Jer.18 : de ondergang van
het rijk Judah aangekondigd
(500 BC – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new series (see header at line 1-4) :
these chapters return to the 500 BC situation
and announce the downfall of the house Judah
(as southern kingdom) ;
note : we also posted this chapter to show
that prophets both address the end-time
as well as the situation in their ówn timeframe ;

note : very readable , second submitted version
and definitive , after cleanup

 

Hoofdstuk context :
… nieuwe serie (en zie introductie bij vers 1-4) :
deze hoofdstukken keren terug naar de 500 BC situatie ,
en beschrijven de aankondiging van de ondergang van het zuidelijke koninkrijk ;
note :
we hebben dit hoofdstuk ook gepost om te verduidelijken hoe profeten
zowel de eindtijd en de situatie in hun éigen tijd adresseren ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie , na opruimen ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 18

1-2-3-4
de ondergang van het zuidelijk rijk Judah wordt aangekondigd :
the·word which he-became to Jeremiah from·with ieue to·to-say-of rise-you !
and·you-go-down house-of the·one-being-potter and·there·ward I-shall-announce·you
words-of·me and·I-am-going-down house-of the·one-being-potter and·behold ! he doing
work on the·stones and·he-is-ruined the·vessel which he makingdo in·the·clay
in·hand-of the·one-being-potter and·he-turned-back and·he-is-makingdo·him vessel
another as·which he-is-upright in·eyes-of the·one-being-potter to·to-makedo-of
The word which came to Jeremiah from the LORD, saying, Arise, and go down
to the potter’s house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to
the potter’s house, and, behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he
made of clay was marred in the hand of the potter: so he made it again another vessel,
as seemed good to the potter to make [it].

 • context : the downfall of the southern kingdom Judah is announced :
  … next chapters will have the same theme ;

line ,

 • [=’after chapter 16 (‘all of Jacob receiving their Original’) , the end-time theme is closed :
  now start the chapter series about the situation in 500 BC ;
  this chapter contains an universal theme , as well — see lines 5-10 ;
  line :]

“the word [in right direction] – from – IEUE – becomes – to – Jeremiah ,
saying :
arise , and descend – (to) the house of – the potter ,
and there – I (shall) (let) you hear – my words [in right direction] ;
and=so I descend – (to) the house of – the potter ,
and behold ! , he – (was) making – a work – upon – the stone (-wheel) ;

 
and=but – the vessel – which – he – (was) making – from the clay ,     +
(got) ruined – in the hand of – the potter ;
and=so he returned (it) [=’clay’] – and (made) – another – vessel ,  
which (was) as=like – a correct one – in the eyes of – the potter ,     +
to=like how it (shóuld be) made ;

(Het werk van de pottenbakker)
Het woord dat van de Heer gekomen is tot Jeremia :
Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u mijn woorden laten horen.
Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven
een werkstuk aan het maken . Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei
in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot ,
zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken .

 • [=’na hoofdstuk 16 (‘ieder van Jacob ontvangt zijn Origineel’) is het eindtijd-thema afgesloten :
  nu begint de serie hoofdstukken over de situatie in 500 BC ;
  dit hoofdstuk bevat ook een universeel thema – zie verzen 5-10 ;
  zin :]

“het woord [in goede richting] van IEUE komt tot Jeremia ,
zeggend :
sta op , en daal af naar het huis van de pottenbakker ,
en daar zal ik u mijn woorden [in goede richting] laten horen ;
dus ik daal af naar het huis van de pottenbakker ,
en zie ! , hij was een werkstuk aan het maken op de [draaiende-] steen ;

 
[=maar] het werkstuk dat hij maakte van de klei ,      +
mislukte in de handen van de pottenbakker ;
[=dus] deed hij het [=’klei’] terug en maakte een ander werkstuk ,
die [=als] het juiste werkstuk was in de ogen van de pottenbakker ,      +
[=zoals] het gemaakt zou móeten worden ;

 
5-6-7
… God bepaalt welke naties opkomen of ondergaan :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of ?·as·the·one-being-potter the·this
not I-am-being-able to·to-do-of to·you house-of ishral averment-of ieue behold ! as·the·clay
in·hand-of the·one-being-potter so you in·hand-of·me house-of ishral moment I-am-speaking
on nation and·on kingdom to·to-pluck-up-of and·to·to-break-down-of and·to·to-destroy-of
Then the word of the LORD came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you
as this potter? saith the LORD. Behold, as the clay [is] in the potter’s hand, so [are] ye
in mine hand, O house of Israel. [At what] instant I shall speak concerning a nation,
and concerning a kingdom, to pluck up, and to pull down, and to destroy [it];

 • context : … God decides which nations will rise or go down :

line ,
and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me ,
saying :
house of – (..Judah..) ,     +                                                                              [=’as southern kingdom’]
(am) I – not – able – to do – with you – as=like – this – potter (does) ? ,
(is) the declaration of – IEUE ,
behold ! , as=like the clay – in the hand of – the potter , so – (are) you (the clay) – in my hand ,     +
(you) house of – (..Judah..) :

 
the very moment – I (am) speaking [in right direction]on=about – a [certain-] nation ,      
and=as on=about – a kingdom – to=for (to be) plucked up ,
it (already) breaks down – and perishes ;       +

Toen kwam het woord van de Heer tot mij :
zou ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker , huis van Israël ? spreekt de Heer .
Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker , zo bent u in mijn hand, huis van Israël .
Het ene ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk
dat ik hen weg zal rukken , af zal breken en doen ondergaan .

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij ,
zeggend :
huis (..Judah..) ,     +                                                                            [=’als zuidelijk koninkrijk’]
ben ik niet in staat om met u te doen [=zoals] deze pottenbakker (doet) ? ,
is de verklaring van IEUE ;
zie ! , [=zoals] de klei in de hand van de pottenbakker , zo bent u (de klei) in mijn hand ,      +
(u) huis (..Judah..) :

 
het moment waarop ik spreek [in goede richting] [=over] een [bepaalde-] natie ,    
[=als [=over] een koninkrijk dat weggerukt zal worden , breekt het (al) af en verdwijnt ;      +

 
8-9-10
… vervolg :
and·he-turns-back the·nation the·he from·evil-of·him which I-spoke on·him and·I-regret
on the·evil which I-designed to·to-do-of to·him and·moment I-am-speaking on nation and·on
kingdom to·to-build-of and·to·to-plant-of and·he-does the·evil in·eyes-of·me to·so-as-not
to-listen-of in·voice-of·me and·I-regret on the·good which I-said to·to-do-good-of him
If that nation, against whom I have pronounced, turn from their evil, I will repent of the evil
that I thought to do unto them. And [at what] instant I shall speak concerning a nation,
and concerning a kingdom, to build and to plant [it]; If it do evil in my sight,
that it obey not my voice, then I will repent of the good, wherewith I said I would benefit them.

 • context : … continued :

line ,
and=but [+if] – that – nation – which – I spoke [in right direction] – against   +
retúrns – from its evil (way) ,
and=then I (will) regret – the evil – which – I designed – to=for (to be) done – against it ;

 
and=while the very moment – I (am) speaking [in right direction]on=about – a nation ,     +
and=as about – a kingdom – (which) (will be) búilt , it (will be) (also) planted :

 
and=yet [+if] it does – evil – in my eyes – by means of – not – listening – to my voice ,
and=then I regret – [=about] – the good – which – I said – (would be) the good – (to) it ;

Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad ,
dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik hen dacht aan te doen .
Het andere ogenblijk doe ik de uitspraak over een volk en een koninkrijk
dat ik het zal bouwen en planten .
Doet het echter wat kwaad is in mijn ogen door niet te luisteren naar mijn stem ,
dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik zei het goed te doen .

“[=maar] [+indien] die natie waar ik tegen sprak [in goede richting]      +
terúgkeert van zijn kwade (weg) ,
[=dan] zal ik het onheil dat ik tegen hem bedacht had , berouwen ;

 
[=terwijl] het moment waarop ik over een natie spreek [in goede richting]    +
[=als] een koninkrijk dat gebóuwd zal worden , het (ook) geplant wordt :

 
[=maar] [+indien] hij kwaad doet in mijn ogen , omdat niet naar mijn stem geluisterd wordt ,
[=dan] zal ik berouw hebben [=over] het goede waarover ik zei hem goed te doen ;

 
11-12
… nu toegepast op het huis Judah (als zuidelijk rijk) :
and·now say-you ! please ! to man-of Judah and·on ones-dwelling-of Jerusalem
to·to-say-of thus he-says ieue behold ! I forming on·you evil and·designing on·you design
turn-back-you ! please ! man from·way-of·him the·evil and·make-good-you ! ways-of·you
and·actions-of·you and·they-say despairing that after devices-of·us we-shall-go and·man
control-of heart-of·him the·evil we-shall-do
Now therefore go to, speak to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, saying,
Thus saith the LORD; Behold, I frame evil against you, and devise a device against you:
return ye now every one from his evil way, and make your ways and your doings good.
And they said, There is no hope: but we will walk after our own devices,
and we will every one do the imagination of his evil heart.

 • context : … now applied tot he house Judah (as southern kingdom) :

line ,
and=so now – say you ! , please ! , to – the men of – Judah ,     +
and=as to – the inhabitants of – Jerusalem , saying :
thus – says – IEUE :
behold ! , I (have) – formed – evil – on=against you ,     +
and=as – the plan – (which) I (have) designed – on=against you :

 
(..because..) – (…I (have) said..) – (..to you..) :                              [<< legal addition for context]
return you ! , please ! , everyone – from their – evil – way ,
and [+make] good you – your ways – and actions ! ;

 
and=but [=you] said : it (is) hopeless – that=because – we [=follow] – our (own) mindset ,
and=as each – (who) does – (according to) the stubbornness of – his (own) – evil – heart ;

Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem :
zo zegt de Heer : zie, ik bereid onheil tegen u , bedenk een plan tegen u .
Bekeer u toch , ieder van zijn slechte weg . Maak uw wegen en daden goed .
Zij zeggen echter : daar is geen hoop op , wij volgen immers onze eigen plannen .
We doen ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart .

“nu [=dan] , zegt u ! alstublieft , tegen de mannen van Judah ,
[=als] tegen de inwoners van Jerusalem , zeggend :
zo zegt IEUE :
zie ! , ik heb onheil [=tegen] u voorbereid ,
[=als] het plan dat ik tegen u bedacht heb :

 
(..omdat..) (..ik – tegen u – gezegd heb..) :                         [<< legale toevoegeng voor context]
keer terug ! , alstublieft ! , ieder van hun slechte weg ,
en maak uw wegen en uw daden de goede ! ;
1 free
[=maar] [=u] zei : dat is hopeloos , [=want] wij zullen onze (eigen) gedachten volgen ,
[=als] ieder die doet (volgens) de koppigheid van zijn (eigen) boosaardige hart ;

 
13-14
… en het volk blijft op afstand :
therefore thus he-says ieue ask-you ! please ! in·the·nations who ? he-heard as·these
horrible-thing she-did very virgin-of ishral ?·he-shall-forsake from·rock-of field snow-of
Lebanon or they-shall-be-eliminated waters alien-ones cold-ones ones-flowing
Therefore thus saith the LORD; Ask ye now among the heathen, who hath heard such things:
the virgin of Israel hath done a very horrible thing. Will [a man] leave the snow of Lebanon
[which cometh] from the rock of the field? [or] shall the cold flowing waters that come
from another place be forsaken?

 • context : … and the people keep at distance :

line ,
“therefore , thus – says – IEUE :
ask you ! , please ! , in=among the [heathen-] nations :
who – (has) (ever) heared – (anything) as=like this ,   
as the very – horrible (thing)      +
(which) the daughter [=’adm-souls’] of – [=my people] [=’Originals’] – (has) done ? ;

 
(shall) – the snow of – the Lebanon – dissapear – from a rock – in his [‘Lebanon’s’] field ? ,
or – (will) strange [=‘warm’] – waters – (..replace..) – the (present) flowing – cold ones ? ;      +

Daarom, zo zegt de Heer : vraag toch onder de heidenvolken : wie heeft zoiets gehoord ?
Iets zeer afschuwelijks heeft zij gedaan , de maagd Israël .
Verdwijnt de sneeuw van Libanon ooit van een rots in het veld ?
Droogt het vreemde, koele, stromende water ooit uit ?

“daarom , zo zegt IEUE :
vraag ! alstublieft [=onder] de [heiden-] volken :
wie heeft (ooit) zoiets gehoord , als het erg afschuwelijke (ding)     +
dat de dochter [=’adm-zielen’] van [mijn mensen] [=’Originelen’] gedaan heeft ? ;

 
zal de sneeuw van de Libanon verdwijnen van een rots in zijn [=’Libanon’] veld ? ,
of zullen vreemde [=’warme’] wateren de (huidige) koude (..vervangen..) ? ;       +

 
15-16-17
… daarom zal Judah veroordeeld worden :
that they-forgot·me people-of·me to·the·futility they-are-fuming-incense
and·they-are-making-stumble·them in·ways-of·them trails-of eon to·to-go-of tracks-of
way not being-heaped-up to·to-place-of land-of·them to·desolation hissings-of eon every-of
one-passing on·her he-shall-be-desolated and·he-shall-shake in·head-of·him as·wind-of
east I-shall-scatter·them to·faces-of one-being-enemy nape and·not faces I-shall-show·them
in·day-of calamity-of·them
Because my people hath forgotten me, they have burned incense to vanity, and they have
caused them to stumble in their ways [from] the ancient paths, to walk in paths, [in] a way
not cast up; To make their land desolate, [and] a perpetual hissing; every one that passeth
thereby shall be astonished, and wag his head. I will scatter them as with an east wind
before the enemy; I will shew them the back, and not the face, in the day of their calamity.

 • context : … therefore Judah will be judged :

line , 
that=yet – my (own) people – (have) forgotten me :
to=in vain – they (are) fuming incense ,      +
and=for – their (own) ways – (are) making them to stumble ;
[+they] (are) – [+not] – walking (in) – the olden – path ,      +
[+and are] – not – casting up – the way ;                                                                  [=’towards eden’]

 
(..+therefore..) their land – (will be) made – desolate , [+as] a perpetual – hissing ,
[+and] every – one passing – her – (will be) astonished – and shake – the head ;

 
[+for] I (will) scatter them – as=like (by) the east-wind , in front of – the enemy ,
[+as] the day of – their calamity , (when) I (will) (..show them..) – the neck – and not – the face ;

Toch heeft mijn volk mij vergeten .
Zij brengen reukoffers aan nutteloze afgoden . Die hebben hen laten struikelen op hun wegen ,
op de aloude paden , door op paden te gaan van een ongebaande weg , zodat zij hun land
tot een verschrikking maken , tot een eeuwige aanfluiting .
Ieder die er voorbijtrekt , zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden .
Als een oostenwind zal ik hen verspreiden vóor de vijand uit .
De nek, niet het gezicht, zal ik hun laten zien op de dag van hun ondergang .

“[=maar] mijn (eigen) mensen zijn mij vergeten :
voor niets brengen zij reukoffers ,       +
[=want hun (eigen) wegen laten hen struikelen ;
[+zij] wandelen niet op het oude pad , [+] (en) werpen de weg niet op ;              [=’naar eden’]

 
(..+daarom..) zal hun land desolaat worden gemaakt , [+als] de constante aanfluiting ,
en ieder die haar passeert , zal verbaasd zijn en het hoofd schudden ;

 
[+want] ik zal hen verspreiden [=zoals] (door) de oostenwind , vóor de vijand uit ,
[+als] de dag van hun ondergang , (wanneer) ik hen de nek (..zal tonen..) en niet het gezicht ;

 
part II   —   deel II

 
18
… maar een groep wil Jeremia het zwijgen opleggen :
and·they-are-saying go-you ! and·we-shall-devise on Jeremiah devisings that not
she-shall-perish law from·priest and·counsel from·wise and·word from·prophet go-you !
and·we-shall-smite·him in·the·tongue and·must-not-be we-are-paying-attention to
any-of words-of·him
Then said they, Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish
from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet.
Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.

 • context : … but a group wants to silence Jeremiah :
  … little has changed… ;

line ,
and=then they [=’the elite’] say :
come , and (let) us devise – a plan – on=against – Jeremiah ,
that=because – the law – (should) not – perish – from the priests ,       +   [=’read : keep status-quo’]
[+nor] the counsel – from=by the wise ones ,      +                                                  
and=because of the words [in right direction] – from (that) prophet [=Jeremiah] :

 
come , and we (will) make – his [type-] language – harmless ,                     [=’or : shut up his tongue’]
and=for (it) must not be     +
(that) [=they] [=’the people’] (should) pay attention – to – any of – his words [in right direction] ;

Toen zeiden zij : kom, laten we plannen tegen Jeremia bedenken .
Want het onderwijs in de wet verdwijnt niet met de priester ,
evenmin het geven van raad met de wijze of het woord met de profeet . Kom, laten we hem
treffen met de tong en laten we geen acht slaan op welke van zijn woorden dan ook.

 • [=’er is maar weinig veranderd…:]

“[=dan] zeggen zij [=’de elite’] :
kom , en laten we een plan [=tegen] Jeremia bedenken ,
[=want] de wet moet niet verdwijnen van de priesters ,      +        [=’lees : bewaren van status-quo’]
[+noch] de raad door de wijze mannen ,       +
[=vanwege] de woorden [in goede richting] van (die) profeet [=’Jeremia’] :

 
kom , en wij zullen zijn taal ongevaarlijk maken ,                                            [=’of : zijn tong stoppen’]
[=want] het moet niet zijn      +
dat [=zij] [=’de mensen’] acht zouden slaan op welke van zijn woorden [in goede richting] dan ook ;  

 
19-20
… dan spreekt Jeremia :
attend-you ! ieue to·me and·hear-you ! to·voice-of contenders-of·me
?·he-shall-be-repaid forunder good evil that they-dug pit for·soul-of·me remember-you !
to-stand-of·me to·faces-of·you to·to-speak-of on·them good to·to-turn-back-of fury-of·you
from·them
Give heed to me, O LORD, and hearken to the voice of them that contend with me. Shall evil
be recompensed for good? for they have digged a pit for my soul. Remember that I stood
before thee to speak good for them, [and] to turn away thy wrath from them.

 • context : … then Jeremiah speaks :

line ,
“pay attention ! – to me , IEUE ,
and listen you ! – to the voices of – the ones (who) contend with me :
(shall) evil – (be) repaid – as exchange for – good ? ,              
that=because – they (are) digging – a pit – for my adm-soul ;                                   [=’to trap me’]

 
remember you ! – (that) I stood up – to=as (representing) your presence ,      +
to=for to speak [in right direction] – the good – to them ,                          [=’as all the warnings’]
to=in (order that) – your fury – (would be) turned – (awáy) from them ;

Sla acht op mij, Heer, luister naar de stem van wie mij aanklagen .
Zou dan kwaad met goed vergolden worden ?
Zij hebben immers een kuil gegraven voor mijn ziel ! Bedenk dat ik in uw dienst sta ,
om het goede voor hen te spreken, om uw grimmigheid van hen af te wenden .

“sla acht op mij , IEUE ,
en luister naar de stemmen van hen die met mij twisten :
zal kwaad worden vergolden in ruil voor het goede ? ,
[=want] zij graven een kuil voor mijn adm-ziel ;                                              [=’om mij te vangen’]

 
herinnert u zich ! (dat) ik opstond [=als] uw aangezicht (vertegenwoordigend) ,      +
[=om] het goede tegen hen te spreken [in goede richting] ,             [=’als alle waarschuwingen’]
[=opdat] uw woede van hen (..áfgewend..) zou worden ;

 
21-22
… vervolgend :
therefore give-you ! sons-of·them to·the·famine and·spill-you·them ! on hands-of sword
and·they-shall-become women-of·them bereaved-ones and·widows and·mortals-of·them
they-shall-become ones-being-killed-of death choice-young-men-of·them ones-being-smitten-of
sword in·the·battle she-shall-be-heard outcry from·houses-of·them that you-are-bringing
on·them raiding-party suddenly that they-dug pit to·to-seize-of·me and·snares they-buried
for·feet-of·me
Therefore deliver up their children to the famine, and pour out their [blood] by the force of
the sword; and let their wives be bereaved of their children, and [be] widows; and let their
men be put to death; [let] their young men [be] slain by the sword in battle. Let a cry be heard
from their houses, when thou shalt bring a troop suddenly upon them:
for they have digged a pit to take me, and hid snares for my feet.

 • context : continued :

line ,

 • [=’it is possible that – next to the general judgment which God spoke –
  Jeremiah “as adm-soul” had to declare the below , about that certain group ? ;
  line ]

“therefore – give you – their sons – (over) to famine ,
and (let) – (..their blood..) (id=dm) – (be) poured out – on=because of – the sword ;
(let) their women – be – bereaved of children – and (be) widows ,
(let) their men – be – (put to) – death ,      +
[+and] (let) their young men – (be) slain – (by) the sword – in the battle ;

 
(let) the outcry – (be) heared – (out) from their houses ,      +
that=when – you – suddenly – (will) bring – the troops [=’foreign army’]on=against them ;
that=because – they dug – a pit – to=for to (can) seize me ,
and=as – the snare – (which) they buried (a hidden) – for my feet ;

Geef daarom hun kinderen over aan de honger , doe hen neerstorten door de macht
van het zwaard . Laten hun vrouwen van kinderen beroofd en weduwen worden .
Laten hun mannen gesneuvelden worden . Laten hun jongemannen in de strijd
met het zwaard verslagen worden . Laat uit hun huizen geschreeuw gehoord worden ,
wanneer u plotseling een roversbende over hen brengt , omdat zij een kuil hebben gegraven
om mij gevangen te nemen , en strikken hebben verborgen voor mijn voeten .

 • [=’het is mogelijk dat – naast het door God uitgesproken algemene oordeel –
  Jeremia “als adm-ziel” het benedenstaande moest verklaren over die bepaalde groep ? ;
  zin :]

“daarom : geef hun zonen (over) aan hongersnood ,
en laat (..hun bloed..) (id=dm) uitgegoten worden vanwege het zwaard ;
laat hun vrouwen van hun kinderen beroofd worden , en weduwen worden ,
laat hun mannen ter dood gebracht worden ,     +
[+en] laat hun jonge mannen in de strijd verslagen worden (door) het zwaard ;

 
laat het geschreeuw (vanuit) hun huizen gehoord worden ,     +
[=wanneer] u plotseling de troepen [=’vijandig leger’] tegen hen zult brengen ;
[=omdat] zij een kuil hebben gegraven om mij te vangen ,
[=als] de strik die zij hebben gezet voor mijn voeten ; 

 
23
slot :
and·you ieue you-know all-of counsel-of·them on·me for·the·death must-not-be
you-are-making-shelter over depravity-of·them and·sin-of·them from·to·faces-of·you
must-not-be you-are-wiping-out and·they-become ones-being-stumbled to·faces-of·you
in·era-of anger-of·you deal-you ! in·them
Yet, LORD, thou knowest all their counsel against me to slay [me]: forgive not their iniquity,
neither blot out their sin from thy sight, but let them be overthrown before thee;
deal [thus] with them in the time of thine anger.

 • context : closing :
  … last line here can read “do [+not] (..save..) (osh=iash) them” ;

line ,

 • [=’in chapter 20 Jeremiah is indeed thrown into prison ;
  in next chapter ‘the war in Judea’ will be announced ;
  line :]

and=but you , IEUE , know – their – whole – plan – on=against me – for (to put) (me) to death ;
(it) must not be – (that) you (would) forgive – their depravity ,       +

 
and – (it) must not be – (that) – you blot out – their sin [=’corrupt eden-life’] – in front of you ;
and=but (let) – them – (be) overthrówn – in front of you , in the time of – your anger ;
deal you (as thus) – in=with them ! .

Maar u, Heer, u kent heel hun plan tegen mij om mij te doden .
Doe geen verzoening over hun ongerechtigheid , delg hun zonde van voor uw aangezicht niet uit.
Doe hen struikelen voor uw aangezicht. Doe zo met hun in de tijd van hun toorn .

 • [=’in hoofdstuk 20 wordt Jeremia inderdaad in de gevangenis gegooid ;
  in volgend hoofdstuk 19 wordt ‘de oorlog in Judea’ aangekondigd ;
  zin :]

“maar u , IEUE , u kent heel hun plan tegen mij , om (mij) te doden ;
het moet niet zijn dat u hun ongerechtigheid zou vergeven ,        +

 
en het moet niet zijn     +
dat u hun zonde [=’corrupt eden-leven’] uit zou vlakken van voor uw aangezicht ;
maar laat hen overwónnen zijn voor uw aangezicht , in de tijd van uw woede ;
handelt u (op deze manier) met hen ! .

 


18.10.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
30.05may.2020   —   submitted as second version , and definitive   —   after cleaning up