Jer.16: de Duisternis komt :
de adm-zielen [als Jacob]
gered van de donkere aarde
en krijgen hun Origineel
(slot is belangrijk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued of previous chapter 15 :
titled : the coming Darkness :
the adm-souls (as Jacob) are saved from
the dark earth , and receive their Original ;
sober chapter – but the end is important ;
please see Introduction for buildup here ;

note : very readable , first submitted version
and definitive ; partly corrupted chapter

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van hoofdstuk 15 ;
sobere boodschap – maar naar het belangrijke deel II toewerkend ;
de opbouw van het hoofdstuk lijkt wat ingewikkeld vanwege het 500 BC Ishral thema ,
maar lees Introductie ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 16

1-2-3
vervolg : een gelijkenis : … de situatie van Jacob die zal achterblijven op aarde :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of not you-shall-take for·you
woman and·not they-shall-become to·you sons and·daughters in·the·place the·this
that thus he-says ieue on the·sons and·on the·daughters the·born-ones in·the·place
the·this and·on mothers-of·them the·ones-giving-birth them and·on fathers-of·them
the·ones-generating them in·the·land the·this
The word of the LORD came also unto me, saying, Thou shalt not take thee a wife,
neither shalt thou have sons or daughters in this place. For thus saith the LORD concerning
the sons and concerning the daughters that are born in this place, and concerning their
mothers that bare them, and concerning their fathers that begat them in this land

 • context : an analogy : … the situation of Jacob who will remain upon earth :
  … required an introduction ;

line ,

 • [=’INTRODUCTION :
  previous chapter ended with “I will rescue Jacob” ;
  the buildup of this chapter is a bit difficult , because Jeremiah talks to 500 BC Ishral
  but the súbject is “Jacob who will be in this dark earth” , per line 1-2 here ,
  compare the other chapter “I will plead with your (=500 BC Ishral) sons (=we)” ;
  the reason for the type buildup may be the curse which 500 BC Ishral caused ;
  line :]

and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me ,
saying :
(it) must not be – (that) you (would) take – a woman – for yourself ,
and – [+you] (must) – not – (have) – sons – and daughters – in – this – place [=’this world’] ;

 
that=because – thus – says – IEUE – on=about – the sons – and the daughters      +
(who will be) born – in – this – place ,                                                                 [=’in óur days !’]
and on=over – their mothers – (who will) birth – them ,
and on=about – their fathers – (who will) generate – them , in – this – land [=’this world’] :   +

(De ballingschap van Israël)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
u mag geen vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters hebben ,
want zo zegt de Heer over de zonen en over de dochters die in deze plaats geboren worden,
en over hun moeders die hen baren, en over de vaders die hen verwekken in dit land :

 • [=’INTRODUCTIE :
  vorig hoofdstuk eindigde met “ik zal Jacob redden” ;
  de opbouw van dit hoofdstuk is wat moeilijk , omdat Jeremia tegen 500 BC Ishral praat ,
  maar het ónderwerp is “Jacob die op deze donkere aarde zal zijn” , zin 1-2 hier ,
  vergelijk een vorig hoofdstuk “ik zal pleiten met uw (500 BC Ishral) zonen (=wij)” ;
  de reden voor de opbouw hier mag de vloek zijn die 500 BC Ishral veroorzaakte ;
  zin :]

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij ,
zeggend :
het moet niet zijn dat zich een vrouw voor uzelf zou nemen ,
en [+u] moet geen zonen of dochters hebben , in deze plaats [=’deze wereld’] ;

 
[=want] zo zegt IEUE [=over] de zonen en dochters     +
die in deze plaats geboren zullen worden ,                                                  [=’in ónze dagen !’]
en [=over] hun moeders die hen zullen baren ,
en [=over] hun vaders die hun zullen verwekken , in dit land [=’deze wereld’] :     +

