Hosea 4 : ons type lichaam :
“wij zijn al verlost : nu , geef
ons gezondheid, een baan,
vrienden en veel geloof
(maar geen eden thema)”
= u pleegt hoererij
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
Hosea 4 : our type body :
“we are already saved : now , give us
health, a job, friends and much faith
(but not the eden theme)”
= you commit prostitution
(endtime – well readable).

theme :
after chapter 1 about the general timeframe
and chapter 2 about the core problem ,
this chapter gears immediately to the situation of
believers on earth becáuse of the core problem —
context :
God considers ‘those believing in Christ -only’
without caring/knowing what the (real) context
in prophets is – namely the return to eden –
as people who extort him by wanting blessings
for themselves , while being in this earth-prison ;
timeframe :
these chapters are NOT for 800-BC Ishral :
all of Hosea is intended for souls in the endtime ,
because the Golgotha-covenant will END ;
disclaimer :
we’ve read very carefully here as well –
one may suspect us from “changing Esau’s
corruptions into themes which suit ús” ,
… but we really have no gain to do that ;
all the chapters until now have a solid buildup
within an ongoing theme , therefore we
conclude that also this chapter is restored

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 16/ 9/ 2020
part II was VERY heavy corrupted

 

Hoofdstuk context :
… na hoofdstuk 1 over de algehele tijdslijn ,
en hoofdstuk 2 dat het hoofdprobleem uitlegt ,
schakelt dit hoofdstuk direct door naar
“de situatie van “gelovigen op deze aarde – vanwége dat probleem” ;
context :
… God beschouwt “degenen die – alleen – in Christus geloven”
zonder te weten of zich te interesseren voor de (echte) context van profeten
– dat immers de terugkeer naar eden gaat – als mensen die hem chantéren ,
omdat zij zegeningen willen voor zichzelf , maar op deze gevangenis-planeet ;
tijdsbestek :
… deze hoofdstukken gaan NIET over 800-BC Ishral ,
want heel Hosea is geschreven voor zielen in de eindtijd ;
disclaimer :
… wij hebben geen énkele reden om “onze versie in te voegen” in Esau’s corrupties :
we hebben ook hier zeer zorgvuldig gelezen –
alle hoofdstukken tot nu toe hebben een solide opbouw In een doorlopend thema ;
daarom concluderen we dat ook dit hoofdstuk gerestaureerd is ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 16/ 9/ 2020
deel II was ERG zwaar gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 4

1-2
vervolg : … gelovigen van vandaag ‘stelen’ God’s zegeningen (voor zichzelf) :
hear-you ! word-of ieue sons-of ishral that contention to·ieue with ones-dwelling-of
the·land that there-is-no faithfulness and·there-is-no kindness and·there-is-no
knowledge-of Elohim in·the·land to-imprecate and·to-dissimulate and·to-murder
and·to-steal and·to-commit-adultery they-breach-forth and·bloods in·bloods they-touch
Hear the word of the LORD, ye children of Israel: for the LORD hath a controversy with
the inhabitants of the land, because [there is] no truth, nor mercy, nor knowledge of God
in the land. By swearing, and lying, and killing, and stealing, and committing adultery,
they break out, and blood toucheth blood.

 • … syntax :
  1) line 2 : ‘breach’ (-phrts) is a positive root (=as a restored negative one) ;
  context : continued : … believers today ‘steal’ God’s blessings (for themselves) :

line ,

 • [=’the problem of today’s “Jesus only” type belief is addressed to whole christianity ,
  and the “lying and stealing” refers back to that , not to literal adultery + stealing ;
  2) the “being in [God’s-] image” (last line) cannot happen becáuse of this type belief ;
  line :]

“hear you – the word [in right direction] of – IEUE , (you) (..Jacob..) [=’to be-saved souls’] ,
that=because         +
IEUE – (has) a controversy – with – the inhabitants of – the land [=’world’] :      [=’Hos. 11’]

————————–
2 there-is-no – belief – [=as] – the kindness [=’sensitive for eden-themes’] ,
[=for] there-is-no – knowledge of – (who) (..IEUE..) (is) , in the land [=’(christian-) world’] ;

 
(..+but..) (-instead) ,
(-there is) the making of oaths [=’or: curse’] – (which is) the lie ,            [=’read: ‘Gospel only’]
[=as] the stealing [=’extorting God’] – (which is) adultery ;                   [=’Esau added ‘murder’]

 
(..+therefore..) the ‘being in the image’ – (does) [+nót] – break forth ,                      [=’Hos.10’]
(..+because?..) (+ol) – (it is) [+not] – (being) touched upon [=’as theme?’] ;      +      [=goto 4 !’]

(De Heer klaagt de priesters en het volk aan)
Hoor het woord van de Heer, Israëlieten, want de Heer heeft een rechtszaak met
de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen
kennis van God in dit land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen
zijn wijdverbreid ; bloedbad volgt op bloedbad .

 • [=’het probleem van het huidige “alleen Jezus” type geloof geldt de christenheid ,
  en het “liegen en stelen” slaat daar op terug , niet naar letterlijk stelen + prostitutie ;
  2) het “zijn naar God’s beeld” (laatste zin) kan niet gebeuren vanwége dat type geloof ;
  zin :]

“hoor het woord [in goede richting] van IEUE , (u) (..Jacob..) [=’alle zielen die gered worden’] ,
[=want] IEUE heeft een controverse met de inwoners van het land [=’wereld’] :     [=’Hos.11’]

————————-
2 er-is-geen geloof [=als] de vriendelijkheid [=’gevoelig voor eden thema’s’] ,
[=omdat] er geen kennis (over wie) IEUE (is) , in het land [=’christelijke wereld’] ;          +

 
(..+maar..) (-in plaats daarvan) ,
(-is er) het afleggen van de eed [=’of: vloek’] [=die] de leugen is , [=’lees: ‘alleen het Evangelie’]
[=als] het stelen [=’God afpersen’] [=dat] overspel is ;            +

 
(..+daarom..) gaat het ‘naar het beeld zijn’ niet uitbreken ,                                                    [=’Hos.10’]
(..+omdat..) (+ol) het [+niet] wordt aangeraakt [=’als thema , waarschijnlijk’] ;        + 

 
3-4-5
… want niemand vindt het ‘naar zijn beeld zijn’ interessant genoeg :
on·so she-shall-mourn the·land and·he-is-enfeebled every-of one-dwelling
in·her in·animal-of the·field and·in·flyer-of the·heavens and·even fishes-of the·sea
they-shall-be-gathered yea man must-not-be he-is-contending and·must-not-be
he-is-correcting man and·people-of·you as·ones-contending-of priest and·you-stumble
the·day and·he-stumbles moreover prophet with·you night and·I-still mother-of·you
Therefore shall the land mourn, and every one that dwelleth therein shall languish,
with the beasts of the field, and with the fowls of heaven; yea, the fishes of the sea also
shall be taken away. Yet let no man strive, nor reprove another: for thy people [are] as they
that strive with the priest. Therefore shalt thou fall in the day, and the prophet also shall fall
with thee in the night, and I will destroy thy mother.
‘mourn’ , H56 abal ‘to mourn [of land]’, from -Abel ;

 • context : … because no one considers the ‘to be in his image’ interesting enough :

line ,

 • [=’we pondered and decided that not just the 2nd half but whóle line 3 is corrupt :
  the “fishes + birds + animals” is Esau’s joke – for that is absolutely NOT the theme here ,
  therefore “the people languish” is impossible : because this section is accusatory
  (and even an option like “but the land is nót mourning” is not sustainable) ;
  line :]

3 [an added line as corruption]                       [=’ask you : what are birds + fishes doing here..?’]
————————–
4 (..because..) (ak=ki) – no – man – (is) conténding [=’for eden’] ,                                       [‘line 1’]
no – man – disciplines (-himself) ,                                                                                            [=’Hos.5 + 10’]
[=but] (-instead,) [you who are-] [=my] people – (keep-) contending – [+with] [=mé] ! ;

 
(..therefore..) you (will) stumble – [+in] [+that] day ,                                                 [=’Revelation !’]
and the prophet [=’pastor’] – (will) stumble – (-together) with you ,        +                   [=’line 8’]
 
[+as] (..the adm-souls..) (am=nphsh)          +                                                                   [=’see line 17+18’]
(who will) [=nót] (lile=al) – (be) ‘in my image’ (dmh=dmuth) :         +              [=’same in Hos.10’]

Daarom treurt het land ,
en ieder die erin woont, verkommert , met de dieren van het veld en de vogels
in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen . Maar laat niemand
een rechtszaak voeren , laat niemand een ander ter verantwoording roepen ,
want uw volk is als zij die een priester aanklagen . Daarom zult u overdag struikelen .
Zelfs de profeet zal ’s nachts met u struikelen , en ik zal uw moeder uitroeien .

