Hosea 13 : ons type lichaam :
denken ‘ik ben al gered’
(maar zónder eden context)
heeft rampzalige gevolgen :
want ‘het geloof in Jezus’
is geen doel op zichzélf …
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued , named : our type body :
to think ‘I am already saved’
(but withóut the eden context)
will have disastrous consequences :
because ‘believing in Jesus’
is not a goal in itsélf ….
theme :
we stress again that these chapters
relate to the endtime (Revelation) —
after previous chapter (of Esau having
corrupted all the prophets)
the theme is now ’today’s believers
who don’t understánd anymore why or
from what they should be saved’ ;
disclaimer :
we have read most carefully :
and confirm this chapter 100% restored ;

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 11/ 9/ 2020
sections were VERY heavily corrupted –

 

Hoofdstuk context :
… we benadrukken nogmaals dat deze hoofdstukken relateren aan de eindtijd (Openbaring) —
na het vorige hoofdstuk (over Esau die alle profeten heeft gecorrumpeerd)
is het thema nu “gelovigen vandaag de dag , die niet meer begrijpen
waaróm of vanwege wat zij gered zouden moeten worden” ;
disclaimer :
we hebben ontzettend zorgvuldig gelezen :
en bevestigen dit hoofdstuk als 100% gerestaureerd

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 11/ 9/ 2020
was gedeeltelijk ZWAAR gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 13

1-2
vervolg : … over gelovigen vandaag de dag :
as·to-mspeak-of Ephraim panic he-lifted-up he in·ishral in·Israel and·he-is-being-guilty
in·the·Baal and·he-is-dying and·now they-are-adding to·to-sin-of and·they-are-makingdo
for·themselves molten-image from·silver-of·them as·understanding-of·them
grief-fetishes deed-of artificers all-of·him to·them they ones-saying ones-sacrificing-of
human calves they-are-kissing
When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel; but when he offended in Baal, he died. And
now they sin more and more, and have made them molten images of their silver, [and] idols according to
their own understanding, all of it the work of the craftsmen: they say of them, Let the men that sacrifice
kiss the calves.

‘trembling’ , H7578 retheth ‘trembling’ 1x , corrupt ; -retet ‘panic’ Jer. 1x ;

 • context : continued : … about believers these days :
  ….

line,

 • [=’after Esau’s horrible corruption of the Old Testament prophets ,
  believers misunderstand the reason for the Gospel – as the gift ;
  line :]

“(..+because..)       +
[Esau caused-] – (..my people..) (aphrim=om) – to speak [in right direction] – (..evil..) (=rth=ra) ,
[=as] – [+nót] (being) guilty [+to me] – (..because of..) (b=ol) – (..their king..) (bol=mlk) ;          [=Christ]

 
2 (..therefore..) – they increased – [+their] sin [=’corrupt eden-life’] ,
and they – (will) [+nót] – (be) (..saved..) (osh=iash) – (out) [=from] – [+their] idol [=’body’] ,

 
(..because..) (ksph=ki) – they (do) – [=not] (k=la) – understand        +
(-that) – whole – their grief fetish [=’body’] – (is) the work of – the craftsman [=’Adam’] ,

 
(..yet..) (kl=ki) – they – say – [=about] – themselves :
[+by] the sacrifice of – (..our king?..) (adm=mlk) ,           +
[+his] (..people..) (oglim=om) – (will be) (..saved..) (ishq=iash) ;

(Israël’s zonde en straf)
Telkens wanneer Efraïm sprak , was er schrik , hij verhief zich in Israël ;
hij maakte zich echter schuldig aan de Baäl , en hij stierf . En nu zijn zij doorgegaan
met zondigen : zij hebben zich een gegoten beeld gemaakt van hun zilver ,
en afgodsbeelden naar hun inzicht , allemaal het werk van vaklieden .
Zij zeggen van hen : mensen die offeren, kussen kalveren .

 • [=’na Esau’s afgrijselijke corruptie van de oud-testamentische profeten ,
  begrijpen gelovigen de réden van het Evangelie niet – als de gift ;
  zin :]

"(..+omdat..) [Esau heeft veroorzaakt dat-]
(..mijn mensen..) (aphrim=om) (..slechte dingen..) (rth=ra) – spreken [in goede richting] ,
[=als] [+niét] schuldig zijn [+tegenover mij] – (..vanwege..) – (..hun koning..) (bol=mlk) ;     [=’Christus’]

 
2 (..daarom..) hebben zij [+hun] zonde [=’corrupt eden-leven’] vermeerderd ,
en zullen zij [+niét] [=uit] [+hun] idool [=’lichaam’] (..verlost worden..) (osh=iash) ;

 
(..omdat..) (ksph=ki) zij [=niet] (k-la) begrijpen        +
(dat) heel hun idool [=’dit lichaam’] het werk van de vakman [=’Adam’] is ,    [=’Is.10 etc’]

 
(..en toch..) (kl=ki) zeggen zij [=over] henzelf :
[+door] het offer van (..onze koning?..) (adm=mlk) ,         +
zullen zijn [+zijn] (..mensen..) (oglim=om) (..verlost worden..) (ishq=iash) ;

 
3-4-5-6
… maar ‘gered zijn’ zonder de eden context is … oppervlakkig :
therefore they-shall-become as·cloud-of morning and·as·the·night-mist
one-being-early one-going-away as·trash he-is-being-tempest-tossed
from·threshing-site and·as·the·smoke from·crevice and·I ieue Elohim-of·you
from·land-of Egypt and·Elohim except·me not you-shall-know and·one-saving
there-is-no unless·I I I-knew·you in·the·wilderness in·land-of droughts
as·pasture-of·them and·they-are-being-satisfied they-are-satisfied
and·he-is-being-exalted heart-of·them on·so they-forgot·me
Therefore they shall be as the morning cloud, and as the early dew that passeth away,
as the chaff [that] is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke
out of the chimney. Yet I [am] the LORD thy God from the land of Egypt, and thou shalt
know no god but me: for [there is] no saviour beside me. I did know thee in the wilderness,
in the land of great drought. According to their pasture, so were they filled;
they were filled, and their heart was exalted; therefore have they forgotten me.
‘beside’, H2108 zulah ‘exept, besides’, unusual ; and see next ‘unless’ ;
‘drought’ , H8514 thalubah ‘drought’ 1x ; said from -labah = corrupt ; added ? ;

 • context : … but ‘being saved’ without the eden context is … shallow :
  … syntax :
 • 1) line 4-5 : though the "there is no other god" is ofcourse true
  it was not the intént — that is why Esau made 2 lines of it ;
 • 2) they key is the "nót – know , nót – know" ; and the theme must be ‘eden’
  (suggested already by the natural phenomenons in line 3) ;

line ,
“(..because..) (lkn=ki) – they (have) become – [shallow-] as – a morning – cloud ,  [=’Hos.10’]
[=like] – early – dew – going (-away) ;
as chaff – blown away – from a threshing floor , [=or] as smoke – from a chimney ;
———————–

 • [=’below 4-5 : now must follow a réason —                                                      [4+5 : was corrupt]
  4 + 5 were originally one line (same corruption as 7-8 and 11-12) ; and see above ;
  line :]

4 [=because] I – IEUE – (am) [=their] deity , (..the holy one?..) of – (..tsiun..) (mtsrm=tsn) ,
and=but – [=they] (do) – not – acknowledge – (..eden?..) ,
5 [+as] – [=not] (ani=la) – understanding – (..the concept?..) (mdbr=dbr) – (of) [+their] land ; 

 
6 (..because..) they (are) satisfied (-there) ,                                                                             [=’on earth’]
and=so they (do) – [+not] – (..retúrn..) (shbo=shb) – [=to] their pasture :
their heart – (is) high (-minded) ,
(..therefore..) they (have) forgotten me ;

Daarom zullen zij worden als een morgenwolk ,
ja, als een vroeg opkomende dauw die verdwijnt , als kaf dat van een dorsvloer
wegstuift , en als rook uit een venster . Maar ik ben de Heer, uw God, sinds het
land Egypte . Een God behalve mij mag u daarom niet erkennen , en buiten mij
is er geen Heiland . Ik heb u gekend in de woestijn , in een land van droogte .
Net als hun weiden raakten zij verzadigd . Toen zij verzadigd waren ,
verhief hun hart zich . Daarom hebben zij mij vergeten .

 • [=’zie Engels :]

"(..omdat..) (lkn=ki) zij [oppervlakkig-] zijn geworden als een morgenwolk ,  [=’Hos.10′] ,
[=zoals] vroege dauw die verdwijnt ;
als kaf dat van een dorsvloer wegstuift , [=of] als rook uit een schoorsteen ;

——————-

 • [=’4-5 beneden : nu moet een réden volgen  —                                                        [4+5 : was corrupt]
  4 + 5 waren origineel éen zin (zelfde corruptie als 7-8 en 11-12) , en zie Engels ;
  zin :]

4 [=want] ik , IEUE , (ben) [=hun] godheid , (..de heilige?..) van (..tsiun..) (mtsrm=tsiun) ,
[=maar] zij erkennen (..eden?..) niet ,
5 [=als] het [=niet] (ani=la) begrijpen (..van het concept?..) (mdbr=dbr) van [+hun] land ;

 
6 (..omdat..) zij het (-daar) naar hun zin hebben ,                                                                        [=’op aarde’]
en zij [=dus] [+niet] terúgkeren (shbo=shb) [=naar] hun weidegrond :
hun hart is hoog (-moedig) ,
(..daarom..) hebben zij mij vergeten ; 

 
7-8-9
… daarom zal Jacob ruw wakker geschud worden :
and·I-shall-become to·them like black-lion as·leopard on way I-shall-lie-in-wait
I-shall-encounter·them as·bear bereaved and·I-shall-tear enclosure-of heart-of·them
and·I-shall-devour·them there as·parent-lion animal-of the·field she-shall-rend·them
he-ruins·you ishral that in·me in·help-of·you
Therefore I will be unto them as a lion: as a leopard by the way will I observe [them]:
I will meet them as a bear [that is] bereaved [of her whelps], and will rend the caul
of their heart, and there will I devour them like a lion: the wild beast shall tear them.
O Israel, thou hast destroyed thyself; but in me [is] thine help.
‘caul’ , H5458 segor , unclear , 1x ; -sgr ’to close [up]’ ;

 • context : … therefore a rude wakeup call will happen to Jacob :

line ,

 • [=’the corruption of 7-8 :
  the first 3 lines are clearly ‘animals’ (suggesting the theme is ‘physical’) ,
  but Esau overdid it and was sloppy ;
  line :]

“(..therefore..) – I (will) become – like – a lion – [=against] them :     [=’see other chapter’]
on – [+their] way – I (will) (..lie in wait..) – as a leopard ;       
I (will) go meet them – [=like] a bear – (that is) bereaved (-of her young) ;

 
[=for] I (will) tear away – (..the enclosure?..) [=’body’] of – (..their adm-soul..) ;
8 [=as] – (..their idol?..) [=’this body’] (shm=mske) – (which will be) devoured ,
[+for] (..their sin..) [=’body’] (chth=chth) – (will be) (..destroyed..) (shde=shd) ;

 
9 (..because..) (..Jacob..) [=’all to-be saved souls’] – (will be) ruined                      [=’by matrix’] ,
(..and..) [=no] (i=la) – (..one (will) help..) [=him] ;

Daarom
werd ik voor hen als een felle leeuw , als een luipaard loerde ik op de weg .
Ik trof hen aan als een berin die van jongen beroofd is , scheurde hun borstkas open ,
verslond hen daar als een leeuwin . De dieren van het veld zullen hen verscheuren .
Het is uw verderf, Israël , dat u zich keert tegen mij , tegen uw hulp !

 • [=’zie Engels :] 

"(..daarom..) zal ik als een leeuw [=tegen] hen zijn :                                       [=’zie ander hoofdstuk’]
op [+hun] weg zal ik als een luipaard (..in een hinderlaag liggen..) ;
ik zal op hen af komen [=als] een beer (die) (-van haar jongen) is beroofd ;

 
[=want] ik zal (..de omvatting?..) [=’lichaam’] van (..hun adm-ziel..) wegscheuren ;
[=als] (..hun idool?..) [=’lichaam’] (shm=mske) dat verslonden zal worden ,
[+want] (..hun zonde..) [=’lichaam’] (chth=chth) zal (..vernietigd worden..) (shde=shd) ;

 
9 (..omdat..) (..Jacob..) [=’alle zielen die gered worden’] geruïneerd zal worden [=’door matrix’];
(..en..) [=niemand] (i=la) zal [=hem] helpen ; 

 
10-11-12
… want in die tijd zal Christus géen redding brengen :
where ? king-of·you indeed and·he-shall-save·you in·all-of cities-of·you
and·ones-judging-of·you whom you-said give-you ! to·me king and·chiefs
I-am-giving to·you king in·anger-of·me and·I-am-taking in·rage-of·me
being-bundled-up depravity-of Ephraim being-secluded sin-of·him
10 I will be thy king: where [is any other] that may save thee in all thy cities?
and thy judges of whom thou saidst, Give me a king and princes?
11 I gave thee a king in mine anger, and took [him] away in my wrath.
12 The iniquity of Ephraim [is] bound up; his sin [is] hid.
hid’ , H6845 tsaphan ’to hide, to treasure [wisdom etc], to store up’ ;

 • context : … because in that time Christ will nót save :

line,

 • [=’Esau suggested that the theme here was about “old-Ishral wanting
  a king for themselves like the nations around them had one” ;
  line

“(..because..) (aei=ki) – [=their] king – (will) [=nót] (aphua=al) – save [=them] ,
in=when – all of – (..Jacob..) (oir=iqob) – (will be) judged ;
[=as] – the ones (who) said :
[+our] king – (has been) given – to – (..save us..) ! (shor=iash) ;                     [=’no ‘princes’]

                                                                                                                                                   [11+12 : was 1 line]
11 (..+but..) I gave – [=their] king – [=to] (..acquire..) – (..their ádm-soul..) (aph=nphsh) ,
12 [+so that] – [=their] [=’souls’] – depraved state – (would be) bound up ,
[+as] – [=their] sin [=’this body !’] – (which) – [+they] treasure ;                                      [=’sic’]

Waar blijft uw koning nu ?
Hij zou u toch verlossen in al uw steden ? En uw richters , tegen wie u gezegd had :
geef mij een koning en vorsten ? In mijn toorn gaf ik u een koning [1 Sam.8] ,
ik nam hem weg in mijn verbolgenheid . De ongerechtigheid van Efraïm is
gebundeld , zijn zonde is opgeborgen .

 • [=’Esau suggereerde dat het thema hier ging over "oud-Ishral dat een koning
  voor henzelf wilde , net als de volken rondom hen er een hadden" ;
  zin :]

"(..omdat..) (aei=ki) [=hun] koning [=hen] [=niét] (aphua=al) zal redden ,
[=wanneer] geheel (..Jacob..) (oir=iaqob) veroordeeld zal worden ;
[=als] degenen die gezegd hebben :
[+onze] koning was aan [=ons] gegeven [=om] (..ons te verlossen..) ! (shor=iash) ;

 
11 (..+maar..) ik gaf [=hun] koning [=om] (..hun ádm-ziel..) (aph=nphsh) (..te verwerven..) ,
12 [+opdat] [=hun] [=’zielen’] staat van ongerechtigheid (..genezen kon worden..) ,
[+als] [=hun] zonde [=’dit lichaam’] die [+zij] koesteren ;                                                           [=’sic’]

 
13-14
… vervolg :
cramps-of one-giving-birth they-shall-come to·him he son not wise that time
not he-shall-stand in·breaking-sons from·hand-of unseen I-shall-ransom·them
from·death I-shall-redeem·them where ? plagues-of·you death where ? sting-of·you
unseen regret he-shall-be-concealed from·eyes-of·me : :
The sorrows of a travailing woman shall come upon him: he [is] an unwise son;
for he should not stay long in [the place of] the breaking forth of children. I will ransom
them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues;
O grave, I will be thy destruction: repentance shall be hid from mine eyes.

‘destruction’ , H6987 qoteb ‘destruction’ 1x ; -qeteb , same ; unusual ;

 • context : … continued :

line ,

 • [=’the ‘wise’ refers to "understanding that redemption was conditional" ;
  line :]

“(..+therefore..) cramps – [+like] one giving birth – (will) come – [=upon] [=them] ,
[=as] – (..my people..) [=’as souls !’] (bn=om) – (who are) not – wise ;
(and) [=they] (will) – not – (be able to-) stand – the disaster (-shbr) – [+in] that time :     +

 
I (will) [+nót] – rescue them – from the hand of – the underworld [=’matrix’] (-sheol) ,
[+as] – [+not] – redeeming them – from death ;
I (will) [+not] – (have) pity ,        +
[+for] [=their] destruction – (will be) hidden – from my eyes ;

Barensweeën zullen hem overkomen ;
hij is een kind zonder verstand : als het zijn tijd is , vertoont hij zich niet ,
wanneer de schoot zich voor de kinderen ontsluit . Ik zal hen verlossen uit de
macht van het graf . Ik zal hen vrijkopen uit de dood . Dood , waar zijn uw
pestziekten ? Graf , waar is uw verderf ? Berouw verbergt zich voor mijn ogen !

 • [=’het ‘wijs’ refereert aan "begrijpen dat de verlossing voorwáardelijk was" ;
  zin :]

"(..+daarom..) zullen barensweeën [=over] [=hen] komen ,
[=als] (..mijn mensen..) [=’als zielen !’] (bn=om) die niet wijs zijn ;
(en) [=zij] zullen niet staande [kunnen-] blijven in de ramp [+in] die tijd :        +

 
ik zal hen [+niét] redden uit de hand van de onderwereld [=’matrix’] (-sheol) ,
[+als] hen [+niet] vrijkopend uit de dood ;
ik zal [+geen] medelijden hebben ,
[+want] [=hun] vernietiging zal verborgen zijn voor mijn ogen ;

 
15-16
slot : … Openbaring … :
that he between brothers he-is-being-fruitful he-shall-come east-wind wind-of
ieue from·wilderness coming-up and·he-shall-be-ashamed fountain-of·him
and·he-shall-drain spring-of·him he he-shall-rob treasure-of every-of article-of
coveted she-shall-be-guilty Samaria that she-rebels in·Elohim-of·her in·the·sword
they-shall-fall  unweaned-children-of·them they-shall-be-dashed-to-pieces
and·pregnant-women-of·him they-shall-be-rent
Though he be fruitful among [his] brethren, an east wind shall come, the wind of
the LORD shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry,
and his fountain shall be dried up: he shall spoil the treasure of all pleasant vessels
Samaria shall become desolate; for she hath rebelled against her God:
they shall fall by the sword: their infants shall be dashed in pieces,
and their women with child shall be ripped up.

 • context : closing : … Revelation …:                                                                      [15 was very corrupt]
  … syntax :
 • 1) the theme is absolutely not about "eastwind + dry up + springs",
  while we preserved the constant "1 line existing out of 3 segments"
  (read , we don’t think that any other roots would need to be added) ;
 • 2) line 16 : it’s unlikely God used terms as "infants dashed to pieces"
  because that term is used against spirits (same note in another chapter) ;

line ,

 • [=’first line 15 : compare the 200,000 spirits ;
  2) the "eastwind drying up and draining springs" is corrupt (to hide sheol) ,
  while the "vessels where-is-no delight in" was in a previous chapter ;
  3) Ephraim cánnot "rebel against his deity" since not God made him ;
  line :]

"that=because – (..the people [=spirits’]..) of – the east       +                             [=’from sheol !’]
(will) come – [=to] – (..the land..) (achm=arts) ,
[=as] coming up – from=against (..the fortress..) [=’earth’] (mdbr=mbtsr) :            +

 
they (will) destroy – all – the vessels [=body] – (..where-is-no..) – delight (-in) ;   [=’Hos.’]
———————
16 [+for] (..Efraim..) [=’body’] (is) guilty – [=as] (ki-k) – the rebel ,                   [=’loving world’]
(..therefore..) they (will) fall – [=by] the sword ,
[+as] (..the idols..) [=’likely’] – (which will be) (..destroyed..) .                                     
[<< limited]
Ook al draagt hijzelf tussen broeders vrucht ,
de oostenwind zal komen , de adem van de Heer , die opsteekt uit de woestijn .
Zijn bron zal opdrogen en zijn wel droogvallen . Die zal de schat plunderen
van al zijn kostbare voorwerpen . Samaria zal schuldig staan , omdat het
ongehoorzaam geweest is aan zijn God . Door het zwaard zullen zij vallen , hun
kleine kinderen zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen opengereten .

 • [=’zie Engels voor de 200 miljoen geesten – en voor de corrupties ;
  zin :

"[=omdat] (..de mensen [=’geesten’]..) uit het oosten        +                                     [=’van sheol !’]
[=naar] (..het land..) (achm=arts) zullen komen ,
[=als] opkomend [=tegen] (..de vesting..) [=’de aarde’] (mdbr=mbtsr) :         +

 
zij zullen alle kruiken [=’lichaam’] (..waar-geen..) waarde (in is) , vernietigen ;         [=’Hos.’]
——————-
16 [+want] (..Efraïm..) [=’dit lichaam’] is schuldig [=als] de rebel ,   [=’van wereld houdend’]
(..daarom..) zullen zij door het zwaard vallen ,
[+als] (..de idolen..) [=’waarschijnlijk’] die (..vernietigd worden..) .                           
[<< ingekort]
 


11.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive