Jer.15: de Duisternis komt :
sober deel I : Jacob sterft
aan deze lichamen die
uit Gaia (deze aarde) zijn ;
in deel II begrijpen de zonen
de schrift – en hun Origineel
wordt aan hen geschonken
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 14 :
titled : the coming Darkness :
sober part I : Jacob has to die on earth ,
in order that their souls lose the faulty
present type body which Gaia produced
(Gaia is the entity representing ‘this earth’) ;
crossreading : Luke 21, Matthew 22, etc .
… part II :
the 144,000 sons discover the real text
of the prophets , and therefore are given
their Original – as new body ;

note : very readable , 2nd submitted version
and definitive , after cleaning up + context ;
was partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 14 ;
sober deel I : Jacob moet sterven op aarde , opdat de zielen hun gebrekkige
huidige lichaam verliezen dat geproduceerd is door Gaia
(Gaia is de entiteit die ‘deze aarde’ representeert , en zie index) ;
thema van deel I is gelinkt aan Lukas 21 , Mattheus 22 , etc. ;

 

deel II :
de 144,000 zonen ontdekken de echte tekst van de profeten ,
en daarom wordt hun Origineel – als nieuw lichaam – aan hen geschonken ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
was gedeeltelijk corrupt
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 15

1
vervolg : … in de tijd wanneer de aarde aangevallen wordt :                           (Lucas 21:20-21)
and·he-is-saying ieue to·me if he-is-standing Moses and·Samuel to·faces-of·me there-is-no
soul-of·me to the·people the·this send-away-you ! from·on faces-of·me and·they-shall-go-forth
Then said the LORD unto me, Though Moses and Samuel stood before me, [yet] my mind
[could] not [be] toward this people: cast [them] out of my sight, and let them go forth.

 • context : continued : … at the time when earth is being attacked :                 (Luke 21:20-21)
  … sober first part ;
  sorry but introduction was required ;

line ,

 • [=’line 20 “when ye shall see Jerusalem [=’earth’] compassed with armies [=’motherships’] ,
          then know that the desolation thereof is nigh”, 21 “Then let them [=’144,000’] which are in 
          Judaea [=’this world’] flee to the mountain [=’tsiun’] ; and let them which are in the midst
          of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto ;
  the bolded line is the start theme of this Jeremiah 15 ;
  Matthew 22 : 11-13 tells the same “.. friend , why have you no wedding garment?” ,
  as does Luke 13 : 23-30  (and note 28 “..you will see the prophets”) ;
  below : Moses and Samuel have no role here ; alternatively “house Judah and house Ishral” ;
  line :]

and=then – IEUE – says – to me :
if=when – (..the sons of..) – [eden-] (..Ishral..) [=’144,000’] – (will) stand – before me ,

there-(will be)-no – (other) adm-souls – (admitted) (from) [=among] – these – people [=’Jacob’] ;
send you ! – [+them] away – from – before me ,
and=so they (will) go away ;      +

(De Heer spaart het volk niet meer)
De Heer zei tegen mij : al stond Mozes of Samuel voor mijn aangezicht ,
dan nog zou mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben .
Stuur hen van voor mijn aangezicht weg , laten zij weggaan !

 • [=’zin 20 “wanneer u zult zien dat Jerusalem [=’deze aarde’] door legers [=’moederschepen’] 
          omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie [=’144,000’] in Judea  
          [=’deze wereld’] zijn, vluchten naar de berg [=’tsiun’] , en wie in haar midden zijn daaruit
          wegtrekken , en laat niet hen die in de landen zijn daarin binnengaan” ;
  de vetgedrukte regel is het beginthema van deze Jeremia 15 ;
  Mt. 22: 11-13 vertelt hetzelfde , “…vriend , waarom hebt u geen bruilofts-kleding ?”,
  net als Lukas 13: 23-30 (en zie 28 “..en u zult de profeten zien”) ;
  beneden : Moses en Samuel hebben geen rol hier ; mag ook zijn “huis Judah + Ishral” ;
  zin :]

“[=dan] zegt IEUE tegen mij :
[=wanneer] (..de zonen van..) [eden-] (..Ishral..) [=’144,000’] voor (mijn aangezicht) zullen staan ,  

dan zullen er-geen (andere) adm-zielen (worden toegelaten) [=uit] deze mensen [=’Jacob’] ;
stuur [+hen] weg van voor mijn aangezicht ! ,
[=zodat] zij weg zullen gaan ;       +

 

2-3
… dan het sobere oordeel :
and·he-becomes that they-shall-say to·you whither ? we-shall-go-forth and·you-say
to·them thus he-says ieue who for·the·death to·the·death and·who for·the·sword
to·the·sword and·who for·the·famine to·the·famine and·who for·the·captivity
to·the·captvity and·I-visit on·them four families averment-of ieue the·sword
to·to-kill-of and the·dogs to·to-pull-in-pieces-of and flyer-of the·heavens and beast-of
the·earth to·to-devour-of and·to·to-ruin-of
And it shall come to pass, if they say unto thee, Whither shall we go forth? then thou shalt
tell them, Thus saith the LORD; Such as [are] for death, to death; and such as [are]
for the sword, to the sword; and such as [are] for the famine, to the famine;
and such as [are] for the captivity, to the captivity And I will appoint over them four kinds,
saith the LORD: the sword to slay, and the dogs to tear, and the fowls of the heaven,
and the beasts of the earth, to devour and destroy.

 • context : … then the sober judgment :
  … the ‘you’ :
  we don’t want to make a guess ;

line,
“and it (will) happen – that – they [=‘believing souls on earth’] (will) say – to you :   
where – (can) we go (then) ? ,
and=that you (will) say – to them : thus – says (he,) IEUE :
who (are) (destined) – for death , to death ,
who (are) (destined) – for the sword , to the sword ,
who (are) (destined) – for the famine , to the famine ,
and who (are) (destined) for captivity – to the captivity ;

———————-                                                                                                 [below line 3 : restored?]

 • [=’below : the themes must somehow fit previous verse 2 ;
  line :]

and=for I appoint – on=to them – four – kinds, (is) the declaration of – IEUE :
(to be) killed – [+by] the sword ,
(to be) (..murdered..) – [+by] the (..dogs?..) [=‘lawless streetgangs?’] ,
(to be) devoured – [+by] the (..famine..) ,
and (to be) ruined – [+by] (..the captivity..) ;

En het zal gebeuren, wanneer zij tegen u zeggen : waar moeten wij naartoe gaan ?
dat u tegen hen moet zeggen : zo zegt de Heer :
wie bestemd is voor de dood, naar de dood; wie bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard;
wie bestemd is voor de honger, naar de honger ;
en wie bestemd is voor de gevangenis , naar de gevangenis .
Ik zal hen op vier manieren straffen, spreekt de Heer :
door het zwaard om te doden , door de honden om hen weg te slepen , door de vogels
in de lucht en de dieren op de aarde om hen te verslinden en te gronde te richten.

“en het zal gebeuren , wanneer zij [=‘gelovige zielen op aarde’] tegen u zeggen :   
waar kunnen wij (dan) naartoe gaan ? ,
[=dat] u tegen hen zult zeggen : zo zegt IEUE :
wie (bestemd) is voor de dood , naar de dood ;
wie (bestemd) is voor het zwaard , naar het zwaard  ;
wie (bestemd) is voor de honger , naar de honger ;
en wie (bestemd) is voor de gevangenschap , naar de gevangenschap ;

———————-                                                                                  [beneden zin 3 : gerestaureerd?]

 • [=’beneden : de thema’s moeten passen bij vorig vers 2 ;
  zin :]

want ik verordonneer vier manieren , is de verklaring van IEUE :
gedood te worden [+door] het zwaard ,
(..vermoord..) te worden [+door] (..de honden?..) [=‘wetteloze straatbendes’?] ,
verslonden te worden [+door] de hongersnood ,
en geruïneerd te worden [+door] (..de gevangenschap..) ;

 

4-5
… want Jacob volgde het wereldse-bewustzijn :
and·I-give·them to·commotion to·all-of kingdoms-of the·earth in·due-to Manasseh
son-of Hezekiah king-of Judah on which he-did in·Jerusalem that who ? he-shall-spare
on·you Jerusalem and·who ? he-shall-condole for·you and·who ? he-shall-withdraw
to·to-ask-of to·well-being to·you
And I will cause them to be removed into all kingdoms of the earth, because of Manasseh the
Son of Hezekiah king of Judah, for [that] which he did in Jerusalem. For who shall have pity
upon thee, O Jerusalem? or who shall bemoan thee? or who shall go aside to ask how thou doest?
‘be removed’ , H2113 zevaah ‘terror, horror’ ; Jer.24 ‘to be terrorized’ [passive] ; Jer.29 same ;

 • context : … because Jacob followed the worldly-consciousness :
  … theme is ‘Jacob’, not ‘Jerusalem’ ;

line ,
and=for I (will) let – [+them] (to be) terrorized     +
in all – the kingdoms of – the land [=’this world’] ,
because of – [=what] – [=they] [=’Jacob’] (have) done – in [=the land] [=’this world’] ,
according to – (the mindset of-) Manasseh – son of – Hezekiah , king of – Judah ;

 • [=’line above :
  Manasseh (‘having forgotten’) built everywhere altars for Baal (worldly-consciousness) ,
  the latter as reoccurring complaint in previous chapters – here differently phrased ? ,
  for there seems to be no other way to read the line :]

[=therefore] (ki=lkn) – [+I] (will) – [+not] (mi=la) – (have) pity – on you , [=Jacob] :
[+I] (will) – [+not] (me=la) – show sympathy – for you ,
and – [+I] (will) – [+not] – turn towards [+you]       +
[=when] [+you] (will) ask – [=for] well-being – [=for] yourself ;

Ik zal hen stellen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken van de aarde , vanwege Manasse ,
de zoon van Hizkia, de koning van Juda, om wat hij in Jeruzalem gedaan heeft .
Want wie heeft medelijden met u, Jeruzalem ?
Wie betuigt u zijn medeleven, wie zal van de weg afgaan om te vragen naar uw welstand ?

“[=want] ik zal hen geterroriseerd laten worden      +
in alle koninkrijken van het land [=’deze wereld’] ,
vanwege [=wat] [=zij] [=’Jacob’] in [=het land] [=’deze wereld’] gedaan hebben ,
volgens (de gedachtengang van-) Manasseh zoon van Hezekiah , koning van Judah ;

 • [=’zin boven :
  Manasseh (‘vergeten hebbend’) bouwde overal altaren voor Baäl (werelds-bewustzijn) ,
  de laatste als terugkerende klacht in vorige hoofdstukken – hier anders verwoord ? ,
  want er is moeilijk een ander soort zin te lezen :]

[=daarom] (ki=lkn) zal [+ik] [+geen] (mi=la) medelijden met u hebben , [=Jacob] :
[+ik] zal u [+geen] (me=la) sympathie tonen ,
en [+ik] zal mij [+niet] naar u toe keren ,    +
[=wanneer] [+u] zult vragen om welzijn [=voor] uzelf ;

 

6-7
… daarom wordt nu Jacob achtergelaten op deze aarde :
you you-abandoned me averment-of ieue backward you-are-going
and·I-shall-stretch-out hand-of·me on·you and·I-shall-ruin·you I-am-tired to-regret-of
and·I-shall-winnow·them in·winnower in·gates-of the·land I-bereave I-destroy
people-of·me from·ways-of·them not they-returned
Thou hast forsaken me, saith the LORD, thou art gone backward: therefore will I stretch out
my hand against thee, and destroy thee; I am weary with repenting. And I will fan them
with a fan in the gates of the land; I will bereave [them] of children,
I will destroy my people, [since] they return not from their ways.
‘fan’ , H2219 zarah ‘to winnow, to scatter’ ;

 • context : … that is why now Jacob is left behind on this earth :
  … continued ;

line ,    
“[=this time] (atth=athe) – you (will be) abandoned – [+by] mé,
(is) the declaration of – IEUE ,
[+for] you (were) going – (completely) backwards ;
and=therefore I (will) stretch out – my hand – on=against you ,     +
and I (will) ruin you [=‘by evil dimension’] ,                                                                              (-shchth)
[+for] I (am) tired of – (having) compassion ;
———————–                                                                                              [below line 7 : restored ?]

 • [=’line below : difficult to restore ;
  the ‘bereave’ has no place here , and ‘gate’ must be “remnant” (as in line 9) ;
  while the same time the line needs to be an introduction unto next 8-9 :
  note the “remnant óf the land” – not “in” ;
  line :]

I (will) (..surely winnow (and scatter) ?..) – (..the remnant?..) (shor=shr) of – the land [=’world’] ,
(..and?..) (..their flesh?..)  – (will) perish      +                                  
(..because?..) my people (have) – not – returned – from their ways ;                      

Ú hebt mij verlaten, spreekt de Heer, u ging achterwaarts .
Daarom strek ik mijn hand tegen u uit, ik richt u te gronde, ik ben het berouw hebben moe.
Ik zal hen wannen met een wan in de poorten van het land .
Ik heb mijn volk van kinderen beroofd, het doen ondergaan .
Zij zijn van hun wegen niet teruggekeerd .

“[=deze keer] (atth=athe) zult u [+door] míj worden verlaten ,
is de verklaring van IEUE ,
[+want] u ging (totaal) achterwaarts ;
[=daarom] zal ik mijn hand tegen u uitstrekken ,      +
en ik zal u ruïneren [=’door een kwade dimensie’] ,                                                                    (-shchth)
[+want] ik ben het moe om medelijden te hebben ;

———————–                                                                                [zin 7 beneden : gerestaureerd ?]

 • [=’zin beneden : lastig om te herstellen ;
  het ‘beroven van kinderen’ heeft hier geen plek , en ‘poort’ moet “overblijfsel” zijn (zin 9) ;
  terwijl de zin een introductie moet zijn op volgende sectie 8-9 :
  let op het “overblijfsel ván het land” – niet “in” ;
  zin :]

ik zal (..het overblijfsel?..) (shor=shr) van het land [=’wereld’] (..zeker dorsen (en verspreiden)?..) ,
(..en?..) (..hun vlees?..) zal vergaan ,
(..omdat?..) mijn mensen niet teruggekeerd zijn van hun wegen ;

 

part II   —   deel II

 

8-9
….. de geesten komen op deze aarde – als de levende entiteit ‘Gaia’  :
they-are-serried to·me widows-of·him from·sand-of seas I-bring to·them on mother
choice-young-man one-devastating in·the·noons I-cast-down on·her suddenly rousing
and·flurries she-is-feeble one-giving-birth-of the·seven she-expires soul-of·her he-sets
sun-of·her in·still by-day she-is-ashamed and·she-is-abashed and·remnant-of·them
to·the·sword I-shall-give to·faces-of ones-being-enemies-of·them averment-of ieue
Their widows are increased to me above the sand of the seas: I have brought upon them against
the mother of the young men a spoiler at noonday: I have caused [him] to fall upon it suddenly,
and terrors upon the city. She that hath borne seven languisheth: she hath given up the ghost;
her sun is gone down while [it was] yet day: she hath been ashamed and confounded:
and the residue of them will I deliver to the sword before their enemies, saith the LORD
‘increased’, H6105 atsam ‘strong, mighty’ ; [otsm ‘bones’] ;
‘widows’ , H490 alman-ah ‘widow’, ‘forsaken’ 1x [Jer.] ; -alam ‘to bind, be mute, speechless’;
‘sand’ , H2344 chol ‘sand’; other ? , chil wealth, riches, sin ? ;
‘city’ , H5892 iyr ‘city’  ; uwr ‘light etc ?’, ‘to stir up’ ? superfluous ? ;
‘hath given up’ , H5301 naphach ‘to breathe [to blow – fire]’ ;

 • context : … the spirits come upon this earth – as the living entity ‘Gaia’ :
  … some theme ;
 • the energyfield of this body :
  … not only does this body contain eden-aspects
  (which constantly need to be renewed) ,
  and the field also deciding how the body grows ;
  but the sóul needs “to can breathe (her dimension)”,
  therefore she needs to be constantly supplied
  by a – though small amount of – eden’s dimension ;
 • the plasma-sun inside earth and the -stream to her :
  … please research the theme “the poles of earth”
  which indeed appear “to breathe”, and solid perceptions
  about her plasma core as in the link in annex , below ;

concentric shells
(thunderbolt project)

line ,
“[=the strong ones] of – (..the nations [=’of spirits’]..) – (are) from=like the sand of – the sea ,
[+and] I (will) bring – them – on=upon – [+their] [=’Jacob’] mother [=’Gaia ; earth-concept’] ,
[+as] (..the people..) [=’spirits’] – (who will cause) devastation :
[=at] noontime [=’our reality’] – I (will) – suddenly – (make) [+them] to fall down – upon her ,   +
and=as the sudden terror ;

 • [=’below : Gaia “is an entity” (German: Lebewesen) , as a Negative one in another chapter
  where she “mutters (like spirits do)” ; it is very probable that earth has ‘a plasma core’
  which is fed by this sun (but plasma is not the same as ‘solarwinds’ etc) , see above ,
  while the plasmastream contains “aspects of the éden dimension”;
  line :]

the one [=’Gaia’] (having) given birth to – seven [-billion bodies] – (will be) weak ,
[+for] she breathed (!) – [+because of] the adm-souls of=at her ;
[+but] her [inner plasma?-] sun – (will) go (-bo)in=when (it is) still – day ,              [<<< possible]
[+and] she (will be) put to shame – and (will be) confused ;       +

and=for I (will) give – her [=’Gaia’] remnant [=’the bódy of the adm-souls’] – to the sword ,       +
in front of – their enemies [=’spirits’] , (is) the declaration of – IEUE ;      +

Hun weduwen zullen voor mij talrijker zijn dan het zand van de zeeën .
Ik laat over hen, over de moeder, een jongeman komen, een verwoester, midden op de dag.
Plotseling laat ik op hen vallen angst en verschrikkingen .
Zij die er zeven baarde, verkommert, zij blaast haar laatste adem uit .
Haar zon gaat onder als het nog dag is, zij schaamt zich en wordt rood van schaamte .
Wat van hen nog overblijft, zal ik overgeven aan het zwaard voor het oog van hun vijanden,
spreekt de Heer .

 • [=’zie ook Engels , boven :]

“[=degenen die sterk zijn] van (..de naties [=’van geesten’]..) zijn [=als] het zand van de zee ,
[+en] ik zal hen brengen op [+hun] [=’Jacob’] moeder [=’Gaia ; aarde-concept’] ,
[+als] (..de mensen..) [=’geesten’] die verwoesting zullen veroorzaken :
[=op] het midden van de dag zal ik hen plotseling op haar laten vallen ,      +
als de plotselinge verschrikking ;

 • [=’beneden : Gaia is “een entiteit” (Duits: Lebewesen) , als Negatief in een ander hoofdstuk
  waar zij “mompelt (zoals geesten doen)” ; het is heel goed mogelijk dat de aarde een plasma
  binnenste heeft die door de zon wordt gevoed (plasma is niet hetzelfde als ‘zonnewind’ etc) ;
  de plasmastroom “aspecten van de éden-dimensie bevattend” ;
  zin :]

“degene [=’Gaia’] die er zeven [-miljard lichamen] baarde , zal zwak worden ,
[+want] zij ademde (!) [+vanwege] de adm-zielen [=op] haar ;
[+maar] haar [binnenste plasma ?-] zon zal weggaan [=wanneer] het nog dag is ,   [<< mogelijk]
[+en] zij zal beschaamd worden gemaakt en zal in verwarring zijn ;      +

[=want] ik zal haar [=’Gaia’] overblijfsel [=’de lichamen van de adm-zielen’]     +
overgeven aan het zwaard , voor (het aangezicht van) hun vijanden [=’geesten’] ,
is de verklaring van IEUE ;  

 

10-11
… want dit huidige lichaam is (een groei-) product van Gaia :
alack ! to·me mother-of·me that you-gave-birth·me man-of contention and·man-of
quarrel to·all-of the·land not I-lent and·not they-lent in·me all-of·him making-light-of·me
he-says ieue if not K I-regard·you Q I-make-upright·you for·good if not I-intercede in·you
in·era-of evil and·in·era-of distress the·one-being-enemy
Woe is me, my mother, that thou hast borne me a man of strife and a man of contention to the
whole earth! I have neither lent on usury, nor men have lent to me on usury; [yet] every one
of them doth curse me. The LORD said, Verily it shall be well with thy remnant;
verily I will cause the enemy to entreat thee [well] in the time of evil and in the time of affliction.

 • context : … because this present body is a (grow-) product of Gaia :
  … compare in a previous chapter
  how the people “were worshipping stones and wood”,
  saying “you are my father and mother” – as the same theme here ;

line ,

 • [=’though Adam designed the blueprint for this type body (as opposed to our Originals) ,
  it is Gaia who constantly produces them by making them to grow ;
  line :]

“woe – to – [=their] [=’Jacob’] mother [=‘Gaia’] ,       +
that=because – [=she] birthed – the controversial – [physical type-] man (-kind) ,
and=as – the dissonant – [type-] man (-kind) – to=for the whole – land [=’this world’] ;

———————–
(..+because?..) (..not..) (..I gave..) (..the [type-] man..) (nsha=ash)in=to me=them [=’souls’] ,
[+for] all of it [=’type man’] – (is) a curse [=’trivial’] ;

———————–                                                                                                      [above line : restored]
[+thus] – IEUE – says :
[=she] [=’Gaia’] (has) – not (made) – a right [-type] – [=man] (am=ish)for=as the good one ,
[=thérefore] (am=lkn) – I (will) – [+not] – intercede – [=for] [=them] [=’Jacob’]     +
in the time of –  evil (for them) ,
and=as the time of – [+their] distress – [+by] [=their] enemies [=’spirits’] ;      +

(Klacht en aanvechting van Jeremia)
Wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt,
een man van onenigheid en een man van ruzie voor heel het land .
Ik heb niets uitgeleend en men heeft mij niets uitgeleend, toch vervloekt ieder van hen mij.
De Heer zei : voorwaar, ik zweer dat ik ten goede voor u heb gezorgd !
Voorwaar, ik zweer dat ik tegen de vijand voor u ben opgekomen ,
in een tijd van onheil en in een tijd van benauwdheid !

 • [=’hoewel Adam de blauwdruk voor dit type lichaam heeft ontworpen ,
  is het Gaia die hen steeds weer produceert door het te laten groeien ;
  zin :]

“wee [=hun] [=’Jacob’] moeder [=’Gaia’] ,      +
[=omdat] [=zij] het controversiële [fysieke type-] man [=’mensheid’] gebaard heeft ,
[=als] de dissonante [type-] man [=’mensheid’] voor heel het land [=’deze wereld’] ;

———————-
(..+want..) (..niet..) (..ik heb  – het [type-] man (nsha=ash) – aan hen [=’zielen’] – gegeven..) ,
[+omdat] alles van hem [=’type man’] een vloek is [=’triviaal’] ;

———————-                                                                                            [zin boven : gerestaureerd]
[+zo] zegt IEUE :
[=zij] [=’Gaia’] heeft geen juist [type-] man (gemaakt) als de goede ,       [=’zoals de Originelen’]
[=dáarom] zal ik [+niet] bemiddelen [=voor] [=hen] [=’Jacob’] in de tijd van [+hun] onheil ,
[=als] de tijd van [+hun] benauwdheid [+vanwege] hun vijanden [=’geesten’] ;   
 

 

12-13-14
… want de geesten zijn vele malen sterker dan de mensen :
?·he-shall-smash iron iron from·north and·copper estate-of·you
and·treasures-of·you to·plunder I-shall-give not in·price and·in·all-of sins-of·you
and·in·all-of boundaries-of·you and·I-transfer ones-being-enemies-of·you in·land not
you-know that fire she-is-kindled in·anger-of·me over·you she-shall-be-kept-aglow
Shall iron break the northern iron and the steel? Thy substance and thy treasures will I give
to the spoil without price, and [that] for all thy sins, even in all thy borders.
And I will make [thee] to pass with thine enemies into a land [which] thou knowest not:
for a fire is kindled in mine anger, [which] shall burn upon you.

 • context : … because the spirits are many times stronger than the people :
  … continued ;

line ,

 • [=’previous Crucial lines about “souls live now in the wróng type (matrix-) body”
  explains why this time God will not intercede –
  the first line (below) must be correct restored (in combination with line 13) ,
  also because “the copper” – as attribute of the sons – returns at the end of chapter ;
  2) compare Haggai 2 ,
  where “the adm-soul is already unclean when she is in cóntact with the flesh (as this body)” ;
  line :]

“[+because] – the iron ones [=’spirits’] – from the [matrix=] north       +
(will) smash [=’by evil’] – the ones of flesh (bzr=bshr) ;                                [=’flesh = this type body’]

 

[+and] I (will) give them [=’spirits’]      +
[=their] [=’people] wealth – and treasures – in=as the spoil – [=without] – a price ;
[=for] all of [+them] [=’people] – (have) sinned [=’corrupt eden-life’] ,     +
[=as] all [=’adm-souls’] – (..the ones having flesh?..) ;                                      [=’linking back to 12?’]

[=therefore] – I (will) let – [=their] [=’people’] enemies [=’spirits’]      +
to [dimensionally] cross-over – [=from] a [matrix-] land – [=they] [=’people’] (have) – not – known ,
that=then – my anger (-aph) – (will be) kindled – (as) the fire ,    +
[+and] she (will) keep on burning – over=against [=them] [=’people’] ;

Kan ijzer soms breken, ijzer uit het noorden, of brons ?
Uw vermogen en uw schatten zal ik als buit geven, zonder prijs, vanwege al uw zonden ,
en in heel uw gebied. Ik zal u met uw vijanden overbrengen naar een land dat u niet kent ,
want een vuur is aangestoken in mijn toorn , het zal tegen u handelen .

 • [=’vorige Cruciale verzen over “zielen nu levend in het fóute type (matrix-) lichaam”
  verklaart waarom God dit keer niet bemiddelt  —
  eerste zin (beneden) moet juist gerestaureerd zijn (in combinatie met 13) ,
  ook omdat “koper” – als attribuut van de zonen – terugkomt aan het eind van hoodstuk ;
  2) vergelijk ook Haggai 2 ,
  waar “de adm-ziel al onrein is , wanneer zij in contáct komt met vlees (als dit lichaam)”;
  zin :]

“[=want] degenen die van ijzer zijn [=’geesten’] uit het [matrix-] noorden ,     +
zullen degenen die van vlees (bzr=bshr) zijn stukbreken ;                       [=’vlees = dit type lichaam’]

[+en] ik zal hen [=’geesten’]        +
[=hun] [=’mensen’] schatten en rijkdom geven , [=als] de buit zonder prijs ;
[=want] allen [+van hen] [=’mensen’] hebben gezondigd [=’corrupt eden-leven] ,      +
[=als] al degenen [=’adm-zielen’] (..die vlees hebben?..) ;                              [=’linkt terug naar 12?’]

[=daarom] zal ik hun [=’mensen’] vijanden [=’geesten’]       +
[dimensioneel-] laten oversteken [=uit] een [matrix-] land dat zij [=’mensen’] niet kenden ,
[=dan] zal mijn woede (-aph) worden aangestoken als het vuur ,    +
[+en] zij zal blijven branden [=tegen] hen [=’de mensen’] ;   

 

part III   —   deel III

 

15-16
.. Jeremia spreekt (weer) voor de 144,000 zonen :                              (situatie : onze dagen)
you you-know ieue remember-you·me ! and·note-you·me ! and·avenge-you ! for·me
from·ones-persecuting-of·me must-not-be to·slow-of anger-of·you you-are-taking-away·me
know-you ! to-bear-of·me on·you reproach they-are-found words-of·you
and·I-am-eating·them and·he-is-becoming words-of·you to·me to·elation and·to·rejoicing-of
heart-of·me that he-is-called name-of·you over·me ieue Elohim-of hosts
O LORD, thou knowest: remember me, and visit me, and revenge me of my persecutors;
take me not away in thy longsuffering: know that for thy sake I have suffered rebuke.
Thy words were found, and I did eat them; and thy word was unto me the joy and rejoicing
of mine heart: for I am called by thy name, O LORD God of hosts.

 • context : … Jeremiah speaks (again) for the 144,000 sons :               (situation : our days)
  … all true ;

line ,
“IEUE – you – know [+me] ,
[+for] you (made) me to remember you – and=by (having) visited [=’to judge’] me ;
take revenge ! – for me – [=upon] the one [=’this body’] persecuting me ;              [=’me = the soul’]

(it) must not be – (that) you (would be) patient – [+in] snatching me away ,                              [=’sic’]           
(..save me !..) (osh=iash) – [+from] (having) to bear – the scorn [=’body’] – [=against] you ;

 • [=’the chapter untill this section was about “the wrong type body”;
  the above ‘judging’ is “the oppressed mind and body”, so that the sóul will listen :
  then “the name of IEUE will be with her when the téxts will be understood by her”
  (see below) , and compare that – concerning the name – with previous chapter 14 ;
  line :]

your words (or: concepts) [in right direction] – (are) discovered (!) – and I (am) eating them ,
and=for – your words [in right direction] – became – a joy – to me ,      +
and=as the rejoicing of – my heart ,                                       [=’next line : by understanding the text !’]
that=for – your name – IEUE , deity of – hosts , (is) named – over me ;

U, Heer, kent mijn onschuld, denk aan mij en zie naar mij om, wreek mij op mijn vervolgers.
Neem mij in uw geduld niet weg, weet dat ik omwille van u smaad draag .
Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op.
Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart ,
want uw naam is over mij uitgeroepen , Heer, God van de legermachten .

“IEUE , u kent [+mij] ,
[+want] u maakte dat ik mij u herinnerde [=doordat] u mij bezocht [=’om te oordelen’] ;
neem wraak ! voor mij [=op] degene [=’dit lichaam’] die mij vervolgt ,                      [=’mij = de ziel’]

het moet niet zijn dat u geduldig zou zijn [+in] het wegnemen van mij ,                                    [=’sic’]
(..verlos mij !..) (osh=iash) [+van] het moeten dragen van de smaad tegenover u ;
1 line

 • [=’het hoofdstuk tot nu toe ging over “het verkeerde type lichaam”;
  het bovenstaande ‘oordelen’ is “het verdrukte verstand en lichaam” opdat de ziél luistert :
  dan “zal de naam van IEUE met haar zijn omdat ze de téksten begrepen heeft”
  (zie beneden) , en vergelijk dit – wat de naam betreft – met vorig hoofdstuk 14 ;
  zin : ]

uw woorden (of: concepten) [in goede richting] zijn ontdekt (!) en ik eet hen op ,
[=want] uw woorden [in goede richting] zijn mij tot vreugde geworden ,    +
[=als] de blijdschap in mijn hart ,
[=omdat] uw naam IEUE , godheid van de legermachten , over mij wordt uitgeroepen ;

 

17-18
… maar die blijdschap wordt ongedaan gemaakt vanwege deze Frankenstein :
not I-sat in·deliberation-of ones-sportmaking and·I-am-being-joyous from·faces-of
hand-of·you solitary I-sat that menace you-filled·me to·what ? he-became pain-of·me
permanence and·smiting-of·me mortal she-refuses to-be-healed-of to-become
you-are-becoming to·me like liar-of waters not they-are-to-be-trusted
I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced; I sat alone because of thy hand: for thou
hast filled me with indignation. Why is my pain perpetual, and my wound incurable, [which]
refuseth to be healed? wilt thou be altogether unto me as a liar, [and as] waters [that] fail?

 • context : … but that joy is made undone because of this Frankenstein :  
  … all so very true ;

line ,
“I (do) – not – (wánt to) dwell – in the circles – (of) the ones playing      (with your word) ,
and=for my – only – joy – (is) to dwell – in front of – (what) your hand   (originally wrote) ;
that=yet – [=it] [=’text’] fills me – [with] anger :                    [=’anger : because of an illegal mixture’]

[=because] (me=ki) – my pain [=’this body’] – became – a perpetual one ,        [=’towards the soul’]
and=as my – incurable – wound [=’this body and her I/mind’] – refusing – to be healed ,

[=it] [=’this body’] surely became – to me – like – the treacherous – (..garment-body..) (akzb=bgd) ,
[+for] [=it] – (can) not – be trusted ;

Ik heb niet gezeten in een kring van spotters, of sprong daar op van vreugde .
Vanwege uw hand zat ik alleen, want u hebt mij met gramschap vervuld .
Waarom is mijn lijden er voor altijd, en is mijn wond ongeneeslijk, weigert hij te genezen?
Bent u nu echt voor mij als een onbetrouwbare beek, water dat niet betrouwbaar is ?

“ik (wil) niet verblijven in de kringen van hen die (met uw woord) spelen ,
[=want] mijn enigste vreugde is om te verblijven tegenover wat uw hand (origineel schreef) ;
[=en toch] vult het [=’tekst’] mij met woede :             [=’woede : vanwege een illegale vermenging’]

[=omdat] (me=ki) mijn pijn [=’dit lichaam’] constant geworden is ,                    [=’tegenover de ziel’]
[=als] mijn ongeneeslijke wond [=’dit lichaam en haar Ik/verstand’] weigert te genezen ,

[=het] [=’lichaam’] is voor mij absoluut het verraderlijke (..lichaams-kleed..) (akzb=bgd) geworden ,
[=want] het is niet te vertrouwen ;

 

19
… de zonen krijgen hun Origineel en worden ‘woordvoerders’ :
therefore thus he-says ieue if you-are-turning-back and·I-shall-restore·you
to·faces-of·me you-shall-stand and·if you-are-bringing-forth precious
from·one-being-glutton as·mouth-of·me you-shall-become they-shall-return they
to·you and·you not you-shall-return to·them
Therefore thus saith the LORD, If thou return, then will I bring thee again, [and] thou shalt
stand before me: and if thou take forth the precious from the vile, thou shalt be as my mouth:
let them return unto thee; but return not thou unto them.

 • context: .. the sons receive their Original and become ‘spokesmen’ :
  … the Joshua chapter :
  the one where he receives a new garment and a crown , see index ;

line ,
“therefore – thus – says – IEUE :     
[=becáuse] (am=ki) – you (have) returned [+to me] ,      +                          [=’by reading the real text’]
I (will) (..restore..) you – [+when] you (will) stand – to=in front of me ;        [=’see Joshua chapter’]

[+because] you [=’sons’] brought forth – the precious [-version] – (out) from the vile [-translation] ,
you (will) be (representing) – my mouth :                                                                             [=’as 144,000’]
they [=’to-be saved souls on earth’] – (will) return [=‘to eden’] – [=through] you ,  
and=for you – (will) return – (to) thém ;       +                                               [=’as 2 witnesses on earth’]

Daarom, zo zegt de Heer :
als u terugkeert, laat ik u terugkeren, u zult voor mijn aangezicht gaan staan .
Als u wat kostbaar is, afscheidt van wat waardeloos is, zult u als mijn mond zijn .
Laten zíj terugkeren naar u, maar ú mag niet terugkeren naar hen .

“daarom , zo zegt IEUE :
[=omdát] (am=ki) u [+naar mij] teruggekeerd bent ,                          [=’door de echte tekst te lezen’]
zal ik u (..restaureren..) [+wanneer] u voor (mijn aangezicht) zult staan ;          [=’zie Josiah hfdst.’]

[=omdat] u [=’zonen’] de kostbare [-versie] uit van de waardeloze [-vertaling] hebt gehaald ,
zult u mijn mond zijn [=’representeren’] :
zij [=’adm-zielen op aarde die gered gaan worden’] zullen terugkeren [=’naar eden’] [=door] u ,
[=want] u zult terugkeren naar hén ;       +                                                    [=’als 2 getuigen op aarde’]
     

 

 
20-21
slot : … en wanneer de zonen weer terug op deze aarde zijn :
and·I-give·you to·the·people the·this to·wall-of copper fortressed-one
and·they-fight to·you and·not they-shall-prevail to·you that with·you I
to·to-save-of·you and·to·to-rescue-of·you averment-of ieue and·I-rescue·you
from·hand-of evil-ones and·I-ransom·you from·palm-of terrifying-ones
And I will make thee unto this people a fenced brasen wall: and they shall fight against thee,
but they shall not prevail against thee: for I [am] with thee to save thee and to deliver thee,
saith the LORD. And I will deliver thee out of the hand of the wicked,
and I will redeem thee out of the hand of the terrible.

 • context : closing : … and when the sons will be back on this earth again :
  … a sideissue :
  we suspect that present physical body of the sons
  will somehow will exist ‘simultaneously’ still , untill that is ‘killed by the beast’,
  but that’s a tricky theme and we don’t want to complicate things even more ;
  it’s just that the “not prevail” brought this to mind ;

line ,

 • [=’earth will be crowded with spirits ;
  verse 19 told how the sons will have their Original , hence here “the copper fortress” ;
  also next chapter will contain the theme of “the sons returning to Jacob” ;
  line :]

and=for I (will) make you [=’144,000’] to=like a copper – fortress wall   +     [=’see ch.1’]
to=against – those – people [=’spirits’] ,      +

and (though) they (will wage) war – to=against – you , they (will) – not – prevail – to=over you ,
that=because – I – (will be) with you      +
(and) I (myself) – (will) save you – and rescue you , (is) the declaration of – IEUE ;

 • [=’below line : because the “rescue theme” is repeated , it must be about Jacob ;
  this line is also an introduction to next chapter which will be entirely about Jacob ;
  line :]

and=for I (will) rescue [=them] [=’Jacob’] – [=out of] the hand of – the evil ones [=’spirits’] ,
and=as redeeming [=them] – [=out of] the handpalm of – the terrible ones [=’spirits’] .

Ik zal u vóor dit volk stellen als een bronzen vestingmuur .
Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen, want ik ben met u ,
om u te verlossen en te redden , spreekt de Heer .
Ik zal u redden uit de hand van de kwaaddoeners ,
ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers .

 • [=’de aarde zal wemelen van geesten ;
  vers 19 liet zien hoe de zonen hun Origineel hebben , hier als “de koperen vesting” ;
  ook volgend hoofdstuk zal het thema “de zonen keren naar Jacob terug” bevatten ;
  zin :]

“[=want] ik zal u [=’144,000’] maken [=als] een bronzen vestingmuur  +          [=’zie hfdst. 1’]
[=tegen] die mensen [=’geesten’] ,       
en (hoewel) zij [=tegen] u zullen strijden , zullen zij u niet overwinnen ,
[=omdat] ik met u zal zijn      +
(en) ik zelf u zal verlossen en u zal redden , is de verklaring van IEUE ;

 • [=’zin beneden : omdat het “redden thema” herhaalt wordt moet het over Jacob gaan ;
  de zin ook als introductie naar volgend hoofdstuk dat geheel handelt over Jacob ;
  zin :]

[=want] ik zal [=hen] [=’Jacob’] bevrijden uit de hand van zij die boosaardig zijn [=’geesten’] ,
[=als] [=hen] reddend uit de handpalm van zij die vreselijk zijn [=’geesten’] .

 


21.09.19   submitted   —   first version   —   hetreport
27.05may.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series

 
Annex : everythingselectric dot com/eie-145/
[link broken – 15 may 22]