Jer.23: het vreselijke gevaar
voor dominees en leiders
van vandaag de dag :
‘u kent mij niet eens’
(Legaal-recht hoofdstuk)
(actueel)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
continued from 22 :
titled : the grave danger for reverends
and other leaders in these (!) days :
‘you do not even know me’ ;
this is a type Legal-right chapter ,
where “the spokesman attribute”
(namely ‘as spokesman for God’)
will be transferred from the present
reverends and leaders to the 144k sóns ,
because ‘the Gospel-covenant’ has ended ,
because now a new situation appeared
(because of understánding the prophets ;
with a sober future for who are stubborn ;

note : very readable , first submitted version
and definitive ; partly corrupted

 

Hoofdstuk context :
… het grote gevaar voor dominees en andere leiders of opiniemakers
wordt duidelijk gesteld in de context van ónze dagen ,
met een sobere toekomst (deel IV) voor wie niet wilden luisteren ;

 

… dit is een type Legaal-recht hoofdstuk , waarin het “woordvoerder attribuut”
(namelijk ‘als woordvoerder van God’) van predikanten (etc.) over zal gaan op de 144k zónen ,
want “het verbond van het Evangelie” is afgelopen omdat er een veranderde situatie is ontstaan
(vanwege het begríjpen van de profeten) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijkertijd definitieve versie ;
gedeeltelijk gecorrumpeerd hoofdstuk

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 23

1-2
vervolg : … vanwege Esau’s currupties zitten de christelijke leiders fout :
woe ! ones-being-shepherds ones-destroying and·ones-scattering flock-of
pasture-of·me averment-of ieue therefore thus he-says ieue Elohim-of ishral on
the·ones-being-shepherds the·ones-shepherding people-of·me you you-scatter
flock-of·me and·you-are-expelling·them and·not you-note them behold·me ! noting
on·you evil-of actions-of·you averment-of ieue
Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture! saith the LORD.
Therefore thus saith the LORD God of Israel against the pastors that feed my people;
Ye have scattered my flock, and driven them away, and have not visited them: behold,
I will visit upon you the evil of your doings, saith the LORD

 • context : continued : .. because of Esau’s corruptions the christian leaders are wrong :
  … sudden theme change ;
  but directly linked to escaping Canaan’s rule ;

line ,

 • [=’the entire chapter will have the context of “our days” ;
  line :]

“woe ! – (to) the shepherds [=’pastors, opinionmakers, etc’] – (who) destroy      +
and scatter – the flock [=’believers today’] – [+by] [=their] [=shepherding] ,
(is) the declaration of – IEUE ;

 
therefore – thus – says – IEUE , deity of – [eden-] Ishral      +
on=about – the shepherds – (who) shepherd – my people :
you – scatter – my flock , and drive them away ,
and=for – you (do) – not – care about – them ;
behold ! , [+I] (will) visit [=’to judge’] – you – (because of) your – evil – actions ,
(is) the declaration of – IEUE ;

(De rechtvaardige Spruit)
Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heer.
Daarom, zo zegt de Heer, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden :
ú hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien .
Zie, ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de Heer .

 • [=’het hele hoofdstuk zal de context van “onze dagen” hebben ;
  zin :]

“wee de herders [=’pastors, opiniemakers, etc’] die [+door] [=hun] leiding       +
de kudde [=’gelovigen – vandaag’] ombrengen en overal verspreiden ,
is de verklaring van IEUE ;
 
daarom , zo zegt IEUE , de godheid van [eden-] Ishral   +
[=over] de herders die mijn mensen leiden :
u verstrooit mijn kudde en drijft hen weg ,
[=want] u hebt geen zorg voor hen ;
zie ! , [+ik] zal u bezoeken [=’om te oordelen’] (vanwege) uw slechte daden ,
is de verklaring van IEUE ;

 
3-4
… dan worden de 144,000 opgeroepen :                                     (vervolg van Introductie)
and·I I-shall-convene remnant-of flock-of·me from·all-of the·lands which I-expelled
them there and·I-restore them on homestead-of·them and·they-are-fruitful and·they-increase
and·I-set-up over·them ones-being-shepherds and·they-shepherd·them and·not they-shall-fear
further and·not they-shall-be-dismayed and·not they-shall-be-missing averment-of ieue
And I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them,
and will bring them again to their folds; and they shall be fruitful and increase. And I will set up
shepherds over them which shall feed them: and they shall fear no more, nor be dismayed,

neither shall they be lacking, saith the LORD

 • context : … then the 144,000 are being called up :                  (continued Introduction)
  … continued ;

line ,
“I – (will) gather – the remnant [=’144,000’] of – my flock [=’believers on this earth, as Jacob’]    +
(out) from all – the lands [=’in this world’] – [=where] – they – (..dwell..) ,
and I (make) – them – to return (-shb)on=to – their abode [=’eden’] ,
and=as – [=the many ones] (-rb) – (who will) bear fruit :       +               [=’no procreation here’]

 
and=for I (will) set up – shepherds [=’144,000’] – over them [=’believers, as Jacob’] ,
[+as] the shepherds – (who will) shepherd them ,                [=’but in the time of Revelation….’]
and=then – they [=’Jacob’] (will) – not – fear – no more ,
and – they (will) – not – (be) confused ,
and not – óne of them [=’Jacob’] (will be) missing ,
(is) the declaration of – IEUE ;

Ik echter , ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen
waarheen ik hen verdreven heb . Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien ,
en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden .
Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen .
Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heer .

“ik zal het overblijfsel [=’de 144,000’] van mijn kudde [=’gelovigen op deze aarde, als Jacob’]     +
bijeenbrengen uit alle landen [=’in deze wereld’] [=waarin] zij verblijven ,
en ik zal hen terug doen keren naar hun woonplaats [=’eden’] ,
[=als] [=de velen] (-rb) die vrucht zullen dragen :        +                   [=’geen voortplanting hier’]

 
[=want] ik zal herders [=’144,000’] over hen [=’gelovigen op deze aarde, als Jacob’] aanstellen ,
[+als] de herders die hen zullen leiden ,                            [=’maar ten tijde van Openbaring….’]
[=dan] zullen zij [=’Jacob’] niet meer bevreesd zijn ,
en zij zullen niet in verwarring zijn ,
en niet éen van hen zal missen ,
is de verklaring van IEUE ;

 
5-6
… de 144,000 geïnstalleerd en Jacob gered :
behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-set-up for·David sprout
righteous and·he-reigns king and·he-uses-intelligence and·he-does judgment and·justice
in·the·land in·days-of·him she-shall-be-saved Judah and·Israel he-shall-tabernacle to·trusting
and·this name-of·him which he-shall-call·him ieue righteousness-of·us
Behold, the days come, saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch,
and a King shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth.
In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this [is] his name whereby
he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS.

 • context : the 144,000 are installed and Jacob is saved :
  … continued ,

line ,

 • [=’though there are ofcourse prophet-chapters about Christ , he isn’t the theme here :
  the key is “that the 144,000 will be collected out of the lands” (previous line 3) ,
  juxtaposed to “Jacob who will be collected” in next line 8 ;
  line :]

“behold ! , the days – (are) coming , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that I (will) raise – a righteous – branch – for=to David [=’eden-rule’]and=as the kingly rule ,
and [=they] (will be) wise – and (will) do – judgment – and justice – in the [eden-] land ;

 
(..because..) (im=ki) – [=Jacob] – (will be) saved ,                                               [=’theme is still ‘Jacob’]
and – he (will) dwell – in safety [=’in new eden’] ,
and this – (will) be his name – whereby – he (will be) called :
IEUE – (is) our righteousness ;

Zie, er komen dagen, spreekt de Heer,
dat ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.
Hij zal als een Koning regeren en verstandig handelen, hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen .
Dit zal Zijn naam zijn waarmee men Hem noemen zal : DE HEER ONZE GERECHTIGHEID .

 • [=’hoewel er natuurlijk profeten-hoofdstukken zijn over Christus , is hij niet het thema hier :
  de sleutel is “dat de 144,000 uit de landen verzameld worden” (vorige zin 3) ,
  zoals “Jacob verzameld zal worden” in volgende zin 9 ;
  zin :]

“zie ! . de dagen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] ik een rechtvaardige tak doe opstaan     +
voor David [=’eden-heerschappij’] [=als] de koninklijke heerschappij ,
en [=zij] zullen wijs zijn en recht en gerechtigheid uitvoeren in het [eden-] land ;

(..omdat..) (im=ki) [=Jacob] verlost zal worden ,                                   [=’thema is nog steeds ‘Jacob’]
en hij zal onbezorgd wonen [=’in nieuw eden’] ,
en dit zal zijn naam zijn waarmee hij genoemd zal worden :
IEUE is onze rechtvaardiging ;

 
7-8
… de Exodus uit Egypte vergeleken met de Exodus uit deze áarde :
therefore behold ! days ones-coming averment-of ieue and·not they-shall-say
further life-of ieue who he-brought-up sons-of ishral from·land-of Egypt but rather
life-of ieue who he-brought-up and·who he-brought-in seed-of house-of ishral
from·land-of north·ward and·from·all-of the·lands which I-expelled·them there
and·they-dwell on ground-of·them
Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that they shall no more say, The LORD liveth,
which brought up the children of Israel out of the land of Egypt; But, The LORD liveth, which brought
up and which led the seed of the house of Israel out of the north country, and from all countries
whither I had driven them; and they shall dwell in their own land.

 • context : … the Exodus out of Egypt compared with the Exodus out of earth :
  … continued ;

line ,
“therefore , behold ! , the days – (are) coming , (is) the declaration of – IEUE ,
and=that it (will) – not – (be) said – anymore :
[+by] the life of – IEUE , [=who] brought up – [=the people] – (out) from the [literal] land – Egypt ,
but – instead :
 
[+by] the life of – IEUE , [=who] brought up – and led – the descendants [=’adm-souls as Jacob’]   +    
of the house – [eden-] Ishral [=’their Originals’] – (out) from – the land [=’earth’] – (in) the north ;  

 • [=’line above : indeed ‘the saved adm-soul’  is “a descendant of his/her Original” ;
  it is possible that it just wrote “the descendants [as] the house Jacob out of the northland”,
  as long the difference with the 1200 BC exodus remains intact ;
  line :]

and=as (out) from all – the lands [=’in this world’] – [=where] – they (were) expelled to ,
and they (will) return – on=upon – their (own) [adam-] ground (-adme) ;                  [=’as in Jer. 16’]

Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat men niet meer zal zeggen :
zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte ,
maar : zo waar de Heer leeft , die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft
en die het gebracht heeft uit het land in het noorden
en uit al de landen waarheen ik hun verdreven had : zij zullen wonen in hun eigen land .

“daarom , zie ! , de dagen komen , is de verklaring van IEUE ,
[=dat] er niet meer gezegd zal worden :
[+bij] het leven van IEUE , [=die] [=de mensen] uit het [letterlijke-] land Egypte heeft geleid ,
maar in plaats daarvan :
[+bij] het leven van IEUE , [=die] de nakomelingen [=’adm-zielen als Jacob’]       +
van het huis [eden-] Ishral [=’hun Originelen’] uit het land [=’aarde’] in het noorden heeft geleid ;  

 •  
  [=’zin boven : inderdaad is ‘de geredde adm-ziel’ de ‘nakomeling van zijn/haar Origineel’ ;
  het mag geschreven hebben “de nakomelingen als het huis Jacob uit het noorderland”,
  zolang het verschil met de 1200 BC exodus overeind blijft ;
  zin :]

[=als] uit alle landen [=’in deze wereld’] [=waarheen] zij verdreven waren ,
en zij zullen terugkeren [=op] hun (eigen) [adam-] grond (-adme) ;                            [=’als in Jer.16’]

 
part II   —   deel II

 
9-10
… het dilemma tussen deze aardse en eden’s werkelijkheid :               (start van Legale gedeelte)
to·the·prophets he-is-broken heart-of·me in·within-of·me they-vibrate all-of
bones-of·me I-am as·man drunken and·as·master he-passed-over·him wine from·faces-of
ieue and·from·faces-of words-of holiness-of·him that ones-committing-adultery she-is-full
the·land that from·faces-of imprecation she-mourns the·land they-are-dried-up oases-of
wilderness and·she-is-becoming running-of·them evil and·mastery-of·them not so
Mine heart within me is broken because of the prophets; all my bones shake; I am like a drunken man,
and like a man whom wine hath overcome, because of the LORD, and because of the words of his
holiness. For the land is full of adulterers; for because of swearing the land mourneth; the pleasant
places of the wilderness are dried up, and their course is evil, and their force [is] not right.

‘course’, H4795 merutsah ‘running, a course [of life]’ 4x ; -ruts ‘to run’ ;

 • context : … the dilemma between this earth’s and eden’s reality :           (start of Legal section)
  … all true ;

line ,

 • [=’the theme now restarts “about the situation of óur days” ;
  the “drunkenness” reference is related to ‘consciousness’ – in this case ‘a grieving one’ ;
  line :]

“my heart – (is) broken – to=because of – [reading-] prophecy ,                 [=’you + we are adressed’]
[+as] (..my grief..) (otsm=atsb) – (..widening..) (rchph=rchb) – inside of me ;
I (am) – as=like – a drunken – one ,      +
as=like (..a man..) – (..overcome..) – over=with – wine ,
from=because of – the sacred – words (or: concept) [in right direction] – from IEUE ;

 
that=because – (this) land [=’world’] – (is) full of – adulterers ,                             [=’read : christianity’]
[=while] – the [eden-] land – mourns – from=becáuse of – the cursed oath (-alah) ,   [=’Jer.11 + 12’]
[+for] [=her] pasturelands – (have) dried up – (and are now) a wilderness ;

 
and she [=’eden-land’] is (still like that) – (..+because of..) – their – evil – course [-of life] ,
and=as their skillfulness – (..+which must – not (be) – so (?)..) ;

(Over de profeten)
Over de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich .
Ik ben geworden als een dronkeman, als een man wie de wijn naar het hoofd is gestegen ,
vanwege de Heer , en vanwege zijn heilige woorden .
Want het land is vol overspelers, ja, vanwege de vervloeking treurt het land ,
verdorren de weiden van de woestijn . Wat zij najagen is slecht, hun kracht gebruiken zij niet juist.

 • [=’het thema herstart nu “over de situatie in ónze dagen” ;
  de referentie naar ‘dronkenschap’ is ‘bewustzijn’ gerelateerd , als ‘een die rouwt’ hier ;
  zin :]

“mijn hart is gebroken vanwege [het lezen van-] profetie ,                         [=’u + wij zijn bedoeld’]
[+als] (..mijn pijn..) (otsm=atsb) (..die steeds wijder wordt..) (rchph=rchb) vanbinnen ;
ik ben als een die dronken is ,
[=zoals] (..een man..) die bedwelmd is [=door] wijn ,
[=vanwege] de heilige woorden (of: concept) [in goede richting] van [=’of: door’] IEUE ;

 
[=omdat] (dit) land [=’deze wereld’] vol is met hen die overspelig zijn ,     [=’lees: christenheid’]
[=terwijl] het [eden-] land rouwt [=vanwége] de vloek (-alah) ,                         [=’zie Jer. 11 + 12’]
[+want] [=haar] weidegronden zijn opgedroogd (en zijn nu) een wildernis ;
 
en zij [=’eden-land’] is (nog steeds zo) (..+vanwege..) hun slechte levensweg ,
[=als] hun vakkundigheid (..die – niet – zo – moet zijn (?) ..) ;

 
11-12-13-14-15
… nu spreekt God – over de reden daarvan :
that moreover prophet moreover priest they-are-polluted even in·house-of·me
I-find evil-of·them averment-of ieue therefore he-shall-become way-of·them to·them
as·the·slick-spots in·the·gloom they-shall-be-expelled and·they-fall in·her that I-shall-bring
on·them evil year-of visitation-of·them averment-of ieue and·in·prophets-of Samaria I-see
impropriety they-prophesy in·the·Baal and·they-are-leading-astray people-of·me ishral
and·in·prophets-of Jerusalem I-see horrible-thing to-commit-adultery and·to-go in·the·falsehood
and·they-make-steadfast hands-of ones-doing-evil to·so-as-not they-turn-back man from·evil-of·him they-are to·me all-of·them as·Sodom and·ones-dwelling-of·her as·Gomorrah lkn therefore thus
he-says ieue-of hosts on the·prophets behold·me ! feeding them wormwood and·I-give-to-drink
them waters-of poison that from·with prophets-of Jerusalem she-went-forth pollution to·all-of
the·land
For both prophet and priest are profane; yea, in my house have I found their wickedness, saith
the LORD. Wherefore their way shall be unto them as slippery [ways] in the darkness: they shall be
driven on, and fall therein: for I will bring evil upon them, [even] the year of their visitation, saith

the LORD. And I have seen folly in the prophets of Samaria; they prophesied in Baal, and caused
my people Israel to err. I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing: they commit
adultery, and walk in lies: they strengthen also the hands of evildoers, that none doth return from

his wickedness: they are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah.
Therefore thus saith the LORD of hosts concerning the prophets; Behold, I will feed them with
wormwood, and make them drink the water of gall: for from the prophets of Jerusalem is

profaneness gone forth into all the land.
‘slippery’, H2519 chalaqlaqqoth ‘slippery, smooth, intrigue’ 3x ; -chalaq ‘to divide’,
then -cheleq ‘portion, share’,
‘folly’ , H8604 tiphlah ‘folly’ 2x ; H8602 taphel ‘whitewash [=for plaster over], tasteless’ ;

 • context : … now God speaks – about the reason thereof :
  … continued ;

line ,
that=because – (..both..) – the priests [=’pastors’] – and the prophets – (are) corrupt ,
[=indeed] , I find – evil – in (..their heart..) ,                                              [=’theme is not ‘house’]
(is) the declaration of – IEUE ;

 
therefore , their way – (will) become – to them     +
as (..their portion..) – [+by] (being) cast – in=into the gloomy darkness ,   [=’endtime theme’]
and they (will) fall – in=by her [=’the gloom’] ;
that=because – I (will) bring – evil – on=upon them     +
[+as] the year – (when) they (will be) visited [=’for to be judged’] ,
(is) the declaration of – IEUE :         +

 
and=for – I see – folly [=’cover-up’] – (of) (..the priests..) of – [=Judah] [=’this world’] ,   
[+as] their prophecying – in=by Baal [=’worldly-consciousness’] ,      +
leading astray – my people – [=Jacob] ;

 
and I see – the (..main?..) – adultery – in=of the prophets of – Jerusalem [=’this earth’] ,
and=by to wander – in falsehood [=’inversion’] ,
and=thereby encouraging – the hands [=’actions’] of – the ones (who) do evil ,
so that – each – (will) nót – return – from his evil :
they – all – are – as Sodom – to me ,
and=as – the ones (who) dwelt – as=in Gomorrah ; 

 
therefore , thus – says – IEUE of – hosts – on=about – the prophets (and priests) :
behold me ! , [+I] (will) feed – them – wormwood ,                                          [=’endtime theme’]
and=as – the poisoned – water – (which) I (will) give them to drink ;              [=’see Jer. 9 : 15’]
that=because – (out) from the prophets – (..and priests..)        +
(has) gone forth – the corruption (!)to=through the whole – land [=’this world’] ;

Want zowel profeet als priester pleegt heiligschennis, zelfs in mijn huis heb ik slechtheid gevonden,
zegt de Heer. Daarom zal hun weg voor hen worden als spiegelgladde plaatsen in het donker.
Zij zullen voortgeduwd worden en daarin vallen ,
want ik zal over hen onheil brengen in het jaar van hun vergelding, spreekt de Heer .
Bij de profeten van Samaria heb ik wel ongerijmde dingen gezien :
zij profeteerden namens de Baäl en misleidden mijn volk Israël .
Maar bij de profeten van Jeruzalem heb ik iets afschuwelijks gezien :
zij plegen overspel, met leugens gaan zij hun weg zij bemoedigen de kwaaddoeners ,
zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid .
Zij allen zijn voor mij als Sodom , en zijn inwoners als Gomorra .
Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten over deze profeten :
zie, ik ga hun alsem te eten geven en galwater te drinken ,
omdat van de profeten van Jeruzalem heiligschennis is uitgegaan over heel het land .

“[=want] (..zowel..) de priesters [=’pastors’] als de profeten zijn corrupt ,
inderdaad tref ik in (..hun hart..)  slechtheid aan ,                                    [=’thema is niet ‘huis’]
is de verklaring van IEUE ;

 
daarom zal hun weg voor hen worden     +
als (..hun portie..) [+door] [=in] de diepe duisternis te worden geworpen ,      [=’in eindtijd’]
en zij zullen vallen [+door] haar [=’duisternis’] ;
[=want] ik zal onheil over hen brengen      +
[+als] het jaar (dat) zij bezocht zullen worden [=’om geoordeeld te worden’] ,
is de verklaring van IEUE :      +

 
[=omdat] ik de dwaasheid [=’dekmantel’] zie van de priesters van [=Judah] [=’deze wereld’] ,
[+als] hun profeteren [=door] Baäl [=’werelds-bewustzijn’] ,       +
(daardoor) mijn mensen [=Jacob] misleidend ;
 

en ik zie het overspel [=van] de profeten van Jerusalem [=’deze aarde’] ,
[=door] in leugen [=’inversie’] te wandelen ,
[=daarbij] de handen [=’acties’] van hen die kwaaddoen bemoedigend ,
zodat ieder niét terug zal keren van zijn kwaad :
zij allen zijn voor mij als Sodom ,
[=als] de inwoners [=van] Gomorrah ;

 
daarom , zo zegt IEUE van de legermachten [=over] de profeten (en priesters) :
zie ! , [+ik] zal hen alsem te eten geven ,                                                          [=’eindtijd thema’]
[=as] het giftige water dat ik hen te drinken zal geven ;                                    [=’zie Jer. 9:15’]
[=omdat] vanuit de profeten en priesters     +
de corruptie is uitgegaan over het hele land [=’deze wereld’] ;

 

part III   —   deel III

 
16-17-18-19-20
… God spreekt tegen gelovigen in onze dagen :
thus he-says ieue-of hosts must-not-be you-are-listening on words-of the·prophets
the·ones-prophesying to·you ones-giving-vain-hope they you vision-of heart-of·them
they-are-speaking not from·mouth-of ieue ones-saying to-say to·ones-spurning-of·me
he-speaks ieue peace he-shall-become to·you and·all-of one-going in·control-of
heart-of·him they-say not she-shall-come on·you evil that who ? he-stands
in·deliberation-of ieue and·he-is-seeing and·he-is-hearing word-of·him who ? he-attended
word-of·him and·he-is-listening behold ! tempest-of ieue fury she-goes-forth and·tempest
perforating on head-of wicked-ones he-shall-perforate not he-shall-turn-back anger-of ieue
until to-do-of·him and·until to-carry-out-of·him plans-of heart-of·him in·hereafter-of
the·days you-shall-understand in·her understanding
Thus saith the LORD of hosts, Hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you:
they make you vain: they speak a vision of their own heart, [and] not out of the mouth of the LORD.

They say still unto them that despise me, The LORD hath said, Ye shall have peace; and they say
unto every one that walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon you.
For who hath stood in the counsel of the LORD, and hath perceived and heard his word?
who hath marked his word, and heard [it]? Behold, a whirlwind of the LORD is gone forth in fury,
even a grievous whirlwind: it shall fall grievously upon the head of the wicked. The anger of
the LORD shall not return, until he have executed, and till he have performed the thoughts
of his heart: in the latter days ye shall consider it perfectly.
‘counsel’ , H5475 sod ‘secret, counsel, (circle as assembly)’ ;

 • context : … God speaks to believers in our days :
  … continued ;

line ,

 • [=’at first sight it might appear strange that “believers today” are adressed ,
  since (sadly) most of them will not hear these words in context (these days) ,
  yet it shows again the Legal aspect of this chapter ;
  line :]

“[=therefore] (ke=lkn) – says – IEUE of – hosts :
(it) must not be – (that) you [=’believers !’] (would be) listening     +
on=to – the words [in right direction] of – the prophets [=’pastors’]  – (who) prophecy – to you ;

 
(..+because..) – they (give) – you – vain hope ,
[+for] they speak [in right direction] – (but) the perception of – their (own) heart ,
[+but] not – from=according to the mouth of – IEUE ;                         [=’read: according to prophets’]

 
(..because..) [+they] (are) the ones (having) contémpt for me , saying :
IEUE (has) spoken [in right direction] – (that) peace – (will) be – to you ;                                   
[=as] all – the ones [=’pastors’] (who) walk – in the stubbornness of – [=their] (own) heart ,
saying :
evil – (will) not – come – on=upon you ;     +

 

 • [=’below : the ‘secret counsel’ is nothing else as “the context of prophets” ;
  line :]

that=but – who (of them) [=’pastors’] – (has) stood – in the circle of the secret counsel of – IEUE ,
and=as he (who) (has) seen – and heared – his [=IEUE] words (or: concept) [in right direction] ? ;
who (of them) – (has) paid attention – (to) his word – and (has) listened (to it) ? ;

 
behold ! ,
(the secret counsel..) (sorth=sod) of – IEUE – (is) (+about) the fury (-chme) – (which will) go forth ,
and=as – the torturing – whirlwind [=’as the fury’] ,      +   
(which will) writhe – upon – the heads of – the wicked ones [=’own boss’] ;

 
the anger (-aph) of – IEUE – (will) not – turn (back) ,     +
until – the intent of – his [=IEUE] heart – (will have been) performed – and set up :      [=’new eden’]
in the latter – days – you (will) (..understand it perfectly (?)..) ;

Zo zegt de Heer van de legermachten : luister niet naar de woorden van de profeten
Die tot u profeteren . Zij geven u ijdele hoop .
Zij spreken een visioen uit hun eigen hart , niet uit de mond van de Heer .
Steeds zeggen zij tegen hen die mij verwerpen : de Heer heeft gesproken : u zult vrede hebben ;
en tegen hen die in zijn verharde hart voortgaat : geen onheil zal over u komen .
Want wie heeft in de raad van de Heer gestaan, en zijn woord gezien of gehoord ,
en wie heeft op zijn woord acht geslagen en ernaar geluisterd ?
Zie, een storm van de Heer, grimmigheid is uitgegaan , als een wervelende storm :
op het hoofd van de goddelozen stort hij neer .
De toorn van de Heer zal zich niet afwenden, tot hij gedaan en tot hij tot stand heeft gebracht
de gedachten van zijn hart. In later tijd zult u dat duidelijk begrijpen .

 • [=’op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat “gelovigen vandaag” aangesproken worden ,
  sinds (jammer genoeg) de meesten de context van deze woorden niet zullen horen (in deze tijd) ,
  maar dat toont weer het Legale aspect van dit hoofdstuk ;
  zin :]

“[=daarom] (ke=lkn) zegt IEUE van de legermachten :
het moet niet zijn dat u [=’gelovigen’] zou luisteren     +
[=naar] de woorden [in goede richting] van de profeten [=’pastors’] die tegen u profeteren ;

 
(..+omdat..) zij u valse hoop geven ,
[+want] zij spreken [in goede richting] (slechts) de perceptie van hun (eigen) hart ,
[+maar] niet in overeenstemming met de mond van IEUE ;                  [=’lees: volgens de profeten’]

 
(..omdat..) [+zij] degenen zijn die mij verwérpen , zeggend :
IEUE heeft gesproken [in goede richting] (dat) u vrede zult hebben ;             
[=als] al degenen [=’pastors’] die wandelen in de koppigheid van hun (eigen) hart ,
zeggend : er zal geen onheil over u komen ;      +

 

 • [=’beneden : de ‘geheime raad’ is niets anders dan “de context van de profeten” ;
  zin :]

[=maar] wie (van hen) [=’pastors’] heeft gestaan in de cirkel van de geheime raad van IEUE ,
[=als] hij die zijn [=IEUE] woord (of: concept) [in goede richting] heeft gezien en gehoord ? ;
wie (van hen) heeft zijn woord aandacht gegeven en heeft (ernaar) geluisterd ? ;

 
zie ! , (..de geheime raad..) (sorth=sod) van IEUE (gaat over) de woede (-chme) die voort zal gaan ,
[=als] de pijnigende wervelwind [=’die woede’] ,       +
(die) zal kronkelen op de hoofden van de boosdoeners [=’eigen baas’] ;

 
de woede (-aph) van IEUE zal niet (terug-) keren ,     +
totdat de intentie van zijn [=IEUE] hart uitgevoerd en tot stand gebracht zal zijn :  [=’nieuw eden’]
in de dagen van de eindtijd zult u (..dat duidelijk begrijpen (?)..) ;

 
21-22
… nogmaals worden de verantwoordelijken benoemd :
not I-sent the·prophets and·they they-ran not I-spoke to·them and·they
they-prophesied and·if they-stood in·deliberation-of·me and·they-are-announcing
words-of·me people-of·me and-they-are-bringing-back·them from·way-of·them the·evil
and·from·evil-of actions-of·them
I have not sent these prophets, yet they ran: I have not spoken to them, yet they prophesied.
But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they
should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings

 • context : … again is mentioned who are responsible :
  … first line : see Jer. 14 ;

line ,
“not – I (have) sent – (these) prophets , and=yet (..they came (to them)?..) ,      [=’to the people’]
not – I (have) spoken [in right direction] – to them , and=yet – they prophecy (to them) ;

 
and=while – they (have) – [=not] (am=la) – stood – in the circle of my secret counsel ,    +
and=as report-ing – my people [=’believers’] – my words (or: concept) [in right direction] ,
and=for to return them [=’believers’] – from their – evil – way ,        +
and=as (the return) from – their – evil – doings ;       +

Ik heb die profeten niet gezonden , toch zijn zij zelf gaan lopen .
Ik heb niet tot hen gesproken , toch zijn zij zelf gaan profeteren .
Hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden zij mijn volk mijn woorden doen horen ,
en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden .

“niet ik heb (deze) profeten gestuurd , [=toch] (..zijn zij (naar hen) gegaan?..) ,  [= de mensen’]
niet ik heb gesproken [in goede richting] , [=toch] profeteren zij (tegen hen) ;  
 
[=terwijl] zij [=niet] (am=la) hebben gestaan in de cirkel van mijn geheime raad ,      +
[=als] het rapport-eren van mijn woorden (of: concept) [in goede richting] aan mijn mensen ,
[=om] hen [=’gelovigen’] terug te laten keren van hun slechte weg ,     +
[=als] (de terugkeer) van hun slechte daden ;

 
23-24-25-26
… want het ‘ik heb gelijk’ staat die pastors in de weg :
?·Elohim-of from·near I averment-of ieue and·not Elohim-of from·afar if
he-is-being-concealed man in·the·concealments and·I not I-shall-see·him averment-of
ieue ?·not the·heavens and the·earth I filling averment-of ieue I-heard which they-say
the·prophets the·ones-prophesying in·name-of·me falsehood to·to-say-of I-dreamed
I-dreamed until when ? ?·there-is in·heart-of the·prophets ones-prophesying-of
the·falsehood and·prophets-of deceit-of heart-of·them
[Am] I a God at hand, saith the LORD, and not a God afar off? Can any hide himself in secret
places that I shall not see him? saith the LORD. Do not I fill heaven and earth? saith the LORD.
I have heard what the prophets said, that prophesy lies in my name, saying, I have dreamed,
I have dreamed. How long shall [this] be in the heart of the prophets that prophesy lies?
yea, [they are] prophets of the deceit of their own heart;

 • context : … because the ‘I am right’ blocks those pastors :
  … well ;

line ,

 • [=’the goal of these lines is , God saying that he WANTS to be near ,
  but then souls have to read his WORDS – namely those of prophets ,
  since yes Christ can be found in the Gospel – but God in the prophets
  (by exception we marked the line which keeps on frustrating us (hR) ,
  also because that is not even true , in itsélf – and as real reason for the ‘not seeing’) ;
  line :]

“23 (am) I – [+not] – a deity – [=who] (m=mi) – (is) near , (is) the declaration of – IEUE ,
and not – a deity – [=who] (m=mi) – (is) far away ? ;
————————
(therefore,)
24 (are) (..my words [in right direction] ..) – [+not] – hidden – in concealment ? ;           [=’by Esau’]
and=but [=they] [=’pastors’] – (have) [+not] – seen [=them] ,                [=’not spotted the right text’]
(is) the declaration of – IEUE ;

 
[+for] (..they do..) – not – (.. [wánt to-] listen..) (shmm=shmo) ,                   
and=as (..the adm-souls?..) – (who can) [=not] (ani=la) – (..be filled?..) (+by them?) [=’words’] ,
(is) the declaration of – IEUE ;
———————–                                                                                     [line 24 above : likely restoration]
25 [+because] (ofcourse) I hear – [=what] – the prophets [=’pastors’] – (are) saying ,
[+as] the ones (who) prophecy – falsehood [=’inversion’] – in my name ,
saying :
(.. I absolutely perceive (it) (correctly)..) !!  ;                            [=’namely : (only) the Gospel-version’]

 
26 [=because] (oud=ki) – (..thát..) – is – in the heart      +         [=’not: how long ; because will stay’]
of the prophets – (who) prophecy – falsehood [=’inversion’] ,
and=as the prophets of – the deceit [=’loving this world’] of – their (own) heart ;       +

Ben ik een God van nabij, spreekt de Heer, en niet een God van verre ?
Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien ?
spreekt de Heer. Vervul ik niet de hemel en de aarde ? spreekt de Heer .
Ik heb gehoord wat profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren
door te zeggen : ik heb gedroomd , ik heb gedroomd !
Hoelang nog ? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren ?
Ja , profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart .

 • [=’het doel van deze zinnen is , dat God dichtbij WIL zijn ,
  maar dan moeten zielen wel zijn WOORDEN lezen – namelijk die van de profeten ,
  want ja Christus kan in het Evangelie gevonden worden – maar God in de profeten
  (als uitzondering hebben we de zin gemarkeerd die ons (hR) blijft frustreren ,
  ook omdat die niet eens waar is , in zichzélf – en als de echte reden voor het “niet zien”) ;
  zin :]

“23 ben ik niet een godheid [=die] (m=mi) dichtbij is , is de verklaring van IEUE ,
en niet een godheid [=die] (m=mi) veraf is ? ;
—————————
(daarom,)
24 zijn mijn woorden [in juiste richting] niet verborgen als de bedekking ? ;                 [=’door Esau’]
[=maar] [=zij] [=’pastors’] (hebben) [=hen] [+niet] gezien ,              [=’niet de juiste tekst gevonden’]
Is de verklaring van IEUE ;

 
[+want] (..zij [wíllen-] – niet – luisteren..) (shmm=shmo) ,
[=als] (..de adm-zielen?..) die [=niet] (..gevuld kunnen worden?..) (+door hen?) [=’woorden’] ,
is de verklaring van IEUE ;
—————————                                                                 [zin 24 boven : waarschijnlijke restauratie]
25 [+omdat] ik (wel) hoor [=wat] de profeten [=’pastors’] zeggen ,
[+als] degenen die in mijn naam leugen [=’inversie’] profeteren ;
zeggend :

(..ik heb (er) absoluut een (juiste) perceptie op..) !! ;        [=’namelijk : (alleen) de Evangelie-versie’]
 
26 [=want] (oud=ki) (..dát..) is in het hart     +                                      [=’niet: hoelang ; want blijft zo’]
van de profeten die leugen [=’inversie’] profeteren ,
[=als] de profeten van het bedrog [=’van deze wereld houdend’] van hun (eigen) hart ;      +

 
27-28-29
… want het bedrog komt voort uit ‘een verkeerd inzicht’ :
the·ones-designing to·to-make-forget-of people-of·me name-of·me
in·the·dreams-of·them which they-are-recounting man to·associate-of·him as·which
they-forgot fathers-of·them name-of·me in·the·Baal the·prophet who with·him dream
he-shall-recount dream and·who word-of·me with·him he-shall-speak word-of·me faithfulness
what ? to·the·crushed-straw with the·cereal averment-of ieue ?·not thus word-of·me as·the·fire
averment-of ieue and·as·sledge he-is-shattering crag
Which think to cause my people to forget my name by their dreams which they tell every man
to his neighbour, as their fathers have forgotten my name for Baal. The prophet that hath a dream,
let him tell a dream; and he that hath my word, let him speak my word faithfully. What [is] the chaff
to the wheat? saith the LORD. [Is] not my word like as a fire? saith the LORD; and like a hammer
[that] breaketh the rock in pieces?

 • context : … because the deceit stems from ‘having a wrong perception’ :
  … wow ;

line ,

 • [=’the “name” in first line is about more then just ‘a title’ ,
  but comprises knowing that person’s thoughts , desires , power , and so forth ;
  (therefore in the other reality ‘the name’ is virtually the most important aspect) ;
  line :]

“[+as] the ones [=’pastors’] (who are) counted     +
(under those who) cause – my people – to forgét – my name ,                                                      [=’sic’]
in=through their [common-] (..perception..) – which – each  – parrots – to his colleague ;
which (is) (because of) – their fathers ,     +                                                                   [=’KJV translation’]      
(who) (made) – my name – to (be) forgotten – in (favour of) Baal [=’worldly-consciousness’] ;

 
the prophet – who (lives) with – the [common-] perception ,       +
(will be) parrotting – [+his] perception ,
and=but – who – (has) my words (or: concept) [in right direction] ,     +
(will be) speaking [in right direction] – my – true – words [in right direction] :      +

 
[=because] (me=ki) – what – (is) chaff – (..compared to..) – (..the wheat) ? ,
(is) the declaration of – IEUE ,
(is it) not – [=because] (ek=ki) – my word [in right direction] – (is) as=like fire ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and as=like (..a hammer..) – shattering – a stone ? ;

Zij denken mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen , die zij elkaar vertellen ,
zoals hun vaderen mijn naam vergeten hebben door de Baäl .
Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen .
Laat ieder bij wie mijn woord is, mijn woord naar waarheid spreken .
Wat heeft het stro gemeenschappelijk met het koren ? spreekt de Heer .
Is niet mijn woord zó, als het vuur , spreekt de Heer,
of als een hamer die een rots verpletterd ?

 • [=’de “naam” in de eerste zin is meer dan slechts “een titel”,
  maar bevat ook het kennen van iemand’s gedachten , verlangen , kracht, enzovoort ;
  (daarom is in de andere werkelijkheid ‘de naam’ praktisch het belangrijkste aspect) ;
  zin :]

“[+als] degenen [=’pastors’] die gerekend worden      +
(onder) hen die mijn mensen mijn naam doen vergéten ,                                                           [=’sic’]
[=vanwege] hun [algemene-] (..perceptie..) die ieder tegen zijn collega vertelt ;
dat (vanwege) hun vaderen is ,         +                                                            [=’statenbijbel-vertaling’]
die mijn naam in vergetelheid deden gaan ten (gunste) van Baäl [=’werelds-bewustzijn’] ;

 
de profeet die [=uit] de [algemene-] perceptie (leeft) ,     +
zal zijn perceptie napraten ,
[=maar] wie mijn woorden (of: concept) [in goede richting] heeft ,      +
zal mijn ware woorden [in goede richting] spreken [in goede richting] :       +

 
[=want] (me=ki) wat is kaf (..vergeleken met..) (..het koren..) ? ,
is de verklaring van IEUE ,
is (het) niet [=omdat] (ek=ki) mijn woord [in goede richting] is [=als] vuur ,
is de verklaring van IEUE ,
en als (..een hamer..) die een steen verbrijzeld ? ; 

 
30-31-32
… de conclusie wordt uitgesproken :
therefore behold·me ! on the·prophets averment-of ieue ones-stealing-of
words-of·me man from·with associate-of·him behold·me ! on the·prophets averment-of
ieue ones-taking tongue-of·them and·they-are-averring averment-of behold·me ! on
ones-prophesying-of dreams-of falsehood averment-of ieue and·they-are-recounting·them
and·they-are-leading-astray people-of·me in·falsehoods-of·them and·in·bullition-of·them
and·I not I-sent·them and·not I-instructed·them and·to-benefit not they-are-benefiting
to·the·people the·this averment-of ieue
Therefore, behold, I [am] against the prophets, saith the LORD, that steal my words every one
from his neighbour. Behold, I [am] against the prophets, saith the LORD, that use their tongues,
and say, He saith. Behold, I [am] against them that prophesy false dreams, saith the LORD,
and do tell them, and cause my people to err by their lies, and by their lightness; yet I sent them not,
nor commanded them: therefore they shall not profit this people at all, saith the LORD.

‘lightness’, H6350 pachazuth ‘lightness’ 1x ; – pachaz ‘reckless’ 2x ; unclear ;

 • context : … the conclusion is spoken :
  … continued ;

line ,
“therefore , behold me ! ,
[+I] (am) – on=against – the prophets , (is) the declaration of – IEUE ,
[+as] each one – with – his colleague – (who are) stealing – my words [in right direction]
 
behold me ! , [+I] (am) – on=against – the prophets , (is) the declaration of – IEUE ,
(who) seize [+them] [=’words’] – [+with] their tongue [=’language’] ,     
and declare : [+he] [=IEUE] declares ;  
 
behold me ! ,
[+I] (am) – on=against – the ones (who) prophecy – the false [=’inversion’] – perception ,
(is) the declaration of – IEUE ,
and=for they (just) parrot [=it] – and lead – my people – astray – in=by their lie [=’inversion’]     + and=as (..their recklessness?..) :                                                    [=’not seeing the consequence’]  

 • [=’lines above : the thrice ‘behold’ as an ultimate conclusion ;
  we don’t interpret as if “they steal words from eachóther”, that isn’t the theme here ,
  but instead “cherrypicking lines out of prophets to make their own point” ;
  line :]

not – Í (have) sent them ,
and – not – I (have) instructed them (to) ,
and=for – these – [type-] people – (are) absolutely – not – beneficial ,          
(is) the declaration of – IEUE ;       +
Daarom zie, ik zál die profeten ! , spreekt de Heer, die mijn woorden van elkaar stelen .

Zie, ik zál die profeten ! , spreekt de Heer , die hun tong gebruiken en spreken : Hij spreekt .
Zie, ik zál die profeten van bedrieglijke dromen ! , spreekt de Heer .
Zij vertellen die, zij misleiden mijn volk met hun leugens en met hun gezwets .
Ík heb hen niet gezonden . Ik heb hun geen opdracht gegeven .
Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut , spreekt de Heer .

“daarom , zie ! ,
[+ik] ben [=tegen] de profeten , is de verklaring van IEUE ,
[+als] ieder met zijn collega die mijn woorden [in goede richting] stelen ;

 
zie ! , [+ik] ben tegen de profeten , is de verklaring van IEUE ,
die [+hen] [=’woorden’] grijpen [+met] hun tong [=’taal’] ,       +
en verklaren : [+hij] [=IEUE] verklaart ;

 
zie ! , [+ik] ben tegen degenen die de valse [=’inversie’] perceptie profeteren ,
is de verklaring van IEUE ,
want zij praten [=het] (slechts) na , en misleiden mijn mensen [=met] hun leugen [=’inversie’]    +
[=als] hun (..onbedachtzaamheid?..) ; 

 

 • [=’zinnen boven : het driemaal ‘zie’ als de ultieme conclusie ;
  we interpreteren het niet als “woorden van elkaar stelen” , dat is niet het thema hier ,
  maar als “de kersen van de taart eten” – zinnen uit profeten om het eigen punt te maken ;
  zin :]

niet ík heb hen gezonden ,
en niet ik heb (het) hen geïnstrueerd ,
[=want] deze [type-] mensen zijn absoluut niet van nut ,                         
is de verklaring van IEUE ;      +

 
part IV   —   deel IV

 
33-34
… meer nog – die types zijn een lást :
and·that he-is-asking·you the·people the·this or the·prophet or priest
to·to-say-of what ? load-of ieue and·you-say to·them what ? load and·I-abandon you
averment-of ieue and·the·prophet and·the·priest and·the·people who he-is-saying
load-of ieue and·I-check on the·man the·he and·on household-of·him
And when this people, or the prophet, or a priest, shall ask thee, saying, What [is] the burden
of the LORD? thou shalt then say unto them, What burden? I will even forsake you, saith the LORD.
And [as for] the prophet, and the priest, and the people, that shall say, The burden of the LORD,
I will even punish that man and his house.

 • context : … worse – those types are a búrden :
  … consequence ;

line ,                                                                                                                                   [33+34 : restored]

 • [=’was a difficult part , until the key showed : they don’t ask – AT ALL ! ,
  strengthened by previous lines “they don’t care” : here , they don’t see no burden at all ;
  yes it indeed appears that you+we are addressed ;
  line :]

that=because – these – people , [=as] – the prophets – and the priests ,     +
(will) [+nót] – ask [=you] , saying :                                                                                 [=’ask you + we’]
what (then) (is) – the burden of – IEUE ? ;                                     [=’burden = unresolved problem’]
and=so you (must) say – to=about [=them] :
(..théy..) (me=em) (are) – the burden , and=for [=they] (have) abandoned – you [=IEUE] ;
 
and the people – and=as the prophets – and the priests – (who will) [+not] – say :
(there is) a burden of – IEUE ! ,
[=you] [=IEUE] (will) visit [=’to judge’] – upon – that – man , and upon – his house (-hold) ;

(De last van de Heer)
Wanneer dit volk of een profeet of een priester u zal vragen : wat is de last van de Heer ?
dan moet u tegen hen zeggen : wat last ? ik zal u verlaten , spreekt de Heer .
En de profeet of de priester of het volk dat zeggen zal : een last van de Heer !
ik zal die man en zijn huis straffen .

  • [=’was een moeilijk deel , totdat duidelijk werd : zij vragen gewoon NIET ! ,
   versterkt door vorige zinnen “zij geven er niet om” : zij zien geen enkele ‘last’ hier ;
   het lijkt er inderdaad op dat u+wij geadresseerd worden ;
   zin :]                                                                                                              [33+34 : gerestaureerd]

  “[=omdat] deze mensen , [=als] de profeten en de priesters ,     +
  [=u] [+niét] zullen vragen , zeggend :                                                                               [=’aan u + wij’]
  wat is (dan) de last van IEUE ? ;                                                             [‘last = onopgelost probleem’]
  [=dus] moet u [=over] [=hen] zeggen :
  (..zij (zélf)..) (me=em) zijn de last , [=omdat] [=zij] u [=IEUE] hebben verlaten ;
   
  [=want] de mensen , [=als] de profeten en de priesters , die [+niet] zeggen :
  (er is) een last van IEUE ! ,
  die man en zijn huis (-houden) zult u bezoeken [=’om te oordelen’] ;   

   
  35-36-37-38-39-40
  slot : … heel erg sober … :
  thus you-shall-say man on associate-of·him and·man to brother-of·him what ? he-answered
  ieue and·what ? he-spoke ieue and·load-of ieue not you-shall-mention further that the·load
  he-is-becoming to·man word-of·him and·you-overturned words-of Elohim living-ones ieue-of
  hosts Elohim-of·us thus you-shall-say to the·prophet what ?he-answered·you ieue and·what ?
  he-spoke ieue and·if load-of ieue you-are-saying therefore thus he-says ieue because
  to-say-of·you the·word the·this load-of ieue and·I-am-sending to·you to·to-say-of not
  you-shall-say load-of ieue therefore behold·me ! I-am-oblivious you to-bear and·I-abandon you
  and the·city which I-gave to·you and·to·fathers-of·you from·on faces-of·me and·I-give on·you reproach-of eon and·confounding-of eon which not she-shall-be-forgotten
  Thus shall ye say every one to his neighbour, and every one to his brother, What hath the LORD answered? and, What hath the LORD spoken? And the burden of the LORD shall ye mention
  no more: for every man’s word shall be his burden; for ye have perverted the words of the living
  God, of the LORD of hosts our God. Thus shalt thou say to the prophet, What hath the LORD answered thee? and, What hath the LORD spoken? But since ye say, The burden of the LORD; therefore thus saith the LORD; Because ye say this word, The burden of the LORD, and I have
  sent unto you, saying, Ye shall not say, The burden of the LORD; Therefore, behold, I, even I,
  will utterly forget you, and I will forsake you, and the city that I gave you and your fathers,
  [and cast you] out of my presence: And I will bring an everlasting reproach upon you,
  and a perpetual shame, which shall not be forgotten.

  • context : closing : … very very sober … :
   … remarks :

  what “is given to the fathers” is always ‘the eden-land’ theme ;
  2) the “divine words” is a bit unusual expression ;
  3) the (utter) : says ‘beguiled’ ; as H5337 nasha but improbable ;
  line ,

  • [=’important — do remember that this is a chapter about Legal-rights ;
   it appears that here “the spokesman-attribute is transferred from the priests to the sóns”,
   this would explain the “they do not say it – but you do” in this section ;
   line :]

  “thus – you [=’we’] (must) say – [+about] the one – [=with] his colleague ,
  and=as (..the priests..) – [=and] – (..the prophets..) ,      +                                              [=’see next lines’]
  [=who] (me=mi) – (do) [+not] respond – and=to what – IEUE – speaks [in right direction] :      +

   
  they (do) – not – remember – the burden of – IEUE – anymore ,
  that=which – becáme – the burden – to=as each (man) – (having) his (own) word [in right direction] ;  
  and=so [=they] pervert – the divine – living – words [in right direction]     +
  of – IEUE of – hosts , our deity ;

   
  thus – you (shall) say – [=about] – the prophets – (..+and priests..) ,      +
  [=who] (me=mi) – (do) [+not] respond – and=to what – IEUE – speaks [in right direction] ,
  (who are) [+not] – saying : (there is) a burden of – IEUE :

   
  therefore – thus – IEUE – says :
  [=they] (do) – [+not] – say – this – word [in right direction] : (there is) a burden of – IEUE ,
  and=though [=you] [=IEUE] sent – [=us] [=’you+we’] , saying :
  (..+they..) (should) say : (there is) a burden of – IEUE ;     

   
  (God speaks,)
  therefore – behold me ! ,
  [+I] (will) (utterly) forget– [=them] :                                    
  I (will) reject – [=them] – and=from – [=the [eden-] land] – which – I gave – to [=their] fathers ,
  [+as] (rejecting them) from – my precence (or: face) ;

   
  and I (will) bring – an everlasting – reproach – on=upon [=them] ,
  and=as – the forever – disgrace – which – (will) not – (be) forgotten .

  Dit moet u, ieder tegen zijn naaste en ieder tegen zijn broeder zeggen :
  wat heeft de Heer geantwoord ? en : wat heeft de Heer gesproken ?
  Maar aan een last van de Heer mag u niet meer denken, want voor ieder zal zijn eigen
  woord tot last zijn , want u verdraait de woorden van de levende God ,
  de Heer van de legermachten , onze God .
  Dit moet u zeggen tegen de profeet : wat heeft de Heer u geantwoord ?
  en : wat heeft de Heer gesproken ?
  Maar als u zegt : de last van de Heer – daarom , zo zegt de Heer :
  omdat u dit woord zegt : de last van de Heer , terwijl ik u de boodschap had gezonden :
  u mag niet zeggen : de last van de Heer , daarom , zie , ik zal u helemaal vergeten ,
  en u , en de stad die ik u en uw vaderen gegeven heb , van voor mijn aangezicht verlaten .
  Ik zal op u eeuwige smaad leggen, eeuwige schande, die niet zal worden vergeten .

  • [=’belangrijk — vergeet niet dat dit een hoofdstuk is over Legale-rechten ;
   het lijkt erop dat “het woordvoerder-attribuut van de pastors overgaat naar de zónen”,
   dit kan het “zij zeggen het niet – maar u wel” verklaren in deze sectie ;
   zin :]

  “zo moet u [=’wij’] zeggen [+over] degene [=met] zijn collega ,
  [=als] (..de priesters..) [=en] (..de profeten..) ,      +                                                  [=’zie verderop’]
  [=die] (me=mi) [+niet] reageren [=op] wat IEUE spreekt [in goede richting] :       +

   
  zij herinneren zich de last van IEUE niet meer ,
  [=dat] de last gewórden is [=als] iedere (man) die zijn (eigen) woord [in goede richting] heeft ;
  [=dus] maken [=zij] van de heilige levende woorden [in goede richting]       +
  van IEUE onze godheid , een perversiteit ;

   
  zo zult u zeggen [=over] de profeten (..+en priesters..) ,    +
  [=die] (me=mi) [+niet] reageren [=op] wat IEUE spreekt [in goede richting] ,
  (die) [+niet] zeggen : (er is) een last van IEUE ;      +

   
  daarom , zo zegt IEUE :
  [=zij] zeggen dit woord [in goede richting] [+niet] : (er is) een last van IEUE ,
  [=hoewel] [=u] [=IEUE] [=ons] [=’u+wij’] stuurde , zeggend :
  (..+zij..) zouden moeten zeggen : (er is) een last van IEUE ;    

   
  (God spreekt,)
  daarom , zie ! ,
  [+ik] zal [=hen] (helemaal) vergeten :
  ik zal [=hen] afwijzen [=van] [=het [eden-] land] dat ik [=hun] vaderen gegeven heb ,
  [+als] (het afwijzen van hen) van voor mijn aangezicht ;

   
  en ik zal op [=hen] eeuwige smaad leggen ,
  [=als] de eeuwige schande die niet zal worden vergeten .

   

  08.06june.2020   —   submitted as first version , and definitive   —   report series