Hosea 11 : ons type lichaam :
Jacob (meeste zielen) verlost
uit de tijd van Openbaring
en gaan op weg naar eden
(+144,000 als 2 getuigen)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

ape pic chapter context :
continued , named : our type body :
Jacob (most souls) saved out of the time
of Revelation – then they go to eden
and receive their Original
(+the 144,000 as the 2 witnesses)
theme :
it is crucial for us to know whó is the subject
or we get Matt.2 type-mistakes (see below) ;
also , be aware that a few corrupted terms
caused the entire ‘common accepted’ context
which we never really quéstioned —
but you will see
how the entire chapter is 100% restored now ;

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 08/ 9/ 2020
sections were VERY heavily corrupted –

 

Hoofdstuk context :
… het is voor ons cruciaal om te weten WIE het onderwerp is ,
of we krijgen de type-corrupties als Mattheus 2 (zie dit hoofdstuk) ;
realiseert u zich dat een paar corrupties de gehele “huidige algemene opvatting”
over de context veroorzaakt hebben ,
maar als een context die nooit serieus bevraagd is ! ;
u zult zien dat het hoofdstuk nu 100% gerestaureerd is ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 08/ 9/ 2020
was gedeeltelijk ERG ZWAAR gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 11

1-2-3-4
vervolg : … nog steeds over de zonen (want géen nieuwe introductie) :
that lad ishral Israel and·I-am-loving·him and·from·Egypt I-called to·son-of·me
they-called to·them so they-went from·faces-of·them to·the·Baalim they-are-
sacrificing and·to·the·carvings they-are-fuming-incense and·I I-taught-feet to·Ephraim
he-took·them on arms-of·him and·not they-knew that I-healed·them in·cables-of human
I-am-drawing·them in·ropes-of love and·I-am-becoming to·them as·ones-raising-up-of
yoke on cheeks-of·them and·I-am-stretching-out to·him I-am-feeding
When Israel [was] a child, then I loved him, and called my son out of Egypt. [As] they
called them, so they went from them: they sacrificed unto Baalim, and burned incense
to graven images. I taught Ephraim also to go, taking them by their arms; but they knew
not that I healed them. I drew them with cords of a man, with bands of love:
and I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat unto them.
‘to go’ , H7270 ragal ‘to spy’ [from ‘feet’ -rgl] , (sgr ‘close’?) ; to hate ? ; what is logical ? ;
‘taking’ , H3947 laqach ‘take (main), receive, accept’ ; (different as to give/take/lift) ;
‘bands’ , H5688 aboth ‘cordage, (cord)’; in ‘to perish’ cluster ;
‘meat’ , H328 at ‘gently’, few times, in Is. as ‘charmers’ [sorcery] ; 

 • context : … continuing about the sons (for there is nó new introduction) :
  … syntax :
 • 1) Esau used his type corruption as yes-yes-no = no-no-yes , in lines 2 and 3 ;
 • 2) line 1 : no “lad” here , and see Matthew 2 corruption below ;
 • 3) line 1 and 2 : “to call” is the same root as “to read”, but 2x ‘call’ means corruption :
  the equivalent of “love (them)” in 1 is “name them (sons)” in 1 ,
  rendering the sécond (-qr) as very possible ‘to read’ : as continuing ch. 10 ;
 • 4) line 2 : this exactly was asked in ch. 10 , cáusing “that they dont do Baal” ;
 • 5) line 4 is the rescuing from the situation of line 3 ;
 • 6) spellbound as colour of (-chbl) ; ‘charm’ (sorcery) in ‘to perish’ cluster ;
 • 7) the juxtaposition between ‘Adam’ and IEUE is completely acceptable ! ;
  the Matthew 2:15 corruption :
  … that entire line is based upon the corrupted verse 1 here  —
  yet the theme here is NOT Christ , and if you study Mat.2 you see the line is out of place ,
  just like the corrupted ‘Rachel’ line furtheron (we had that Rachel problem in Isaiah) ;   
  the reason for Esau’s corruption here was ofcourse to hide the theme of the 144,000 ;

line ,   

 • [=’lines 1-4 :
  remember, the fluffy “cords of love + carry on arm” only exist in our LAZY MIND :
  the theme is “the sons + must seek + and here the théme is repeated”  —
  see above for all corruptions ;                                                  [1-4 : was very corrupt]
  line :]

that=because – I (will) love – (..the house..) (nr=bth) – Ishral ,      
[=as] (..they..) – (whom) I (will) name : my sons ;                    [=’but read: as all 144,000’]

 
2 [+for] they (will) (..réad..) (qr=qr) – (..the [scripture-] scroll?..) – [=for] themselves ,     
[+as] (..seeking?..) (elk=drsh?) – [=my] face :         +                                  [=’comp. Hos. 10’]

 
(thérefore)
they (will) – [+nót] (be) sacrificing – to Baal ,                       [=’this world’s consciousness’]
and – fume incense [=’to honour’] – to the carved idol [=’physical body’] ;          +

 
3 [=for] [=they] [=’sons’] (will) (..hate?..) – Ephraim [=’this type body’] ,
[+as] – [+nót] – accepting – his (..offspring..) (zara=zra) ;                              [=’added: ‘no’]
[=for] they know – that – (-it is) I (who will) heal them ;                            [=’skipped: ‘no’]

 
4 (..+because..) they (are being) dragged along – [=by] the [spellbound-] cords of – Adam ,
[=as] the cordage [=’to perish by’] – (which) [+they] – (do) [+not] – love ;         [=’true !’]

 
[=but] I (will) be – [=for] them – the one (who will) raise – the yoke – [=from] – their jaws ,
[=as] (..the behexing..) – [=over] [=them] – (which) (..I (will) end..) (akl=alk) ;

(God’s ontferming over Israël)
Toen Israël een kind was, had ik hem lief, en uit Egypte heb ik mijn zoon
geroepen . Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen
wegliepen. Aan de Baäls offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten
zij reukoffers – ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen ,
maar zij erkenden niet dat ik hen genas . Ik trok hen met menselijke touwen ,
met koorden van liefde . Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken
omhoogtillen, en ik reikte hem voer toe .

 • [=’zinnen 1-4 :
  de rozige “liefdeskoorden + op de arm nemen” bestaan alleen in ons LUIE verstand :
  het thema is “de zonen + moeten zoeken + en hier wordt het théma herhaald”  —
  zie Engels voor alle corrupties (ook die van Matt.2) ;     
  zin :]                                                                                                  [1-4 : was erg corrupt]

“[=omdat] ik (..het huis..) (nr=bth) Ishral lief zal hebben ,
[=als] (..hen..) die ik zal noemen : mijn zonen ;                     [=’maar lees: als alle 144,000’]

 
2 [+want] zij zullen (..de [schrift-] rol?..) [=voor] zichzelf (..lézen..) (qr=qr) ,
[+als] (..het zoeken?..) (elk=drsh?) (van) mijn aangezicht :         +                [=’vgl. Hosea 10’]

 
(dáarom)
zullen zij [+niét] offeren aan Baal ,                                          [=’bewustzijn van deze wereld’]
en reukoffers brengen [=’eer brengen’] aan het afgodsbeeld [=’fysieke lichaam’] ;       +

 
3 [=want] [=zij] [=’zonen’] zullen Efraïm [=’dit type lichaam’] (..haten?..) ,
[+als] het [+niet] accepteren van zijn (..nakomelingen..) (zra=zra) ;                    [=’plus: ‘niet’]
[=want] zij weten dat ik het ben die hen zal genezen ;                                          [=’min: ‘niet’]

 
4 zij worden voortgesleept [=door] de [behexte-] koorden van Adam ,                    [=’waar !’]
[=als] het netwerk [=’om door te vergaan’] waar [+zij] [+niet] van houden ;         +

 
[=maar] ik zal [=voor] hen degene zijn die het juk op doe rijzen [=van] hun kaak ,
[+als] (..de beheksing..) [=over] [=hen] die ik zal (beëindigen..) (akl=alk) ;

 
5-6-7
… daarna gaan de zonen terug naar de aarde – naar de zielen in benauwdheid :
not he-shall-return to land-of Egypt and·Assyria he king-of·him that they-refuse
to·to-turn-back-of and·she-wounds sword in·cities-of·him and·she-finishes
poles-of·him and·she-devours from·counsels-of·them and·people-of·me
ones-being-hung to·backsliding-of·me and·to Supreme they-are-calling·him
altogether not he-shall-exalt·them
He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrian shall be his king, because
they refused to return. And the sword shall abide on his cities, and shall consume
his branches, and devour [them], because of their own counsels. And my people are
bent to backsliding from me: though they called them to the most High,
none at all would exalt [him].
‘refused’ , H3985 maen ‘to refuse’ ;
‘own’ , H905 bad ‘alone, only, oneself, themselves, seperate’ [-badad] ;
‘bent’ , H8511 thala ‘to hang [linger on, be in a position of]’ 1x ; unclear ;

 • context : … after that , the sons go back to earth – to the distressed souls :

line ,                                                                                             [corrupted 5 : see also annex]

 • [=’see (breakdown in) annex why first line 5 is very probable ,
  and compare how she now runs fluently into next line 6 ;
  it is not mentioned but the context is “that they received their Originals” ;
  line :]

“[+then] (la=ki) – [=they] [=’sons’] (will) retúrn – to – the land [=’this world’] ,       
[=as] (..the remnant..) – (which will) (..witness?..)            +                      [=’as 2 witnesses’]
(..to..) – (..the people..) [=’souls’] – (..who..) – (had) refúsed – to return [=’to eden’] ;     +

 
6 [=as] – (..their [=’sons’] people..) – (who will have been) wounded – [+by] the sword ,
(..who..) (u=mi) – (will have caused) themsélves – (to be) destroyed ,
[=as] (having been) devoured – [=through] their (-ówn) counsel ;                 [=’Hos.10:13’]

————————–

 • [=’below line 7 :
  it is not logical that after 5-6 now would follow an “I told you so” type line  —
  other chapters write “how the souls will swear allegiance to God”, then leave ,
  and that fits with the “making them to rise” ;
  line :]

7 [=but] my people [=’as souls’] – (will) (..return..) (sbb=shb) – (..to me..) (th-la=ol-i) ,   
[=for] – they (will) call – [=upon] – [+their] deity ,                                    [=’make that vow’]
[+and] – [=I] (will make) them – alltogether – to rise :          +

Hij zal niet terugkeren
naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want zij weigeren
zich te bekeren . Het zwaard zal in zijn steden rondgaan, het zal zijn grendels
vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen . Mijn volk volhardt in
afkeer van mij . Zij roepen wel tot de Allerhoogste ,
maar gezamenlijk roemt met hem niet .

 • [=’zie herhaalde zin in annex waarom de corrupte zin 5 nu goed mogelijk is ,
  en vergelijk hoe zij nu goed verderloopt in zin 6 ;                            [zin 5 : zie annex]
  het wordt niet genoemd maar “de zonen hebben hun Origineel gekregen” ;
  zin :]

“[+dan] (la=ki) zullen [=zij] [=’zonen’] terúgkeren naar het land [=’deze wereld’] ,
[=als] (..het overblijfsel..) dat zal (..getuigen?..)         +                             [=’als 2 getuigen’]
(..tot..) (..de mensen..) [=’zielen’] (..die..) wéigerden om [naar eden-] terug te keren ;

 
6 [=als] (..hun [=’zonen’] mensen..) die [+door] het zwaard gewond zullen zijn ,
(..die..) (u=mi) zichzélf zullen hebben vernietigd ,
[=als] verslonden zijn geworden [=vanwege] hun (-éigen) opvattingen ;  [=’Hos.10:13’]

———————–

 • [=’zie Engels :]

7 [=maar] mijn mensen [=’als zielen’] zullen (..naar mij..) (..terugkeren..) (sbb=shb) ,
[=want] zij zullen [=tot] [+hun] godheid roepen ,                             [=’die eed afleggend’]
[+en] [=ik] zal hen samen doen oprijzen :        + 

 
part II — deel II

 
8-9
… want God redt de zielen uit de tijd van Openbaring :
how ! I-shall-give·you Ephraim I-shall-award·you ishral how ! I-shall-give·you
as·Admah I-shall-place·you as·Zeboim he-is-turned on-me heart-of·me altogether
they-are-fervid comfortings-of·me not I-shall-do heat-of anger-of·me not I-shall-return
to·to-ruin-of Ephraim that El I and·not man in·within-of·you holy-one and·not
I-shall-come in·city
How shall I give thee up, Ephraim? [how] shall I deliver thee, Israel? how shall I make
thee as Admah? [how] shall I set thee as Zeboim? mine heart is turned within me,
my repentings are kindled together. I will not execute the fierceness of mine anger,
I will not return to destroy Ephraim: for I [am] God, and not man;
the Holy One in the midst of thee: and I will not enter into the city.
‘deliver’ , H4042 magan ‘deliver, to present (the latter)’ 2x ; unclear ;

 • context : … because God saves the souls out of the time of Revelation :
  … syntax :
 • 1) because Esau changed previous 7 into a negative line , he needed to invent
  here a “but (I never give you up)” ; yet the ‘give’ followed by ‘give’ is suspicious ,
  while “give you up” is not exactly a common phrase ;
 • 2) the “deliver” (-magan) is unsure : it may have read “place you in the garden” (-gan) ,
  coupled with “(adam-) ground”, but we cannot verify what the original wrote ;

line ,

 • [=’first part of 8 is most likely the same type corruption as line 10 next  —
  see above for the corruptions ;
  line :]

“(…………..) – (………….) – (………….) ,                                                    [<< first part of 8 : corrupt]
(…………..) – (………….) – (………….) ;
————————– 
(..then..) (aik=ki) – I (will) bring you – [=to] [+your] (..[eden-] ground..) (-adme) ,
[+as] placing you – [=in] (..+the garden?..) (mgan=gan?) (of) (..tsiun..) (tsbaim=tsiun) ;

 
[=for] – my heart – (will have) changed [=’turn’] – [=in] me ,
[=as] my compassion – (which will have been) alltogether – kindled :         +

 
9 I (will) – not – (fúlly-) execute – the fierceness of – my anger (-aph) ,     [=’as Revelation’]
(..for..) (la=ki) – I (will) undo [=’return upon’] – the ruining [=’by matrix’] of – (..Jacob..) ;

 
that=because – I (am) – the deity – and not – a man ,
[+as] – the holy one – (who will be) in your midst ,        +
[=when] – [=you] (will) go – [=to] (..the [eden-] land..) :       +                       [=’in other reality’]

Hoe zou ik u prijsgeven , Efraïm ,
u uitleveren, Israël ? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm ?
Mijn hart keert zich in mij om, al mijn medelijden is opgewekt . Ik zal mijn brandende
toorn niet ten uitvoer brengen, ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten .
Want ik ben God, en geen mens, de Heilige in uw midden, en in de stad zal ik niet komen.

 • [=’zie Engels voor alle corrupties :]

“(…………..) – (………….) – (………….) ,                                                      [<< begin van 8 : corrupt]
(…………..) – (………….) – (………….) ;
————————–
(..dan..) (aik=ki) zal ik u brengen [=naar] [+uw] (..[eden-] grond..) (-adme) ,
[+als] u plaatsen [=in] (..+de tuin?..) (mgan=gan?) (van) (..tsiun..) (tsbaim=tsiun) ;

 
[=want] mijn hart zal veranderd [=’omkeren’] zijn [=in] mij ,
[=als] mijn medelijden dat geheel ontbrand zal zijn :      +

 
9 ik zal mijn vurige toorn niet (vollédig-) ten uitvoer brengen ,              [=’als Openbaring’]
 (..want..) (la=ki) ik zal het ruïneren [=’door matrix’] van (..Jacob..) ongedaan maken ;

 
[=omdat] ik de godheid ben en geen mens ,
[+als] de heilige die in uw midden zal zijn ,         +
[=wanneer] [=u] [=naar] (..het [eden-] land..) zult gaan ;      +  [=’in andere werkelijkheid’]

 
10-11-12
slot : … alle geredde zielen gaan naar eden en krijgen hun Origineel :
after ieue they-shall-go as·lion he-shall-roar that he he-shall-roar
and·they-shall-tremble sons from·sea they-shall-tremble as·bird from·Egypt
and·as·dove from·land-of Assyria and·I-cause-to-dwell·them on houses-of·them
averment-of ieue he-surrounds·me in·dissimulation Ephraim and·in·deceit house-of
ishral and·Judah still he-holds-sway with El and·with holy-places one-being-trusted
They shall walk after the LORD: he shall roar like a lion: when he shall roar, then the children
shall tremble from the west. They shall tremble as a bird out of Egypt, and as a dove out of
the land of Assyria: and I will place them in their houses, saith the LORD. Ephraim compasseth
me about with lies, and the house of Israel with deceit: but Judah yet ruleth with God,
and is faithful with the saints.
‘ruleth’ , H7300 rud ‘restless, roam, unruly’ but colour can be ‘dominant’ ;

 • closing : … all saved souls go to eden and receive their Original :
  … syntax :
 • 1) you can see that the 2x ‘tremble’ and the 2x ‘roar’ is corrupt
  (and no ‘Assyria’ or ‘Egypt’ here) ; while Esau invented the ‘trembling’ to fit
  the ‘roaring’ – but the point is that the roaring has énded , by now ;
  the “fly out like a bird” was said in a previous chapter about the sons ;

line ,
“(..+for..) – they (will) (..follow..) – IEUE ,                                               [=’halfway Revelation’]
[+when] – he (will) – [+not] roar – [=like] a lion – [=at] (..his people..) (im=om) (+anymore) ,       

 
(..+and..) they (will) (..fly..) – [=like] birds – (-óut) from (..the land..) [=’earth’] ,         [=’Hos’]
as doves – (-out) from (..the fortress?..) (mtsrm=mbtsr) ;                                        [=’Hos.10’]
and I (will make) them to dwell – [=in] – their (..[eden-] land..) ,
(is) the declaration of – IEUE ;

————————–
12 [+then]       +
(..their adm-soul..) – (will) [+nót] – (be) surrounded – [=by] a lie [=’this body’] (+anymore) ,
[=as] – (..my people..) – (who were) (..imprisoned..) (bth=gl) – [=by] deceit ;

 
[=but] (..the adm-souls..) – (will) rule – again – [=in] – [+their] deities [=’new body’] ,
[=as] – the loyal – holy ones .                                                                        [=’loyal to the soul’]

Zij zullen achter de Heer aan gaan ,
hij zal brullen als een leeuw . Ja, híj zal brullen, en de kinderen zullen bevende
komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte ,
als een duif uit het land Assyrië . Dan die ik hun wonen in hun huizen ,
spreekt de Heer .
[site relocated last line 12 as start of next chapter ,
probably because the theme did not suit them here]
(Jakob als voorbeeld voor zijn volk)
Met leugen omringt Efraïm mij , en het huis Israël doet dat met bedrog .  
Juda echter trekt nog op met God en blijft de heiligen trouw .

 • [=’zie Engels :]

“(..+want..) zij zullen IEUE (..volgen..) ,                                            [=’halverwege Openbaring’]
[+wanneer] hij [+niet] (+meer) [=als] een leeuw [=tegen] (..zijn mensen..) zal brullen ,

 
(..+en..) zij zullen [=als] vogels uit (..het land..) [=’aarde’] wegvliegen ,                           [=’Hos.’]
als duiven úit (..de vesting?..) (mtsrm=mbtsr) ;                                                                [=’Hos.10’]
en ik zal hen [=in] hun (..[eden-] land..) doen wonen ,
is de verklaring van IEUE ;

———————
12 [+dan]         +
zal (..hun adm-ziel..) [+niét] (+langer) [=door] een leugen [=’dit lichaam’] omringd worden ,
[=als] (..mijn mensen..) die (..gevangen waren..) (bth=gl) [=door] bedrog ;

 
[=maar] (..de adm-zielen..) zullen weer heersen [=in] [=hun] godheden [=’nieuw lichaam’] ,
[=als] de trouwe heiligen .                                                                                 [=’trouw aan de ziel’]

 

08.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive

 
 
annex
line 5 :
considering the roots , the restored line is , minimum , “very probable” ;
 
[+then] (la=ki) – [=they] [=’sons’] (will) return – to – the land [=’earth’] ,       
[=as] (..the remnant..) (ashur=shr) – (who will) (..witness?..) (eua=ud)           +
(..to..) – (..the people..) (mlk=om) [=’souls’] ,         +
(..who..) (ki=mi) – (had) refused – to return [=’to eden’] ;