Ons huidige vermengde lichaam als noodzakelijk kwaad voor onze ziel

 

1) deze aarde

Fase twee begint met Jakob als zoon van Izaak ; waar Jakob de werkelijkheid vertegenwoordigt
van deze aarde als onze huidige omgeving , en de situatie van ons huidige lichaam .
Deze fase is onmogelijk te begrijpen zonder te onthouden dat er die ongelooflijke verandering heeft
plaatsgevonden , en het hoofdthema van deze aarde is er een van “vermenging” in extremis .
Het belangrijkste punt van deze vermenging is dat deze planeet aarde , nu als strafkamp-kolonie ,
een leefbare omgeving voor zielen-uit-Adam moest worden : dit in tegenstelling tot de omgeving van
haar originéle bewoners : de aap-mensen zoals de Neanderthalers welke dat niet waren .
Er zijn grote aanwijzingen , ook Schriftuurlijk gezien , dat ten tijde van de Zondvloed een deel van
de Eden-vallei “zich als dimensie heeft gebogen om deze aarde”, bijna als een soort “erop geplakt” ;
zodat op deze manier onze zielen-uit-Adam niet zouden stikken in een compleet vijandige omgeving .
We begrijpen niet hoe deze verandering technisch gezien zou kunnen ; maar we moeten deze lacune
even laten voor wat ze nu is , omdat alle verdere context overweldigend bewijs is voor dit model .

Bovendien gaat de hele context van het boek Openbaring een terug-draaien van deze vermenging ;
letterlijk om het deel als de Eden-dimensie los te koppelen van deze aarde : resulterend niet alleen
in allerlei soorten grote natuurrampen , maar ook gevolgen hebbend voor dit lichaam .
In een moeilijk hoofdstuk van een van de Profeten beschrijft God hoe Hij “de gebogen (atmosfeer)
weg zal halen” (hR) , en de context van dat hoofdstuk gaat over deze aarde .

We zagen hoe de Schrift door haar taalgebruik vertelt dat de goden een verbond sloten met Noach ;
maar de Schrift bevestigt dat ook zij werelden kunnen scheppen zoals we zullen zien in het boek Job .
Wij kunnen het daarmee “niet eens zijn — omdat Gód de Schepper is” , en we zeggen dat natuurlijk
omdat we weigeren om in de “wetenschappelijke evolutietheorie” te geloven (en dat is goed) ; maar ook
omdat we aannemen dat deze aarde de enigste schepping is : helaas maken we dan ook de volgende
foute aanname , namelijk door te denken “God schiep dus ook dit lichaam” .
Omdat we het afschuwelijke thema “vermenging” niet begrijpen .

 

2) dit lichaam : onze ziel gevangen in een gepimpte Cro-magnon mens-aap 

Na bovenstaande mag blijken dat de dinosauriërs ontworpen zijn door de dualistische-dimensie
(bovendien maakt God geen lelijke dingen) : want zelfs de suggestie dat begrippen als Leviathan ,
Rahab en Behemoth “dinosauriërs kunnen representeren” is onwaar zoals we zullen gaan zien ;
en dan blijft er wel bijzonder weinig Schriftuurlijk bewijs over dat God deze wereld creëerde .
Hiervoor noemden we “de zondaren” ten tijde van Cain ; en diezelfde dualistische dimensie ontwierp
ook de soort primitieve mens-aap types als Cro-magnon en Neanderthal van honderdduizend jaar
geleden , van ver vóor Eden ; de laatsten zijn dus per definitie geen product van Eden .
We horen U al opgelucht zuchten .
De vraag mag zelfs gesteld worden of de reden dat God zei “nu is het genoeg” en Eden begon ,
het feit was dat de gevallen engelen “zonen” (Cro-magnons) begonnen te ontwerpen “naar hun beeld” .
Nu mag de “wetenschap” beweren wat ze wil over het gradueel ontstaan van ons huidige lichaam ,
beginnend bij een serie mens-apen in Afrika : maar zij projecteert slechts haar eigen ideeën terug op de
geschiedenis , alsof onze huidige realiteit altijd zo geweest is en gradueel tot het huidige is ontwikkeld .
Niet .
Omdat de weten-schap geen weet heeft van een ándere Werkelijkheid , stelt ze onverenigbare zaken
gelijk (door middel van dezelfde bulldozer methode) , en schept zo een valse geschiedenis onder het
vaandel van Modern Bewustzijn . Daarom is “de wetenschap” in feite net zo goed een religie : omdat zij
maar éen werkelijkheid accepteert , namelijk onze huidige .
Daarnaast is er een stroming als het Creationisme , proberend Genesis vast te houden door dapper te
polderen : maar ook zij loopt zich onmiddellijk vast doordat ze de afschuwelijke Vermenging niet begrijpt ,
denkend dat deze aarde door God geschapen is . Creationisme is een beetje als het dochtertje van een
automonteur , niet begrijpend waarom haar taart steeds mislukt : ze had toch goede motorolie gebruikt ?
Maar wanneer in ieder geval vijf procent van ons DNA direct afstamt van de Neanderthal mens-aap ,
terwijl onze zielen aan God toebehoren , begrijpt U het afschuwelijke probleem van deze vermenging :
na Noach zijn wij “herboren geworden” : namelijk als aap-mens , als hybride .

 

de Schrift en andere oude teksten over de aap-mens en brandende ovens

Er staat niet toevallig in het verhaal over Jakob (het moment wanneer de de zielen-uit-Adam op
deze aarde komen) een subtiele opmerking betreffende de natuur van Ezau : hij was “harig” ;
op een manier welke Jakob naspeelde door een dierenhuid aan te doen tegenover zijn blinde vader .
De oosterse Rg-Veda staat vol met “apen”, vaak aangeduid met een titel als “kapitein” en dergelijke ;
en in het Mahabharata epos steekt een apen-leider Lanka in brand —de laatste als Eden .
Ook de hiëroglyfen staan bol van de apen , zelfs een aparte glyph voor “de harige” ; en ze vertellen
“dat het grootste probleem van deze mens-apen was dat ze een goed bewustzijn misten om met
hun goden (lees : gevallen engelen) te kunnen communiceren — totdat Eden viel” .

Daarna begint het afschuwelijke :
het Sumerische tablet KAR-4 beschrijft “hoe deze mens-apen (genaamd Annunaki) tot hun goden
uitriepen “maak ons lichamen van die en van deze !” (Adam en Eva) , van de aspecten van beiden ;
en dit is ook het belangrijkste thema van de hiëroglyfen : in muurschilderingen welke een serie van
opeenvolgende gebeurtenissen voorstellen , begint de serie met apen ; gevolgd door afbeeldingen van
menselijke figuren op-de-kop in brandende ovens , eindigend in een serie in Egyptische kleding
gehulde menselijke lichamen met hondenkoppen – deze koppen “vermenging” uitbeeldend .

De Schrift kent deze ovens ook : en het is onmiddellijk duidelijk waarom zij het “mensen door het
vuur laten gaan” veroordeelt , en waarom ze een hekel heeft aan de praktijken van Moab tegenover
hun god Moloch . Het verhaal in Daniël over de drie jongelingen in de brandende oven handelt over
ditzelfde thema : niet toevallig is de koning diezelfde Nebukadnezar — want de omschrijving is een
verwijzing naar de praktijken van Mystery Babylon . In dit verhaal wordt “het gouden beeld” genoemd
welke de koning liet maken , want het vertegenwoordigt hetzelfde principe als de genoemde menselijke
lichamen met hondenkoppen . Ook de namen van de drie jongelingen (als zielen-uit-Adam) in de oven
laten gerelateerde aspecten zien .
Al eerder zagen we dat God Tyrus beschrijft als “de kookpot” , en het bewijs wordt steeds groter dat
er zich gruwelijke zaken afspelen in hun vijandige Werkelijkheid , gerelateerd aan het begrip “lichaam”.

Hoe groot de verandering was van het lichaam na Noach , mag blijken uit het hoofdstuk waar Hij zegt
over (onze) adam-ziel “Ik kwam voorbij , en zag u spartelen in uw eigen bloed” (hR) . Dit is absurd in
vergelijking tot de beschrijving van hoe Adam en Eva gemaakt werden ; dus geeft God met als voorbeeld
“het onze letterlijke manier van geboren worden”  aan dat de context hier gaat over onze ziel ,
welke totaal gestript is (door hun goden) van ons originele Eden-lichaam :
dát is de reden “dat de ziel spartelt in haar bloed”.
In een ander hoofdstuk zegt Hij dat de gestripte ziel “geen énkele bescherming had tegen alle machten
en horror om haar heen ; en dat daarom dit (huidige) lichaam voor de ziel gemaakt is” (hR) .
Op dezelfde manier hoe God moest onderhandelen vanwege onze zielen met het huis van 30 zilvers ,
heeft Hij ook toegestaan om dit lichaam met bepaalde Eden-aspecten te voorzien , zodat onze ziel
in ieder geval kon leven . Overleven .
Ondanks het toestaan van deze aspecten , wordt in een hoofdstuk “de trotse Adam” genoemd als
“de maker van het rouwgewaad” (hR) , waarmee dit lichaam wordt bedoeld ; dezelfde term komt terug
In Openbaringen , waar de 144,000 nog steeds verbonden zijn met dit lichaam [Engels : sackcloth] .
Dit lichaam is dus een soort “noodzakelijke voorzienigheid” , als een Noodzakelijk Kwaad voor de ziel :
het lichaam is blind genoeg opdat de ziel hun wereld van geestelijke horror niet constant hoeft te zien —
maar jammer genoeg net zo blind om God’s werkelijkheid te kunnen beleven .

God heeft geen enkel goed woord over voor dit lichaam . Erger : in Hosea wordt duidelijk gemaakt
hoe “de ziel-uit-Adam al verontreinigd is wanneer ze met dit gemengde lichaam in contact komt” (hR)
(het is soms ongelooflijk hoe er Geknoeid is met de tekst : hier het gewoon weglaten van -nephesh) ;
en de zin loopt door , vragend aan de priesters “is ze (die ziel) onrein?” (hR) , waarop de priesters
(met welke wij bedoeld zijn) antwoorden “Ja ze is onrein” (hR) .
Wij zijn bedoeld , omdat wij nu begrijpen wat er daar gevraagd wordt — en die bevestiging van ons
veroorzaakt de belofte verderop in de tekst , driemaal herhaald : “vanaf deze dag zal Ik u zegenen” (hR) .
Begrijpt U dat de belofte een antwoord is op het door ons begrijpen van de situatie …?

Dat miljoenen zielen geloven dat God de Schepper is van ons huidige lichaam is weer een van die
vreselijke aannames – want dit is nergens bevestigd in de Schrift . Gelovigen halen éen bepaalde zin
van een te enthousiaste Psalmist aan om dit te “bewijzen”; maar dan nog maakt een zwaluw geen zomer .
Zelfs gewoon Boerenverstand weet dat God nooit een lichaam zou maken dat “zweet” (en erger) :
het zweten was voorzegd aan Adam nadat hij gevallen was . Bovendien houdt God Zich verre van alle
soorten uitdrukkingen om bepaalde onderdelen te benoemen welke deel zijn van dit huidige lichaam :
het mannelijke deel wordt omschreven als “de uitgroei” (hR) , als puur Negatief ; en wanneer Henoch
vertelt over de zeven gevallen aartsengelen “dat zij een lid hadden als paarden”, begrijpt U precies hoe
de vork in de steel zit wat “ons lichaam” betreft .
Dat het KAR-4 tablet waar mag zijn wordt bevestigd door een hoofdstuk over Tyrus , waar de context
handelt over het door hen produceren van de blauwdruk van dit lichaam , en God wat minachtend beschrijft hoe “ze het vlees eraan vast plakken zodat het er niet afvalt” (hR) .

Het is juist vanwege deze afschuwelijke vermenging dat het begrip “offeren” onstaan is :
de Schrift noemt de verschillende soorten dieren welke als brandoffer gebracht moesten worden ,
slaand op de vermenging welke ons huidige lichaam is geworden .
Er wordt zelfs gesproken over het offeren van meel , en dat ook nog in verschillende maten —
het meel altijd de aspecten van Eden vertegenwoordigend , en deze hier dus voorgesteld als
“de hoeveelheid aspecten aanwezig in dit lichaam” .

We noemden hoe het voor onze zielen onmogelijk was om uit deze straf-kolonie te ontsnappen ,
voor altijd hier gevangen blijvend ; tenzij de Godheid zelf naar ons toe zou komen .
Henoch beschrijft “een knappe jongeman staand naast God’s troon” — Christus ; en deze jongeling
moest worden wedergeboren in een lichaam welke niet meer is dan een gepimpte aap-mens hybride .
Dit is de echte situatie .
Zijn overwinning tijdens het feest dat wij pasen noemen heeft in het Hebreeuws de inherente betekenis
van “het van de ene dimensie oversteken naar de andere” , en dat is precies wat er is gebeurd !
Nu wij nog .

Terug naar Jakob ;

zijn naam betekent een concept , als “het op prachtige wijze (zijn opponent) ingehaald hebbend” ;
deze “prachtige wijze om in te halen” bedacht en uitgevoerd door God , doelend op de ongelooflijke
achterstand welke zielen-uit-Adam op aarde hebben om de wereld van de Boze te kunnen annuleren .
Jakob staat in profetie voor “alle Adam-zielen op deze aarde welke na lichamelijk sterven hun
opstandings-lichaam verkrijgen” ; daarom noemt Jeremia ook “die grote dag van nood van Jakob ,
maar hij zal gered worden” ; het “die dag” slaand op Openbaring .
Jakob trekt naar Haran in het noord-oosten (!) , naar zijn schoonvader Laban (‘wit’) . Daar weet hij voor
zichzelf een grote kudde eigen dieren te kweken door “takken en schorsen van verschillende soorten
bomen te vermengen en in hun drinkbak te plaatsen , waardoor hij een grote gespikkelde kudde krijgt”;
en vergelijk hoe we hiervoor zagen dat Adam in het noorden hetzelfde doet !

De gespikkelde kudde vertegenwoordigt de lichamen van alle generaties zielen-uit-Adam op deze
Aarde sinds de Zondvloed . Het thema “vermenging” is hier wel erg sterk per de term “gespikkeld” :
in Openbaringen vinden we het gespikkelde luipaard terug , nu als monster , dat is “als een macht”,
en per context hoort die macht bij hun dualistische dimensie .
In de hiëroglyfen komt de luipaard ook terug als glyph AB en betékent ook “gespikkeld” ; dezelfde
cluster loopt verder naar ABBAIT als “mythologische sprinkhaan”, welke de Schrift Abaddon noemt .
In Openbaring worden deze sprinkhanen door Johannes beschreven ,”met haar als een vrouw”,
toevoegend “zij hadden gezichten als die van een mens en hadden iets als een gouden een kroon
op hun hoofd” : de hiëroglyfen verbinden deze “kroon” aan de ziel-uit-Adam , dus de sprinkhanen
zijn gekroond met gestripte aspecten van het originele lichaam van ons Adam-zielen .
De soort geesten als deze sprinkhanen zijn daarom ongelooflijk sterk , en vormen de “stoottroepen”
van hun dimensie tegenover Eden . Maar Openbaring beschrijft ook dat ze uit Eden geblazen zullen
worden , samen met de rook welke komt uit de (hoe kan het ook anders) “brandende oven” .
Cru gezegd — maar absoluut waar — is dat er op dit moment  in de andere Werkelijkheid van hun
vijandige Dualisme een geest is die rondloopt met Uw originele kenmerken !

het eerstgeboorterecht

Jakob verkrijgt door middel van een oneerlijkheid het eerstgeboorterecht van zijn oudere broer Esau .
We zagen al dat Esau gerelateerd is aan de mens-aap ; en omdat Adam ook dit eerstgeboorterecht
is kwijtgeraakt , kregen die geesten het Legaal Recht om aspecten van het originele lichaam van
Adam-zielen te verkrijgen en op zichzelf te plakken — terwijl wij het afval kregen (als dit lichaam) .
In de Rg-Veda wordt zelfs door die geesten “geloot” wie van hun de aspecten van het vólgende
geboren originele-lichaam van een ziel-uit-Adam mag hebben .
De laatste plaag over Egypte betrof dit recht , want de Egyptenaren verafgoodden hun eerstgeboren
zonen omdat ze wisten van deze situatie — per de hiëroglyph MES “geboorte-scepter” ; en het is niet
toevallig dat de naam Moses dezelfde wortel draagt .
Moses vertegenwoordigt zelf dit eerstgeboorterecht (met de staf als symbool) , en nu wordt ook duidelijk
waarom Pharao het volk niet wilde laten gaan . Zoals genoemd vertegenwoordigt de Exodus de reis
van alle zielen-uit-Adam uit deze huidige aardse werkelijkheid ; maar omdat de Tijdslijn nog in de
toekomst lag mocht Mozes het land op dat moment nog niet binnengaan .
In verband met dit geboorterecht zegt God “Ik ben degene die U uit het diensthuis (deze wereld) leidde” ;
want zolang hun dimensie (en het oude Egypte diende deze) dat eerstgeboorterecht zou bezitten ,
zouden wij hier gevangen blijven in de eindeloze cyclus van deze wereld , zonder kans op ontsnappen :
omdat onze zielen nooit zouden kunnen ontsnappen aan het “geboren worden in dit vermengde lichaam” :
daarom was het belangrijk dat Jakob dit Legaal recht weer terug zou winnen .
Dat Jakob dit eerstgeboorterecht misschien oneerlijk verkrijgt , mag slaan op zijn persoonlijke houding
(vergelijk het lachen van Abraham) ; maar de Rode Draad slaat zeker ook op het eerstgeboorterecht
“terug-stelen”, welke hun dimensie door middel van een list heeft verkregen .
Jakob geeft dit Legaal Recht door aan een van zijn zonen , Judah ; en “blijft daar totdat Shiloh komt”
per Genesis 49 , en dit betekent niets anders dan “tot de de Facto opname van de 144,000″ ;
waar -Shiloh “rust” een versie is van -shalom “vrede” en staat voor de rust van het teruggekeerde Eden .

de twee soorten zielen in deze wereld

Dat Jakob en Ezau ieder een bloedlijn representeren , betekent per context dat vandaag op deze aarde
twee soorten van zielen-uit-Adam aanwezig zijn : die als Jakob ; en gecorrumpeerde zielen-uit-Adam .
Wij mogen dat verschil helemaal vergeten zijn , toch speelt dit wel degelijk : hoewel het oude Egypte
geen Ezau kende , beschrijven de hiëroglyfen wel degelijk “onze vader Cain” (QÃN) ; en het verschil
tussen (de natuur van) beide laatsten is slechts relatief .
Later noemt Christus woedend de pharizeërs en schriftgeleerden “witte graven” (let op de wortel -phar
van -pharaoh) , wetende dat met name de laatsten de woorden van de Schrift zouden gaan verbuigen ;
we noemden in vorig hoofdstuk al die bepaalde groep welke veroordeeld wordt in de Profeten .
Ook het boek Obadja is éen grote tirade tegen Ezau vanwege alles wat hij Jakob (als alle Adam-zielen)
aandoet ; en zijn praktijken zijn ook geldig voor de dag van vandaag : lees het nieuws en U herkent ze .

2c) de kudde in het noorden – en onze ziel op weg naar dit lichaam

Wanneer U voorgaande maar moeilijk kon accepteren , slaat U deze sectie dan even over .
 
Tijdens het lezen komen constant nieuwe thema’s naar voren , en vaak is het ene thema nog vreemder dan het andere ; een aantal van deze moeten we simpelweg nog verder onderzoeken .
Dit onderwerp behandelen we voorzichtig : wanneer Adam gevallen is , is de glans over zijn originele
wezen verdwenen — maar nog steeds heeft hij veel aspecten over van zijn originele wezen ; nietwaar ?

We noemden al de jongelingen in de brandende oven als de gruwelijke praktijken van Tyrus –
op dezelfde manier mag , ondanks alle brandende ovens en slachthuizen (ten noorden van Eden) ,
begrepen worden dat het onze originele lichamen zijn welke daar verbrand worden .
Toch wordt niet álles van ons vernietigd : onze huidige ziel van ons heeft dat immers “overleefd” .
Het is een optie om ons originele-lichaam te beschrijven als een soort “gelaagdheid” hebbend ,
of misschien “gradaties van licht”, waarvan aspecten gestript worden in het noorden .

God heeft bijzonder veel belangstelling voor “een bepaalde kudde” in de hoofdstukken over Tyrus ,
en dat kunnen geen zielen op deze aarde zijn (hoewel Christus zielen ook “schapen” noemt) .
In een aantal hoofdstukken worden twee termen voor “kudde” zorgvuldig tegen over elkaar gezet ,
De eerste met wortel -ts , de tweede als -adr , een negatieve term slaand op “de gespikkelde kudde”,
dat is als “onze huidige lichamen op deze aarde” .
De bijzondere belangstelling is dus voor de kudde met de positieve wortel (-ts) ;t ot twee keer toe
stelt Hij die kudde gerust “dat het niet lang meer zal duren” (hR) ; en de context over deze kudde schetst een beeld van een groep welks karakter “Onschuld” is (in de zin van “niet zondig”) ,
maar vooral erg hulpeloos .
In een ander hoofdstuk over Tyrus beschrijft God de hiervoor genoemde sprinkhanen , “die op de dijk
[als aarden wal] zittend de wacht houden ; en tegen het aanbreken van iedere morgen een deerne uit
de groep selecteren , welke ze vervolgens meenemen” (hR) . Deze kudde bestaat dus uit mensen .

Twee jaar gelden zag een van ons , in het hart , een gebouwtje dat wel iets weg had van dat
schooltje in de serie Little House on the Prairie , maar dan veel groter . Het gebouw was gevuld
met een grote groep mensen welke verteld waren dat “buiten het gebouw een boze wolf rondliep” ;
en ieder van deze mensen vroeg “wat doen we nou ?” — maar ieder op zijn of haar eigen manier ,
en niemand scheen te luisterden naar de ander .
Nog vreemder was dat er helemaal geen wolf buiten liep : maar het feit dat dit tegen hun gezegd was ,
was blijkbaar genoeg om die grote groep binnen de muren van dat gebouw te houden .

Toen we het hoofdstuk over “de kudde” vertaalden kwam bovenstaande in herinnering ;
en we kregen het idee dat de verhouding van onze zielen tegenover die groep mensen vergelijkbaar
is met onze zielen tegenover ons lichaam — met andere woorden , die groep mensen zijn dan geen
anderen (als wij) , maar onze “Originelen” : een groep als onze originele lichamen voor onze ziel ,
welke God omschrijft als “de kudde”.
Wij (hR) begrijpen dat het hier nu voor zelfs de meest welwillende lezer ophoudt : maar we zeggen
nog steeds niets wat buiten de Schrift valt : wanneer onze ziel in dit lichaam terecht kan komen ,
waarom zou ze niet terecht kunnen komen in haar originéle wezen ..? Dat is toch juist de bedoeling ?

Het feit dat Hij die dijk noemt moet betekenen dat blijkbaar een simpele aarden wal genoeg is om
deze groep gevangen te houden ; wat erg veel lijkt op de uitspraak “er loopt een wolf rond” ,
als iets heel simpels dat toch het gewenste effect sorteert tegenover “Onschuldigen” .
Pas toen werd een term in de hiëroglyfen duidelijk “veld omring door een aarden wal , fort”,
welke dezelfde glyph -S bevat van “Adam-ziel” , in meervoud ; en dit fort is gesitueerd ergens
halverwege het verdonkerde land Eden en deze aarde .

Deze groep is dus hulpeloos , waarschijnlijk in de eerste plaats omdat ze vanwege hun “Onschuld”
niet kunnen ontsnappen ; en bovendien hulpeloos omdat ze waarschijnlijk , hoewel beschermd
door God , geen kracht hebben om te ontsnappen : alsof ze daar op iets of iemand moeten wachten .
Ziet U de redenatie …?
Normaal gesproken krijgt onze ziel haar opstandings-lichaam na het lichamelijk sterven hier :
maar dat lost de cyclus van onze aardse werkelijkheid niet op , en zijn wij als zielen altijd
“éen stap te laat” — dit alles als direct gevolg van het probleem van het eerstgeboorterecht .

In de Profeten wordt een situatie gesteld , waarin Jozua voor God’s troon staat , terwijl hij
constant wordt beschuldigd door de duivel naast hem . Er wordt vervolgens gezegd door God
“doe Jozua een nieuw kleed om , en zet een kroon op zijn hoofd” : dit is precies het punt !
Het “kleed” is “een nieuw lichaam” voor de ziel ; waar Jozua dus de 144,000 vertegenwoordigt  .
In Openbaring worden de 144,000 christenen “opgenomen naar de troon van God” : als een
manier van beschrijven hoe door deze groep de Ban van het eerstgeboorterecht verbroken wordt ,
omdat het direct volgt op het “geboren worden” door de vrouw welke de kroon van sterren draagt .
Wij (hR) interpreteren dit als het opgenomen worden als ziel naar dat gebied , en “het herenigd
worden als ziel met zijn of haar Originele wezen” .
God zegt dat de 144,000 “in vijandelijk gebied zullen wandelen” (hR) , en “dat zij het hun omvattend vuur zullen aandoen” (hR) , beschrijvend hoe ook de kracht van dat originele lichaam hersteld is .
en dit is precies wat de Schrift vraagt , als de oproep van het Report !

3) slot – van de twaalf zonen van Jakob tot David en de Profeten

we zouden graag verder gaan , maar het hoofdthema over dit onderwerp zoals hierboven beschreven
moet voldoende zijn wat betreft het Report ; en vanwege de leesbaarheid stoppen we hier .
Bovendien zouden de volgende beschrijvingen tot een boek gebundeld moeten worden , want we
hebben een heel aantal belangrijke zaken uit het leven van Jakob nog niet genoemd : zoals de trap
waarop de engelen afdaalden (zullen we maar zeggen “naar het zuid-oosten”?) ; en het het scala aan
onderwerpen wordt alleen maar groter vanaf de twaalf zonen van Jakob!

 


Volgende >>>
Annex