Jer.13: de Duisternis komt :
daarom kunnen de zonen
de ‘Originelen’ vinden –
die de échte lichamen
zijn voor de adm-ziel
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 12 :
titled : the coming Darkness :
previous 12 told how many believers
hold onto the ‘I am already saved’ theme ,
therefore not being able to see how our soul
came to live in our present animal-body ;
… this chapter is about how our Originals
(from which our souls were séparated)
are imprisoned in the [matrix-] north ,
waiting until souls (the sons) address them …
(see ‘goal of this chapter’ at line 1)

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 12 ;
vorig 12 beschreef hoe veel gelovigen blijven vasthouden aan het ‘ik ben al gered’ thema ,
maar daardoor niet zien dat onze ziel in ons huidige apen-lichaam woont ;
… dit hoofdstuk vertelt hoe onze Originelen (waar de ziel van geschéiden is)
gevangen bleven in het [matrix-] noorden ,
wachtend op zielen (=zonen) die hen adresseren ….

 

(zie ook hR introductie [maar twee jaar geleden geschreven] voor dit thema)

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(tweede helft was erbarmelijk ; nu correct en leesbaar) ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 13

1-2-3
vervolg : … de gordel : een analogie over ‘een lichaam voor de ziel’ :
thus he-said ieue to·me to-go and·you-buy for·you belt-of flaxes
and·you-place·him on waists-of·you and·in·the·waters not you-shall-bring·him
and·I-am-buying the·belt as·word-of ieue and·I-am-placing on waists-of·me
and·he-is-becoming word-of ieue to·me second-time to·to-say-of
Thus saith the LORD unto me, Go and get thee a linen girdle,
and put it upon thy loins, and put it not in water.
So I got a girdle according to the word of the LORD, and put [it] on my loins 
And the word of the LORD came unto me the second time, saying 
‘girdle’ , H232 ezor ‘girdle, belt’ 14x ; 247 azar ‘to gird’ 16x ; Akk. izhu ;
‘linen’ , H6593 pesheth ‘linen from flax’ 16x ; root -pesh ‘to split’ ;

 • context : continued : … the girdle : an analogy about ‘a body for the soul’ :
  … introduction ;
 • goal of this chapter :
  … the “worn girdle” in the first half of this chapter
  introduces the second half – which will be about “a (physical) covering for the soul”,
  making very clear that the present body which our soul lives in , is ‘an abomination’  ;
  the introduction (as part I) is a bit long ,
  but serves for us to understand that ‘the girdle’ represents “this body we have now” ;

line ,
“thus – IEUE – says – to me :
go you ! , and acquire – for you – a linen – girdle ,
[=as] one (who is) put  – on=around – your waist ,
and=yet – you (must) – not – bring it – in (contact with) water ;

 
and=so I acquire – the girdle – as=like the word [in right direction] of – IEUE (said) ,     +
and=as one (being) placed – on=around – the waist ;
and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – a second time – to me ,
saying :        +

(De linnen gordel)
Zo heeft de Heer tegen mij gezegd: ga voor u een linnen gordel kopen,
doe hem om uw middel en laat hem niet in het water komen.
Ik kocht de gordel overeenkomstig het woord van de Heer, en deed hem om mijn middel.
Toen kwam het woord van de Heer voor de tweede keer tot mij:     

 • [=’voor het doel van dit hoofdstuk – zie Engels :]

“dus zegt IEUE tegen mij :
ga , en koop voor uzelf een linnen gordel ,
[=als] éen die om uw middel geplaatst wordt ,
[=maar] u moet het niet (in contact) brengen met water ;

 
[=dus] ik koop de gordel overeenkomstig het woord [in goede richting] van IEUE ,   +
[=als] éen die om het middel wordt geplaatst ;
[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE een tweede keer tot mij ,
zeggend :     +

 
4-5-6
… vervolg van de gelijkenis :
take-you ! the·belt which you-bought which on waists-of·you and·rise-you !
go-you ! Perath·ward and·bury-you·him ! there in·rift-of the·crag and·I-am-going
and·I-am-burying·him in·Perath as·which he-instructed ieue me and·he-is-becoming
from·end-of days many-ones and·he-is-saying ieue to·me rise-you ! go-you ! Perath·ward
and·take-you ! from·there the·belt which I-instructed·you to·to-bury-of·him there
and·I-am-going Perath·ward and·I-am-delving and·I-am-taking the·belt from the·place
which I-buried·him there·ward and·behold ! he-is-ruined the·belt not he-is-being-fit
for·the·anything
Take the girdle that thou hast got, which [is] upon thy loins, and arise, go to Euphrates,
and hide it there in a hole of the rock. So I went, and hid it by Euphrates, as the LORD
commanded me. And it came to pass after many days, that the LORD said unto me, Arise,
go to Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there.
Then I went to Euphrates, and digged, and took the girdle from the place where I had hid it: 
and, behold, the girdle was marred, it was profitable for nothing 
‘euphrates’ , H6578 perath 19x ; negative cluster (bull, pharaoh) ;
‘hide’ , H2934 taman ‘hide’ 31x ; into teman ;

 • context : … continuation of the analogy :
  … ‘Euphrates’ :
  the book Jeremiah was redacted (read : corrupted) in Babylon , so they chose ‘Euphrates’ ;

line ,
“take – the girdle – which – you acquired , which (is) – on=for – your waist , 
and arise – and go – [=to] (..the Jordan..) (=yrd)
and hide it – there – in (..the sand..) of – (..her bank..) ;                                  [=’see below’]

 
and=then I go – and I hide it – in=at (..the Jordan..) , as=like – IEUE – instructed – me (to) ;
and it happens – (that) [=at] – the end of – many – days , IEUE – says – to me :
arise , and go – [=to] (..the Jordan..) ,      +
and=for to take – the girdle – from there – which – I instructed you – to hide – there ;

 
and=so I (am) going – [=to] (..the Jordan..) , 
and I start digging – and take – the girdle – from – the place  – where – I (had) hid it ,
and behold ! ,
the girdle – (is) ruined – [+as] not – usable – for anything ;

Neem de gordel die u gekocht hebt, die om uw middel zit, en sta op,
ga naar de Eufraat en verberg hem daar in de kloof van een rots.
Ik ging en verborg hem bij de Eufraat , zoals de Heer mij geboden had.
Nu gebeurde het na verloop van vele dagen , dat de Heer tegen mij zei :
sta op , ga naar de Eufraat en neem vandaar de gordel mee ,
waarvan ik u had geboden hem daar te verbergen .Ik ging naar de Eufraat, zocht ernaar ,
en nam de gordel weg van de plaats waar ik hem verborgen had.
En zie, de gordel was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. 

 • [=’Eufraat’ is onlogisch , maar het boek Jeremia werd geredacteerd
  (lees : gecorrumpeerd) in Babylon , dus kozen zij ‘Eufraat’ :]

“neem de gordel die u gekocht hebt , die [=voor] uw middel is ,
en sta op , en ga naar de (..Jordaan..) (-yrd) ,
en verberg hem daar in (..het zand..) van (..haar oever..) ;                         [=’zie beneden’]

 
[=dan] ga ik op weg en verberg hem [=bij] (..de Jordaan..) , zoals IEUE mij geboden had ;
en het gebeurt (dat) na verloop van vele dagen , dat IEUE tegen mij zegt :
sta op , en ga [=naar] (..de Jordaan..) ,     +
[=om] daar de gordel te pakken die ik u had geboden te verbergen ;

 
[=dus] ik ga [=naar] (..de Jordaan..) ,
en ik begin te graven en pak de gordel van de plaats waar ik hem verborgen had ,
en zie ! , de gordel is vergaan , [+als] nergens meer voor deugend ; 

 
8-9-10-11
… de uitleg :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of thus he-says ieue as·thus
I-shall-ruin pomp-of Judah and pomp-of Jerusalem the·vast the·people the·this
the·evil the·ones-refusing to·to-listen-of words-of·me the·ones-going in·control-of
heart-of·them and·they-are-going after Elohim other-ones to·to-serve-of·them
and·to·to-bow-down-of to·them and·he-shall-become as·the·belt the·this which not
he-is-being-fit for·the·anything that as·which he-is-linging the·belt to waists-of man
so I-caused-to-cling to·me all-of house-of ishral and all-of house-of Judah averment-of
ieue to·to-become-of to·me for·people and·for·name and·for·praise and·for·beauty
and·not they-listened
Then the word of the LORD came unto me, saying Thus saith the LORD, After this manner
will I mar the pride of Judah, and the great pride of Jerusalem. This evil people, which refuse
to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods,
to serve them, and to worship them, shall even be as this girdle, which is good for nothing.
For as the girdle cleaveth to the loins of a man, so have I caused to cleave unto me the whole
house of Israel and the whole house of Judah, saith the LORD; that they might be unto me
for a people, and for a name, and for a praise, and for a glory: but they would not hear 
‘pride’ , -gaun , into -gan ‘(eden-) garden’ ;
‘imagination’ , H8307 sheriruth proper : twisted , by extension ‘stubborn, imagination’ 10x ;

 • context : … the explanation of the girdle analogy :
  … we skipped “house Ishral”,
  because line 14 will not repeat that , while all this is about the southern kingdom – only ;

line ,
and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me , saying :
thus – IEUE – says :
as thus – I (will) ruin – the pride of – Judah , and the great – pomp of – Jerusalem ;

 
[+for] these – evil  – people – refused – to listen – [+to] my words [in right direction]
[+as] the ones (who) walked – in the imaginations of – their (own) heart , 
[=following] – other – deities – to=for to serve them    +
and bowing down – to them : 
[=therefore] [=they] (have) become – as – this – girdle – which – (is) not – usable – for anything ; 

 
that=because – as=like – a girdle – clings – to the waist of – someone ,
so – (should) all of – the house – Judah – (have) clung –  to me , (is) the declaration of – IEUE ; 
to=as (having) become – the people – to me ,     +
for a name – and for praise – and for beauty ,
and=but – they (would) – not – listen ;

Toen kwam het woord van de Heer tot mij:
zo zegt de Heer: zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan.
Dit boosaardige volk, dat weigert naar mijn woorden te luisteren,
dat hun verharde hart volgt,
andere goden achternagaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen –
dat zal worden als deze gordel, die nergens meer voor deugt. 
Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis
van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heer ,
zodat het mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister,
maar zij hebben niet geluisterd.

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij , zeggend :
zo zegt IEUE :
zoals dit zal ik de trots van Judah en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan ;

 
[+want] deze boosaardige mensen weigerden om [+naar] mijn woorden [in goede-r] te luisteren ,
[+als] degenen die wandelden in de voorstellingen van hun (eigen) hart ,
andere goden [=volgend] om hen te dienen en zich voor hen neer buigend ;
[=daarom] zijn zij geworden als deze gordel , die nergens meer voor deugt ;

 
[=want] zoals een gordel gehecht zit om het middel van iemand ,
zo zou heel het huis Judah aan mij gehecht hebben moeten zijn , is de verklaring van IEUE ;
zodat zij de mensen voor mij zouden zijn geworden ,     +
tot een naam en tot lof en tot luister ,
maar zij wilden niet luisteren ;

 
12-13-14
… de 500 BC vaderen worden afgeschreven :
and·you-say to·them the·word the·this thus he-says ieue Elohim-of ishral every-of
crock he-shall-be-filled wine and·they-say to·you ?·to-know not we-are-knowing that
every-of crock he-shall-be-filled wine  and·you-say to·them thus he-says ieue behold·me !
filling all-of ones-dwelling-of the·land the·this and the·kings the·ones-sitting for·David on
throne-of·him and the·priests and the·prophets and all-of ones-dwelling-of Jerusalem drunkenness and·I-shatter·them man to brother-of·him and·the·fathers and·the·sons alike
averment-of ieue not I-shall-spare and·not I-shall-commiserate and·not I-shall-show-compassion from·to-ruin-of·them
Therefore thou shalt speak unto them this word; Thus saith the LORD God of Israel, 
Every bottle shall be filled with wine: and they shall say unto thee, Do we not certainly know
that every bottle shall be filled with wine? Then shalt thou say unto them, Thus saith the LORD,
Behold, I will fill all the inhabitants of this land, even the kings that sit upon David’s throne,

and the priests, and the prophets, and all the inhabitants of Jerusalem, with drunkenness 
And I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith the LORD:
I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy them 

 • context : … the 500 BC fathers are ‘written off’ :
  … as Judah ;

line , 
and=so you (will) say – this – word [in right direction] – to them :  
thus – says – IEUE – the deity of – [eden-] Ishral :  
every – jar [=’skin-bag’] – (will be) filled – [+with] wine ;                           [=’skin-bag = ‘the body’]
and they (will) say – to you :  
don’t we – know – [+that] every – jar – (can be) filled – [with] wine ? ;    [=’misinterpretation !’]

 
and=then you (will) say – to them :
thus – says – IEUE :
behold me ! , [+I] (will) fill – all – the inhabitants of – this – land ,
and=as – the kings – sitting – on – the throne of – David ,
and – the priests – and – the prophets , 
and – all – the inhabitants of – (..Judah..) , [+with] drunkenness ;                  [=’read : confusion’]  

 
and=for I (will) dash – each – to=against – (..the other..) ,
and the fathers – and sons – alike , (is) the declaration of – IEUE ;
I (will) – not – spare , and – (will) not – (have) pity ,
and=for – I shall – not – (have) mercy ,     +
from=but (let) them (to be) destroyed ;

(De gevulde wijnkruiken)
Zeg daarom dit woord tegen hen: zo zegt de Heer, de God van Israël:
elke kruik wordt gevuld met wijn. Zij zullen dan tegen u zeggen:
weten wij niet zeer goed dat elke kruik met wijn gevuld wordt?
Zeg dan tegen hen: zo zegt de Heer : zie, ik ga alle inwoners van dit land,
zelfs de koningen die in de plaats van David op zijn troon zitten, de priesters en de profeten
en alle inwoners van Jeruzalem vullen tot zij dronken zijn. 
Ik zal hen stukslaan, de een tegen de ander, de vaders samen met de kinderen, spreekt de Heer ,
Ik zal geen medelijden hebben, niet ontzien en Mij niet ontfermen, maar hen te gronde richten. 

“[=dus] zult u dit woord [in goede richting] tegen hen zeggen :
zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral :
elke kruik [=’huiden zak’] zal met wijn gevuld worden ;                    [=’huiden zak = dit lichaam’]
en zij zullen tegen u zeggen :
weten wij niet [+dat] elke kruik met wijn gevuld kan worden ? ;      [=’let op misinterpretatie’]

 
[=dan] zult u tegen hen zeggen :
zo zegt IEUE :
zie , [+ik] zal alle inwoners van dit land ,
[+als] de koningen die op de troon van David zitten ,
en de priesters en de profeten ,
en alle inwoners van [=Judah] vullen tot zij dronken zijn ;                            [=’lees : verwarring’]

 
Ik zal hen stukslaan , de een tegen (..de ander..) ,
de vaders samen met de zonen , is de verklaring van IEUE ,
ik zal geen medelijden hebben , en zal niet ontzien ,
[=want] ik zal mij niet ontfermen , maar hen te gronde richten ;

 
part II   [was very corrupted , until the end]   —   deel II   [was erg corrupt , tot het einde]

 
15-16-17
hoofdstuk omslag : … introductie over onze Originelen :                       (‘nieuwe lichamen’)
listen-you ! and·give-ear-you ! must-not-be you-are-being-haughty that ieue
he-spoke give-you ! to·ieue Elohim-of·you glory in·ere he-is-bringing-darkness
and·in·ere they-are-striking feet-of·you on mountains-of gloaming and·you-expect
to·light and·he-places·her to·shadow-of-death he-is-setting to·murkiness and·if not
you-are-listening-to·her in·concealments she-shall-lament soul-of·me from·faces-of
pomp and·to-be-tearful she-shall-be-tearful and·she-shall-descend oin·i eye-of·me
tear that he-is-captured drove-of ieue
Hear ye, and give ear; be not proud: for the LORD hath spoken Give glory to the LORD
your God, before he cause darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains,
and, while ye look for light, he turn it into the shadow of death, [and] make [it] gross darkness.
But if ye will not hear it, my soul shall weep in secret places for [your] pride; and mine eye
shall weep sore, and run down with tears, because the LORD’S flock is carried away captive 
‘proud’, H1361 gabbah ‘be high, exalted, proud’ ; -b changed in -v , below ;
‘before’ , H2962 terem ‘before [not yet]’ ;
‘stumble’ , H5062 nagaph ‘to smite, be defeated, be struck,etc’ 49x ; root -nag ;
‘dark (mountains)’ , H5399 nesheph ‘twilight’ 12x ;
‘secret places’ , H4565 mistar ‘concealer , secretly, hiding place’, 10x ; sathar ‘to hide’ 80x ;
‘pride’, H1466 gevah ‘pride’ 2x ; corrupt ; -gaun ;
‘weep sore’, H1830 dama ‘weep bitterly’ 2x [here] , no other reference ; as ‘tears’ ;

 • context : chapter change : … introduction about our Originals :              (‘new bodies’)
  … most sudden change ;
  2) (-dm) cluster as ‘blood’, ‘Adam’, ‘human’, ‘be alike’, etc ;
  3) the “my eyes will run tears” we had two times before now ,
  and was consistently “about a subject who died or was injured” ;

line ,
(addressed to the sons-candidates,)
“hear-you ! – and (be) attentive-you ! ;
it must not be – (that) you (would be) haughty – that=when – IEUE – speaks [in right direction] :

 

 • [=’above : said for a réason – because now starts a peculiar theme ;
  the previous “girdle” theme now turns into “a new garment for the sóul” ;
  line :]

bring you ! [=’you + we’] your deities [=’our Originals’] – (back) to IEUE ,
[+as] the glorious ones – (who will) (..descend..) (trm=yrd) – [+out from] the [matrix-] darkness ,
[+as] the ones (whose) feet – (will) (..descend..) (trm=yrd) – [=from] – the mountain of – twilight ;

 
and=for [=they] expected – light (there) ,                                             [=’when they fled to the north’]
and=but – [=they] (were) placed – to=in the shadow of death ,
and=as – stationed – to=in thick [matrix-] darkness ;                                          [=’see other chapters’]

 
and=but – if – you (will) – nót – (want to) hear – in=about – the secret [matrix-] place ,
[+then] my adm-soul – (will) grieve     +
[+about] the majestic (gv=gn) – faces – [=of] (..the humans..) – (..who are in the image [of God]..) ;

 
and – tears – (will) descend – [+from] my eyes      +
[=because] of – the (now) captive – flock [=’our Originals’] of – IEUE ;

(Oproep tot verootmoediging)
Luister en neem ter ore, doe niet uit de hoogte, want de Heer heeft gesproken.
Geef eer aan de Heer, uw God, voordat hij het duister maakt, en voordat in de schemering
uw voeten zich stoten aan de bergen, en u uitziet naar licht,
Maar hij het tot een schaduw van de dood maakt, het verandert in donkerte.
Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege de hoogmoed ,
bitter schreien, ja, tranen stromen uit mijn ogen naar beneden,
want de kudde van de Heer is gevangen weggevoerd.

(geadresseerd aan de zonen-candidaten,)
“luister ! , en wees attent ! ,
het moet niet zijn dat u hoogmoedig zou zijn [=wanneer] IEUE spreekt [in goede richting] :

 

 • [=’boven : gezegd met een réden – want nu begint een uitzonderlijk thema ;
  het vorige “gordel” thema wordt nu “een nieuw gewaad voor de ziél” ;
  zin :]

brengt u ! [=’u + wij’] uw godheden [=’onze Originelen’] (terug) naar IEUE ,
[+als] zij die glorieus zijn , en [=af zullen dalen] (trm=yrd) [+uit] de [matrix-] duisternis ,
[+als] degenen wiens voeten af zullen dalen [=van] de [matrix-] berg van schemering ;

 
[=want] [=zij] hebben (daar) licht verwacht ,                 [=’toen zij naar het noorden vluchtten’]
[=maar] [=zij] werden geplaatst [=in] de schaduw van de dood ,
[=als] neergezet [=in] diepe [matrix-] duisternis ;                            [=’zie andere hoofdstukken’]

 
[=maar] indien u niét (wilt) horen [=over] de verborgen [matrix-] plaats ,
[+dan] zal mijn adm-ziel rouwen    +
[+over] de magnifieke gezichten [=van] (..de mensen..) (..die naar het beeld [van God] zijn..) ;

 
en tranen zullen van mijn ogen naar beneden (stromen) ,
[+vanwege] de (nu) gevangen kudde [=’onze Originelen’] van IEUE ;  

 
18-19
… de zonen hebben de Originelen ‘ontdekt’ – en verklaren hun terugkeer :
say-you ! to·the·king and·to·the·mistress abase-yourselves ! sit-you ! that
he-descends headdresses-of·you crown-of beauty-of·you cities-of the·Negev
they-are-closed-off and·there-is-no one-opening she-is-deported Judah all-of·her
she-is-deported accomplishment
Say unto the king and to the queen, Humble yourselves, sit down: for your principalities
shall come down, [even] the crown of your glory. The cities of the south shall be shut up,
and none shall open [them]: Judah shall be carried away captive all of it,
it shall be wholly carried away captive
‘humble’, H8213 shaphel ‘lay low, abase, bring down’ , negative ;
‘crown’, H5850 atarah ‘crown’ ; but line 20 ‘flock of beauty’ ;
‘shut up’, 5462 sagar ‘to close, shut ; quarantine , isolate’ ;

 • context : … the sons have ‘discovered’ the Originals  — and declare their return :
  … indeed they are gorgious to behold… ;

line ,
“say you ! – to the kings – and to the queens :                                      [=’female & male Originals’]
(you) abased ones – (will) [=return] (yshb=shb) ,
that=because – you the important ones – (will) descend ,              [=’from matrix-north, line 20’]          
[+as]– the flock of=for – [=our] [=’adm-souls’] beauty ;                                   [=’flock : see line 20’]

 
[+because] they [=’Originals’] (were) enclosed – [+in] the city of – (..[Mystery-] Babylon..) ,    +
and there-(was)-no – one opening ;                                                      [=’no soul knew about them’]
[+for] all of – [eden-] Ishral – (was) in exile (-glh) (there) ,
[+as] the exile (-glh) (of) – the [eden-] peaceful ones ;

Zeg tegen de koning en tegen de koningin-moeder:
verneder u, ga op de laagste plaats zitten,
want wat op uw hoofd is, uw sierlijke kroon, is neergevallen.
De steden in het zuiderland zijn gesloten, niemand is er die opendoet.
Heel Juda is weggevoerd, volledig weggevoerd .

“zegt u ! tegen de koningen en koninginnen :                          [=’man- en vrouwelijke Originelen’]
(u als) degenen die vernederd zijn , zullen [=terugkeren] (yshb=shb) ,
[=want] u die belangrijk zijn zullen afdalen ,                               [=’uit het matrix-noorden, zin 20’]
[+als] de kudde [=voor] [=onze] [=’adm-zielen’] schoonheid ;                        [=’kudde : zie zin 20’]

 
[+omdat] zij [=’Originelen’] opgesloten waren in de stad (.. [Mystery-] Babylon..) ,     +
en er-was niemand die opende ;                                                                 [=’geen ziel wist over hen’]
[+want] heel [eden-] [=Ishral] was in ballingschap ,
[+als] de ballingschap van hen die [eden-] vreedzaam zijn ;   

 
20-21
… de zonen begrijpen nu dat zij ‘onze nieuwe lichamen’ zijn :
lift-up-you ! eyes-of·you and·see-you ! and·see-you ! the·ones-coming from·north
where ? the·drove he-is-given to·you flock-of beauty-of·you what ? you-shall-say
that he-is-visiting on·you and·you you-taught them over·you mentors for·head
?·not cramps they-shall-hold·you like woman-of to-give-birth
Lift up your eyes, and behold them that come from the north: where [is] the flock
[that] was given thee, thy beautiful flock? What wilt thou say when he shall punish thee?
for thou hast taught them [to be] captains, [and] as chief over thee:
shall not sorrows take thee, as a woman in travail?
‘mentors’, H441 alluwph ‘chief [Esau]’, in previous 11 as ‘tame’ ;

 • context : … the sons now understand that they are ‘our new bodies’ :
  … was very corrupted ;

line ,

 • [=’it also took us some time to grasp (see hR introduction , written 2 years ago) ;
  last line here emphasizes “that we were once párt of them”,
  and see chapter “our Originals in the cooking-pot in Mystery-Babylon” (index) ;
  line :]

“lift up you ! [=’sons’] – your eyes ,
and see you ! – the ones [=’Originals’] who went – from=to the [matrix-] north :               
[+for] (..they are..) (aie=eie) – the flock – (who will be) given – to you ,
[+as] the flock of=for – your beauty ;                                                 [=’as the new body for the soul’]

——————–                                                                                                           [below : very possible]
[=then] – you (will) say :
[=they] (are) appointed (for to care) – to [=us] ! ,
and=for – (..our adm-soul..) – (..will be..) (ath=eie) – [+in] them ,
over=because [=we] – (were) (..in them?..) – for=from [=the beginning] ;    +

 
(..did it happen..) (lua-eie) – (that) pangs – held [=them] – like – a woman – in travail ? ;
(Straf voor de overspelige)
Sla uw ogen op en zie wie daar uit het noorden komen !
Waar is de kudde, u eens gegeven, uw luisterrijke kleinvee ?
Wat zult u zeggen wanneer Hij u zal straffen, aangezien u zelf hun geleerd hebt om leiders,
hoofden over u te zijn ? Zullen de weeën u niet aangrijpen zoals een barende vrouw ?

“sla uw ogen op ! [u zonen] ,
en zie degenen [=’Originelen’] die [=naar] het [matrix-] noorden zijn gegaan :
[+want] (..zij zijn..) (aie=eie) de kudde die aan u gegeven zal worden ,
[+als] de kudde [=voor] uw schoonheid ;                                     [=’als nieuwe lichaam voor de ziel’]

——————-                                                                                                     [beneden : goed mogelijk]
[=dan] zult u zeggen :
[=zij] zijn bestemd (om te zorgen) voor [=ons] ! ,
[=want] (..onze adm-zielen..) (..zullen..) (ath=eie) [+in] hen zijn ,
[=omdat] [=wij] (..in hen?..) waren [=vanaf] [=het begin] ;       +

 
(..gebeurde het..) (lua=eie) dat weeën [=hen] grepen zoals bij een barende vrouw ? ;

 
22-23-24
… de zonen verlangen hen terug – want de ziel is ongelukkig in deze Frankenstein :
and·that you-are-saying in·heart-of·you for-what-reason they-befall·me these
in·vastness-of depravity-of·you they-are-exposed skirts-of·you they-are-violated
heels-of·you ?·he-shall-transform Cushite skin-of·him and·leopard spots-of·him
moreover you you-shall-be-able to·to-do-good-of ones-taught-of to-do-evil-of
and·I-shall-scatter·them as·straw passing to·wind-of wilderness
And if thou say in thine heart, Wherefore come these things upon me? For the greatness of
thine iniquity are thy skirts discovered, [and] thy heels made bare. Can the Ethiopian change
his skin, or the leopard his spots? [then] may ye also do good, that are accustomed to do evil.
Therefore will I scatter them as the stubble that passeth away by the wind of the wilderness.

‘skirts’, H7757 shul ‘hem [skirt]’ ;
‘come upon’ , H7122 qara ‘to meet [=befall]’; to call or voice cluster ? ;
‘made bare’, H2554 chamas ‘violence, to injure’ ;
‘scatter’, H6327 puwts ‘scatter, disperse’ ;

 • context : … the sons desire them back – for the soul is unhappy in this Frankenstein :
  … meet them … soon ;

line ,

 • [=’it may read “violent injury tó Jacob”,
  compare the Ezekiel chapter “I saw you (=soul) bathing in your blood”,
  after she was separated fróm her Original (in Mystery-Babylon) ;
  line :]

that=then – you [=’you + we’] (will) say in your heart :
[=when] – (will) [=we] meet – [=them] [=’Originals’] ? ,
(namely) the many – humble ones (on=on) ,    +
(who are) [=our] – removed – [body-] garments (who were in exile) ,                              [=’Originals’]
[+as] the violent injury (to?) – (..Jacob..) [=’adm-souls on earth’] (oqb=iaqb) ;

 

 • [=’below : now the theme is “the adm-soul , herself” ,
  and note how this phrasing is very different from the ‘I am already saved’ concept ;
  line :]

(can) a cushite – transform (-hphk) – his skin – and=or a leopard – his spots ? ;
(..but..) (now) – [=we] – (will be) able – (to do) [eden-] good ,                           [=’as soul + Original’]
[+as] the ones [=’adm-souls’] (having been) taught – (to do) evil :     +

 
and=for – the righteous ones [=’Originals’] (qsh=qdsh) – (who were) scattered ,     +
(will) cross over – to (..the adm-souls?..) – (………..) ;                                         [=’cross over : see 25’]

Wanneer u dan in uw hart zegt: waarom zijn mij deze dingen overkomen ?
Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid zijn de zomen van uw kleding opgetild,
worden uw hielen overweldigd. Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard
zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen doen, gewend als u bent om kwaad te doen ?
Ik zal hen verspreiden als stoppels die wegstuiven door de woestijnwind.

 • [=’het mag lezen “gewelddadige verwonding aan Jacob”,
  en vergelijk het Ezechiel hoofdstuk “ik zag u (=ziel) badend in uw bloed”,
  nadat ze gescheiden was ván haar Origineel (in Mystery-Babylon) ;
  zin :]

[=dan] zult u [=’u + wij’] in uw hart zeggen :
[=wanneer] zullen [=wij] [=hen] [=’Originelen’] ontmoeten ? ,
(namelijk) de velen die  nederig zijn (on=on) ,     +
die [=onze] verwijderde [lichaams-] mantels zijn (die in ballingschap waren) ,         [=’Originelen’]
[+als de gewelddadige verwonding aan [=Jacob] [=’adm=zielen’] (oqb=yqb) ;

 

 • [=’beneden : nu is het thema “de adm-ziel , haarzelf”,
  en vergelijk hoe de uitdrukking heel anders is dan bij het ‘ik ben al gered’ concept ;
  zin :]

kan een cushiet zijn huid (-kleur) veranderen , of een luipaard zijn vlekken ? ;
(..maar..) (nu) zullen [=wij] in staat zijn om [eden-] goed te doen ,              [=’als ziel + Origineel’]
[+als] degenen [=’adm-zielen’] die geleerd waren om kwaad te doen ;

 
[=want] degenen die rechtvaardig zijn [=’Originelen’] (qsh=qdsh) maar verspreid waren ,
zullen oversteken naar (…de adm-zielen?..) – (………..) ;                               [=’oversteken : zie 25’]

 
25-26-27
slot : … God schenkt de Originelen :                                   (+ afschrijving van dit huidige lichaam)
this lot-of·you assignment-of measures-of·you from·with·me averment-of ieue
who you-forgot me and·you-are-trusting in·the·falsehood and·moreover I I-bare
skirts-of·you over faces-of·you and·he-is-seen dishonor-of·you adulteries-of·you
and·neighings-of·you mischief-of prostitution-of·you on hills in·the·field I-saw
abominations-of·you alack ! to·you Jerusalem not you-are-being-clean after
when ? further
This [is] thy lot, the portion of thy measures from me, saith the LORD; because thou
hast forgotten me, and trusted in falsehood. Therefore will I discover thy skirts upon thy face,
that thy shame may appear. I have seen thine adulteries, and thy neighings, the lewdness of
thy whoredom, [and] thine abominations on the hills in the fields. Woe unto thee, O Jerusalem!
wilt thou not be made clean? when [shall it] once [be]?
‘measures’ , 4055 mad ‘garment’ as covering ;

 • context : … God grants the Originals :                                    (+ dismissal of this present body)
  … last 3 words :
  we’ve no idea , perhaps the “to die” (-mth) cluster
  was intended instead of present (-mthi) ‘when’ ;

line ,
“these ones [=’Originals’] – (who have) sojourned (grl=gur) – (are) [+your] [=’sons’] portion ,
 [+as] your (..garment-covering..) – from me , (is) the declaration of – IEUE ,

 
[=since] – you (have) – [+nót] – forgotten – (..them [=’Originals’] ..) ,                [=’as theme here’]
and (were) – [+nót] – trusting – in falsehood [=’inversion’] ;             [=’as if God made this body’]

 
[=therefore] – [=you] [=’as soul’] (will) – [+not] (ani=la) – (be) bare ,     +
[+by] your raiment [=’Original’]over=for – your presence (or: soul ?) ,
and – your disgrace [=’by being in this body’] – (will) [+not] – (be) seen (anymore) ;       +

 

 • [=’ofcourse éveryone of Jacob will receive his/her Original , but that’s not the theme here ;
  the “disgrace” is the same as in Haggai “the soul even tóuching this body is unclean” ;
  line :]

[+because] I saw – the [type-] detestable idols [=’present bodies’]       +
[+in] [=their] adulteries – and neighings ,
[+as] the device of=for – prostitution – on – the hills – and in the fields ;
woe – to [=them] [=’bodies’] – (..which..) (irshl=ashr) – (are) not – clean ! ,
(………..) – (……….) – (………..) .

Dit zal uw lot zijn, uw deel door mij toegemeten, spreekt de Heer,
omdat u mij hebt vergeten en op leugen vertrouwde.
Daarom zal ik ook de zomen van uw kleding omhoog tillen tot over uw gezicht , zodat uw
schande gezien wordt : uw overspeligheid en uw gehinnik, uw schandalige hoererij.
Op de heuvels en in het veld heb ik uw afschuwelijke afgoden gezien.
Wee u, Jeruzalem, moet u niet rein worden ? Hoelang zal dat nog duren ?

“dezen [=’Originelen’] die gereisd hebben (grl=gr) zijn [=uw] [=’zonen’] deel ,
[+als] uw (..bedekkende-mantel..) van mij , is de verklaring van IEUE ,

 
[=omdat] u (..hen [=’Originelen’]..) [+niét] vergeten bent ,                                [=’als thema hier’]
en [+niét] in leugen [=’inversie’] hebt vertrouwd ;                    [=’alsof God dit lichaam maakte’]

 
[=daarom] zult [=u] [=’de ziel’] [+niet] ontbloot zijn ,     + 
[+vanwege] uw mantel [=’Origineel’] [=voor] uw aanwezigheid (of: ziel ?) ,
en uw schande [=’in dit lichaam zijn’] zal [+niet] (meer) gezien worden ;       +

 
[=want] ik heb de [type-] afschuwelijke idolen [=’huidige lichamen’] gezien      +
[+in] [=hun] overspeligheid en (..gehinnik?..) ,
[+als] het apparaat [=voor] prostitutie op de heuvels en in de velden ;
wee – [=hen] [=’lichamen’] (..die..) (irshl=ashr) niet rein zijn ! ,
(…………) – (………..) – (………..) .                     

 


21-22.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series —-
24.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + context