Jer.22: het ‘huis van eden’
overgelopen naar de matrix
en nu hun dienend
+ hij wordt geoordeeld
+ oordeel over Canaan
(wat moeilijk – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from previous 21 :
titled : ‘the (former) eden house’ has defected
to the matrix and is now serving them (as sky) ,
therefore he will be judged
and will not return (as construct)
+ judgment over Canaan ;
(see diagram to left)
… he is now the red cube as ‘Moab house’ ,
the Edfu temple will explain much (see 13+14) ;
(the ‘world-tree’ concept is similar to this theme ,
but the whole theme is more specified here)

note : very readable , second submitted version
and definitive , after much cleaning up + context
partly heavy corrupted
note : not an easy chapter

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig hoofdstuk 21 :
het (voormalige) eden huis is overgelopen naar de matrix en dient nu hén als atmosfeer ;
daarom wordt hij geoordeeld – en zal niet terugkeren (als construct) ;
+ oordeel over Canaan ;

 

(zie diagram boven)
… hij is nu de rode kubus als ‘het Moab huis’ ,
en het Edfu tempel-plan zal veel verklaren (zie zin 13+14) ;
(het ‘wereld-boom’ concept is vergelijkbaar met dit thema ,
maar het hele thema wordt hier meer gespecificeerd) ;

 
opmerking :
niet het makkelijkste hoofdstuk ;
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie , na veel opruimen + context ;
gedeeltelijk zwaar gecorrumpeerd hoofdstuk
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jeremia 22

1-2
vervolg : … het concept ‘eden huis’ nader uitgelegd : introductie :
thus he-said ieue go-down-you ! house-of king-of Judah and·you-speak there
the·word the·this and·you-say hear-you ! word-of ieue king-of Judah the·one-sitting
on throne-of David you and·servants-of·you and·people-of·you the·ones-entering
in·the·gates the·these
Thus saith the LORD; Go down to the house of the king of Judah, and speak there this word,
And say, Hear the word of the LORD, O king of Judah, that sittest upon the throne of David,
thou, and thy servants, and thy people that enter in by these gates:

 • context : continued : … the ‘eden house’ concept further explained : introduction :
  … introduction ;

line ,
“thus – IEUE – says :
descend you – (to) the house [=’palace’] of – the king of – Judah ,
and you speak [in right direction] – there – this – word (or: concept) [in right direction] ,
saying :
hear you – the word [in right direction] of – IEUE , (you) king of – Judah ,      +
(who) sits – on=upon – the throne of – David ,
you , and your servants – and your people ,
[+as] the ones (who) enter – (through) these gates ;

(Profetie over het koningshuis na de dood van Josia)
Zo zegt de Heere HEERE : daal af naar het huis van de koning van Juda
en spreek daar dit woord en zeg : hoor het woord van de Heer, koning van Juda,
die zit op de troon van David, u, uw dienaren en uw volk, die door deze poorten binnenkomen ,

“dus zegt IEUE :
daal af naar het huis [=’paleis’] van de koning van Judah ,
en spreek [in goede richting] daar dit woord (of: concept) [in goede richting] ,
zeggend :
hoor het woord [in goede richting] van IEUE , (u) koning van Judah ,     +
die zit [=op] de troon van David ,
u , uw dienaren en uw mensen ,
[+als] degenen die door deze poorten binnenkomen ;

 

3-4-5
vervolg : … want de mensen van Judah vertegenwoordigen een bepaald aspect :
thus he-says ieue do-you ! judgment and·justice and·rescue-you ! one-being-pillaged
from·hand-of extortioner and·sojourner orphan and·widow must-not-be you-are-tyrannizing
must-not-be you-are-doing-violence and·blood innocent must-not-be you-are-shedding
in·the·place the·this that if to-do you-are-doing the·word the·this and·they-enter in·gates-of
the·house the·this kings ones-sitting for·David on throne-of·him ones-riding in·the·chariot
and·in·the·horses he and·servants-of·him and·people-of·him and·if not you-are-listening
the·words the·these in·me I-swear averment-of ieue that to·desertion he-shall-become
the·house the·this
Thus saith the LORD; Execute ye judgment and righteousness, and deliver the spoiled out of
the hand of the oppressor: and do no wrong, do no violence to the stranger, the fatherless,
nor the widow, neither shed innocent blood in this place. For if ye do this thing indeed,
then shall there enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David,
riding in chariots and on horses, he, and his servants, and his people. But if ye will not hear
these words, I swear by myself, saith the LORD, that this house shall become a desolation.

 • context : … because the people of Judah represent a certain aspect :
  … continued ;

line ,
“[+because] thus – IEUE – (has) said :
perform – justice – and righteousness      +
(to) the ones (who are) plundered – from=by the hand [=’doing’] of – oppressors ;
(it) must not be – (that) you do wrong to – the stranger , the orphan – and the widow ,
[+and] (it) must not be – (that) you (would) shed – innocent – blood – in – this – place ;

 

 • [=’above : the people of Judah represent “the náture of the eden-house” :
  like all eden-constructs (concepts) also the eden-house has a ‘free will’ ,
  and previous chapter showed how he did nót want “to do judgment and justice”
  but instead he went rogue and descended to the matrix ;
  below : that again “the gates” are mentioned is because the eden-house
  (as the cube) has gates, too : see lateron in chapter ;
  line :]

that=because – if – you (would) do – this – concept [in right direction] ,
and=then – [=you] (would keep) entering – (through) the gates of – this – house ,
(namely) the king – sitting – (upon) the throne of – David ,
he – and his servants – (who) ride – in chariots – and in=on horses , and his people ;

 
and=but – you (have) – not – listened – (to) these – words [in right direction] ,
(..therefore..) I (have) sworn , (is) the declaration of – IEUE ,
that – this – house – (will) become – a ruin ;           +

Zo zegt de Heer: doe recht en gerechtigheid.
Red wie beroofd is uit de hand van wie onderdrukt.
Buit een vreemdeling, een wees en een weduwe niet uit.
Doe niemand geweld aan en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats.
Want als u dit woord metterdaad zult doen, dan zullen door de poorten van dit huis
koningen binnengaan die in David’s plaats zitten op zijn troon ,
rijdend op wagens en op paarden , hij, zijn dienaren en zijn volk .
Maar als u naar deze woorden niet luistert , heb ik bij mijzelf gezworen , spreekt de Heer,
dat dit huis tot een puinhoop zal worden .

“[+want] zo heeft IEUE gezegd :
doe recht en gerechtigheid        +
(aan) degenen die geplunderd worden [=door] de hand [=’actie’] van onderdrukkers ;
het moet niet zijn dat u de vreemdeling , de wees en de weduwe slecht behandeld ,
[+en] het moet niet zijn dat u onschuldig bloed zou vergieten in deze plaats ;

 

 • [=’boven : de mensen van Judah vertegenwoordigen “het karákter van het eden-huis” :
  zoals alle eden-constructen (concepten) heeft ook het eden-huis een ‘vrije wil’ ,
  en vorig hoofdstuk liet zien dat hij géen “recht en gerechtigheid” wilde doen ,
  maar in plaats daarvan rebelleerde hij en daalde af naar de matrix ;
  beneden : dat alweer “poorten” worden genoemd is omdat het eden-huis
  ook poorten heeft ; zie verderop in dit hoofdstuk ;
  zin :]

[=want] indien u dit concept [in goede richting] zou doen ,
dan zou [=u] (door) de poorten van dit huis (blijven) binnengaan ,
(namelijk) de koning die zit op de troon van David ,
hij en zijn dienaren die in wagens en [=op] paarden rijden , en zijn mensen ;

 
[=maar] u hebt niet naar deze woorden [in goede richting] geluisterd ,
(…daarom..) heb ik gezworen , is de verklaring van IEUE ,
dat dit huis een ruïne zal worden ;       +

 

8-9 (=6+7)
… vervolg :                                                                                                  [zin 8-9 behoort hier !]
and·they-pass nations many-ones on the·city the·this and·they-say man to
associate-of·him on what ? he-did ieue as·thus to·the·city the·great the·this
and·they-say on which they-forsook covenant-of ieue Elohim-of·them
and·they-are-worshiping to·Elohim other-ones and·they-are-serving·them
And many nations shall pass by this city, and they shall say every man to his neighbour,
Wherefore hath the LORD done thus unto this great city? Then they shall answer,
Because they have forsaken the covenant of the LORD their God,
and worshipped other gods, and served them.

 • context : … continued :                                                                          [line 8-9 belongs here !]
  … reason for this correction :
  part II will be about the other reality ;

line ,
“and many – (..strangers..) – (will) pass – by – this – city [=’Jerusalem’] ,
and – each – (will) say – to – his associate :
on=because of – what – IEUE – did – as thus – to – this – great – city ? ;

 
and they (will) say : on=because – they (have) forsaken – the covenant of – IEUE – their deity ,
and (were) worshipping – and serving – other – deities ;

Dan zullen vele heidenvolken langs deze stad voorbijtrekken . Zij zullen tegen
elkaar zeggen: waarom heeft de Heer zo gehandeld met deze grote stad ?
En zij zullen zeggen: omdat zij het verbond van de Heer, hun God, hebben verlaten,
zich voor andere goden hebben neergebogen en die zijn gaan dienen .

 • [=’reden voor de correctie : deel II zal over de andere werkelijkheid gaan :]

“en veel (..vreemdelingen..) zullen langs deze stad [=’Jeruzalem’] voorbijtrekken ,
en ieder zal tegen de ander zeggen :
[=waarom] heeft IEUE zo gehandeld met deze grote stad ? ;
en zij zullen zeggen : omdat zij het verbond van IEUE hun godheid hebben verlaten,
en zich neerbogen voor andere goden , en die zijn gaan dienen .

 

part II   —   deel II

 

6-7 (=8+9)
… het huis van de koning wordt nu ‘het eden huis’ , als de kubus :
that thus he-says ieue on house-of king-of Judah Gilead you to·me summit-of
the·Lebanon if not I-am-setting·you wilderness cities not she-is-indwelt and·I-hallow
on·you ones-ruining man and·implements-of·him and·they-cut-down choice-of
cedars-of·you and·they-cast on the·fire
For thus saith the LORD unto the king’s house of Judah; Thou [art] Gilead unto me,
[and] the head of Lebanon: [yet] surely I will make thee a wilderness, [and] cities [which] are
not inhabited. And I will prepare destroyers against thee, every one with his weapons:
and they shall cut down thy choice cedars, and cast [them] into the fire.

 • ‘prepare’ , H6942 qadash ‘to set apart, to consecrate’ ; from ‘righteous’ -qdsh ;
 • ‘cut down’ , H3772 karath ‘to cut [a covenant], cut off’ (but not ‘to hew’ a tree]  ;
 • ‘choice’ , H4005 mibchar ‘best, choice’ ; (H1285 beriyth ‘covenant’) ;
 • ‘cast’ , H5307 naphal ‘fall [down]’ as main expression ;

… the house of the king now becomes ‘the eden house’ , as the cube :
… ‘Moab’ suggestion :
impossible ? for Moab borders Gilead ,
and Mo-ab is the corrupted eden-house ;
line ,

 • [=’the “Gilead and Lebanon” are just too uncertain , and have no follow-up in the text :
  we suspect Esau invented these forestal regions to match his false ‘cedars’ , below ;
  line :]

that=because – thus – says – IEUE – on=about – the house of – the king of – Judah :
you (are) – (………..) – (..to [=them] [=’spirits’]?..) ,                                                   [=’you are Moab?’]
[=as?] (..the house?..) of=at? – (..the Lebanon?..) ;
[=but] – I (will) make [=’place’] you – a wilderness ,
(..+and..) [+you] (..the house?..) – (will) not – (be) inhabited ;                               
[above : not sure]
———————-

 • [=’below lines : the forest are destroyed by fire (previous chapter) , not by men who chop ;
  the few nón-corrupted terms suggest a much more logical context :
  the covenant between the eden-land and -sky will not be restored –
  and note how fluently next lines 10-12 follows upon the context now ;
  line :]

and=for I (will) – [=nót] (ol=la) – sanctify – you ,                                        [below : likely restoration]
[+but] [=the fire] (ish=ash) – (will) destroy – [=all of] (kli=kl) [=you] ;
[+I] (will) – [+not] – make [=’cut’] – (..a covenant..) (mbchr=brth)      +               [=’see 2 lines ago’]
(..+between you?..) – [+and] (..the [eden-] land..) (arz=artz) ,
and=but [=you] (will) fall down – on=because of – the fire ;                    [=’fall down = implode ?’]

Want zo zegt de Heer over het huis van de koning van Juda : een Gilead bent u voor mij ,
de top van de Libanon – voorwaar , ik maak van u een woestijn, onbewoonbare steden .  
Ik zal verdervers inzetten om tegen u te strijden, ieder met zijn eigen gereedschap .
Zij zullen uw mooiste ceders omhakken en in het vuur werpen .

 • [=’de “Gilead en Libanon” zijn te onzeker , en hebben geen vervolg in de tekst :
  Esau moet deze bosrijke gebieden hebben bedacht vanwege zijn corrupte ‘ceders’ ;
  (is de suggestie ‘Mo-ab’ onmogelijk ? , want Gilead grenst daaraan –
  het Moab huis is het nu corrupte eden huis) ;
  zin :]

“[=want] zo zegt IEUE [=over] het huis van de koning van Judah :
u (bent) (…………) (..voor [=hen] [=’geesten’]?..) ,                                                     [=’u bent Moab?’]
[=als?](..het huis?..) van=op? (..de Libanon?..) ;
[=maar] ik zal u (tot) een wildernis maken ,
(..+en..) [+u] (..het huis?..) zal niet bewoond worden ;                                   
[=’boven : niet zeker’]
———————

 • [=’beneden : het woud wordt door vuur verwoest (vorig hoofdstuk) ,
  niet door hakkende mannen ; de paar niét-corrupte termen laten een logische context zien :
  het verbond tussen het eden-land en de -atmosfeer wordt niet hersteld –
  en merk op hoe soepel de zin overloopt naar 10-12 , met deze context ;
  zin :]

[=want] ik zal u [=niét] (ol=la) heiligen ,                                 [beneden : waarschijnlijke restauratie]
[+maar] [=het vuur] (ish=ash) zal [=u] [=geheel] (kli=kl) vernietigen ;
[+ik] zal [+geen] (..verbond..) (mbchr=brth) sluiten (-krth)      +                     [=’vgl. 2 zinnen terug’]
(..tussen u?..) [+en] (..het [eden-] land..) (arz=artz) ,
[=maar] [=u] zult vallen [=vanwege] het vuur ;                                            [=’vallen = imploderen?’]

 

10-11-12
… het huis zal niet terugkeren om over het eden-land te zijn:                        [nummering hersteld]
must-not-be you-are-lamenting for·one-being-dead and·must-not-be
you-are-condoling for·him lament-you! to-lament for·the·one-going that not he-shall-return
further and·he-sees land-of kindred-of·him that thus he-says ieue to Shallum son-of Josiah
king-of Judah the·one-being-king in-place-of Josiah father-of·him who he-went-forth from
the·place the·this not he-shall-return there further that in·placeri-of which they-deported
him there he-shall-die and the·land the·this not he-shall-see further
Weep ye not for the dead, neither bemoan him: [but] weep sore for him that goeth away:
for he shall return no more, nor see his native country. For thus saith the LORD touching Shallum
the son of Josiah king of Judah, which reigned instead of Josiah his father, which went forth
out of this place; He shall not return thither any more: But he shall die in the place
whither they have led him captive, and shall see this land no more.

 • context : … the house will not return to be over the eden-land :                    [numbering resumed]
  … continued ;

line ,
“(it) must not be – (that) you (would) lament – for the dead ,                             [=’line said to us ?’]
and (it) must not be – (that) you (would) bemoan – [=them] ;
[+but] lament bitterly – for=about – the one (who) went ,                    [=’the original eden-house’]
that=because – he (will) – not – return – anymore ,     +
and=as seeing – his – native – [eden-] land ;                                                                                    [=1 x’]

———————-                                                                                                         [below line : restored]

 • [=’the ‘Shallum’ and ‘Josiah’ are Esau’s illegal additions to hide the theme :
  the line “will not return” is repeated thrice , not just as a ‘read well !’ to ús ,
  but by definition the message must have the same contents ;
  the section “king + instead + Josiah + father” is therefore corrupt , as well ;
  line :]

that=because – thus – says – IEUE – to=about – (..the house..) (bn=bth) of Judah ,
which [=’eden-house’] – went forth – (out) from – this – place [=’the eden-land’] :
he (will) – not – return – there [=’to the eden-land’] – anymore ;                                             [=’2x ‘]

 
that=because – he (will) die – there – in the place – [=where] – [=he] [=revealed] himself ,
and – he (will) – not – see – this – [eden-] land – anymore ;                                                        [=’3x’]

Ween niet over de dode, beklaag hem niet, ween liever over wie weggegaan is,
want hij zal niet meer terugkeren, en zijn geboorteland zien .
Want zo zegt de Heer over Sallum, de zoon van Josia, de koning van Juda,
die in de plaats van zijn vader Josia koning is geworden : hij zal daar niet meer terugkeren.
Want in de plaats waarheen zij hem in ballingschap hebben gevoerd,
daar zal hij sterven , en dit land zal hij niet meer zien.

“het moet niet zijn dat u zou weeklagen over de doden ,                       [=’zin gezegd tegen ons ?’]
en het moet niet zijn dat u over [=hen] huilt ;
[+maar] weeklaag bitter [=over] degene die wegging ,                                  [=’origineel eden-huis’]
[=want] hij zal niet meer terugkeren ,      +
en zijn oorspronkelijke [eden-] land zien ;                                                                                       [=’1x’]

——————–                                                                                             [zin beneden : gerestaureerd]z

 • [=’de ‘Shallum’ en ‘Josiah’ zijn Esau’s illegale toevoegingen om het thema te verbergen :
  de zin “zal niet terugkeren” die 3 x herhaald wordt , is niet alleen een ‘goed lezen !’ voor óns ,
  maar moet – per definitie – dezelfde inhoud bevatten ;
  daarom is “koning + in plaats van + Josiah + vader” ook corrupt ;
  zin :]

[=want] zo zegt IEUE [=over] (..het huis..) (bn=bth) van Judah ,
die [=’het huis’] voortging vanuit deze plaats [=’het eden land’] :
hij zal daar [=’naar eden-land’] niet meer terugkeren ;                                                                 [=’2x’]
 
[=omdat] hij zal sterven in de plaats [=waar] [=hij] zichzelf [=heeft getoond] ,
en hij zal zijn [eden-] land niet meer zien ;                                                                                      [=’3x’]

 

13-14
… omdat het huis onherstelbaar ‘verbouwd’ is door de matrix ;
woe ! one-building house-of·him in·not righteousness and·upper-chambers-of·him
in·not judgment in·associate-of·him he-is-serving gratuitously and·contrivance-of·him
not he-is-giving to·him the·one-saying I-shall-build for·me house-of measures
and·upper-chambers ones-being-ventilated and·he-tears for·him windows and·being-ceiled
in·the·cedar and·being-painted in·the·ochre
Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong;
[that] useth his neighbour’s service without wages, and giveth him not for his work; That saith,
I will build me a wide house and large chambers, and cutteth him out windows; and [it is] cieled
with cedar, and painted with vermilion.
‘wide’ , H7304 ravach 2x , unclear ; -rachb ‘wide’ , -v -b change ;

 • context : … because the house has been irrepairable ‘renovated’ by the matrix :
  … continued ;
 • the Edfu temple depicts their constructs :
  … the temple entrance (both large pylons)
  represents “the opened door to eden” –
  the priests would open the large door
  and sunlight would reach untill the barque :
  the sunlight representing the stolen eden-light
  (same concept as ascending via the Nile river) ;

Edfu , common temple-plan
(pinterest)
 • 2) collonaded courtyard :
  … a hall with pillars “standing upon the eden-house”,
  this is the region of ‘the outer-court’ , while the pillars
  are the same as “the oaks of Bashan” in prophets ;

 

 • 3) hypostyle hall :
  … the region where their matrix-dimension starts ;
  a statue of Horus was lifted to the roof of this section ,
  denoting this was “the dry region above eden’s dimension”;
 • 4) the barque :
  … see main diagram in other chapters ; as the region of Damascus
  (and technically part of the hypostyle hall) ;

 

 • 5) the sanctuary :
  … as the renovated eden-house , showing the windows in the roof ;
  they didn’t make them “because of the need of light in those rooms”
  but – perhaps – as ‘portals to the dualistic-realm’ ;

Abydos temple , use of windows
(rpt)

line ,
woe ! – the built – [matrix-] house – in=as = the unrighteous one ,
and=as the upper chamber – (which is) not – the right way ;
he [=’former eden-house’] serves – his neighbour [=’matrix’] – for free ,
and=as his deed – [+by] giving (himself) – to him [=’to matrix’] :       +

 
the one [=’matrix’] (who) said :
I (will) build – for myself – a house of – [cubital-] height ,                      [=’the Hall of Mâat” in spells’]
and=as – the [dimensionally-] wide (rvch=rchb) – upper chamber ;               [=’glyph USEKH + house’]
and he tears out – windows – for himself ,                                             [=’for zodiacal constellations ?’]
panelling (it) (inside) in=with cedarwood ,        +                       [=’whiteness as dimensional quality’]
and painting (it) – in=with red ochre ;                                                                                  [=’see diagram’]  

Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid, en zijn bovenvertrekken met onrecht,
die zijn naaste zonder te betalen laat werken en hem zijn loon niet geeft .
Die zegt: ik zal voor mij een huis van grote afmetingen bouwen, met ruime bovenvertrekken.
Hij hakt er voor zich vensters uit, overdekt het met cederhout en beschildert het met rode kleuren.

 • [=’zie Engels hoe Edfu hun constructen vertegenwoordigt :]

“wee het gebouwde [matrix-] huis [=als] de onrechtvaardige ,
[=als] het bovenvertrek dat niet de juiste manier is ;
hij [=’voormalig eden-huis’] dient zijn buurman [=’matrix’] gratis ,
[=als] zijn daad [+door] zichzelf aan hem [=’matrix’] te geven :        +

 
degene [=’matrix’] die zei :
ik zal een huis van grote [cubitale-] hoogte bouwen ,
[=als] het [dimensioneel-] wijde bovenvertrek ;
en hij scheurt er voor zichzelf vensters uit ,                                       [=’voor zodiakale constellaties ?’]
lambriseert het (van binnen) [=met] cederhout ,     +             [=’witheid’ als dimensionele kwaliteit’]
en beschildert het met rode oker ;                                                                                      [=’zie diagram’]

15-16-17
… want het huis was in eden nog rechtvaardig – tot een bepaald moment :
?·you-are-being-king that you competing in·the·cedar father-of·you ?·not he-ate
and·he-drank and·he-did judgment and·justice then good to·him he-adjudicated
adjudication-of humble-one and·needy-one then good ?·not she the·knowledge me
averment-of ieue there-is-no eyes-of·you and·heart-of·you but rather on gain-of·you
and·on blood-of the·innocent-one to·to-shed-of and·on the·extortion and·on
the·incursion to·to-do-of
‘closest..in’ , H8474 thacharah ‘contend, enclose’ 1x ; -charah ‘angry, kindle, burn’ ;
thachra ‘coat of mail’ 2x ; or the -thachath ‘below, under, instead of’ cluster ? ;
‘violence’ , H4835 merutsah ‘violence’ 1x ; merutsah ‘running, a course’ ;
Shalt thou reign, because thou closest [thyself] in cedar? did not thy father eat and drink,
and do judgment and justice, [and] then [it was] well with him? He judged the cause of
the poor and needy; then [it was] well [with him: was] not this to know me? saith the LORD.
But thine eyes and thine heart [are] not but for thy covetousness, and for to shed
innocent blood, and for oppression, and for violence, to do [it].

 • context : … for the house was still righteous in eden – until a certain moment :
  … was very corrupt ;

line ,                                                                                                                       [line 15+16+17 : restored?]

 • [=’whole section below is an ATTEMPT ;
  lines 15 and 16 must describe “taking care of the land + of the Originals”,
  where the key term “(you were) good” connects lines 15 and 16 ;
  line :]

“(…you (were) king?..)    +
that=when? – (..the [eden-] land?..) (arz=ertz) – (..was beneath?..) (thchr=thchth) – (..you?..) ,
[=and?] – [=you] ate – and [=you] drank – and=as [=you] did – justice – and righteousness ;
(..at that time?..) – (..+you (were?..) – good – to [=her?] [=’eden-land?’] ;

 
16 [=you] (would) judge – the case of – the humble ones – [=as] the poor ones ,        [=’Originals’]
(..at that time?..) (+you would have been?..) (+eie?) – good – (..+to them?..) ;
(was) (..+this all?..) – not – [+by] she – the knowledge (of) – me ? ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 • [=’above : the “would have been good to them”, if it wasn’t for the fall of paradise ;
  this theme continues in line below , where he is guilty of their blood
  (since the house now also encompasses Mystery-Babylon) ;
  note again how the dome (also) has an own will , and went rogue :]

———————–
17 that=yet – your heart – (..would?..) [=not] (ain=la) – (..be humble..) (oin=on) ,
(..that=but?..) – (..(would) be?..) (am=eie)on=upon – your (own) gain ;
(..therewith?..) – shédding – the blood of – the innocent ones ,               [=’imprisoned Originals’]
and on extortion – and to do – (..violence?..) [=’per line 3’] ;

Wilt u koning zijn door te wedijveren in cederhout ?
Heeft niet uw vader gegeten en gedronken, en recht en gerechtigheid gedaan ?
Hem ging het toen goed !  Hij behartigde de rechtszaak van de ellendige en de arme.
Toen ging het goed ! Is dat niet : Mij kennen ? spreekt de Heer .
Maar uw ogen en uw hart zijn op niets dan op uw winstbejag uit ,
op het vergieten van onschuldig bloed, op onderdrukking en op uitbuiting, om dat te doen.

“(..u was koning?..)     +                                                                              [15+16+17 : gerestaureerd ?]
[=toen?] (..het [eden-] land?..) (arz=ertz) (beneden – u – was?..) (tcchr=thchth) ,
[=en?] u at en dronk [=terwijl] u recht en gerechtigheid deed ,
(..in die tijd?..) (..+was u?..) goed – voor [=haar] [=’eden-land?’] ;

 
16 [=u] zou de rechtszaak van zij die nederig en arm zijn [=’Originelen’] behartigen ,
(..in die tijd?..) (..zou u?..) goed (..+voor hen?..) (..zijn geweest?..) (+eie?) ;
was (..+dit alles?..) niet [+vanwege] zij , het kennen van mij ? ,
is de verklaring van IEUE ;

 • [=’boven : het “zou goed voor hen zijn geweest”, was het niet voor de val van het paradijs ;
  het thema loopt door , beneden , waar hij schuldig is aan hun bloed
  (omdat het huis nu ook Mystery-Babylon bevat) ;
  merk weer op hoe de koepel ‘een eigen wil’ heeft , en die uitvoerde :]

————————–
17 [=en toch] (wilde) uw hart [=niet] (ain=la) (..nederig zijn..) (oin=on) ,
[=maar] zou (am=eie) op uw (eigen) profijt gericht willen zijn ;
(..daarbij?..) het bloed vergietend van zij die onschuldig zijn [=’gevangen Originelen’] ,
en op onderdrukking en om (..geweld..) [=’zie zin 3’] te doen ;

 

18-19
… daarom zal er niet over de koepel worden gerouwd :
therefore thus he-says ieue to Jehoiakim son-of Josiah king-of Judah not
they-shall-wail for·him woe ! brother-of·me and·woe ! sister not they-shall-wail for·him
woe ! lord and·woe ! splendor-of·him (?) tomb-of donkey he-shall-be-entombed
to-pull-in-pieces and·to-fling from·beyond to·gates-ofJerusalem
Therefore thus saith the LORD concerning Jehoiakim the son of Josiah king of Judah;
They shall not lament for him, [saying], Ah my brother! or, Ah sister! they shall not lament
for him, [saying], Ah lord! or, Ah his glory! He shall be buried with the burial of an ass,
drawn and cast forth beyond the gates of Jerusalem.
‘glory’ , H1935 hod ‘splendor, etc’ ; unusual ;
‘drawn’, H5498 sachab ‘to drag’, few times ;

 • context : … therefore the dome will not be mourned :
  … too corrupted to can restore ;

line ,

 • [=’yes we’re sorry , too ;
  1) the no waling , yet say “woe” ? makes no sense ;
  2) the “brother and sister” have nothing to do here ;
  3) what does “burial of a donkey” mean ? and how come ‘donkey’ (-chmur) here ? ;
  4) first buried , then flung beyond the gates ? ;
  line :]

“therefore – thus – says – IEUE – to=about – (..the house..) (bn=bth) of – Judah :
(..there-(will be)-no?..) (la=ain) – wailing – for him ,
(…………) – (………..) – (………..) ,
(..there-(will be)-no?..) (la=ain) – wailing – for him ,
(…………) – (………..) – (………..) ,
————————-                                                                      [line 18-19 : irretrievably corrupted]
(..he (will) die?..) – (..[+by] the furious?..) (chmur=chme) – (..fire?..) – (………..) ,
(..and cast forth?..) – (..beyond?..) – (..the gate of?..) – (..=tsiun?..) [=’eden-residence’] ;

Daarom, zo zegt de Heer over Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda :
zij zullen over hem geen rouw bedrijven : ach mijn broer, of : ach mijn zuster !
Zij zullen over hem geen rouw bedrijven : ach heer, of : ach, majesteit !
Met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden :
men zal hem wegslepen en wegwerpen, ver weg van de poorten van Jeruzalem.

 • [=’jammer van de corruptie ;
  1) niet weeklagen maar toch ‘wee’ zeggen kan niet ;
  2) het “broeder en zuster” slaat nergens op ;
  3) wat betekent “een ezelsbegrafenis” ? en hoe komt een ezel (-chmur) hier ? ;
  4) eerst begraven , dan weggeslingerd ? ;
  zin :]

“daarom , zo zegt IEUE [=over] het huis (bn=bth) van Judah :
(..er-zal-geen?..) (la=ain) geweeklaag voor hem zijn ,
(………….) – (………….) – (…………) ,
(..er-zal-geen?..) (la=ain) geweeklaag voor hem zijn ,
(………….) – (………….) – (…………) ,
————————                                                                         [zin 18+19 : onherstelbaar corrupt]
(..hij zal sterven?..) – (..[+door?] het woedende?..) (chmur=chme) – (..vuur?..) – (………..) ,
(..en weggeworpen worden?..) – (..voorbij?..) – (..de poort van?..) – (..tsiun?..) ;

 
20-21-22
… het huis zal geen steun krijgen van de andere matrix-constructen :
go-up-you ! the·Lebanon and·cry-you ! and·in·the·Bashan give-you ! voice-of·you
and·cry-you ! from·Abarim that they-are-broken all-of ones-loving-of·you I-spoke to·you
in·eases-of·you you-said not I-shall-listen this way-of·you from·youths-of·you that not
you-listened in·voice-of·me all-of ones-being-shepherds-of·you she-shall-graze wind
and·ones-loving-of·you in·the·captivity they-shall-go that then you-shall-be-ashamed
and·you-shall-be-confounded from·all-of evil-of·you
Go up to Lebanon, and cry; and lift up thy voice in Bashan, and cry from the passages:
for all thy lovers are destroyed. I spake unto thee in thy prosperity; [but] thou saidst,
I will not hear. This [hath been] thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice.
The wind shall eat up all thy pastors, and thy lovers shall go into captivity:
surely then shalt thou be ashamed and confounded for all thy wickedness

 • context : … the house won’t get support from the other matrix-constructs :
  … see Edfu plan in 13-14 ;

line ,
“(..+therefore) – cry out you ! – [=to] (oli=ol) – the Lebanon ,            [=’as Edfu hall of the barque?’]
and – give – your voice – [=to] the Bashan ,                                                                [=’hall of columns’]
and cry out – from=to the crossingplace ,                                                                      [=’hypostyle hall’]
that=but – all your lovers [=’as supporting matrix-constructs’] – (will be) broken ;

 
I (have) spoken [in right direction] – to you – in=about your self-assuredness ,
[+but] you said : I (will) – not – listen ;
this (was) – your way – from=since your youth , that – you (would) – not – listen – to my voice ;

 

 • [=’below : the introduction of “the corrupted adm-soul spirits” (as next part III) ;
  we had other chapters where this group is also termed “the sons of Ammon”
  (in Egyptian tombmurals shown as glyph BA , the bird with human-head) ;
  line :]

(..behold !..) , all – the shepherds – (who) shepherd you – (..will cease?..) ,
[+as] your lovers – (who will) go – in=into captivity ;                                    
that=then – you (will be) put to shame – and confused – [=by] all – your evil ; 

Klim op de Libanon, roep om hulp, laat op de Basan uw stem klinken,
roep om hulp van Abarim af, want al uw minnaars zijn gebroken !
ik sprak in uw zorgeloze rust tot u, maar u zei : ik wil niet luisteren.
Dit is uw weg van uw jeugd af, dat u niet naar mijn stem geluisterd hebt .
De wind zal al uw herders weiden, uw minnaars zullen in gevangenschap gaan .
Ja, dan zult u beschaamd worden en te schande worden vanwege al uw kwaad .

[=’zie tempel-diagram van zin 13-14 :]
“(..+daarom..) – roep om hulp ! [=naar] de Libanon ,                           [=’de Edfu hal van de boot ?’]
en laat uw stem horen [=tegen] de Bashan ,                                                             [=’hal van pilaren ‘]
en roep om hulp [=naar] de oversteekplaats ,                                                             [=’hypostyle hal ‘]
[=maar] al uw minnaars [=’als ondersteunende matrix-constructen ‘] zullen worden gebroken ;

 
ik heb met u gesproken [in goede richting] [=over] uw zelfvertrouwen ,
[+maar] u zei : ik zal niet luisteren ;
dit was uw weg sinds uw jeugd , dat u niet naar mijn stem wilde luisteren ;

 

 • [=’beneden : de introductie van “de corrupte adm-ziel geesten” (als volgend deel III) ;
  we hadden andere hoofdstukken waar deze groep ook “de zonen van Ammon” genoemd wordt
  (in Egyptische tombes voorgesteld als glyph BA , de vogel met mensenhoofd) ;
  zin :]

(..zie !..) , al de herders die u leiden (..zullen ophouden?..) ,
[+als] uw minnaars die [=in] gevangenschap zullen gaan ;
[=dan] zult u te schande worden gemaakt en verward zijn [=vanwege] al uw kwaad ;

 

part III   —   deel III

 
23 -24-25-26-27
… vervolg : ‘de corrupte adm-ziel geesten’ (die het huis onderhouden) geoordeeld :
one-dwelling-of in·the·Lebanon one-being-nested in·the·cedars what ?
you-are-shown-grace in·to-come-of to·you cramps travail as·the·woman-giving-birth
life I averment-of ieue that if he-is-becoming Coniah son-of Jehoiakim king-of Judah
seal on hand-of right-of·me that from·there I-shall-draw-off·you and·I-give·you in·hand-of
ones-mseeking-of soul-of·you and·in·hand-of whom you shrinking from·faces-of·them
and·in·hand-of Nebuchadrezzar king-of Babylon and·in·hand-of the·Chaldeans and·I-cast-forth
you and mother-of·you who she-gave-birth·you on the·land another which not you-were-born
there and·there you-shall-die and·on the·land which they ones-lifting soul-of·them
to·to-return-of there there·ward not they-shall-return
O inhabitant of Lebanon, that makest thy nest in the cedars, how gracious shalt thou be
when pangs come upon thee, the pain as of a woman in travail! [As] I live, saith the LORD,
though Coniah the son of Jehoiakim king of Judah were the signet upon my right hand,
yet would I pluck thee thence; And I will give thee into the hand of them that seek thy life,
and into the hand [of them] whose face thou fearest, even into the hand of Nebuchadrezzar
king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans. And I will cast thee out, and thy mother
that bare thee, into another country, where ye were not born; and there shall ye die.
But to the land whereunto they desire to return, thither shall they not return.
‘make nest’ , H7077 qanan ‘to nest’ ; -qen ‘nest’ , Jer.49 ;
context : … continued : ‘the corrupt adm-soul spirits’ (who maintain the house) are judged :

 •  
  … the ‘seal’ theme :
  to right is an entrance to an Egyptian tomb ,
  showing the Pharaoh – as child – within the sun
  which must represent the seal ;
  the baboon with uplifted arms next to him
  shows “that something is created here”
  (namely the spirit-body of the Pharaoh) ;
  while to his left and right persons add gifts ,
  but those gifts are “physical aspects” ;

line ,
“(..because..) the ones (who) dwell – in=at the Lebanon ,                                   [=’in the other reality’]
[+as] the ones (who made) their nest – in=at the cedar [=’axis’] ,                                [=’see Jer.49:16’]
(will) [=not] (mah=la) – (be) shown favour – in=when – pangs – (will) come – to [=them] ,
as=like – the travail (of) – a woman giving birth ;

 
I (am) – [eden-] life , (is) the declaration of – IEUE ,
[=but] – [=they] (am=em) – became – (..Canaan..) (knh=knn) – (..by the [corrupt-] house..) Judah ,
(..+because of?..) (+ol) the seal [=’dimensional-centre’]      +
(..in the hand of?..) – (..their mother?..) [=’construct’] (iamin=am) ;  
that=but – I (will) tear [=them] off – from there ;       +                                 [=’tear-off from the seal !’]

 • [=’above lines :
  first “like one giving birth” (as mother-theme) is mentioned ,
  then it can make Sense that next line is about “the people who becáme Canaan” ,
  while their ‘mother’ (as birth-construct) will be mentioned in below line 26 ;
  therefore it is póssible that “the seal is now related to théir mother”,
  and the only theme we can think of is “the son Horus within the red sun”
  (the Vitruvian-man theme — even if we’re not sure yet how to understand that concept) :]

———————-                                                                                                     [above 23+24 : restored ?]
and I (will) give [=them] – in the hand of – the ones (who) seek – [=their] [corrupt-] adm-soul ,
and=as in the hand of – whom – [=they] – fear – from=to be in front of :
in the hand of – Nebuchadnesar [=’Thoth’] – king of – [Mystery-] Babylon ,
and in the hand of – the Chaldeans [=NTiu-spirits’] ;

 
and I (will) cast – [=them] – and [=their] mother [=’a matrix-construct’] – who – birthed [=them]     +
on=into – another – [dimensional-] land – (..where..) – [=they] (were) – not – born ,
and there – [=they] (will) die ;                                                  

 • [=’above line :
  perhaps , per syntax , “Nebuchadnesar will cast them into that land” ;
  (see for the eden-mother theme the Ezekiel chapter about the 2 young lions) :]

 
[=for] the [matrix-] land – where – they (would) lift up – their adm-soul – to=for to return – [=to] ,
there – they (will) – not – return (to) ;

U die zetelt op de Libanon, genesteld in de ceders, hoe zult u zuchten als weeën u overkomen,
smart als van een barende vrouw. 
Zo waar ik leef, spreekt de Heer, zelfs al was Chonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda,
een zegelring aan mijn rechterhand, toch zou ik U daarvan afrukken ,
en u geven in de hand van hen die u naar het leven staan, en in de hand van hen
voor wie u met schrik bevangen bent, namelijk in de hand van Nebukadnezar,
de koning van Babel, en in de hand van de Chaldeeën.
Ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, wegwerpen naar een ander land
waar u niet geboren bent, en daar zult u sterven. Naar het land waarnaar zij smachten
om daar terug te keren, daarheen zullen zij niet terugkeren.

“(..omdat..) (aan) degenen die [=op] de Libanon verblijven ,         [=’in de andere werkelijkheid’]
[+als] degenen die genesteld zijn [=op] de ceder [=’dim.-as’] ,                                [=’zie Jer.49:16’]
geen (mah=la) genade zal worden getoond [=wanneer] de weeën [=hen] zullen overvallen ,
[=zoals] de pijn van een barende vrouw ;
 
Ik ben [eden-] leven , is de verklaring van IEUE ,
[=maar] [=zij] (am=em) zijn (..Canaan..) (knh=knn) geworden (..door het [corrupte-] huis..) Judah ,
(..+vanwege?..) (+ol) het zegel [=’dimensioneel-centrum’]       +
(..in de hand van?..) (..hun moeder?..) [=’construct’] (iamim=am) ;
[=maar] ik zal [=hen] daar vanaf scheuren ;      +                                                    [=’van het zegel af !’]

 • [=’zinnen boven :
  eerst wordt “weeën als een barende vrouw” genoemd ,
  dan is het aannemelijk dat volgende zin gaat over “de mensen die Canaan wérden” ,
  terwijl “hun moeder” (als geboorte-construct) genoemd wordt in zin 26 (beneden) ;
  daarom is het mogelijk dat “het zegel nu gerelateerd is aan hún moeder”,
  en het enigste thema dat we kennen is “de zoon Horus in de rode zon”
  (het Vitruviusman thema — ook al begrijpen we dat concept nog niet helemaal) :]

————————–                                                                                  [23+24 boven : gerestaureerd ?]
en ik zal [=hen] geven in de hand van hen die [=hun] [corrupte-] adm-ziel zoeken ,
[=als] in de hand van hen voor wie [=zij] bang zijn :
in de hand van Nebuchadnesar [=’Thoth’] de koning van [Mystery-] Babylon ,
en in de hand van de Chaldeeën [=’NTiu-geesten’] ;

 
en ik werp [=hen] en [=hun] moeder [=’geboorte-construct’] die [=hen] baarde     +
[=in] een ander [dimensioneel-] land (..waar..) zij niet geboren werden ,
en daar zullen [=zij] sterven ; 

 • [=’zin boven : misschien , per syntax , “Nebuchadnesar werpt hen in dat land” ;
  (zie voor het eden-moeder thema het Ezechiel hoofdstuk over “de 2 jonge leeuwen”) :]

[=want] het [matrix-] land waarnaar zij hun [corrupte-] adm-ziel zouden willen laten terugkeren ,
daar zullen zij niet naar terugkeren ;       

 
28-29-30
slot : … en hij zal ook niet langer de (144k) zonen kunnen tegenhouden :
?·grief-fetish being-despised being-shattered the·man the·this Coniah or vessel
there-is-no delight in·him for-what-reason they-are-cast-forth he and·seed-of·him
and·they-are-flung on the·land which not they-know land land land hear-you ! word-of
ieue thus he-says ieue write-you ! the·man the·this heirless master not he-shall-prosper
in·days-of·him that not he-shall-prosper from·seed-of·him man sitting on throne-of
David and·ruling further in·Judah
[Is] this man Coniah a despised broken idol? [is he] a vessel wherein [is] no pleasure?
wherefore are they cast out, he and his seed, and are cast into a land which they know not?
O earth, earth, earth, hear the word of the LORD. Thus saith the LORD, Write ye this man childless,
a man [that] shall not prosper in his days: for no man of his seed shall prosper,
sitting upon the throne of David, and ruling any more in Judah.

 • context : closing : … neither will he be able to stop the (144k) sons anymore :
  … about the last line :
  the “throne of David” can never bé the theme here ;

line ,                                                                                                                     [28+29+30 : restored]
“this – [type-] man – (..Canaan..) (knah=knn) ,    +
(is) the grievous – [+and] despised – (..[corrupt-] adm-soul..) (nphtz=nphsh) ,      [=’upon earth’]
[+as] (..all..) (kli=kl) – (..the people..) (am=om) – (..where-I-have-no..) – delight – in ;
for [=that] reason – he – and his seed – (will be) cast out ,
and=as thrown – on=into – a [dimensional-] land – which – they (do) – not – know (about) ;

 

 • [=’below : next chapter continues the theme of below lines , so they MUST be related :
  because next chapter is about “pastors who tell lies” (caused by a corrupted scripture) ,
  therefore the “write you” here may well return in last line , since it needs a follow-up ;
  and most important : he rules becáuse he deceived ;
  2) note the relation between “heirless” and “the sons” (as our interpretation) ;
  line :]

land , land , land [=’this world’] , hear you – the word [in right direction] of – IEUE ;
thus – says – IEUE :
write you ! [=’we’] : this – [type-] man – (is) the (..heirless?..) (-orir) – masterful-man ,
(who will) – not – prosper – in [=your] [=’our’] days ;

 
that=because – the [type-] man – [=of] his seed – (will) not – prosper     +
on=by – (..the writings of?..) (ksa=kthb) – (..his hand?..) (dvd=iad) ,
(which) rule over – (..my witnesses?..) [=’144,000 sons’] (oud=ud) – in (..the land [=’this world’]..) .

Is deze man, Chonia, een afgedankte, stukgeslagen kruik ?
Of is hij een pot waar niemand waarde aan hecht ?
Waarom zijn hij en zijn nageslacht weggeslingerd,
ja, weggeworpen naar een land dat zij niet kenden ?
Land, land, land, hoor het woord van de Heer !
Zo zegt de Heer : schrijf deze man in als kinderloos, een man die niet voorspoedig
zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn,
zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. 

“dit [type-] man (..Canaan..) (knah=knn) ,    +                                           [28+29+30 : gerestaureerd]
is de nare [+en] verachtelijke (..[corrupte-] adm-ziel..) (nphtz=nphsh) ,                       [=’op aarde’]
[+als] (..al..) (kli=kl) (..de mensen..) (am=om) (..waarin-ik-geen..) behagen heb ;
om [=die] reden zal hij en zijn nageslacht uitgeworpen worden ,
als weggeworpen in een [dimensioneel-] land dat zij niet kennen ;

 

 • [=’beneden : hoofdstuk gaat verder op deze zinnen , dus MOETEN ze gerelateerd zijn ;
  want hoofdstuk 23 vervolgt over “pastors die liegen” (vanwege corrupte schrift) ,
  daarom mag het “schrijft u” hier terugkeren in de laatste zin ;
  en belangrijk is dat hij heerst omdát hij bedrog heeft gepleegd ;
  2) vergelijk het “geen opvolger” met “de zonen” (als onze interpretatie) ;
  zin :]

land , land , land [=’deze wereld’] , hoor het woord [in goede richting] van IEUE  ;
zo zegt IEUE :
schrijft u ! [=’wij’] : dit [type-] man is de meesterlijke-man die geen opvolger heeft ,
en niet voorspoedig zal zijn in [=uw] [=’onze’] dagen ;

 
[=omdat] het nageslacht van de [type-] man niet voorspoedig zal zijn    +
[=vanwege] (..de schrijfselen van?..) (ksa=kthb) – (..zijn hand?..) (dvd=iad) ,
(die) heersen over (..mijn getuigen?..) [=’144,000 zonen’] in (..het land [=’deze wereld’]..) .

 


04.18.19  submitted — aangepaste versie van origineel —- Report series
06.06june.2020   —   submitted as second version , and definitive , after much cleanup + context