Hosea 5 : ons type lichaam :
als het onwillige werktuig
genaamd ‘Efraïm’ —
God zelf slaat de zonen
als hun ‘vuurproef’
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued , named : our type body :
as the unwilling device called ‘Ephraim’ —
God himself smites the sons
as their ‘fiery trial’ ;
theme :
many believers think (!) God made this body ,
and reject a theme like this as ‘gnostic’ –
but, different as gnostics, God rejects
this foul body altogéther : for the simple
reason that He wants his souls back into
the gorgious Originals he made ,
and this will happen starting with the sons ;
#1 :
though Hosea (Joshua) addresses Ishral ,
the context is ofcourse for all 144,000 ;
#2 :
the short chapter 3 is likely the prelude
to the content of this chapter ;
#3 :
the previous chapters 1-4 are very consistent
about ‘this foul body’ as main theme ,
rendering Esau’s corruptions here Invalid ;

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 01/ 9/ 2020
was partly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
… veel gelovigen denken (!) dat God dit lichaam maakte ,
en zullen een thema als dit als ‘gnostisch’ verwerpen —
maar , anders dan de gnostiek , verwerpt God dit vuile lichaam compléet :
om de simpele reden dat hij zijn zielen weer in hun prachtige Originelen terug wil zien ,
en dat zal beginnen met de zonen ;
#1 :
hoewel Hosea (Joshua) het huis Ishral adresseert , is de context natuurlijk alle 144,000 ;
#2 :
het korte hoofdstuk 3 is zeer waarschijnlijk de prelude tot de inhoud van dit hoofdstuk ;
#3 :
de vorige hoofdstukken 1-4 gaan consistent over dit vuile lichaam ,
wat maakt dat Esau’s corrupties hier ongeldig zijn ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 01/ 9/ 2020
was gedeeltelijk gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 5

1-2
vervolg : … de zonen zijn in een strik gevangen :                           
hear-you ! this the·priests and·attend-you ! house-of ishral and·house-of the·king
ֲgive-ear-you ! that for·you the·judgment that snare you-became to·Mizpah and·net-of
being-spread over Tabor and·slaying swervers they-make-deep and·I discipliner
for·all-of·them
Hear ye this, O priests; and hearken, ye house of Israel; and give ye ear, O house of the king;
for judgment [is] toward you, because ye have been a snare on Mizpah, and a net spread
upon Tabor. And the revolters are profound to make slaughter,
though I [have been] a rebuker of them all.
‘slaughter’ , H7819 shachat ‘to kill, slaughter’ ;
‘revolter’ , H7846 set ‘revolter’ 1x ; -sut ‘fall away’ 2x , unusual ;
‘profound’, H6009 amoq ‘deep’ ;

 • context : continued : … the sons are caught in a snare :                   

line ,

 • [=the ‘Mizpah + Tabor’ : Esau’s corruptions , see line 8 and 14 as why ,
  and the same is true for “king house” (while the common expression is always
  a dual – like “Judah + Jerusalem” etc , but never a triple) ;
  line :]

“hear you – this ! , (you) (..sons..) (knm=bnm) ,
and=as paying attention , (you) house – Ishral ;               [=’no ‘king house’: 3x = corrupt’]
that=for – you – (will be) judged ;

 
that=because – a snare – became – (..upon you..) ,                        
[=as] the net – (which is) spread – over – (..you..) :           +                     [=’this type body’]

 
[=you] (can) – (..not..) – (..rise up?..) (amq=qum?) – [+because of] the one killing you ,
(..therefore..) I – (will) discipline – [=you] ;                                               [=’or: ‘all of you ?’] 

(De vorsten en priesters van Juda bestraft en tot bekering geroepen)
Hoor dit, priesters ! sla er acht op, huis van Israël ! Neem ter ore, huis van de koning !
Want het gericht gaat u aan, omdat u een strik bent geworden voor Mizpa,
een uitgespannen net op de Tabor. De afvalligen zijn afgedaald om te slachten ,
maar ik zal een vermaning voor hen allen zijn .

 • [=’het ‘Mizpah + Tabor’ : Esau’s corrupties , zie 8 en 14 waarom ;
  zin :]

“hoor dit ! , (u) (..zonen..) (knm=bnm) ,
[=als] het ter ore nemend , (u) huis Ishral ;               [=’geen ‘koning huis’: 3x = corrupt’]
[=want] u zult geoordeeld worden ;
 
[=omdat] er een strik (..op u..) is gekomen ,
[=als] het net dat over [=u] is gespannen :            +                             [=’dit type lichaam’]
 
[=u] kunt (..niet..) (..opstaan?..) (amq=qum?) [+vanwege] degene die u afslacht ,
(..daarom..) zal ik [=u] disciplineren ;                                                            [=’of: u allen ?’]

 
3-4
… de moordenaar genoemd : als ‘Efraïm’ , dit lichaam vertegenwoordigend :
I I-know Ephraim and·ishral not he-is-suppressed from·me that now
you-cause-prostitution Ephraim he-is-defiled ishral not they-are-giving actions-of·them
to·to-return-of to Elohim-of·them that spirit-of prostitutions in·within-of·them and ieue
not they-know
I know Ephraim, and Israel is not hid from me: for now, O Ephraim, thou committest
whoredom, [and] Israel is defiled. They will not frame their doings to turn unto their God:
for the spirit of whoredoms [is] in the midst of them, and they have not known the LORD.

 • context : … the murderer mentioned : as ‘Efraim’ , representing this body :

line ,

 • [=’Hag.2 tells “how the soul is polluted the moment she touches flesh”
  (read: this body) ; 2) Esau added ‘spirit’ as nasty joke ;
  line :]

“[=you] (do) – [=not] (anki=la) – know – (…IEUE..)          +                           [=’see next line 4’]
[=as] (..the one..) hidden – from [=you] ,                                                         [=’from the soul’]
that=because – (right-) now – Ephraim [=’this body’] – (is) a prostitute ,
(making) (..your adm-soul..) – (to be) defiled ;                            [=’said literally in Haggai 2’]
 
[=his] [=’body’] deeds – (do) not – permit [=you] [=’soul’] – to return – to – [=your] deity ,
that=because – the prostitute – (..around..) [=you]          +                        [=’not: ‘spirit of..’]
(is causing) [=you] – (to) not – know – IEUE ;                                   [=’the body around you’]

Ikzelf ken Efraïm
en Israël is voor mij niet verborgen . Werkelijk, nu bedrijft Efraïm hoererij ,
Israël verontreinigt zich. Hun daden zijn er niet op gericht zich tot hun God te bekeren,
want de geest van hoererij is in hun midden, en de Heer kennen zij niet .

 • [=’Hag.2 zegt “hoe de ziel verontreinigd is op het moment dat ze vlees aanraakt”
  (lees: dit lichaam) ; 2) Esau voegde ‘geest’ toe , als zijn ranzige humor ;
  zin :]

“[=u] kent (..IEUE..) [=niet] (anki=la)             +                                          [=’zie volgende zin 4’]
[=als] (..degene die..) voor [=u] verborgen is ,                                                   [=’voor de ziel’]
[=omdat] op dit moment Efraïm [=’dit lichaam’] de hoer is ,
die (..uw adm-ziel..) verontreinigt ;                                         [=’letterlijk gezegd in Haggai 2’]

 
[=zijn] [=’lichaam’] daden laten u [=’als ziel’] niet toe om terug te keren tot uw godheid ,
[=omdat] de hoer (..rondom..) [=u]           +                                               [=’niet: ‘geest van..’]
maakt dat [=u] IEUE niet kent ;

 
5-6-7
… omdat de ziel – vanwege dit lichaam – vervreemd raakt van God :
and·he-answers pomp-of ishral in·faces-of·him and·ishral and·Ephraim
they-are-being-stumbled in·depravity-of·them he-stumbles moreover Judah
with·them in·flock-of·them and·in·herd-of·them they-shall-go to·to-seek-of ieue and·not
they-shall-find he-liberated-himself from·them in·ieue they-are-treacherous that sons
alien-ones they-generated now he-shall-devour·them new-moon with portions-of·them
And the pride of Israel doth testify to his face: therefore shall Israel and Ephraim fall
in their iniquity; Judah also shall fall with them. They shall go with their flocks and with
their herds to seek the LORD; but they shall not find [him]; he hath withdrawn himself
from them. They have dealt treacherously against the LORD: for they have begotten
strange children: now shall a month devour them with their portions.

 • context : … because the soul – through this body – becomes estranged from God :

line ,
“[=for] – the [physical-] pomp of – (..you..) – (..testifies..) (one=oud) – (..against you..) ,
[=as] Ephraim [=’this body’] – (which makes) [=you] to stumble – [=by] [=his] depravity ;    

 
(..because..) (tzn=ki) [yes-] you go – to seek – IEUE ,
[=but] – [=you] (do) – not – find [+him], [=for] – he withdraws himself – from [=you] ; 

 • [=’below 7 :
  the root (-bgd) is “treason” as well as “garment (as physicality)”;
  last line : the estranged sons cóuld be ‘devoured souls’ ;
  line :]

7 (..+for..) [=he] [=’body’] (is) treacherous [=’as body-garment’] – [=against] IEUE ,
(..therefore..) (ki=lkn) – [=he] [=’body’] brings forth – estránged – sons [=’souls’] ,        +

————————                                 [below : attempt]            
[=as] (..the one [=’body’] who..) devours (?) – (..the adm-soul?..) (chdsh=nphsh) – (…………) ; 
De trots van Israël
getuigt openlijk tegen hem . En Israël en Efraïm zullen struikelen om hun ongerechtigheid,
en met hen zal ook Juda struikelen. Met hun schapen en runderen zullen zij de Heer
gaan zoeken, maar zij zullen hem niet vinden : hij heeft zich aan hen onttrokken .
Zij hebben trouweloos gehandeld tegen de Heer, want zij hebben bastaardkinderen
verwekt. Nu zal de nieuwemaan hen met hun stuk land verteren !

 • [=’Efraïm zélf is ‘de ongerechtigheid’ :]

“[=want] de [fysieke-] trots van (..u..) (..getuigt..) (one=oud) (..tegen u..) ,
[=als] Efraïm [=’dit lichaam’] die [=u] laat struikelen [=door] [=zijn] ongerechtigheid ;

 
(..omdat..) [=u] IEUE [wel-] gaat zoeken ,
[=maar] [=u] vindt [+hem] niet , [=want] hij neemt afstand van [=u] ; 

 • [=’7 beneden : de wortel (-bgd) is “verraad” maar ook “kleed (als lichamelijkheid)” ;
  laatste zin : de vervreemde zonen kúnnen ‘verslonden zielen’ zijn ;
  zin :]

7 (..+want..) [=hij] [=’lichaam’] is verraderlijk [=’als lichaam-kleed’] [=tegen] IEUE ,
(..daarom..) (ki=lkn) brengt hij vervréemde zonen [=’zielen’] voort ,        +

———————–                                       [beneden : poging]
[=als] (..degene..) [=’lichaam’] die (..de adm-ziel?..) (chdsh=nphsh) verslindt (?) – (………..) ; 

 
8-9-10
… de ziel zal begrijpen dat ze gevangen is in dit lichaam :
blow-you ! trumpet in·the·Gibeah bugle in·the·Ramah raise-a-shout-you !
Beth~Aven behind·you Benjamin Ephraim to·desolation she-shall-become in·day-of
correction in·tribes-of ishral I-make-known one-being-faithful they-become chiefs-of
Judah as·ones-moving-away-of boundary on·them I-shall-pour-out as·the·waters
rage-of·me
Blow ye the cornet in Gibeah, [and] the trumpet in Ramah: cry aloud [at] Bethaven,
after thee, O Benjamin. Ephraim shall be desolate in the day of rebuke: among the tribes
of Israel have I made known that which shall surely be. The princes of Judah were like them
that remove the bound: [therefore] I will pour out my wrath upon them like water.
‘remove’ , H5253 nasag ‘remove’ ; -sug ‘turn [back or away]’ ;

 • context : … the soul will understand that she is imprisoned in this body :

line ,

 • [=’first line 8 : Esau added the line with all the localities to suggest that the theme
  is “the region called Ephraim” – instead of representing an attribute ;
  it can hardly be ‘a corrupted line’ because the impossible roots ,
  while the actions (‘trumpet blowing’) are totally foreign to the running theme ;
  line :]

8    [almost sure an added line as corruption]
 
9 (..+but..) Ephraim [=’this body’] – (will) be – desolate – in the day of – correcting [+you] ,
in=when – I (will) make – (..the sons..) of – Ishral – to know – (what is-) belief :

 
[+for] – (..your adm-soul?..) – (will) be        +
[=like] – (..the captive?..) (gbl=gl?) – turning away (?) – [=from] (..him [=’body’]?..) ,
(..+when) – I (will) pour out – my anger [=’crossing-over’] – (..upon you..) ;         +

Blaas de bazuin in Gibea ,
de trompet in Rama, sla alarm in Beth-Aven : achter u, Benjamin !
Efraïm zal tot een woestenij worden op de dag van de bestraffing. Onder de stammen
van Israël maak ik bekend wat zeker is. De vorsten van Juda zijn als verleggers van
grenzen . Over hen zal ik mijn verbolgenheid uitstorten als water .

 • [=’eerste zin 8 : Esau voegde de zin met allemaal plaatsen toe om zo te suggereren
  dat het thema “de regio genaamd Efraïm” is – in plaats van het attribuut ;
  het kan moeilijk ‘een gecorrumpeerde zin’ zijn vanwege de onmogelijke wortels ,
  terwijl de acties (‘trompet blazen’) totaal niet passen bij het doorlopende thema ;
  zin :]

8 [bijna zeker een toegevoegde zin als corruptie]
 
9 (..+maar..) Efraïm [=’dit lichaam’] zal desolaat zijn       +
op de dag dat [=u] gedisciplineerd zult worden ,
[=wanneer] ik (..de zonen..) van Ishral zal doen begrijpen (wat) geloof is :

 
[+want] (..uw adm-ziel?..) zal [=als] (..de gevangene?..) (gbl=gl) zijn        +
die zich af zal keren (?) [=van] (..hem [=’lichaam’]?..) ,
(..+wanneer..) ik mijn woede (..over u..) uit zal gieten ;         +

 
11-12-13
… want dit lichaam is gewoon corrupt tot op het bot :
being-extorted Ephraim being-bruised-of judgment that he-is-disposed he-goes
after instruction and·I as·the·moth to·Ephraim and·as·the·rottenness to·house-of Judah
and·he-is-seeing Ephraim illness-of·him and·Judah malady-of·him and·he-is-going Ephraim
to Assyria and·he-is-sending to king Jareb and·he not he-is-being-able to·to-heal-of to·you
and·not he-is-curing from·you malady
Ephraim [is] oppressed [and] broken in judgment, because he willingly walked after the commandment. Therefore [will] I [be] unto Ephraim as a moth, and to the house of Judah as rottenness. When Ephraim
saw his sickness, and Judah [saw] his wound, then went Ephraim

to the Assyrian, and sent to king Jareb: yet could he not heal you, nor cure you of your wound.
‘commandment’, H6673 tsav ‘order, precept’, used only in the ‘line upon line’ ;
‘moth’ , H6211 ash ‘moth’ ;
‘rottenness’, H7538 raqab ‘rotten(-ness)’ ; -raqeb , same ;

 • context : … because this body is simply corrupt to the bone :

line ,

 • [=’line 12 may be inserted by Esau : see how it is similar to (next) line 14 ,
  and also note how Esau enjoyed his “I am rottenness (to the house)” ;
  line 13 : note how “illness + healing + wound” belong together ,
  meaning he added nonsense as ‘Assyria and king and Jareb’ (see line 8 as why) ;
  line :]

“(..+then..) Ephraim [=’this body’] – (will be) oppressed ,                    [11-13 was corrupt]
[+as] (being) crushed – (under-) judgment ;
that=because – he [=’body’] – (is) [+not] – WILLing – (..to follow..) – (..a right concept..) ;

 
12 (..therefore..) – (..the fire..) (ash=ash) – (will be) [=against] Ephraim ,
[who is-] [=as] the rottenness – to (..your adm-soul?..) ;                       [<< 12: inserted ?]

 
[=for] – Ephraim [=’body’] – (does) [+not] – see – his illness :  [=’skipped: Assyria +Jareb’]
he – (is) not – able – to heal – you ,
[=nor] – (can) cure – [+you] from your – wound ;        +         [=’he himsélf is the wound !’]

Efraïm is onderdrukt ,
zijn recht verbroken, want hij heeft het zo gewild : hij heeft gewandeld overeenkomstig
het gebod . Daarom ben ik voor Efraïm als een mot , en voor het huis Juda als een
verrotting . Toen Efraïm zijn ziekte zag en Juda zijn gezwel, ging Efraïm naar Assyrië
en stuurde hij boden naar koning Jareb . Maar die zal u niet kunnen genezen ,
en van u het gezwel niet wegnemen .

 • [=’zin 12 mag door Esau zijn toegevoegd : zie hoe het lijkt op (volgende) zin 14 ,
  en merk op hoe hij zijn “ik ben verrotting (voor het huis)” prachtig vond ;
  vers 13 : let op hoe “ziekte + genezen + wond” bij elkaar horen , en dat betekent
  dat hij de onzin als “Assyrie en koning en Jareb” toevoegde (zie vers 8 waarom) ;
  zin :]

“(..+dan..) zal Efraïm [=’dit lichaam’] onderdrukt worden ,               [11-13 : was corrupt]
[+als] gebroken worden (onder-) het oordeel ;
[=omdat] hij [=’lichaam’] (..een juist concept..) [+niet] WIL (..volgen..) ;

 
12 (..daarom..) zal (..het vuur..) (ash=ash) [=tegen] Efraïm zijn ,
[die-] [=als] de verrotting [-is] voor (..uw adm-ziel?..) ;                    [<< 12 : toegevoegd ?]

 
[=want] Efraïm [=’lichaam’] ziet zijn ziekte [+niet] :        [=’weggelaten: Assyrie + Jareb’]
hij is niet in staat om u te genezen ,
[=noch] kan hij [+u] van uw wond genezen ;         +                         [=’hij is zélf de wond !’]

14-15
slot : … daarom zal God zelf dit lichaam (mentaal-) onderdrukken :
that I as·the·black-lion to·Ephraim and·as·the·sheltered-lion to·house-of Judah I I
I-shall-tear-to-pieces and·I-shall-go I-shall-carry-off and·there-is-no one-rescuing
I-shall-go I-shall-return to placeri-of·me until which they-are-pleading-guilty
and·they-seek faces-of·me in·the·narrow-position to·them they-shall-seek-early·me
‘lion’, H7826 shachal ‘[fierce] lion’, but is a negative root ;
For I [will be] unto Ephraim as a lion, and as a young lion to the house of Judah: I, [even] I,
will tear and go away; I will take away, and none shall rescue [him]. I will go [and] return
to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face:
in their affliction they will seek me early.

 • closing : … therefore God himself will (mentally-) oppress this body :

line ,

 • [=’ofcourse there are many people suffering from physical or mental reasons ,
  but the context is here “the soul discovering that this body is her enemy”
  (and also linked to the Attribute she carries – see “who are the 144,000” in index) ,
  with the goal ‘to understand prophets’ : because that is always first ;
  line :]

“(..therefore..) (ki=lkn) – I (will be) – [=like] (..a lion..) – [=against] Ephraim [=’this body’] ,
as a young lion – [=against] (..the sons..) (bth=bn) of – (..Ishral..) ; 
(..for..) (anki=ki) – I – (will) tear to pieces , I (will) (..devour..) (alk=akl) – [+and] I (will) carry off ,
and there-(will be)-no – one rescuing ;                                                                                [=’sic’]

 
(..and..) I (will) – (..not..) (alk=al) – undo (it) [=stop it]           +             [=’lit : ’return upon it’]         
until – they [=’as souls’] admit they are guilty , and (will) seek – my face ,
[+as] seeking me earnestly – [=because of] their – affliction .     

Want ik zal voor Efraïm
zijn als een felle leeuw, voor het huis Juda als een jonge leeuw. Ik, ik verscheur en ga ;
ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats ,
totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken . In hun benauwdheid
zullen zij mij ernstig zoeken .

 • [=’natuurlijk lijden er veel mensen vanwege mentale of fysieke redenen ,
  Maar de context hier is “de ziel ontdekkend dat haar lichaam vijandig is”
  (en ook gelinkt aan het Attribuut dat zij draagt – zie “wie zijn de 144,000” in index) ,
  Met als doel om ‘de profeten te begrijpen’ : want dat komt altijd als eerste ;
  Zin :]

“(..daarom..) (ki=lkn) zal ik [=als] (..een leeuw..) [=tegen] Efraïm [=’dit lichaam’] zijn ,
als een jonge leeuw [=tegen] (..de zonen..) (bth=bn) van Ishral ; 
(..want..) ik zal in stukken scheuren , ik zal (..verslinden..) (alk=akl) [+en] ik zal wegslepen ,
en er-zal niemand zijn die redt ;                                                                                            [=’sic’]

 
(..en..) ik zal het (..niet..) (alk=al) ongedaan maken [=stoppen]   +  [=’let.: erop terugkomen’]
totdat zij [=’als zielen’] toegeven dat zij schuldig zijn , en mijn aangezicht zullen zoeken :
[+als] mij serieus zoekend [=vanwege] hun benauwdheid .  

 


01.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive — het-Report