Jer.11: de Duisternis komt :
de Vloek die 500-BC Ishral
óns heeft nagelaten :
Esau’s samenzwering om
te knoeien in de schrift
om zo ‘Eden’ te verbergen
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued of previous chapter 10 :
titled : the coming Darkness :
the 500-BC fathers have refused to LISTEN ,
causing a Curse for believers thése days :
because now prophets ‘had to be written’,
making them vulnerable for corrúption —
because Esau saw his opportunity
to mutilate any reference to ‘Eden’
inclusive the main theme ‘to return to her’ ;
+ sober consequence for many believers today..

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 10 ;
de 500-BC vaderen hebben geweigerd om te LUISTEREN ,
daarmee een Vloek veroorzakend voor gelovigen in ónze dagen :
omdat nu de woorden van de profeten moesten worden “opgeschreven”,
en die teksten dus erg gevoelig waren voor corrúptie —
omdat Esau zijn kans schoon zag om iedere verwijzing naar ‘Eden’ te mutileren ,
inclusief het meest belangrijke thema “om naar haar terug te keren” ;

 

+ de sobere consequenties voor veel gelovigen van vandaag …

 

(dit verklaart ook meteen het gedweep in veel huidige christelijke kringen met dat land :
die kringen zijn – letterlijk ! – onder invloed van Hekserij : als dezelfde Vloek)

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(meeste was goed , maar nu beter leesbaar) ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 11

1-2
vervolg : … moeilijke thema’s worden vandaag niet begrepen – vanwege een reden :
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of
hear-you ! words-of the·covenant the·this and·you-speak·them to
man-of Judah and·on ones-dwelling-of Jerusalem
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,
Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah,
and to the inhabitants of Jerusalem;

 • context : continued : … difficult themes aren’t understood today – for a reason :
  … many chapters are crucial –
  this is another one of them ;

line ,
“the word [in right direction] – from IEUE – which – became – to – Jeremiah ,
saying :
hear you ! – the words  (or: cóncept) [in right direction] of – this – covenant ,
and you speak them [in right direction] – to – everyone of – Judah ,     +
and on=to – the inhabitants of – Jerusalem ;                                     [=’both in 500 BC’]

(De verbreking van het verbond)
Het woord dat van van de Heer gekomen is tot Jeremia :
luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda
en tot de inwoners van Jeruzalem ,  +

“het woord [in goede richting] van IEUE dat tot Jeremia gekomen is ,
zeggend :
luister naar de woorden (of: concept) [in goede richting] van dit verbond ,
en spreek ze [in goede richting] tot iedereen in Judah ,     +
en [=tot] de inwoners van Jeruzalem ;                                         [=’beiden in 500 BC’]   

 
3-4-5
… de 500 BC vaderen moeten het verbond weer herstéllen – op straffe van een vloek :
and·you-say to·them thus he-says ieue Elohim-of ishral being-cursed the·man
who not he-is-listening words-of the·covenant the·this which I-instructed fathers-of·you
in·day-of to-bring-forth-of·me them from·land-of Egypt from·crucible-of the·iron
to·to-say-of listen-you ! in·voice-of·me and·you-do them as·all which I-shall-instruct
you and·you-become to·me for·people and·I I-shall-become to·you for·Elohim so-that
to-carry-out-of the·oath which I-swore to·fathers-of·you to·to-give-of to·them land
gushing-of milk and·honey as·the·day the·this and·I-am-answering and·I-am-saying amen ieue
And say thou unto them, Thus saith the LORD God of Israel; Cursed [be] the man that obeyeth
not the words of this covenant, Which I commanded your fathers in the day [that] I brought
them forth out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Obey my voice, and do them,
according to all which I command you: so shall ye be my people, and I will be your God:

That I may perform the oath which I have sworn unto your fathers, to give them a land
flowing with milk and honey, as [it is] this day. Then answered I, and said, So be it, O LORD.

 • context : … the 500 BC fathers must restóre the covenant – or there will be a curse :
  … introduction of the curse ;

line ,                                           
“and you say – to them :                                                                                              [=’old-Ishral 500 BC’]
thus – says – IEUE – the deity of – [eden-] Ishral :
a curse (will be) – [=when] (mi=ki) – [=you] (will) not – hearken      +     [=’not : cursed be each…’]
the cóncept [in right direction] of – this – covenant , 
which – I commanded – your fathers        +                              [=’the Exodus-fathers befóre 500 BC’]
in the day – I brought – them – out – from the land of – Egypt ,
[+as] (out) from the – iron – furnace ; 

 
saying (to them) : listen you ! – [=to] my voice ,      +
and do – all – these (things) – which – I (have) instructed – you (to) ,
and=then you – (will) be – the people – to me , and I – (shall) be – the deity – for you ;     +

 

 • [=’line 3-5 is all about introducing the “hearken – or a CURSE will be the consequence” ;
  line below : the “your fathers” are Abraham , Jacob , etc ;
  line :]

in order that – the oath – (will be) established – which – I swore – to [=your] fathers ,
(namely) to give – the [eden-] land – flowing of – milk – and honey – to them , [=in] – that – day ;
and I [=’Jeremiah’] respond – and say : so be it , IEUE ;

En zeg tegen hen: zo zegt de Heer, de God van Israël :
vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond ,
dat ik uw vaderen geboden heb op de dag dat ik hen geleid heb uit het land Egypte ,
uit de ijzeroven : luister naar mijn stem en doe deze woorden , overeenkomstig alles
wat ik u gebied. Dan zult u mij tot een volk zijn en zal ík u tot een God zijn ,
opdat ik de eed gestand doe die ik uw vaderen gezworen heb om hun een land te geven
dat overvloeit van melk en honing, zoals het heden ten dage is .
Toen antwoordde ik en zei : amen, Heer.

“en zeg tegen hen :                                                                                    [=’tegen oud-Ishral 500 BC’]
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :                      [=’hierna : niet : vervloekt zij ieder..’]
(er) zal een vloek (zijn) [=wanneer] (mi=ki) [=u] niet zult luisteren     +
naar het concept [in goede richting] van dit verbond ,
dat ik uw vaderen geboden heb    +                                                               [=’de Exodus-vaderen’]
op de dag dat ik hen geleid heb uit het land Egypte , [+als] uit de ijzeroven ;

 

 • [=’vers 3-5 gaat geheel over de introductie van “luister – of er zal een VLOEK volgen” ;
  zin beneden : de “uw vaderen” zijn Abraham , Jacob , etc ;
  zin :]

[tegen hen) zeggend : luister [=naar] mijn stem ,      +
en doe al deze (dingen) die ik u geboden heb ,
[=dan] zult u mijn mensen zijn , en ik zal de godheid voor u zijn ;
opdat de eed gerealiseerd wordt die ik uw vaderen gezworen heb ,
(namelijk) om het [eden-] land dat overvloeit van melk en honing aan hen te geven , op die dag ,
en ik [=’Jeremia’] antwoord en zeg : zo zal het zijn , IEUE ;

 
6-7-8
.. maar oud-Ishral van 500 BC heeft gefaald – zij hebben niet geluisterd :
and·he-is-saying ieue to·me call-you ! all-of the·words the·these in·cities-of Judah
and·in·streets-of Jerusalem to·to-say-of hear-you ! words-of the·covenant the·this
and·you-do them that to-testify I-testified in·fathers-of·you in·day-of to-bring-up·me
them from·land-of Egypt and·until the·day the·this to-rise-early and·to-testify to·to-say-of
listen-you ! in·voice-of·me and·not they-listened and·not they-stretched-out ear-of·them
and·they-are-going man in·control-of heart-of·them the·evil and·I-am-bringing on·them
all-of words-of the·covenant the·this which I-instructed to·to-do-of and·not they-did
Then the LORD said unto me, Proclaim all these words in the cities of Judah, and in the streets
of Jerusalem, saying, Hear ye the words of this covenant, and do them. For I earnestly protested
unto your fathers in the day [that] I brought them up out of the land of Egypt, [even] unto this day,
rising early and protesting, saying, Obey my voice.
Yet they obeyed not, nor inclined their ear,
but walked every one in the imagination of their evil heart: therefore I will bring upon them
all the words of this covenant, which I commanded [them] to do; but they did [them] not.
‘rising early’ , H7925 shakam ‘to rise or start early’, -shekem ‘shoulder’ ; why this ? ;
context : … but old-Ishral of 500 BC has failed – for they have not listened :
line ,
and=then – IEUE – says – to me :
you (háve) called – all – these – words [in right direction] – in the cities of – Judah ,  +    [=’500 BC’]
and in the streets of – Jerusalem , saying :
hear you ! – my words (or: concept) [in right direction] of – this – covenant – and dó – them ! ;

 
that=because – [=I] surely testified – in=to [=their] [exodus-] fathers ,       +
in the day – (when) I brought – them – (out) from the land of – Egypt ,
and=until this – day , (..[+by] you rising early?..) – and=for to testify , saying  :
listen you – to my voice ! ;

 
and=but – they [=’500 BC fathers’] – (have) not – listened – and=nor inclined – their ear ,
and=for – everyone – wandered – [=after] the stubborness of – their (own) – evil – heart :
I brought – them – all – the words of – this – covenant – which – I instructed (them) – to do ,
and=but they – (have) not – done (it) ;

Toen zei de Heer tegen mij : predik al deze woorden in de steden van Juda
en op de straten van Jeruzalem: luister naar de woorden van het verbond en doe ze .
Want ik heb uw vaderen ernstig gewaarschuwd vanaf de dag dat ik hen uit het land Egypte
leidde tot op deze dag, vroeg en laat : luister naar mijn stem !
Zij hebben echter niet geluisterd en zij hebben hun oor niet geneigd, maar ze gingen door,
ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart. Daarom bracht ik over hen
al de woorden van dit verbond dat ik geboden heb te doen, maar die zij niet gedaan hebben.

“dan zegt IEUE tegen mij  :
u hébt al deze woorden geroepen in de steden van Judah ,     +                                     [=’500 BC’]
en in de straten van Jeruzalem , zeggend :
luister naar de woorden (of: concept) [in goede richting] van het verbond , en dóe ze ook ! ;

 
[=want] ik heb zeker getuigd tegenover [=hun] [exodus-] vaderen ,
op de dag dat ik hen uit het land Egypte leidde ,
[=tot op] deze dag , (..[+door] uw vroeg opstaan?..) [=om] te getuigen , zeggend :
luister naar mijn stem ! ;

 
[=maar] zij luisterden niet en neigden hun oor niet (eens) ,
[=omdat] iedereen de koppigheid van hun eigen boosaardige hart volgde :
ik bracht hen al de woorden [in goede richting] van dit verbond dat ik (hen) geboden heb te doen ,
[=maar] zij doen (het) gewoon niet ;

 
part II   —   deel II

 
9-10
… gevolg : er ontstaat ‘een samenzwering’ tegen gelovigen – in ónze dagen :
and·he-is-saying ieue to·me he-is-found conspiracy in·man-of Judah
and·in·ones-dwelling-of Jerusalem they-returned on depravities-of fathers-of·them
the·first-ones who they-refused to·to-listen-of words-of·me and·they they-went after
Elohim other-ones to·to-serve-of·them they-annulled house-of ishral and·house-of
Judah covenant-of·me which I-cut with fathers-of·them
And the LORD said unto me, A conspiracy is found among the men of Judah, and among
the inhabitants of Jerusalem. They are turned back to the iniquities of their forefathers,
which refused to hear my words; and they went after other gods to serve them: the house
of Israel and the house of Judah have broken my covenant which I made with their fathers.

 • context : … consequence : there becomes ‘a conspiracy’ against believers – in óur days :  
  … the discovered conspiracy :
  as the mutilation of prophets by Esau ;

line ,
and=then – IEUE – says – to me :
a conspiracy – (will be) discovered – in=against each of – Judah ,         [=’(believers in) this world’] 
and=as (the conspiracy) [=against] the inhabitants of – Jerusalem ;                               [=’this earth’]
(causing) them to return – on=to – the depravity of – their – [500 BC-] fore – fathers ,
who – (álso) refused– to listen (to) – my words [in right direction] :

 

 • [=’above : the “depravity of the forefathers” was “adoring the wordly consciousness”,
  the same is repeated below – and again in line 13 ;
  line :]

and=for they [=’believers today’] – [=follow] – other – deities – to=for to serve them :
[+because of] – the house – Ishral – and the house – Judah      +                       [=’both 500 BC here’]  
(who had) anulled – my covenant – which – I made – with – théir [exodus-] fathers ;

Daarop zei de Heer tegen mij :
er is een samenzwering ontdekt door de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem .
Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen ,
Die  geweigerd hebben naar mijn woorden te luisteren .
Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van Israël
en het huis van Juda hebben mijn verbond gebroken, dat ik met hun vaderen gesloten had.

“[=dan] zegt IEUE tegen mij :
er zal een samenzwering ontdekt worden tegen ieder van Judah ,    [=’(gelovigen in) deze wereld’]
[=als] (de samenzwering) [=tegen] de inwoners van Jeruzalem ;                                    [=’deze aarde’]
die hen terug (laat) keren [=naar] de ongerechtigheid van hun [500 BC-] voorvaderen ,
die (óok) weigerden om naar mijn woorden [in goede richting] te luisteren :

 

 • [=’boven : de “ongerechtigheid van de vaderen” was “aanbidden van het werelds bewustzijn”,
  hetzelfde wordt beneden herhaald – en nog eens in vers 13 ;
  zin :]

[=want] zij [=’gelovigen vandaag’] [=volgen] andere goden om die te dienen :
[+vanwege] het huis Ishral en het huis Judah      +                                                [=’beide 500 BC hier’]
die mijn verbond hadden verbroken , dat ik met hún [exodus-] vaderen gesloten had ;

 
11-12
… en die samenzwering (=de vloek) zal vreselijke gevolgen hebben :
therefore thus he-says ieue behold·me ! bringing to·them evil which not they-shall-be-able
to·to-go-forth-of from·her and·they-cry-out to·me and·not I-shall-listen to·them and·they-go
cities-of Judah and·ones-dwelling-of Jerusalem and·they-cry-out to the·Elohim whom they
ones-fuming-incense to·them and·to-save not they-shall-save to·them in·era-of evil-of·them
Therefore thus saith the LORD, Behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able
to escape; and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them. Then shall the cities
of Judah and inhabitants of Jerusalem go, and cry unto the gods unto whom they offer incense:
but they shall not save them at all in the time of their trouble.
context : … and that conspiracy (=the curse) will have terrible consequences :
… referring to the “I am (already) saved” theme ;
line ,
“therefore – thus – says – IEUE :
behold me ! , [+I] (will) bring – evil – to=upon them ,       +             [=’upon many believers today….’]
which – they (will) – not – (be) able – (..to escape..) – from ,
and (though) they (will) cry out – to me , I (will) – not – listen – to them :

 

 • [=’below lines must be the right interpretation  —
  the theme is “believers today”, and it don’t make sense that “other gods” are intended ,
  also because “other gods” are in next section 13 , and note the juxtaposition
  (the “fuming incense” is likely the same as “veneration”) ;
  line :]

and=for – the cities of – Judah [=’this world’]      +
and the inhabitants of – Jerusalem [=’this earth’] – (will be) [=consumed] (elk=akl) ;
and=then they (will) cry out – to – the deity – whom – they fume incense – to ,      [=’likely Christ’]
and=but – they (will) certainly – not – (be) saved (-iash!)to=by [=him] ,      +
in the time of – evil upon them ;

Daarom, zo zegt de Heer: zie, ik ga over hen onheil brengen waaraan zij niet kunnen ontkomen.
Als zij dan tot mij roepen, zal ik niet naar hun luisteren . Dan zullen de steden van Juda
en de inwoners van Jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht hebben, maar die zullen hen zeker niet kunnen verlossen in de tijd van hun onheil .

“daarom , zo zegt IEUE :
zie , ik ga onheil [=over] hen brengen ,       +                                               [=’over veel zielen vandaag …’]
waaraan zij niet zullen kunnen (..ontsnappen..) ,
en (hoewel) zij dan tot mij zullen roepen , zal ik niet naar hun luisteren :

 

 • [=’de zinnen beneden moeten de juiste interpretatie zijn —
  het thema is “gelovigen vandaag”, dus dat “andere goden” worden bedoeld lijkt sterk ,
  ook omdat “andere goden” in volgend vers 13 zijn , en merk de tegenstelling op
  (het “reukoffer” is waarschijnlijk hetzelfde als “verering”) ;
  zin :]

want de steden van Judah [=’deze wereld’]      +
en de inwoners van Jeruzalem [=’deze aarde’] zullen verteerd (elk=akl) worden ;
[=dan] zullen zij roepen tot de godheid aan wie zij reukoffers brengen ,   [=’waarschijnlijk Christus’]
[=maar] zij zullen zeker niet verlost (-iash!) worden [=door] [=hem] ,      +
in de tijd van hun onheil ;

 
13-14
… het thema herhaald , dat gaat over ónze dagen :
that number-of cities-of·you they-became Elohim-of·you Judah and·number-of
streets-of Jerusalem you-placed altars to·the·shameful-thing altars to·to-fume-incense-of
to·the·Baal and·you must-not-be you-are-praying about the·people the·this and·must-not-be
you-are-lifting-up about·them jubilation and·prayer that there-is-no·me listening
in·time-of to-call-of·them to·me about evil-of·them
For [according to] the number of thy cities were thy gods, O Judah; and [according to] the number
of the streets of Jerusalem have ye set up altars to [that] shameful thing, [even] altars to burn
incense unto Baal. Therefore pray not thou for this people, neither lift up a cry or prayer for them:
for I will not hear [them] in the time that they cry unto me for their trouble.

 • context : … repeat of the theme , which is in óur days :
  … the ‘you’ in the line ;
  tricky – though the chapter is addressed to Jeremiah ,
  the latter represents the sons in many chapters ;
  important for us is that these lines introduce néxt section ;

line ,           
that=because – [=like] the number of – [=their] cities – are – the deities of – Judah [=’this world’] ,
and [=like] the number of – streets of – Jerusalem [=’earth’] – (are) placed – the shameful – altars ,
[=as] the altars – to=for to fume incense – to Baal ;                          [=’modern-world consciousness’]

 
[=so] – (it) must not be – (that) you [=Jeremiah, we?] (are) praying – on behalf of – these – people ,
and (it) must not be – (that) you lift up – a shout – and=as the prayer – on behalf of them ,
that=for – (..I will – not – listen) – in the time – they (will) call (out) – to me       +
on behalf of – the evil upon them ;                                                                          [=’Revelation related’]

Immers, het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, Juda,
en u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem ,
altaren om reukoffers te brengen aan de Baäl .
En u, bid niet voor dit volk, en hef geen geroep of gebed aan,
want ik zal niet luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot mij roepen .

“want het aantal van [=hun] goden is net zoveel als Judah [=’deze wereld’] steden heeft ,
en (er zijn) net zoveel beschamende altaren als er straten in Jeruzalem [=’deze aarde’] zijn ,
[=als] de altaren om reukoffers te brengen aan de Baäl ;               [=’moderne-wereld bewustzijn’]

 
[=dus] het moet niet zijn dat u  [=Jeremia, wij?] bidt voor deze mensen ,
en het moet niet zijn dat u roept [=als] het gebed ten behoeve van hen ,
[=want] ik zal niet luisteren in de tijd wanneer zij mij zullen aanroepen       +
vanwege het kwaad dat op hen is ;                                                             [=’Openbaring gerelateerd’]

 
part III   —   deel III

 
15-16
terug naar vandaag : … want de christenen zijn voor de samenzwering gevallen :
what ? to·darling-of·me in·house-of·me to-do-of·her the·mischief the·many-ones
and·flesh-of sanctuary they-are-passing from·on·you that evil-of·you then
you-are-being-joyous olive-tree flourishing lovely-of fruit-of shape he-called ieue
name-of·you to·sound-of declaration great he-ravages fire on·her and·they-are-smashed
branches-of·him
What hath my beloved to do in mine house, [seeing] she hath wrought lewdness with many,
and the holy flesh is passed from thee? when thou doest evil, then thou rejoicest.
The LORD called thy name, A green olive tree, fair, [and] of goodly fruit: with the noise
of a great tumult he hath kindled fire upon it, and the branches of it are broken.
‘lewdness’ , H4209 mezimm-ah ‘intent, purpose, plan [in Jer.3x, positive]’ ;
zamam ‘to purpose’, positive in Jer. ; only negative when combined with ‘evil’ ;
‘rejoice’ , H5937 alaz ‘to triumph, exult, jubilant’, negative colour in Jer. ;
‘tumult’ , H1999 hamullah ‘tumult 2x , corrupt (?) for ‘declaration’ in interl. ;
‘kindle’ , H3341 yatsath ‘to kindle’, often in Jer. ; why extention of ‘olive tree’..? ;
context : back to today : … because the christians fell for the conspiracy :
line ,

 • [=’after previous line the theme is now “the type prayers of believers today” ;
  first line is important –
  because the “wróng concept has been passed on to them (from the past)” ;
  line :]

“[=because] (me=ki) – (..the people..) [=’believers now’] – do (according to) – an evil (rb=ra) – plan ,
and=as – [+nót] – the right – (..concept..) (bshr=drb) – (which) passed on – from=to [=them] :
[=therefore] (ki=kn)(now) they (are) the jubilating ones [‘negative’] ,     +
(but) [+because of] the evil – (..plan..) (az=mzmm) ;
———————–                                                                                             [below line 16 : restored?]
[+for] [=they] [=’believers now’] – call – [=their] name :                             [=’they call themselves’]
(the ones of) the flourishing – olivetree [=’or: ‘vine’ = Christ?’] – (having) lovely – shaped – fruit ;

 • [=’above line :
  not 100% sure what “an olivetree” is doing here ;
  it *may* point to the theme “you will recognize them by their fruits” (Mt. 7) ,
  showing here “that these people are christians” ;
  below : seems the most palpable version – as if “invóking the evil (Baal-) realm”:]

 
[+but] to=by the voices of – the great – multitude [=’of believers’]    +
the fire – (will be) kindled – on=upon – them ,
and=as – it’s branches – (which will be) broken [=’by Evil’] ;       +

Wat heeft Mijn beminde in Mijn huis te doen, terwijl zij de schanddaad met velen doet,
en het offervlees van het heiligdom van u zal wijken ?
Ja, wanneer u kwaad doet, dan springt u op van vreugde .
Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde vruchten, had de Heer u als naam gegeven.
Maar nu heeft hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken,
zodat zijn takken gebroken zijn .

 • [=’na vorige zin is het thema nu “het soort gebeden van gelovigen vandaag”;
  eerste zin is belangrijk –
  het “verkéerde concept is aan hen overgeleverd (uit het verleden)” ;
  zin :]

“[=omdat] (me=ki) (..de mensen..) [=’gelovigen nú’] doen (volgens) een boosaardig (rb=ra) plan ,
[=als] [+niét] het juiste (..concept [goede richting]..) (bshr=drb) dat [=aan] [=hen] is overgeleverd :
[=daarom] (ki=kn) zijn zij (nu) degenen die opgetogen zijn [=’negatief’] ,    +
(maar) [+vanwege] het boosaardige (..plan..) (az=mzmm) ;
———————                                                                                     [zin 16 beneden : gerestaureerd?]
[+want] [=zij] [=’gelovigen nu’] – noemen – [=hun] naam :                                 [=’noemen zichzelf’]
(degenen van) de bloeiende olijfboom [=’wijnstok = Christus?’] die mooi gevormde vruchten heeft ;

 • [=’zin boven :
  niet 100% zeker wat “een olijfboom” hier te zoeken heeft ;
  het *kan* slaan op het thema “aan de vruchten zult u hen herkennen” (Mt. 7) ,
  hier zoveel zeggend “dat deze mensen christenen zijn” ;
  zin beneden : lijkt erg op “het óproepen van de kwade (Baal-) dimensie” :]

 
[+maar] [=door] de stem van de grote massa [=’van gelovigen’]     +
zal het vuur worden ontstoken [=over] hen ,                            [=’vergelijk het adoreren van Baal’]
en (haar?) takken zullen worden gebroken [=’door Kwaad , als de matrix’] ;

 
17
… de réden van die vloek (=samenzwering) is vanwege de 500 BC vaderen : 
and·ieue-of hosts the·one-planting you he-spoke on·you evil in·due-to evil-of
house-of ishral and·house-of Judah which they-did for·them to·to-provoke-to-vexation-of·me
to·to-fume-incense-of to·the·Baal
For the LORD of hosts, that planted thee, hath pronounced evil against thee, for the evil of
the house of Israel and of the house of Judah, which they have done against themselves to
provoke me to anger in offering incense unto Baal.
‘planted’ , H5193 nata ‘to plant’ ; =8362 shathal ‘re-plant’ ; nata looks like -nsha ‘give’ ;
‘for’ , H1588 galal ‘on behalf of, due to [passive]’ ;  [not the same as – bod earlier] ;
context : … the réason for that curse (=conspiracy) is because of the 500 BC fathers :
line ,

 • [=’the nature of the curse (=conspiracy) is ,
  that old-Ishral rejected God’s voice  — given through the prophets ,
  so prophecy had to be WRITTEN down : and therefore was vulnerable for corrúption :
  line :]

and=for – [+not] – IEUE of – hosts – (gave) (nta=nsha) [+her] [=’present concept’] [+to them] ;
[+but] the concept [in right direction] – (..became..) (auth=eie) – the evil one – on=for [=them] :

 
because of – the evil of – the house – Ishral – and the house Judah ,      +          [=’both 500 BC’] 
which – they did – for=against [=them] [=’believers nów’]
to=by to provoke me to anger – to=in fuming incense – to Baal [=’matrix-consciousness’] ;      +  

Want de Heer van de legermachten, die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken –
vanwege het kwaad dat het huis van Israël en het huis van Juda met elkaar bedreven hebben,
door mij tot toorn te verwekken door reukoffers te brengen aan de Baäl .

 • [=’de natuur van de vloek (=samenzwering) is ,
  dat oud-Ishral God’s stem verwierp – gegeven door de profeten ,
  daarom moest profetie worden (op-) GESCHREVEN : en was daarom kwetsbaar voor corrúptie ;
  zin :]

“[=want] [+niet] IEUE van de legermachten gaf (nta=nsha) [+haar] [=’huidig concept’] [+aan hen] ;
[+maar] het concept [in goede richting] (..werd..) (auth=eie) de boosaardige [=voor] [=hen] :

 
vanwege het kwaad van het huis Ishral en het huis Judah ,      +          [=’beide 500 BC’]  
dat zij [=tegen] [=hen] [=’gelovigen nu’] gedaan hebben ,  
[=door] mij tot woede uit te dagen [=vanwege] het brengen van reukoffers aan Baal ;    +    

 
18-19-20
… hun plan : profeten zo te corrumperen dat gelovigen niet meer aan eden zullen denken :
ִand·ieue he-informed·me and·I-am-knowing then he-showed·me actions-of·them
and·I as·he-lamb domestic-animal he-is-being-fetched to·to-slaughter-of and·not I-knew
that on·me they-devised devisings we-shall-ruin tree in·bread-of·him and·we-shall-cut-off·him
from·land-of living-ones and·name-of·him not he-shall-be-remembered further ieue-of hosts
one-judging-of righteousness one-testing kidneys and·heart I-shall-see vengeance-of·you
from·them that to·you I-revealed contention-of·me
And the LORD hath given me knowledge [of it], and I know [it]: then thou shewedst me
their doings. But I [was] like a lamb [or] an ox [that] is brought to the slaughter; and I knew not
that they had devised devices against me, [saying], Let us destroy the tree with the fruit thereof,
and let us cut him off from the land of the living, that his name may be no more remembered.
But, O LORD of hosts, that judgest righteously, that triest the reins and the heart,
let me see thy vengeance on them: for unto thee have I revealed my cause

 • context : .. their plan : to corrupt prophets so much that believers won’t think of eden anymore :
  … the “not be discovered” :
  interesting how their dimension miscalculated twice :
  first with Christ (they never expected he would become human) , now here ;

line ,

 • [=’we used the term “Canaan” for “those who scheme plans” ;
  as general term for all those who seek to injure and destroy believers ;
  line :]

and=for [=they] [=’500 BC fathers’] – (did) [+not] – (wánt to) know [+me] ;
and the ones (who) devise – (..plans..) (az=mzmm)    +                                       [=’Canaan’]
saw – [=their] [=’500 BC fathers’] deeds ;     

 
and=then (..they [=’Canaan’] said..) (ani=amr) :
they [=’believers nów’] – (will be) as=like – the tame – sheeple – led – to the slaughter ,
and=for – they [=’believers now’] – (will) not – know [=’nor understand’]     +
that – [=we] (have) devised – a plan – [=against] [=them] :

 

 • [=’below : the goal of the plan :    (=conspiracy)
  as “to make believers forget about Eden – by corrupting the prophets”,
  which is (in last line) “the controversy” as “the return to eden” —
  line :]

we (will) destroy [+them] – [+by] [+our] (..battle..) (lchm=lchm) – (..plan..) ,
and=for we (will have) cut – [=them] – óff – from the [eden-] land of – the living ones [=’eden-life’] ,
and=when – they (will) – not – remémber – [=her] [=eden’s] name – anymore :      +

 
and=for IEUE of – hosts – (will be) judging [+them] – the right way ,
[+as] the one examining – [=their] kidneys [=’subconciousness’] – and heart [=’aware intentions’] ;
[=they] (will) see – [=his] vengeance – from=upon them [=’believers’] ,
that=because – [=his] [=IEUE’s] controversy – (will) [+not] – (be) discóvered – to=by [=them] ;

De Heer heeft het mij doen weten en toen wist ik het, toen u mij hun daden hebt doen zien.
Ik was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid ,
want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten , door te zeggen :
laten wij de boom met zijn vrucht [letterlijk: zijn brood] te gronde richten ,
laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt.
Maar, Heer van de legermachten, rechtvaardige rechter, u die de nieren en het hart beproeft,
laat mij uw wraak aan hen zien, want aan u heb ik mijn rechtszaak bekendgemaakt.

 • [=’we gebruiken de term “Canaan” voor “zij die plannen ontwerpen”,
  als algemene term voor al degenen die gelovigen kwaad willen doen – en vernietigen ;
  zin :]

“[=want] [=zij] [=’500 BC vaderen’] (wílden) [+mij] [+niet] kennen ,
en degenen die (..plannen..) (az=mzmm) ontwerpen       +                           [=’Canaan’]
zagen [=hun] [=’500 BC vaderen’] daden ;

 
[=toen] (..zeiden..) (ani=amr) zij [=’Canaan’] :
zij [=’gelovigen nu’] zullen [=als] makke schapen ter slachting worden geleid ,
[=want] zij [=’gelovigen nu’] zullen niet weten [=’noch begrijpen’]     +
dat [=wij] een plan [=tegen] [=hen] bedacht hebben :

 

 • [=’beneden : het doel van het plan :      (=samenzwering)
  als “de gelovigen laten vergeten over Eden – door de profeten te corrumperen” ,
  wat in laatste zin “de rechtszaak (van God)” is : als “de terugkeer naar eden” ;
  zin :]

wij zullen [+hen] te gronde richten [+door] [+ons] (..oorlogs..) (lchm=lchm) (..plan..) :
wij zullen [=hen] afgesneden hebben van het [eden-] land van de levenden [=’eden-leven’] ,
[=wanneer] zij zich [=haar] [=eden’s] naam niet meer zullen herínneren :      +

 
[=want] IEUE van de legermachten zal [=hen] op de juiste manier oordelen ,
[+als] degene die [=hun] nieren [=’onbewuste’] en hart [=’wakend bewustzijn’] beproeft ;
[=zij] zullen [=zijn] wraak op [=hen] [=’gelovigen nu’] meemaken ,
[=omdat] [=zijn] [=IEUE’s] rechtszaak [+niet] door [=hen] ontdékt zal worden ;

 
part IV   —   deel IV

 
21-22-23
… daarom : het oordeel aangezegd aan die groep die knoeide in de schrift :
therefore thus he-says ieue on mortals-of Anathoth the·ones-seeking soul-of·you
to·to-say-of not you-shall-prophesy in·name-of ieue and·not you-shall-die in·hand-of·us
therefore thus he-says ieue-of hosts behold·me ! checking on·them the·choice-youths
they-shall-die in·the·sword sons-of·them and·daughters-of·them they-shall-die
in·the·famine and·remnant not she-shall-become to·them that I-shall-bring evil
to mortals-of Anathoth year-of visitation-of·them
Therefore thus saith the LORD of the men of Anathoth, that seek thy life, saying,
Prophesy not in the name of the LORD, that thou die not by our hand: Therefore thus
saith the LORD of hosts, Behold, I will punish them: the young men shall die by the sword;
their sons and their daughters shall die by famine: And there shall be no remnant of them:
for I will bring evil upon the men of Anathoth, [even] the year of their visitation.
‘amathoth’ , H6068 anathoth ; [linked to Anat ; plural of Anath] ; no other root,
neither in 500 cluster ; Thoth can be spotted but is perhaps a stretch ;
Akk. antu ‘ear of barley’ ; ennittu ‘punishment’ ; unîtu ‘a stone’ ; unûtu ‘tool, implement’ ;
2) goddess Anat : imported in Egypt but semitic ; the ‘wading through blood’ as warrior
is virtually the same attribute as egyptian Sekhmet [female war lion] ;
origin is Ugaritic [Canaanite] , related to Baal [see chapter] ;
3) Jer. 23 is about Anathoth ; same context ‘dont prophecy’; for 17 silvers Jeremiah
bought the field but reason is a bit unclear ; Anathoth was Jeremiah’s hometown ;

 • context : … therefore : judgment announced to that group having tampered with scripture :
  … Anathoth :
  unverifiable , but the context is ‘Canaan’ ;
  2) the “type men”, as (-ansh) difficult colour but Negative ;

line ,
“therefore , thus – says – IEUE – on=about – the type men of – Anathoth [=’read : Canaan’] ,
[+as] the ones (who) seek [=‘to destroy’] – [=their] [=’believers now’] adm-soul ;
(who) say :
[=they] [=’whatever believer’] (must) – not – (go) prophecy – in the name of – IEUE ,    +
and=so (that) – [=they] (will) die – in=by [=their] (own) hands [=’doing’] ;

 • [=’line above :
  showing that anyone agreeing with what the prophets really said ‘is prophecying’ (!) ,
  as juxtaposed to “the voice of the multitude” in line 16 :]

 
therefore , thus – says – IEUE of – hosts :
behold me ! , [+I] (will be) visiting [=’to judge’] – upon them [=‘Canaan’] ;
[=their] choice young men – (will) die – in=by the sword ,
[+and] their sons – and daughters – (shall) die – in=by famine ;

 
and=for (there will be) – no – one remaining – to=of them ,      +
that=when – I (will) bring – evil – to=upon – the type men of – Anathoth [=’read: Canaan’] ,  
(in) the year – they (will be) visited [=‘for to be judged’] .

Daarom, zo zegt de Heer over de mannen van Anathoth die u naar het leven staan
en zeggen: profeteer niet in de naam van de Heer, opdat u niet door onze hand sterft .
Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten : zie, ik ga hen straffen :
de jongemannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en dochters
zullen sterven van de honger. Er zal geen overblijfsel van hun zijn, want ik zal onheil brengen
over de mannen van Anathoth in het jaar van de vergelding aan hen .

“daarom , zo zegt IEUE [=over] het type mannen van Anathoth [=’lees : Canaan’] ,
[+als] degenen die [=hun] [=’gelovigen nú’] adm-ziel zoeken [=’om te ruïneren’] ;
(die) zeggen :
[=zij] [=’welke gelovige dan ook’] moeten niet (gaan) profeteren in de naam van IEUE ,     +
[=opdat] [=zij] [=door] [=hun] (eigen) hand [=’actie’] zullen sterven ;        

 • [=’zin boven :
  toont dat iedereen die accepteert wat de profeten echt zeiden ‘aan het profeteren is’ (!) ,
  als tegengesteld aan “de stem van de massa” in vers 16 :]

 
daarom , zo zegt IEUE van de legermachten :
zie ! , [+ik] zal hen [=’Canaan’] bezoeken [=’om te oordelen’] ;
[=hun] jonge mannen zullen sterven door het zwaard ,
en [=hun] zonen en dochters zullen sterven van de honger ;
[=want] (er) zal niemand van hen overblijven ,      +
[=wanneer] ik zal onheil brengen over het type mannen van Anathoth [=’lees: Canaan’] ,
in het jaar (wanneer) zij bezocht [=’als oordeel’] zullen worden .
  

 


16.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
21.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + context