Jer. 13: de Christelijke wereld als gevaar
voor het niét begrijpen van de boodschap

 

Hoofdstuk context :
Een aantal hoofdstukken zijn gewoon keihard :
maar omdat wij dachten dat het over een “ballingschap”
handelde van duizenden jaren geleden – en dus niet actueel –
hebben we niet begrepen dat ook dit hoofdstuk voor vandaag geldt.
Alle inwoners van Jeruzalem [deze aarde] zullen dronken worden [hekserij] ,
maar nog steeds begrijpt “de christelijke wereld” niet wat ze dan fout heeft gedaan .
Ons “moderne feminiene Christendom” wordt omschreven als “een valse tuin” ,
en groot debet daaraan zijn “de vrouwen”, welke onder het mom van christelijkheid
onze eigen gevangenis “opfleuren” – zoals de natuur van vrouwen is ;
de mannen laten dit echter toe – en krijgen er in een ander hoofdstuk wel van langs .
De oproep “begrijp dan toch !” wordt herhaald ; en (alweer) wordt uitgelegd wat de
eigenlijke oorzaak is van dit niet-begrijpen : ons huidige lichaam en haar ‘denken’ –
datzelfde denken dat zelfs niet ziet dat de eigenlijke boodschap van ook dit hoofdstuk
moedwillig “verborgen is gehouden, bedekt is” – door die derde partij .
Let op het verschil tussen de twee soorten “kuddes” ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 13

1
thus he-said ieue to·me to-go and·you-buy for·you belt-of flaxes
and·you-place·him on waists-of·you and·in·the·waters not you-shall-bring·him
Thus saith the LORD unto me, Go and get thee a linen girdle,
and put it upon thy loins, and put it not in water
‘girdle’ , H232 ezor ‘girdle, belt’ 14x ; 247 azar ‘to gird’ 16x ; matrix-power -az (+?) Akk. izhu ;
‘linen’ , H6593 pesheth ‘linen from flax’ 16x ; root -pesh ‘to split’ ; physicality ;
“thus / he – IEUE – said / to me / to go / , and you acquire / for you / a girdle of / linen / ,
and you put it / on / your waist / , and=yet – shall – not – bring it – in (contact with) water / ;
(De linnen gordel)
Zo heeft de Heer tegen mij gezegd: ga voor u een linnen gordel kopen,
doe hem om uw middel en laat hem niet in het water komen.

“zo heeft IEUE tegen mij gezegd : ga voor u een linnen gordel kopen en doe hem om uw middel ,
maar laat hem niet in contact komen met water ;

2-3
and·I-am-buying the·belt as·word-of ieue and·I-am-placing on waists-of·me
and·he-is-becoming word-of ieue to·me second-time to·to-say-of
So I got a girdle according to the word of the LORD, and put [it] on my loins 
And the word of the LORD came unto me the second time, saying 
line ,
“and=so I acquire / the girdle / as=per the word (in right direction) of / IEUE / ,
and I put (it) / on / my waist / ;
and it is becoming / the word (right direction) of / IEUE / to me / the second time / , to=by to say : /
Ik kocht de gordel overeenkomstig het woord van de Heer, en deed hem om mijn middel.
Toen kwam het woord van de Heer voor de tweede keer tot mij:     

“en ik koop de gordel overeenkomstig het woord van IEUE , en doe hem om mijn middel ;
en het gebeurt dat het woord [in de goede richting] van IEUE  +
voor de tweede keer tot mij komt , zeggend :

 
4
take-you ! the·belt which you-bought which on waists-of·you and·rise-you ! go-you !
Perath·ward and·bury-you·him ! there in·rift-of the·crag
Take the girdle that thou hast got, which [is] upon thy loins, and arise, 
go to Euphrates, and hide it there in a hole of the rock 
‘euphrates’ , H6578 perath 19x ; negative cluster (bull, pharaoh) ;
main colour of euphrates is “dimensional border” (Revelation) ,
‘hide’ , H2934 taman ‘hide’ 31x ; into teman ,

 • zin context : de “gordel” staat voor iets dat zo dichtbij mogelijk kan zijn ;
  hier is “het linnen” een kwaliteit van het originele lichaam voor de adam-ziel ;
  welke nu “naar de Eufraat” wordt gebracht – als dimensionale grens met de
  werkelijkheid van de boze (vergelijk Openbaring) ;
  Teman en de Horus-steen komen wel terug in een ander hoofdstuk ;

“take-you ! / the girdle / which / you acquired / which / (is) on / your waist / ,
and arise-you ! / and walk you ! / Euphrates ward [dimensional border] / ,
and you hide it / there / in a cleft of / the rock [horus-tile] / ;
Neem de gordel die u gekocht hebt, die om uw middel zit, en sta op,
ga naar de Eufraat en verberg hem daar in de kloof van een rots. 

“neem de gordel [dit lichaam] die u gekocht hebt en die om uw middel zit , en sta op ,
ga naar de Eufraat [dimensionale grens]   +
en verberg hem daar [teman] in de kloof van een rots [Horus-steen] ;

 
5-6
and·I-am-going and·I-am-burying·him in·Perath as·which he-instructed ieue me
and·he-is-becoming from·end-of days many-ones and·he-is-saying ieue to·me rise-you ! go-you !
Perath·ward and·take-you ! from·there the·belt which I-instructed·you to·to-bury-of·him there
So I went, and hid it by Euphrates, as the LORD commanded me 
And it came to pass after many days, that the LORD said unto me, Arise, go to Euphrates,
and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there 
“and I am going / and I am hiding it / in=at the Euphrates= / as which / IEUE – instructed – me / ,
and it is becoming (to pass) / (that) from=at – the end of – many – days / he – IEUE – says – to me : /
arise-you ! / and walk-you ! Euphrates ward / ,
and take-you ! from there / the girdle / which / I instructed you / to=for to hide / there / ;
Ik ging en verborg hem bij de Eufraat , zoals de Heer mij geboden had.
Nu gebeurde het na verloop van vele dagen , dat de Heer tegen mij zei :
sta op , ga naar de Eufraat en neem vandaar de gordel mee ,
waarvan ik u had geboden hem daar te verbergen .

“en ik ga en verberg hem bij de Eufraat zoals IEUE mij geboden had ;
en na vele dagen gebeurt het (dat) IEUE tegen mij zegt : sta op , ga naar de Eufraat ,
en neem vandaar de gordel mee waarvan ik u had geboden hem daar te verbergen ;

 
7
and·I-am-going Perath·ward
and·I-am-delving and·I-am-taking the·belt from the·place which I-buried·him there·ward
and·behold ! he-is-ruined the·belt not he-is-being-fit for·the·anything
Then I went to Euphrates, and digged, and took the girdle from the place where I had hid it: 
and, behold, the girdle was marred, it was profitable for nothing 
“and=so I am going / Euphrates ward / ,
and I start to dig / and I take / the girdle / from / the place / there ward – where – I hid it / ,
and behold ! / , the girdle – is ruined / (and) (is) not – fit – for anything / ;
Ik ging naar de Eufraat, zocht ernaar , en nam de gordel weg van de plaats waar ik hem verborgen
had. En zie, de gordel was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. 

“dus ik ga naar de Eufraat en graaf (het op) , en neem de gordel weg van de plaats
waar ik hem verborgen had : en zie , de gordel is vergaan (en) deugt nergens meer voor

 
8-9
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of
thus he-says ieue as·thus I-shall-ruin pomp-of Judah and pomp-of Jerusalem the·vast
Then the word of the LORD came unto me, saying Thus saith the LORD,
After this manner will I mar the pride of Judah, and the great pride of Jerusalem 
‘pride’ , -gaun , into -gan ‘(eden-) garden’ ,the addition “(false) garden” is a clue ,

 • zin context : ook in dit hoofdstuk wordt een toenmalige situatie gebruikt als achtergrond :
  de “valse tuin van Judah” mag best begrepen worden als “de christelijke wereld” ,
  welke inderdaad binnen Jeruzalem als deze aarde is ;
  [Judah en ‘christelijke wereld’ klinkt wat vreemd – maar we moeten begrippen zoeken] ;

“and it is becoming / the word (right direction) of / IEUE / to me / toby to say : /
thus / he – IEUE – says / as thus : /
I shall (cause to be) ruined / the pomp (false garden) of / Judah (christian world?) / ,
and=as(?) / the great – pomp (false garden) of / Jerusalem (this earth) / ;
Toen kwam het woord van de Heer tot mij:
zo zegt de Heer: zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan.

“en het gebeurt dat het woord [in de goede richting] van IEUE tot mij komt , zeggend :
zo zegt IEUE : op dezelfde manier zal ik de trots [valse tuin] van Judah [christelijke wereld]
en (als?) de grote trots [valse tuin] van Jeruzalem [deze aarde] laten vergaan ;

 
10
the·people the·this the·evil the·ones-refusing to·to-listen-of words-of·me
the·ones-going in·control-of heart-of·them and·they-are-going after Elohim other-ones
to·to-serve-of·them and·to·to-bow-down-of to·them
and·he-shall-become as·the·belt the·this which not he-is-being-fit for·the·anything
This evil people, which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, 
and walk after other gods, to serve them, and to worship them, shall even be as this girdle, 
which is good for nothing 
‘imagination’ , H8307 sheriruth proper : twisted , by extension ‘stubborn, imagination’ 10x ;

 • zin context : het gaat over vandaag – niet over “duizenden jaren geleden” !
  of beter : over “de vaders” als oud-Ishral en de “zonen” van vandaag ;
  vergelijk hoe volgend vers weer in de verleden-tijd gesteld wordt ;

“these – evil (rã) – peoples (ad-souls) / ,
refusing / to=for to hear (and acknowledge) / my words (right direction) / ,
walking / in=by – their (own) heart’s – (twisted-) imaginations / ,
and=for they are going / after / other – deities / to=for to serve them /  +
and to=by to bow down / to them : /
and=so he=they shall become / as – this – girdle / which / (is) not / fit / for anything / ;
Dit boosaardige volk, dat weigert naar mijn woorden te luisteren,
dat hun verharde hart volgt,
andere goden achternagaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen –
dat zal worden als deze gordel, die nergens meer voor deugt. 

“dit boosaardige volk, dat weigert naar mijn woorden te luisteren ,
dat de [verwrongen] inbeeldingen van hun (eigen) hart volgt ,
en andere goden achternagaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen –
dat zal worden als deze gordel, die nergens meer voor deugt ; 

11
that as·which he-is-linging the·belt to waists-of man so I-caused-to-cling to·me
all-of house-of ishral and all-of house-of Judah averment-of ieue to·to-become-of to·me
for·people and·for·name and·for·praise and·for·beauty and·not they-listened
For as the girdle cleaveth to the loins of a man, so have I caused to cleave unto me the whole
house of Israel and the whole house of Judah, saith the LORD; that they might be unto me
for a people, and for a name, and for a praise, and for a glory: but they would not hear 
“that=because / as which – the girdle – clings / to the waists of / men / ,
so / I would have clung / all of – the house of – ishral [north kingdom] – +
and – all – the house of – Judah [south] – to me / , (being) the declaration of / IEUE / ;
to=for to become / to me / for=as a people / (and) for a name / and for praise / and for beauty / ,
and=but – they (would) – not – hear / ;
Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis
van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heer ,
zodat het mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister,
maar zij hebben niet geluisterd.

“want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man,
zo wilde ik heel het huis van Israël [noorden]  +
en heel het huis van Juda [zuiden] aan mij hechten , is de verklaring van IEUE ;
zodat het mij zou zijn tot een volk,
tot een naam en tot lof en tot pracht : maar zij wilden niet luisteren ;

 
12
God manifesteert zich niet als automatisch in deze werkelijkheid :
and·you-say to·them the·word the·this thus he-says ieue Elohim-of ishral Israel
every-of crock he-shall-be-filled wine and·they-say to·you
?·to-know not we-are-knowing that every-of crock he-shall-be-filled wine
Therefore thou shalt speak unto them this word; Thus saith the LORD God of Israel, 
Every bottle shall be filled with wine: and they shall say unto thee, 
Do we not certainly know that every bottle shall be filled with wine? 

 • zin context : vergelijk als voorbeeld de zogenaamde “vernieuwingsbewegingen”
  zoekend naar “meer vervulling” : het verlangen van de ziel is wel goed ,
  maar God smijt geen goed geld naar kwaad geld – de laatste als “dit lichaam”
  [hier voorgesteld als de flacon van huid] : omdat God zich zou moeten
  onderwerpen áan de wetten van de Boze .
  Wanneer niet begrepen wil worden dat het probleem juist dit lichaam is ,
  wordt dat verlangen onrechtmatig en egoïstisch ;

“and=so you say / to them / this – word (in right direction) : /
thus / he – IEUE – deity of – ishral (all eden-souls) –  says : /
every / skin-bag (bottle ; as “this body”) / shall be filled / (with) wine / ;
and=yet they say / to you : /
(do) we – not know (to know) – that – every / bottle / shall be filled / (with) wine ? / ;
(De gevulde wijnkruiken)
Zeg daarom dit woord tegen hen: zo zegt de Heer, de God van Israël:
elke kruik wordt gevuld met wijn. Zij zullen dan tegen u zeggen:
weten wij niet zeer goed dat elke kruik met wijn gevuld wordt?

“zeg daarom dit woord tegen hen : zo zegt IEUE de godheid van Ishral [alle eden-zielen] :
elke flacon [van huid] zal worden gevuld met wijn ;
maar zij zeggen tegen u : weten wij niet zeer goed dat elke flacon met wijn gevuld zal worden ? ;

 
13
and·you-say to·them thus  he-says ieue behold·me ! filling all-of ones-dwelling-of the·land
the·this and the·kings the·ones-sitting for·David on throne-of·him
and the·priests and the·prophets and all-of ones-dwelling-of Jerusalem drunkenness
Then shalt thou say unto them, Thus saith the LORD, Behold, I will fill all the inhabitants
of this land, even the kings that sit upon David’s throne, and the priests, and the prophets,
and all the inhabitants of Jerusalem, with drunkenness 

 • zin context : want datzelfde egoïstische verlangen kan geen onderscheid maken
  tussen wat van God komt , of wat van de boze komt – en zal de laatste uitnodigen
  omdat bijvoorbeeld de nadruk wordt gelegd op “gevoelservaringen” ;
  het “dronken” is in de Schrift altijd een synoniem voor “hekserij” , verblinding –

“and=but you (will) say / to them : / thus / he – IEUE – says : /
behold me (just watch me) ! / (causing to be) filled / all / the inhabitants of / this – land / ,
the kings / sitting / for=as David / on / his throne / , and / the priests / , and / the prophets / ,
and / all / the inhabitants of / Jerusalem (this earth) / (with) drunkenness [sorcery] (instead) / ;
Zeg dan tegen hen: zo zegt de Heer : zie, ik ga alle inwoners van dit land,
zelfs de koningen die in de plaats van David op zijn troon zitten, de priesters en de profeten
en alle inwoners van Jeruzalem vullen tot zij dronken zijn. 

“maar u zult tegen hen zeggen : zo zegt IEUE :
zie, ik zorg ervoor dat alle inwoners van dit land ,
de koningen als David op de troon zittend , en de priesters en de profeten ,
en alle inwoners van Jeruzalem [deze aarde] gevuld worden tot zij dronken [hekserij] zijn ; 

 
14
and·I-shatter·them man to brother-of·him and·the·fathers and·the·sons alike averment-of ieue
not I-shall-spare and·not I-shall-commiserate and·not I-shall-show-compassion from·to-ruin-of·them
And I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith the LORD:
I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy them 

 • zin context : God heeft het helemaal niet nodig om zelf actief te gaan vernietigen –
  net zoals de Profeten beschrijven hoe de verschillende soorten geesten elkaar zullen
  uitroeien , gebeurt hier hetzelfde ;

“and I (cause) them to shatter (themselves) / ,
man / to / his brother / and the fathers / and sons / alike / , (being) the declaration of / IEUE / ;
I shall – not – spare / and – shall – not pity / and – I shall – not – have mercy / ,
from=but (let) them (to be) destroyed [by themselves] / ;
Ik zal hen stukslaan, de een tegen de ander, de vaders samen met de kinderen, spreekt de Heer ,
Ik zal geen medelijden hebben, niet ontzien en Mij niet ontfermen, maar hen te gronde richten. 

“ik zal hen elkaar laten vernietigen: een man tegen zijn broer en de vaders en zonen net zo,
is de verklaring van IEUE ; ik zal geen medelijden hebben, niet ontzien en mij niet ontfermen,
maar laat hen (zichzelf) te gronde richten;

 
15-16
hoofdstuk omslag : Jeremia spreekt :
listen-you ! and·give-ear-you ! must-not-be you-are-being-haughty that ieue he-spoke
give-you ! to·ieue Elohim-of·you glory in·ere he-is-bringing-darkness
and·in·ere they-are-striking feet-of·you on mountains-of gloaming and·you-expect
to·light and·he-places·her to·shadow-of-death he-is-setting to·murkiness
Hear ye, and give ear; be not proud: for the LORD hath spoken 
Give glory to the LORD your God, before he cause darkness, and before your feet
stumble upon the dark mountains, and, while ye look for light, he turn it into the
shadow of death, [and] make [it] gross darkness 
‘stumble’ , H5062 nagaph ‘smite, defeat, be struck,etc’ 49x ; root -nag ;
‘dark (mountains)’ , H5399 nesheph ‘twilight’ 12x ;
“hear-you (report) ! / and give-ear-you ! / ,
it must not be / (that) you are being haughty / , that=because / IEUE / spoke / ;
give-you ! / respect (as dimensional-heavyness) – to IEUE – your deity / ,
before / he (causes) (spiritual-) darkness (to be) brought / ,
and before / your feet / (are) defeated (by serpent) / on=upon / the mountains of / twilight : /
and=for you expect / to=for the light (to come) / ,
and=but – to=as the shadow of death – (will be) in her (light’s) place / ,
and – set – to=as thick darkness / ;
(Oproep tot verootmoediging)
Luister en neem ter ore, doe niet uit de hoogte, want de Heer heeft gesproken.
Geef eer aan de Heer, uw God, voordat hij het duister maakt, en voordat in de schemering
Uw voeten zich stoten aan de bergen, en u uitziet naar licht,
Maar hij het tot een schaduw van de dood maakt, het verandert in donkerte.

“luister ! en neem ter ore ! ,
doe niet uit de hoogte, want IEUE heeft gesproken [in goede richting] ;
geef eer aan IEUE uw godheid voordat hij [spirituele] duisternis laat brengen ,
en voordat uw voeten verslagen zijn [door serpent] op de bergen van de schemering –
want u verwácht (wel) dat het licht zal worden ,
maar in plaats van haar [het licht] zal het de schaduw van de dood zijn , als zware duisternis ;   

 
17
Jeremia – vervolg :
and·if not you-are-listening-to·her in·concealments she-shall-lament soul-of·me from·faces-of
pomp and·to-be-tearful she-shall-be-tearful and·she-shall-descend oin·i eye-of·me tear
that he-is-captured drove-of ieue
But if ye will not hear it, my soul shall weep in secret places for [your] pride; and mine eye
shall weep sore, and run down with tears, because the LORD’S flock is carried away captive 

 • ‘secret places’ , H4565 mistar proper : concealer , ‘secretly, hiding place’, 10x ;
  sathar ‘to hide’ 80x ; +m-realm ;

‘flock’ , H5739 eder ‘flock, cattle, herd’; negative ; as but physicality , see Habakuk page ;

 • zin context : vanwege de Adam-ziel kan dit alleen Jeremia zijn ;
  hij gaat niet huilen op verborgen plaatsen – maar de verborgenheden slaan op
  de boodschap van dit hoofdstuk die actief verborgen is ! Er is namelijk al gesuggereerd
  door de eerdere vertaling dat alles handelt over “een al gebeurde ballingschap naar Babylon” :
  maar niets is minder waar !

“and=yet if – you are not not hearing (recognizing) her (message !) – in=as concealed [by m-realm] /, 
she – my adamite-soul – will grieve – from (so much) pride – (being) present / ;
and (being) tearful – (she) the tears – shall descend – (from) my eye / ,
that=because – the herd (adamite-souls on earth) of – IEUE – (is) captured / ;
Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege de hoogmoed ,
bitter schreien, ja, tranen stromen uit mijn ogen naar beneden,
want de kudde van de Heer is gevangen weggevoerd.

“maar wanneer u haar [de boodschap !] (die) verborgen (is) [door m-realm] niét hoort ,
zal (zij) mijn ziel-uit-Adam bitter schreien door de aanwezigheid van (zo veel) trots ,
en zij [mijn ziel] zal huilen en de traan zal (van) mijn oog naar beneden stromen ;
want de kudde [adam-zielen op deze aarde] van IEUE is gevangen genomen :

 
18-19
God vervolgt – tegen ons :
say-you ! to·the·king and·to·the·mistress abase-yourselves ! sit-you !
that he-descends headdresses-of·you crown-of beauty-of·you
cities-of the·Negev they-are-closed-off u·ain and·there-is-no one-opening
she-is-deported Judah all-of·her she-is-deported accomplishment
Say unto the king and to the queen Humble yourselves, sit down: for your principalities
shall come down, [even] the crown of your glory.
The cities of the south shall be shut up, and none shall open [them]: Judah shall be
carried away captive all of it, it shall be wholly carried away captive 
‘queen’ , H1377 gebir-ah ‘queen, lady’ 6x ; ‘masterful-man’ sorcery colour (-gbr) ,
‘principalities’ , H4761 marash-ah ‘principality’ 1x ; -rash head, summit ;

 • ‘open’ , H6605 pathach proper : to open wide ; ‘to unload, open, break forth, let go free,
  loosened (of captive), etc ; 145x ;

‘carried away’ ,H1540 galah ‘be uncovered, be found out, exposed’ 185x ; not “exile” term ;
‘wholly’ , H7965 shalom ‘peace’, by extension ‘wholeness, soundness, etc’, eden-term ;

 • zin context : 1 . koning en [doortrapte] koningin : hoewel in de volgende verzen gelijkgesteld
  met zielen moet hier een begrip worden bedoeld – als “heersende overtuigingen” ,
  die gevoed worden door een serpent-gebied in de andere Werkelijkheid
  [als wortel -neg van -nag] . Let op de kleur “doortrapt”, dichtbij “hekserij” , en het verband
  tussen vrouw , serpent en deze belangrijkste overtuigingen ; want inderdaad ontbreekt
  het de christelijke wereld aan [mannelijke] kracht , en zijn we vooral bezig om onze
  eigen gevangenis zo mooi mogelijk te decoreren – als vrouwelijke eigenschap ;
 • 2 .  we zoeken nog naar een bruikbaar concept voor “de Negev” ; er bestaan ook in de
  hiëroglyphen twee begrippen voor ‘het zuiden’ , RES en SHEMÃ , als verdubbeld-zuiden ;
  hetzelfde komt ook voor in de Schrift – als twee begrippen voor “het oosten” ;
 • 3 .  het gebruikte “wegvoeren” suggeréert een ballingschap – wat ook de bedoeling was ;
  AIN oog : waarschijnlijk als er-is-geen ; door de juxtapositie afsluiten-openbreken ;

“say-you ! / to the king / and to the (masterful-) mistress : / humble-yourselves ! / sit-down-you ! / ,
that=because / your principalities (of m-realm) – descend / , (being) the crown of / your beauty : /
the cities of / the negev (eden-valley above eden-land?) / (are) shut-in /  +
and-there-is-no / one to break open (them) / ;
(she) Judah (this earth) – is found out / (and) all (=the last) of her / (eden-) peace – is removed / ;
Zeg tegen de koning en tegen de koningin-moeder: verneder u, ga op de laagste plaats zitten,
want wat op uw hoofd is, uw sierlijke kroon, is neergevallen.
De steden in het zuiderland zijn gesloten, niemand is er die opendoet.
Heel Juda is weggevoerd, volledig weggevoerd .

“zeg tegen de koning en tegen de [doortrapte] koningin [huidige christelijke overtuigingen] :
verneder u ! (en) ga zitten ! ,
want de kroon van uw pracht (als) uw belangrijkste plaats [voor m-realm] is neergehaald ;
de steden van de Negev zijn afgesloten , en-er-is-geen een-iemand (die) (ze weer) openbreekt :
Judah [de christelijke wereld] is blootgelegd , (en) al haar heelheid is verwijderd ;     

 
20
God spreekt nu zelf tegen deze groep – tot en met vers 27 :
lift-up-you ! eyes-of·you and·see-you ! the·ones-coming from·north
where ? the·drove he-is-given to·you flock-of beauty-of·you
Lift up your eyes, and behold them that come from the north:
where [is] the flock [that] was given thee, thy beautiful flock? 
‘flock’, H5739 eder ; negative , see previous ;
‘flock’ , H6629 tson ‘flock’ as adamite-originals , ts-term ,
‘given’ , H5414 nathan , ‘give, grant, bestow, assign, etc’ ;

 • zin context : tijdens de eerste versie begrepen we het begrip “de kudde” nog niet ;
  maar het zijn de 144,000 zielen die weer in hun originele eden-lichaam wonen ,
  tegengesteld aan dit huidige lichaam als ‘kleinvee’ [negatief] ; zie Report pagina ;

“lift-up-you ! your eyes / and see-you ! the ones [144,000 originals] coming / from the north / ;
where / (is) (that certain) herd (adamite-souls on earth) ? / ;
(it is) the flock [144 originals] – of your beauty – is (being) assigned to you / ;
(Straf voor de overspelige)
Sla uw ogen op en zie wie daar uit het noorden komen !
Waar is de kudde, u eens gegeven, uw luisterrijke kleinvee ?

“sla uw ogen op en zie hen komend uit het noorden !
waar is (dat bepaalde) kleinvee [adam-zielen op deze aarde] ? :
(het is) de kudde [144,000 adam-zielen als originelen] als uw pracht (die) is u toegewezen ;

 
21
what ? you-shall-say that he-is-visiting on·you and·you you-taught them over·you
mentors for·head ?·not cramps they-shall-hold·you like woman-of to-give-birth
What wilt thou say when he shall punish thee? for thou hast taught them [to be] captains, 
[and] as chief over thee: shall not sorrows take thee, as a woman in travail? 
‘captains’ , H441 alluwph ‘captain, chief, etc’ , negative ;

 • ‘sorrows’ , H2256 chebel proper : a rope ; ‘region, measuringline, portion, line’,
  colour as “raised cord” since Rachab lowered down the spies by it ; negative ;

“what / shall you say / (now) that / he [the 144,000 flock] is visiting (to judge) / on you ? / ,
and=for you / taught – them [144] (that) – yóu – (are) for=as the main – chiefs ? / ;
shall – not – the cramps (by raised-cord) / hold you / like / a woman / giving birth ? / ;
Wat zult u zeggen wanneer Hij u zal straffen, aangezien u zelf hun geleerd hebt om leiders,
hoofden over u te zijn ? Zullen de weeën u niet aangrijpen zoals een barende vrouw ?

“wat zult u zeggen (nu) dat hij [de 144,000 kudde] u bezoekt (om te oordelen) ,
aangezien u hen [144] leerde (dat) ú de belangrijkste leiders waren ? ;
zullen de weeën u niet aangrijpen zoals een barende vrouw ? ;

 
22-23
and·that you-are-saying in·heart-of·you for-what-reason they-befall·me these
in·vastness-of depravity-of·you they-are-exposed skirts-of·you they-are-violated
heels-of·you ?·he-shall-transform Cushite skin-of·him and·leopard spots-of·him
moreover you you-shall-be-able to·to-do-good-of ones-taught-of to-do-evil-of
And if thou say in thine heart, Wherefore come these things upon me? 
For the greatness of thine iniquity are thy skirts discovered, [and] thy heels
made bare. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? 
[then] may ye also do good, that are accustomed to do evil 

 • zin context : het “goede” hier heeft de kleur van Eden hier ,
  dus niet het soort waarvan wij aannemen dat “goed” is ;
  we zagen in het Report al dat het probleem hier dat Abstracte Denken is ,
  dat volkomen abstract ‘goed’ zet tegenover een abstract ‘kwaad’ –
  let ook op hoe deze persoon nog steeds niet begrijpt wát hij verkeerd doet ;

“and that=becáuse / you say / in your heart / ‘for what reason – these (things) – happen’ / ,
your hems (inferior physical veils) – are exposed (serpent) – in=as the vastness of / +
your depravity (Õn) / , (so) your heels (weak spot) – (are,is) violated : /
shall – the Cushite – transform – his skin / , and=or the leopard (AB) – his spots ? / ,
also (if that could ever be, then also) / you – shall be able / to=for to do (eden-) good / ,
(being) the ones taught / for to do evil (rã) / ;
Wanneer u dan in uw hart zegt: waarom zijn mij deze dingen overkomen ?
Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid zijn de zomen van uw kleding opgetild,
worden uw hielen overweldigd.
Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken?
Zou ook u dan goed kunnen doen, gewend als u bent om kwaad te doen ?

“en omdát u in uw hart zegt : waarom overkomen mij deze dingen ? ;
uw [inferieure fysieke] lagen zijn tentoongesteld [serpent]  +
als de grootheid van uw ongerechtigheid , (dus) uw hiel [zwakke plek] is overweldigd : 
zal de Cushiet [donker] zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? ;
(als dat ooit kon,) zult u ook [eden-] goed kunnen doen,
gewend als u bent om kwaad [rã] te doen ;

 
24-25
and·I-shall-scatter·them as·straw passing to·wind-of wilderness
this lot-of·you assignment-of measures-of·you from·with·me averment-of ieue
who you-forgot me and·you-are-trusting in·the·falsehood
Therefore will I scatter them as the stubble that passeth away by the wind of the wilderness 
This [is] thy lot, the portion of thy measures from me, saith the LORD; 
because thou hast forgotten me, and trusted in falsehood 
‘passeth away’ , H5674 eber, often as ‘pass over dimensionally’ , clue unsure here ;
‘measures’ , H4055 mad or med ‘measure, garment’ 11x ; m-realm+witness ?

 • zin context : we kozen een andere vorm van de 3e persoon meervoud ,
  zodat het niet lijkt alsof het over nog een andere groep gaat ;
 • 2 . het “toegemeten” betekent ook “dit lichaam” als kleed (voor de ziel) ,
  daarmee verklarend wat de óorzaak is van het lot ;

“and I shall scatter them=these / as straw / passing / +
to=by the wind of / the wilderness (to rule m-realm) / ;
this / (will be) your lot / (being) the portion of / your measures (by garment-body) / from with me / ,
(being) the declaration of / IEUE / ,
me / whom / you forgot / and you go trust / in falsehood (inversion !) / ;
Ik zal hen verspreiden als stoppels die wegstuiven door de woestijnwind.
Dit zal uw lot zijn, uw deel door mij toegemeten, spreekt de Heer,
omdat u mij hebt vergeten en op leugen vertrouwde.

“ik zal dezen verspreiden als kaf dat wegstuift door de wind van de woestijn [voor m-realm] ;
dit zal uw lot zijn, het deel u toegemeten [kleed als dit lichaam] door mij , verklaart IEUE ,
mij die u bent vergeten en (nu) vertrouwt op de leugen ;

 
26-27
and·moreover I I-bare skirts-of·you over faces-of·you and·he-is-seen dishonor-of·you
adulteries-of·you and·neighings-of·you mischief-of prostitution-of·you on hills in·the·field I-saw abominations-of·you alack ! to·you Jerusalem not you-are-being-clean after when ?further
Therefore will I discover thy skirts upon thy face, that thy shame may appear 
I have seen thine adulteries, and thy neighings, the lewdness of thy whoredom, [and] thine abominations on the hills in the fields. Woe unto thee, O Jerusalem!
wilt thou not be made clean? when [shall it] once [be] ?
‘after’, H310 ‘after, behind, hinder, afterwards’,
‘when’, H4970 ‘when, how long, untill when, how long?’,
‘further’, H5750 od ‘still, yet, more, continuance, repetition’

 • zin context : Jeuzalem als deze aarde wórdt nooit meer rein :
  het is dus onzinnig om daar een vraagstelling van te maken ,
  en bovendien is het “Wee !” al onomkeerbaar .
  Om het valse effect van “Jeruzalem [als stad] wordt toch rein !” te bereiken
  mag er geknoeid zijn met de laatste drie woorden , want die zijn inderdaad wat
  onduidelijk : het woord -od is bijna precies hetzelfde als “getuigen” ,
  daarom moesten we dit gedeelte als niet-vet plaatsen ;
 • 2 . begrippen als “hoererij” en “overspeligheid” moeten een karakter vertegenwoordigen ,
  maar we weten (nog) niet hoe de verschillende wortels te interpreteren ;

“and=for also=indeed / I – (shall) strip / your hems (inferior physical veil) / +
from / your presence / and=so your dishonor – is shown / ;
I saw – your adultery / and your whinnyings / ,
the mischief / of your prostitution / on / the hills / (and) your abominations – in the field / ;
woe ! / to you / Jerusalem [this earth] / , you are – not – being clean ! / ;
(how long (will this all) still continue ?) .
(how long still to the testimony=witnesses ?) .
Daarom zal ik ook de zomen van uw kleding omhoog tillen tot over uw gezicht , zodat uw
schande gezien wordt : uw overspeligheid en uw gehinnik, uw schandalige hoererij.

Op de heuvels en in het veld heb ik uw afschuwelijke afgoden gezien.
Wee u, Jeruzalem, moet u niet rein worden ? Hoelang zal dat nog duren ?

“want ik zal zeker uw [inferieure fysieke] laag blootleggen van over uw aangezicht ,
zodat uw schande gezien wordt ;
uw overspeligheid en uw verlekkerde kreten ,
uw tactiek van hoererij op de heuvels en uw schandelijkheden in het veld heb ik gezien ;
wee u, Jeruzalem [deze aarde] , u bent niet rein !

(hoe lang zal (dit allemaal) nog doorgaan ?) .
(hoe lang nog tot de getuigen/het getuigenis ?) .

 


21-22.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series —-