 
4-5
… want Jacob zal het heel moeilijk krijgen :
deaths-of ailments they-shall-die not they-shall-be-bewailed and·not
they-shall-be-entombed to·manure on surfaces-of the·ground they-shall-become
and·in·the·sword and·in·the·famine they-shall-be-finished and·she-becomes
carcass-of·them to·food for·flyer-of the·heavens and·for·beast-of the·earth that
thus he-says ieue must-not-be you-are-entering house-of mourning and·must-not-be
you-are-going to·to-wail-of and·must-not-be you-are-condoling to·them that I-terminated
peace-of·me from·with the·people the·this averment-of ieue the·kindness and the·compassions
They shall die of grievous deaths; they shall not be lamented; neither shall they be buried;
[but] they shall be as dung upon the face of the earth: and they shall be consumed by the sword,
and by famine; and their carcases shall be meat for the fowls of heaven, and for the beasts
of the earth. For thus saith the LORD, Enter not into the house of mourning, neither go to lament
nor bemoan them: for I have taken away my peace from this people, saith the LORD, [even]
lovingkindness and mercies.

 • context : … because Jacob will have a very hard time :
  … lines ;

line ,
“they (will) die – grievous – deaths ;                                        
they (will) – not – (be) lamented , [=neither] (will) they (be) buried ,                   [=’in the end-time’]
[+but] they (will) be – to=as manure – on=upon – the surface of – the ground ;

 
and=for – they (will be) devoured – in=by the sword – and in=by the famine ,
and – their dead bodies – (will) be – food – for the birds of the sky – and the animals of – the land ;

 • [=’above lines :
  the same descriptions about the end-time as in previous chapters ;
  below : though returning to the situation of Jeremiah , the theme is still “the end-time” :]

 
[=therefore] (ki=lkn) – thus – says – IEUE :
(it) must not be – (that) – you (would) enter – a house – (where is) mourned ,           [=’in 500 BC’]
and (it) must not be – (that) you (would) lament (with them) ,
and (it) must not be – (that) you (would) condole – them ;

 
that=because – I (will) take back – my peace – from – these – people ,             [=’in the end-time’]
(is) the declaration of – IEUE ,
[+as] (removing) the kindness – and – the compassion ;       +

Zij zullen sterven aan dodelijke ziekten, er zal over hen geen rouw bedreven worden
en zij zullen niet begraven worden, maar tot mest op de aardbodem zijn .
Zij zullen door het zwaard en de honger omkomen, en hun dode lichamen zullen tot voedsel
zijn voor de vogels in de lucht en voor de dieren op aarde . Want zo zegt de Heer :
u mag het huis van hem die een rouwmaaltijd houdt, niet binnengaan . U mag er niet heen gaan
om rouw te bedrijven en u mag geen medeleven betuigen, want ik heb dit volk – spreekt de Heer –
mijn vrede, de goedertierenheid en de barmhartigheid weggenomen .

“zij zullen op ellendige manieren sterven ;
er zal niet over hen worden gerouwd , en zij zullen niet begraven worden ,         [=’in de eind-tijd’]
[+maar] zullen als mest [=op] het grondoppervlak zijn ;

 
[=want] zij zullen worden verslonden [=door] het zwaard en [=door] hongersnood ,
en hun dode lichamen zullen tot voedsel zijn voor de vogels in de lucht en de dieren van het land ;

 • [=’zinnen hierboven :
  dezelfde bewoordingen over de eind-tijd als in vorige hoofdstukken ;
  beneden : hoewel het nu weer gaat over de situatie van Jeremia , is het thema “de eindtijd” :]

 
[=daarom] (ki=lkn) , zo zegt IEUE :
het moet niet zijn dat u een huis binnen zou gaan waar gerouwd wordt ,                   [=’in 500 BC’]
en het moet niet zijn dat u met hen zou weeklagen ,
en het moet niet zijn dat u hen zou condoleren ;

 
[=omdat] ik mijn vrede van deze mensen weg zal nemen ,                                      [=’in de eind-tijd’]
is de verklaring van IEUE ,
[+als] (het wegnemen van) de vriendelijkheid en barmhartigheid ;       +

 
6-7-8
… en niemand zal rouwen om Jacob :
and·they-die great-ones and·small-ones in·the·land the·this not
they-shall-be-entombed and·not they-shall-wail for·them and·not he-shall-slash-himself
and·not he-is-shall-be-making-bald for·them and·not they-shall-share to·them on mourning
to·to-mcomfort-of·him on one-being-dead and·not they-shall-give-drink them cup-of
consolations on father-of·him and·on mother-of·him and·house-of feast not you-shall-enter
to·to-sit-of with·them to·to-eat-of and·to·to-drink-of
Both the great and the small shall die in this land: they shall not be buried, neither shall [men]
lament for them, nor cut themselves, nor make themselves bald for them: Neither shall [men]
tear [themselves] for them in mourning, to comfort them for the dead; neither shall [men] give
them the cup of consolation to drink for their father or for their mother. Thou shalt not also go
into the house of feasting, to sit with them to eat and to drink.

 • context : … and no one will mourn about Jacob :
  … continued ;

line ,
and=then – the great ones [=’social position’]       +                                                             [=’of Jacob’]
and=as well as – the small ones – (will) die – in – this – land [=’world’] ;
they (will) – not – (be) buried , and not – (be) bewailed ,
and=for – none – (will) cut themselves – [=nor] – make themselves bald – for them ;
———————-
[=nor] (will) they (be) broken – on=about them , [=as] – the mourning – [=over] – the dead ones ,
[=neither] – (will) they drink – the cup of – consolation        +
on=about – (..the perished..) (ab=ab) – (..people..) (am=om) ;

 • [=’above line :
  the “father and mother” doesn’t make sense (for all we know perhaps one of thém died) ,
  instead , “perished people” must refer back to “dead ones” :]

———————
and=so – you (must) – not – enter – a house – (where is) a (mourning-) banquet ,     [=’in 500 BC’]
to=for to sit down – with them – to=for to eat – and to drink ;

Groten en kleinen zullen sterven in dit land.  Zij zullen niet begraven worden .Er zal over hen
geen rouw bedreven worden, men zal het lichaam niet kerven of zich voor hen kaal maken .
Ook zal men geen brood voor hen breken vanwege de rouw, om iemand te troosten
over een gestorvene, en men zal hen niet te drinken geven uit de troostbeker
vanwege iemands vader of vanwege iemands moeder . Een huis waar een feestmaal
gehouden wordt, mag u niet binnengaan om bij hen aan te zitten, om te eten en te drinken .

“[=dan] zullen (zowel) de groten [=’sociale positie’]       +                                                 [=’van Jacob’]
[=als] de kleinen sterven in dit land [=’deze wereld’] ;
zij zullen niet begraven worden , en er zal niet over hen worden gerouwd ,
[=want] niemand zal zichzelf snijden , [=noch] zichzelf voor hen kaal maken ;

——————–
[=noch] zullen zij gebroken zijn [=over] hen [=’Jacob’] , [=als] het rouwen [=over] de doden ,
[=noch] zullen zij uit de troostbeker drinken [=vanwege] (..de mensen..) (am=om) die vergaan zijn ;

 • [=’zin boven :
  het “vader en moeder” is onlogisch – want wellicht stierf er een van hén ;
  in plaats daarvan moet “vergane (ab=ab) mensen” terugslaan op ‘de doden’ :]

——————–
[=dus] moet u geen huis binnengaan waar een (rouw-) banket is ,                              [=’in 500 BC’]
[=om] met hen neer te zitten [=om] te eten en te drinken ; 

 
9-10
… nu wordt 500 BC Ishral gelijkgesteld met de christenheid in ónze dagen :
that thus he-says ieue-of hosts Elohim-of ishral behold·me ! eradicating from
the·place the·this to·eyes-of·you and·in·days-of·you sound-of elation and·sound-of
rejoicing voice-of bridegroom and·voice-of bride and·he-becomes that you-are-telling
to·the·people the·this all-of the·words the·these and·they-say to·you on what ? he-speaks
ieue on·us all-of the·evil the·great the·this and·what ? depravity-of·us and·what ? sin-of·us
which we-sinned to·ieue Elohim-of·us
For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Behold, I will cause to cease
 out of this place in your eyes, and in your days, the voice of mirth, and the voice of gladness,
the voice of the bridegroom, and the voice of the bride. And it shall come to pass, when thou
shalt shew this people all these words, and they shall say unto thee, Wherefore hath the LORD
pronounced all this great evil against us? or what [is] our iniquity? or what [is] our sin

that we have committed against the LORD our God?

 • context : … now 500 BC Ishral is equated with christianity in óur days :
  … continued in 11-13 ;

line ,
that=because – thus – says – IEUE of – hosts , the deity of – [eden-] Ishral :
I (will) make – the joyful – sounds ,      +
and=as – the rejoicing – voices of – the groom – and of – the bride ,
to cease – from – this – place ;                                                                                   [=’in the end-time’]

 • [=’above line :
  the “in your eyes , and in your days” is an obvious Esau corruption ,
  with the goal to suggest that the main theme of this chapter is about 500 BC
  (because the punishment to old-Judah was the exile to Babylon) :]

 
and (it) (will) happen – (that) [=when] – you [=’Jeremiah’] (will be) telling      +
all – these – words [in right direction] – to – these – [500 BC-] people ,
they (will) say – to – you :
because of – what – IEUE – speaks [in right direction] – all – this – great – evil – on=against us ? ;
and=for – what (then) – (are) our – depravities ,       +
and=as our sins – (by) which – we sinned – to=against IEUE – our deity ? ;

Want zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël :
zie, uit deze plaats doe ik voor uw ogen en in uw dagen ophouden de stem van vreugde
en de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid .
Maar het zal gebeuren wanneer u dit volk al deze woorden aanzegt , dat zij tegen u zullen zeggen : waarom heeft de Heer heel dit grote onheil over ons uitgesproken, wat is onze ongerechtigheid
en wat is onze zonde waarmee wij tegen de Heer, onze God, gezondigd hebben ?

“[=want] zo zegt IEUE van de legermachten , de godheid van [eden-] Ishral :
ik zal de vrolijke geluiden ,     +
[=als] de blijde stemmen van de bruidegom en de bruid ,
uit deze plaats doen ophouden ;                                                                                 [=’in de eind-tijd’]

 • [=’boven : het “voor uw ogen en in uw dagen” is een duidelijke Esau corruptie ,
  om zo te suggereren dat het hoofdthema van dit hoofdstuk in 500 BC speelt
  (want de straf voor oud-Judah was de ballingschap naar Babel) :]

 
en het zal gebeuren dat [=wanneer] u [=’Jeremia’] al deze woorden [in goede richting]    +
aan hen [‘500 BC vaderen’] zult vertellen , zij tegen u zullen zeggen :
waarom spreekt IEUE [in goede richting] een zo groot onheil tegen ons ? ;
[=want] wat zijn (dan) onze ongerechtigheden ,     +
[=als] onze zonden waarmee wij tegen IEUE onze godheid hebben gezondigd ? ;

 
11-12-13
… maar de christenheid van vandáag wordt het onderwerp (als Jacob) :
and·you-say to·them on which they-forsook fathers-of·you me averment-of
ieue and·they-are-going after Elohim other-ones and·they-are-serving·them
and·they-are-worshiping to·them and me they-forsook and law-of·me not they-kept
and·you you-do-evil to·to-do-of from·fathers-of·you and·behold·you ! ones-going
man after control-of heart-of·him the·evil to·so-as-not to-listen-of to·me and·I-cast-forth
you from·on the·land the·this on the·land which not you-know you and·fathers-of·you
and·you-serve there Elohim other-ones by-day and·night which not I-shall-give to·you grace
Then shalt thou say unto them, Because your fathers have forsaken me, saith the LORD, and have
walked after other gods, and have served them, and have worshipped them, and have forsaken me,
and have not kept my law; And ye have done worse than your fathers; for, behold, ye walk every one
after the imagination of his evil heart, that they may not hearken unto me: Therefore will I cast you
out of this land into a land that ye know not, [neither] ye nor your fathers; and there shall ye serve
other gods day and night; where I will not shew you favour.

 • context : … but christianity of todáy becomes the subject (as Jacob) :
  … as result of the curse :

line ,
and=then you (will) say – to them :
on=because of – your fathers – [=who] – (had) abandoned – me ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and=for they [=followed] – other – deities , and served – and worshipped – them :
they (had) abandoned – me , and (have) – not – kept – my law ;               [=’law = to return to eden’]

 
and=but you – do – (even more) evil – from=than your fathers ,
[=for] behold ! , you (are) the ones – [=following] – the stubbornness of – [=your] evil – heart,
(..to avoid..) – listening – to me ;

 • [=’lines above :
  until now the theme was Valid as well for 500 BC Ishral , as for christianity
  (both are linked because of the Curse which 500 BC Ishral has caused) ;
  but in below line the subject starts to be “christianity of our days” ,
  because “the other gods” which old-Ishral followed will manifest in thése days :]

 
[=therefore] I (will) (..scatter..) – you – on=in – this – land [=’world’] ,
on=by – (..a people..) [=’spirits’] – which – you (did) – not know (about) , [=neither] – your fathers ;
and – there – you (will) serve – (those) other- deities [=’spirits’] – day – and night ,
[=who] [=’spirits’] – (will) not – [=show] – you – mercy ;

Dan zult u tegen hen zeggen : omdat uw vaderen mij hebben verlaten, spreekt de Heer,
en andere goden achterna zijn gegaan en die hebben gediend en zich voor hen hebben gebogen.
Mij echter hebben zij verlaten en zij hebben mijn wet niet in acht genomen .
Wat u betreft, u hebt meer kwaad gedaan dan uw vaderen, want zie,
ieder van u gaat zijn eigen verharde, boosaardige hart achterna door niet naar mij te luisteren.
Daarom zal ik u uit dit land wegwerpen naar een land dat u niet gekend hebt,
u evenmin als uw vaderen. Daar zult u dan dag en nacht andere goden dienen,
omdat ik u geen genade zal bewijzen .

“[=dan] zult u tegen hen zeggen :
[=vanwege] uw vaderen [=die] mij hebben verlaten ,
is de verklaring van IEUE ,
[=want] zij [=volgden] andere goden , en hebben die gediend en aanbeden :
zij hebben mij verlaten , en hebben mijn wet niet gehouden ;       [=’wet = terugkeer naar eden’]

 
[=maar] u doet (zelfs nog meer) kwaad [=dan] uw vaderen ,
[=want] zie ! , u bent degenen die de koppigheid van [=uw] boosaardige hart [=volgen] ,
(..om te voorkomen..) (dat) u naar mij zou luisteren ;

 • [=’zinnen hierboven :
  tot nu toe was het thema geldig voor zowel 500 BC Ishral als voor de christenheid
  (beiden zijn gelinkt vanwege de Vloek die 500 BC Ishral doorgaf) ;
  maar in de zin beneden wordt het onderwerp “christenheid in onze dagen”,
  omdat “de andere goden” welke oud-Ishral volgde zich zullen manifesteren in déze dagen :]

 
[=daarom] zal ik u (..verspreiden..) [=in] dit land [=’deze wereld’] ,
[=door] (..mensen..) [=’geesten’] die u niet gekend hebt , [=noch] uw vaderen ;
en daar zult u (die) andere goden [=’geesten’] dienen , dag en nacht ,
die [=’geesten’] u geen genade zullen tonen ;

 
part II   —   deel II

 
14-15
… de belofte dat Jacob zal gered worden – en zal terugkeren naar eden :
therefore behold ! days ones-coming averment-of ieue and·not he-shall-be-said
further life-of ieue who he-brought-up sons-of ishral from·land-of Egypt but rather
life-of ieue who he-brought-up sons-of ishral from·land-of north and·from·all-of
the·lands which he-expelled·them there·ward and·I-restore·them on ground-of·them
which I-gave to·fathers-of·them
Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that it shall no more be said, The LORD liveth,
that brought up the children of Israel out of the land of Egypt; But, The LORD liveth, that brought up
the children of Israel from the land of the north, and from all the lands whither he had driven them:
and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers.

 • context : … the promise that Jacob will be rescued – and will return to eden :
  … earth is also ‘in the north’,
  compare Isaiah’s Rezin-chapter ;

line ,
“[=yet] (lkn=ki) , behold ! ,
the days – (will be) coming , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that – it (will) – not – (be) said – anymore :
[+by] the life of IEUE – [=who] – brought up – (..the people..) – from the [literal-] land – Egypt ,
but – instead :
[+by] the life of – IEUE – [=who] brought up – (..the adm-souls..) – [+as] [=Jacob]     +
(out) from the land [=’this world’] of – the north ,       +                                                 [=’to new eden’]

 

 • [=’above : as “out from this éarth”, because the exodus from Egypt was a foreshadowing
  of “the exodus out from earth” to eden as the land of milk and honey ;
  below : more specified – “by first collecting them out from all the lands (on earth)” ;
  line :]

and=as (out) from all – the lands [=’on earth’] – which – [=they] (were) expelled (to) ;         
and I (will) make them to return [=’to eden’]on=upon – their (own) [adm-] ground (-adme) ,    +
which – I gave [=’promised’] – to their fathers [=’Abraham, etc’] ;        +

(Verlossing uit de ballingschap)
Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat er niet meer gezegd zal worden :
zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft ,
maar : zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het land in het noorden
en uit al de landen waarheen hij hun verdreven had, geleid heeft .
Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat ik hun vaderen gegeven heb .

“[=maar] (lkn=ki) zie ! ,
de dagen zullen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] er niet meer gezegd zal worden :
[+bij] het leven van IEUE [=die] (..de mensen..) uit het [letterlijke-] land Egypte heeft geleid ,
maar in plaats daarvan :
[+bij] het leven van IEUE [=die] (..de adm-zielen..) [+als] [=Jacob]     +
(uit) het land [=’deze wereld’] in het noorden heeft geleid ,      +                    [=’naar nieuw eden’]

 

 • [=’boven : als “uit deze aarde”, omdat de exodus uit Egypte een voorafschaduwing was
  van “de exodus uit deze aarde” naar eden als het land van melk en honing ;
  beneden : meer gespecificeerd – “door hen eerst te verzamelen uit de landen (op aarde)” ;
  zin :]

[=als] uit van alle landen [=’op aarde’] waarheen [=zij] werden verdreven ;
en ik zal hen terug doen keren [=’naar eden’] [=op] hun (eigen) [adm-] grond (-adme) ,     +
dat ik hun vaderen [=’Abraham, etc’] gegeven [=’beloofd’] heb ;

 
16-17-18
… dan wordt Jacob daadwerkelijk verlost :                                   (uit dit lichaam…)
behold·me ! sending for·fishers many-ones averment-of ieue and·they-fish·them
and·after so I-shall-send for·many-ones hunters and·they-hunt·them from·on every-of
mountain and·from·on every-of hill and·from·rifts-of the·crags that eyes-of·me on all-of
ways-of·them not they-are-concealed from·to·faces-of·me and·not he-is-secluded
depravity-of·them from·in-front-of eyes-of·me and·I-repay first duplicated-of
depravity-of·them and·sin-of·them on to-profane-of·them land-of·me in·carcass-of
abominations-of·them and·abhorrences-of·them they-filled allotment-of·me
Behold, I will send for many fishers, saith the LORD, and they shall fish them; and after will I
send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain, and from every hill,
and out of the holes of the rocks. For mine eyes [are] upon all their ways: they are not hid
from my face, neither is their iniquity hid from mine eyes. And first I will recompense their
iniquity and their sin double; because they have defiled my land, they have filled mine
inheritance with the carcases of their detestable and abominable things
‘hunters’, H6719 tsayad ‘hunter’, from -tsayid ; =tzdq ? ;
‘holes’ , H5357 naqiq ‘cleft, hole’ 2x ; or -naq ‘innocent’ cluster ? ;

 • context : … then Jacob is factually saved :                               (out from this body….)
  … corrupted syntax :
  the (-nqq) gave away the intention here ;
  the “sons and daughters” here analogue to line 1-2 ;
  the “physical death” is the only repay possible ,
  while first half of chapter extensively addressed ‘physical death’ ;
  2) ‘horrible’ as “no eden-good” ;

line ,                                                                                                                 [16-18 : was totally corrupted]

 • [=’interpretation of this corrupted section :
  after previous line , now – necessarily – must follow a pósitive theme ,
  instead of “being hunted and hiding in the rocks” ;
  it isn’t the dying itself what is positive ofcourse , but the “becoming a clean soul”,
  and compare Haggai “where the soul is dirty because it made contact with this body” ;
  line :]

“behold me ! , [+I] (will) send – many – fishers ,                                   [=’the 144,000 back to earth’]
(is) the declaration of – IEUE ,
and=as – (..the sons of..) (kn=bn) – (..[eden-] Ishral..) (achr=ishrl) – (who will) fish ;
[+for] I (will) sent [+them] – for=to the many – (..adm-souls..) – (..of the people..) :  [=’as Jacob’]
———————–
(..because?..)
every – (..son..) – and every – (..daughter..) – (..will become righteous..) (tzdu=tzdq) ,     +
and=as (..the innocent..) (nqq=nq) – (..adm-souls..) ;                                                  [=’house Jacob’]

 
that=then – all – their (previous) ways – (will be) hidden – in=before [=my face] ,
and=as – their (previous) depravity – (which will be) concealed – in front (-ngd) of – my eyes ;

———————-                                                                                   
and=for – (..the remnant?..) (rsh=rsh) – (will) repay – their depravity – (..by [physical-] death..) ,
and=as their sin – on=because – [=their] (..adm-soul..) – (was) profaned ,
(by the soul) (having) filled – the carcass       +
(which was) the horrible – idol-abomination [=’this type body’] ;

Zie, ik ga boden tot de vele vissers zenden, spreekt de Heer, dat zij hen moeten opvissen.
En daarna zend ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg
en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen .
Want mijn ogen zijn gevestigd op al hun wegen. Ze zijn voor mijn aangezicht
niet verborgen en hun onrechtvaardigheid kan zich niet voor mijn ogen verhullen .
Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden,
omdat zij mijn land ontheiligd hebben : zij hebben mijn eigendom met de dode lichamen
van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden vervuld .

 • [=’interpretatie van deze gecorrumpeerde sectie :
  na vorige zin moet nu – noodzakelijk – een pósitief thema beginnen ,
  in plaats van “het opjagen en in rotsen verschuilen” ;
  het is niet het sterven zelf dat positief is , maar het “een schone ziel worden” ,
  vergelijk Haggai waar “de ziel smerig is omdat het contáct maakte met dit lichaam” ;
  zin :]

“zie ! , [+ik] zal veel vissers sturen ,                                                  [=’de 144,000 terug naar aarde’]
is de verklaring van IEUE ,
[=als] (..de zonen..) (kn=bn) van (..[eden-] Ishral..) (achr=ishrl) die zullen vissen ;
[+want] ik zal [+hen] sturen [=naar] de vele (..adm-zielen..) (..van de mensen..) :  [=’als Jacob’]

——————–
(..omdat?..)
iedere (..zoon..) en iedere (..dochter..) (..rechtvaardig zal worden..) (tzdu=tzdq) ,     +
[=als] (..de onschuldige..) (nqq=nq) (..adm-zielen..) ;                                                   [=’huis Jacob’]

 
[=dan] zullen al hun (vorige) wegen verborgen zijn voor mijn [=aangezicht]  ,
[=als] hun (vorige) ongerechtigheid die verhuld zal zijn voor mijn ogen ;
——————-
[=want] (..het overblijfsel?..) (shr=shr)      +
zal hun ongerechtigheid vergelden (..door de [lichamelijke-] dood..) ,
[=als] hun zonde [=vanwege] [=hun] (..adm-ziel..) die ontheiligd was ,
( de ziel) het karkas gevuld hebbend (dat) het afschuwelijke gruwel-idool [=’dit lichaam’] was ;

 
19-20-21
slot : … ook alle adm-zielen als Jacob ontvangen hun Origineel :
ieue strength-of·me and·stronghold-of·me and·fleeing-of·me in·day-of distress
to·you nations they-shall-come from·limits-of earth and·they-shall-say yea falsehood
they-allotted fathers-of·us vanity and·there-is-no in·them one-benefitting ?·he-shall-make
for·him human Elohim and·they not Elohim therefore behold·me ! informing-of·them
in·the·once the·this I-shall-inform·them hand-of·me and mastery-of·me and·they-shall-know
that name-of·me ieue
O LORD, my strength, and my fortress, and my refuge in the day of affliction, the Gentiles
shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, Surely our fathers have inherited
lies, vanity, and [things] wherein [there is] no profit. Shall a man make gods unto himself,
and they [are] no gods? Therefore, behold, I will this once cause them to know, I will cause them
to know mine hand and my might; and they shall know that my name [is] The LORD.
‘once’ , H6471 paam ‘now, once, this time’ ;

 • context : closing : … also all adm-souls as Jacob receive their Original :
  … core of the chapter ;

line ,
“[=because] – IEUE – (will be) [=their] [=’adm-souls’] strength – and fortress ,
and=when [=they] (will) escape – in the day [=’in the time’] of – [=their] distress ;
(..the adm-souls..) – (will) come – to me – from the ends of – the land [=’this world’] ,
and they [=’souls’] (will) say :

 
indeed , (..our adm-soul..) – inherited [=’abided in’] – falsehood [=’this body ; as inversion’] :
[+they] [=’bodies’] (were) vanity ,      +
and there-(was)-no – benefit – in=by them [=’bodies’] ;
[=IEUE] – (will) make – the deities [=’our Originals’] – for [=us] ,
and=for [=those] [=’our type body now’] – (were) not – deities ;

 
(God speaks,)
behold me ! , [+I] (will) make them to understand – this – one time ;                [=’once and for all’]
[+for] I (will) make them to understand – my – skilled -hand [=’creating the Originals’] ,
and they (will) know – that – my name – (is) IEUE .

Heer, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van benauwdheid ,
tot u zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen :
onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen ,
en nietige dingen , niets ervan is van nut .
Zou een mens zich goden maken ? Dat zijn toch geen goden !
Daarom, zie, ik doe hen erkennen, deze keer doe ik hen mijn hand en mijn macht erkennen .
Dan zullen zij weten dat mijn naam Heer is .

“[=want] IEUE zal [=hun] [=’adm-zielen’] kracht en (hun) burcht zijn ,
[=wanneer] [=zij] zullen ontsnappen in de dag [=’in de tijd’] van [=hun] verdrukking ;
(..de adm-zielen..) zullen tot mij komen van de einden van het land [=’deze wereld’] ,
en zij [=’zielen’] zullen zeggen :

 
inderdaad , (..onze adm-ziel..) verkreeg [=’verbleef in’] een leugen [=’dit lichaam ; als inversie’] :
[+zij] [=’lichamen’] waren waardeloos ,     +
en er-was geen enkel nut [=in] hen [=’lichamen’] ;
[=IEUE] zal voor [=ons] godheden maken ,
[=want] [=die] [=’lichamen nu’] waren geen godheden ;

 
(God spreekt,)
zie ! , [+ik] zal hen voor eens (en voor altijd) doen begrijpen ;
[+want] ik zal hen mijn vakkundige hand [=’Originelen creërend’] doen begrijpen ,
en zij zullen weten dat mijn naam IEUE is .

 


29.05may.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series