 • [=’we besloten dat niet alleen de tweede helft maar heel zin 3 corrupt is :
  de “vogels + vissen” is Esau’s slechte grap – want dat is absoluut NIET het thema hier ,
  ook “de mensen verkommeren” kan  niet : want deze sectie is beschuldigend
  (en zelfs een optie als “maar het land treurt niét” is niet houdbaar ;
  zin :]

3 [=toegevoegde zin als corruptie]                                [=’want wat doen vissen + vogels hier..?’]
———————–
4 (..omdat..) (ak=ki) geen man de controverse vóert [=’voor eden’] ,                                [=’zin 1’]
geen man disciplineert zichzelf ,                                                                                               [=’Hos.5 + 10’]

[=maar] (-in plaats daarvan,) voeren mijn mensen een controverse [=tegen] [=míj] ! ;
 
(..daarom..) zult u [+op] [+die] dag struikelen ,                                                             [=’Openbaring !’]
en de profeet [=’pastor’] zal (-samen) met u struikelen ,          +                                             [=’zin 8’]

 
[+als] (..de adm-zielen..) (am=nphsh)        +                                                                     [=’zie zin 17 + 18’]
die [+niét] (lile=al) ‘naar mijn beeld’ (dmh=dmuth) zullen zijn :      +  [= zelfde als in Hos.10’]

 
6-7-8
… want ‘naar het beeld’ is een gevolg van ‘de wet houden’ (=terugkeer naar eden) :
they-are-stilled people-of·me from·lack-of the·knowledge that you the·knowledge
you-reject and·I-am-rejecting·you from·to-serve-as-priest-of to·me and·you-are-forgetting
law-of Elohim-of·you I-shall-forget sons-of·you moreover I as·to-increase-of·them so they-sin
to·me glory-of·them in·dishonor I-shall-change sin-offering-of people-of·me they-are-eating
and·to depravity-of·them they-are-lifting-up soul-of·him
My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge,
I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law
of thy God, I will also forget thy children. As they were increased, so they sinned against me: [therefore] will I change their glory into shame. They eat up the sin of my people,
and they set their heart on their iniquity.

 • context : … because ‘in the image’ is a result of ‘keeping the law’ (=return to eden) :

line ,
“[+for] my people – destroy [=’by silence’] [+themsélves] – [=through] lack of – knowledge :
that=because – you – reject – (to have) understanding ,                    [=’about the eden theme’]
I (will) reject you – (to be) the priests (who will) serve – me ;         +     [=’title of the 144,000’]

 
[=likewise] , you (who) forget – the law [=’return to eden’] of – your deity ,
(..+as thus..) I (will) forget you – (who could have become) [=my] sons [=’as 144,000’] ;

——————–

 • [=’below :
  the ‘dishonor towards God’ means “souls who wón’t let themselves get saved” ;
  line :]

(..+because..) [=you] (do) – [=not] (ani=la) – (do) (..the góod (-thing)..) (rb=tub) ,      [=’Hos. 10’]
(..but..) (kn=ki) – [=you] (keep-) sinning [=’corrupt eden-life’] – to me ;
[+for] [=you] (keep on-) turning – [=my] glory (-kbd) – [=into] dishonor :             +

 
8 [+as] – the people – (who are)  – devoured – [+by] [+their] sin [=’corrupt eden-life’] ,
the ones (who do) [+not] – lift up – [=their] adm-soul – [=óut of] [+their] depravity [=’body !’] ;  

Mijn volk is uitgeroeid ,
omdat het zonder kennis is . Omdat ú de kennis verworpen hebt , heb ik u verworpen
om als priesters voor mij te dienen . Omdat u de wet van God bent vergeten ,
zal ik ook uw kinderen vergeten . Hoe talrijker zij werden , hoe meer zij tegen mij
zondigden . Ik zal hun eer inruilen voor schande . Zij eten de zonde van mijn volk ,
en zij verlangen naar hun ongerechtigheid .

 • [=’vervolg :]

“[+want] mijn mensen ruïneren [=’door stilzwijgen’] [+zichzélf] [=vanwege] gebrek aan kennis :
[=omdat] u het hebben van inzicht verwerpt ,                                                 [=’over het eden thema’]
zal ik u verwerpen om als priesters voor mij te dienen ;        +                 [=’titel van de 144,000’]

 
[=op dezelfde manier] , u die de wet [=’terugkeer naar eden’] van uw godheid vergeet ,
(..+zo..) zal ik u vergeten die [=mijn] zonen hadden kunnen worden [=’als 144,000’] ;

——————-

 • [=’beneden :
  de ‘oneer tegenover God’ betekent “zielen die zichzelf niet láten verlossen” ;
  zin :]

(..+omdat..) [=u] [=niet] (ani=la) (..het góede..) (rb=tub) doet ,                                              [=’Hos.10’]
(..maar..) (kn=ki) [=u] (blijft-) tegen mij zondigen [=’corrupt eden-leven’] ,
[+want] [=u] (blijft-) [=mijn] glorie [-maar] verdraaien in oneer :         +

 
8 [+als] de mensen die [+door] [+hun] zonde [=’corrupt eden-leven’] worden verslonden ,
degenen die [=hun] adm-ziel [+niet] [=úit] [+hun] ongerechtigheid [=’lichaam!’] opheffen ;   

 
9-10
… daarom :
and·he-becomes as·the·people as·the·priest and·I-visit on·him ways-of·him
and·actions-of·him I-shall-reverse to·him and·they-eat and·not they-are-being-satisfied
they-commit-prostitution and·not they-are-breaching-forth that ieue they-forsake
to·to-observe-of
And there shall be, like people, like priest: and I will punish them for their ways,
and reward them their doings. For they shall eat, and not have enough: they shall commit
whoredom, and shall not increase: because they have left off to take heed to the LORD.

 • context : … therefore :

line ,

 • [=’line 10 : als “to observe/watch/keep + (subject) + IEUE” ;
  line :]

“[+my] people – became – [just-] [=like] – the priests ;    [=’the latter should know better’]
(..therefore..) I (will) visit [=’to judge’] – their ways – [=upon] [=them] , 
[+as] returning – [=their] deeds – [=upon] [=their] (-own head) :          +                   [=’Hos.11’]

 
10 they (will be) consumed – (..for..) (u=ol) – they (have) – [+nót] – (..returned..) (shbo=shb) ,
[+as] [only-] (having) prostituted – and not – (having) broken forth ;                           [=’line 2’]
that=because – they (have) neglected        +
to observe – (..+the law [=’to return to eden’] of..) – IEUE ;          +                                   [=’Hos.10’]

En het zal zijn :
zoals het volk is, zo is de priester. Ik zal hem zijn wegen vergelden en hem voor zijn
daden laten boeten . Zij zullen eten, maar niet verzadigd worden , hoererij bedrijven,
maar zich niet uitbreiden, want zij hebben nagelaten de Heer te vereren .

 • [=’zin 10 : als “observeren/bewaren + (onderwerp) + IEUE” ;
  zin :]

“[+mijn] mensen zijn [net-] als de priesters geworden ;                 [=’die beter moeten weten’]
(..daarom..) zal ik hun wegen [=aan] hen bezoeken [=’om te oordelen’] ,
[+als] het doen terugkeren van [=hun] daden op [=hun] (-eigen hoofd) :      +         [=’Hos.11’]

 
10 zij zullen worden verslonden [=omdat] (u=ol) zij [+niét] (..zijn teruggekeerd..) (shbo=shb) ,
[+als] [alleen maar-] gehoereerd hebbend , [=zonder] uitgebroken te zijn ;                  [=’zin 2’]
[=want] zij hebben nagelaten         +
om (..+de wet [=’terugkeer naar eden’] van..) IEUE te observeren ;          +                    [=’Hos.10’]  

 
part II    [tricky type corruptions] —    deel II

 
11-12-13
… want zonder de profeten (-context) wordt het christelijk geloof prostitutie :
prostitution and·wine and·grape-juice he-is-taking-away heart people-of·me
in·wood-of·him he-is-asking and·stick-of·him he-is-foretelling for·him that spirit-of
prostitutions he-leads-astray and·they-are-committing-prostitution from·under
Elohim-of·them on summits-of the·mountains they-are-sacrificing and·on the·hills
they-are-fuming-incense under oak and·white-poplar and·terebinth that good
shade-of·her on·so they-are-committing-prostitution daughters-of·you
and·daughters-in-law-of·you they-are-committing-adultery
Whoredom and wine and new wine take away the heart. . My people ask counsel at their
stocks, and their staff declareth unto them: for the spirit of whoredoms hath caused [them]
to err, and they have gone a whoring from under their God. They sacrifice upon the tops of
the mountains, and burn incense upon the hills, under oaks and poplars and elms, because
the shadow thereof [is] good: therefore your daughters shall commit whoredom,
and your spouses shall commit adultery.
‘take away’ , H3947 laqach ‘to seize, fetch, acquire, receive , take [out or from or away]’ ;
‘staff’ , H4731 maqqel ‘staff,rod’ ; 1245 baqash ‘to seek’ ? ;
‘err’, H8582 thaah ‘to wander or lead astray, err, etc’ ;
‘under’ , H8478 thachath ‘under, instead of [and more]’ ;
‘spouses’, H3618 kallah ‘daughter in law’ ;

 • context : … because without prophets (-context) , christian faith will become prostitution :

line ,

 • [=’the red flag is Esau’s “oaks + polars + elms” , but since the entire context is about
  today’s believers WHO DON’T DO THAT , also the “stocks and staff” is corrupt
  (yet go ask any pastor : he will stubbornly – and like explaining it to a child ! –
  tell you his preprogrammed ‘explanation’ as the one Esau wanted him to have !) ;
  disclaimer :
  11-13 was so incredible corrupted ,                                          [11+12+13 : was totally corrupted]
  that yes the context is mostly restored ,
  but the syntax or individual terms may be adapted ;   [but context + syntax : 90% restored]     
  line :]

“[+their] [=’believers’] prostitution – (is) (..because..) (iim=ol)      +
(..the [scripture-] scroll..) (thirsh=sphr) – (was) taken away – [+from?] (..their heart?..) ;

 
12 (..+yet..)       +
my people – (have) [+not] – consúlted – his (..words [in right direction]?..) (ots=dbr?)
[=as] – [+not]  – (having) (..searched out?..) (maqql=baqsh) – [+what] he declared ;

 
that=because – [+their] prostitution – (has) led [+them] astray – [+from] [+my] spirit ,
[=as] the prostitution – [=of] (..their adm-soul..) (thchth=nphsh) – [+against] their deity :       +

 

 • [=’below 13 :
  after “their prostitution has led them astray” (even in KJV) now must follow a reason :
  ofcóurse “the salvation of the soul was by Christ” , just as it says here ,
  but then comes the second half of the line ;
  line :]

13 (..because..)      +
(..the salvation..) (rash=iash) [=for] – (..their adm-souls..) – (is) [+by] the sacrifice (mzbch=zbch),
[=as] (..the gift?..) (gboth=mttth) – (which was)  (………..), 
[=and] (..their heart?..) (lbne=lb) – (..(has) made an oath?..) (alh=alh) [+to it] ;              [=’line 2’]

 
that=but – (they have) [+not?] – (..remembered?..) (tsl=zkr?) – (..tsiun?..) (tub=tsun) ,
therefore – they (have) commited prostitution ,         +                                              [=’no ‘daughters’]
[=as] (..their adm-souls ?..) (kllh=nphsh?) – (which) commited idolatrous worship ;

Hoererij ,
wijn en nieuwe wijn nemen het hart in beslag . Mijn volk raadpleegt zijn hout ,
en zijn stok moet het hem bekendmaken . Want de geest van de hoererijen
heeft hen misleid , zodat zij in hoererij hun God verlaten . Op de toppen van de
bergen offeren zij , op de heuvels brengen zij reukoffers , onder eik , populier
en terebint , omdat hun schaduw goed is . Daarom bedrijven uw dochters hoererij ,
en plegen uw schoondochters overspel .

 • [=’beneden :
  zie Engels voor hoe totaal corrupt deze 11-13 was ;             [context + syntax : 90% hersteld]

“[+hun] [=’gelovigen’] prostitutie is (..vanwege..) (iim=ol)        +
(..de [schrift-] rol..) (thirh=sphr) die weggenomen is [+van?] (..hun hart?..) ;

 
(..+en toch..) 
hebben mijn mensen zijn (..woorden [in goede richting] ?..) (ots=dbr?) [+niet] geraadpleegd ,
[=als] het [+niet] (..uitzoeken?..) (maqql=baqsh) [+wat] hij verklaarde ;

 
[=omdat] [+hun] prostitutie [+hen] deed afdwalen [+van] [+mijn] geest ,
[=als] de prostitutie [=van] (..hun adm-ziel..) (thchth=nphsh) [+tegen] hun godheid :         +

————————-

 • [=’13 beneden :
  na “prostitutie deed hen afdwalen” (zelfs in KJV) moet nu de reden volgen :
  natúurlijk “is de verlossing van de ziel door Christus”, precies wat hier staat ,
  maar dan komt de tweede helft van de zin ;
  zin :]

13 (..omdat..)       +
(..de verlossing..) (rash=iash) [=voor] (..hun adm-zielen..) [+door] (..het offer..) (mzbch=zbch) is ,
[=als] (..de gift?..) (gboth=mttth) (die (………….) ,
[=en] (..hun hart?..) (lbne=lb) (..heeft er een eed tegen afgelegd?..) (alh=alh) ;   [=’zin 2’]

 
[=maar] zij hebben zich (..tsiun?..) (tub=tsun) [+niet] (..herinnerd?..) (tsl=zker?) ,
daarom hebben zij prostitutie bedreven ,                                                                       [=’geen ‘dochters’]
[=als] (..hun adm-zielen?..) (kllh=nphsh) die afgoderij pleegden ;                                             

 
14-15-16
… daarom een open uitnodiging : bij welke groep wilt u horen ..? :
not I-shall-visit on daughters-of·you that they-are-committing-prostitution and·on
daughters-in-law-of·you that they-are-committing-adultery that they with the·prostitutes
they-are-going-apart and·with the·hallowed-harlots they-are-sacrificing and·people not
he-is-understanding he-shall-flounder if committing-prostitution you ishral must-not-be
he-is-being-guilty Judah and·must-not-be you-are-entering the·Gilgal and·must-not-be
you-are-going-up Beth~Aven and·must-not-be you-are-swearing life ieue that as·young-cow
being-stubborn he-is-stubborn ishral now he-shall-graze·them ieue as·he-lamb
in·the·wide-place
I will not punish your daughters when they commit whoredom, nor your spouses
when they commit adultery: for themselves are separated with whores, and they sacrifice
with harlots: therefore the people [that] doth not understand shall fall. Though thou, Israel,
play the harlot, [yet] let not Judah offend; and come not ye unto Gilgal, neither go ye up
to Bethaven, nor swear, The LORD liveth. For Israel slideth back as a backsliding heifer:
now the LORD will feed them as a lamb in a large place.
‘separated’ , H6504 parad ‘to divide, to seperate’ ; [why not ‘breach’ -phrts ?] ;
‘fall’ , H3832 labat ‘ruined’ 3x = corrupt ;

 • context : … therefore an open invitation : which group you want to belong to ..? :
  …. syntax :
  1) line 15 : (-qdsh) ‘righteous’ ; Esau’s incredible stretch “the-hallowed-harlots”, grin ;
  2) line 15 : the “to swear (allegiance)” is positive , opposed to ‘oath, curse’ ;
  3) line 16 : ‘cow (or bull) or Ephraim” (-phr,-aphrm) are Esau’s favourites to use for ‘soul‘ ; 

line ,

 • [=’we skipped here most of dissecting Esau’s many corruptions  —
  you can see that “prostitution + idolatrous worship” is a dual-term ,
  the same as “the sacrifice as the gift” as Christ’s work ;        [14-16 : was totally corrupt]
  line :]

“(..therefore..) (la=lkn) – I (will) visit [=’to judge’]         +
[=upon] – (the ones who have) committed prostitution ,                                   [=’no ‘daughters’]
[=as] [=upon] – (..all..) (ki=kl) – (..the adm-souls..) – (who have) committed idolatrous worship ;
 
that=but – they – (who will have) (..broken forth..) (prd=phrts) ,                  [=’no ‘prostitutes’]
(will) (..become..) (om=eie) – (..the righteous ones..) (-qdsh) – [+through] – the sacrifice ;
[+as] (..the sons..) (om=bth) – (..whose..) (la=mi) – (..adm-soul..) – (hád) understanding ;
————————
15 (..+therefore..)         +                                                                                                       [=’no ‘Ishral + Judah’]
(it) must not be (am=la) – (-that) you – (would) commit prostitution ,
(..+so that..) – (..you..) – (will) nót (-la) – (be held) guilty ;          +                                [=’Hos.10+11’]
                                                                                                                                                [=’no ‘Gilgal + Beethoven’]
[=for] (it) must not be – (that) you (would) (..commit idolatrous worship..) (thlu=thnphne) ,
[=but] – (..instead..) (la=thchth) , (do) swear (-allegiance !) (-shbo) – [=to] (chi=ol) IEUE ! ;
 
16 that=because – (..the adm-soul..) (phr=nphsh) – (who will) [+nót] – (be) stubborn ,       +
IEUE – (will make) (..to live..) [=’eden-life’] (iro=chi)        +                                [<< Esau swapped ‘life’]
in [+her] (..righteous one..) [=’Original’] (rchb=qdsh) – [+in] [+that] time ; [=’within new body’]
Ik zal niet meer omzien
naar uw dochters omdat zij hoererij bedrijven , en naar uw schoondochters ,
omdat zij overspel plegen , want zij zonderen zich af met de hoeren ,
zij offeren met de tempelhoeren . Zo zal het volk dat geen inzicht heeft ,
ten val komen . Als u, Israël, hoererij wilt bedrijven , laat Juda toch niet
medeschuldig worden ! Kom toch niet naar Gilgal, ga niet naar Beth-Aven ,
en zweer niet : zo waar de Heer leeft ! Want Israël is opstandig als een
onhandelbare koe . Nu zal de Heer hen weiden als een lam in het ruime veld .

 • [=’zie Engels :]                                                                                                [14-16 : was totaal corrupt]

“(..daarom..) (la=lkn) zal ik degenen
die prostitutie bedreven hebben , bezoeken [=’om te oordelen’] ,           [=’geen ‘dochters’]
[=als] [het bezoeken van-] (..alle..) (ki=kl) (..adm-zielen..) die afgoderij hebben gepleegd ;

 
[=maar] zij die zullen zijn doorgebroken (prd=hrts) ,                                             [=’geen ‘hoeren’]
zullen (..de rechtvaardigen..) (-qdsh) (..worden..) (om=eie) [+vanwege] het offer ;
[+als] (..de zonen..) (om=bth) (..wiens..) (la=mi) (..adm-ziel..) (-wél) inzicht had ;

———————-
15 (..+daarom..)       +                                                                                                    [=’geen ‘Ishral + Judah’]
moet het niet zijn (am=la) (-dat) u prostitutie zou bedrijven ,
(..+opdat..) (..u..) niét (-la) schuldig zou worden gehouden ;        +                       [=’Hos.10 + 11’]

                                                                                                     [=’geen ‘Gilgal + Beethoven’]
[=want] het moet niet zijn (-dat) u (..afgoderij zou plegen..) (thlu=thnphne) ,
[=maar] (..in plaats daarvan..) (la=thchth) , zweer (-trouw !) [=aan] (chi=ol) IEUE ! ;

 
16 [=omdat] (..de adm-ziel..) (phr=nphsh) die [+niét] koppig zal zijn ,
IEUE [+in] [+die] tijd zal doen (..leven..) [=’eden-leven’]         +            [<< Esau switchte ‘leven’]
in [+haar] (..rechtvaardige..) [=’Origineel’] (rchb=qdsh) ;                               [=’in haar Origineel’]

 
17-18-19
slot : … want de zielen die terugkeerden zullen géen hoererij hebben bedreven :
one-being-joined-of grief-fetishes Ephraim leave-alone-you ! to·him he-is-withdrawn
grog-of·them to-commit-prostitution they-commit-prostitution they-love they-love
dishonor shielders-of·her he-bundled-up wind her in·wings-of·her
and·they-shall-be-ashamed from·sacrifices-of·them
Ephraim [is] joined to idols: let him alone. Their drink is sour: they have committed
whoredom continually: her rulers [with] shame do love, Give ye. The wind hath bound
her up in her wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices.
‘joined’ , H2266 chabar ‘to bind [by spell], join, unite’ ;
‘sour’, H3240 yanach , core : ‘to deposit’ ;
‘give ye’ , H4043 magan ‘shield’; gan ‘garden , -gaun ‘pomp’ ? ;

 • closing : … because the souls who returned will nót have committed harlotry :

line ,

 • [=’ofcourse the souls who did return were the SAME guilty – but that isn’t the point :
  the ‘sacrifice’ in line 15 is the same sacrifice of Christ ;
  after below lines , next chapter 5 will address “the sons being gravely disciplined” ;
  lines :]

“(..+because..) [now-] (..the adm-soul..) (aphrm=nphsh)          +
(is being) [spell-] bound – [+to] [+her] grievous idol [=’this body’] ,                    [=’see Hos.10’]
[+as] the one (having been) deposited – [=in] [=him] [=’body’] ;           +

—————————-                                                                                               [17-19 : was totally corrupt]
18 [+but] the ones [=’souls’]          +
(who will) – [+nót] – (have) retracted from – (..returning..) (sba=shb) [+to me] ,       
(will) [=nót] (zne=la) – (have) commited prostitution ;                                               [=’was 2x -zne’]

 
(..+because..) they (will have) loved – (..my glory..) (ebu=kbd) ,                                              [=’line 6’]
[+and] [=not] (qlun=la) – the dishonour – [+for themselves] :          +                   [=’was 2x -qlun’]

 
19 (..+therefore..) [+my] spirit – (will) bind up [=’heal’] – [=their] (..adm-soul..) (knph=nphsh) ,
[=as] the ones (who will) – [+nót] – (put) to shame , [=through] the sacrifice [=for] them .

Efraïm is verknocht aan de afgoden ;
Laat hem met rust ! Is hun drinkgelag voorbij, dan geven zij zich over aan hoererij .
Hun vorsten [let.: hun schilden] – een schande – houden van het woord : geef .
Wind heeft hen op zijn vleugels gebonden : zij zullen zich schamen vanwege hun offers .

 • [=’natuurlijk zijn de zielen die terugkeerden NET ZO schuldig – maar dat is het punt niet :
  het ‘offer’ in zin 15 is hetzelfde offer van Christus ;
  na volgende zinnen gaat hoofdstuk 5 over “het zwaar disciplineren van de zonen” ;
  zin :]                                                                                                                              [17-19 : was totaal corrupt]

 
“(..+want..) [nu-] is (..de adm-ziel..) (aphrm=nphsh)         +
[door hekserij-] gebonden [+aan] [+haar] afgodsbeeld [=’dit lichaam’] ,
[+als] degene die [=in] [=hem] [=’lichaam’] geplaatst is ;           +

 
18 [+maar] degenen [=’zielen’]           +
die zich [+niét] hebben teruggetrokken van (..de terugkeer..) (sba=shb) [+naar mij] ,
zullen [=géen] (zne=la) hoererij hebben gepleegd ;                                                           [=’was 2x -zne’]

 
(..+omdat..) zij mijn glorie zullen hebben liefgehad ,                                                                       [=’zin 6’]
[+en] [=niet] (lqun=la) de oneer [+voor zichzelf] :            +                                             [=’was 2x -lqun’]

 
19 (..+daarom..) zal [+mijn] geest [=hun] (..adm-ziel..) (knph=nphsh) genezen ,
[=als] degenen die [=niét] te schande worden gemaakt , [=vanwege] het offer (voor) hen .

 


16.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive