Hosea 7 : ons type lichaam :
het gevaar voor hen
die ‘Christocentrisch’ zijn
maar het concept Eden
niet (willen) begrijpen
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued , named : our type body :
the danger for those who are
‘Christocentric’ but who do not (want to)
understand the concept of Eden ;
theme :
after previous chapter 6 about the sons ,
now the situation of believers is addressed
in context of the horror of Revelation —
it does NOT say that ‘who believes in Christ
will not be saved (as soul)’ ,
but it’s about ‘escaping Revelation – or not’;
context :
so important is this theme , that God spent
three chapters (6, 7 and 8) to make the point :
this chapter is like an introduction to next 8
and shows how the ‘but I am born-again’
type thinking can cause much grief ;
timeframe :
chapters 6, 7 and 8 are ‘our days’, per context
(comp. the ‘mystery of lawlessness’ theme)

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 05/ 9/ 2020
sections were partly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
… vorig hoofdstuk ging over de zonen die ontsnappen ;
nu wordt de situatie van gelovigen geadresseerd in de context van Openbaring  —
het zegt NIET dat “wie in Christus gelooft niet gered zal worden (als ziel)”,
maar het thema is nog steeds : “ontsnappen aan Openbaring – of niet”;
context :
zo belangrijk is dit thema , dat God drie hoofdstukken aan dit thema wijdde ,
en dit 7 is de introductie van het volgende hoofdstuk 8 ;
tonend hoe “ik geloof dus mij kan geen (fysiek-) leed overkomen” een leugen is ,
voornamelijk in verband met het vaak verkeerd begrepen concept ‘de Opname’ ;
tijdsbestek :
hoofdstukken 6 , 7 en 8 gaan – per context – over onze tijd
(vergelijk het thema ‘het mysterie der wetteloosheid’) ;  

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 05/ 9/ 2020
was gedeeltelijk gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 7

1-2
vervolg : … nu over de gelovigen die de schrift verkeerd begrijpen :
as·to-heal-of·me to·ishral and·he-is-revealed depravity-of Ephraim and·evils-of
Samaria that they-contrive falsehood and·thief he-is-entering and·he-emerges
raiding-party in·the·street and·no they-are-saying in·heart-of·them all-of
evil-of·them I-remember now they-surround·them actions-of·them in-front-of
faces-of·me they-become
When I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was discovered,
and the wickedness of Samaria: for they commit falsehood; and the thief cometh in,
[and] the troop of robbers spoileth without. And they consider not in their hearts
[that] I remember all their wickedness: now their own doings have beset them about;
they are before my face.                                       
‘spoileth’ , H6584 pashat ‘to strip [down], invade, etc’ ;

 • context : continued : … now about believers who misunderstand scripture :

line ,

 • [=’previous chapter was about “the sons leaving earth”,
  and the same theme runs on here – namely “the escape” ;
  note how the “thief” represents an illegal action , and compare John 10:1 ;
  the context is here “wanting to be saved – without caring about eden” ;
  line :]

“[=and] [=I] (would have) healed – (..my people..) [=’christians’] ,
[=but] – the depravity of – (..Jacob..) – (is) revealed – [=as] [+his] (..great..) – evil :

 
that=because – they work – falsehood [=’inversion’] ,
(wanting-) to enter – [+like] a thief ,                                                     [=’read : ‘the rapture’]
[=as] a troop of robbers – (wanting-) to invade – outside ;                      [=’away of earth’]

 
[=but] – they (do) not – say – in their heart           +
[=whether] (km=am) I (could) – remember – their evil [-intent] ;       [=’be against them’]
[=for] (othe=ath) – their (-own) doing – surrounds them ,                   [=’cleaves to them’]
[+as] (being) in front of – my face – (..constantly..) (eiu=oud) ;

(God’s antwoord op Israël’s boetedoening)
Zodra ik Israël genees , worden de ongerechtigheden van Efraïm
en de slechte daden van Samaria openbaar, want zij plegen bedrog . Een dief breekt in ,
een roversbende plundert op de straat. Maar zij zeggen niet in hun hart dat ik al hun
kwaad in gedachten houd. Nu dan, hun daden omringen hen,
ze zijn voor mijn aangezicht bedreven . 

 • [=’vorig hoofdstuk ging over “de zonen die de aarde verlaten” ,
  hier loopt dit thema door – namelijk “het ontsnappen” ;
  merk op hoe “de dief” een illegale actie vertegenwoordigt , en vgl Johannes 10:1 ;
  de context hier is “gered willen worden – zonder zich om eden te bekommeren” ;
  zin :]

“[=en] [=ik] zou (..mijn mensen..) [=’christenen’] genezen hebben ,
[=maar] de ongerechtigheid van (..Jacob..) is geopenbaard [=als] [=zijn] (..grote..) kwaad :

 
[=omdat] zij bedrog [=’inversie’] plegen ,
binnen (willen-) komend [+als] een dief ,                                                  [=’lees: ‘de Opname’]
[=als] een bende rovers die het daarbuiten (-willen) binnenvallen ;      [=’buiten de aarde’]

 
[=maar] zij zeggen niet in hun hart           +
[=of] ik mij (-wellicht) hun kwade bedoeling zou herinneren ;                   [=’tegen hen zijn’]
[=want] (othe=ath) hun (-eigen) daad omringt hen ,                                     [=’kleeft hen aan’]
[+als] (..het constant..) (eiu=oud) voor mijn aangezicht zijn ;  

 
3-4-5
… want ‘hun eigen interpetatie van de bijbel’ maakt hen schuldig :
in·evil-of·them they-are-rejoicing king and·in·dissimulations-of·them chiefs
all-of·them ones-committing-adultery like stove consuming from·one-baking
he-is-ceasing from·to-rouse from·to-knead-of dough until to-leaven-of·him
day-of king-of·us they-are-ill chiefs fury-of from·wine he-draws-forth
hand-of·him with ones-mocking
They make the king glad with their wickedness, and the princes with their lies.
They [are] all adulterers, as an oven heated by the baker, [who] ceaseth from raising
after he hath kneaded the dough, until it be leavened. In the day of our king the princes
have made [him] sick with bottles of wine; he stretched out his hand with scorners.                                  
‘oven’ , H8574 thannur ‘oven, furnace’ ;
‘kneaded’ , H3888 lush ‘to knead’ ;
‘daugh’ , H1217 batseq ‘dough’ ;
‘leavened’ , H2526 chamets ‘leavened, sour’ ;
‘stretched out’ , H4900 mashak ‘to draw, drag, pull [up], prolong [drag on]’ ;
‘scorners’ , H3945 latsats ‘scorners’ 1x ; -luts ‘interpret [=translate], scorn’;

 • context : … because ‘their own interpretation of the bible’ renders them guilty :

line ,

 • [=’first line 3 ,
  the “ones who made themselves kings” are those who “assume the position
  of being saved , and therefore (physically-) protected by Christ” ’
  (explained in ch.8) , as the born-again type “I believe in Christ therefore I am saved” –
  do remember that the theme is still about “escaping Revelation” ! ;
  line :]

“[=because] the (-ones who made themselves) kings – rejoice – in their evil ,       
[=as] the lie – (of) the (-ones who made themselves) princes :

———————                                                                                              [4 below : corrupted]
4 all of them – commit adultery ,
(..for..) (km=ki) – (..their adm-soul?..) (aph=nphsh) – (is) [+not?] burning [+for me] ,
[+as] (..the light?..) (oir=aur) – (which has) ceased – from (..them?..) ;
(………..) – (………..) – (………..) ;                                                                        
[<< Esau added ?]
———————
5 (..instead?..) , the (-ones who made themselves) kings – (are) ill ,
[+as] the (-ones who made themselves) princes – (who are) infuriated – [=by] wine :

 
[+for] – (..their heart..) (iad=lb) – (is) drawn – [=to] (..their ówn interpretations..) ;
Met hun slechte daden
verblijden zij de koning , met hun leugens de vorsten . Allen plegen zij overspel ,
zij zijn als een oven, opgestookt door een bakker, die pas ophoudt met stoken
als het deeg dat hij gekneed heeft, gezuurd is. Op de dag van onze koning maken
vorsten hem ziek met de gloed van wijn. Hij reikt spotters de hand.

 • [=’eerste zin 3 ,
  het “degenen die zichzelf koning hebben gemaakt” zijn degenen die zichzelf
  een “positie als gered-zijn hebben aangemeten , en daardoor (lichamelijk-)
  bewaard zullen worden door Christus” (dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 8) ,
  als het wedergeboren-type “ik geloof in Christus – daarom ben ik gered”  —
  maar het thema is nog steeds “het ontsnappen aan Openbaring” ! ;
  zin :]

“[=omdat] de (-genen die zichzelf tot) koningen (-hebben gemaakt)        +
zich verblijden in hun kwaad ,
[=als] de leugen (van) de (-genen die  zichzelf tot) prinsen (-hebben gemaakt) :

———————-                                                                                                [4 was corrupt]
4 allen plegen zij overspel ,
(..want..) (km=ki) (..hun adm-ziel?..) (aph=nphsh) brandt [+niet?] [+voor mij] ,
[+als] (..het licht?..) (oir=aur) dat voor (..hen?..) is opgehouden ;
(………..) – (……….) – (……….) ;                                                        
[<< Esau’s toevoeging?]
———————-
5 (..in plaats daarvan?..) zijn de (-genen die zichzelf tot) koningen (-maakten) , ziek ,
[+als] de (-genen die zichzelf tot) prinsen (-maakten) ,         +
die bedwelmd zijn door wijn :

 
[+want] (..hun hart..) (iad=lb) wordt getrokken [=naar] (..hun éigen interpretaties..) ;

 
6-7-8
… en vanwege die eigen interpretatie wordt God niet gezocht :
that they-come-near as·the·stove heart-of·them in·ambush-of·them all-of the·night
sleeping one-baking-of·them morning he consuming as·fire-of blaze all-of·them
they-are-being-warm as·the·stove and·they-devour ones-judging-of·them all-of
kings-of·them they-fall there-is-no one-calling in·them to·me Ephraim in·the·peoples
he he-is-mingling-himself Ephraim he-becomes ember-cake no being-turned
For they have made ready their heart like an oven, whiles they lie in wait: their baker
sleepeth all the night; in the morning it burneth as a flaming fire. They are all hot as
an oven, and have devoured their judges; all their kings are fallen: [there is] none
among them that calleth unto me. Ephraim, he hath mixed himself among the people;
Ephraim is a cake not turned.
‘mixed’ , H1101 ‘to mix, mingle, to confuse, confound’ ;
‘cake’ , H5692 uggah ‘cake, bread-cake’ ;

 • context : … and because of that own interpretation God is not searched for :

line , 
“(..therefore..) – their [=’believers’] heart – (does) [+not] – approach – [=me] ,
[+as] all – (..the people..) – (whose) (..adm-soul..) (aph=nphsh) – (is) sleeping :        +
[=they] [=’souls’] – (are) [+not] – burning – [=like] a fiery – flame ;

 
all of them – (are) devoured – [+by] [=nót] (ath=al) – (having) the right (-perception) ,
[+as] all – the (-ones who made themselves) kings – (who have) fallen :
there-is-no – one – [=of] them – calling – to me ;         +

————————-

 • [=’below line 8 : now must follow a réason ;
  the term used for ‘people’ is (-omim) , also used to describe Esau ;
  because of the term “transformed” we don’t think “corrupted prophets” was meant ,
  but more as “today’s common lopsided evangelical interpretation of the bible
  in the sense of “very Christocentric” – but as virtually ignóring the prophets ;
  line :]

[+for] (..Jacob..) – (has been brought into) confusion – [=by] the [-other bloodline] people ,
[+as] (the ones who) have – transformed (-hphk) – (..the [scripture-] scroll?..) (aphrm=sphr) ;

Als zij naderbij komen ,
Is hun hart in hun arglist als een oven ; heel de nacht sluimert hun woede ,
’s morgens ontbrandt die als een laaiend vuur. Zij zijn allen heet als een oven ,
zodat zij hun rechters verteren ; al hun koningen komen ten val .
Niemand van hen roept tot mij. Efraïm, met de volken vermengt het zich.
Efraïm is een koek die niet omgekeerd is.

“(..daarom..) nadert hun [=’gelovigen’] hart [=mij] [+niet] ,
[+als] al (..de mensen..) (wiens) (..adm-ziel..) (aph=nphsh) slaapt :         +
[=zij] [=’zielen’] branden [+niet] [=als] een vuurvlam ;

 
zij allen worden verslonden [+vanwege] het [=niét] (ath=al) hebben van de juiste (-perceptie) ,
[+als] al de (-genen die zichzelf tot) koningen (-hebben gemaakt) , die gevallen zijn :
er-is niemand [=van] hen die tot mij roept ;            +

———————

 • [=’zin 8 beneden : nu moet er een réden volgen ;
  de term voor ‘mensen’ is (-omim) , gebruikt om Esau te omschrijven ;
  vanwege de term “getransformeerd” denken we dat niet “gecorrumpeerde profeten”
  bedoeld is, maar meer “de in onze dagen algemeen geaccepteerde éenzijdige
  evangelische interpretatie van de bijbel” ,
  in de zin van “erg Christocentrisch” – maar als het praktisch voorbijgaan aan profeten ;
  zin :]

[+want] (..Jacob..) (is in) verwarring (-gebracht) [=door] de mensen [-als andere bloedlijn] ,
[+als] degenen die (..de [schrift-] rol?..) (aphrm=sphr) hebben getransformeerd (-hphk)

 
9-10
… want ‘de eenzijdige interpretatie’ is gevaarlijk voor Jacob :
they-devour alien-ones vigor-of·him and·he not he-knows moreover grey-hair
she-sprinkles in·him and·he not he-knows and·he-answers pomp-of  ishral
in·faces-of·him and·not they-return to ieue Elohim-of·them and·not they-seek·him
in·all-of this
Strangers have devoured his strength, and he knoweth [it] not: yea, gray hairs are here
and there upon him, yet he knoweth not. And the pride of Israel testifieth to his face:
and they do not return to the LORD their God, nor seek him for all this.
‘grey hairs’, H7872 shebah ‘old age, grey hair’, corrupt ; -shib ‘grey’ ;
‘here and there’, H2236 zaraq ‘throw, sprinkle’, corrupt ;

 • context : … because ‘the lopsided interpretation’ is dangerous for Jacob :

line ,

 • [=’these lines 9-10 may well address “the powerlessness of today’s christianity” –
  line :]

“the foreign one [=’lopsided version’] – (has) devoured – his power ,       +
[=but] he – does – not – realize (-it) ;
[=as] (..(having) stolen?..) – (..his strength..) (zrq=oz) ,          +
[=but] – he – does – not – understand (-that) ;

 
(..therefore..)         +
the [self-] pride of – (..my people..) – (..testifies..) (on=oud) – [=against] [=them] ;
[=for] – they (do) – not – return – to – IEUE – their deity ,                [=’in eden context’]
[=as] – not – seeking – him – [=because of] all – this ;

Vreemden verteren zijn kracht ,
maar zelf merkt hij dat niet. Ook heeft hij grijze haren gekregen,
maar ook dat merkt hij niet. Hoewel de trots van Israël tegen hem getuigde,
hebben zij zich niet bekeerd tot de Heer, hun God. In dit alles zochten zij hem niet.

 • [=’zinnen 9-10 mogen “de krachteloosheid van het christendom vandaag” beschrijven ;
  zin :]

“de vreemde [=’eenzijdige versie’] heeft zijn kracht verslonden ,       +
maar hij merkt (het-) niet ;
[=als] (..het hebben gestolen van?..) (..zijn sterkte..) (zrq=oz) ,         +
[=maar] hij begrijpt (dat-) niet ;

 
(..daarom..) – (..getuigt..) (on=oud) de [zelf-] trots van (..mijn mensen..) [=tegen] [=hen] ;
[=want] zij keren niet terug naar IEUE hun godheid ,                              [=’in eden context’]
[=als] hem niet zoekend [=vanwege] dit alles ;

 
11-12-13-14
… want zij accepteren wel het Evangelie – maar keren niet terug naar eden :
and·he-is-becoming Ephraim as·dove enticing without heart Egypt they-call Assyria
they-go as·which they-are-going I-shall-spread over·them net-of·me as·flyer-of
the·heavens I-shall-bring-down·them I-shall-discipline·them as·report to·congregation
of·them woe ! to·them that they-wander from·me devastation to·them that they-transgress
in·me and·I I-am-ransoming·them and·they they-speak on·me lies and·not they-cry-out
to·me in·heart-of·them that they-are-howling on beds-of·them over grain
and·grape-juice they-are-stirring-up-themselves they-are-withdrawing in·me
Ephraim also is like a silly dove without heart: they call to Egypt, they go to Assyria.
When they shall go, I will spread my net upon them; I will bring them down as the fowls
of the heaven; I will chastise them, as their congregation hath heard. Woe unto them!
for they have fled from me: destruction unto them! because they have transgressed
against me: though I have redeemed them, yet they have spoken lies against me.
And they have not cried unto me with their heart, when they howled upon their beds:
they assemble themselves for corn and wine, [and] they rebel against me.
‘silly’, H6601 pathah ‘seduce, entice, deceive’ ;  
‘congregation’ , H5712 edah ‘congregation’ ;-od, oth ? ; unusual ;
‘assemble’, H1481 gur ‘to sojourn’ ;
‘rebel’, H5493 sur ‘to turn aside, remove, take away’ , etc’ ;
‘beds’ , H4904 mishkab ‘bed’ ; H1964 heykal ‘temple’ ? -qabal ‘receive’ (k-b=q-b) ? ;

 • context : … because they do accept the Gospel – but do not return to eden :
  … syntax :
  1) deleted the ‘going’, as Esau’s corruption following his ‘Egypt + Assyria’ ;

line ,

 • [=’Jacob represents ‘the many souls who will be saved’ ;
  line :]

“(..Jacob..) – (has) become – [=like] a deceited – dove , without – a heart ;       +
                                                                                                       
[<< skipped , compare line 16]
(..therefore..) (k=lkn) – I (will) spread – my net – over them ,
(..+and..) I (will) bring them down – [=like] birds (out) of – the sky ,
[+as] disciplining – (..the people?..) – (who would) [+not] – (..listen..) ;       
[<< restored ?]
 
woe – to them ! ,
that=because – they wandered astray – from me , to [=their] (-own) destruction ;
that=for – they transgressed [=’by splitting-off’] [=against] me :
[=though] I – (have) redeemed them ,        +                                          [=’through Golgotha !’]
they (keep-) speaking [in right direction] – lies – [=to] me ;                        [=’or: about me?’]

———————

 • [=’below 14 :
  we opted that ‘grain’ and ‘wine’ must form two sentences ,
  line :]

[=for] they (do) – not – cry out – to me – [=with] their heart ,         +
that=but – they howl – on=about – (..receiving?..) – [+their] grain ,       [=’physical needs’]
and (-that) the wine – (will) (..not?..) (gr=la?) – (be) taken away – [=from] [=them] ;

Efraïm is als een duif,
zonder verstand [let.: hart] ; Egypte roepen zij te hulp , naar Assyrië gaan zij !
Maar als zij gaan, spreid ik mijn net over hen uit. Als vogels in de lucht haal ik hen neer .
Ik straf hen zodra er een zwerm van wordt gehoord . Wee over hen, want zij zijn
van mij weggevlucht. Verwoesting over hen, want zij zijn tegen mij in opstand gekomen.
Ik zou hen wel willen verlossen, maar zij spreken leugens tegen mij. Zij roepen ook niet
tot mij met hun hart, wanneer zij weeklagen op hun slaapplaats. Om koren en nieuwe wijn
verzamelen zij zich, maar tegen mij zijn zij weerspannig .

 • [=’Jacob vertegenwoordigt ‘de vele zielen die gered gaan worden’ ;
  zin :]

“(..Jacob..) is geworden [=als] een misleidde duif , zonder hart ;          +
                                                                                                                       
[<< verwijderd, zie 16]
(..daarom..) (k=lkn) zal ik mijn net over hen uitspreiden ,
(..+en..) ik zal hen neerhalen als vogels (uit) de lucht ,
[+als] het disciplineren van (..de mensen?..) die [+niet] [wilden-] (..luisteren..) ;

 
wee hen ! ,
[=omdat] zij van mij weggegaan zijn , richting [=hun] (eigen-) verwoesting ;
[=want] zij zijn [=tegen] mij in opstand gekomen [=’door afsplitsing’] :
[=hoewel] ik hen gered heb ,         +                                                             [=’dmv Golgotha !’]
(-blijven) zij leugens [=tegen] mij spreken [in goede richting] ;                   [=’of: over mij?’]

———————-

 • [=’zie Engels’]

[=want] zij roepen niet [=met] hun hart tot mij ,
[=maar] schreeuwen [=over] (..het verkrijgen van?..) [+hun] graan ,      [=’fysieke noden’]
en (-dat) de wijn (..niet?..) (gr=la?) [=van] [=hun] weggenomen zal worden ;

 
15-16
slot : … de ’bedrieglijke rechtvaardigen’ geoordeeld :
and·I I-disciplined I-made-steadfast arms-of·them and·to·me they-are-devising
evil they-are-returning not Supreme they-become as·bow-of deceit they-shall-fall
in·the·sword chiefs-of·them from·menace-of tongue-of·them this derision-of·them
in·land-of Egypt
Though I have bound [and] strengthened their arms, yet do they imagine mischief
against me. They return, [but] not to the most High: they are like a deceitful bow:
their princes shall fall by the sword for the rage of their tongue:
this [shall be] their derision in the land of Egypt.

 • closing : … the ‘deceitful righteous ones’ judged :
  … syntax :
  1) line 16 : we suspect Esau simply added ‘Egypt’ (comp. 11), so we skipped it ;
  2) the ‘wrath’ (-zm) has the context of “connecting eden with matrix” ;

line ,
“(..therefore..) I – (will) discipline [+them] ,
(..+because..) [=they] strengthened – their arm [=’own power’] ,
[=as] (having) devised – evil – [=against] me ;

 
16 (..+for..) they (have) – not – returned – (to) (their) deity ,             [=’in eden context’]
(..+but..) they became – as – the deceitful – (..righteous ones..) (qshth=qdsh) ;

 
(..+therefore..) [=they] (will) fall – [=by] the sword ,          
[=as] the wrath [-to them] (-caused) [=by] – their (-own) tongue .
                                                                                                                                   
[<< skipped]
Ik echter heb hen geoefend ,
Hun armen sterk gemaakt, maar zij bleven kwaad tegen mij bedenken .
Zij keren niet terug naar de Allerhoogste, zij zijn een bedrieglijke boog.
Hun vorsten vallen door het zwaard vanwege de gramschap van hun tong.
Dit is tot hun spot in het land Egypte .

 • [=’zie Engels’]

“(..daarom..) zal ik [+hun] disciplineren ,
(..+omdat..) [=zij] hun arm [=’eigen kracht’] sterk hebben gemaakt ,
[=als] het kwaad dat zij [=tegen] mij bedacht hebben ;

 
16 (..+want..) zij zijn niet teruggekeerd (naar) hun godheid ,          [=’in eden context’]
(..+maar..) zij werden als de bedrieglijke (..rechtvaardigen..) (qshth=qdsh) ;

 
(..+daarom..) zullen [=zij] vallen [=door] het zwaard ,
[=als] de gramschap [-aan hen] (-veroorzaakt) [=door] hun (-eigen) tong .       
                                                                                                                     [<< verwijderd]
 


05.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive