Hosea 8: ons type lichaam :
gesteld als de hoofdzonde
(‘afgod’) van christenen
want Golgotha was ‘de helft’
van het héle verhaal
(‘maar zij lezen niet’)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued , named : our type body :
presented as the main sin (as ‘idol’)
of christians , because Golgotha was
‘half’ of the whóle story
(‘but they do not read’) ;
theme :
again this very tricky theme —
we need make clear that Christ’s work
IS TRUE and we do NOT discard it :
but his saving was THE CONDITION for us
to understand the reality Gód addresses ;
this chapter show clearly
that the “I am saved – by believing” will
NOT save that person from Revelation ;
#1 :
the Hosea chapters are most consistent :
main theme is consequently ’this body’
and the context is ’the endtimes’ —
there is NO indication that Hosea
addressed ‘800 BC north Ishral’ ;

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 04 / 9/ 2020
was 100% corrupted at every keyword :
all context 100% restored !

 

Hoofdstuk context :
… alweer dit moeilijke thema —
we moeten duidelijk maken dat het werk van Christus WAAR is
en dat we (als hR) dat NIET ‘afdoen’ of op een andere manier ontkennen :
maar zijn verlossing was DE VOORWAARDE voor ons om de werkelijkheid
die Gód beschrijft te (begrijpen en te) ontdekken ;
… dit hoofdstuk stelt duidelijk dat het “ik ben gered – want ik geloof in Christus”
die persoon NIET noodzakelijk zal behoeden voor Openbaring ;
# 1 :
de Hosea hoofdstukken zijn verbazend consistent :
het hoofdthema is consequent “dit lichaam”
en de context is “de eindtijd” —
er is GEEN indicatie dat Hosea het “800 BC noordelijk Ishral” addresseerde ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 04 / 9/ 2020
was 100% gecorrumpeerd in iedere sleutel term :
alle context 100% gerestaureerd !

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 8

1-2-3-4
vervolg : … de hoofdzonde van gelovigen : hun lichaam (als afgodsbeeld) :
to palate-of·you trumpet as·the·vulture over house-of ieue because they-trespass
covenant-of·me and·on law-of·me they-transgress to·me they-shall-cry-out
Elohim-of·me we-know·you ishral he-casts-off ishral good one-being-enemy
he-shall-pursue·him they they-made-kings and·not from·me they-made-chiefs
and·not I-acknowledged silver-of·them and·gold-of·them they-make for·themselves
grief-fetishes so-that he-shall-be-cut-off
[Set] the trumpet to thy mouth. [He shall come] as an eagle against the house
of the LORD, because they have transgressed my covenant, and trespassed against
my law. Israel shall cry unto me, My God, we know thee. Israel hath cast off [the thing
that is] good: the enemy shall pursue him. They have set up kings, but not by me:
they have made princes, and I knew [it] not: of their silver and their gold
have they made them idols, that they may be cut off.
‘mouth’ , H2441 chek ‘roof of the mouth’, corrupt ; -qera / qara ‘to read’ ? ;

 • continued : … the main sin of believers : their body (as idol) :
  … syntax :
  1) line 1 is an almost 100% sure restoration (as theme of this chapter) ;
  2) we’re not sure whether Esau inserted line 3 – the start is similar to line 5 ;

line ,

 • [=’previous chapter was about “I redeemed my people – yet they speak lies to me”,
  this chapter will address the REASON for their ‘lying’ ;
  line :]

“(..they (do)..) – [=not] (al=la) – (..read..) – (..the [scripture-] scroll..) (shphr-sphr)        +
(of) (..the words [in right direction]..) (nshr=dbr) – (of) IEUE :                        [=’see line 12 !’]
(..therefore..) (ion=lkn) – they trespass– my covenant ,       +             [=’the return to eden’]
[=as] transgressing [=’by splitting-off’] – [=against] – my law ;                                   [=’idem’]

 
[+yet] they cry out – to me : [=our] deity , we – (..your people..) – know you ! ;          +
————————
3 (..+but..) (..Jacob..) – (has) rejected – the good one [-version?] ,       [<< 3 : Esau added ?]
[+as] pursuing – the (one of-) [+their] enemy [=’as corrupted version ?’] :

————————

 • [=’below line 4 :
  the description shows the “I believe in Christ – so i am saved” theme ,
  factually “as an assumed position” because of the second part of the verse  —
  the ‘silver and gold’ are (physical-) aspects of the Originals ;
  line :] 

4 they – (-made themselves) kings – [=whom] (are) not – [=by] me ,
[+as] (-having made themselves) princes – [=whom] – I (have) – not – I acknowledged ;

 
(..+because..) they – as the grief fetishes [=’this type body !’]          +
(have) made – themselves – (to be like) silver – and gold ;             [=’attributes of Originals’]
(..therefore..) (lmon=lkn) they (will be) cut off ;

(Aankondiging van de inval van de vijand)
De bazuin aan uw mond ! De vijand zweeft als een arend boven het huis van de Heer,
omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet in opstand zijn gekomen.
Zij roepen tot mij : mijn God ! Wij, Israël, kennen u ! Israël heeft het goede verstoten ,
De vijand zal hem achtervolgen . Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om ;
zij hebben vorsten aangesteld, maar zonder mij erin te kennen. Van hun zilver en hun
goud hebben zij voor zichzelf afgodsbeelden gemaakt, zodat zij uitgeroeid zullen worden.

 • [=’vorig hoofdstuk ging over “ik heb hen verlost – toch liegen zij tegen mij”,
  dit hoofdstuk adresseert de REDEN voor dat liegen ;
  zin :]

“(..zij..) (..lezen..) (..de [schrift-] rol..) (shphr=sphr) [=niet] (al=la)        +
(met) (..de woorden [in goede richting]..) (nshr=dbr) (van) IEUE ;                     [=’zie zin 12 !’]
(..daarom..) (ion=lkn) overtreden zij mijn verbond ,                        [=’de terugkeer naar eden’]
[=als] de overtreding [=’door afsplitsing’] [=tegen] mijn wet ;                                      [=’idem’]

 
[+toch] roepen zij tot mij : [=onze] godheid , wij (..uw mensen..) kennen u ! ;          +
————————
3 (..+maar..) Jacob..) heeft de goede [-versie ?] verworpen ,         [<< 3: Esau’s toevoeging?]
[+als] het najagen van degene van [=hun] vijand [=’als corrupte versie ?’] :

————————

 • [=’zin 4 beneden :
  de omschrijving toont het “ik geloof in Christus – dus ik ben al gered” thema ,
  feitelijk als “een veronderstelde positie”  vanwege het tweede gedeelte van de zin  —
  het ‘zilver en goud’ zijn typisch de (fysieke-) attributen van de Originelen ;
  zin :]

4 zij hebben (-zichzelf tot) koningen (-gemaakt) [=die] niet [=door] mij zijn ,
[+als] (-zichzelf tot) prinsen (-hebben gemaakt) [=die] ik niet erkend heb ;

 
(..+omdat..) zij , als de afgodsbeelden [=’dit type lichaam !’]         +
zichzelf (als) zilver en goud hebben gemaakt ;                             [=’attributen van Originelen’]
(..daarom..) (lmon=ki) zullen zij afgesneden worden ;

 
5-6-7
… want dit lichaam is niet door God gemaakt (maar door Adam) :
he-casts-off calf-of·you Samaria he-is-hot anger-of·me in·them until when ? not
they-shall-be-able innocency that from·ishral and·he artificer he-madedo·him
and·not Elohim he that backslidings he-shall-become calf-of Samaria that wind
they-are-sowing and·sweeping-whirlwind they-shall-reap raised-grain there-is-no
for·him sprout no he-shall-makedo meal perhaps he-shall-yielddo alien-ones
they-shall-swallow-up·him
Thy calf, O Samaria, hath cast [thee] off; mine anger is kindled against them:
how long [will it be] ere they attain to innocency? For from Israel [was] it also:
the workman made it; therefore it [is] not God: but the calf of Samaria shall be broken
in pieces. For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind: it hath no stalk:
the bud shall yield no meal: if so be it yield, the strangers shall swallow it up.
‘reap’ , H7114 qatsar ‘to reap, harvest ; to be short [limited]’ ; (qbts ‘gather’ line 10 ?) ;
‘stalk’, H7054 qamah ‘stalk, standing grain’, from ‘reed’ ; -qum ? qera ? ;
‘yield’ , H6780 tsemach ‘growth, [main] branch’ ;
‘meal’ , H7058 qemach ‘flour’ ; 

 • context : … because this body isn’t made by God (but by Adam) :
  … syntax :
 • 1) the ‘Samaria calf’ is Esau’s corruption – it isn’t the theme ;
 • 2) Adam is the one juxtaposed to IEUE – he made this body blueprint (Is.10 etc) ;
 • 3) ‘spirit’ (-ruach) , in KJV as ‘wind’ can never be negative ,
  and though the KJV line sounds impressive/mysterious , it really is nonsensible ;
 • 4) the branch (if true) can be Christ , but the whole line is deeply corrupted ;
 • 5) last term ‘to swallow’ must have been part of next section line 8 ;

line , 
“(..+because..) [=I] reject – (..Ephraim [=’this body’]..) ,
[+as] my anger (-aph) – (which will be) furious – [=against] [=him] ,                    [=’see line 14’]
(..for..) (od=ki) – [=he] [=’Ephraim’] – (is) not – cápable – (to be) innocent ; [=’as Originals’]

 
that=because – (..Ephraim..) [=’this body’] – (was) made – [=by] – the workman [=’Adam’] ,
and not – [=by] [+their] [=’souls’] deity [=IEUE] ;

 
(..therefore..) (ki=lkn) – (..Ephraim..) – (will) [+not] – (..(be) saved..) (sbb=iash) ; [=’ch.7’]
———————–   

 • [=’below 7 : almost impossible because of all corruptions  –
  next section 8-10 describes “a conclusion , as a result of a situation” (=in this 7) ,
  therefore this line 7 must contain “a reason” (for that result) ;
  it is possible that here shows the first reference to Christ , see line 13 ;                      
  Esau’s nonsense about “flour + standing grain” etc                                  [7 below : attempt]
  is a continuation of his horrible “bread + bakery” corruption in ch. 7 ; 
  line :]

7 (..they have..) – [=not] (ki=la) – (..read..) (zra=qra) – (..the scroll..) (suph=sphr)     +
[+that] there-(will be)-no – (..gathering..) (qmch=qbts) – [=them] ,                         [=’line 10 ?’]
(..+for..) the branch [=Christ ?] – (will) [=not] – (make them) (..to arise..) (qamah=qum) ,
(and) he (will) – not – (..save [+them] ?..) (osh=iash) – [+from] the alien ones [=’spirits’] ;     

Uw kalf, Samaria, heeft u verstoten !
Mijn toorn is tegen hen ontbrand : hoelang nog ? zijn zij dan niet tot zuiverheid
in staat ? Want dat kalf komt uit Israël, een vakman heeft het gemaakt,
een god is het niet. Ja, het zal tot splinters worden, dat kalf van Samaria !
Want wind zaaien zij, maar een wervelwind zullen zij oogsten. Staand koren
zonder aren geeft geen meel. Wanneer ze al aren geven, zullen vreemden
die verslinden .

“(..+omdat..) [=ik] (..Efraïm [=’dit lichaam’]..) verwerp ,
[+als] mijn woede die zal ontbranden [=tegen] [=hem] ,                                            [=’zie zin 14’]
(..want..) (od=ki) [=hij] [=’Efraïm’] is niet in stáat om onschuldig te zijn ;   [=’als Originelen’]

 
[=omdat] (..Efraïm..) [=’dit lichaam’] gemaakt werd [=door] de vakman [=’Adam’] ,
en niét [=door] [+hun] [=’zielen’] godheid [=IEUE] ;

 
(..daarom..) (ki=lkn) zal (..Efraïm..) [+niet] (..verlost worden..) (sbb=iash) ;             [=’zie hfdst.7’]

 • [=’7 beneden : bijna onmogelijk vanwege alle corrupties  —
  volgende sectie 8-10 beschrijft “een gevolg , vanwege een situatie” (=in deze 7) ,
  daarom moet deze 7 “een oorzaak” bevatten daarvoor ;
  het is mogelijk dat hier de eerste verwijzing naar Christus wordt gegeven , zie zin 13 ;
  Esau’s onzin over “meel en aren” is het vervolg op zijn afgrijselijke
  corruptie als “bakker + heet brood” etc in hoofdstuk 7 ;                        [7 beneden : poging]
  zin :] 

7 (..zij hebben..) (..de [schrift-] rol..) (suph=sphr) [=niet] (ki=la) (..gelezen..) (zra=qra)         +
[+dat] er-geen (..bijeenbrengen..) (qmch=qbts) van [=hen] zal zijn ,                        [=’vers 10 ?’]
(..+want..) de twijg [=Christus ?] zal hen [=niet] (..doen oprijzen..) (qmah=qum) ,
[+als] [+hen] niet (..verlossend?..) (osh=iash) [+van] de vreemdelingen [=’geesten’] ;    + 

 
8-9-10
… vanwege hun foute perceptie zal er een lastige tijd voor hen komen :
and-he-is-swallowed-up ishral now they-become in·the·nations as·instrument
there-is-no delight in·him that they they-ascend Assyria wild-donkey being-solitary
to·himself Ephraim they-dispense lovers moreover that they-are-giving in·the·nations
now I-shall-convene·them and·they-shall-travail little from·load-of king-of chiefs
Israel is swallowed up: now shall they be among the Gentiles as a vessel wherein
[is] no pleasure. For they are gone up to Assyria, a wild ass alone by himself:
Ephraim hath hired lovers. Yea, though they have hired among the nations,
now will I gather them, and they shall sorrow a little for the burden of the king of princes.
‘hired’ , H8566 thanah ‘to hire’ 2x [here] ; (-gavah ‘body’?) ; close to ‘give’ ;
‘alone’ , H909 badad ‘alone, seperate, only’; + 910 badad ;

 • … because of their wrong perception a heavy time will come for them :
  … syntax :
  1) the ‘swallowing’ is proper here (instead of same word in previous line) ;
  2) the term “vessels” is also used for the Originals (new bodies) ;
  3) no ‘Assyria’ here – Esau’s addition ;         cant close the lines together —-
  4) in line 9 , the ‘adm-soul’ must follow logically after ‘the vessel’ theme ;
  5) line 9 : “as the one (=soul) who loved the body (thnh=gvh)” is an option ,
  but we want to change as less possible , and the ‘giving’ yields the same context ;

line ,
“[=but] (..Ephraim..) [=’body’] – (will be) swallowed  – [=by] the nations [=’of spirits’] ,
as the vessels [=’body’] – where-is-no – delight – in ;

 
9 [=and] – (..their adm-soul..) (phr=nphsh)          +
(will) [=not] – ascend – separately – [=from] – Ephraim ,                        [=’read: ‘rapture’]
[+as] (..the one [=’body’]..) [+she] [=’soul’] gave (thn=thn) – [+her] love (-to) ;  [=’see 10’]

 
that=but – they [=’people’] (will be) given – [=to] the nations [=’of spirits’] ,    
(..+and..) (othe=ath) – [=they] (will) gather them [=’people’] ;
[=for] they [=’people’] (will) travail – (..a short while..) ,          +
[=as] [+their] burden of=by – (having made themselves) kings – (and) princes ; [=’line 4’]

Verslonden is Israël !
Zij zijn nu onder de heidenvolken als een pot waar niemand waarde aan hecht ,
want zíj gingen naar Assyrië : een wilde ezel houdt zich afgezonderd ,
maar Efraïm zoekt hulp bij minnaars . Ook al zoeken zij hulp bij heidenvolken ,
toch zal ik hen nu bijeenbrengen . Zij kunnen weinig beginnen vanwege de last
van de koning van de vorsten .

 • [=’zie Engels bovenin :]

“[=maar] (..Efraïm..) [=’lichaam’] zal [=door] de naties [=’van geesten’] opgeslokt worden ,
als de kruiken [=’lichaam’] waar-geen vreugde in wordt gevonden ;

 
9 [=en] (..hun adm-ziel..) (phr=nphsh)         +
zal [=niet] apart [=van] Efraïm omhoogrijzen ,                                              [=’lees: ‘Opname’]
[+als] (..degene [=’lichaam’]..) (-aan) wie [+zij] [=’ziel’] [+haar] liefde gaf (thn=thn) ;

 
[=maar] zij [=’mensen’] zullen [=aan] de naties [=’van geesten’] gegeven worden ,
(..+en..) (othe=ath) zij zullen hen [=’mensen’] verzamelen ;
[=want] zij [=’mensen’] zullen het (..een korte tijd..) moeilijk hebben ,
[=als] [+hun] last [=doordat] (zij zichzelf) koningen (en) prinsen (hebben gemaakt) ;
[=’zie zin 4’] 

 
 
11-12
… omdat het Golgotha-verbond (maar) ‘de helft van het héle verhaal is’ :
that he-increases Ephraim altars to·to-sin-of they-became to·him altars to·to-sin-of
I-am-writing to·him many-things-of law-of·me as-though alien-one they-are-reckoned
Because Ephraim hath made many altars to sin, altars shall be unto him to sin.
I have written to him the great things of my law, [but] they were counted as a strange thing.

 • context : .. because the Golgotha-covenant is (but) ‘half of the whóle story’ :
 • 1) altars do not ‘sin’, see line 13 how “the sacrifice” is repeated ;
 • 2) line 12 : not ‘Efraim’ is the subject of ‘they’,
  because the law alltogether is a foreign concept for him ;

line ,

 • [=’first line 11 :
  following the “they made themselves king”, the theme must be ‘the crucifixion’ –
  only in combination with line 12 the whole context becomes clear ;
  the subject of ‘the sin’ in line 11 is “(having) this body” ;
  line :]

that=because – (..the sacrifice..) [=’Golgotha’] – [=for] [=the] sin         +
(was) [+for] the many ones of – Ephraim [=’this body’] ,
[+yet] (..the sacrifice..) – became – to [=them] – [a reason-] [=for] to (-kéep) sinning ;

 
12 I (have) written – to [=them] – many things – [+about] my law ,    [=’the return to eden’]
(..but..) (km=ki) – they [=’things’] (were) – a foreign – idea [=’concept’] (-to them) ;         +

Ja,
Efraïm heeft de altaren talrijk gemaakt om te zondigen, het heeft die altaren
om te zondigen ! Al schrijf ik voor hen mijn wet in tienduizendvoud ,
toch beschouwd men die als iets vreemds .

 • [=’volgend op het “zij maakten zichzelf koning” moet het thema “de kruisiging” zijn –
  alleen in combinatie met zin 13 wordt de gehele context duidelijk ;
  het onderwerp van ‘de zonde’ in vers 11 is “dit lichaam (hebbend)” ;
  zin :]

“[=omdat] (..het offer..) [=’Golgotha’] [=voor] [=de] zonde          +
[+voor] de velen van Ephraïm [=’dit lichaam’] was ,
[+maar] (..het offer..) werd voor [=hen] [een reden- ] om te (-blíjven) zondigen ;

 
12 ik heb veel dingen [+over] mijn wet aan [=hen] geschreven ,     [=’terugkeer naar eden’]
(..maar..) (km=ki) zij [=’dingen’] waren een vreemd idee [=’concept’] (-voor hen) ;         +

 
13-14
slot : … maar God accepteert ‘het uitbuiten van dat verbond’ niet :
sacrifices-of bounties-of·me they-are-sacrificing flesh and·they-are-eating ieue
not he-accepts·them now he-is-remembering depravity-of·them and·he-is-noting
sins-of·them they Egypt they-shall-return and·he-is-forgetting ishral Israel
one-makingdo-of·him and·he-is-building palaces and·Judah he-increases cities
ones-being-fortressed and·I-send fire in·cities-of·him and·she-devours citadels-of·her
They sacrifice flesh [for] the sacrifices of mine offerings, and eat [it; but] the LORD
accepteth them not; now will he remember their iniquity, and visit their sins:
they shall return to Egypt. For Israel hath forgotten his Maker, and buildeth temples;
and Judah hath multiplied fenced cities: but I will send a fire upon his cities,
and it shall devour the palaces thereof.
‘offerings’ , H1890 habhab ‘gift’ 1x , corrupt ; (said from -yahab ‘give, come, ascribe’) ;

 • closing : … but God won’t accept ‘the exploiting of that covenant’ :
  … syntax :
 • 1) it is very possible that ‘son’ was used in first line ;
 • 2) the “flesh which devours” as “to justify the flesh through the sacrifice” ;
 • 3) rather “not accept that” as “not accept them”, since it must refer back to the practice ;
 • 4) the “before they can return” remains unsure ; can be anything ; Egypt = corrupt ;
 • 5) the “making” in line 14 is rather negative : see line 6 as “Adam making this body”;

line ,
“(..+for..) the sacrifice of=by – (..my son..) (hbhb=bn)       +                               [=’Golgotha’]
(..+became..) the sacrifice – (which) [+their] flesh [=’body’] – (is) devóuring [=’uses’] ,
[=but] IEUE – (does) not – accept [=that] :

 
(..therefore..) (othe=lkn) – he (will) remember [+them] – their depravity ,  [=’as body’]
[=as] (..visiting..) [=’to judge’] – [+upon] their sin [=’corrupt eden-life’] ,
(..before + they (can) return [+to me]..) (?) ;         +    
                                             [<< unsure]
—————————

 • [=’below 14 :
  there is no reason for “city + temple + citadels”, that is not the theme ;
  instead , a judgment must now follow upon the previous 13 “I will visit them” ;
  line :]

14 [=for] (..my people..) [=’as souls’] – (have) forgotten           +
(that-) [+not] – I (have) made – (..Ephraim? [=’this body’]..) ,
[=as] (..the flesh..) (btsr=bshr) (of) – the many ones (of) – (..Jacob..) [=’to-be saved souls’] ;

 
(..therefore..) I (will) send – fire – [=upon] [=them] (?) ,
and she [=’fire’] (will) devour – (..Ephraim?..) (armn=ephrm) .

Zij brengen mij offergaven
en zij eten zelf van het vlees. De Heer schept er geen behagen in .
Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken, en hun zonden aan hen vergelden :
zij zullen terugkeren naar Egypte . Israël vergat zijn Maker , en bouwde paleizen,
Juda heeft de versterkte steden talrijk gemaakt. Daarom zal ik vuur werpen
in zijn steden ; dat zal zijn paleizen verteren.

 • [=’zie Engels bovenin :]

“(..+want..) het offer [=door] (..mijn zoon..) (hbhb=bn)         +                              [=’Golgotha’]
(..+werd..) [tot-] het offer dat (door) [+hun] vlees [=’lichaam’] verslónden wordt ,
[=maar] IEUE accepteert [=dat] niet :

 
(..daarom..) zal hij [+hen] aan hun ongerechtigheid [=’dit lichaam’] doen herinneren ,
[=als] (..het bezoeken..) [=’om te oordelen’] (van) hun zonde [=’corrupt eden-leven’] ,
(..voordat + zij terug kunnen keren [+naar hem]..) (?) ;                                         
[<< onzeker]
————————–

 • [=’14 beneden :
  er is geen reden voor “steden + tempels + paleizen”, dat is het thema niet ;
  in plaats daarvan – en na 13 – moet een oordeel volgen ;
  zin :]

14 [=want] (..mijn mensen..) [=’als zielen’] hebben vergeten    +
(dat-) niet ik (..Ephraim? [=’dit lichaam’]..) gemaakt heb ,
[=als] (..het vlees..) (btsr=bshr) (van) de velen (van) (..Jacob..) [=’zielen die gered worden’] ;

 
(..daarom..) zal ik vuur [=over] [=hen] sturen (?) ,
en zij [=’vuur’] zal (..Ephraïm?..) (armn=ephrm) verteren . 

 


04.9sept.2020   —   submitted as first version , and definitive