that ‘the king of the northern kingdom” was meant
  (though it is true that during their exile in Assyria , and their subsequent travelling
  to “the land Asareth” (=Europe) , they had no literal king anymore) ;
  second ,
  the 0-2000 AD seems valid because the theme of “prostitution” refers in all of Hosea
  to “christianity” – UNTIL they will search
  (it doesn’t say that “the sacrifice wasn’t for them” but referring to “being in his image”) ;
  line :]

that=because – the sons of – Ishral [=’as potential 120,000’]        +
(will have to) abide – many – days – without – [+their] king [=Christ] ,                 [=’0-2020 AD’]
[+as] the prince [=Christ] – (who) (..(will) bring..) – the sacrifice – [=as] – (..the gift..) (mtsb=mtth) ;
[=’no ‘ephod + terephim’]

 
5 (..+but..) afterward [=’now’] , the sons of – Ishral [=’as 120,000’] – (will) return ,         +
and=when they (will) seek – IEUE – their deity          +                     A) and – their king [=Christ] ;
                                                                                                                      B) (who) abides – in tsiun ;           
                                                                                                                      C) and their [eden-] land ;

 
and they (will be) in awe – [=of] – IEUE – and his [eden-] goodness – in the last – days [=’now’] .
Want de Israëlieten
moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven , zonder offer en zonder
gewijde steen , zonder efod en afgodsbeelden . Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren ,
en de Heer, hun God, zoeken en David, hun koning . Zij zullen zich in diep ontzag tot
de Heer en zijn goedheid wenden , in later tijd .

 • [=’twee tijdslijnen spelen hier – “van 800 BC tot Christus” en “vanaf Christus tot vandaag” ;
  omdat dit profetie is , is het onwaarschijnlijk dat ‘de koning van noordelijk Ishral’ bedoeld
  werd (ook al is het waar dat tijdens hun ballingschap in Assyrië – en daarna hun reis
  naar “het land Asareth” (=Europa) zij geen letterlijke koning meer hadden) ;
  bovendien ,
  het 0-2000 AD is waarschijnlijk , omdat het thema “prostitutie” in heel Hosea
  refereert aan “het christendom”  — TOTDAT zij gaan zoeken
  (er staat niet “het offer was niet voor hen” maar refereert aan “naar zijn beeld zijn”) ;
  zin :]

“[=omdat] de zonen van Ishral [=’als potentiële 120,000’]          +
vele dagen zonder [+hun] koning [=Christus] zullen moeten verblijven ,           [=’0-2020 AD’]
[=als] de prins [=’Christus] die het offer [=als] (..de gift..) (mtsb=mttth) (..zal brengen..) ;
[=’geen ‘ephod + teraphim’]

 
5 (..+maar..) daarna [=’nu’] zullen de zonen van Ishral [=’als 120,000’] terugkeren ,         +
[=wanneer] zij hun godheid IEUE zullen zoeken        +                  A) en hun koning [=Christus] ;
                                                                                                                  B) die verblijft in tsiun ;
                                                                                                                  C) en hun [eden-] land ;

 
en zij zullen ontzag hebben voor IEUE en zijn [eden-] goedheid , in de laatste dagen [=’nu’] .
 


17.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive