Hosea 9 : ons type lichaam :
God zal stoppen met
mensen lief te hebben
wanneer de 144,000 zonen
deze aarde verlaten ;
dan : globale hongersnood
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued , named : our type body :
God will stop loving people when the sons
(as 144,000) will leave this earth ;
then : a global famine will happen ;

[disclaimer :
you know we read all chapters VERY carefully ,
and these Hosea chapters are most consistent :
in spite of Esau’s many (pathetic) corruptions
we are 100% sure we understood the message]

theme :
very sober ;
it don’t require an introduction because
the theme will be clarified during this chapter –
subject :
Efraim – as ‘our present type body’
which will be completely exterminated ;
connections :
remember how ‘the sun will go Dark’ ,
supporting the theme of a famine ;
remember in prophets (Isaiah?) was a theme
as “I will break the staff of bread”, which we
interpret as “the type energyfield which fórms
grain (stalks)”, which will end ;
and remember the gruesome line “they will
devour the flesh of their own arms”
(though this was meant for the souls who
ultimately will not be saved) ;
note :
very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 06/ 9/ 2020
was heavy corrupted on crucial terms –

 

Hoofdstuk context :
… zie titel :
[disclaimer :
u weet dat we alle hoofdstukken ZEER zorgvuldig lezen ,
en bovendien zijn deze Hosea hoofdstukken erg consistent :
ondanks Esau’s (vaak pathetische) corrupties
zijn we 100% overtuigd dat we de boodschap van dit hoofdstuk hebben begrepen]

thema :
… erg sober ;
behoeft geen introductie – want het thema zal duidelijk worden tijdens dit hoofdstuk ;
onderwerp :
Efraim : als ‘ons type lichaam’, dat totaal uitgeroeid zal worden ;
verbanden :
denk aan het “de zon zal duister worden” , wat dit thema van ‘hongersnood’ ondersteunt ;
denk aan “ik zal de staf voor brood breken”,
wat wij interpreteren als “de energie-velden die koren-aren vormen” , die op zullen houden ;
denk aan “zij zullen het vlees van hun eigen arm eten”
(maar dat is gezegd tegen zielen die uiteindelijk niet gered zullen worden) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 06/ 9/ 2020
was zwaar gecorrumpeerd op cruciale termen –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 9

1-2-3-4
vervolg : … de aankondiging van een wereldwijde hongersnood :
must-not-be you-are-rejoicing ishral to exultation as·the·peoples that
you-commit-prostitution from·on Elohim-of·you you-love fee on all-of
threshing-sites-of grain threshing-site and·winevat not he-shall-graze·them
and·grape-juice he-shall-dissimulate in·her not they-shall-dwell in·land-of ieue
and·he-returns Ephraim Egypt and·in·Assyria unclean they-shall-eat la not
they-shall-libate to·ieue wine and·not they-shall-be-congenial to·him
sacrifices-of·them as·bread-of lawlessnesses to·them all-of ones-eating-of·him
they-are-defiling-themselves that bread-of·them for·soul-of·them not
he-shall-enter house-of ieue
Rejoice not, O Israel, for joy, as [other] people: for thou hast gone a whoring from
thy God, thou hast loved a reward upon every cornfloor. The floor and the winepress
shall not feed them, and the new wine shall fail in her. They shall not dwell in
the LORD’S land; but Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat unclean [things]
in Assyria. They shall not offer wine [offerings] to the LORD, neither shall they be pleasing
unto him: their sacrifices [shall be] unto them as the bread of mourners; all that eat
thereof shall be polluted: for their bread for their soul shall not come
into the house of the LORD.

 • context : continued : … the announcement of a global famine :

line ,

 • [=’continuation of the theme in previous chapter , where was said
  that “they are worried about (getting) their grain and wine”,
  line :]

“(it) must not be – (that) you (would) rejoice , (..Jacob..) [=’souls’] ,
as – the people – (who are) joyful ;
that=because – you (have) committed prostitution – [=against] – your deity ,
[+for] you loved – the reward – [=from] – all – [+your] threshingfloors of – grain ;

 
(..+but..) the threshingfloor  – (will) not – (..feed you..) [-any longer] ,       
and the new wine – (will) (..lack..) – [=from] – (..the winevat..) ;                    [=’goto 4’]

————————–
3 [added line by Esau – deleted]
1) the theme of “wine and bread” continues in next line 4 – this line just doesn’t fit :
2) first part of 3 “not – they will dwell (-ishbu) – in land of – IEUE”          (-ishbu)
was taken from 4 “not – they shall libate (-isku) – to IEUE”                         (-isku)
3) last part of 3 , the “unclean – they shall eat”                                              (-tma)
was also taken from 4 , “ones eating of him – they make unclean”              (-tma) ;
4) Esau was hellbent to insert his “Egypt + Assyria” , hence this created line 3 
(and even IF this were about ‘northern Ishral’, they had nothing to do with ‘Egypt’ !)  
————————–
4 [until now,-] [=you] (have made) libation offerings – (of) wine – to IEUE ,
[=but] they – (were) not – pleasing – to him ;
(..+and..) [=your] – [bread-] offerings – (were) as bread of – lawlessness – to [=him] :      +

 
(..+for..) all – the ones (who) ate it – (made) themselves unclean ,
that=because – [=your] bread         +
(made) your soul – (to) not – go on his wáy – (to) (..the [eden-] land..) of – IEUE ;

(Gevolgen van Israël’s zonde)
Wees niet blij , Israël, tot jubelens toe, zoals de volken, want u hebt in hoererij
uw God verlaten. U hebt hoerenloon lief op alle dorsvloeren voor koren.
Dorsvloer en perskuip zullen hen niet voeden, de nieuwe wijn zal hun tegenvallen.
Zij zullen niet blijven in het land van de Heer : Efraïm keert terug naar Egypte ,
in Assyrië zullen zij eten wat onrein is .Zij zullen voor de Heer geen wijn plengen
en hun offers zullen hem niet aangenaam zijn . Ze zijn voor hen als brood voor
rouwenden : ieder die dat eet, wordt onrein . Want hun brood dient voor henzelf ,
het mag niet in het huis van de Heer komen .

 • [=’vervolg op het thema van vorig hoofdstuk waar werd gezegd
  dat “zij bang zijn om hun graan en wijn niet (te krijgen)” ,
  zin :] 

“het moet niet zijn dat u vreugdevol zoudt zijn , (..Jacob..) [=’zielen’] ,
als de mensen die vol blijdschap zijn ;
[=omdat] u prostitutie hebt bedreven [=tegen] uw godheid ,
[+want] u hield van de beloning van al [+uw] dorsvloeren voor graan ;

 
(..+maar..) de dorsvloer zal u [-niet langer] (..voeden..) ,
en de nieuwe wijn zal (..missen..) [=van] (..het wijnvat..) ;                   [=’ga naar 4’]

————————-
3 [toegevoegde zin door Esau – verwijderd]
1) het thema “wijn en brood” gaat verder in zin 4 – deze zin past hier gewoon niet :
2) eerste helft van 3 “niet – verblijven zij – in het land – van IEUE”       (-ishbu)
Is geleend van 4 “niet – gieten zij uit – voor IEUE”                                    (-isku)
3) tweede helft van 3 , het “onrein – zullen zij eten”                                  (-tma)
Is gejat van 4 “die hem eten – die maken zij onrein”                                  (-tma) ;
4) Esau moest en zou zijn “Egypte + Assyrië” toevoegen , vandaar zijn zin 3
(en zelfs al ZOU dit over ‘noordelijk Ishral’ gaan , zij hadden niets met ‘Egypte’!)
————————–
4 [tot nu toe,-] heeft [=u] wijn als offer uitgegoten voor IEUE ,
[=maar] die waren hem niet aangenaam ;
(..+en..) uw [brood-] offers waren als het brood van wetteloosheid voor [=hem] :    +

 
(..+want..) al degenen die het aten maakten zichzelf onrein ,
[=omdat] [=uw] brood maakte         +
dat uw adm-ziel niet op wég ging (naar) (..het [eden-] land..) van IEUE ;

 

part II    —   deel II

 
5-6-7-8-9
… maar niemand van de christelijke leiders ziet de ramp aankomen :
what ? you-shall-do to·day-of appointment and·to·day-of celebration-of ieue
that behold ! they-go from·devastation Egypt she-shall-convene·them Memphis
she-shall-entomb·them coveted-thing-of to·silver-of·them sting-nettle he-shall-tenant·
them thistle in·tents-of·them they-come days-of the·visitation they-come days-of
the·repayment they-shall-know ishral fool the·prophet one-being-mad man-of the·spirit
on multitude-of depravity-of·you and·vast grudging man-watching-of Ephraim with
Elohim-of·me prophet snare-of trapper on all-of ways-of·him grudging in·house-of
Elohim-of·him they-make-deep they-ruin as·days-of the·Gibeah he-shall-remember
depravity-of·them he-shall-note sins-of·them
What will ye do in the solemn day, and in the day of the feast of the LORD? For, lo, they
are gone because of destruction: Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them:
the pleasant [places] for their silver, nettles shall possess them: thorns [shall be] in their
tabernacles. The days of visitation are come, the days of recompence are come; Israel shall
know [it]: the prophet [is] a fool, the spiritual man [is] mad, for the multitude of thine iniquity,
and the great hatred. The watchman of Ephraim [was] with my God: [but] the prophet [is]
a snare of a fowler in all his ways, [and] hatred in the house of his God. They have deeply
corrupted [themselves], as in the days of Gibeah: [therefore] he will remember their iniquity,
he will visit their sins.

 • ‘hatred’ , H4895 mastemah ‘enmity’  2x ; said from -shatam ‘a grudge’ ;
  by the way – Mastema is the evil angel in the book of Jubilees ;
 • context : … but none of the christian leaders sees this coming disaster :

line ,

 • [=’that the prophets/pastors are mentioned here is because they shóuld have known
  (but then we must go into the problem of corrupted texts again) ;
  a ‘prophet’ simply means “one who is busy with the future”, as christian leaders do ;
  line :]

“what – (will) you do – [=in] – the appointed – day ,                                        [= Revelation’] 
[=as] [=in] the day of – IEUE ? ;                                                        [=’certainly no ‘feastday’ !’]

 
that=because – behold ! , disaster – (will) come ,                            [=’no ‘Egypt + Memphis’]
[+your] pleasant – (..ground..) – (will have) briers ,                [=’no ‘bury + convene + silver’]
[+as] [=your] (..land..) [=’world’] – (which) thorns – (will) possess ;              [=’read : famine’]

 
7 [+for] the days of – visitation [=’to judge’] – (will) come ,
(..and..) (..Efraim..) [=’this type body’] – (will) know – the days of – repayment ;

 • [=’above :
  Ephraim , as our type body , is the réal reason for God’s wrath – see next sections :]

 
(..+but..) the prophets [-of today] – (are) fools ,                           [=’not knowing it will come’]
[+as] – the spiritual – ones – (who are) insane ,
on=because of – [=their] – (..great?..) – depravity – [=as] the hostility ;       [=’of the Mind’]

 
the ones [=’the sons’] of – Ephraim – (who are) wátching – (will be) with – [=their] deity ,
[+but] the prophets – (will be) trapped – [+in] the snare – on=because of – all – [=their] ways ,
[+through] [+their] hostility – [=against] – [=their] deity ;                                    [=’no ‘house’]

 
[+for] they (have) deeply – corrupted (-themselves) [=’by matrix !’] (-shchth) ,        
[+but] [=in] the day of – (..IEUE..) – [=they] (will be) remembered – [to-] their depravity ,
(..+when..) their sin [=’corrupt eden-life’] – (will be) (..visited..) [=’to judge’] [+upon them] ;

Wat zult u dan doen op een hoogtijdag
en op een feestdag voor de Heer ? Want zie, vanwege de verwoesting gaan zij
op weg ; Egypte zal hen bijeenbrengen, Memphis zal hen begraven.
Begeerte zal er zijn naar hun geld, netels zullen hen in erfbezit nemen
en distels zullen in hun tenten zijn. De dagen van vergelding zijn gekomen .
De dagen van de afrekening zijn gekomen . Israël zal het weten . De profeet is
een dwaas, de man met de geest is krankzinnig . Vanwege de grootheid van
uw ongerechtigheid is ook de vijandschap groot . De wachter van Efraïm is
met mijn God , een profeet vindt de strik van de vogelvanger op al zijn wegen ,
vijandschap zelfs in het huis van zijn God . Zij hebben zich zeer diep verdorven ,
als in de dagen van Gibea . Hij zal aan hun ongerechtigheid denken ,
hij zal hun zonden aan hen vergelden .

 • [=’dat de pastors/profeten worden genoemd is omdat zij dit hadden móeten weten
  (maar dan komen we weer terecht in het probleem van gecorrumpeerde teksten) ;
  een ‘profeet’ is simpelweg “iemand die met de toekomst bezig is” als die leiders doen ;
  zin :]

“wat zult u op die vastgestelde dag doen ,                                                          [=’Openbaring’]
[=als] [=op] de dag van IEUE ? ;                                                             [=’zeker geen feestdag !’]

 
[=want] zie ! , er zal een ramp komen ,                                           [=’geen Egypte + Memphis’]
[+uw] begeerde (..grond..) zal vol distels zijn ,          [=’geen ‘begraven + verzamelen + geld’]
[+als] [=uw] (..land..) dat door dorens in bezit is genomen ;                 [=’lees : hongersnood’]

 
7 [=want] de dagen van bezoeking [=’oordeel’] zullen komen ,
(..en..) (..Efraïm..) [=’dit type lichaam’] zal de dagen van vergelding kennen ;

 • [=’boven :
  Efraïm , als dit type lichaam, is de échte reden voor God’s toorn – zie volgende secties :]

 
(..+maar..) de profeten [-van vandaag] zijn dwaas ,                      [=’niet wetend dat dit komt’]
[+als] degenen die spiritueel zijn maar krankzinnig ,
[=vanwege] [=hun] (..grote?..) ongerechtigheid [=als] de vijandschap ; [=’van het Verstand’]

 
degenen [=’zonen’] van Efraïm die op wácht staan zullen [=met] hun godheid zijn ,
[+maar] de profeten zullen [+in] een strik gevangen worden [=vanwege] al [=hun] wegen ,
[+door] [+hun] vijandschap [=tegen] [=hun] godheid ;                                          [=’geen ‘huis’]

 
[+want] zij hebben (-zichzelf) diep gecorrumpeerd [=’door matrix !’] (-shchth) ,    
[+maar] [=op] de dag van (..IEUE..) zullen [=zij] herinnerd worden (aan) hun ongerechtigheid ,
(..+wanneer..) hun zonde [=’corrupt eden-leven’] [+aan hen] (..bezocht zal worden..) ; 

 
part III   —   deel III
 
10-11-12
… wanneer de (144,000) zonen van de aarde weggaan , begint de ramp … :
as·grapes in·the·wilderness I-found ishral as·firstfruit in·the·fig-tree
in·beginning-of·her I-saw fathers-of·you they they-came Baal-Peor and·they-are-being
sequestered to·the·shame and·they-are-becoming abominations as·to-love-of·them
Ephraim as·the·flyer he-shall-fly-himself-away glory-of·them from·to-give-birth-of
and·from·belly and·from·pregnancy that if they-are-bringing-up sons-of·them
and·I-bereave·them from·human that moreover woe ! to·them in·to-go-away-of·me
from·them
I found Israel like grapes in the wilderness; I saw your fathers as the firstripe in the fig tree
at her first time: [but] they went to Baalpeor, and separated themselves unto [that] shame;
and [their] abominations were according as they loved. [As for] Ephraim, their glory shall fly
away like a bird, from the birth, and from the womb, and from the conception. Though they
bring up their children, yet will I bereave them, [that there shall] not [be] a man [left]:
yea, woe also to them when I depart from them!

 • context : … when the (144,000) sons leave earth , then the disaster starts … :

line ,

 • [=’line 10 : the term “abomination” is used as “physical idols (of gods)” ;
  line 11 : “glory” (-kbud) as term always for God/eden ;
  while in other chapters “the sons will fly like an eagle away from earth” ;
  line :]

“I (will) find – (..the sons..) [=’144,000’] – as grapes – in a wilderness ,
[+for] I (will) see [+them] – as the firstfruits – in a figtree ,
(..and they (will) return?..) ;       +                                                                                [=’see next’]

 
(..the sons..) – (will) go – [=to] (bol=ol) (..my land..) [=’eden’] ,             [=’no ‘fathers + Peor’]
[=for] they (will be) separated – [=from] the shame        +                    
(which) was – the abomination [=’physical image !’] – they [=’or: I ?’] – (did) [+not] – love ;

 
11 (..the sons..) – (will) fly – [=like] a bird – [+to] their glory [=’Original (-body)’] ,   
(-away) from – (having been) born – from the belly – [=through] pregnancy ;

 
12 that=BUT – [the moment-] when – I (will) exalt – [=my] sons ,
[+as] (..taking them away..) (-out) from (..Efraim..) ,                        [=’or : ‘from the people’]
that=then – woe – to him ! [=’Ephraim’] ,
[=when] [=they] [=’sons’] (will have) departed – from [=him] ;          +

Ik vond Israël
als druiven in de woestijn ; als vroege vijgen aan de vijgenboom , zijn eerste
opbrengst , zag ik uw vaderen . Zij gingen echter naar Baäl-Peor , wijdden zich
aan die schande . Zij werden even weerzinwekkend als hun minnaars .
Wat Efraïm betreft, als een vogel zal zijn luister wegvliegen, van de geboorte,
van de moederschoot en van de bevruchting af. Ook al brengen zij hun kinderen
groot, ik zal hun van hun kinderen beroven, geen mens zal er meer zijn !
Ja ook, wee hun, wanneer ik van hen wijk !

 • [=’zin 10 : de term “gruwel” wordt gebruikt als “fysieke idolen (van goden)” ;
  zin 11 : “glorie” (-kbud) altijd gebruikt voor God/eden ;
  terwijl in een ander hoofdstuk “de zonen weg zullen vliegen als een adelaar” ;
  zin :]

“ik zal (..de zonen..) [=’144,000’] vinden als druiven in een woestijn ,
[+want] ik zal [+hen] zien als de eerste vruchten in een vijgenboom , 
(..en zij zullen terugkeren?..) ;        +                                                                         [=’zie hierna’]

 
(..de zonen..) zullen [=naar] (bol=ol) (..mijn land..) [=’eden’] gaan ,                    [=’geen Peor’]
[=want] zij zullen (af-) gescheiden worden [=van] de schande ,          +
die de gruwel [=’fysiek beeld !’] was die zij [=’of: ik ?’] [+niet] liefhadden ;

 
11 (..de zonen..) zullen [=als] een vogel [+naar] hun glorie [=’Origineel (-lichaam)’] vliegen ,
(-weg) van het geboren zijn door de moederschoot [=door] zwangerschap ;

 
12 [=MAAR] [het moment-] wanneer ik [=mijn] zonen zal verhogen ,
[+als] (..hen wegnemend..) uit (..Efraïm..) ,                                                [=’of: van de mensen’]
[=dan] wee hem ! [=’Efraïm’] ,
[=wanneer] [=zij] [=’zonen’] uit [=hem] zullen zijn weggegaan ;          + 

13-14-15
… want dan zal God Efraïm (dit lichaam) als zijn vijand beschouwen … :
Ephraim as·which I-saw to·Tyre one-being-transplanted in·homestead and·Ephraim
to·to-bring-forth-of to one-killing sons-of·him give-you ! to·them ieue what ?
you-shall-give give-you ! to·them womb one-bereaving and·breasts ones-shrivelling
all-of evil-of·them in·the·Gilgal that there I-hated·them on evil-of actions-of·them
from·house-of·me I-shall-drive-out·them not I-shall-add to-love-of·them all-of
chiefs-of·them ones-being-stubborn
Ephraim, as I saw Tyrus, [is] planted in a pleasant place: but Ephraim shall bring forth
his children to the murderer. Give them, O LORD: what wilt thou give? give them
a miscarrying womb and dry breasts. All their wickedness [is] in Gilgal: for there
I hated them: for the wickedness of their doings I will drive them out of mine house,
I will love them no more: all their princes [are] revolters.

 • context : … because then God will view Ephraim (this body) as his enemy … :
  … syntax :
 • 1) Tyre or ‘enemy’ : a difference of 1 vowel ;
 • 2) the ‘slaughter’ (-hrg) is loosely translated as ‘Armageddon’,
  but that term is used in prophecy for the slaughter of spirits – as far we know ;
 • 3) line 15 : if you look closely , the “all – evil + Gilgal” is a doublet of next ;

line ,

 • [=’the -umpth proof in prophets that NOT God made this body ;
  when the sons return , “the adm-soul is restored inside his (or her) Original again”
  (the original body) , as THE core problem ever since paradise fell ;
  line :]

“(..+then..) I (will) see – Ephraim – as – [=my] (..enemy..) (tsr=tsr) ,                [=’no ‘Tyre’]
[+as] (..the ones who (will be) destroyed..) (shthl=shchth) – in [+their] world ,
[=for] [=they] (will) go forth – to – the slaughter (-hrg) :           +                    [=’no ‘sons’]

 
IEUE – (will) give – them [-over] – (..to the famine?..) (rchb=raab) ,                    [<< likely]
and=as (..the disaster?..) (shdm=shd?) – (..for Ephraim?..) (tsmqim=aphrim?) ;

 
                                                                                                 [=’all + evil + gilgal’: Esau added’]
that=because – I (will) hate them – on=because of – their – evil – doings ,
[+as] (..the people..) – [which-] I (will) cast away :
I (will) – not – love them – (..anymore..) , [+for] all of – them – (are) stubborn ;

Efraïm ,
zoals ik het gezien had, was als Tyrus, geplant in een lieflijke woonplaats ,
maar Efraïm zal zijn kinderen moeten uitleveren aan de moordenaar .
Geef hun, Heer, ja, wat moet u hun geven ? Geef hun een baarmoeder die
zonder vrucht blijft , en borsten die verdrogen . Al hun kwaad bleek in Gilgal ,
ja, daar heb ik hen gehaat. Vanwege hun slechte daden zal ik hen uit mijn
huis verdrijven . Ik zal hun voortaan niet meer liefhebben :
al hun vorsten zijn opstandig .  

 • [=’het zoveelste bewijs in profeten dat NIET God dit lichaam maakte ;
  wanneer de zonen terugkeren , “wordt de adm-ziel weer herenigd in zijn (of haar)
  Origineel” (originele lichaam) , als HET grote probleem sinds het paradijs viel ;
  zin :]

“(..+dan..) zal ik (..Efraïm..) zien als [=mijn] (..vijand..) (tsr=tsr) ,                   [=’geen ‘Tyrus’]
[+als] degenen die (..vernietigd zullen worden..) (shthl=shchth) in hun wereld [=’aarde’] ,
[+want] zij zullen voortgaan ter slachting (-hrg) ;                                           [=’geen ‘zonen’]

 
IEUE zal hen [over-] geven (..aan de hongersnood?..) (rchb=raab) ,         [<< waarschijnlijk]
[=als] (..de ramp?..) (shdm=shdd) (..voor Efraïm?..) (tsmqim=aphrim) ;

 
                                                                                            [=’alle + kwaad + Gilgal’ : Esau’s grap’]
[=omdat] ik hen zal haten [=vanwege] hun kwade daden ,
[+als] (..de mensen..) die ik weg zal werpen :
ik zal hen niet (..langer..) liefhebben , [+want] zij allen zijn koppig ;

 
16-17
slot : … en Efraïm zal ophouden te bestaan :
he-is-smitten Ephraim root-of·them he-dries-up fruit no they-shall-yielddo even
that they-shall-give-birth and·I-put-to-death ones-coveted-of belly-of·them
he-shall-reject·them Elohim-of·me that not they-listened to·him and·they-shall-become
ones-wandering in·the·nations
Ephraim is smitten, their root is dried up, they shall bear no fruit: yea, though they
bring forth, yet will I slay [even] the beloved [fruit] of their womb. My God will cast
them away, because they did not hearken unto him: and they shall be wanderers
among the nations.

 • context : closing : … and Ephraim will cease to exist … :

line ,

 • [=’the “deity” in line 17 is problematic – it cannot be “of Ephraim”
  and it is unlikely – though possible – that Hosea himself added this ;
  2) after “the slaughter” they will not be ‘wandering in the nations’ = Esau’s joke ;
  line :]

“(..+therefore..) Ephraim [=’this body , as concept’] – (will be) exterminated ,
[=his] root – (will) dry up ,                                                                        [=’root = origin’]
[+as] not – yielding – fruit [=’offspring’] – (..anymore..) (gm=oud) ;

 
that=because – [=he] – (will) [+not] – procreate [-any longer] ,
[=for] I (will) put to death – [=his] beloved (-fruit) – [+from] his belly ;

 
17 I (will) reject – [=him] – (..who..) (ki=mi) – (is) not – (-able) to hear –[=me] ,   (!)
and [=he] (will) be – (..destroyed..) (nddm=shdd) – in (..the land..) [=’world’] .

Efraïm is getroffen :
hun wortel is verdord, vrucht zullen zij niet voortbrengen . Zelfs als zij nog
nieuw leven verwekten, zou ik de lievelingen van hun moederschoot doden .
Mijn God zal hen wegwerpen, omdat zij naar hem niet luisteren.
Zij zullen zwervers onder de volken zijn .

 • [=’zie Engels :]

“(..+daarom..) zal Efraïm [=’dit lichaam, als concept’] uitgeroeid worden ,
[=zijn] wortel zal uitdrogen ,                                                            [=’wortel = herkomst’]
[+als] geen vrucht [=’nakomelingen’] (..meer..) (gm=oud) voortbrengend ;

 
[=omdat] [=hij] zich [+niet] [-meer] zal voortplanten ,
[=want] ik zal zijn geliefde (-vrucht) [+van] zijn buik doden ;

 
17 ik zal [=hem] verwerpen (..die..) (ki=mi) niet (-in staat is om) [=mij] te horen ,  (!)
en [=hij] zal (..vernietigd worden..) (nddm=shdd) in (..het land..) [=’wereld’] .

 


06.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive