Jer.10: de Duisternis komt :
de gruwel der verwoesting
is ‘de wereldboom’
zichtbaar in de Ruimte ;
door Adam ontworpen
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 9 :
titled : the coming Darkness :
the ‘abomination of desolation’ (Mk.13)
as ‘the worldtree’ being visible in space ,
but the sons is told ‘not to fear that sign’;
chapter shows how it’s been made by Adam ;
then sons is said ‘to renounce Adam’ (see 9)
then he will be killed (by spirits) in an ambush
(the carcass and eagles theme of Mt.24) ;
note how Adam + matrix is juxtaposed
against the 144,000 sons + eden-land;

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;
had several heavy corrupted sections

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 9 :
de “gruwel der verwoesting” is geen “antichrist die in een tempel gaat zitten” ,
maar een construct genaamd ‘de wereldboom’ die gezien zal worden in de Ruimte ;
tegen de 144,000 wordt gezegd ‘niet bang te zijn wanneer hij verschijnt’ (sic) ,
en om tegen Adam (die dat gemaakt heeft) te zeggen dat hij onttroond is —

 

dan volgt het “waar het dode lichaam is , zijn de arenden” thema van Mattheus 24 ;
…. merk op hoe Adam + matrix gesteld wordt tegenover de 144,000 zonen + eden-land ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(meeste was goed , maar nu beter leesbaar) ;
verschillende secties waren zwaar gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 10

1-2
vervolg : … na ‘deze aarde’, nu ‘ons zonnestelsel’ :
hear-you ! the·word which he-speaks ieue on·you house-of ishral thus he-says ieue
to way-of the·nations must-not-be you-are-learning and·from·signs-of the·heavens
must-not-be you-are-being-dismayed that they-are-being-dismayed the·nations from·them
Hear ye the word which the LORD speaketh unto you, O house of Israel: Thus saith the LORD,
Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven;
for the heathen are dismayed at them.
context : continued : … after ‘deze aarde’, now ‘our solarsystem’ :
… important chapter ;
line ,

 • [=’it is ofcourse trúe that the 144,000 “must not learn other ways”,
  but that is a superfluous statement – and not the inténtion here ;
  you’ll see how next 3-5 was also corrupted : hence this version here ,
  and note how it fits in with the Mark 13 theme :]
  line :]

“hear you ! – the word (or: concept) [in right direction] of – IEUE ,
which – IEUE – speaks [in right direction] – to you , (you) house – Ishral ;            [=’the 144,000’]
thus – says – IEUE – says :
you (must) learn – about – the way of – the nations [=’of spirits’] ,
and=for – (it) must not be – (that) you (would be) confused – [=about] the sign – in space ,
that=because – [=the people] [=’adm-souls on earth’] – (will be) confused – [=about] [=it] ;

(De Heer en de afgoden)
Hoor het woord dat de Heer tot u spreekt, huis van Israël .
Zo zegt de Heer : u mag de weg van de heidenvolken niet aanleren ,
en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel,
omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen.

 • [=’het is natuurlijk wáar dat de 144,000 “geen andere wegen moeten leren”,
  maar da’s een overbodig statement , en is niet de inténtie hier ;
  zie hoe 3-5 ook gecorrumpeerd zijn : vandaar deze versie hier ,
  en merk op hoe het past bij het thema van Markus 13 ;
  zin :]

“hoor het woord (of: het concept) [in goede richting] van IEUE ,
dat IEUE tot u spreekt [in goede richting] , (u) huis Ishral ;            [=’144,000’]
zo zegt IEUE :
u moet over de weg van de naties [=’van geesten’] leren ,
want het moet niet zijn dat u ontstelt zult worden [=over] het teken ‘in de Ruimte’,
omdat [=de mensen] [=’adm-zielen op aarde’] daarover ontsteld zullen zijn ;

 
3-4-5
… thema : de matrix ‘wereld-boom’ als “de gruwel der verwoesting (van eden)” :
that statutes-of the·peoples vanity he that tree from·wildwood he-cuts-down·him
deed-of hands-of artificer in·the·adze in·silver and·in·gold he-is-making-lovely·him
in·nails and·in·the·picks they-are-fastening·them and·not he-shall-quaver as·palm-tree-of
stiff-shell they and·not they-are-speaking to-carry they-are-being-carried that not
they-are-marching must-not-be you-are-fearing from·them that not they-are-doing-evil
and·moreover to-do-good there-is-no with·them
For the customs of the people [are] vain: for [one] cutteth a tree out of the forest, the work
of the hands of the workman, with the axe. They deck it with silver and with gold; they fasten
it with nails and with hammers, that it move not. They [are] upright as the palm tree,
but speak not: they must needs be borne, because they cannot go. Be not afraid of them;
for they cannot do evil, neither also [is it] in them to do good.

 • ‘customs’ , H2708 chuqq-ah ‘statutes, customs, ordinance’, choq , similar but also as
  ‘portion, condition’ , colour as “way of living” ;

‘cutteth’ , H3772 karath ‘to chop, to cut off, to cut [a covenant]’, kauth-ah ‘beam [of cedar]’;

‘axe’, H4621 maatsad ‘tongue [for coals’ Is.44 , 1x ; otsem ‘strong’ ? Tyre ? ;
‘deck’, H3302 yaphah ‘(make) beautiful’ 7x ;
‘nails’, H4548 mismer/masmerah ‘nails’ ;
‘hammer’, H4717 maqqebeth ‘hammer’ 2x ,corrupt in Is. 44 ;
‘fasten’, H2388 chazaq ‘strengthen [in many forms]’ ;
‘move’, H6328 puq ‘totter’ 1x ;

 • ‘tree’ , H8560 thomer ‘palm tree’ 1x , -thamar ‘palm tree’ ;
 • ‘upright’ , H4749 miqshah ‘hammered work, beaten work’ ;
  miqsheh ‘[hair] covering’ ; 7185 qash-ah ‘severe, fierce’
  [see interl. ‘stiff’] ; qashah ‘jug, jar’ ; ‘cucumber field’ ;
 • ‘go’ , H6805 tsaad ‘to step, to march’, 1x in proph. [habakuk] ;
  corruption ; tsaad ‘pace, step’ ; tsad ‘[dimensional] side’ ;

universe as torus model
(wiki)
 • context : … theme : the matrix ‘world-tree’ as “the abomination of desolation (of eden)” :
  … Mark 13 :
 • but ‘when you will SEE the abomination’ :
  … “when you will see the abomination of desolation
  (having been declared by Daniel the prophet) , standing where it must not” (Greek) ,
  + “then the ones in Judea let be fleeing into the mountains” ,
  which must be “from out the world to mount tsiun” – namely the 144,000 ;
  … implying that we will see that thing , too …
 • the ‘tree’ as the core of the torus :
  … as the vortex within the torus (see to right) ;
  say , if Mystery-Babylon and her land is in the centre of the torus ,
  and this earth aside of the vortex , then the vortex can be seen from here ;
  see hR introduction how petroglyphs from 7500 BC tried to depict it ,
  since it appeared in the sky after Noah’s deluge ;

line , [3-4-5 : was totally corrupted]

 • [=’after previous verse , now the theme is “some construct in the solarplane”,
  but Esau tried to make the theme into “wooden idols which are carried around”;
  line :]

“[=because] – the practice of – the other type people [=’spirits’] – (is) vanity [=’vapour’] ,
[=as] (ki=k) – (..the evil..) (yar=ra)[world-] tree :

 
[+for] the [cedar-] beam – in=at (..their [dimensional-matrix-] side..) (matsd=tsad) +
(is) the work of – the hands of – the craftsman [=Adam ; see later on] ;

 • [=’above lines :
  so far so good ; the (-tsad) ‘dimensional side’ is used (but corrupted) twice in 3-5 ,
  and will again return at the end in line 23 ; the ‘cut’ (-krth) is not ‘hew down (a tree)’ :]

———————
(..the palmtree..) (msmr=thmer) – (..collects..) (yph=asph)[eden-] silver – and gold ,
and=as (..the practice..) (mqq=shqq) – [+for] to strengthen them [=’matrix’] – (………..) – (………..) ;

 
they=he (is) – the fierce – palm tree ,              [=’the entire world-tree’]
and=but – he (is) – nót – the (right) [eden-] concept [in right direction] ,
[+for] (..the fierce one?..) (nshe=mqshe) – (was) erected +
[=into] – (..their [dimensional-] side..) (tsaad=tsad) ;

 • [=’above lines :
  in next lines 8-9 will be “silver and gold [as eden-aspects] are brought” ,
  so the ‘collecting’ is a possibility here ;
  below line : interesting option : after explaining the tree , here is repeated
  what previous line 2 said “so you will nót be confused”,
  and compare how closingline 25 + Mark 13 support the interpretation here :]

———————
(it) must not be – (that) you fear – from=for [=him] – that=when – (..you (will) see him?..) (ra=ira) ,
and=for indeed – (..he will be?..) (ain=eie) – (..the abomination?..) (tub=thueb) – (…………) ;

Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig :
het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl.
Met zilver en goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast,
zodat het niet kan wiebelen . Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld,
want spreken kunnen ze niet .
Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten .
Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen,
maar ook goeddoen is er niet bij .

 • [=’na voorgaande zinnen zijn we nu bij het thema ‘een construct in het zonnestelsel’ ,
  maar Esau probeerde hier “houten goden die gedragen worden” van te maken ;
  zin :

“[=omdat] de manier van de andere type mensen [=’geesten’] ijdel [=’damp’] is ,
[=als] (ki=k) (..de boosaardige..) (yar=ra) [wereld-] boom :

[+want] de [ceder-] balk in (..hun [dimensionele-matrix-] zijde..) (matsd=tsad) +
is het werk van de handen van de vakman [=Adam, zie verderop] ;

 • [=’zinnen boven :
  nog steeds goed ; het (-tsad) ‘zijde’ wordt 2 x gebruikt (en gecorrumpeerd) in 3-5 ,
  en komt terug in zin 23 ; het (-krth) is niet ‘(een boom) omhakken’ :]

———————
(..de palmboom…) (msmr=thmr) (..verzamelt..) (yph=asph) [eden-] zilver en goud ,
[=als] (..de manier..) (mqq=shqq) [+om] hen [=’matrix’] te versterken – (………..) – (……….) ;

 
[=hij] is de onwrikbare palmboom ,
[=maar] hij is niét het (juiste) [eden-] concept [in goede richting] ,
[+want] (..hij die onwrikbaar is?..) (nshe=mqshe) was opgericht +
voor (..hun [dimensionele-[ zijde) (tsaad=tsad) ;
[3-4-5 : was totaal corrupt]

 • [=’zinnen boven :
  in volgende zinnen 8-9 zal “zilver en goud [als eden-aspecten] gebracht worden ,
  dus het ‘verzamelen’ is een mogelijkheid hier ;
  zin beneden : interessante optie : na de beschrijving van de boom wordt hier herhaald
  wat zin 2 al zei “zodat u niet onsteld bent”; vergelijk hoe slotzin 25 + Markus 13
  de interpretatie hier ondersteunen :]

———————
het moet niet zijn dat u bang [=voor] [=hem] bent [=wanneer] (..u hem zult zien?..) (ra=ira) ,
[=want] inderdaad (..zal hij?..) (ain=eie) (..de gruwel?..) (tub=thueb) (zijn) – (………..) ;

part II — deel II

 
6-7
… eerst een tegenstelling (als introductie) :
from·there-is-no like·you ieue great you and·great name-of·you in·mastery who ? not
he-shall-fear·you king-of the·nations that to·you she-is-comely that in·all-of wise-ones-of
the·nations and·in·all-of kingdom-of·them from·there-is-no like·you
Forasmuch as [there is] none like unto thee, O LORD; thou [art] great, and thy name [is] great in
might. Who would not fear thee, O King of nations? for to thee doth it appertain: forasmuch as
among all the wise [men] of the nations, and in all their kingdoms, [there is] none like unto thee.

‘appertain’ , H2969 yaah ‘to pertain to, to befit’ 1x , no root ;

 • context : … first a juxtaposition (as introduction) :
  … we suppose it wrote ‘deity’ ;

line ,
“there-is-none – alike you , IEUE ,
you – (are) great – and – your name – is great – in might ;                               [=’in skillfulness’]
who – (shall) not – fear you  – (..the deity of..) – (..[eden-] Ishral..) ? ,     +
that=for – she [=’the fear’] (..pertains?..) – to you ;
that=because – there-is-none – alike you ,    +
in=among all – [=théir] wise ones of – the [matrix-] nations [=’of spirits’] ,     +
and=as in all – their kingdoms ;

Niemand, Heer, is u gelijk, groot bent u en groot is uw naam in sterkte .
Wie zou u niet vrezen, koning van de heidenvolken ? Want dat komt u toe .
Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand u gelijk.

“er-is-niemand zoals u , IEUE ,
groot bent u en groot is uw naam in macht ;                                                  [=’in vakmanschap’]         
wie zou u (..de godheid..) – van (..[eden-] Ishral..) niet vrezen ? ,      +
want zij [=’de vrees’] (..komt u toe?..) ;
[=omdat] er-niemand zoals u ,      +
[=onder] al [=hún] wijzen van de [matrix-] naties [=’van geesten’] ,    +
[=als] in al hun koninkrijken ;

 
8-9
… na de vorige verklaring verschijnt nu “een brute vakman” :
and·in·one they-are-being-brutish and·they-are-being-stupid admonition-of
vanities wood he silver being-stamped from·Tarshish he-is-being-brought and·gold
from·Uphaz deed-of artificer and·hands-of one-refing amethyst and·purple
clothing-of·them deed-of wise-ones all-of·them
But they are altogether brutish and foolish: the stock [is] a doctrine of vanities.
Silver spread into plates is brought from Tarshish, and gold from Uphaz,
the work of the workman, and of the hands of the founder:
blue and purple [is] their clothing: they [are] all the work of cunning [men].

 • ‘brutish’ , H1197 ba’ar ‘to burn, to kindle, to consume’;
  [3x here] as ‘brutish, dull-hearted’ ; possible ;                    
 • ‘stupid’ , H3688 kasal ‘foolish’ 1x , but is -nbl ; kesil ‘fool’,  
  kesel ‘loins’,  [kisse ‘throne’, many] ;
 • ‘doctrine’ , H4148 musar ‘chastisement, instruction’ ,  
  yasar , similar ; yet -moser ‘bond, fetter’ used in Jer. ,
  at end of chapter – yasar = musar , as corruption ; 
 • ‘vanities’, H1892 ‘vapour, (breath), vanity’ ; will return ;

rpt
X
book of gates X
the chain fettering ÂPEP (Eden) ,
 • context : … after previous declaration now ‘a brutish craftsman’ appears :
  … only here ;
 • the stem of the tree as chain :
  … just like the treestem brings water to his leaves ,
  here (see to right) it is shown as ‘a chain or fetter’ :
  (in the other depiction) a long chain is around the neck                    
  of the serpent ÂPEP (Eden) , and next to the chain                    
  is written “the Tuat (=underworld) – [by] he – to revolve ,         
  [so] he (=underworld) – becomes the beauty”                               
  (because only their reality ‘revolves’ – Eden’s doesn’t ) ;         
  while in the text the chain is called “the ÁNTT-fetter
  ÁNTT is “the valley below Mystery-Babylon”
  (just below the red cube in diagram) ;
  in prophets “the crown of Ephraim is in the valley”,
  where theat crown represents “the dimensional centre”;
  while the nature of this chain is called ÂR UA ,
  “the watercourse to ascend”,

book of Gates X ,
the hand (Damascus) holding
the chain (the Nile) coming
from Eden + the change of
the cardinal points , see line 13
(sacredtexts com)
 • the same as “the river which the dragon made” in Ezekiel (aka the Nile) ;
  depiction to right :
  … the cord enters from the leftside , then is held by a hand , (in the second depiction)
  said “to become [matrix-] stability – [by] the hand – [of] adam-within , [in order for]
  the evil – [eden-] word – [for] thou – hail [as matrix]” ;
  so the hand is Damascus , the temple-foundation now in their north (where Adam is) ,
  and the chain (=river) runs towards there – compare these lines 8-9 ;
  while “the evil [eden] word” are ‘dimensional particles’ for lack of better description ;
  … the depicted ‘four serpents’ are “contents of the river”, as “eden’s cardinal-points”,
  (and see line 13 of this chapter) ,
  called the UAMMT-serpents , the same UA as the concept ‘watercourse’ —
  each of the four sons of Horus holds a serpent at the head , meaning “they connect”,
  but the same time rule – because of the sceptre they hold ;
  the four sons represent “the matrix-cardinal points”, made from the eden ones
  (cardinal points are also the attribute of the 144,000) , and the fifth figure is GEB ,
  the Chaldea-land where Mystery-Babylon sits upon ; while the figure in right corner
  is KHENTT ÁMENT , KHENTT is the same as ‘Hamath’ in prophets , added here “of the West”;

line,
and=but [=by] – the one [=Adam] – (who is) brutish – (is) their foolishness ,
[+as] he – the tree [=’worldtree’] – (being) the fetter [=’chain’] of – vapour [=‘see line 13’] ;

   
silver – overlay – (is) brought – from Tharshish – and gold – from Uphaz  ,     +
(being) the work of – the craftsman [=Adam] ;                                   

 • [=’above :
  silver and gold are ‘eden aspects’ ; Tharshish we don’t know yet , but it may be
  the sáme as Uphaz (misspelling of ophir) , containing root (-aph) ‘nostril’ ,’anger’,
  as eden’s dimensional-centre which fell down (Isaiah 44) ;
  below : the ‘blue and purple’ are ‘of their atmosphere’ (see red cube in diagram) ,
  in Ezekiel ‘as the colours of Tyre’ (Mystery-Babylon) ; and compare how Plato
  described ‘how the colours there are much more beautiful than any on earth’ :]

 
[+and] and=by the hands of – the one [=Adam] refining       +
(are) the blue – and red-purple – [+as] their [dimensional-] covering ;        [=’atmosphere’]               
all of these – (are) the work of – the wise one [=Adam] ;

In éen ding zijn zij toch dom en dwaas: onderwijs in onzinnigheid, hout is het !
Geplet zilver wordt uit Tarsis gebracht en goud uit Ufaz ;
werk van een vakman, en van de handen van een edelsmid
– blauwpurper en roodpurper is hun gewaad –
alles is het werk van kundige mensen .

 • [=’zie Engels :]

“[=maar] [=door] die ene [=Adam] die bruut is , is hun dwaasheid ,
[+als] hij de boom [=’wereldboom’] die de ketting [=’band’] van damp is [=’zie zin 13’] ;

 
zilver voor bedekking wordt uit Tharshish gebracht , en goud van Uphaz ,      +
wat het werk is van de vakman [=Adam] ;
[+en] [=door] de handen van de smelter [=Adam]     +
zijn het blauw- en roodpurper [+als] hun [dimensionele-] bedekking ;   [=’atmosfeer’]
alles is het werk van hij die wijs is [=Adam] ;

 
10-11
… Adamis ‘de godheid’ die het land en de hemel in het noorden maakte :
and·ieue Elohim truth he Elohim living-ones and·king-of eon from·wrath-of·him
she-is-quaking the·earth and·not they-are-enduring nations menace-of·him as·this(A)
you-shall-say(A) to·them(A) Elohim·the(A) that(A) heavens·the(A) and·earth·the(A) not(A)
they-made(A) they-shall-perish(A) from·earth·the(A) and·from(A) under(A) heavens·the(A) these(A)
But the LORD [is] the true God, he [is] the living God, and an everlasting king: at his wrath
the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide his indignation.
Thus shall ye say unto them, The gods that have not made the heavens and the earth,
[even] they shall perish from the earth, and from under these heavens.
‘thus’, H1836 denah ‘this, thus, this way’ (Aram.) ;

 • context : … Adam is ‘the deity’ who made the land and sky in the north :
  … that the theme of the verses change so fast
  is likely to create a major juxtaposition , forcing one to read closer ;

line , 
and=yet IEUE – (is) the true – deity ,     
(being) the deity of – the living ones [=‘eden-life’]and=as – the forever – king ;
the [matrix-] land – (will) quake – [=at] his wrath ,      +
and – the nations [=’of spirits’] – (will) not – endure – his anger [=’connect matrix with eden’] :    +

 
(when) as thus – you [=’you + we’] (shall) say – to – (..the deity?..) [=Adam !] ,     +
[=who] (ki=mi) – made – the [matrix-] heaven – and the [matrix-] land :
“he (will) perish – from the land – and from – under – [=that] – heaven” ;       +

De Heer God is echter de waarheid, hij is de levende God, een eeuwige koning .
Voor zijn grote toorn beeft de aarde, de heidenvolken kunnen zijn gramschap niet verdragen.
Dit moet u tegen hen zeggen : de goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben,
die zullen van de aarde en van onder deze hemel vergaan .

“maar IEUE is de ware godheid ,
die de godheid is van zij die [eden-] leven hebben , [=als] de eeuwige koning ;
het [matrix-] land zal beven voor zijn grote toorn ,       +
en de naties [=’van geesten’] zullen zijn woede niet kunnen verdragen :       +

 
(wanneer) u [=’u + wij’] aldus zult zeggen tegen (..de godheid?..) [=Adam] ,      +
die de [matrix-] hemel en het [matrix-] land gemaakt heeft :
“hij zal verdwijnen van het land en van onder [=die] hemel” ;       +

 
12-13
… het was Ádam die de dimensie voor de geesten heeft gemaakt (en die van ons) :
one-makingdo-of earth in·vigor-of·him one-establishing habitance in·wisdom-of·him
and·in·understanding-of·him he-stretched-out heavens to·voice-of to-give-of·him
rumble-of waters in·the·heavens and·he-is-causing-to-ascend vapors from·end-of
earth lightnings for·the·rain he-makesdo and·he-is-bringing-forth wind from·treasuries-of·him
He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom,
and hath stretched out the heavens by his discretion. When he uttereth his voice, [there is]
a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapours to ascend from the ends
of the earth; he maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures.

 • context : … it was Ádam who made the dimension for the spirits (and our one) :
  … after previous line 11 ,
  the theme is now “the matrix-world of them spirits” ;

line ,

 • [=’first lines here were also in previous chapter , so the subject is ‘Adam’ here
  (and the same expressions are in the Isaiah chapter about him as “the king of Assyria) ;
  for how “the eden-waters” (as dimension) are stolen , see Rg-Veda chapters in index ,
  and compare how Plato saw the mighty river ascend to the north from Tartarus (=eden) ;
  line :]

“[+as] the one (who) made – the [matrix-] land – [=by] his (own) power ,     +         
(having) established – the [matrix-] world – in=by his (own) wisdom ,      
and – stretched out – the [matrix-] heaven – in=by his (own) knowledge ;

 

 • [=’the chapter where “crowns are to be placed upon the head of Josiah (the 144,000)”
  is about the theme “cardinal points” – so they will have the same Legal rights Adam lost ;
  line :]

to=when – he lifts up – [his] voice ,
the [eden-] waters – rumble – in=into the [matrix-] heaven ,                         [=’they go to the north’]
and=as – the vapour – he (makes to) ascend – from the end of – the [eden-] land ;
he makes – lightnings – in=with the rain ,       +
and brings forth – [=the (new) cardinal points] – from his treasury ;

Hij maakte de aarde door Zijn kracht, grondvestte de wereld door Zijn wijsheid ,
hij heeft de hemel door Zijn inzicht uitgespannen .
Als Hij zijn stem laat klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel .
Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde . Hij heeft bliksemflitsen
bij de regen gemaakt. De wind brengt Hij uit zijn schatkamers tevoorschijn .

 • [=’de eerste zinnen waren ook in vorig hoofdstuk , dus het onderwerp is ‘Adam’
  (en dezelfde uitdrukkingen zijn in het Jesaja hoofdstuk over hem als “de koning van Assyrië) ;
  voor hoe “de eden-wateren” (als dimensie) gestolen worden , zie Rg-Veda in index ;
  zin :]

“[+als] degene die het [matrix-] land maakte [=door] zijn (eigen) kracht ,
de [matrix-] wereld gegrondvest hebbend [=door] zijn (eigen) wijsheid ,
en de [matrix-] hemel heeft uitgespannen [=door] zijn (eigen) kennis ;

 

 • [=’het hoofdstuk waar “kronen op het hoofd van Josiah (=144,000) gezet worden”
  is het thema “windrichtingen” – dus zij hebben dezelfde Legale rechten die Adam verlóor ;
  zin :]

[=wanneer] hij zijn stem verheft ,
ruisen de [eden-] wateren [=naar] de [matrix-] hemel ,                     [=’gaan naar het noorden’]
[=als] de damp die hij laat opstijgen van het eind van het [eden-] land ;
hij maakt bliksem [=met] de regen gemaakt ,      +
en uit zijn schatkamer brengt hij [=de (nieuwe) windstreken] tevoorschijn ;

14-15
… het is ook Adam die ons huidige lichaam heeft ontworpen :
he-is-consumed every-of human from·knowledge he-is-put-to-shame
every-of one-refing from·carving that falsehood libation-of·him and·not spirit
in·them vanity they deed-of aberrations in·era-of visitation-of·them they-shall-perish
Every man is brutish in [his] knowledge: every founder is confounded by the graven image:
for his molten image [is] falsehood, and [there is] no breath in them. They [are] vanity,
[and] the work of errors: in the time of their visitation they shall perish.
‘graven image’, H6459 pesel ‘idol, image, graven or carved image’ ;

 • context : … it is also Adam who devised our present type body :
  … an Ezekiel chapter phrases
  “it is Adam who made this sackcloth” ;
  2) ‘all’ (-kl) was added by Esau to go confuse ;

line ,

 • [=’first line : the ‘knowledge’ is “knowledge of good & evil”,
  yet that ‘good’ is NOT the same as ‘eden-good’ – but is only “matrix-Dualism” ;
  line :]

“the whole – adm-man [=Adam] – (has become) brutish – [=by] (his) [matrix-] knowledge ,   
[=for] (kl=ki) – the one refining – (is) shameful – by [+his] abstract mindset :     +       [=’by images’]

that=because – the molten images [=’our physical bodies’] – [=by] him – (are) false [=’inversion’] ,
and=for – (there-is) no [eden-] awareness – in them ;
they – (are) foolish , [+as] the faulty – work ,      +
[+and] they (will) perish – in the time – they (will) be visited [=‘to be judged’] ;       +

Ieder mens is dom geworden, zonder kennis, elke edelsmid is beschaamd over zijn beeld.
Zijn gegoten beeld is immers bedrog : er zit in hem geen adem .
Nietig zijn zij, bespottelijk werk, ten tijde van hun vergelding zullen zij vergaan .

 • [=’eerste zin : die ‘kennis’ is “de kennis van goed en kwaad”,
  maar dat ‘goede’ is NIET als “eden-goed” – maar is slechts “matrix-Dualisme” ;
  zin :

“heel de adm-man [=Adam] is bruut geworden [=vanwege] (zijn) [matrix-] kennis ,
[=want] (kl=ki) de smid is een schande geworden [=vanwege] [+zijn] abstracte denken :      +

[=omdat] de [=door] hem gegoten beelden [=’ons fysieke lichaam’] bedrog [=’inversie’] zijn ,
[=want] (er-is) geen [eden-] bewustzijn in hen ;
zij – zijn dommig , [+als] het foute werk ,       +
[+en] zij zullen vergaan wanneer zij bezocht [=’geoordeeld’] zullen worden ;       +

16
… want alle geredde adm-zielen krijgen hun Origineel (nieuwe lichaam) :
not as·these portion-of Jacob that one-forming-of the·all he and·Israel tribe-of
allotment-of·him ieue-of hosts name-of·him
The portion of Jacob [is] not like them: for he [is] the former of all [things];
and Israel [is] the rod of his inheritance: The LORD of hosts [is] his name.
context : … for all saved adm-souls will have their Original (new body) :
line ,
“[+for] the portion of – Jacob [=’all to-be saved adm-souls’] – (is) nót – [=like] these ,
that=because – all of – [=them] [=’souls’] – (will) (be) formed    +
and=into [eden-] Ishral ,     +                                      [=’souls having their Original body’]
[+as] the allotted – [=people] – of him ,       +
(whose) name (is) : IEUE of – hosts [=’eden-dimension’] ;

Maar het Deel van Jacob is niet als zij , want Hij is de formeerder van alles ,
en Israël is de stam die zijn eigendom is, Heer van de legermachten is zijn naam .

“[+want] het deel voor Jacob [=’alle adm-zielen die gered worden’] is niét als deze ,
[=omdat] zij allen gevormd zullen worden       +
[=tot] [eden-] Ishral ,                                                  [=’zielen die hun Origineel hebben’]
[+als] de mensen die het eigendom zijn van hem ,      +
(wiens) naam IEUE van de legermachten is ;

part III   —   deel III

17-18-19-20
hoofdstuk wisseling : … God gaat de 144,000 zonen wakker schudden :
gather-you ! from·land trafficking-bale-of·you one-dwelling in·the·siege
that thus he-says ieue behold·me ! slinging ones-dwelling-of the·land in·the·time
the·this and·I-cause-distress to·them so-that they-shall-be-found alack ! to·me on
breaking·of-me being-ill smiting-of·me and·I I-say yea this illness and·I-shall-bear·him
tent-of·me he-is-devastated and·all-of cords-of·me they-are-pulled-away sons-of·me
they-went-forth-from·me and·there-is-no·them there-is-no one-stretching-out further
tent-of·me and·one-setting-up sheets-of·me
Gather up thy wares out of the land, O inhabitant of the fortress. For thus saith the LORD,
Behold, I will sling out the inhabitants of the land at this once, and will distress them,
that they may find [it so]. Woe is me for my hurt! my wound is grievous: but I said,
Truly this [is] a grief, and I must bear it. My tabernacle is spoiled,
and all my cords are broken: my children are gone forth of me, and they [are] not:
[there is] none to stretch forth my tent any more, and to set up my curtains.

 • ‘wares’ , H3666 kinah ‘bundle’ 1x , corrupt ; H3665 kana ‘to submit, to subdue,
  be subdued’ , 36x ; into -kanaan but here as derivative ; corrupt ;
 • ‘sling out’, H7049 qala ‘to sling [a stone]’; corrupt ;
 • ‘once’, H6471 paam ‘a time, this time, other time’ ; -paam ‘troubled’ (few) ; unusual ;
 • context : chapter change : … God is going to wake up the 144,000 sons :
  … in first submission ,
  we had it right that the theme changed into “the sons” now ,
  but took the first line to be about “conquered Adam” ;

line ,                                                                                                                           [whole 17-20 : restored]

 • [=’in previous line , the theme was “Jacob will be turned into [eden-] Ishral” ,
  therefore it’s admissable that now “the sons” theme starts – as to realize that ;
  line :]

“[+therefore] [=I] (will) gather – (..the sons..) [=’144,000’] – (out) from the land [=’this world’] ,
[+as] the ones (who) dwell – in the fortress [=’this earth] ;

that=because – thus – says – IEUE :
behold ! , in=at – that – time – [+I] (will) (..smite..) – (..the sons..) – [+in] the land ,
and=for I (will cause) distress – to=upon them [=’you + we’] ,       +              [=’to wake them up’]
so that – they (will) find [+me] ;

[=then] (i=ki) , on=because – [=they] (will have been) broken ,       +     
[+as] (being) ill [=’corrupt eden-life’] – [+by] [=their] wound [=’this Frankenstein-body’] ,
[=they] (will) say :
indeed – [=we] (have to) bear – this – illness ;      +                 

 • [=’because the sons have discovered “the other reality theme” —
  from here on , the sons will speak until the end of this chapter ;
  line :]

[+for] [=our] tent [=’eden-house’] – (has been) destroyed ,
and all – [=her] cords – (have been) torn ,
[+for] [=her] sons – went forth from [=her] ,
and there-is-no – one (who) has (ain=eie) – stretched out – [=our] tent – again ,
and=as raising up – [=her] [dimensional-] curtains ;         +

(De komende verwoesting)
Verzamel uit het land uw handelswaar, u die in de vesting woont .
Want zo zegt de Heer : zie, ik ga de inwoners van het land deze keer wegslingeren .
Ik zal hen benauwen , dat zij het ondervinden .
Wee mij om mijn breuk, mijn wond is pijnlijk.
En ik had zelf gezegd : zeker, dit is een ziekte, ik moet die dragen .
Mijn tent is verwoest en al mijn touwen zijn gebroken ,
mijn kinderen zijn bij mij weggegaan en zij zijn er niet .
Er is niemand meer die mijn tent opzet en mijn tentkleden opstelt .

 • [=’in vorige zin was het thema “Jacob zal veranderen in [eden-] Ishral”,
  daarom is het aannemelijk dat hier “de zonen” is – om dat te bewerkstelligen ;
  zin :]

“[+daarom] zal [+ik] (..de zonen..) [=’144,000’] verzamelen uit het land [=’deze wereld’] ,
[+als] degenen die verblijven in de vesting [=’deze aarde’] ;

[=want] zo zegt IEUE :
zie ! , [=in] die tijd zal [+ik] (..de zonen..) [=’u + wij’] [+in] het land (..slaan..) ,
[=want] ik zal benauwdheid [=over] hen brengen ,      +       [=’om hen wakker te schudden’]
opdat zij [+mij] zullen vinden ;

[=dan] (i=ki) , [=omdat] [=zij] gebroken zullen zijn ,      +                      
[+als] ziek [=’corrupt eden-leven’] [+vanwege] [=hun] wond [=’dit Frankenstein-lichaam’] ,
zullen [=zij] zeggen :
inderdaad moeten [=wij] deze ziekte dragen ;        +

 • [=’omdat de zonen het thema “de andere werkelijkheid” ontdekt hebben  —
  vanaf nu spreken de zonen , tot aan het einde van dit hoofdstuk ;
  zin :]

[+want] [=onze] tent [=’eden-huis’] werd verwoest ,                 [heel 17-20 : gerestaureerd]
en al [=haar] scheerlijnen zijn gebroken ,
[=omdat] [=haar] zonen [=haar] hebben verlaten ,
en er-is niemand die [=onze] tent weer opgezet heeft (ain=eie) ,
[=als] het doen oprijzen van [=haar] [dimensionele-] gordijnen ;         +

21-22
… vervolg :
that they-are-brutish the·ones-being-shepherds and ieue not they-inquire on·so
not they-use-intelligence and·all-of pasturage-of·them being-shattered sound-of
shmuoe report behold ! coming and·quaking great from·land-of north to·to-place-of
cities-of Judah desolation habitation-of jackals
For the pastors are become brutish, and have not sought the LORD:
therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered.
Behold, the noise of the bruit is come, and a great commotion out of the north country,
to make the cities of Judah desolate, [and] a den of dragons.

 • context : … continued :

… yes ;
line ,
that=because – the shepherds [=’leading the believers’] – (are) brutish ,
and=for – they (do) – not – seek – IEUE ;                                          [=‘other reality context’]
therefore – they (have) – no – insight ,
and=so – all – the ones (whom) they shepherd – (have been) scattered ;

(but) behold ! , the voice of – the report – (has) arrived ,                             [=’sic’]
and [+it] (will cause) the great – quaking – from=in the – north – [matrix-] land ,
for to make – the cities of – [=the nations’] [=’of spirits’] – desolate ,     + 
[+as] a habitation of – jackals ;         +

Want de herders zijn dom geweest en hebben de Heer niet geraadpleegd .
Daarom hebben zij niet verstandig gehandeld en is heel de kudde van hun weide verspreid.
Een geluid van een gerucht ! Zie, het komt ! Een groot gedreun uit het land in het noorden ,
om de steden van Juda te maken tot een woestenij, een verblijfplaats van jakhalzen .

“[=omdat] de herders [=’de gelovigen leidend’] bruut zijn ,
[=want] zij zoeken IEUE niet ;                                               [=’andere werkelijkheid context’]
daarom hebben zij geen inzicht ,
[=dus] zijn al degenen die zij hoeden verspreid geworden ;

(maar) zie , de stem van het report is gearriveerd ,                                            [=’sic’]
en [+het] zal de grote beving [in] het [=matrix-] land in het noorden veroorzaken ,
om de steden van de naties [=’van geesten’] desolaat te maken ,     +
[+als] een woonplaats voor jakhalzen ;        +

23-24-25
slot : … de zonen bevestigen het thema , en roepen God op om te handelen :
I-know ieue that not for·the·human way-of·him not for·man going
and·to-establish-of step-of·him discipline-you·me ! ieue yea in·judgment
must-not-be in·anger-of·you lest you-are-decreasing·me pour-out-you ! fury-of·you
on the·nations which not they-know·you and·on families who in·name-of·you not
they-call that they-devoured Jacob and·they-devour·him and·they-are-finishing·him
and homestead-of·him they-desolate
O LORD, I know that the way of man [is] not in himself: [it is] not in man that walketh
to direct his steps. O LORD, correct me, but with judgment; not in thine anger,
lest thou bring me to nothing. Pour out thy fury upon the heathen that know thee not,
and upon the families that call not on thy name: for they have eaten up Jacob,
and devoured him, and consumed him, and have made his habitation desolate.
‘correct’, H3256 yasar ‘chasten, discipline’; same ‘fetter,bond’ as previous ;
‘lest’, H6435 pen [phen] ‘lest, otherwise, might, perhaps’, ‘or [consequence]’ ;
pen ‘corner’ 1x ; [face, before cluster?] , pan-ah ‘to turn [away etc], faced, facing’ ;
‘bring to nothing’ , H4591 maat ‘decrease, small, few’ , death + axis cluster ; meat ‘little’ ;

 • context : closing : … the sons confirm the theme , and call for God to act :
  … end of this series ;
  next chapter will return to 500 BC ;
  2) steps : same (tsaad / tsad) problem as previously ;

line ,

 • [=’after last line we are now in the world of them spirits ;
  it does not make sense that now suddenly would follow any selfabasement ,
  for that should have been written in the ‘being ill and smitten’ section ;
  line :]

(for) [=we] know – that – he [=’worldtree’] became (ieue=eie)       +
[=according to] (la=ol) – the way of – the adm-man [=Adam] ,
for=as the man – (who) went [=’from paradise’]      +                                                    [=’comp. ch. 9’]
and established [+it] – [+for] the [other dimensional-] side (tsod=tsad) ;       +       [=’or : set it up’]

(having) become (ieue=eie) – the fetter [=’chain’] – that (ek=ki) – [+you] [=IEUE] (will) judge ,
[=because] (la=ol) – (..it (is) the staff [=’axis’]..) (mat=mtth) – [=facing] – your anger (-aph) :     +
————————–                                                                                            [23-24-25 : likely restoration]

 • [=’the below lines :
  though possible , the theme can hardly be “nations and peoples” [as spirits] suddenly ;
  note how the buildup of this 23-24-25 is similar to 3-4-5 ,
  and where at 5 “the visible abomination” was described , similar must be here in 25 —

(IEUE,) pour out – your fury (-chme=aph?) +
[=upon] – (…the tree..) – which – we know ;                [=’which we sée..?’]
and=as [=upon] – (..the palmtree?..) – which (-ashr) – (is) named – (..the desolation..) (shm=shmu) ;

 
that=because – [=he] devoured – (..the [eden-] land..) ,
and=as – (..the abomination?..) of – desolation – (having) consumed – [=our] habitat .

Ik weet, Heer, dat het niet aan de mens is zijn weg, dat het niet aan een man is
zijn gang te bepalen en zijn voetstappen te richten . Bestraf mij, Heer, maar met mate,
niet in uw toorn, anders zou u weinig van mij overlaten .
Stort uw grimmigheid uit over de heidenvolken die u niet kennen ,
over de geslachten die uw naam niet aanroepen .
Zij hebben immers Jacob verslonden, ja, hem verslonden ,
aan hem een einde gemaakt, en zijn woonplaats verwoest .

 • [=’na de laatste zin zijn we in de wereld van die geesten ;
  het slaat niet ergens op dat er nu een plotselinge ‘verootmoediging’ zou zijn ,
  want dat zou moeten horen bij de vorige ‘ziek en geslagen’ sectie ;
  2) volgende hoofdstuk keert terug naar 500 BC ;
  zin :]

“[=wij] weten dat hij [=’wereldboom’] geworden is volgens de weg van de adm-man [=Adam] ,
[=als] de man die wegging [=’uit het paradijs’] ,      +                    [=’vgl. hoofdstuk 9’]
en [+het] opgericht heeft [+voor] de [andere dimensionele-] zijde (tsod=tsad) ;

 
die de ketting [=’band’] geworden is (ieue=eie) die [+u] [=IEUE] zult oordelen ,
[=omdat] (la=ol) (..het de staf [=’as’] is..) (mat=mtth) die uw woede (-aph) tegemoet zal zien :      +

————————                         [23-24-25 : de waarschijnlijke restauratie]

 • [=’zinnen beneden :
  hoewel mogelijk , is het onwaarschijnlijk dat ’t thema nu plotseling “naties en mensen” zijn ;
  vergelijk hoe de opbouw van 3-4-5 dezelfde is als deze 23-24-25 ,
  en waar daar “de zichtbare gruwel” werd beschreven , moet eenzelfde ook hier zijn :

(IEUE,) giet uw woede (-chme=aph?) uit      +
[=over] (..de boom..) die wij kennen ;                    [=’die wij zién…?’]
[=als] [=over] (..de palmboom?..) die (-ashr) (..de desolaatheid..) (shm=shmu) genoemd is ;

 
[=omdat] [=hij] (..het [eden-] land..) verslonden heeft ,
[=als] (..de gruwel?..) van (..verwoesting..) [=’desolaatheid’] die onze woonplaats heeft verwoest .

 


14.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
19.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing

 

annex


pic added 21 july 2020