Jer.2: eerste thema :
‘alle generaties – van 500 BC
tot die van ons nu :
begrijp wat de , nu corrupte ,
dimensionele Eden poort is’
+ waaróm de mantra
‘ik ben al gered’ niet zal helpen
(moeilijk maar waardevol)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
first theme , titled :
‘all generations – from 500 BC until us now ,
understand what is the dimensional eden gate ,
which is now corrupted’ ;
after telling how the Exodus-fathers failed
(to understand) ,
and also the 500 BC fathers are about to fail ,
then the main-theme is described :
the gate (as a construct) is crucial for the
appearance of the eden-dawn , as dimension ,
but is now annexed by the hostile realm ,
so that eden’s light (as dimension , as light)
constantly FEEDS their realm —
so important is this theme , that this gate
represents the ‘sealing-up’ (of prophecy) ,
and the chapter ends soberly ….
(bit difficult yet valuable chapter)

note : very readable , 2st submitted version
and definitive , after MUCH cleaning up :
Jer. 2 : one of the most complex prophet chapters
part III required an introduction –
because of the for us (souls) difficult theme ;

 

Hoofdstuk context :
… eerste thema —
na het vertellen hoe de Exodus-vaderen gefaald hebben (om te begrijpen) ,
wordt gezegd hoe de 500 BC vaderen op het púnt staan om te falen ;
dan wordt het hoofdthema beschreven :
de poort (als construct) is cruciaal voor het verschijnen van de eden-morgen (als dimensie) ,
maar is nu in geannexeerd door de vijandige dimensie ,
zodat het licht van eden (als dimensie , als wateren) constant hun dimensie VOEDT —
zo belangrijk is dit thema , dat deze poort “het verzegelen” (van profetie) vertegenwoordigt ,
en het hoofdstuk eindigt sober …

 
opmerking :
goed leesbaar ; mooi hoofdstuk ; als tweede , definitieve versie , na VEEL opruimen ;
Jer. 2 : éen van de moeilijkste hoofdstukken in alle profeten ;
deel III vereiste een introductie — vanwege het voor ons (zielen) moeilijke thema ;
 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 2

1-2-3
vervolg : … introductie tot deze hoofdstukken :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of to-go and·you-call in·ears-of
Jerusalem to·to-say-of thus he-says ieue I-remember to·you kindness-of youths-of·you
love-of bridehoods-of·you to-go-of·you after·me in·the·wilderness in·land not one-being-sown
holiness ishral to·ieue beginning-of income-of·him all-of ones-devouring-of·him
they-shall-be-guilty evil she-shall-come to·them averment-of ieue
Moreover the word of the LORD came to me, saying, Go and cry in the ears of Jerusalem,
saying, Thus saith the LORD; I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine
espousals, when thou wentest after me in the wilderness, in a land [that was] not sown.
Israel [was] holiness unto the LORD, [and] the firstfruits of his increase:
all that devour him shall offend; evil shall come upon them, saith the LORD.
‘espousals’, H3623 kelul-ah ‘espousal, bridehood’ 1x ; kallah ‘daughter in law, hence bride’ 24x ;
‘firstfruits’, H7225 reshith ‘in the beginning, beginning, first-fruit, first’ 51x ;
‘increase’ , H8393 thebu-ah ‘produce, fruit’ ; -tub ‘good’ ? ;

 • context : continued : … introduction to these chapters :
  … chapter is like a storm ;

line ,
and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me , saying :
go (you) ! , and cry out – in=into – the ears of – [=the people] ,           [=’from 500 BC till now’]
saying : thus – says – IEUE :
I (will) remember – to you – the kindness of – your youth ,               [=’remember = to go act’]
[+as] the love of – your (…bridal days?…) :                                 [=’us having our Originals back’]
[+IF] you (will) [=follow] me – in=to the wilderness ,                                        [=’to other reality’]
in=to a land – (which will be) sown ;                                                                 [=’as restored eden’]

 

 • [=’after the promise of restoration , above ,
  now follows the consequence for those who do nót –
  the entire chapter is about this theme :]

[the people as eden-] Ishral – (is) sacred – to IEUE ,
[+and] (will be) his [=IEUE’s] most important – produce :             [=’to make them exist again’]
all – the ones [=’adm-souls as believers !’] (who) devóur [=them] – (shall) be guilty ,      +
(and) evil – (will) come – to=upon them , (is) the declaration of – IEUE ;

(De ontrouw van Israël)
Het woord van de Heer kwam tot mij : ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken :
zo zegt de Heer : ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd ,
aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aan ging in de woestijn ,
in een land waarin niet wordt gezaaid .
Israël was heilig voor de Heer , de eersteling van zijn opbrengst .
Allen die deze opaten, werden schuldig, onheil kwam over hen, spreekt de Heer .

“[=dan] komt het woord [in goede richting] van IEUE tot mij , zeggend :
ga , en schreeuw in de oren van [=de mensen] ,                                      [=’vanaf 500 BC tot nu’]
zeggend : zo zegt (hij,) IEUE :
ik (zal) de genegenheid van uw jeugd aan u herinneren ,                   [=’herinneren : gaan handelen’]
[+als] de liefde van uw (…bruidsdagen?…) :                               [=’wij, onze Originelen terughebbend’]
[+INDIEN] u mij zult [=volgen] naar de wildernis ,                               [=’naar andere werkelijkheid’]
[=naar] een land dat gezaaid zal worden ;                                                  [=’als gerestaureerd eden’]

 

 • [=’na de belofte van restauratie , boven ,
  volgt nu de consequentie voor wie dat niét doen –
  het hele hoofdstuk is dit thema :]

[de mensen als eden-] Ishral is heilig voor IEUE ,
[+en] zullen het belangrijkste zijn dat hij voortbrengt :               [=’dat zij weer bestaan’]
al degenen [=’adm-zielen als gelovigen !’] die [=hen] verslinden zullen schuldig zijn , +
[en] onheil zal op hen komen , is de verklaring van IEUE ; 1x cursive above

 
part II — deel II

 
4-5-6-7
… gezegd tegen de 500 BC vaderen (Jeremia’s tijd) — óver de Exodus vaderen :
hear-you ! word-of ieue house-of Jacob and·all-of families-of house-of ishral
thus he-says ieue what ? they-found fathers-of·you in·me iniquity that they-are-far
from·on·me and·they-are-going after the·vanity and·they-are-being-vain and·not
they-say where ? ieue the·one-bringing-up us from·land-of Egypt the·one-causing-to-go
us in·the·wilderness in·land-of gorge and·pit in·land-of arid and·shadow-of-death in·land
not he-passes in·her man and·not he-dwells human there and·I-am-bringing you to land-of
the·crop to·to-eat-of fruit-of·her and·goodness-of·her and·you-are-entering
and·you-are-defiling land-of·me and·allotment-of·me you-placed to·abhorrence
Hear ye the word of the LORD, O house of Jacob, and all the families of the house of Israel:
Thus saith the LORD, What iniquity have your fathers found in me, that they are gone far
from me, and have walked after vanity, and are become vain? Neither said they,
Where [is] the LORD that brought us up out of the land of Egypt, that led us through
the wilderness, through a land of deserts and of pits, through a land of drought, and of the
shadow of death, through a land that no man passed through, and where no man dwelt?
And I brought you into a plentiful country, to eat the fruit thereof and the goodness thereof;
but when ye entered, ye defiled my land, and made mine heritage an abomination.

 • context : … said to the 500 BC fathers (Jeremiah’s time) –– abóut the Exodus fathers :
  … long section – but on purpose ,
  or the chapter will get too confusing to read ;

line ,
“hear you ! – the word [in right direction] of – IEUE ,     +
(you) house – [=Judah] – and all – the families of – the house – Ishral :

 • [=’in that time many of the northern kingdom (Ishral) had gone in exile already :]

 

 • [=’below : note how God views all generations as being linked , in this chapter ;
  the extensive description of the travelling through the desert
  hints at “adm-souls who need to find eden again” in part I :]

thus – says – IEUE :
what – injustice [=‘crossing a borderline’?] – (have) your fathers – found – in me ,
that – they (stayed) far – from me , and [=followed] – vanity – and became vain (themselves) ? ;
and=for they did – not – say : where – (is) IEUE ,      +
(who) brought – us – up – from the land of – [literal-] Egypt ,
(who) caused – us – to wander – in=through the wilderness ,      +
in=as a land of – [dark-] plains – and pits ,
in=as a land of – drought – and shadow of death ;
in=as a land – no – man [or: ‘no-one’] – passes – in=through ,
and – no – human (-adm) – dwells – there ? ;

 
I brought – [=them] – to – a land of – orchards , +
to=for to eat – her fruit – and the goodness of her ;
and [=they] entered (it) – and=but (were) defiling – my land ,
and=for – [=they] made – my heritage – to an abhorrence [=’corrupted eden-good’] ;

Zo zegt de Heer : wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden ,
dat zij zich ver van mij hebben gevonden, dat zij achter nietige dingen zijn aan gegaan ,
en zelf nietig zijn geworden – dat zij niet zeiden : waar is de Heer ,
die ons uit het land Egypte geleid heeft , die ons in de woestijn deed gaan ,
in een land van wildernis en kuilen , in een land van dorheid en schaduw van de dood ,
in een land waar niemand doorheen trok en waar geen mens woonde ?
Ik bracht u in een vruchtbaar land , om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten.
Maar toen u daarin kwam ,
verontreinigde u mijn land en hebt u mijn eigendom tot een gruwel gemaakt .

“hoor het woord [in goede richting] van IEUE , +
(u) huis [=Judah] en alle families van het huis Ishral :

 • [=’in die tijd waren velen uit het noordelijk rijk (Ishral) al in ballingschap gegaan :]

 

 • [=’beneden : merk op hoe God alle generaties als verbonden ziet , in dit hoofdstuk ;
  de uitvoerige beschrijving van het trekken door de woestijn
  linkt terug naar “adm-zielen die eden weer moeten vinden” in deel I :]

zo zegt IEUE |:
wat voor onrecht [=’grens oversteken?’] hebben uw vaderen in mij gevonden ,
dat zij ver van mij bleven , en waardeloze dingen [=volgden] en (zelf) waardeloos werden ? ;
[=want] zij zeiden niet : waar is IEUE ,      +
die ons uit het land Egypte heeft geleid ,
die ons [=door] de wildernis liet gaan ,      +
[=als] een land van [donkere-] plateaus en kuilen ,
[=als] een land van droogte en schaduw van de dood ;
[=als] een land waar geen man doorheen trekt ,
en waar geen mens (-adm) verblijft ? ;

 
ik bracht hen naar een land van boomgaarden ,      +
[=om] haar fruit en het goede van haar te eten ,
en [=zij] gingen het binnen – maar verontreinigden mijn land ,
[=want] [=zij] maakten mijn eigendom tot een gruwel [=’corrupt eden-goed’] ;

 
8-9
… nu gezegd tegen de 500 BC vaderen zélf :
the·priests not they-say where ? ieue and·ones-handling-of the·law not
they-know·me and·the·ones-shepherding they-transgress in·me and·the·prophets
they-prophesy in·the·Baal and·after not they-are-benefitting they-go therefore further
I-shall-contend with·you averment-of ieue and·with sons-of sons-of·you I-shall-contend
The priests said not, Where [is] the LORD? and they that handle the law knew me not:
the pastors also transgressed against me, and the prophets prophesied by Baal,
and walked after [things that] do not profit. Wherefore I will yet plead with you,
saith the LORD, and with your children’s children will I plead.

 • context : … now said to the 500 BC fathers themsélves :
  … the repeat of ‘where is IEUE’
  indicates that now another group is addressed ;

line ,
“[+and (also) now] , the priests – (do) not – say : where (is) – IEUE ? ,        [=’compare line 6’]
and=as the ones (who) handle – the law – (and yet) (do) not- know me ;
and (like) the pastors – (who) transgress [=’by splitting off’] – towards me ,
and=as the prophets – (who) prophesy – in=by Baal [=’matrix-awareness’] , +
[=following] – [things which] (are) not – profiting ;

 
therefore – again – I (am) contending – with you , (is) the delaration of – IEUE ,
and – I (will) contend – with – the sons of – your sons ;            [=’ultimately : you and we’]

De priesters zeiden niet : waar is de Heer ? en zij die de wet hanteerden, kenden mij niet ;
de herders kwamen in opstand tegen mij , en de profeten profeteerden namens de Baäl .
Zij gingen achter dingen aan die niet van nut zijn .
Daarom zal ik u nog ter verantwoording roepen , spreekt de Heer ,
Ja uw kleinkinderen zal ik ter verantwoording roepen .

 • [=’de herhaling van “waar is IEUE” betekent dat hier een ándere groep bedoeld is :]

“[+en (ook) nu] zeggen de priesters niet : waar is IEUE ? ,            [=’vergelijk zin 6’]
[=als] degenen die de wet hanteren , (maar) mij niet kennen ;
en (zoals) de pastors die tegenover mij in overtreding [=’door afsplitsing’] zijn ,
[=als] de profeten die profeteren namens Baäl [=’matrix-bewustzijn’] , +
en (dingen) [=volgen] die niet van nut zijn ;

 
daarom roep ik u nogmaals ter verantwoording , is de verklaring van IEUE ,
en ik zal de zonen van uw zonen ter verantwoording roepen ;        [=’uiteindelijk : u en wij’]

 
part III — part III theme : “the dimensional-centre (or ‘dimensional gate’)”

 

disclaimer : searching the theme in this section :
… an unusual difficult chapter this Jeremiah 2 –
the theme appears to be “the dimensional centre” :
… Heaven is in the real-east direction ,
while their goat-realm (compare Daniel) is ‘the West’,
but the region inbetwéen both realms
requires “a dimensional gate” (or ‘key’ or ‘device’)
and the realm which ówns that gate will rule the region ;
… the best example we could find was the Hoover dam , see pic ,
the dam as the gate , deciding which waters (‘dimension’) are on what place ;

hoover dam
(clook com)
the dimensional gate in other prophets :
… in a previous Isaiah chapter , the eden-land was very afraid ,
because the dimensional-gate for her had fallen down from her ,
but God promises that it will not happen again ,
for , like a smith , he creates a néw device ,
which can not again be conquered –
context shows that the theme is “the dimensional centre” ;

rpt
what can it be ?
… so this gate is ‘a device , a construct’
(just like the cherub-wheel is which contains the eden-land) ;
we gather that the centre is “a square”, as ‘dimensional form’,
since the square-form typically belongs to eden ;
… to right , hieroglyph UP with glyph -P showing as a square ,
reading “to open (the eden-root / for (to be) the matrix-word)”,
UP-UAT+ as “the jackal at the high place (=above eden) +
for the watercourse (=Nile , as the river of the dragon in Ezekiel) +
by to open the eden-root (=as dimensional-centre)” ;
while the hieroglyph for ‘eden’ is ÂPEP (Apophis) ,
as the hostile serpent because of the -P , the eden-root (gate) ;

… also in spells , but many times in the Book of Gates (!) appears
glyph ÂP+walk , see to right (and remember Isaiah chapter) ,
as “to come + the (eden-) root + for (to be) matrix-willpower” ;
… what they did ‘to neutralize’ the gate is unclear ,
but likely they turned it into a “circling the square” construct ,
since the Gizah pyramid shows the same concept (to right) ;

 
 

rpt
 

wiki

the dimensional-centre in THIS chapter :
1) in next line 10 Khittim will be mentioned , as “island of the horizon” glyph ÁKHT ,
2) in next 11 ‘something’ is changed , causing “the heavens to dry up”,
so the theme is about “a dimensional change” ;
3) after that , the “crown of the head” will be mentioned (which is also a glyph UP) ;
another prophets chapter is about the ‘crown of Ephraim’ in the valley ,
and that crown will be eden’s again ;
4) after that it is said “from olden time I have broken your yoke”,
what can that possibly be but something befóre eden ,
when théir dimensional centre ceased ? ;
5) at the end of this chapter will show how this theme is directly linked
to the sealing of scripture – as long the gate-theme is sealed ;
6) other indications will show as we go ;

 
resuming part III :

 
10-11-12
context : … introductie van het dimensionele-centrum :
that cross-you coasts-of Kittim and·see-you ! and·Kedar send-you !
and·consider-you ! intensely and·see-you ! behold ! she-became as·this
?·he-exchanges nation Elohim and·they not Elohim and·people-of·me he-exchanged
glory-of·him in·not he-is-benefitting be-desolated-you ! heavens over this
and·be-horrified-you ! and-be-drained-you ! utterly averment-of ieue
For pass over the isles of Chittim, and see; and send unto Kedar, and consider diligently,
and see if there be such a thing. Hath a nation changed [their] gods, which [are] yet no gods?
but my people have changed their glory for [that which] doth not profit. Be astonished,
O ye heavens, at this, and be horribly afraid, be ye very desolate, saith the LORD.

 • context : … introduction of the dimensional-gate :
  … we cleaned up a lot ;

 

 • Khittim as Á-KHET :
  … to right a tombmural ; both lions sitting back to back
  represent the dualistic-realm (in the north and south) ,
  the ÁKHET is “the red sun upon the mountain”,
  giving the type light called ÃNKH-life (‘to vampire upon’) ;
  … in other similar depictions it writes next to the one lion
  “the divine light + to make + for she”,
  at the other “the word of light + as the star + for m-realm” ;
  keeping in mind that the southern dual-realm is feminine
  and the northern (corrupted) masculine (the ‘Baal’ theme) ;

flickr com
 • Khittim as island :
  … like ÁKHET shows the island-glyph ,
  the glyph commonly titled as “the island of the horizon” ;

line ,

 • [=’next : the theme is not “a nation changing their gods”
  (though in line 32 the complaint is “my people have forgótten me”) ;
  very smart corruption here , Esau :]

that=when – you cross over – [to] the island of – Khittim – and look ,        [=’island of the horizon’]
and=as – sending yourself – [to] Kedar – and consider – diligently ,              [=’be attentive to text’]
and=then you (will) see – this – (has) happened :
————————-                                [below : likely restoration]
the nations [=’of spirits’] – changed – the (…gate?…) ,      +
and=as (…the one becoming?…the gate?…of iniquity? (-on)…) ;
and=for the people [=’spirits’] – changed – the glory by him         +          [=’glory : eden-dimension’]
in=into (that which) – (does) not – profit ;                      [=’read : the Baal-consciousness , line 8’]

 
over=because of this , the [eden-] heaven – (was) desolated ,
(…he stormed?…) – and – utterly – (…dried up…) [=’dimension !’] , (is) the declaration of – IEUE ;

Voorzeker , steek over naar de eilanden van de Kittiërs , en zie ,
Stuur boden naar Kedar en let aandachtig op, kijk of er iets dergelijks gebeurd is
Heeft een volk ooit goden ingeruild ? – en het zijn niet eens goden ! –
Toch heeft mijn volk zijn Eer ingeruild voor wat niet van nut is .
Ontzet u hierover , hemel , huiver , wees zeer ontsteld , spreekt de Heer .

 • [=’zie Engels waarom deze zinnen :]

“[=wanneer] u oversteekt [naar] het eiland Khittim en kijkt ,          [=’eiland van de horizon’]
[=als] uzelf sturend [naar] Kedar en aandachtig oplet ,
[=dan] zult u zien wat er gebeurd is :
———————–                                [beneden : waarschijnlijke restauratie]
de naties [=’van geesten’] hebben (…de poort?…) veranderd ,      +
[=als] (…degene die…de poort?…van ongerechtigheid? (-on)… geworden is?…) ;
[=want] de mensen [=’als geesten’] hebben de glorie [=’eden-dimensie’] door hem      +
veranderd in (dat wat) niet van nut is ;          [=’lees : Baäl-bewustzijn , zin 8’]

 
[=vanwege] dit was de [eden-] hemel desolaat ,
(…hij stormde?…) en droogte totaal op [=’dimensie !’] , is de verklaring van IEUE ;

 
13-14-15-16
… want de eden-wateren (als dimensie) stromen nu naar het matrix-noorden :
that two evils he-does people-of·me me they-forsake fountain-of waters living-ones
to·to-hew-of for·them wells wells ones-being-broken which not they-are-containing
the·waters ?·servant ishral or one-born-of house he for-what-reason he-becomes to·plunder
over·him they-are-roaring sheltered-lions they-give voice-of·them and·they-are-setting
land-of·him to·desolation cities-of·him they-are-ravaged from·without one-dwelling
even sons-of Noph and·Tahpanhes they-are-grazing·you scalp
For my people have committed two evils; they have forsaken me the fountain of living waters, [and]
hewed them out cisterns, broken cisterns, that can hold no water. [Is] Israel a servant? [is] he a
homeborn [slave]? why is he spoiled? The young lions roared upon him, [and] yelled, and they made
his land waste: his cities are burned without inhabitant.

Also the children of Noph and Tahapanes have broken the crown of thy head.

 • context : … because the eden-waters now flow to the matrix-north :
  … see also Rg-veda chapters (index) ;

line ,

 • [=’previous line was about “a dried up (dimension)”,                [13+14 : 95% restored]
  so it can’t be “people” as theme here ;
  note the solid cóngruence of the lines , now :]

that=because – [=Khittim] (shthim=kthiim) – (has) made – [=the [eden-] waters] (om=mim)      +
to abandon – me , the fountain of – living [=’eden-life’] – waters ,
to=by (having) hewn – a well [=’dimensional-gate’] – for themselves ,
[=by] the broken-off – (…[eden-] gate?…) – which – contained – the [eden-] waters :      +

 
[=the [eden-] gate] (ishrl-shr) – (makes) [=the [eden-] waters] – (…to cross-over…) (obd=obr)      +
[+as] he=they [=’waters’] – (who are) born of – the [eden-] house ,
for [=that] reason – he=they became – booty [=’to matrix’] ;              [=’through the Nile , glyph UA’]

 

 • [=’below : the relation of ‘waters’ with ‘roaring’ and ‘voice’
  is because the waters , as dimension , …“contain (eden-) vowels of light”
  (a very rough comparison is perhaps ‘instead of atoms , it are these vowels’) ,
  compare what is written next to the lions (!) at the ÁKHT picture ;
  but their speech is corrupt , so the vowels can destroy the land :]

[=because of] it , the young lions [=’spirits as corrupt-adm-souls’] – (can) (now) roar ,
[+and] give – their voice – and=to (also) make – the [eden-] lánd – to a desolation ,
burning down – [=her] cities [=’multiple?’] – without – inhabitants ;
yea , the sons of – Noph – and=as Tahpanhes – feed upon – the top of the head [=glyph UP’] ;

Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan :
mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden .
Is Israël dan een slaaf ? Of is hij een in huis geboren slaaf ?
Waarom is hij dan een prooi geworden ?
Jonge leeuwen brullen tegen hem , zij hebben hun stem laten klinken .
Zij hebben van zijn land een woestenij gemaakt .
Zijn steden zijn vernietigd , zodat niemand er meer woont .
Ook de mensen van Nof en Tachpanhes graasden u de schedel af .

 • [=’vorige zin was over “een opgedroogde (dimensie)”,
  dus het thema is niet ‘mensen’ hier ;                 [13+14 : 95% gerestaureerd]
  let op de solide cohésie van de zinnen , nu :]

“[=want] [=Khittim] (shthm=khthm) maakte dat [=de [eden-] wateren] (om=mim)      +
mij verlieten , die de bron van levend [=’eden-leven’] water ben ,
door een cistern [=’dimensioneel-centrum’] voor henzelf uit te houwen ,            [=’ÁKHET’]
[=door middel van] de afgebroken (…[eden-] poort?…) die de [eden-] wateren bevatte :      +

 
[=de [eden-] poort] (ishrl=shr) maakt dat [=de [eden-] wateren (…oversteken…) (obd=obr)      +
[+als] [=zij] [=’wateren’] die geboren zijn uit het [eden-] huis ,
om [=die] reden werden [=zij] tot buit [=’van matrix’] ;              [=’via de Nijl , glyph UA’]

 

 • [=’beneden : de relatie van ‘wateren’ met ‘brullen’ en ‘stem’
  is omdat de wateren , als dimensie , …”(eden-) consonanten van licht bevatten”
  (een grove vergelijking is wellicht ‘in plaats van atomen zijn het die consonanten’) ,
  vergelijk het opschrift naast de leeuwen (!) bij de ÁKHT afbeelding ;
  maar hun spraak is corrupt , dus kunnen de consonanten het land vernietigen :]

[=vanwege] dat , kunnen de jonge leeuwen [=’geesten als corrupte adm-zielen’] nu brullen ,
[+en] laten hun stem klinken om (ook) het [eden-] lánd desolaat te maken ,
en verbranden haar steden [=’meervoud?’] die zonder inwoners zijn ;
ja , de zonen van Noph [=als] Tahpanhes voeden zich op de top van het hoofd [=’glyph UP’] ;

 
17-18-19
… nu gezegd tegen het centrum zélf :
?·not this you-are-doing to·yourself to-forsake-of·you ieue Elohim-of·you in·era-of
causing-to-go-of·you in·the·way and·now what ? to·you to·way-of Egypt to·to-drink-of waters-of Shihor and·what ? to·you to·way-of Assyria to·to-drink-of waters-of stream she-shall-discipline·you evil-of·you and·backslidings-of·you they-shall-correct·you and·know-you ! and·see-you ! that evil and·bitter to-forsake-of·you ieue Elohim-of·you and·not awe-of·me to·you averment-of my-Lord ieue-of hosts
Hast thou not procured this unto thyself, in that thou hast forsaken the LORD thy God, when he led thee by the way? And now what hast thou to do in the way of Egypt, to drink the waters of Sihor? or what hast thou to do in the way of Assyria, to drink the waters of the river? Thine own wickedness shall correct thee, and thy backslidings shall reprove thee: know therefore and see that [it is] an evil [thing] and bitter, that thou hast forsaken the LORD thy God, and that my fear [is] not in thee, saith the Lord GOD of hosts.
‘sihor’ , H7883 shichor 4x ; shachar ‘matrix-dawn’ ; (-shchth ‘matrix-pit’)

 • context : … now said to the centre itself :
  … Plato describes how he saw
  (but using a strawman to hide that it was himself who saw it)
  the enormous river out of Tartarus (=eden) ascending into the north ;
 • Egypt + Assyria :
  … in last part of this chapter both will show up again ,
  there as “Assyria who corrupted scripture”, compare the vector-theme here ;

line ,
“(have) you – not – (been) doing – this – to yourself ,
[=by] to leave – IEUE – your deity – in the time – you went – [=from] the way [=’eden-vector’] ? ;
now – (…the waters…) – to=for you – (are) to=for the manner of – Egypt [=’matrix’] ,
to=by [+you] drinking – the waters of=fór – (to be) (…the [matrix-] dawn…) ;      +

 

 • [=’above : so the gate , now north , FEEDS the matrix with eden-waters ;
  next : Assyria , right above eden (but below Egypt) is ‘a hub’ for them –
  in Assyria turns the eden-vector (dimensional-angle) into theirs ,
  kind of like how a mirror can be tilted ;
  so the gate is in Assyria , but north of Damascus :]

and=by (…the waters…) to=for you , to=at the way [=’vector’] of – Assyria ,
to=through [+you] drinking – the waters of – the (Nile-) river ;        [=’which the dragon made , Ez.’]

 
you (are being) chastened (now) – [=for] your (own) evil ,
and=as (being) reproved – [+for] your (own) turning away ;      [=’and see mentioned Isaiah chapter’]
and=so (that) you know (now) – and you see      +
that – (it caused) evil – and=as the bitterness [=’matrix’]      +
[+by] your abandoning – IEUE – your deity ,
and=for – to=because of you – my awe – (is) (=shows) not ,            [=’as glory in line 11 and see next’]
(is) the declaration of – myLord – IEUE of – hosts [=’eden-dimension’] ;

Doe dit uzelf niet aan doordat u de Heer, uw God,      +
verlaat op het moment dat hij u op de weg leidt ?
Welnu, wat hebt u met de weg naar Egypte om het water van Sichor te drinken ?
En wat hebt u met de lange weg naar Assyrie om het water van de rivier de Eufraat te drinken ?
Uw eigen kwaad straft u en uw eigen afdwalingen bestraffen u .
Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is de Heer, uw God, te verlaten ,
En dat er geen vreze voor mij bij u is, spreekt de Heer, de HEER van de legermachten .

“heeft u niet uzelf dit aangedaan ,
[=door] IEUE uw godheid te verlaten , in de tijd toen u [=van] de weg [=’eden-vector’] af ging ? ;
nu zijn (…de wateren…) voor u [=voor] de manier van Egypte [=’matrix’] ,
[=doordat] [+u] de wateren drinkt vóor (…de [matrix-] morgen…) ;      +        [=’zodat matrix bestaat’]

 

 • [=’boven : dus de poort , nu in het noorden , VOEDT de matrix met eden-wateren ;
  beneden : Assyrie , vlak boven eden (maar beneden Egypte) is een knooppunt voor hen –
  in Assyrie verandert de eden-vector (dimensionele-hoek) in die van hen ,
  op de manier zoals een spiegel kan kantelen ;
  dus de poort is in Assyrie – maar ten noorden van Damascus :]

[=door] (…de wateren…) voor u , op de weg [=’vector’] van Assyrie ,
[=doordat] [+u] de wateren van de (Nijl-) rivier drinkt ;          [=’rivier die de draak maakte , Ez.’]

 
u wordt (nu) bestraft vanwege uw (eigen) kwaad ,
[=als] gestraft vanwege uw (eigen) afdwalen ;             [=’en zie genoemde Jesaja hoofdstuk’]
[=opdat] u (nu) weet en inziet      +
dat het Kwaad veroorzaakte , als de bitterheid [=’matrix’] ,      +
[+vanwege] het uw verlaten van IEUE uw godheid ,
[=want] [=vanwege] u is mijn majesteit er niet (=toont zich niet) ,            [=’zie ‘glorie’ in zin 11’]
is de verklaring van de Heer IEUE van de legermachten [=’eden-dimensie’] ;     [=’dimensie = glorie’]

 
20-21-22
… vervolg :                                                                                  (Jesaja 44 heeft hetzelfde thema)
that from·eon I-broke yoke-of·you I-pulled-away bonds-of·you and·you-are-saying
not K I-shall-serve Q I-shall-pass that on every-of hill lofty and·under every-of tree
flourishing you berthing prostitute and·I I-planted·you yellow-muscat all-of·him
seed-of reliability and·how ? you-turned to·me ones-degenerate-of the·vine foreign
that if you-are-rinsing in·the·soda and·you-are-increasing to·you soap one-being-inscribed
depravity-of·you to·faces-of·me averment-of my-Lord ieue
For of old time I have broken thy yoke, [and] burst thy bands; and thou saidst, I will not transgress;
when upon every high hill and under every green tree thou wanderest, playing the harlot. Yet I had
planted thee a noble vine, wholly a right seed: how then art thou turned into the degenerate plant

of a strange vine unto me? For though thou wash thee with nitre, and take thee much soap,
[yet] thine iniquity is marked before me, saith the Lord GOD.
‘playing’ , H6808 tsaah , totally unclear (5x) ,
‘planted’ , H5193 nata ‘to plant’ ; (to give cluster?) ;

 • ‘noble vine’ , H8321 soreq ‘noble vine’; as ‘almond tree’, H8247 shaqed ‘almond [tree]’ ? ;
  in Isaiah 5 ‘choicest vine was planted’, as the eden-tree of life ;
 • ‘how’ , H349 ek ‘how’ ; unusual ;
 • ‘turned’ , H5494 sur 1x ; -sur ‘remove, turn away’ , many ;
 • ‘marked’ , H3799 katham ‘stain, marked’ 1x , said no other in cluster; but -kethem ‘gold’ ,
  we say as chatam 2413 ‘seal, hold in, restrain’ ; 2856 chatham ‘to seal up’ 27x ;
 • context : … continued :                                                                                   (Isaiah 44 has the same theme)
  … in Isaiah 44 ,
  the eden-land is closely linked to the dimensional centre ,
  and when he (the centre) ‘fell down and left’, she followed him ;
  then God will make , ‘like a smith’, the type centre which will not agáin fall down ;

line ,
that=because – in ancient times – I (have) broken – your yoke ,       [=when paradise was created’]
[+when] I pulled away – your bands ,                                     [=’the dimensional-centre of dual-realm’]
and=but you said : I (will) – not – serve (eden’s paradise) ,
[+and] I (will) [dimensionally-] cross over ,                          [=’see options Q and K , above’]

 
(and ever) that=since , [+you] (are) prostituting – [=with] – (…the oppressor…) (th=tsr) ,     [=’Tyre’]
on=upon – the lofty (and proud) – [matrix-] hill ,
and=as – under – the flourishing – [matrix-] tree ;                                             [=’see Rg-veda in index’]
———————-

 • [=’below : also the matrix has their tree of life : Rg-Veda describes how their tree
  drinks the “(now) purified” eden-waters [as ‘soma’] , and then the tree breaths out
  a type ‘atmospheric particles’ which also circle around their land as defense ,
  hence the mentioning of “the foreign vine” here — see Isaiah 5 for the eden-tree of life ,
  while in that chapter also “7 maidens” are “being washed”, the maidens as eden-constructs
  (and in Egyptian spells and Rg-Veda termed ‘seven cows’) , and because here is the same
  theme of ‘washing’ it indicates that the subject is also “a construct”;
  line :]

and=yet I planted – the choice vine [=’eden-tree of life’] – (..for you?..) – [+as] the true – seed ,
[=but] (ek=ki) – you [dimensionally-] turned around – to=from [=him] [=’eden-tree of life’] ,
[=as] the one (having) turned away – [+to] the foreign – vine [=’matrix-tree of life’] ;

 
even if – you (would) wash (yourself) – in=with soda , and use much – soap ,
your depravity – (is) [+as] one (having been) sealed up – in front of me ,         [=’chatham=KHETEM’]
(is) the declaration of – myLord – IEUE ;

 • [=’above : note how the centre “turned around” (-hphk) and “became sealed” (as the seal) ,
  as term used in Daniel “to seal up prophecy”- which is Unlocked by proper reading’, see 33-35’]

Want van oude tijden af heb ik uw juk gebroken , en uw banden verscheurd .
U zei : ik wil u niet dienen !
Maar op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom legt u zich als een hoer neer .
Ik had u evenwel geplant, een edele wijnstok, een volkomen betrouwbare stek .
Hoe bent u tegenover mij dan veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok ?
Want al zou u zich met loog wassen en zou u zeep in overvloed gebruiken ,
Uw ongerechtigheid blijft een vlek voor mijn aangezicht, spreekt de Heere HEERE .

“[=want] in oude tijden heb ik uw juk verbroken ,                               [=’toen het paradijs werd geschapen’]
[=toen] ik uw banden verscheurde ,                            [=’dimensioneel-centrum van de dual-dimensie’]
[=maar] u zei : ik zal [het eden-paradijs-] niet dienen ,
[+en] ik zal [dimensioneel-] oversteken ;                        [=’zie opties Q en K boven’]

 
(en) sindsdien prostitueert u (uzelf) [met] (..de onderdrukker..) (th=tsr) ,                               [=’Tyrus’]
[=op] de hoge (en trotse) [matrix-] heuvel ,
[=als] onder de bladerrijke [matrix-] boom ;                                                         [=’zie Rg-Veda in index’]

 • [=’beneden : ook de matrix heeft hun boom van leven : Rg-Veda beschrijft hoe hun boom
  de “(nu gepurificeerde” eden-wateren drinkt , en dan ademt de boom een soort
  ‘atmosferische deeltjes’ uit die ook rond hun land stromen , als defensie ,
  vandaar “de uitheemse wijnstok” hier genoemd — zie Jes. 5 voor de eden-boom van leven ,
  waar in dat hoofdstuk ook “7 deernes” worden “gewassen”, de deernes als ‘eden-constructen’
  (in hieroglyfen en Rg-Veda als ‘de zeven koeien’) , en omdat hier hetzelfde thema ‘wassen’ is ,
  is dat de indicatie dat het hier om ‘een construct’ gaat ;
  zin :]

[=maar] ik heb de edele wijnstok [=’eden-boom van leven’] (..voor u?..) geplant ,        +
[+als] het waarachtige zaad ,
[=en toch] (ek=ki) bent u [dimensioneel-] omgedraaid [=van] [=hem] [=’eden-boom van leven’] ,
[=als] degene die weggedraaid is [+naar] de uitheemse wijnstok [=’hun boom van leven’] ;

 
al zou u zich [=met] loog wassen , en zeep in overvloed gebruiken ,
uw ongerechtigheid is [als] éen die verzegeld geweest is voor mijn aangezicht ,
is de verklaring van IEUE de Heer ;

 • [=’boven : zie hoe het centrum “omgedraaid is” en “verzegeld werd” (als het zegel) ,
  als de term in Daniël “verzegel profetie” – die geopend wordt door zuiver lezen’, zie 33-35’]

 

part IV — deel IV

 

23-24-25
hoofdstuk wisseling : … na de uitleg , nu de algemene oproep (geldig van 500 BC tot nu) :
how ? you-are-saying not I-am-defiled after the·Baalim not I-went see-you !
way-of·you in·the·ravine know-you ! what ? you-did female-dromedary fleet
winding-about ways-of·her wild-donkey taught-of wilderness in·yearning-of
soul-of·her she-gulps wind occasion-of·her who ? he-shall-turn-back·her any-of
ones-seeking-of·her not they-shall-faint in·month-of·her they-shall-find·her
withhold-you ! foot-of·you from·unshod and·threshing-site-of·you and·throat-of·you from·
thirsting and·you-are-saying despairing not that I-love alien-ones and·after·them I-shall-go
How canst thou say, I am not polluted, I have not gone after Baalim? see thy way in the valley,
know what thou hast done: [thou art] a swift dromedary traversing her ways; A wild ass used
to the wilderness, [that] snuffeth up the wind at her pleasure; in her occasion who can turn
her away? all they that seek her will not weary themselves; in her month they shall find her.
Withhold thy foot from being unshod, and thy throat from thirst: but thou saidst,
There is no hope: no; for I have loved strangers, and after them will I go.
‘dromedary’ , H1072 bikrah ‘female dromedary’ 1x ; cluster ‘firstborn’ -bkr ;
‘swift’, H7031 qal ‘swift’ ; -qalal ‘curse, trifle’ ;
‘traversing’, H8308 sharak ‘entangling, traversing’ 1x ; -shr ‘gate, remnant?’ ;
‘used to’, H3928 limmud ‘disciple, teached one’; from ‘to teach, learn’ ;
‘occasion’, H8385 thaanah ‘an opportunity’ 1x ; -anah ‘befall’ (or ‘answer’ cluster) ; eie ? ain? ;
‘withhold’, H4513 mana ‘hold back, withold, restrain, keep back, refuse, deny’ 29x ;
‘foot’ , H7272 regel ‘foot, feet ; also step, follow’ ; -ragal ‘spies’ [on foot] ; regal/ragli ‘feet’ ;
‘unshod’, H3182 yacheph ‘barefoot’ 5x , negative ; [makes only Sense with 2nd half] ;

 • context : … after the explanation , now the general call (valid : 500 BC till now) :
  … was a very tricky line ,
  in previous submission this was a mess ;

line ,
“how – (can) you [=’the people’] say : I (am) – not – polluted ,
I (have) – not – [=followed] – Baal [=’matrix-consciousness’] ? ;
see you ! – your – (…imprisoned?…) (gia=gl) – way ,
understand ! – what – you (have been) doing ,
[+for] (..your birthright..) (bkrh=bkr) – (..is cursed? [=’trifled’]..) – (..by your evil..) – (..way..) ;

 • [=’above :
  the firstbornright relates to “the adm-soul being in the cycle of life & death on this earth”,
  and only the return to eden will restore the birthright : as having the Original back ;
  below : note the important “will respond báck to you” :]

 
[+but] (..the adm-soul..) – (who will) learn (..the concept [in right direction]..) (mdbr=dbr) ,
in=as the adm-soul – panting (for) – [eden-] awareness – (…respónding to her…) (thnh=anh) , +
(will) return (to) her [=’eden-awareness’] :
anyone – (who will) seek her – (will) not – faint , +
in=until – they (will have) found – her [=kindness] (chodsh=chadsh) ;
————————                                                                                                [above : 95% restored]
ignore – your – barefooted – stepping , +                     [=’learning the way , making mistakes’]
and (..ignore..) – your – thirsting – throat ! ;                   [=‘by searching in darkness’]
and=but you say : (it is) hopeless , +
that=because – I love – [=Baal] – and – I (will) [=follow] [=him] ;                 [=see line 23 above’]

Hoe kunt u dan zeggen : ik heb mij niet verontreinigd , ik ben niet achter de Baäls aan gegaan ?
Zie uw weg in het dal , erken wat u gedaan hebt , snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel , een wilde ezelin , gewend aan de woestijn , de wind opsnuivend in haar hitsigheid , haar bronst – wie kan haar keren ?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten, in haar maand zullen zij haar wel vinden .
Verhinder uw voet barrevoets te gaan en verhinder uw keel de dorst !
Maar u zegt : daar is geen hoop op, nee, want ik heb vreemden lief, en ik zal achter hen aan gaan.

“hoe kunt u [=’de mensen’] zeggen : ik ben niet verontreinigd ,
ik ben Baal [=’matrix-bewustzijn’] niet [=gevolgd] ? ;
zie ! uw wegen (..waar u in gevangen bent?..) (gia=gl) ,
begrijp wat u hebt gedaan ! ,
[+want] (..uw eerstgeboorterecht..) – (..is onder een vloek..) – (vanwege – uw kwade – weg..) ;

 • [=’boven :
  het eerstgeboorterecht gaat over “de adm-zielen die op aarde geboren worden & sterven’,
  als de cyclus die maar door gaat — de bedoeling is juist om ons Origineel weer te krijgen ;
  beneden : let op het “zal u ántwoorden” ;

 
[+maar] (..de adm-ziel..) die (..het concept [in goed richting]..) (mdbr=dbr) zal leren ,
[=als] de adm-ziel die smacht (naar) [eden-] bewustzijn (..die haar zal ántwoorden..) (thnh=anh) ,   +
zal naar haar [=’eden-bewustzijn’] terugkeren :
ieder die haar zal zoeken zal niet moe worden ,      +
[=totdat] zij haar [=vriendelijkheid] (chosch=chadsh) gevonden zullen hebben ;

———————–                                                                                               [boven : 95% gerestaureerd]
negeer uw barrevoets voortgaan ,                                         [=’de weg lerend , fouten makend’]
en (..negeer..) uw dorstende keel ! ,                                                    [=’in het donker zoekend’]
[=maar] u zegt : (het is) hopeloos ,      +
[=want] ik hou van Baäl en zal [=hem] [=volgen] ;                                  [=’zie zin 23 hierboven’]

 
26-27-28
… maar God ziet dat de 500 BC vaderen dat niet zullen gaan begrijpen :
as·shame-of thief that he-is-being-found so they-are-put-to-shame house-of ishral
they kings-of·them chiefs-of·them and·priests-of·them and·prophets-of·them ones-saying to·the·wood father-of·me you and·to·the·stone you you-gave-birth·me that they-face-about
to·me nape and·not faces and·in·era-of evil-of·them they-are-saying arise-you ! and·save-you·us ! and·where ? Elohim-of·you which you-madedo for·you they-shall-arise if they-are-saving·you
in·era-of evil-of·you that number-of cities-of·you they-became Elohim-of·you Judah
As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed; they, their kings,
their princes, and their priests, and their prophets, Saying to a stock, Thou [art] my father;
and to a stone, Thou hast brought me forth: for they have turned [their] back unto me,
and not [their] face: but in the time of their trouble they will say, Arise, and save us.
But where [are] thy gods that thou hast made thee? let them arise, if they can save thee
in the time of thy trouble: for [according to] the number of thy cities are thy gods, O Judah.

 • context : … but God sees how the 500 BC fathers will not go understand that :
  … next part IV will be about óur generation ;

line ,
“[+therefore, ] as=like – the thief – (will be) shamed – [=when] – he (will have been) caught ,
so – the house- Ishral – (will be) put to shame :                     [=’north-kingdom represents eden-land’]
they – (who are) the kings , and the priests , and the prophets ,             [=’so not the house as 120k’]
[+as] the ones (who) say – to=about wood : you (are) – my father ,
and to=about stone : you (have) birthed us ;                                    [=’thinking God created this earth’]

 
that=because – [=they (have) turned] – their neck – to me , and not – their face ,
and=yet in the time – (when) evil (is) of=upon them ,
they say (to me) : arise you – and save us ! ;                                           [=’many examples in prophets’]  

 

 • [=’Judah , the southern-kingdom , represents the eden-sky ,
  inclusive “the infrastructure” of the land – so also eden-Jerusalem :]

and where (are) – yóur [=’Judah house’] deities – which – you made – for yourself ? ,
they (should) arise – if – they (can) save you – in the time – evil (is) of=upon you ;
that=because – your deities – are – [as] the number of – your cities , Judah ;

Zoals een dief beschaamd staat als hij wordt ontdekt ,
zo staat het huis van Israël beschaamd,
zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters en hun profeten .
Tegen een stuk hout zeggen ze : u bent mijn vader, en tegen een steen :
u hebt mij gebaard , want mij keren zij de nek toe en niet het gezicht ,
op het moment echter dat onheil hen treft , zeggen ze : sta op en verlos ons .
Maar waar zijn dan uw goden, die u zich gemaakt hebt ?
Laten die opstaan, als zij u kunnen verlossen op het moment dat onheil u treft ,
want het aantal van uw goden is even groot als uw steden , Juda .

“[+daarom,] [=zoals] een dief beschaamd word gemaakt [=wanneer] hij gepakt wordt ,
zo zal het huis Ishral beschaamd staan :                    [=’noordelijk-rijk vertegenwoordigt eden-land’]
zij (die) de koningen zijn , en de priesters , en de profeten ,            [=’dus niet het huis als de 120k’]
[+als] degenen die zeggen [=over] hout : u bent onze vader ,
en [=over] steen : u hebt ons gebaard ;                                 [=’denkend dat God deze wereld schiep’]

 
[=omdat] [=zij] mij hun nek [=hebben toegekeerd] , en niet hun aangezicht ,
[=echter] , (wanneer) onheil op hen is ,
zeggen zij (tegen mij) : sta op en verlos ons ! ;                                   [=’veel voorbeelden in profeten’]

 

 • [=’Judah , het zuidelijke rijk , vertegenwoordigt de eden-atmosfeer ,
  inclusief “de infrastructuur” van het land – inclusief eden-Jerusalem :]

en waar zijn úw [=’huis Judah’] godheden die u voor uzelf hebt gemaakt ? ,
laat hen opstaan , als zij u kunnen verlossen in de tijd dat onheil u treft ;
[=want] uw goden zijn als het aantal steden van u , Judah ;

 
29-30
… en schrijft de 500 BC vaderen af … :
to·what ? you-are-contending to·me all-of·you you-transgress in·me averment-of
ieue to·the·futility I-smite sons-of·you admonition not they-take she-devours
sword-of·you prophets-of·you as·lion bringing-ruin
Wherefore will ye plead with me? ye all have transgressed against me, saith the LORD.
In vain have I smitten your children; they received no correction: your own sword
hath devoured your prophets, like a destroying lion.

 • context : … and virtually ‘writes off’ the 500 BC fathers … :
  … after this section follows part IV ;
  first line can never be ‘a question’ but must be ‘a conclusion’ – for they don’t WANT to ;
  neither “God smites” (that isn’t the theme here) but they themsélves do ;

line ,
“you (are) – [+not] (l=al) – pleading (your case)  – to=with me ,            [=’to make things right’]
[=because] (kl=ki) – (all of) you transgress [=’by split-off’] in=against me ,      +
(is) the declaration of – IEUE :
[=the people]  – (are) smitten – [+by] your sons ,                              [=’read : won’t be 144,000’]
[+as] [=the ones] (who will) – not – receive – correction ,
the sword [=’false words’] of – your prophets – devour (them) – as=like a ruining – lion ;

Waarom roept u mij ter verantwoording ?
U bent allen tegen mij in opstand gekomen , spreekt de Heer .
Tevergeefs heb ik uw kinderen geslagen , zij wilden geen vermaning aanvaarden .
Uw zwaard heeft uw profeten verslonden , als een leeuw die verderf aanricht .

 • [=’zie Engels waarom deze zin :]

“u bent [+niet] aan het onderhandelen met mij ,                            [=’om alles goed te maken’]
[=omdat] (kl=ki) u (allen) in overtreding [=’door afsplitsing’] bent tegenover mij ,       +
is de verklaring van IEUE ;
[=de mensen] worden geslagen [+door] uw zonen ,                 [=’lees : zal geen 144,000 zijn’]
[+als] degenen die geen correctie willen ontvangen :
het zwaard [=’valse woorden’] van uw profeten verslindt (hen) als een dodelijke leeuw ;  

 
part V   —   deel V

 
31-32
hoofdstuk wisseling : … nu tegen ónze generatie :               (als ‘de zonen van uw zonen’)
the·generation you discern-you ! word-of ieue ?·wilderness I-became to·ishral
or land-of gloom-of-Jah for-what-reason they-say people-of·me we-hold-sway not
we-shall-come further to·you ?·she-shall-forget virgin ornament-of·her bride ribbons-of·her
and·people-of·me they-forget·me days without number
O generation, see ye the word of the LORD. Have I been a wilderness unto Israel? a land of darkness?
wherefore say my people, We are lords; we will come no more unto thee? Can a maid forget her
ornaments, [or] a bride her attire? yet my people have forgotten me days without number.

‘lords’ , H7300 rud ‘unruly, restless, roam’, unclear ; -adn instead ? ;

 • context : chapter change : … now to óur generation :           (as ‘the sons of your sons’)
  … final part IV of this chapter ,
  referring back to “I will argue with the sons of your sons”, previously ;

line ,                                                                                                                                         [line 31 : restored]
“you , the generation – (who will) see – the word [in right direction] of – IEUE ,
(will) [=the word] (or : concept) (mdbr=dbr) – become – [=to you] ,     [=’becomes : as by prophets’]
or – (will) you be – [in] the land of – gloomy darkness ? ;                          [=’when earth will get dark’]

 
for what reason – (would) my people (!) – say :                             [=’again the saved by Christ theme’]
we (already) (are) (…saved…) , we (need) – not – come – again – to you ? ;
(can) a virgin – forget – her ornaments , (or) a bride – her attire ? ,
and=yet – my people – forget me – days – without – number ;                                 [=’countless days’]  

U, van deze generatie, let op het woord van de Heer :
ben ik voor Israël een woestijn geweest of een land van diepe duisternis ?
Waarom zegt dan mijn volk : wij zijn ongebonden, wij komen niet meer naar u toe ?
Zou een jonge vrouw haar sieraad vergeten, een bruid haar gordels ?
Toch heeft mijn volk mij vergeten , dagen , niet te tellen.

“u , de generatie die het woord [in goede richting] van IEUE zal zien ,        [zin 31 : gerestaureerd]
zal [=het woord] (of : concept) (mdbr=dbr) tot u komen ,             [=’zoals woord tot profeet komt’]
of zult u in het land van diepe duisternis zijn ? ;                        [=’wanneer de aarde donker wordt’]

 
waarom zouden mijn mensen (!) zeggen :           [=’weer het ‘ik ben al gered door Christus thema’]  
wij zijn nu (al) (…verlost…) , wij komen niet meer naar u toe ? ;
kan een jonge vrouw haar sieraden vergeten , (of) een bruid haar opmaak ? ,
[=toch] vergeten mijn mensen mij , ontelbare dagen ;

 
33-34-35
… de waarschuwing ! :
what ? you-are-making-good way-of·you to·to-seek-of love therefore even the·evil-women
you-teach ways-of·you moreover in·hems-of·you they-are-found blood-of souls-of ones-needy innocent-ones not in·the·burrowing you-found·them that on all-of these and·you-are-saying
that I-am-innocent yea he-turned-away anger-of·him from·me behold·me ! judging you
on to-say-of·you not I-sinned
Why trimmest thou thy way to seek love? therefore hast thou also taught the wicked ones thy ways.
Also in thy skirts is found the blood of the souls of the poor innocents: I have not found it by secret
search, but upon all these. Yet thou sayest, Because I am innocent, surely his anger shall turn from
me. Behold, I will plead with thee, because thou sayest, I have not sinned.

‘secret search’, H4290 machtereth ‘breaking in [as thief]’ 1x ; chathar ‘to dig’ ; =chatham ;

 • context : … the warning ! :
  … in first submission we had this one wrong ,
  having interpreted ‘innocent ones’ as “our Originals” ;
  sealing = dimensional-centre = ‘bill of divorce to your mother (as eden-land)’ :
  … we had the Isaiah chapter where “God works , like a smith , a device
  which will not fall away from the eden-land again”,
  and the chapter “what is the bill of divorce which I gave your mother (eden-land)”,
  we found how “the bill of divorce” is “the corrupted text of prophets”,
  while now shows that “the bill , as corrupted text” belongs to “the dimensional-centre theme”
  (which was álso ‘inverted’ – see a few lines back)  —
  hence the link between ‘unsealed prophets’ and ‘return of the dimensional-centre’ ;
  compare how chapter 2 – as sequential – will be about ‘the eden-land’ ;

line ,                                                                                                                              [33 + 34 : restored]

 • [=’next : “the love” was a few lines back “for those who ignore thirst , and search”,
  the idea of this section is (again) about “the corrupted text of prophets” ,
  which this person indeed teaches – next to his believing the gospel ;
  only because of recent Is. 59 we could restore lines here ;
  seef or ‘sealing up’ = ‘bill of divorce to your mother (eden-land)’ the note above :]

“[+behold !,] your wáy – to=for to seek – love – (is) not – [eden-] good ,
[=because] (lkn=ki) – also – the évil ones [=’words, see next’] – you teach – [as] your way ;
moreover , in [=your soul] (knph=nphsh) – (is) found        +
the blood of – the needy – innocent ones ,                               [=’words in right direction , Is. 59’]
[+for] you (have) – not – found – [=the sealing úp] – that (is) – upon – all of – these [=’as text’] ;

 
and=but you say : that=because – I (am) innocent (now) ,      +        [=’per believing the gospel’]
indeed – his [=IEUE’s] anger [=’nostril’] – (is) turned back – from me ;
behold me ! ,        +
[+I] (will be) judging – you – because – you say : I (have) – not – sinned [=’corrupt eden-life’] ;

Wat weet u goed uw weg om wellust te zoeken .
Daarom hebt u ook de slechtste hoeren uw wegen geleerd .
Ja, in de zomen van uw kleren is gevonden het bloed van arme, onschuldige zielen ,
die u niet hebt betrapt op inbraak , ja, dat slaat alles .
En dan zegt u nog : voorzeker, ik ben onschuldig, ja, zijn toorn is van mij afgewend .
Zie, ik ga met u een rechtszaak voeren, omdat u zegt : ik heb niet gezondigd .

 • [=’hierna : “de liefde” was een paar zinnen terug “voor hen die dorsten en zoeken”,
  het idee van deze sectie is (alweer) over “de gecorrumpeerde tekst van de profeten”,
  welke deze persoon inderdaad onderwijst – naast zijn geloven in het evangelie ;
  alleen vanwege recent Is. 59 konden we deze zinnen restaureren ;
  zie Engels voor verband tussen ‘verzegelen’, ‘het dimensionele-centrum’
  en ‘de scheidingsbrief aan uw moeder (eden-land)’ (thema hoofdstuk 3) :]

“[+zie !,] uw wég om liefde te zoeken is niet [eden-] goed ,                  [33 + 34 : gerestaureerd]
[=want] (lkn=ki) ook zij die slécht zijn [=’woorden, zie hierna’] onderwijst u [als] uw weg ;
meer nog , in [=uw ziel] (knph=nphsh) is het bloed      +
van de nederige en onschuldigen gevonden ,              [=’als woorden in goede richting , Is. 59’]
[+want] u heeft [=de verzégeling] niet gevonden die op al dezen is [=’als tekst’] ;

 
[=maar] u zegt : [=omdat] ik (nu) onschuldig ben ,                           [=’door geloof in evangelie’]
is inderdaad de toorn van IEUE van mij afgewend ;
zie mij ! ,       +
[+ik] zal u oordelen omdat u zegt : ik heb niet gezondigd [=’corrupt eden-leven’] ;

 
36-37
slot : … want de ‘ik ben al gered’ mantra heeft grote gevolgen … :
what ? you-are-departing to-excess to·to-repeat-of way-of·you moreover from·Egypt
you-shall-be-put-to-shame as·which you-are-ashamed from·Assyria moreover from this
you-shall-go-forth and·hands-of·you on head-of·you that he-rejects ieue
in·ones-trusted-of·you and·not you-shall-prosper to·them
Why gaddest thou about so much to change thy way? thou also shalt be ashamed of Egypt,
as thou wast ashamed of Assyria. Yea, thou shalt go forth from him, and thine hands upon
thine head: for the LORD hath rejected thy confidences, and thou shalt not prosper in them.
‘gaddest’, H235 azal ‘to go’ 5x , corrupt ; -oz ‘power’ ? ; just -ze ‘this’ ? ;
‘change’, H8138 shanah ‘repeat, do again’ ;

 • context : closing : … for the ‘I am already saved’ mantra has great consequences … :
  … some message here … ;
  we chose on purpose the term ‘mantra’, see first line ;
  Egypt + Assyria :
  … the evil realm works together with his henchmen on earth ;

line ,
“[=because] – [+you] (keep) repeating – this – abundantly – [as] your (own) way ,
indeed – you (will be put) to shame – from=by Egypt ,                                   [=’spirit-armies to earth’]
as=like (which) – you (have been put) to shame – from=by Assyria ;     [=’who corrupted the texts’]

 
moreover , from=because of – this ,
you (will) go forth – and=with your hands – upon – your head ,                                        [=’captured’]
that=because – IEUE – rejects – the one [=’the version’] you (are) confident in ,
and you (will) – not – prosper – to=by it .

Wat trekt u er veel op uit en verandert u telkens uw weg ?
U zult ook door Egypte beschaamd worden, zoals u door Assyrie beschaamd bent .
Ook vandaar zult u uitgaan met uw handen op uw hoofd ,
Want de Heer verwerpt hen op wie u vertrouwt . Met hen zult u niet voorspoedig zijn .

“[=omdat] u dit , [als] uw weg , overvloedig blijft herhalen ,
zult u inderdaad beschaamd gemaakt worden door Egypte ,        [=’geesten-legers naar aarde’]
zoals u door Assyrie beschaamd bent gemaakt ;                         [=’die de teksten corrumpeerde’]

 
meer nog , [=vanwege] dit ,
zult u voortgaan [=met] uw handen op uw hoofd ,                                                       [=’gevangen’]
[=want] IEUE verwerpt degene [=’de versie’] waar u op vertrouwt ,
en u zult er niet voorspoedig door worden .

 


start : Feb.’19 , and  27.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
07.05may.2020   —   submitted as 2d version   –   now definitive , after much cleaning up + context ,

arguably one of the most complicated chapters