Hosea 6 : ons type lichaam :
de geslagen zonen worden
gered ‘op de derde dag’ ,
maar Jacob blijft
zichzelf beheksen
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued , named : our type body :
the smitten sons will be rescued
‘at the third day’, but Jacob keeps on
behexing himself ;
theme :
paired with previous chapter 5 —
the sons were smitten so that they would
recognize God , as through the prophets ,
as opposed to Jacob who has cut himself
off from the prophets
(this is the ‘mystery of lawlessness’ theme)
#1 :
the term ‘Ephraim” :
often used in these Hosea chapters ,
technically as “representing the situation
of the adm-soul imprisoned in this foul body’
(where the concept ‘Esau’ refers more to
the literal ape-body , inhabited by a
non-adamite soul) ;
# 2 :
though Hosea (Joshua) addresses Ishral ,
the context is ofcourse for all 144,000 ;

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 02/ 9/ 2020
was partly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
… behoort bij vorig hoofdstuk 5 , of beter ‘is een direct gevolg daarvan’ ;
de zonen werden geslagen om zo God te herkennen , door middel van de profeten ,
tegengesteld aan Jacob die zichzelf van de profeten heeft afgesneden
(dit is het lastige thema van ‘het mysterie van wetteloosheid’ in het NT) ;
# 1 :
hoewel Hosea (Joshua) het huis Ishral adresseert , is de context natuurlijk alle 144,000

opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 02/ 9/ 2020
was gedeeltelijk gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 6

1-2-3
vervolg : … de geslagen zonen wachten op hun verlossing – in ‘het derde jaar’ :
go-you ! and·we-shall-return to ieue that he he-tore-to-pieces and·he-shall-heal·us
he-is-smiting and·he-shall-bind-up·us he-shall-make-alive·us from·two-days in·the·day
the·third he-shall-raise-up·us and·we-shall-live to·faces-of·him and·we-shall-know
we-shall-pursue to·to-know-of ieue as·dawn being-established coming-forth-of·him
and·he-shall-come as·the·downpour to·us as·latter-rain he-is-directing land
Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten,
and he will bind us up. After two days will he revive us: in the third day he will raise us up,
and we shall live in his sight. Then shall we know, [if] we follow on to know the LORD:
his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain,
as the latter [and] former rain unto the earth.

 • context : continued : … the smitten sons wait for their redemption – in ‘the third year’ :

line ,

 • [=’compare “in the third year of the report the land will go dark” (Jeremiah) ;
  line :]

“we (have) returned – to – IEUE ,                                                            [=’following ch.5’]
(..and..) [yes-] he – tore [+us] up to pieces , [=but] he (will) heal us ;
(..+though..) he (has) smitten us , he (will) bind us up ;

 
[+for] he (will make) us to live [=’eden-life’] – [=after] two days :
in – the third – day – he (will make) us to arise ,
and we (will) live [=’eden-life’] – before his countenance ;          [=’in the other reality’]

 
3 [=for] we (had) understood – (that) we (had to) pursue – to know – IEUE ,
(in order for-) [=us] to go forth – as (sure as-) he [=IEUE] establishes – the (..dawn..) ,

 
[=for] he (will) come – to us – as (sure as-) the rainshower ,
as the latter – (and) former rain – (to) the land ;                             [=’see closing line 11’]

(Israël’s boete)
Kom, laten wij terugkeren naar de Heer, want hij heeft ons verscheurd,
maar hij zal ons genezen ; hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden .
Na twee dagen zal hij ons levend maken, op de derde dag zal hij ons
doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven . Dan zullen wij kennen,
wij zullen ernaar jagen de Heer te kennen ! Zijn verschijning staat vast als
de dageraad . Ja, hij komt naar ons toe als de regen , als de late regen ,
die het land natmaakt .

 • [=’vergelijk “in het derde jaar van het report zal het land donker worden” (Jer.) ;
  zin :]

“wij zijn teruggekeerd naar IEUE ,        +                                            [=’volgend op hfdst.5’]
(..en..) [ja-] hij heeft [+ons] verscheurd , [=maar] hij zal ons genezen ;
(..+hoewel..) hij ons heeft geslagen , zal hij ons verbinden ;

 
[+want] hij zal ons doen leven [=’eden-leven’] [=na] twee dagen :
op de derde dag zal hij ons doen oprijzen ,
en wij zullen leven [=’eden-leven’] voor zijn aangezicht ;    [=’in andere werkelijkheid’]

 
3 [=want] wij hadden begrepen dat wij het kennen van IEUE moesten najagen ,
(opdat-) [=wij] voort zullen gaan (zo zeker-) als hij [=IEUE] (..de morgen..) veroorzaakt ,

 
[=want] hij zal naar ons toe komen (zo zeker-) als de regenbui ,
zoals de vroege en de late regen (voor) het land ;                                      [=’zie slotzin 11’]

 
part II   —   deel II

 
4-5-6
… maar Jacob (alle zielen die gered worden) maakt zichzélf een gevangene :
what ? I-shall-do to·you Ephraim what ? I-shall-do to·you Judah and·kindness-of·you
as·cloud-of morning and·as·the·night-mist one-being-early one-going-away on·so
I-hew in·the·prophets I-kill·them in·sayings-of mouth-of·me and·judgments-of·you light
he-is-coming-forth that kindness I-desire and·not sacrifice and·knowledge-of Elohim
from·ascent-offerings
Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? for your goodness
[is] as a morning cloud, and as the early dew it goeth away. Therefore have I hewed [them]
by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy judgments [are as]
the light [that] goeth forth. For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge
of God more than burnt offerings.
‘hewed’ , H2672 chatsab ‘to hew, dig, cut stone’ ; [=cheber ‘spell’ from line 9?] ;

 • context : … but Jacob (all to-be saved souls) is imprisoning himsélf :
  … syntax :

the ‘hewing’ must be ‘cut off’ (-krth) ;
just like ‘the dawn’ in line 3 is the negative (-shchr) instead of (-bqr) ;
line ,

 • [=’first line 4 :
  ‘the sons will be saved’ was the previous theme , now must follow a juxtaposition ,
  and because of the syntax in part II we opt that Jacob imprisons HIMSELF :
  instead of the “pursuing to know” in lines 1-3 , the opposite happens here ,
  so Jacob ‘must be doing wrong to himself’, rather than ‘do to God’ ;
  line :]

“(..+but..) what – (will) (..Jacob..) – do ,                                             [=’all to-be saved souls’]
(..+and..) (..how..) – (will) (..the people..) – (..(be) saved?..) (osh=iash) ? ;
[=for] [=their] kindness – (is) [shallow-] as – a morning – cloud ,
[=as] the early – dew – going away ;

———————–
5 (..because..) (kn=ki) – [=they] (have) (..cut (-themsélves) off..) – [=from] the prophets ,
 
(..+therefore..) [=they] kill (-themsélves) – [=by] the sayings of – [=their] (-own) mouth ,
[=as] – [+not] – (having) the right perception – (by which) light – comes forth ;

———————–
6 that=because – I [=IEUE] desire – kindness [=’eden-character’] – (..instead of..) – sacrifices ,
[=as] the kowing of – [+their] deity – (..instead of..) ascent offerings [=’prayers, likely’] ;

Wat zal ik u doen, Efraïm ?
Wat zal ik u doen, Juda ? uw goedertierenheid is als een morgenwolk ,
als dauw die vroeg optrekt en weggaat . Daarom heb ik op hen ingehakt door
de profeten, ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond; en de oordelen
over u zullen voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in goedertierenheid
en niet in offer, in kennis van God meer dan in brandoffers ! 

 • [=’eerste zin 4 :
  ‘de zonen worden gered’ was het vorige thema , nu moet een tegenstelling volgen ,
  en vanwege de syntax in deel II moet het zijn dat Jacob ZICHZELF gevangen houdt :
  in plaats van het ‘najagen om te kennen’ in 1-2 gebeurt hier het tegenovergestelde ,
  dus ‘Jacob moet iets verkeerds aan zichzelf doen’, niet zozeer ‘tegen God’ ;
  zin :]

“(..+maar..) wat zal Jacob doen ,                                           [=’alle zielen die gered worden’]
(..+en..) (..hoe..) zullen (..de mensen..) (..gered worden?..) (osh=iash) ? ;
[=want] hun vriendelijkheid is [oppervlakkig-] als een morgenwolk ,
[=als] de vroege dauw die wegtrekt ;

———————-
5 (..omdat..) (kn=ki) [=zij] (-zichzélf) (..afgesneden hebben..) [=van] de profeten ,
 
(..+daarom..) doden [=zij] (-zichzélf) [=door] de uitspraken van [=hun] (-eigen) mond ,
[=als] het [+niet] hebben van de juiste perceptie (waardoor) licht tevoorschijn komt ;

———————-
6 [=omdat] ik [=IEUE] vriendelijkheid [=’eden-karakter’] verlang (..in plaats van..) offers ,
[=als] het kennen van [+hun] godheid (..in plaats van..) opstijg-offers [=’gebeden’]

 
7-8-9
… vervolg :
and·they as·human they-trespass covenant there they-are-treacherous in·me
Gilead town-of ones-contriving-of lawlessness crooked from·blood and·as·to-tarry-of
man raiding-parties joining-of priests way they-are-murdering Shechem·ward that
mischief they-do
But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously
against me. Gilead [is] a city of them that work iniquity, [and is] polluted with blood.
And as troops of robbers wait for a man, [so] the company of priests murder in the way
by consent: for they commit lewdness.
‘polluted’, H6121 aqob ‘crooked [of heart], deceitful’ 2x ; [=iaqb as Jacob?] ;
‘blood’, -dam , or H1823 -demuth ‘likeness [of God’] ? ; other ? ;
‘wait’, H2442 chakah ‘wait for, long for’, a few ; -chakah ‘carve, engrave, portray’ ;
‘troops of robbers’ , H1416 gedud ‘band, troop, raiders (bandits)’ ;
‘company’ , H2267 cheber ‘spell, sorcery’ ;
‘murder’ , H2573 ratsach ‘to murder, murderer’ ;
‘by consent’ , H7927 shekem ; town name ; -shekem ‘shoulder’ ; [shkm = early , per line 4?] ;
‘lewdness’, H2154 zimmah ‘lewdness, immorality, wickedness’ by mixing eden and matrix ;

 • context : continued :
  … syntax :
  Esau swapped ‘man’(-ish) for ‘human’ (-adm) to cover up the ‘saved’ (iash) ;

line ,

 • [=’in prophets , “the covenant” is always “the return of eden”;
  for “murdering the words” (rather than ‘way’) see also hR-introduction ;
  line :]

“[=but] – (..each..) – (of) [=them] – transgresses – the covenant ,    [=’the return of eden’]
(..because..) (shm=ki) – they betray [=’by garment-body’] – (..themsélves..) ;

 
8 (..+for..) (..the people..) – work  – lawlessness ,                                     [=’law = the return’]
[+as] – (..Jacob..) (aqob=iaqb) – (who is) (..imprisoning (-himself) ?..) (Gilad=gl) :        +

————————-
[=’below 8 : the context is restored , but “the troop of robbers” is most negative :
because of similar corruption (-gdud) in chapter 7 , the word can have been ‘adm-soul’ ;
line :]
9 [+their] (..adm-soul..) waits [-and longs] for – (..(to be) saved..) (aish=iash) ,
[+as] the spelled – (..people..)         +                                                                                    [=’sic !’]
(who are) (-themselves) – murdering – (..the words [in right direction]..) ;               (drk=dbr)       
that=because – they do – immorality ;                                   [=’connecting eden with matrix’]

Zíj hebben echter als Adam
het verbond overtreden . Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover mij .
Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht, het is vol bloedsporen . Zoals roversbenden
op iemand wachten, zo is het gezelschap van priesters. Zij moorden op de weg naar Sichem.
Werkelijk, zij gedragen zich schandelijk .

[=’in profeten is “het verbond” altijd “de terugkeer van eden”;
voor “het vermoorden van woorden” (beter dan ‘weg’) zie hR-introductie ;
zin :]
“[=maar] (..ieder..) (van) [=hen] overtreedt het verbond ,            [=’de terugkeer van eden’]
(..omdat..) (shm=ki) zij verraad aan (..zichzélf..) plegen ;

 
9 (..+want..) (..de mensen..) bedrijven wetteloosheid ,                             [=’wet = terugkeer’]
[+als] (..Jacob..) (aqob=iaqb) die (..(-zichzelf) gevangen houdt ?..) (Gilad=gl) :          +

———————–

 • [=’zin 8 beneden : de context is gerestaureerd ,  maar ‘roversbende’ is wel érg negatief :
  vanwege dezelfde corruptie (-gdud) in hoofdstuk 7 mag de term hier ‘adm-ziel’ zijn ; 
  zin :]

9 [+hun] (..adm-ziel..) wacht [-en verlangt] om (..verlost te worden..) (aish=iash) ,
[+als] de betoverde mensen         +                                                                                       [=’sic !’]
die (-zelf) de (..woorden [in goede richting]..) vermoorden ;                                         (drk=dbr)
[=omdat] zij immoraliteit uitvoeren ;                                        [=’eden verbindend met matrix’]

 
10-11
slot : … de zonen zullen deze aarde verlaten :
in·house-of ishral I-see horrible-thing there prostitution to·Ephraim he-is-defiled ishral
moreover Judah he-is-set harvest for·you in·to-reverse-of·me captivity-of people-of·me
I have seen an horrible thing in the house of Israel: there [is] the whoredom of Ephraim,
Israel is defiled. Also, O Judah, he hath set an harvest for thee,
when I returned the captivity of my people.
‘horrible thing’, H8186 sharuwrah ‘horrible thing’ 3x Jer. ; seems valid ;

 • context : closing : … the sons will leave this earth :

line ,
“(..+but..) I (do) – [+not] – see – these – horrible things – in (..the sons..) of – Ishral ,
[+as] the prostitution of – Ephraïm [=’this body’] – (which) defiles – (..the adm-soul..) ;

 
(..therefore..) (gm=lkn) – you (are) – appointed – [+as] the harvest ,
[=when] I (will) undo [=’reverse’] – the captivity of – my (..sons..) .

In het huis van Israël
zie ik afschuwelijke dingen : daar is de hoererij van Efraïm, Israël heeft zich
verontreinigd. Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd , wanneer ik een
omkeer breng in de gevangenschap van mijn volk .

“(..+maar..) ik zie deze afschuwelijke dingen [+niet] [=bij] (..de zonen..) van Ishral ,
[+als] de hoererij van Efraïm [=’dit lichaam’] die (..de adm-ziel..) verontreinigt ;

 
(..daarom..) (gm=lkn) bent u bestemd [=als] de oogst ,
[=wanneer] ik de gevangenschap van mijn (..zonen..) ongedaan maak [=’omkeer’] .

 


02.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive