Jer. 11: ‘de samenzwering in
deze wereld’ tegen gelovigen ,
als het resultaat van de vloek :
door het falen van oud-Ishral
(goed leesbaar) (4)

 

 

chapter context :
continuation of ch. 10 ;
the “conspiracy in our today’s world
against the to-be saved souls”
is the result of a curse which started
because old-Ishral (in Jeremiah’s time)
failed to keep the concept of the covenant
…. If you are familiar with the term “sheeple”
then you will understand this chapter perfectly

 

hoofdstuk context
… dit hoofdstuk beschrijft “een algemene samenzwering , in onze dagen” ,
erop gericht om alle aandacht van gelovigen op ‘deze wereld’ te vestigen
(zie ook begin van Introductie IV) ;
dit alles is het gevolg van een vloek die begon in Jeremiah’s tijd ,
maar “uitgegroeid” is en rampzalige gevolgen zal hebben voor veel gelovigen ;

 

opm. : het thema begint wel met oud-Ishral in 500 BC ,
maar schakelt al heel snel over naar ónze tijd :
vandaar dat delen van dit hoofdstuk lijken erg op hoofdstuk 7 ,
waar inderdaad het oud-Ishral zélf wordt aangesproken ,
maar hier alleen wordt voorgesteld als de óorzaak van de vloek ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 11

 
1-2
algemene declaratie aan oud-Ishral van 500 BC – maar wat WIJ moeten begrijpen ! :
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of
hear-you ! words-of the·covenant the·this and·you-speak·them to
man-of Judah and·on ones-dwelling-of Jerusalem
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,
Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah,
and to the inhabitants of Jerusalem;

 • context : general declaration to old-Ishral of 500 BC – but for US to understand ! :
  this is an “overview chapter”, going quickly through Time because
  a theme is addressed “which greatly influences óur generation today” ;

line ,
“the word [in right direction] / from IEUE – which – became – to – Jeremiah / , saying / :
hear you ! / the words (or: cóncept) [in right direction] of / this – covenant / ,
and you speak them [in right direction] / to / everyone of / Judah / , +
and=as on=to – the inhabitants of – Jerusalem      [=’both in 500 BC’] / ; +
(De verbreking van het verbond)
Het woord dat van van de Heer gekomen is tot Jeremia :
luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda
en tot de inwoners van Jeruzalem , +

“het woord [in goede richting] van IEUE dat tot Jeremiah gekomen is , zeggend :
luister naar de woorden (of: concept) [in goede richting] van dit verbond ,
en spreek ze [in goede richting] tot iedereen in Judah , +
als tot de inwoners van Jeruzalem         [=’beiden in 500 BC’] ; +

 
3-4-5
oud-Ishral moet “het gebroken Exodus verbond herstéllen” – op straffe van een vloek :
and·you-say to·them thus he-says ieue Elohim-of ishral being-cursed the·man
who not he-is-listening words-of the·covenant the·this which I-instructed fathers-of·you
in·day-of to-bring-forth-of·me them from·land-of Egypt from·crucible-of the·iron
to·to-say-of listen-you ! in·voice-of·me and·you-do them as·all which I-shall-instruct
you and·you-become to·me for·people and·I I-shall-become to·you for·Elohim so-that
to-carry-out-of the·oath which I-swore to·fathers-of·you to·to-give-of to·them land
gushing-of milk and·honey as·the·day the·this and·I-am-answering and·I-am-saying amen ieue
And say thou unto them, Thus saith the LORD God of Israel; Cursed [be] the man that obeyeth
not the words of this covenant, Which I commanded your fathers in the day [that] I brought
them forth out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Obey my voice, and do them,
according to all which I command you: so shall ye be my people, and I will be your God:

That I may perform the oath which I have sworn unto your fathers, to give them a land
flowing with milk and honey, as [it is] this day. Then answered I, and said, So be it, O LORD.

 • context : old-Ishral must “restóre the broken Exodus covenant” – or a curse will start :
  but in next lines 6-8 will show that they failed to do so ;
  cursed : important – because the curse (this chapter theme) stárts with their failure ;
  we pondered it but it is unlikely (to us) that God “would curse everyone” ,
  because an expression like that is virtually irreversable ; we opt for “a curse”
  also because the curse cáused the problem we have today ;
  milk and honey land = eden : the very promised land 500 BC old-Ishral was in
  hád already been polluted (see also index chapters) ;
  the phrase “in that day” , “you be my people” usually is about eden ;

line ,
“and you say / to them        [=’to old-Ishral 500 BC’] / :
thus – (he,) IEUE – the deity of – Ishral – says / :
a curse – (will be) [+by] each – who – (does) not – hearken +
the cóncept [in right direction] of – this – covenant / ,
which – I commanded – your fathers       [=’the Exodus-fathers befóre 500 BC’] , +
in the day – I brought – them – out – from the land of – Egypt / (as) from the – iron – furnace / ;
saying [‘to the Exodus fathers’] / : listen you ! / (to) my voice / , +
and you act [according to] – these [things] / , as all / which / I shall instruct – you [to] / ,
and=so you – become – for=as the people – to me / , and I – shall be – the deity – for you / ;
so-that [‘to the end that’] / the oath – (will be) established / which / I swore / your fathers
         [=’fathers = Abraham , Jacob , etc’] / ,
[namely] to=for to give / the land / flowing of – milk – and honey – to them – as=in – that – day
         [=’namely “as eden” , per ‘in that day’] / ;
and I [=’Jeremiah’] respond – and say / : so be it / , IEUE / ;
En zeg tegen hen: zo zegt de Heer, de God van Israël :
vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond ,
dat ik uw vaderen geboden heb op de dag dat ik hen geleid heb uit het land Egypte ,
uit de ijzeroven : luister naar mijn stem en doe deze woorden , overeenkomstig alles
wat ik u gebied. Dan zult u mij tot een volk zijn en zal ík u tot een God zijn ,
opdat ik de eed gestand doe die ik uw vaderen gezworen heb om hun een land te geven
dat overvloeit van melk en honing, zoals het heden ten dage is .
Toen antwoordde ik en zei : amen, Heer.

“en zeg tegen hen      [=’tegen oud-Ishral 500 BC’] :
zo zegt IEUE , de godheid van Ishral :
     [=’let op het thema ‘vervloekt’, hier’]
een vloek (zal zijn) [+door] ieder die niet luistert naar het concept [in g-r] van dit verbond ,
dat ik uw vaderen
[=’de Exodus vaderen’] geboden heb +
op de dag dat ik hen geleid heb uit het land Egypte , als uit de ijzeroven ;

[tegen de Exodus vaderen] zeggend : luister naar mijn stem ,
en doe deze [dingen] , overeenkomstig alles wat ik u zal instrueren ,
zodat u mijn mensen zullen worden , en ik u tot de godheid zal zijn ;
opdat de
eed gerealiseerd wordt die ik uw vaderen gezworen heb
         [=’vaderen = Abraham , Jacob , etc’] ,
[namelijk] om het land dat overvloeit van melk en honing aan hen te geven ‘op die dag’,
         [=’namelijk “als eden”, per ‘die dag’] ;
en ik antwoord en zeg : zo zal het zijn , IEUE ;

 
6-7-8
.. maar oud-Ishral van 500 BC , in Jeremia’s tijd , heeft gefaald :
and·he-is-saying ieue to·me call-you ! all-of the·words the·these in·cities-of Judah
and·in·streets-of Jerusalem to·to-say-of hear-you ! words-of the·covenant the·this
and·you-do them that to-testify I-testified in·fathers-of·you in·day-of to-bring-up·me
them from·land-of Egypt and·until the·day the·this to-rise-early and·to-testify to·to-say-of
listen-you ! in·voice-of·me and·not they-listened and·not they-stretched-out ear-of·them
and·they-are-going man in·control-of heart-of·them the·evil and·I-am-bringing on·them
all-of words-of the·covenant the·this which I-instructed to·to-do-of and·not they-did
Then the LORD said unto me, Proclaim all these words in the cities of Judah, and in the streets
of Jerusalem, saying, Hear ye the words of this covenant, and do them. For I earnestly protested
unto your fathers in the day [that] I brought them up out of the land of Egypt, [even] unto this day,
rising early and protesting, saying, Obey my voice.
Yet they obeyed not, nor inclined their ear,
but walked every one in the imagination of their evil heart: therefore I will bring upon them
all the words of this covenant, which I commanded [them] to do; but they did [them] not.
‘rising early’ , H7925 shakam ‘to rise or start early’, -shekem ‘shoulder’ ; why this ? ;

 • context : … but old-Ishral of 500 BC , of Jeremiah’s time , has failed :
  this chapter is an overvieuw , from the Exodus-fathers , through old-Ishral , to us :
  we are at the point that old-Ishral is addressed , because they are third-person here
  (old-Ishral itself was already addressed in chapter 7 , with similar covenant themes) ;
  testified at Exodus , testifying 500 BC : similar syntax is also present in English ,
  like “I (….) then ; I surely will (….) now” ; root ‘testify’ and ‘until’ are similar ;

line ,
“and=then – (he,) IEUE – says – to me [=’Jeremiah’] / :
you (háve) called ! / all – these – words / in the cities of – Judah [=’old-Ishral 500 BC’’ ] , +
and in the streets of – Jerusalem [=’in 500 BC’] / , saying / :
hear you ! / my words (or: concept) [in right direction] of – this – covenant / and do – them ! / ;
that=because – I surely testified – in=to your fathers [=’their fathers , sic !’] +
in the day – (when) I brought – them – out – from the land of – Egypt / ,
——————-
and [=testify?] – [also] this – day / ,
[+through him ? (as Jeremiah?) rising up early?] – and=for to testify / , saying / :
listen you – to my voice ! / ;

——————-       [probably correct attempt]
and=but – they [=’500 BC fathers’] – (do) not – listen – and=nor incline – their ear / ,
and=for – everyone – wanders – in=after the stubborness of – their (own) – evil – heart / ;
and=even I bring – all – the words of / this – covenant / which / I instruct [them] – to do / ,
they – [just] (do) not – do [it] / ;
Toen zei de Heer tegen mij : predik al deze woorden in de steden van Juda
en op de straten van Jeruzalem: luister naar de woorden van het verbond en doe ze .
Want ik heb uw vaderen ernstig gewaarschuwd vanaf de dag dat ik hen uit het land Egypte
leidde tot op deze dag, vroeg en laat : luister naar mijn stem !
Zij hebben echter niet geluisterd en zij hebben hun oor niet geneigd, maar ze gingen door,
ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart. Daarom bracht ik over hen
al de woorden van dit verbond dat ik geboden heb te doen, maar die zij niet gedaan hebben.

“dan zegt IEUE tegen mij [=’Jeremiah’] :
u hébt al deze woorden geroepen in de steden van Juda ! [=’oud-Ishral 500 BC’] , +
en op de straten van Jeruzalem [=’in 500 BC’] , zeggend :
luister naar de woorden (of: concept) [in goede richting] van het verbond , en dóe ze ook ! ;
want ik heb zeer zeker een getuigenis afgelegd tegenover uw vaderen [=’hun vaderen, sic!’] ,
op de dag dat ik hen uit het land Egypte leidde ,
——————-
en getuig [ook] deze dag ,
[+door middel van hij? (Jeremiah?) die vroeg opstaat?] – om te getuigen , zeggend :
luister naar mijn stem !
——————-        [waarschijnlijk correcte poging]
maar zij luisteren niet en neigen hun oor niet eens ,
want iedereen volgt de koppigheid van hun eigen boosaardige hart ;
zelfs al breng ik al de woorden [in goede richting] van dit verbond dat ik geboden heb te doen ,
zij doen het gewoon niet ;

 
9-10
gevolg : er heerst ‘een samenzwering’ in deze wereld , in ONZE dagen :
(verderop in het hoofdstuk wordt uitgelegd dat ‘een vloek’ de reden daarvoor is)
and·he-is-saying ieue to·me he-is-found conspiracy in·man-of Judah
and·in·ones-dwelling-of Jerusalem they-returned on depravities-of fathers-of·them
the·first-ones who they-refused to·to-listen-of words-of·me and·they they-went after
Elohim other-ones to·to-serve-of·them they-annulled house-of ishral and·house-of
Judah covenant-of·me which I-cut with fathers-of·them
And the LORD said unto me, A conspiracy is found among the men of Judah, and among
the inhabitants of Jerusalem. They are turned back to the iniquities of their forefathers,
which refused to hear my words; and they went after other gods to serve them: the house
of Israel and the house of Judah have broken my covenant which I made with their fathers.

 • context : with result that ‘a conspiracy’ rules in this world , in OUR days :
  (later on in this chapter is explained that the reason for this is ‘the curse’)
  whenever there are “repeats” it always implies “read carefully !” ;
  3 groups here : first “the fathers of the Exodus”, who spoiled the covenant ,
  then another covenant was made with “the 500 BC fathers” which álso failed –
  hence the 3d group are “believers today” : to whom the conspiracy is aimed ;
  conspiracy : as all the necessary means (media, science, politics) used to make
  believers focus upon this world and earthly issues – not to the other reality ;
  ofcourse this isn’t a conspiracy “amóng the men of Juda” (KJV, Dutch KJV) ;

line ,
“and=then (he,) – IEUE – says / to me / :
a conspiracy – (will be) found – in=against everyone of – Judah [=’souls in this world todáy’] / ,
and=as in=against the inhabitants of – Jerusalem [=’believers on this earth’] / ;
(making) them to return / on=to / the depravities [‘superficial’] of – their – fore – fathers / ,
who – [+álso] refused– to listen (to) – my words [in right direction] / :
and=for they [=’believers today’] – wander – after / other – deities / to=for to serve them / ,
[+because] the house of – Ishral – and the house of – Judah [=’both 500 BC here’] +
anulled – my covenant – which – I made [‘cut’] – with – théir [!!!] fathers / ;
Daarop zei de Heer tegen mij :
er is een samenzwering ontdekt door de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem .
Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen ,
Die geweigerd hebben naar mijn woorden te luisteren .
Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van Israël
en het huis van Juda hebben mijn verbond gebroken, dat ik met hun vaderen gesloten had.

“daarop zegt IEUE tegen mij :
er zal een samenzwering gevonden worden tegen iedereen in Judah
[=’zielen in de wereld van vandáag’] ,
als tegen de inwoners van Jeruzalem         [=’gelovigen op deze aarde’] ;
dat hen terug doet keren naar de ongerechtigheden [‘oppervlakkigheid’] van hun voorvaderen ,
die [+óok] geweigerd hebben om naar mijn woorden [in goede richting] te luisteren :
want zij
[=’gelovigen vandaag’] gaan andere goden achterna om die te dienen ,
[+omdat] het huis van Ishral en het huis van Juda [=’beide 500 BC hier’] +
mijn verbond hebben gebroken dat ik met hún
[!!!] vaderen gesloten had ;

 
11-12
de samenzwering geldt dus voor ónze dagen – en heeft een vreselijk gevolg :
therefore thus he-says ieue behold·me ! bringing to·them evil which not they-shall-be-able
to·to-go-forth-of from·her and·they-cry-out to·me and·not I-shall-listen to·them and·they-go
cities-of Judah and·ones-dwelling-of Jerusalem and·they-cry-out to the·Elohim whom they
ones-fuming-incense to·them and·to-save not they-shall-save to·them in·era-of evil-of·them
Therefore thus saith the LORD, Behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able
to escape; and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them. Then shall the cities
of Judah and inhabitants of Jerusalem go, and cry unto the gods unto whom they offer incense:
but they shall not save them at all in the time of their trouble.

 • context : so the conspiracy is valid for óur days – and has a horrible consequence :
  because just previously “old-Ishral 500 BC and THEIR fathers” were the guilty ones ;
  the chapter proceeds quickly here but “the curse” which has cáused this
  horrible consequence will be explained , still ;
  go / devour : virtually the same root ; yet cities do not ‘go’
  (we had 1 exception so far , “the cities which go stumble searching for water”) ;

line ,
“therefore / thus / (he,) IEUE – says / :
behold me ! / bringing – an evil – to=upon them [=’upon many souls today….’] / ,
which – they shall – not – be able – to get out – from / ,
and [though] they (will) cry out – to me / I shall – not – listen – to them / :
and=for – the cities of – Judah [=’as this world’] +
and the inhabitants of – Jerusalem [=’this earth’] / (will) be consumed / ;
and=then they (will) cry out – to – the deities – whom – they fume incense – to
      [=’because God will not respond’? , see for incense next lines’] / ,
and=but – they shall cértainly – not – save them – in the time of – the evil upon them / ;
Daarom, zo zegt de Heer: zie, ik ga over hen onheil brengen waaraan zij niet kunnen ontkomen.
Als zij dan tot mij roepen, zal ik niet naar hun luisteren . Dan zullen de steden van Juda
en de inwoners van Jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht hebben, maar die zullen hen zeker niet kunnen verlossen in de tijd van hun onheil .

“daarom , zo zegt IEUE :
zie , ik ga een kwaad over hen brengen         [=’over veel zielen vandaag …’] ,
waaraan zij niet zullen kunnen ontsnappen ,
en (hoewel) zij dan tot mij zullen roepen , zal ik niet naar hun luisteren ;
want de steden van Juda [=’als deze wereld’] +
en de inwoners van Jeruzalem [=’als deze aarde’] zullen verteerd worden ;
dan zullen zij roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht hebben
       [=’omdat God niet antwoordt’? , zie volgende zin voor reukoffers’] ,
maar die zullen hen zéker niet verlossen in de tijd dat het kwaad op hen is ;

 
13-14
thema herhaald , dat gaat over ónze dagen :
that number-of cities-of·you they-became Elohim-of·you Judah and·number-of
streets-of Jerusalem you-placed altars to·the·shameful-thing altars to·to-fume-incense-of
to·the·Baal and·you must-not-be you-are-praying about the·people the·this and·must-not-be
you-are-lifting-up about·them jubilation and·prayer that there-is-no·me listening
in·time-of to-call-of·them to·me about evil-of·them
For [according to] the number of thy cities were thy gods, O Judah; and [according to] the number
of the streets of Jerusalem have ye set up altars to [that] shameful thing, [even] altars to burn
incense unto Baal. Therefore pray not thou for this people, neither lift up a cry or prayer for them:
for I will not hear [them] in the time that they cry unto me for their trouble.

 • context : repeating the theme , which is about óur days :
  it is possible that God considers for example “(fashion) stores” as ‘altars’ ,
  in the Amos chapter we had ‘an altar’ which per context must be “the computerscreen” ;
  do not pray : obviously in flagrant opposition to what Christ said ; the only option is
  that “this is the hurtful way Eden can return” since it is directly linked to coming evil ;

line ,
“that=because / (as) the number of – your cities – became – your deities / , Judah [=’this world’] / ,
and (as) the number of – streets of – Jerusalem – you placed – (your) shameful – altars / ,
(being) the altars – to=for to fume incense – to the baal [=’north Dual-realm]
      [=’incense to Baal’ , likely as “science , materialism , feminism , autonomy , etc’] / ;
and=so – (it) must not be – (that) you [=we ?] (are) praying – on behalf of – these – people / ,
and (it) must not be – (that) you lift up – a shout – and=as the prayer – on behalf of them / ,
that=for – (I will not listen) – in the time – they (will) call – to me +
on behalf of – the evil upon them [=’Revelation related’] / ;
Immers, het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, Juda,
en u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem ,
altaren om reukoffers te brengen aan de Baäl .
En u, bid niet voor dit volk, en hef geen geroep of gebed aan,
want ik zal niet luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot mij roepen .

“want het aantal van uw goden is net zoveel als u steden hebt , Judah [=’deze wereld’] ,
en u maakte net zoveel beschamende altaren als er straten in Jeruzalem zijn ,
als de altaren om reukoffers te brengen aan de Baäl [=’noordelijke Dual-realm’]

      [=’reukoffers aan Baäl’, waarschijnlijk als ‘wetenschap, materialisme, autonomie, etc’] ;
dus het moet niet zijn dat u [=wij ?] bidt voor deze mensen ,
en het moet niet zijn dat u roept als het gebed ten behoeve van hen ,
want ik zal niet luisteren in de tijd wanneer zij mij zullen aanroepen +
vanwege het kwaad dat op hen is         [=’Openbaring gerelateerd’] ;

 
part II — deel II

 
15-16

zielen van toen en vandaag vergeleken met het concept ‘stamboom’ (familie-boom) :
what ? l·idid·i to·darling-of·me in·house-of·me to-do-of·her the·mischief
the·many-ones and·flesh-of sanctuary they-are-passing from·on·you that
evil-of·you then you-are-being-joyous olive-tree flourishing lovely-of fruit-of shape
he-called ieue name-of·you to·sound-of declaration great he-ravages fire on·her
and·they-are-smashed branches-of·him
What hath my beloved to do in mine house, [seeing] she hath wrought lewdness with many,
and the holy flesh is passed from thee? when thou doest evil, then thou rejoicest.
The LORD called thy name, A green olive tree, fair, [and] of goodly fruit: with the noise
of a great tumult he hath kindled fire upon it, and the branches of it are broken.

 • Jer. 12 “I-forsook house-of·me I-abandoned allotment-of·me I-gave darling-of soul-of·me
  in·palm-of ones-being-enemies-of·her” ; I have forsaken mine house, I have left mine heritage;
  I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies.
 • ‘lewdness’ , H4209 mezimm-ah ‘intent, purpose, plan [in Jer.3x, positive]’, otherwise ‘evil plan’ ,
  zamam ‘to purpose’, positive in Jer. ;
 • ‘rejoice’ , H5937 alaz ‘to triump, exult, jubilant’, negative colour in Jer. ;
 • context : souls of then and today compared to the concept of ‘family-tree’ :
  we consider that this concept is mentioned here to explain the curse :
  certainly not God has set the tree on fire ;
  corrupt / unclear section : see Jer. 12 for “darling [+soul]” and “[+forsook] house” ;
  note how the remained ‘she’ must refer to the here lacking ‘soul’ (feminine) ;
  neither it writes “you do evil” – rendering this line very unsure ;

line ,
what, how [why?,who?] – (to) my – darling – [+adm-soul] – [+forsook?] – (in) my house /
she [!!=soul] does – the many, great – intent [evil plan] ,
and the flesh of – the sanctuary [=sacred flesh, Originals?] – crosses over – [out] from you / ,
that=because=when – your evil – then, at that time – you triumph, are jubilant / ;

——————       [corrupted / unclear]
[why the curse works through all generations :]
IEUE – named – your name / :
the flourishing – olivetree [=’family-tree’] / (having) lovely – shaped – fruit / ;
[+but] to=with – a great – roaring – sound / the [matrix-] fire – kindled – her / ,
and – his=her branches – are broken asunder [‘by the evil’] / ;
Wat heeft Mijn beminde in Mijn huis te doen, terwijl zij de schanddaad met velen doet,
en het offervlees van het heiligdom van u zal wijken ?
Ja, wanneer u kwaad doet, dan springt u op van vreugde .
Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde vruchten, had de Heer u als naam gegeven.
Maar nu heeft hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken,
zodat zijn takken gebroken zijn .

“wat, hoe [waarom, wie?] – mijn – geliefde – [+adam-ziel] – [+verliet?] – mijn huis /
zij [!!=ziel] doet – de vele, grote – intentie [slecht plan] ,
en het vlees van het heiligdom [heilig vlees = Originelen?] – steekt over – van u / ,
want=wanneer – uw kwaad – dan, toen – u triomfeert, jubelt / ;

——————-        [corrupt / onduidelijk]
[waarom de vloek door alle generaties heen werkt :]
“IEUE noemde uw naam :
de bloeiende olijfboom [=’stam-boom’] met welgevormde vruchten ;
maar met een groot brullend geluid heeft het [matrix-] vuur haar in brand gezet ,
en haar takken zijn gebroken [‘door het kwaad’] ;

 
17
introductie over ‘de vloek’ in onze dagen : vanwege 500 BC :
and·ieue-of hosts the·one-planting you he-spoke on·you evil in·due-to evil-of
house-of ishral and·house-of Judah which they-did for·them to·to-provoke-to-vexation-of·me
to·to-fume-incense-of to·the·Baal
For the LORD of hosts, that planted thee, hath pronounced evil against thee, for the evil of
the house of Israel and of the house of Judah, which they have done against themselves to
provoke me to anger in offering incense unto Baal.
‘planted’ , H5193 nata ‘to plant’ ; =8362 shathal ‘re-plant’ ? ;
‘for’ , H1588 galal ‘on behalf of, due to [passive]’ ; [not the same as – bod earlier] ;

 • context : introduction about ‘the curse’ in our days : because of 500 BC :
  main reason of this cluster-curse may be the wrong translation of scripture ;
  present case : did evil against yóu :
  it is not logical , when these lines are about ‘you’ (believers today) to say that
  both old houses did evil “against themselves” , since they are but causal theme here ;
  Dutch version even makes it “..the houses did evil with eachother” ;

line ,
“and=for IEUE of – hosts / , (being) the one [who] (has) planted – you [=’as that tree’] , +
(has) spoken [in right direction] – an evil – on=over you [=’over believers today !, as the curse’] / :
becáuse of – the evil of – the house of – Ishral – and the house of Judah [=’both 500 BC’] +
which – they did – for=against you , +
to=by to provoke me to anger / to=in fuming incense – to Baal [=’north Dual-realm’] / ;
Want de Heer van de legermachten, die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken –
vanwege het kwaad dat het huis van Israël en het huis van Juda met elkaar bedreven hebben,
door mij tot toorn te verwekken door reukoffers te brengen aan de Baäl .

“want IEUE van de legermachten , die u heeft geplant [=’als die boom’] , +
heeft een kwaad over u [=’gelovigen vandaag !, als de vloek’] uitgesproken [in goede richting] :
vanwége het kwaad van het huis van Israël en het huis van Juda [=’beide 500 BC’] +
dat zij ú aangedaan hebben , +
door mij tot woede uit te dagen door reukoffers te brengen aan Baal [=’noord Dual realm’] ;

 
18-19-20
de vloek : het falende oud-Ishral veroorzaakt gevolgen voor alle gelovigen in ónze dagen :
ִand·ieue he-informed·me and·I-am-knowing then he-showed·me actions-of·them
and·I as·he-lamb domestic-animal he-is-being-fetched to·to-slaughter-of and·not I-knew
that on·me they-devised devisings we-shall-ruin tree in·bread-of·him and·we-shall-cut-off·him
from·land-of living-ones and·name-of·him not he-shall-be-remembered further ieue-of hosts
one-judging-of righteousness one-testing kidneys and·heart I-shall-see vengeance-of·you
from·them that to·you I-revealed contention-of·me
And the LORD hath given me knowledge [of it], and I know [it]: then thou shewedst me
their doings. But I [was] like a lamb [or] an ox [that] is brought to the slaughter; and I knew not
that they had devised devices against me, [saying], Let us destroy the tree with the fruit thereof,
and let us cut him off from the land of the living, that his name may be no more remembered.
But, O LORD of hosts, that judgest righteously, that triest the reins and the heart,
let me see thy vengeance on them: for unto thee have I revealed my cause

 • context : theme : the curse : failed old-Ishral caused consequences for believers in óur days :
  it is more then Shameful how also this chapter has been completely disarmed :
  to see ‘how it works’ : line 18 does NOT refer back to “Ishral and Judah”, as if Jeremiah
  was shown their sins : instead , this line belongs to this section ;
  used root = ‘to see’ + “them work” as “how they work’ , how it works ;
  sheeple : we used it on purpose , for context – everyone knows this expression ;
  I am a lamb : smart move of Esau , this pronoun ; believers go immediately in the
  automatic Jesus-mode and link it to Him , without understanding the chapter ;
  nor remembering “be like doves but also like serpents” ;
  2) we changed the corrupt 2x ‘I’ and 1x ‘me’ for readability in ‘them’ ;
  do not understánd : referring back to sheeple ;
  to war : the root (lchm) is ‘bread’, sure , but also “to war”, which was intended ;
  name not remembered : see Amos chapter where these people desire ‘Silence’,
  that is , no reference to God anymore in this world (see Anathoth , next lines) ;
  important here is ‘the deadline’ (see last line of previous chapter 10) ,
  as working to a point in Time when this world will be desolate “either way”;
  revealed to me : can never be an active verb (‘I reveal’) but must be passive
  as “he-is-being-revealed-to-me” ; the corruption is because Esau messed with
  the pronouns in first line ;

line ,
“and=so IEUE – makes me [=’believers now’] to know (it) – and to understand (it) , +
when – he makes me to see – ‘how it works’ / :
and=that they [=’believers nów’] – (are) as=like – the tame – sheeple – led – to the slaughter / ,
and=for – they [=’believers now’] – (do) not – understánd +
that – they [=’a people with evil intentions’] devise – plans – against them [=’against believers’]
      [=’so true ! , today’s believers are the most gullible group…’] / ;
[+these people saying :]
we shall destroy – the tree [=’family of believers’] – in=by to war against him / ,
and we shall cut – him – off – from the land of – the living ones [=’of eden-life’ =from eden’] / ,
and=so his [=’their’] name – shall – not – be remembered – anymore / ;
[to be said by us , through Jeremiah :]
and=but IEUE of – hosts – (is) the one – judging – righteously / ,
examining – the kidneys [=’subconciousness’] – and the heart [=’aware intentions’] / :
I shall see – your vengeance – from=upon them        [=’upon those who hate believers’] / ,
that=since / my controversy [=’the conspiracy theme’] – is revealed to me – to=by you / ;
De Heer heeft het mij doen weten en toen wist ik het, toen u mij hun daden hebt doen zien.
Ik was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid ,
want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten , door te zeggen :
laten wij de boom met zijn vrucht [letterlijk: zijn brood] te gronde richten ,
laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt.
Maar, Heer van de legermachten, rechtvaardige rechter, u die de nieren en het hart beproeft,
laat mij uw wraak aan hen zien, want aan u heb ik mijn rechtszaak bekendgemaakt.

“dus IEUE maakt dat ik [=’gelovigen nu’] ervan weet en het begrijp ,
wanneer hij mij laat zien ‘hoe het werkt’ :
dat zij [=’gelovigen nú’] als de makke schapen zijn die ter slachting worden geleid ,
want zij [=’gelovigen nu’] begrijpen niet +
dat zij [=’mensen met kwade bedoelingen’] plannen bedenken tegen hen [=’gelovigen nu’]
       [=’helemaal waar – gelovigen zijn de meest naïeve groep…’] ;
[+deze mensen zeggen :]
wij zullen de boom [=’familie van gelovigen’] vernietigen door oorlog tegen hem te voeren ,
en wij zullen hem van het land der levenden afhakken      [=’van eden-leven’, = van eden’] ,
zodat zijn naam niet meer herinnerd zal worden ;

[te zeggen door ons , door Jeremiah :]
maar IEUE van de legermachten is degene die rechtvaardig oordeelt ,
die de nieren [=’het onbewuste’] en het hart [‘bewuste intenties’] beproeft :
ik zal uw wraak op hen          [=’op hen die gelovigen haten’] ,
omdat mijn controversie [=’het samenzwerings thema’] door u is onthuld aan mij ;

 
part III — deel III

 
21-22-23
nu over ‘het deel van de mensheid dat samenzweert tegen gelovigen’ :
therefore thus he-says ieue on anshi mortals-of Anathoth the·ones-seeking soul-of·you
to·to-say-of not you-shall-prophesy in·name-of ieue and·not you-shall-die in·hand-of·us
therefore thus he-says ieue-of hosts behold·me ! checking on·them the·choice-youths
they-shall-die in·the·sword sons-of·them and·daughters-of·them they-shall-die
in·the·famine and·remnant not she-shall-become to·them that I-shall-bring evil
to mortals-of Anathoth year-of visitation-of·them
Therefore thus saith the LORD of the men of Anathoth, that seek thy life, saying,
Prophesy not in the name of the LORD, that thou die not by our hand: Therefore thus
saith the LORD of hosts, Behold, I will punish them: the young men shall die by the sword;
their sons and their daughters shall die by famine: And there shall be no remnant of them:
for I will bring evil upon the men of Anathoth, [even] the year of their visitation.

 • ‘amathoth’ , H6068 anathoth ; [linked to Anat ; plural of Anath] ; no other root,
  neither in 500 cluster ; Thoth can be spotted but is perhaps a stretch ;
  Akk. antu ‘ear of barley’ ; ennittu ‘punishment’ ; unîtu ‘a stone’ ; unûtu ‘tool, implement’ ;
  2) goddess Anat : imported in Egypt but semitic ; the ‘wading through blood’ as warrior
  is virtually the same attribute as egyptian Sekhmet [female war lion] ;
  origin is Ugaritic [Canaanite] , related to Baal [see chapter] ;
  3) Jer. 23 is about Anathoth ; same context ‘dont prophecy’; for 17 silvers Jeremiah
  bought the field but reason is a bit unclear ; Anathoth was Jeremiah’s hometown ;
 • context : theme : now over ‘the part of humanity which conspires against believers’ :
  we tried to find the simplest description for ‘anathoth’ ;
  individuals : term as (anshi) , not the usual ‘men’ (ish) ; colour is from the type men
  living during the days of Noah ;

line ,
“therefore – thus – (he,) IEUE – says +
on=about – ‘the individuals’ of – Anathoth [=’people in a world lacking any reference to God’] ,
(being) the ones seeking [‘to destroy’] – your adamite-soul / ,
(who) say / : you shall – not – prophecy – in the name of – IEUE / +
and=or – you shall die – in=by our hands / ;
therefore / thus / (he,) IEUE of – hosts [‘eden-dimension’] – says / :
behold me ! / visiting – upon them [‘for to be judged’] / ;
the choice young men – shall die – in=by the sword / ,
their sons – and daughters – shall die – in=by famine / ;
and=for (there) shall – not – (be) a remnant – to=of them , +
that=when – I shall bring – evil – to=over – ‘the individuals’ of – Anathoth , +
(in) the year – [when] they (will be) visited [‘for to be judged’] / .
Daarom, zo zegt de Heer over de mannen van Anathoth die u naar het leven staan
en zeggen: profeteer niet in de naam van de Heer, opdat u niet door onze hand sterft .
Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten : zie, ik ga hen straffen :
de jongemannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en dochters
zullen sterven van de honger. Er zal geen overblijfsel van hun zijn, want ik zal onheil brengen
over de mannen van Anathoth in het jaar van de vergelding aan hen .

“daarom , zo zegt IEUE +
over ‘de individuen’ van Anathoth [=’mensen in een wereld zonder enige referentie naar God’] ,
die degenen zijn die uw adam-ziel zoeken [‘om te vernietigen’] ,
die zeggen : profeteer niet in de naam van IEUE , of u zult door onze handen sterven ;
daarom , zo zegt IEUE van de legermachten [‘eden-dimensie’] :
zie , ik zal hen bezoeken [‘om geoordeeld te worden’] ;
de jongemannen zullen sterven door het zwaard ,
hun zonen en dochters zullen sterven van de honger ,
want er zal geen overblijfsel van hen zijn , +
wanneer ik onheil zal brengen over ‘de individuen’ van Anathoth , +
in het jaar (wanneer) zij bezocht zullen worden [=’om geoordeeld te worden’] .

 


 

16.09.19 — submitted — first version — hetreport